Mau ho so moi thau xay lap

919 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mau ho so moi thau xay lap

 1. 1. MÉU Hå S¥ MêI THÇU x©y l¾p (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 01/2010/TT-BKHngµy 6 th¸ng 01 n¨m 2010 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t)
 2. 2. hå s¬ mêi thÇu (tªn gãi thÇu) (tªn dù ¸n) (tªn chñ ®Çu t) ____, ngày__ tháng__ năm____Đại diện hợp pháp của tư vấn lập Đại diện hợp pháp của bên mời thầu HSMT (nếu có) [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Môc lôcTrangTõ ng÷ viÕtt¾t................................................... ................................................................................... 4 2
 3. 3. 3
 4. 4. PhÇn thø nhÊt. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu.............. 5 Ch¬ng I. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu ............. 5 .................................................... A. Tæng qu¸t..................................... 5 .................................................. B. ChuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu........................ 7 .................................................. C. Nép hå s¬ dù thÇu............................. 12 .................................................. D. Më thÇu vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu............. 13 ................................................14 E. Tróng thÇu ................................... 18 .................................................. Ch¬ng II. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu..................... 22 .................................................... Ch¬ng III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ 29 ®¸nh gi¸............................................ .................................................... Ch¬ng IV. BiÓu mÉu dù thÇu ......................... 35 .................................................... MÉu sè 1. §¬n dù thÇu................................. 35 ...................................................... MÉu sè 2. GiÊy ñy quyÒn............................... 36 ...................................................... MÉu sè 3. Tháa thuËn liªn danh........................ 37 MÉu sè 4. B¶ng kª khai m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng chñ 39 yÕu................................................... ...................................................... MÉu sè 5. B¶ng kª khai dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm 39 kiÓm tra t¹i hiÖn trêng thi c«ng....................... ...................................................... MÉu sè 6. Ph¹m vi c«ng viÖc sö dông nhµ thÇu phô...... 40 ...................................................... MÉu sè 7A. Danh s¸ch c¸n bé chñ chèt.................. 41 MÉu sè 7B. B¶n kª khai n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña c¸n bé 41 chñ chèt.............................................. ...................................................... MÉu sè 7C. B¶n kª khai sö dông chuyªn gia, c¸n bé kü 42 thuËt níc ngoµi....................................... ...................................................... MÉu sè 8A. BiÓu tæng hîp gi¸ dù thÇu.................. 42 ...................................................... MÉu sè 8B. BiÓu chi tiÕt gi¸ dù thÇu.................. 43 ...................................................... MÉu sè 9A. Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu - §èi víi ®¬n gi¸ 44 x©y dùng chi tiÕt..................................... ...................................................... MÉu sè 9B. Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu - §èi víi ®¬n gi¸ 45 x©y dùng tæng hîp..................................... ...................................................... MÉu sè 10. B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù 45 thÇu.................................................. ...................................................... MÉu sè 11. C¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn cña nhµ thÇu. . . 46 ...................................................... MÉu sè 12. Hîp ®ång t¬ng tù do nhµ thÇu thùc hiÖn..... 47 ...................................................... MÉu sè 13. Tãm t¾t vÒ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu.......... 48 ...................................................... 4 MÉu sè 14. Kª khai n¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu.... 49
 5. 5. tõ ng÷ viÕt t¾tBDL B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇuHSMT Hå s¬ mêi thÇuHSDT Hå s¬ dù thÇu§KC §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång§KCT §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ångTC§G Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇuGãi thÇu ODA Lµ gãi thÇu sö dông vèn vay ODA tõ c¸c nhµ tµi trî (Ng©n hµng ThÕ giíi - WB, Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸ - ADB, C¬ quan Hîp t¸c Quèc tÕ NhËt B¶n - JICA, Ng©n hµng T¸i thiÕt §øc - KfW, C¬ quan Ph¸t triÓn Ph¸p - AFD...)LuËt söa ®æi LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009NghÞ ®Þnh NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy85/CP 15/10/2009 cña ChÝnh phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùngVND §ång ViÖt NamUSD §ång ®« la MüH§TV Héi ®ång t vÊn 5
 6. 6. PhÇn thø nhÊt ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu Ch¬ng I Yªu cÇu vÒ Thñ tôc ®Êu thÇu A. Tæng qu¸t Môc 1. Néi dung ®Êu thÇu 1. Bªn mêi thÇu mêi nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇugãi thÇu x©y l¾p thuéc dù ¸n nªu t¹i BDL. Tªn gãithÇu vµ néi dung c«ng viÖc chñ yÕu ®îc m« t¶ trongBDL. 2. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång ®îc tÝnh tõngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc cho ®Õn ngµy chuyÓn sangthùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh (nÕu cã). Thêi gian thùchiÖn hîp ®ång ®îc quy ®Þnh trong BDL. 3. Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu ®îc quy ®Þnhtrong BDL. Môc 2. §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu cña nhµ thÇu 1. Cã t c¸ch hîp lÖ nh quy ®Þnh trong BDL; 2. ChØ ®îc tham gia trong mét HSDT víi t c¸ch lµnhµ thÇu ®éc lËp hoÆc lµ nhµ thÇu liªn danh. Trênghîp liªn danh ph¶i cã v¨n b¶n tháa thuËn gi÷a c¸cthµnh viªn theo MÉu sè 3 Ch¬ng IV, trong ®ã quy ®Þnhrâ thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh, tr¸ch nhiÖm chungvµ tr¸ch nhiÖm riªng cña tõng thµnh viªn ®èi víic«ng viÖc thuéc gãi thÇu; 3. §¸p øng yªu cÇu cña bªn mêi thÇu nªu trongth«ng b¸o mêi thÇu (trêng hîp ®Êu thÇu réng r·i)hoÆc th mêi thÇu (trêng hîp ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc®Êu thÇu réng r·i cã s¬ tuyÓn); 4. B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu nh quy ®Þnhtrong BDL; 6
 7. 7. 5. Kh«ng bÞ cÊm tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu theo§iÒu 12 LuËt §Êu thÇu vµ kho¶n 3, kho¶n 21 §iÒu 2LuËt söa ®æi. Môc 3. TÝnh hîp lÖ cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ®îc sö dông 1. VËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®a vµo x©y l¾p c«ngtr×nh ph¶i cã xuÊt xø râ rµng, hîp ph¸p vµ theonh÷ng yªu cÇu kh¸c nªu t¹i BDL. Nhµ thÇu ph¶i nªu râxuÊt xø cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ; ký, m· hiÖu,nh·n m¸c (nÕu cã) cña s¶n phÈm. 2. “XuÊt xø cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ” ®îchiÓu lµ níc hoÆc vïng l·nh thæ n¬i s¶n xuÊt ra toµnbé vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc n¬i thùc hiÖn c«ng®o¹n chÕ biÕn c¬ b¶n cuèi cïng ®èi víi vËt t, m¸ymãc, thiÕt bÞ trong trêng hîp cã nhiÒu níc hoÆc l·nhthæ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra vËt t, m¸ymãc, thiÕt bÞ ®ã. 3. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu ®Ó chøngminh sù phï hîp (®¸p øng) cña vËt t, m¸y mãc, thiÕtbÞ theo yªu cÇu ®îc quy ®Þnh trong BDL. Môc 4. Chi phÝ dù thÇu Nhµ thÇu chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kÓ tõ khi mua HSMT cho ®Õnkhi th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu, riªng ®èi víi nhµthÇu tróng thÇu tÝnh ®Õn khi ký hîp ®ång. Môc 5. HSMT vµ gi¶i thÝch lµm râ HSMT 1. HSMT bao gåm c¸c néi dung ®îc liÖt kª t¹iMôc lôc cña HSMT nµy. ViÖc kiÓm tra, nghiªn cøu c¸cnéi dung cña HSMT ®Ó chuÈn bÞ HSDT thuéc tr¸ch nhiÖmcña nhµ thÇu. 2. Trêng hîp nhµ thÇu muèn ®îc gi¶i thÝch lµmrâ HSMT th× ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Õn bªn mêithÇu theo ®Þa chØ vµ thêi gian ghi trong BDL (nhµthÇu cã thÓ th«ng b¸o tríc cho bªn mêi thÇu qua fax,e-mail…). Sau khi nhËn ®îc v¨n b¶n yªu cÇu lµm râHSMT theo thêi gian quy ®Þnh trong BDL, bªn mêi thÇu 7
 8. 8. sÏ cã v¨n b¶n tr¶ lêi vµ göi cho tÊt c¶ c¸c nhµ thÇumua HSMT. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu tæ chøchéi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu ®Ó trao ®æi vÒ nh÷ng néi dungtrong HSMT mµ c¸c nhµ thÇu thÊy cha râ. Néi dungtrao ®æi sÏ ®îc bªn mêi thÇu ghi l¹i thµnh v¨n b¶nlµm râ HSMT göi cho tÊt c¶ nhµ thÇu mua HSMT. Môc 6. Kh¶o s¸t hiÖn trêng 1. Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm kh¶o s¸t hiÖn trêngphôc vô cho viÖc lËp HSDT. Bªn mêi thÇu t¹o ®iÒukiÖn, híng dÉn nhµ thÇu ®i kh¶o s¸t hiÖn trêng theoquy ®Þnh t¹i BDL. Chi phÝ kh¶o s¸t hiÖn trêng ®Óphôc vô cho viÖc lËp HSDT thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhµthÇu. 2. Bªn mêi thÇu kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lývÒ nh÷ng rñi ro ®èi víi nhµ thÇu ph¸t sinh tõ viÖckh¶o s¸t hiÖn trêng nh tai n¹n, mÊt m¸t tµi s¶n vµc¸c rñi ro kh¸c. Môc 7. Söa ®æi HSMT Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh ph¹m vi x©yl¾p hoÆc c¸c néi dung yªu cÇu kh¸c, bªn mêi thÇu sÏtiÕn hµnh söa ®æi HSMT (bao gåm c¶ viÖc gia h¹n thêih¹n nép HSDT nÕu cÇn thiÕt) b»ng c¸ch göi v¨n b¶nsöa ®æi HSMT ®Õn tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu mua HSMT trícthêi ®iÓm ®ãng thÇu mét sè ngµy nhÊt ®Þnh ®îc quy®Þnh trong BDL. Tµi liÖu nµy lµ mét phÇn cña HSMT.Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu lµ ®· nhËn®îc c¸c tµi liÖu söa ®æi ®ã b»ng mét trong nh÷ngc¸ch sau: göi v¨n b¶n trùc tiÕp, theo ®êng bu ®iÖn,fax hoÆc e-mail. B. ChuÈn bÞ Hå s¬ dù thÇu Môc 8. Ng«n ng÷ sö dông HSDT còng nh tÊt c¶ v¨n b¶n, tµi liÖu trao ®æigi÷a bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu liªn quan ®Õn viÖc ®Êu 8
 9. 9. thÇu ph¶i ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ nh quy ®Þnh trongBDL. Môc 9. Néi dung HSDT HSDT do nhµ thÇu chuÈn bÞ ph¶i bao gåm nh÷ng néidung sau: 1. §¬n dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 11 Ch¬ng nµy; 2. Gi¸ dù thÇu vµ biÓu gi¸ theo quy ®Þnh t¹i Môc 14 Ch¬ng nµy; 3. Tµi liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùcvµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 16Ch¬ng nµy; 4. Tµi liÖu chøng minh tÝnh hîp lÖ vµ sù phï hîp(®¸p øng) cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®a vµo x©yl¾p theo quy ®Þnh t¹i Môc 3 Ch¬ng nµy; 5. B¶o ®¶m dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 17 Ch- ¬ng nµy; 6. §Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt theo quy ®Þnh t¹iPhÇn thø hai cña HSMT nµy, bao gåm c¶ ph¬ng ¸n, biÖnph¸p thi c«ng tæng thÓ vµ biÖn ph¸p thi c«ng chitiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (gåm b¶n vÏ vµ thuyÕtminh); s¬ ®å tæ chøc thi c«ng, s¬ ®å tæ chøc qu¶nlý, gi¸m s¸t chÊt lîng, an toµn lao ®éng cña nhµthÇu vµ biÓu ®å tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång; biÓu ®åhuy ®éng nh©n lùc, thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ vËt t, vËtliÖu chÝnh phôc vô thi c«ng vµ c¸c néi dung kh¸ctheo yªu cÇu cña HSMT. 7. C¸c néi dung kh¸c quy ®Þnh t¹i BDL. Môc 10. Thay ®æi t c¸ch tham gia ®Êu thÇu Trêng hîp nhµ thÇu cÇn thay ®æi t c¸ch (tªn)tham gia ®Êu thÇu so víi khi mua HSMT th× thùc hiÖntheo quy ®Þnh t¹i BDL. Môc 11. §¬n dù thÇu §¬n dù thÇu do nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ ph¶i ®îc ghi®Çy ®ñ theo MÉu sè 1 Ch¬ng IV, cã ch÷ ký cña ngêi 9
 10. 10. ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu (lµ ngêi ®¹i diÖntheo ph¸p luËt cña nhµ thÇu hoÆc ngêi ®îc ñy quyÒnkÌm theo giÊy ñy quyÒn hîp lÖ theo MÉu sè 2 Ch¬ngIV). Trêng hîp ñy quyÒn, nhµ thÇu göi kÌm theo c¸ctµi liÖu, giÊy tê theo quy ®Þnh trong BDL ®Ó chøngminh t c¸ch hîp lÖ cña ngêi ®îc ñy quyÒn. §èi víinhµ thÇu liªn danh, ®¬n dù thÇu ph¶i do ®¹i diÖn hîpph¸p cña tõng thµnh viªn liªn danh ký, trõ trêng hîptrong v¨n b¶n tháa thuËn liªn danh cã quy ®Þnh c¸cthµnh viªn trong liªn danh tháa thuËn cho thµnh viªn®øng ®Çu liªn danh ký ®¬n dù thÇu. Trêng hîp tõngthµnh viªn liªn danh cã ñy quyÒn th× thùc hiÖn nh®èi víi nhµ thÇu ®éc lËp. Môc 12. §Ò xuÊt ph¬ng ¸n kü thuËt thay thÕtrong HSDT 1. Trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i BDL, ®Ò xuÊt ph¬ng¸n kü thuËt nªu trong HSDT (ph¬ng ¸n thiÕt kÕ míi)thay thÕ cho ph¬ng ¸n kü thuËt nªu trong HSMT sÏkh«ng ®îc xem xÐt. 2. Khi nhµ thÇu ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n kü thuËtthay thÕ vÉn ph¶i chuÈn bÞ HSDT theo yªu cÇu cñaHSMT (ph¬ng ¸n chÝnh). Ngoµi ra, nhµ thÇu ph¶i cungcÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt bao gåm b¶n vÏthi c«ng, gi¸ dù thÇu ®èi víi ph¬ng ¸n thay thÕtrong ®ã bãc t¸ch c¸c chi phÝ cÊu thµnh, quy c¸ch küthuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ c¸c néi dung liªn quankh¸c ®èi víi ph¬ng ¸n thay thÕ. Ph¬ng ¸n thay thÕchØ ®îc xem xÐt ®èi víi nhµ thÇu cã gi¸ ®¸nh gi¸thÊp nhÊt theo ph¬ng ¸n quy ®Þnh trong HSMT. Môc 13. §Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng trong HSDT Trõ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng yªu cÇu b¾t buéc ph¶itu©n thñ nªu trong HSMT, nhµ thÇu ®îc ®Ò xuÊt c¸cbiÖn ph¸p thi c«ng cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc kh¸cphï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh vµ quy m«, tÝnh chÊtcña gãi thÇu nhng ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng c¸c yªu cÇukü thuËt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc x©y l¾p theo thiÕtkÕ. 10
 11. 11. Môc 14. Gi¸ dù thÇu vµ biÓu gi¸ 1. Gi¸ dù thÇu lµ gi¸ do nhµ thÇu nªu trong ®¬ndù thÇu thuéc HSDT sau khi trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕucã). Gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ph¶i bao gåm toµn béchi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu trªn c¬ sëyªu cÇu vÒ x©y l¾p nªu t¹i PhÇn thø hai cña HSMTnµy. 2. Nhµ thÇu ph¶i ghi ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn choc¸c h¹ng môc c«ng viÖc nªu trong B¶ng tiªn lîng theoMÉu sè 8A, 8B Ch¬ng IV. §¬n gi¸ dù thÇu ph¶i bao gåmc¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i BDL. Trêng hîp nhµ thÇu ph¸t hiÖn tiªn lîng cha chÝnhx¸c so víi thiÕt kÕ, nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o chobªn mêi thÇu vµ lËp mét b¶ng chµo gi¸ riªng cho phÇnkhèi lîng sai kh¸c nµy ®Ó chñ ®Çu t xem xÐt. NhµthÇu kh«ng ®îc tÝnh to¸n phÇn khèi lîng sai kh¸c nµyvµo gi¸ dù thÇu. 3. Trêng hîp nhµ thÇu cã th gi¶m gi¸ th× cã thÓnép cïng víi HSDT hoÆc nép riªng song ph¶i ®¶m b¶obªn mêi thÇu nhËn ®îc tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Tr-êng hîp th gi¶m gi¸ nép cïng víi HSDT th× nhµ thÇuph¶i th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu tríc hoÆc t¹i thêi®iÓm ®ãng thÇu hoÆc ph¶i cã b¶ng kª thµnh phÇn HSDTtrong ®ã cã th gi¶m gi¸. Trong th gi¶m gi¸ cÇn nªurâ néi dung vµ c¸ch thøc gi¶m gi¸ vµo c¸c h¹ng môccô thÓ nªu trong B¶ng tiªn lîng. Trêng hîp kh«ng nªurâ c¸ch thøc gi¶m gi¸ th× ®îc hiÓu lµ gi¶m ®Òu theotû lÖ cho tÊt c¶ h¹ng môc nªu trong B¶ng tiªn lîng. 4. Trêng hîp gãi thÇu ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn®éc lËp vµ cho phÐp dù thÇu theo tõng phÇn nh quy®Þnh trong BDL th× nhµ thÇu cã thÓ chµo cho mét hoÆcnhiÒu phÇn cña gãi thÇu. Nhµ thÇu cÇn chµo ®ñ c¸ch¹ng môc trong mét hoÆc nhiÒu phÇn cña gãi thÇu mµm×nh tham dù. 5. Trêng hîp t¹i BDL yªu cÇu nhµ thÇu ph©n tÝch®¬n gi¸ dù thÇu, nhµ thÇu ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ngtin phï hîp vµo b¶ng Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu (lËp 11
 12. 12. theo MÉu sè 9A, 9B Ch¬ng IV), B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖutrong ®¬n gi¸ dù thÇu (lËp theo MÉu sè 10 Ch¬ng IV). Môc 15. §ång tiÒn dù thÇu Gi¸ dù thÇu ®îc chµo b»ng ®ång tiÒn ®îc quy ®Þnhtrong BDL. Môc 16. Tµi liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ, n¨nglùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu 1. Tµi liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ cña nhµthÇu: a) §èi víi nhµ thÇu ®éc lËp, ph¶i cung cÊp c¸ctµi liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ cña m×nh nh quy®Þnh trong BDL. b) §èi víi nhµ thÇu liªn danh, ph¶i cung cÊpc¸c tµi liÖu sau ®©y: - C¸c tµi liÖu nªu t¹i ®iÓm a kho¶n nµy ®èi víitõng thµnh viªn trong liªn danh; - V¨n b¶n tháa thuËn liªn danh gi÷a c¸c thµnhviªn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 Môc 2 Ch¬ng nµy. 2. Tµi liÖu chøng minh n¨ng lùc vµ kinh nghiÖmcña nhµ thÇu: a) Kh¶ n¨ng huy ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng®îc liÖt kª theo MÉu sè 4 Ch¬ng IV; kª khai c¸n béchñ chèt ®iÒu hµnh thi c«ng t¹i c«ng trêng theo MÉusè 7A, 7B Ch¬ng IV; c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn vµc¸c hîp ®ång t¬ng tù do nhµ thÇu thùc hiÖn ®îc liÖtkª theo MÉu sè 11 vµ MÉu sè 12 Ch¬ng IV; kª khai tãmt¾t vÒ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu theo MÉu sè 13 Ch¬ngIV; n¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®îc liÖt kª theoMÉu sè 14 Ch¬ng IV. N¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµthÇu liªn danh lµ tæng n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cñac¸c thµnh viªn trªn c¬ së ph¹m vi c«ng viÖc mµ mçithµnh viªn ®¶m nhËn, trong ®ã tõng thµnh viªn ph¶ichøng minh n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña m×nh lµ ®¸pøng yªu cÇu cña HSMT cho phÇn viÖc ®îc ph©n c«ngthùc hiÖn trong liªn danh. b) C¸c tµi liÖu kh¸c ®îc quy ®Þnh trong BDL. 12
 13. 13. 3. Việc sử dụng lao động nước ngoài được quy định trong BDL.1 Môc 17. B¶o ®¶m dù thÇu 1. Khi tham gia ®Êu thÇu, nhµ thÇu ph¶i thùchiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu tríc thêi ®iÓm ®ãngthÇu theo quy ®Þnh trong BDL. Trêng hîp liªn danh thìphải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau: a) Tõng thµnh viªn trong liªn danh sÏ thùc hiÖnriªng rÏ b¶o ®¶m dù thÇu nhng b¶o ®¶m tæng gi¸ trÞkh«ng thÊp h¬n møc yªu cÇu nªu t¹i kho¶n 1 Môc 17BDL; nÕu b¶o ®¶m dù thÇu cña mét thµnh viªn trongliªn danh ®îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng hîp lÖ th× hå s¬ dùthÇu cña liªn danh ®ã sÏ bÞ lo¹i theo ®iÒu kiÖn tiªnquyÕt. b) C¸c thµnh viªn trong liªn danh tháa thuËn ®Ómét thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸pb¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh. Trong trêng hîpnµy, b¶o ®¶m dù thÇu cã thÓ bao gåm tªn cña liªndanh hoÆc tªn cña thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm thùchiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh nhng®¶m b¶o tæng gi¸ trÞ kh«ng thÊp h¬n møc yªu cÇu nªut¹i kho¶n 1 Môc 17 BDL. 2. B¶o ®¶m dù thÇu ®îc coi lµ kh«ng hîp lÖ khithuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: cã gi¸ trÞthÊp h¬n, kh«ng ®óng ®ång tiÒn quy ®Þnh, thêi gianhiÖu lùc ng¾n h¬n, kh«ng nép theo ®Þa chØ (tªn vµ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu) vµ thêi gian quy ®Þnhtrong HSMT, kh«ng ®óng tªn gãi thÇu, tªn nhµ thÇu(®èi víi nhµ thÇu liªn danh th× theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 1 Môc nµy), kh«ng ph¶i lµ b¶n gèc vµ kh«ng cãch÷ ký hîp lÖ (®èi víi th b¶o l·nh cña ng©n hµng, tæchøc tµi chÝnh). 3. Nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu sÏ ®îc hoµn tr¶b¶o ®¶m dù thÇu trong thêi gian quy ®Þnh trong BDL.§èi víi nhµ thÇu tróng thÇu, b¶o ®¶m dù thÇu ®îc1 Trường hợp gãi thầu kh«ng cần sử dụng lao động nước ngoài th×kh«ng quy định nội dung này. Trêng hîp HSMT quy ®Þnh néi dung nµy,nhµ thÇu kª khai theo MÉu sè 7C Ch¬ng IV. 13
 14. 14. hoµn tr¶ sau khi nhµ thÇu thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o®¶m thùc hiÖn hîp ®ång. 4. Nhµ thÇu kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇutrong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu mµ HSDT vÉn cßnhiÖu lùc; b) Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îcth«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu mµ kh«ng tiÕnhµnh hoÆc tõ chèi tiÕn hµnh th¬ng th¶o, hoµn thiÖnhîp ®ång hoÆc ®· th¬ng th¶o, hoµn thiÖn xong nhng tõchèi ký hîp ®ång mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; c) Kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖnhîp ®ång tríc khi ký hîp ®ång hoÆc tríc khi hîp ®ångcã hiÖu lùc. Trêng hîp mét thµnh viªn trong liªn danh vi ph¹mdÉn ®Õn nhµ thÇu kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇutheo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy th× tÊt c¶ thµnh viªntrong liªn danh ®Òu bÞ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu. Môc 18. Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT 1. Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT ®îc tÝnh tõthêi ®iÓm ®ãng thÇu vµ ph¶i ®¶m b¶o nh quy ®Þnhtrong BDL. HSDT cã thêi gian hiÖu lùc ng¾n h¬n sovíi quy ®Þnh trong BDL lµ kh«ng hîp lÖ vµ bÞ lo¹i. 2. Bªn mêi thÇu cã thÓ göi v¨n b¶n yªu cÇu nhµthÇu gia h¹n thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT mét hoÆcnhiÒu lÇn víi tæng thêi gian cña tÊt c¶ c¸c lÇn yªucÇu nhµ thÇu gia h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy, ®ång thêiyªu cÇu nhµ thÇu gia h¹n t¬ng øng thêi gian cã hiÖulùc cña b¶o ®¶m dù thÇu. NÕu nhµ thÇu kh«ng chÊpnhËn viÖc gia h¹n th× HSDT cña nhµ thÇu nµy kh«ng ®-îc xem xÐt tiÕp vµ trong trêng hîp nµy nhµ thÇu ®îcnhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu. Môc 19. Quy c¸ch cña HSDT vµ ch÷ ký trong HSDT 1. Nhµ thÇu ph¶i chuÈn bÞ mét b¶n gèc vµ mét sèb¶n chôp HSDT ®îc quy ®Þnh trong BDL vµ ghi râ "b¶ngèc" vµ "b¶n chôp" t¬ng øng. Nhµ thÇu ph¶i chÞu 14
 15. 15. tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ phï hîp gi÷a b¶nchôp vµ b¶n gèc. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, nÕu bªnmêi thÇu ph¸t hiÖn b¶n chôp cã lçi kü thuËt nh chôpnhße, kh«ng râ ch÷, chôp thiÕu trang hoÆc c¸c lçikh¸c th× lÊy néi dung cña b¶n gèc lµm c¬ së. Trênghîp b¶n chôp cã néi dung sai kh¸c so víi b¶n gèc th×tïy theo møc ®é sai kh¸c, bªn mêi thÇu sÏ quyÕt ®Þnhxö lý cho phï hîp, ch¼ng h¹n sai kh¸c ®ã lµ kh«ng c¬b¶n, kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt cña HSDT th× ®îccoi lµ lçi chÊp nhËn ®îc; nhng nÕu sai kh¸c ®ã lµmthay ®æi néi dung c¬ b¶n cña HSDT so víi b¶n gèc th×bÞ coi lµ gian lËn, HSDT sÏ bÞ lo¹i, ®ång thêi nhµthÇu sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Môc 39 Ch¬ng nµy. 2. HSDT ph¶i ®îc ®¸nh m¸y, in b»ng mùc kh«ngtÈy ®îc, ®¸nh sè trang theo thø tù liªn tôc. §¬n dùthÇu, th gi¶m gi¸ (nÕu cã), c¸c v¨n b¶n bæ sung, lµmrâ HSDT, biÓu gi¸ vµ c¸c biÓu mÉu kh¸c t¹i Ch¬ng IVyªu cÇu ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu ký. 3. Nh÷ng ch÷ viÕt chen gi÷a, tÈy xo¸ hoÆc viÕt®Ì lªn b¶n ®¸nh m¸y chØ cã gi¸ trÞ khi cã ch÷ ký(cña ngêi ký ®¬n dù thÇu) ë bªn c¹nh vµ ®îc ®ãng dÊu(nÕu cã). C. Nép Hå s¬ dù thÇu Môc 20. Niªm phong vµ c¸ch ghi trªn tói ®ùngHSDT 1. HSDT bao gåm c¸c néi dung nªu t¹i Môc 9 Ch¬ngnµy. HSDT ph¶i ®îc ®ùng trong tói cã niªm phong bªnngoµi (c¸ch niªm phong do nhµ thÇu tù quy ®Þnh).C¸ch tr×nh bµy c¸c th«ng tin trªn tói ®ùng HSDT ®îcquy ®Þnh trong BDL. 2. Trong trêng hîp HSDT gåm nhiÒu tµi liÖu, nhµthÇu cÇn thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi toµn bé tµi liÖusao cho viÖc tiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n HSDT cña bªn mêithÇu ®îc thuËn tiÖn, ®¶m b¶o sù toµn vÑn cña HSDT,tr¸nh thÊt l¹c, mÊt m¸t. Nhµ thÇu nªn ®ãng gãi tÊtc¶ c¸c tµi liÖu cña HSDT vµo cïng mét tói. Trêng hîp 15
 16. 16. cÇn ®ãng gãi thµnh nhiÒu tói ®Ó dÔ vËn chuyÓn th×trªn mçi tói ph¶i ghi râ sè thø tù tõng tói trªntæng sè tói ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ tõng tóicòng ph¶i ®îc ®ãng gãi, niªm phong vµ ghi theo ®óngquy ®Þnh t¹i Môc nµy. 3. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶hoÆc sù bÊt lîi nÕu kh«ng tu©n theo quy ®Þnh trongHSMT nh kh«ng niªm phong hoÆc lµm mÊt niªm phongHSDT trong qu¸ tr×nh chuyÓn tíi bªn mêi thÇu, kh«ngghi ®óng c¸c th«ng tin trªn tói ®ùng HSDT theo híngdÉn t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 Môc nµy. Bªn mêi thÇu sÏkh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh b¶o mËt th«ng tin cñaHSDT nÕu nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn ®óng chØ dÉn t¹ikho¶n 1, kho¶n 2 Môc nµy. Môc 21. Thêi h¹n nép HSDT 1. Nhµ thÇu nép trùc tiÕp hoÆc göi HSDT ®Õn ®ÞachØ cña bªn mêi thÇu nhng ph¶i ®¶m b¶o bªn mêi thÇunhËn ®îc tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu quy ®Þnh trongBDL. 2. Bªn mêi thÇu cã thÓ gia h¹n thêi h¹n népHSDT (thêi ®iÓm ®ãng thÇu) trong trêng hîp cÇn t¨ngthªm sè lîng HSDT hoÆc khi söa ®æi HSMT theo Môc 7Ch¬ng nµy hoÆc theo yªu cÇu cña nhµ thÇu khi bªn mêithÇu xÐt thÊy cÇn thiÕt. 3. Khi gia h¹n thêi h¹n nép HSDT, bªn mêi thÇusÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c nhµ thÇu ®· muaHSMT, ®ång thêi th«ng b¸o gia h¹n thêi h¹n nép HSDTsÏ ®îc ®¨ng t¶i trªn b¸o §Êu thÇu tèi thiÓu 1 kú (kểcả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế) vµ ®¨ng trªn trang th«ngtin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu (trõ trêng hîp kh«ng thuécdiÖn b¾t buéc).1 Khi th«ng b¸o, bªn mêi thÇu sÏ ghirâ thêi ®iÓm ®ãng thÇu míi ®Ó nhµ thÇu cã ®ñ thêigian söa ®æi hoÆc bæ sung HSDT ®· nép (bao gåm c¶hiÖu lùc cña HSDT) theo yªu cÇu míi. Nhµ thÇu ®· népHSDT cã thÓ nhËn l¹i ®Ó söa ®æi, bæ sung HSDT cña1 Ngoµi viÖc ®¨ng t¶i nh t¹i kho¶n 3 Môc nµy, bªn mêi thÇu cã thÓ göith«ng b¸o trùc tiÕp ®Õn nhµ thÇu ®· mua HSMT vµ ®¨ng t¶i ®ång thêi trªnc¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c. 16
 17. 17. m×nh. Trêng hîp nhµ thÇu cha nhËn l¹i hoÆc kh«ngnhËn l¹i HSDT th× bªn mêi thÇu qu¶n lý HSDT ®ã theochÕ ®é qu¶n lý hå s¬ “mËt”. Môc 22. HSDT nép muén BÊt kú tµi liÖu nµo, kÓ c¶ th gi¶m gi¸ (nÕu cã)®îc nhµ thÇu göi ®Õn sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu lµkh«ng hîp lÖ, bÞ lo¹i và ®îc tr¶ l¹i theo nguyªntr¹ng (trõ tµi liÖu lµm râ HSDT theo yªu cÇu cña bªnmêi thÇu quy ®Þnh t¹i Môc 25 Ch¬ng nµy). Môc 23. Söa ®æi hoÆc rót HSDT Khi muèn söa ®æi hoÆc rót HSDT ®· nép, nhµthÇu ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ vµ bªn mêi thÇu chØchÊp thuËn nÕu nhËn ®îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña nhµ thÇutríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu; v¨n b¶n ®Ò nghÞ söa ®æi,rót HSDT ph¶i ®îc göi riªng biÖt víi HSDT. D. Më thÇu vµ ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu Môc 24. Më thÇu 1. ViÖc më thÇu ®îc tiÕn hµnh c«ng khai ngaysau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓmquy ®Þnh trong BDL tríc sù chøng kiÕn cña nh÷ng ngêicã mÆt vµ kh«ng phô thuéc vµo sù cã mÆt hay v¾ng mÆtcña c¸c nhµ thÇu ®îc mêi. Bªn mêi thÇu cã thÓ mêi®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Õn tham dù lÔmë thÇu. 2. Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh më lÇn lît HSDT cñatõng nhµ thÇu cã tªn trong danh s¸ch mua HSMT (baogåm c¶ nhµ thÇu thay ®æi t c¸ch tham dù thÇu) vµ népHSDT tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø tù ch÷ c¸i tªncña nhµ thÇu. HSDT cña nhµ thÇu cã v¨n b¶n ®Ò nghÞrót HSDT ®· nép vµ HSDT cña nhµ thÇu nép sau thêi®iÓm ®ãng thÇu sÏ kh«ng ®îc më vµ ®îc tr¶ l¹i nguyªntr¹ng cho nhµ thÇu. 3. ViÖc më HSDT cña tõng nhµ thÇu ®îc thùc hiÖntheo tr×nh tù nh sau: a) KiÓm tra niªm phong HSDT; 17
 18. 18. b) Më HSDT; c) §äc vµ ghi vµo biªn b¶n c¸c th«ng tin chñyÕu: − Tªn nhµ thÇu; − Sè lîng b¶n gèc, b¶n chôp HSDT; − Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT; − Gi¸ dù thÇu nªu trong ®¬n dù thÇu; − Gi¶m gi¸ (nÕu cã); − Gi¸ trÞ, thêi h¹n hiÖu lùc vµ biÖn ph¸p b¶o®¶m dù thÇu; − V¨n b¶n ®Ò nghÞ söa ®æi HSDT (nÕu cã) theo quy®Þnh t¹i Môc 23 Ch¬ng nµy; − C¸c th«ng tin kh¸c liªn quan. 4. Biªn b¶n më thÇu cÇn ®îc ®¹i diÖn bªn mêithÇu, ®¹i diÖn cña tõng nhµ thÇu cã mÆt vµ ®¹i diÖnc¸c c¬ quan liªn quan tham dù ký x¸c nhËn. B¶n chôpcña biªn b¶n më thÇu ®îc göi cho tÊt c¶ nhµ thÇu népHSDT. 5. Sau khi më thÇu, bªn mêi thÇu sÏ ký x¸c nhËnvµo tõng trang b¶n gèc cña tÊt c¶ HSDT vµ qu¶n lýtheo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ “mËt”. ViÖc ®¸nh gi¸ HSDT®îc tiÕn hµnh theo b¶n chôp. Môc 25. Lµm râ HSDT 1. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT, bªn mêi thÇucã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ néi dung cña HSDT (kÓc¶ viÖc lµm râ ®¬n gi¸ kh¸c thêng). Trêng hîp HSDTthiÕu tµi liÖu nh GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinhdoanh, GiÊy chøng nhËn ®Çu t, quyÕt ®Þnh thµnh lËp,chøng chØ chuyªn m«n phï hîp vµ c¸c tµi liÖu kh¸ctheo yªu cÇu cña HSMT th× nhµ thÇu cã thÓ ®îc bªnmêi thÇu yªu cÇu bæ sung tµi liÖu nh»m chøng minh tc¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇuvíi ®iÒu kiÖn kh«ng lµm thay ®æi néi dung c¬ b¶n cñaHSDT ®· nép, kh«ng thay ®æi gi¸ dù thÇu. 18
 19. 19. 2. ViÖc lµm râ HSDT chØ ®îc thùc hiÖn gi÷a bªnmêi thÇu vµ nhµ thÇu cã HSDT cÇn ph¶i lµm râ vµ ®îcthùc hiÖn díi h×nh thøc trao ®æi trùc tiÕp (bªn mêithÇu mêi nhµ thÇu ®Õn gÆp trùc tiÕp ®Ó trao ®æi,nh÷ng néi dung hái vµ tr¶ lêi ph¶i lËp thµnh v¨nb¶n) hoÆc gi¸n tiÕp (bªn mêi thÇu göi v¨n b¶n yªucÇu lµm râ vµ nhµ thÇu ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n).Trong v¨n b¶n yªu cÇu lµm râ cÇn quy ®Þnh thêi h¹nlµm râ cña nhµ thÇu. Néi dung lµm râ HSDT thÓ hiÖnb»ng v¨n b¶n ®îc bªn mêi thÇu b¶o qu¶n nh mét phÇncña HSDT. Trêng hîp qu¸ thêi h¹n lµm râ mµ bªn mêithÇu kh«ng nhËn ®îc v¨n b¶n lµm râ, hoÆc nhµ thÇu cãv¨n b¶n lµm râ nhng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu lµm râcña bªn mêi thÇu th× bªn mêi thÇu xem xÐt, xö lýtheo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Môc 26. §¸nh gi¸ s¬ bé HSDT 1. KiÓm tra tÝnh hîp lÖ vµ sù ®Çy ®ñ cña HSDT,gåm: a) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu theo quy ®Þnh t¹iMôc 11 Ch¬ng nµy; b) TÝnh hîp lÖ cña tháa thuËn liªn danh theo quy®Þnh t¹i kho¶n 2 Môc 2 Ch¬ng nµy (nÕu cã); c) T c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 1 Môc 2 vµ kho¶n 1 Môc 16 Ch¬ng nµy; d) Sè lîng b¶n gèc, b¶n chôp HSDT theo quy ®Þnht¹i kho¶n 1 Môc 19 Ch¬ng nµy; ®) Sù hîp lÖ cña b¶o ®¶m dù thÇu theo quy ®Þnht¹i Môc 17 Ch¬ng nµy; e) C¸c phô lôc, tµi liÖu kÌm theo HSDT ®îc quy ®Þnh trong BDL. 2. HSDT kh«ng ®¸p øng mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖntiªn quyÕt nªu trong BDL th× bÞ lo¹i vµ HSDT kh«ng®îc xem xÐt tiÕp. 19
 20. 20. 3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇutheo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖmtheo quy ®Þnh t¹i Môc 1 Ch¬ng III.(1) Môc 27. §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËtc¸c HSDT ®· vît qua ®¸nh gi¸ s¬ bé trªn c¬ së c¸c yªucÇu cña HSMT vµ TC§G nªu t¹i Môc 2 Ch¬ng III. C¸cHSDT ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt sau khi ®îc chñ ®Çut phª duyÖt míi ®îc x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. Môc 28. X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Bªn mêi thÇu x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c HSDTtheo tr×nh tù sau ®©y: x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu; söalçi; hiÖu chØnh c¸c sai lÖch; chuyÓn ®æi gi¸ dù thÇusau söa lçi, hiÖu chØnh sai lÖch sang mét ®ång tiÒnchung (nÕu cã); ®a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng ®Óx¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. Trêng hîp cã th gi¶m gi¸ th×bªn mêi thÇu sÏ thùc hiÖn söa lçi, hiÖu chØnh sailÖch trªn c¬ së gi¸ dù thÇu cha trõ ®i gi¸ trÞ gi¶mgi¸. Trong trêng hîp ®ã, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt®èi cña lçi sè häc hoÆc sai lÖch ®îc tÝnh trªn c¬ sëgi¸ dù thÇu ghi trong ®¬n. Gi¸ ®¸nh gi¸ ®îc x¸c ®Þnhtrªn cïng mét mÆt b»ng c¸c yÕu tè vÒ kü thuËt, tµichÝnh, th¬ng m¹i vµ c¸c yÕu tè kh¸c ®Ó so s¸nh, xÕph¹ng HSDT. C¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ ®îcnªu t¹i Môc 3 Ch¬ng III. Môc 29. Söa lçi 1. Söa lçi lµ viÖc söa l¹i nh÷ng sai sãt trongHSDT bao gåm lçi sè häc vµ c¸c lçi kh¸c ®îc tiÕnhµnh theo nguyªn t¾c sau ®©y: a) Lçi sè häc bao gåm nh÷ng lçi do thùc hiÖn c¸cphÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia kh«ng chÝnh x¸c: - Trêng hîp kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a ®¬n gi¸ vµ thµnhtiÒn th× lÊy ®¬n gi¸ lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc söalçi. Trêng hîp ®¬n gi¸ sai mµ sè lîng, khèi lîng vµ1()Trêng hîp ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm sau khi x¸c®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ th× chuyÓn kho¶n nµy vµo cuèi Môc 28. 20
 21. 21. thµnh tiÒn ®óng th× lÊy thµnh tiÒn lµm c¬ së ph¸p lý®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸; - Trêng hîp kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a b¶ng gi¸ tænghîp vµ b¶ng gi¸ chi tiÕt th× lÊy b¶ng gi¸ chi tiÕtlµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc söa lçi. Lçi sè häc ®îc tÝnh theo tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi,kh«ng phô thuéc vµo viÖc gi¸ dù thÇu t¨ng lªn haygi¶m ®i sau khi söa lçi. b) C¸c lçi kh¸c: - Cét thµnh tiÒn ®îc ®iÒn vµo mµ kh«ng cã ®¬ngi¸ t¬ng øng th× ®¬n gi¸ ®îc x¸c ®Þnh bæ sung b»ngc¸ch chia thµnh tiÒn cho sè lîng; - Khi cã ®¬n gi¸ nhng cét thµnh tiÒn bá trèngth× thµnh tiÒn sÏ ®îc x¸c ®Þnh bæ sung b»ng c¸chnh©n sè lîng víi ®¬n gi¸; - NÕu mét néi dung nµo ®ã cã ®iÒn ®¬n gi¸ vµthµnh tiÒn nhng bá trèng sè lîng th× sè lîng bátrèng ®îc x¸c ®Þnh bæ sung b»ng c¸ch chia thµnh tiÒncho ®¬n gi¸ cña néi dung ®ã. Trêng hîp sè lîng ®îcx¸c ®Þnh bæ sung nªu trªn kh¸c víi sè lîng nªu trongHSMT th× ®îc coi lµ sai lÖch vÒ ph¹m vi cung cÊp vµ®îc hiÖu chØnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 30 Ch-¬ng nµy; - Lçi nhÇm ®¬n vÞ: sö dông dÊu "," (dÊu phÈy)thay cho dÊu "." (dÊu chÊm) vµ ngîc l¹i th× ®îc söal¹i cho phï hîp theo c¸ch viÕt cña ViÖt Nam; - Trêng hîp cã kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng néi dungthuéc ®Ò xuÊt kü thuËt vµ néi dung thuéc ®Ò xuÊt tµichÝnh th× néi dung thuéc ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ lµ c¬së ph¸p lý cho viÖc söa lçi; - Trêng hîp cã kh¸c biÖt gi÷a con sè vµ ch÷ viÕtth× lÊy ch÷ viÕt lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc söa lçi.NÕu ch÷ viÕt sai th× lÊy con sè lµm c¬ së ph¸p lý vµthùc hiÖn söa lçi sè häc (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i®iÓm a kho¶n nµy; 21
 22. 22. - Trêng hîp cã kh¸c biÖt gi÷a gi¸ ghi trong ®¬ndù thÇu (kh«ng kÓ gi¶m gi¸) vµ gi¸ trong biÓu gi¸tæng hîp th× c¨n cø vµo gi¸ ghi trong biÓu gi¸ tænghîp sau khi ®îc hiÖu chØnh vµ söa lçi theo biÓu gi¸chi tiÕt. 2. Sau khi söa lçi theo nguyªn t¾c trªn, bªnmêi thÇu sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu. NhµthÇu ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu vÒviÖc chÊp nhËn söa lçi nªu trªn. NÕu nhµ thÇu kh«ngchÊp nhËn viÖc söa lçi th× HSDT cña nhµ thÇu ®ã sÏbÞ lo¹i. Trêng hîp HSDT cã lçi sè häc víi tæng gi¸trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n 10% gi¸ dù thÇu còng sÏ bÞlo¹i. Lçi sè häc ®îc tÝnh theo tæng gi¸ trÞ tuyÖt®èi, kh«ng phô thuéc vµo viÖc gi¸ dù thÇu t¨ng lªnhay gi¶m ®i sau khi söa. Môc 30. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch 1. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch lµ viÖc ®iÒu chØnhnh÷ng néi dung thiÕu hoÆc thõa trong HSDT so víi yªucÇu cña HSMT. ViÖc hiÖu chØnh sai lÖch ®îc thùc hiÖnnh sau: Trêng hîp cã nh÷ng sai lÖch vÒ ph¹m vi cung cÊpth× phÇn chµo thiÕu sÏ ®îc céng thªm vµo, phÇn chµothõa sÏ ®îc trõ ®i theo nguyªn t¾c nÕu kh«ng thÓt¸ch ra trong gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ®ang tiÕnhµnh söa sai lÖch th× lÊy møc gi¸ chµo cao nhÊt ®èivíi néi dung nµy (nÕu chµo thiÕu) vµ lÊy møc gi¸chµo thÊp nhÊt (nÕu chµo thõa) trong sè c¸c hå s¬ dùthÇu kh¸c vît qua bíc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt. Tr-êng hîp chØ cã mét nhµ thÇu duy nhÊt vît qua bíc®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt th× tiÕn hµnh söa sai lÖchtrªn c¬ së lÊy møc gi¸ cña nhµ thÇu nµy (nÕu cã)hoÆc trong dù to¸n. 2. HSDT cã sai lÖch víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èilín h¬n 10% gi¸ dù thÇu sÏ bÞ lo¹i. Gi¸ trÞ c¸c sailÖch ®îc tÝnh theo tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, kh«ng phôthuéc vµo viÖc gi¸ dù thÇu t¨ng lªn hay gi¶m ®i saukhi hiÖu chØnh sai lÖch. 22
 23. 23. Môc 31. ChuyÓn ®æi sang mét ®ång tiÒn chung Trêng hîp cho phÐp c¸c nhµ thÇu chµo gi¸ b»ngnhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau theo quy ®Þnh t¹i Môc 15Ch¬ng nµy, ®Ó cã c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nhc¸c HSDT, bªn mêi thÇu quy ®æi gi¸ dù thÇu vÒ cïngmét ®ång tiÒn c¨n cø vµo tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Namvµ ®ång tiÒn níc ngoµi theo quy ®Þnh trong BDL. Môc 32. TiÕp xóc víi bªn mêi thÇu Trõ trêng hîp ®îc yªu cÇu lµm râ HSDT theo quy®Þnh t¹i Môc 25 Ch¬ng nµy, ®µm ph¸n hîp ®ång (®èivíi gãi thÇu x©y l¾p phøc t¹p, nÕu cã), th¬ng th¶o,hoµn thiÖn hîp ®ång, nhµ thÇu kh«ng ®îc phÐp tiÕpxóc víi bªn mêi thÇu vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®ÕnHSDT cña m×nh còng nh liªn quan ®Õn gãi thÇu trongsuèt thêi gian kÓ tõ thêi ®iÓm më thÇu ®Õn khi th«ngb¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu. E. Tróng thÇu Môc 33. §iÒu kiÖn ®îc xem xÐt ®Ò nghÞ tróngthÇu Nhµ thÇu ®îc xem xÐt ®Ò nghÞ tróng thÇu khi ®¸pøng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã HSDT hîp lÖ; 2. §îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ n¨ng lùcvµ kinh nghiÖm theo quy ®Þnh t¹i Môc 1 Ch¬ng III; 3. Cã ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt ®îc ®¸nh gi¸ lµ®¸p øng yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 2 Ch¬ng III; 4. Cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt theo quy ®Þnh t¹iMôc 3 Ch¬ng III; 5. Cã gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu kh«ng vît gi¸ gãithÇu ®îc duyÖt. Môc 34. QuyÒn cña bªn mêi thÇu ®Ò xuÊt chÊpnhËn, lo¹i bá HSDT hoÆc hñy ®Êu thÇu Bªn mêi thÇu ®îc quyÒn ®Ò xuÊt chÊp nhËn, lo¹ibá HSDT hoÆc hñy ®Êu thÇu trªn c¬ së tu©n thñ LuËt 23
 24. 24. §Êu thÇu, LuËt söa ®æi vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùchiÖn. Môc 35. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. Ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶®Êu thÇu, bªn mêi thÇu göi v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶®Êu thÇu tíi c¸c nhµ thÇu tham dù thÇu (bao gåm c¶nhµ thÇu tróng thÇu vµ nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu).Trong th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu, bªn mêi thÇu kh«nggi¶i thÝch lý do ®èi víi nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu. 2. Bªn mêi thÇu göi th«ng b¸o tróng thÇu b»ngv¨n b¶n tíi nhµ thÇu tróng thÇu kÌm theo dù th¶o hîp®ång theo MÉu sè 16 Ch¬ng XII ®· ®îc ghi c¸c th«ngtin cô thÓ cña gãi thÇu vµ kÕ ho¹ch th¬ng th¶o, hoµnthiÖn hîp ®ång, trong ®ã nªu râ thêi gian, ®Þa ®iÓmvµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn trao ®æi khi th¬ng th¶o, hoµnthiÖn hîp ®ång. Môc 36. Th¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký kÕt hîp®ång Th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång vµ ký kÕt hîp®ång thùc hiÖn nh sau: 1.ViÖc th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång ®Ó kýkÕt hîp ®ång dùa trªn c¬ së sau ®©y: − KÕt qu¶ ®Êu thÇu ®îc duyÖt; − Dù th¶o hîp ®ång theo MÉu sè 16 Ch¬ng XII ®·®îc ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu; − C¸c yªu cÇu nªu trong HSMT; − C¸c néi dung nªu trong HSDT vµ gi¶i thÝch lµmrâ HSDT cña nhµ thÇu tróng thÇu (nÕu cã); − C¸c néi dung cÇn ®îc th¬ng th¶o, hoµn thiÖnhîp ®ång gi÷a bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu. 2. Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o tróng thÇu, trongthêi h¹n quy ®Þnh t¹i BDL, nhµ thÇu tróng thÇu ph¶igöi cho bªn mêi thÇu v¨n b¶n chÊp thuËn vµo th¬ngth¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång. Qu¸ thêi h¹n nªu trªn,nÕu bªn mêi thÇu kh«ng nhËn ®îc v¨n b¶n chÊp thuËn 24
 25. 25. hoÆc nhµ thÇu tõ chèi vµo th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp®ång th× b¶o ®¶m dù thÇu cña nhµ thÇu nµy sÏ bÞ xölý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 Môc 17 Ch¬ng nµy. §ångthêi, bªn mêi thÇu b¸o c¸o chñ ®Çu t xem xÐt, quyÕt®Þnh hñy kÕt qu¶ ®Êu thÇu tríc ®ã vµ quyÕt ®Þnh lùachän nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo tróng thÇu ®Ó cã c¬së ph¸p lý mêi vµo th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång. Trong trêng hîp ®ã, nhµ thÇu sÏ ®îc bªn mêi thÇuyªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc HSDT vµ b¶o ®¶m dù thÇu,nÕu cÇn thiÕt. 3. Néi dung th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång baogåm c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i, cha hoµn chØnh, chi tiÕtho¸ c¸c néi dung cßn cha cô thÓ, ®Æc biÖt lµ viÖc ¸pgi¸ ®èi víi nh÷ng sai lÖch trong HSDT. ViÖc th¬ngth¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång còng bao gåm c¶ viÖc xemxÐt c¸c s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p kü thuËt, ph¬ng ¸n thaythÕ hoÆc bæ sung do nhµ thÇu ®Ò xuÊt (nÕu cã), khèilîng c«ng viÖc trong b¶ng tiªn lîng mêi thÇu chachÝnh x¸c so víi thiÕt kÕ do nhµ thÇu ph¸t hiÖn, ®ÒxuÊt trong HSDT hoÆc do bªn mêi thÇu ph¸t hiÖn saukhi ph¸t hµnh HSMT vµ viÖc ¸p gi¸ ®èi víi phÇn c«ngviÖc mµ tiªn lîng tÝnh thiÕu so víi thiÕt kÕ. 4. Sau khi ®¹t ®îc kÕt qu¶ th¬ng th¶o, hoµnthiÖn hîp ®ång, chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu sÏ ký kÕt hîp®ång. Trong trêng hîp liªn danh, hîp ®ång ®îc ký kÕtph¶i bao gåm ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trongliªn danh. Môc 37. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång Nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ch-¬ng X ®Ó ®¶m b¶o nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nhtrong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Nhµ thÇu kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o ®¶m thùc hiÖnhîp ®ång trong trêng hîp tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ångsau khi hîp ®ång cã hiÖu lùc. Môc 38. KiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu 25
 26. 26. 1. Nhµ thÇu tham dù thÇu cã quyÒn kiÕn nghÞ vÒkÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan trong qu¸tr×nh ®Êu thÇu khi thÊy quyÒn, lîi Ých cña m×nh bÞ¶nh hëng. 2. KiÕn nghÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh ®ÊuthÇu mµ kh«ng ph¶i vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®îc gi¶iquyÕt nh sau: a) Nhµ thÇu kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n trong kho¶ngthêi gian tõ khi x¶y ra sù viÖc ®Õn tríc khi cãth«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu; b) §¬n kiÕn nghÞ ph¶i ®îc göi tríc tiªn ®Õn bªnmêi thÇu theo tªn, ®Þa chØ nªu t¹i BDL. Bªn mêi thÇucã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶ntrong thêi h¹n tèi ®a lµ 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khinhËn ®îc ®¬n kiÕn nghÞ; c) Trêng hîp bªn mêi thÇu kh«ng gi¶i quyÕt ®îchoÆc nhµ thÇu kh«ng ®ång ý víi gi¶i quyÕt cña bªnmêi thÇu th× nhµ thÇu ®îc quyÒn göi ®¬n kiÕn nghÞ®Õn chñ ®Çu t theo tªn, ®Þa chØ nªu t¹i BDL ®Ó xemxÐt, gi¶i quyÕt. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕtkiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n tèi ®a lµ 7ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc ®¬n kiÕn nghÞ; d) Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng gi¶i quyÕt ®îc hoÆcnhµ thÇu kh«ng ®ång ý víi gi¶i quyÕt cña chñ ®Çu tth× nhµ thÇu ®îc quyÒn göi ®¬n kiÕn nghÞ ®Õn ngêi cãthÈm quyÒn theo tªn, ®Þa chØ nªu t¹i BDL ®Ó xem xÐt,gi¶i quyÕt. Ngêi cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm gi¶iquyÕt kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n tèi ®alµ 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc ®¬n kiÕnnghÞ. 3. KiÕn nghÞ vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®îc gi¶i quyÕtnh sau: a) Nhµ thÇu kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n trong thêih¹n tèi ®a lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o kÕt qu¶®Êu thÇu; b) Theo tr×nh tù quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm ckho¶n 2 Môc nµy; 26
 27. 27. c) Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng gi¶i quyÕt ®îc hoÆcnhµ thÇu kh«ng ®ång ý víi gi¶i quyÕt cña chñ ®Çu tth× nhµ thÇu ®îc quyÒn göi ®¬n kiÕn nghÞ ®ång thêi®Õn ngêi cã thÈm quyÒn vµ Chñ tÞch Héi ®ång t vÊn vÒgi¶i quyÕt kiÕn nghÞ ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt. Nhµ thÇu ph¶i nép mét kho¶n chi phÝ lµ 0,01% gi¸dù thÇu nhng tèi thiÓu lµ 2.000.000 ®ång vµ tèi ®alµ 50.000.000 ®ång cho bé phËn thêng trùc gióp viÖccña Héi ®ång t vÊn nªu t¹i BDL. Trêng hîp nhµ thÇucã kiÕn nghÞ ®îc kÕt luËn lµ ®óng th× chi phÝ do nhµthÇu nép sÏ ®îc hoµn tr¶ bëi c¸ nh©n, tæ chøc cãtr¸ch nhiÖm liªn ®íi. d) Héi ®ång t vÊn ph¶i cã b¸o c¸o kÕt qu¶ lµmviÖc göi ngêi cã thÈm quyÒn trong thêi h¹n tèi ®a 20ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc ®¬n kiÕn nghÞ. Trong thêih¹n tèi ®a lµ 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc b¸oc¸o kÕt qu¶ lµm viÖc cña Héi ®ång t vÊn, ngêi cãthÈm quyÒn ph¶i ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt kiÕn nghÞcña nhµ thÇu. 4. Khi cã kiÕn nghÞ, nhµ thÇu cã quyÒn khëi kiÖnngay ra Tßa ¸n. Trêng hîp nhµ thÇu lùa chän c¸chgi¶i quyÕt kh«ng khëi kiÖn ra Tßa ¸n th× thùc hiÖnkiÕn nghÞ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ 3 Môc nµy. Môc 39. Xö lý vi ph¹m trong ®Êu thÇu 1. Trêng hîp nhµ thÇu cã hµnh vi vi ph¹m ph¸pluËt vÒ ®Êu thÇu th× tïy theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞxö lý theo quy ®Þnh cña LuËt §Êu thÇu, LuËt söa ®æi,NghÞ ®Þnh 85/CP vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c liªnquan. 2. QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m ®îc göi cho tæ chøc,c¸ nh©n bÞ xö lý vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc liªn quan,®ång thêi sÏ ®îc göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó®¨ng t¶i trªn b¸o §Êu thÇu vµ trang th«ng tin ®iÖntö vÒ ®Êu thÇu, ®Ó theo dâi, tæng hîp vµ xö lý theoquy ®Þnh cña ph¸p luËt. 27
 28. 28. 3. QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m ®îc thùc hiÖn ë bÊtkú ®Þa ph¬ng, ngµnh nµo ®Òu cã hiÖu lùc thi hµnhtrªn ph¹m vi c¶ níc vµ trong tÊt c¶ c¸c ngµnh. 4. Nhµ thÇu bÞ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®ÊuthÇu cã quyÒn khëi kiÖn ra Tßa ¸n vÒ quyÕt ®Þnh xölý vi ph¹m. Ch¬ng II B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu bao gåm c¸c néi dung chitiÕt cña gãi thÇu theo mét sè môc t¬ng øng trong Ch-¬ng I (Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu). NÕu cã bÊt kúsù kh¸c biÖt nµo so víi c¸c néi dung t¬ng øng trongCh¬ng I th× c¨n cø vµo c¸c néi dung trong Ch¬ng nµy.Môc Kho¶n Néi dung 1 1 - Tªn gãi thÇu: __________ [Ghi tªn gãi thÇu theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt] - Tªn dù ¸n: ____________ [Ghi tªn dù ¸n ®- îc duyÖt] - Tên bên mời thÇu: __________ [Ghi tên bên mời thầu] - Néi dung c«ng viÖc chñ yÕu: _______ [Ghi néi dung yªu cÇu] 2 Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång: _______________ 28
 29. 29. [Ghi thêi gian cô thÓ theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt] 3 Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu: ____________ [Ghi râ nguån vèn hoÆc ph¬ng thøc thu xÕp vèn ®Ó thanh to¸n cho nhµ thÇu; trêng hîp sö dông vèn ODA th× ph¶i nªu râ tªn nhµ tµi trî vµ c¬ cÊu nguån vèn (ngoµi níc, trong níc)]2 1 T c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu: __________________ [Nªu yªu cÇu vÒ t c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu trªn c¬ së tu©n thñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt §Êu thÇu, ch¼ng h¹n nhµ thÇu ph¶i cã mét trong c¸c lo¹i v¨n b¶n ph¸p lý sau: GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®Çu t, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng hîp ph¸p...] 4 B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu: _______________ [C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu yªu cÇu trªn c¬ së tu©n thñ néi dung vÒ b¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi và Điều 3 Nghị định 85/CP]3 1 Yªu cÇu kh¸c vÒ tÝnh hîp lÖ cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®a vµo x©y l¾p:________________________ [Nªu yªu cÇu kh¸c vÒ tÝnh hîp lÖ cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®a vµo x©y l¾p, nÕu cã] 3 Tµi liÖu chøng minh sù ®¸p øng cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®a vµo x©y l¾p: __________ [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ yªu cÇu nhµ thÇu cung cÊp c¸c tµi liÖu chøng minh sù ®¸p øng cña vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ: cã thÓ chØ cÇn yªu cÇu c¸c tµi liÖu chøng minh ®èi víi mét sè vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ chñ yÕu, hoÆc yªu cÇu tµi liÖu chøng minh ®èi víi tÊt c¶ vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ. Tµi liÖu ®Ó chøng minh cã thÓ díi h×nh thøc b¶n vÏ, sè liÖu vµ v¨n b¶n kh¸c, ch¼ng h¹n: a) B¶ng liÖt kª chi tiÕt danh môc vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®a vµo x©y l¾p; 29
 30. 30. b) Tµi liÖu vÒ mÆt kü thuËt nh tiªu chuÈn vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt, th«ng sè b¶o hµnh cña tõng lo¹i (kÌm theo b¶n vÏ ®Ó m« t¶, nÕu cÇn thiÕt), vµ c¸c néi dung kh¸c nh yªu cÇu nªu t¹i Ch¬ng VIII; c) C¸c néi dung yªu cÇu kh¸c (nÕu cã)]5 2 - §Þa chØ bªn mêi thÇu: ______ [Ghi ®Þa chØ bªn mêi thÇu] - Thêi gian nhËn ®îc v¨n b¶n yªu cÇu gi¶i thÝch lµm râ HSMT kh«ng muén h¬n ____ ngµy tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi sè ngµy cô thÓ cho phï hîp]6 1 Bªn mêi thÇu híng dÉn nhµ thÇu ®i kh¶o s¸t hiÖn trêng:______ [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi “Cã” hoÆc “Kh«ng”. Trêng hîp bªn mêi thÇu híng dÉn nhµ thÇu ®i kh¶o s¸t hiÖn tr- êng th× ghi râ thêi gian, ®Þa ®iÓm.]7 Tµi liÖu söa ®æi HSMT sÏ ®îc bªn mêi thÇu göi ®Õn tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu mua HSMT tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu tèi thiÓu ______ ngµy. [Ghi sè ngµy cô thÓ, nhng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ thêi gian ®Ó nhµ thÇu hoµn chØnh HSDT vµ kh«ng ®îc quy ®Þnh Ýt h¬n 10 ngµy]8 Ng«n ng÷ sö dông: _______________________ [Ghi cô thÓ ng«n ng÷ sö dông. §èi víi ®Êu thÇu trong níc, ghi “TiÕng ViÖt”. §èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ, trêng hîp HSMT b»ng tiÕng Anh th× ghi “TiÕng Anh’’; HSMT b»ng tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt th× quy ®Þnh “Nhµ thÇu cã thÓ lùa chän tiÕng Anh hoÆc tiÕng ViÖt ®Ó lËp HSDT c¨n cø vµo néi dung cña b¶n HSMT b»ng tiÕng Anh”. §èi víi c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan th× cÇn yªu cÇu giíi h¹n trong mét sè lo¹i ng«n ng÷ th«ng dông, nÕu nhµ thÇu sö dông ng«n ng÷ kh¸c th× yªu cÇu ph¶i cã b¶n dÞch sang ng«n ng÷ cïng víi ng«n ng÷ cña HSDT.]9 7 C¸c néi dung kh¸c:__________________[Ghi c¸c néi dung kh¸c, nÕu cã] 30
 31. 31. 10 Thay ®æi t c¸ch tham dù thÇu:_________________ [Ghi quy ®Þnh vÒ thay ®æi t c¸ch (tªn) tham gia ®Êu thÇu so víi khi phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu mêi tham gia ®Êu thÇu hoÆc khi mua HSMT. §èi víi ®Êu thÇu réng r·i kh«ng s¬ tuyÓn th× quy ®Þnh “Nhµ thÇu cÇn göi v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc thay ®æi t c¸ch tham gia ®Êu thÇu (nÕu cã) ®Õn bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu chÊp thuËn sù thay ®æi t c¸ch khi nhËn ®îc v¨n b¶n th«ng b¸o cña nhµ thÇu tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu.” §èi víi ®Êu thÇu réng r·i cã s¬ tuyÓn hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ th× quy ®Þnh: “Nhµ thÇu cÇn göi v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc thay ®æi t c¸ch tham gia ®Êu thÇu (nÕu cã) ®Õn bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu chØ xem xÐt khi nhËn ®îc v¨n b¶n th«ng b¸o cña nhµ thÇu tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu tèi thiÓu ______ [Ghi sè ngµy]1 ngµy. ViÖc thay ®æi t c¸ch tham gia ®Êu thÇu lµ hîp lÖ khi cã chÊp thuËn cña chñ ®Çu t tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu b»ng v¨n b¶n. Trêng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu göi v¨n b¶n chÊp thuËn b»ng fax, e-mail tr- íc, b¶n gèc ®îc göi theo ®êng bu ®iÖn. Tr- êng hîp kh«ng chÊp thuËn viÖc thay ®æi t c¸ch tham gia ®Êu thÇu cña nhµ thÇu th× bªn mêi thÇu sÏ nªu râ lý do phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu.”] 11 Tµi liÖu, giÊy tê ®Ó chøng minh t c¸ch hîp lÖ cña ngêi ®îc ñy quyÒn: __________________________ [Ghi cô thÓ v¨n b¶n ph¸p lý mµ nhµ thÇu ph¶i göi ®Ó chøng minh t c¸ch hîp lÖ cña ngêi ®îc ñy quyÒn nh b¶n sao §iÒu lÖ c«ng ty, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh ®· ®îc chøng thùc…] 12 1 ViÖc xem xÐt ph¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT:_________ [C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi1 Th«ng thêng tèi thiÓu lµ 3 ngµy tríc ngµy ®ãng thÇu. 31
 32. 32. “Cã” hoÆc “Kh«ng”]14 2 §¬n gi¸ dù thÇu bao gåm:_________________________ [Nªu c¸c yÕu tè cÊu thµnh ®¬n gi¸ dù thÇu, ch¼ng h¹n ®¬n gi¸ dù thÇu lµ ®¬n gi¸ tæng hîp ®Çy ®ñ bao gåm: chi phÝ trùc tiÕp vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y, c¸c chi phÝ trùc tiÕp kh¸c; chi phÝ chung, thuÕ; c¸c chi phÝ x©y l¾p kh¸c ®îc ph©n bæ trong ®¬n gi¸ dù thÇu nh x©y bÕn b·i, nhµ ë c«ng nh©n, kho xëng, ®iÖn, níc thi c«ng, kÓ c¶ viÖc söa ch÷a ®Òn bï ®êng cã s½n mµ xe, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng vËn chuyÓn vËt liÖu ®i l¹i trªn ®ã, c¸c chi phÝ b¶o vÖ m«i trêng, c¶nh quan do ®¬n vÞ thi c«ng g©y ra... Trêng hîp b¶ng tiªn lîng mêi thÇu bao gåm c¸c h¹ng môc vÒ bè trÝ l¸n tr¹i, chuyÓn qu©n, chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ... th× nhµ thÇu kh«ng ph¶i ph©n bæ c¸c chi phÝ nµy vµo trong c¸c ®¬n gi¸ dù thÇu kh¸c mµ ®îc chµo cho tõng h¹ng môc nµy.] 4 C¸c phÇn cña gãi thÇu: __________________ [Trêng hîp gãi thÇu ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn th× nªu râ danh môc, néi dung c«ng viÖc cña tõng phÇn vµ ®iÒu kiÖn dù thÇu theo tõng phÇn hoÆc nhiÒu phÇn. Trong môc nµy còng quy ®Þnh râ c¸ch chµo gi¸ riªng cho tõng phÇn hoÆc nhiÒu phÇn, gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu cho tõng phÇn vµ nguyªn t¾c xÐt duyÖt tróng thÇu cho mét hoÆc nhiÒu phÇn cña gãi thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ HSDT vµ xÐt duyÖt tróng thÇu sÏ ®îc thùc hiÖn theo tõng phÇn vµ kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn víi nhau trªn c¬ së b¶o ®¶m nguyªn t¾c tæng gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c phÇn lµ thÊp nhÊt vµ gi¸ tróng thÇu cña c¶ gãi thÇu kh«ng vît gi¸ gãi thÇu ®îc duyÖt mµ kh«ng so s¸nh víi íc tÝnh chi phÝ cña tõng phÇn.] 5 Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu:__________________ [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu yªu cÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ cña c¸c h¹ng môc chÝnh, hoÆc nªu yªu cÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ ®èi víi tÊt c¶ h¹ng môc trong b¶ng tiªn lîng, hoÆc ghi râ lµ kh«ng yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i 32
 33. 33. ph©n tÝch ®¬n gi¸ ®èi víi bÊt kú h¹ng môc nµo.]15 §ång tiÒn dù thÇu: __________________________________ [Ghi đồng tiền dự thầu. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau, ví dụ: VND, USD… Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải đảm bảo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam]16 1 a) Tµi liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu: ________ [Nªu yªu cÇu tµi liÖu chøng minh t c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu trªn c¬ së phï hîp víi yªu cÇu cña kho¶n 1 Môc 2 cña BDL nµy, vÝ dô nh b¶n chôp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh…] 2 b) C¸c tµi liÖu kh¸c chøng minh n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu: _______________________________________ [Nªu tµi liÖu chøng minh kh¸c (nÕu cã)] 3 Sử dụng lao động nước ngoài: __________________________ [ChØ quy ®Þnh môc nµy khi gãi thÇu cã yªu cÇu vÒ sö dông lao ®éng níc ngoµi. Ghi “Nhµ thÇu kª khai trong HSDT sè lîng, tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n, kinh nghiÖm cña c¸n bé kü thuËt, chuyªn gia níc ngoµi huy ®éng ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu nÕu cÇn thiÕt. Nhµ thÇu kh«ng ®îc sö dông lao ®éng níc ngoµi thùc hiÖn c«ng viÖc mµ lao ®éng trong níc cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu, ®Æc biÖt lµ lao ®éng phæ th«ng, lao ®éng kh«ng qua ®µo t¹o kü n¨ng, nghiÖp vô. Lao ®éng níc ngoµi ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng.”]17 1 Néi dung yªu cÇu vÒ b¶o ®¶m dù thÇu: - H×nh thøc b¶o ®¶m dù thÇu: ___________________________ 33
 34. 34. [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu cô thÓ h×nh thøc b¶o ®¶m dù thÇu theo mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p: ®Æt cäc, ký quü hoÆc th b¶o l·nh cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh. NÕu yªu cÇu nép th b¶o l·nh cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh th× b¶o l·nh ph¶i do mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ho¹t ®éng hîp ph¸p ph¸t hµnh ®¶m b¶o néi dung quy ®Þnh t¹i MÉu sè 15 Ch¬ng IV. Trêng hîp b¶o l·nh do mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ë níc ngoµi ph¸t hµnh th× ph¶i ph¸t hµnh th«ng qua chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam hoÆc ph¶i ®îc mét ng©n hµng cña ViÖt Nam cã quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ph¸t hµnh x¸c nhËn tríc khi göi bªn mêi thÇu. NÕu cho phÐp nhµ thÇu ®îc thùc hiÖn b¶o ®¶m dù thÇu theo biÖn ph¸p ®Æt cäc, ký quü th× nªu râ c¸ch thùc hiÖn.] - Gi¸ trÞ vµ ®ång tiÒn b¶o ®¶m dù thÇu: __________________ [Ghi cô thÓ gi¸ trÞ vµ ®ång tiÒn b¶o ®¶m dù thÇu. C¨n cø yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu tõ 1% ®Õn 3% gi¸ gãi thÇu. Trêng hîp gãi thÇu chia thµnh nhiÒu phÇn ®éc lËp, cÇn quy ®Þnh râ gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu cho tõng phÇn theo kho¶n 4 Môc 14 BDL]. - Thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu: _____ ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. [Ghi râ sè ngµy, ®îc x¸c ®Þnh b»ng toµn bé thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT quy ®Þnh trong Môc 18 BDL céng thªm 30 ngµy.] 3 Thêi gian hoµn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu cho nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu: Trong thêi h¹n tèi ®a ___ ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu. [Ghi râ sè ngµy, nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy]18 1 Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT lµ _____ ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. [Ghi râ sè ngµy tïy thuéc quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu, nhng kh«ng ®îc quy ®Þnh qu¸ 180 ngµy. VÝ dô: Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT lµ 30 ngµy kÓ tõ 10 giê s¸ng ngµy 01/12/2009 cã nghÜa lµ: HSDT cã hiÖu lùc tõ 34
 35. 35. 10 giê s¸ng ngµy 01/12/2009 ®Õn 24 giê ngµy 30/12/2009]19 1 Sè lîng HSDT ph¶i nép: - 01 b¶n gèc; vµ - ____ b¶n chôp [Ghi râ sè lîng yªu cÇu nhng kh«ng qu¸ 5 b¶n]20 1 C¸ch tr×nh bµy c¸c th«ng tin trªn tói ®ùng HSDT: _______ [Nªu cô thÓ c¸ch tr×nh bµy. VÝ dô: Nhµ thÇu ph¶i ghi râ c¸c th«ng tin sau trªn tói ®ùng HSDT: - Tªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i cña nhµ thÇu: ______________ - §Þa chØ nép HSDT: ______ [Ghi tªn, ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu] - Tªn gãi thÇu: ________________________ [Ghi tªn gãi thÇu] - Kh«ng ®îc më tríc ____ giê, ngµy ___ th¸ng ___ n¨m ___ [Ghi thêi ®iÓm më thÇu] [Trêng hîp söa ®æi HSDT, ngoµi c¸c néi dung nªu trªn cßn ph¶i ghi thªm dßng ch÷ "Hå s¬ dù thÇu söa ®æi "]21 1 Thêi ®iÓm ®ãng thÇu: ___ giê, ngµy ___ th¸ng ___ n¨m ____ [Ghi thêi ®iÓm ®ãng thÇu c¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu cho phï hîp, ®¶m b¶o quy ®Þnh thêi gian tõ khi ph¸t hµnh HSMT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu tèi thiÓu lµ 15 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong níc, 30 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ.]24 1 ViÖc më thÇu sÏ ®îc tiÕn hµnh c«ng khai vµo lóc ___ giê, ngµy ___ th¸ng ___ n¨m ___, t¹i __________ [Ghi ngµy, giê vµ ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh viÖc më thÇu, trong ®ã cÇn lu ý quy ®Þnh thêi ®iÓm më thÇu sao cho b¶o ®¶m viÖc më thÇu ph¶i tiÕn hµnh ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu]26 1 e) C¸c phô lôc, tµi liÖu kÌm theo HSDT: ______________ [Nªu c¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã) c¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu vÒ tÝnh hîp lÖ vµ sù ®Çy ®ñ cña HSDT.] 2 HSDT cña nhµ thÇu sÏ bÞ lo¹i bá nÕu thuéc 35
 36. 36. mét trong c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt sau: a) Nhµ thÇu kh«ng cã tªn trong danh s¸ch mua HSMT, trõ trêng hîp thay ®æi t c¸ch tham dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 10 BDL; b) Nhµ thÇu kh«ng b¶o ®¶m t c¸ch hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 2 vµ kho¶n 1 Môc 16 BDL; c) Nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng; d) Kh«ng cã b¶o ®¶m dù thÇu hoÆc cã b¶o ®¶m dù thÇu nhng kh«ng hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 Môc 17 Ch¬ng I; ®) Kh«ng cã b¶n gèc HSDT; e) §¬n dù thÇu kh«ng hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i Môc 11 Ch¬ng I; g) HiÖu lùc cña HSDT kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 18 BDL; h) HSDT cã gi¸ dù thÇu kh«ng cè ®Þnh, chµo thÇu theo nhiÒu møc gi¸ hoÆc gi¸ cã kÌm ®iÒu kiÖn g©y bÊt lîi cho chñ ®Çu t; i) Nhµ thÇu cã tªn trong hai hoÆc nhiÒu HSDT víi t c¸ch lµ nhµ thÇu chÝnh (nhµ thÇu ®éc lËp hoÆc thµnh viªn trong liªn danh); k) Nhµ thÇu vi ph¹m mét trong c¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña LuËt §Êu thÇu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi. [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu cã thÓ quy ®Þnh thªm c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt kh¸c cã tÝnh ®Æc thï cña gãi thÇu.] 31 §ång tiÒn quy ®æi lµ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b¸n ra do mét ng©n hµng th¬ng m¹i1 ______ [Ghi tªn ng©n hµng th¬ng m¹i cã uy tÝn mµ c¨n cø vµo tû gi¸ do ng©n hµng ®ã c«ng bè ®Ó quy ®æi] c«ng bè vµo ngµy ______ [Ghi ngµy, th«ng thêng tèi thiÓu 5 ngµy tr- íc ngµy ®ãng thÇu] 36 2 Nhµ thÇu ph¶i göi v¨n b¶n chÊp thuËn vµo th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång trong thêi h¹n tèi ®a ___ ngµy [Ghi râ sè ngµy nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy] kÓ tõ ngµy th«ng b¸o1 Cã thÓ quy ®Þnh “tû gi¸ b¸n ra trung b×nh cña 2-3 ng©n hµng th¬ng m¹ilín, cã uy tÝn” lµm tû gi¸ ®Ó quy ®æi. 36
 37. 37. tróng thÇu.38 2 §Þa chØ nhËn ®¬n kiÕn nghÞ: b) §Þa chØ cña bªn mêi thÇu: __________ [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ] c) §Þa chØ cña chñ ®Çu t : __________ [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ] d) §Þa chØ cña ngêi cã thÈm quyÒn: ___________ [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ] 3 Bé phËn thêng trùc gióp viÖc cña H§TV:_______________ [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ] Ch¬ng III 37
 38. 38. tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Ch¬ng nµy bao gåm TC§G vÒ n¨ng lùc vµ kinhnghiÖm cña nhµ thÇu (trêng hîp kh«ng ¸p dông s¬tuyÓn), TC§G vÒ mÆt kü thuËt, néi dung x¸c ®Þnh gi¸®¸nh gi¸. Trêng hîp gãi thÇu ®· thùc hiÖn s¬ tuyÓn,bªn mêi thÇu cÇn yªu cÇu nhµ thÇu kh¼ng ®Þnh l¹i c¸cth«ng tin vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm mµ nhµ thÇu ®· kªkhai trong hå s¬ dù s¬ tuyÓn. TC§G vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ díi ®©ychØ mang tÝnh híng dÉn. Khi so¹n th¶o néi dung nµycÇn c¨n cø theo tÝnh chÊt gãi thÇu mµ quy ®Þnh chophï hîp. Trêng hîp cho phÐp nhµ thÇu chµo ph¬ng ¸nthay thÕ th× ph¶i nªu râ tiªu chuÈn, ph¬ng ph¸p ®¸nhgi¸ HSDT lµm c¨n cø cho viÖc ®¸nh gi¸ HSDT. TC§G ph¶i c«ng khai trong HSMT. Trong qu¸ tr×nh®¸nh gi¸ HSDT ph¶i tu©n thñ TC§G nªu trong HSMT,kh«ng ®îc thay ®æi, bæ sung bÊt kú néi dung nµo. Môc 1. TC§G vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµthÇu (1) C¸c TC§G vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu®îc sö dông theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”. NhµthÇu ph¶i “®¹t” c¶ 3 néi dung nªu t¹i c¸c ®iÓm 1, 2vµ 3 trong b¶ng díi ®©y th× ®îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øngyªu cÇu vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm. C¸c ®iÓm 1, 2 vµ3 chØ ®îc ®¸nh gi¸ “®¹t” khi tÊt c¶ néi dung chitiÕt trong tõng ®iÓm ®îc ®¸nh gi¸ lµ “®¹t”. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖmcña nhµ thÇu bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: Møc yªu cÇuSt Néi dung yªu cÇu (2) tèi thiÓu ®Ó t ®îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng (®¹t)1 Kinh nghiÖm 38
 39. 39. 1.1. Kinh nghiÖm chung vÒ thi c«ng x©y dùng: Sè n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thi c«ng x©y dùng (3) 1.2. Kinh nghiÖm thi c«ng gãi thÇu t¬ng tù: Sè lîng c¸c hîp ®ång x©y l¾p t¬ng tù ®· thùc hiÖn víi t c¸ch lµ nhµ thÇu chÝnh hoÆc nhµ thÇu phô t¹i ViÖt Nam vµ níc ngoµi trong thêi gian____ [Ghi sè n¨m] (4)n¨m gÇn ®©y. §èi víi nhµ thÇu liªn danh, c¸c thµnh viªn liªn danh ph¶i cã ____ [Ghi sè hîp ®ång](5) hîp ®ång x©y l¾p t¬ng tù víi phÇn c«ng viÖc ®¶m nhËn trong liªn danh.2 N¨ng lùc kü thuËt 2.1. N¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng 2.2. Nh©n sù chñ chèt (6) 2.3. ThiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu (7)3 N¨ng lùc tµi chÝnh 3.1. Doanh thu Doanh thu trung b×nh hµng n¨m trong ____ [Ghi sè n¨m] (8) n¨m gÇn ®©y. Trong trêng hîp liªn danh, doanh thu trung b×nh hµng n¨m cña c¶ liªn danh ®îc tÝnh b»ng tæng doanh thu trung b×nh hµng n¨m cña c¸c thµnh viªn trong liªn danh. 3.2. T×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh Nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh (chän mét hoÆc mét sè chØ tiªu tµi chÝnh phï hîp) (9). Trong trêng hîp liªn danh, tõng thµnh viªn trong liªn 39
 40. 40. danh ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. (a) sè n¨m nhµ thÇu ho¹t ®éng kh«ng tõ __ n¨m bÞ lç trong thêi gian yªu cÇu b¸o trë lªn c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh theo kho¶n 3.1 Môc nµy (b) hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®¹t møc ____ ng¾n h¹n (c) gi¸ trÞ rßng ®¹t møc ____4 C¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã)(10)Ghi chó: (1) ChØ ¸p dông môc nµy ®èi víi gãi thÇu kh«ng tiÕnhµnh s¬ tuyÓn. (2) C¨n cø yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh néidung chi tiÕt vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇucho phï hîp. (3), (4) C¨n cø vµo quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇuvµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó quy ®Þnh chophï hîp. Th«ng thêng tõ 3 n¨m ®Õn 5 n¨m. (5) C¨n cø vµo quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu vµt×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó quy ®Þnh chophï hîp. Th«ng thêng tõ 1 ®Õn 3 hîp ®ång t¬ng tù. §èivíi nhµ thÇu liªn danh th× kinh nghiÖm cña liªn danh ®îctÝnh lµ tæng kinh nghiÖm cña c¸c thµnh viªn liªn danh,tuy nhiªn kinh nghiÖm cña mçi thµnh viªn chØ xÐt theoph¹m vi c«ng viÖc mµ mçi thµnh viªn ®¶m nhËn trong liªndanh. Hîp ®ång x©y l¾p t¬ng tù lµ hîp ®ång trong ®ã c«ngviÖc x©y l¾p cã c¸c tÝnh chÊt t¬ng tù víi gãi thÇu ®angxÐt, bao gåm: - T¬ng tù vÒ b¶n chÊt vµ ®é phøc t¹p: cã cïng lo¹ivµ cÊp c«ng tr×nh t¬ng tù hoÆc cao h¬n cÊp c«ng tr×nhyªu cÇu cho gãi thÇu nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒx©y dùng. §èi víi c¸c c«ng viÖc ®Æc thï, cã thÓ chØ yªucÇu nhµ thÇu ph¶i cã hîp ®ång thi c«ng t¬ng tù vÒ b¶nchÊt vµ ®é phøc t¹p ®èi víi c¸c h¹ng môc chÝnh cña gãithÇu. 40
 41. 41. - T¬ng tù vÒ quy m« c«ng viÖc: cã gi¸ trÞ c«ng viÖcx©y l¾p b»ng hoÆc lín h¬n 70% gi¸ trÞ c«ng viÖc x©y l¾pcña gãi thÇu ®ang xÐt. §èi víi c¸c c«ng viÖc ®Æc thï hoÆc ë c¸c ®Þa ph¬ngmµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu trªn ®Þa bµn cßn h¹n chÕ, cãthÓ yªu cÇu gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc x©y l¾p cña hîp ®ångtrong kho¶ng 50%-70% gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc x©y l¾p cñagãi thÇu ®ang xÐt, ®ång thêi vÉn ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu®¶m b¶o cã hîp ®ång thi c«ng t¬ng tù vÒ b¶n chÊt vµ ®éphøc t¹p ®èi víi c¸c h¹ng môc chÝnh cña gãi thÇu. C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ cã thÓ yªucÇu t¬ng tù vÒ ®iÒu kiÖn hiÖn trêng. (6) C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ quy®Þnh c¸c nh©n sù chñ chèt nh chØ huy trëng c«ng tr×nh,chñ nhiÖm kü thuËt thi c«ng, chñ nhiÖm thiÕt kÕ b¶n vÏthi c«ng, ®éi trëng thi c«ng. Yªu cÇu ®èi víi c¸c vÞ trÝnh©n sù chñ chèt ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒx©y dùng. (7) Yªu cÇu vÒ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu ®îcx¸c ®Þnh theo ph¹m vi vµ tÝnh chÊt cña c¸c c«ng t¸c thic«ng trong gãi thÇu. C¨n cø ®Æc thï cña gãi thÇu mµ c¸cthiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu cã thÓ bao gåm thiÕt bÞ thic«ng c«ng t¸c ®Êt (m¸y ®µo, san ñi, ®Çm), thiÕt bÞ thic«ng nÒn, mãng (gia cè nÒn, thi c«ng cäc, mãng), thiÕtbÞ vËn t¶i (xe t¶i, xe ben), thiÕt bÞ vËn t¶i n©ng (cÇncÈu, vËn th¨ng), thiÕt bÞ ®Þnh vÞ, ®o ®¹c c«ng tr×nh(kinh vÜ, thuû b×nh), thiÕt bÞ cho c«ng t¸c bª t«ng cètthÐp (cèp pha, c¾t uèn thÐp, trén bª t«ng, vËn chuyÓn,b¬m bª t«ng, ®Çm bª t«ng), giµn gi¸o, m¸y hµn, m¸y b¬m,m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng... §èi víi mçi lo¹i thiÕt bÞ, cÇnnªu râ yªu cÇu vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt, sè lîng. ThiÕt bÞthi c«ng ph¶i thuéc së h÷u cña nhµ thÇu hoÆc cã thÓ ®ithuª nhng nhµ thÇu ph¶i chøng minh kh¶ n¨ng huy ®éng ®Ó®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. (8) §èi víi yªu cÇu vÒ doanh thu: - Thêi gian yªu cÇu th«ng thêng lµ 3 n¨m. Trong métsè trêng hîp cã thÓ quy ®Þnh 1-2 n¨m ®Ó khuyÕn khÝch sùtham gia cña c¸c nhµ thÇu míi thµnh lËp. 41
 42. 42. - C¸ch tÝnh to¸n th«ng thêng vÒ møc yªu cÇu doanhthu trung b×nh hµng n¨m: a. Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ møc doanh thu trung b×nhhµng n¨m =(Gi¸ gãi thÇu / thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång theo n¨m) x k; Th«ng thêng yªu cÇu hÖ sè k trong c«ng thøc nµy lµtõ 1,5 ®Õn 2. b. Trêng hîp thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång díi 1 n¨mth× c¸ch tÝnh doanh thu nh sau:Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ møc doanh thu trung b×nh hµng n¨m = Gi¸ gãi thÇu x k Th«ng thêng yªu cÇu hÖ sè k trong c«ng thøc nµy lµ1,5. c. §èi víi trêng hîp nhµ thÇu liªn danh, viÖc ®¸nhgi¸ tiªu chuÈn vÒ doanh thu cña tõng thµnh viªn liªndanh c¨n cø vµo gi¸ trÞ, khèi lîng do tõng thµnh viªn®¶m nhiÖm. (9) §èi víi yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh: Cã thÓ quy ®Þnh mét sè chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nhh×nh tµi chÝnh cña nhµ thÇu víi c¸ch tÝnh cô thÓ nh sau: a. C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ yªu cÇunhµ thÇu ho¹t ®éng kh«ng bÞ lç tõ 1 ®Õn 3 n¨m trong thêigian yªu cÇu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. b. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cho thÊykh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖplµ cao hay thÊp. Nî ng¾n h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî mµ doanhnghiÖp ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hay mét chu kúkinh doanh. HÖ sè nµy ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc: HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = tµi s¶n ng¾n h¹n / tæng nî ng¾n h¹n Khi ®¸nh gi¸, chØ ®¸nh gi¸ hÖ sè kh¶ n¨ng thanhto¸n nî ng¾n h¹n cña n¨m cuèi cïng trong c¸c n¨m tµichÝnh gÇn ®©y theo yªu cÇu cña HSMT. Yªu cÇu vÒ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹nph¶i quy ®Þnh > 1. 42
 43. 43. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã nî ng¾n h¹n ph¶itr¶ th× doanh nghiÖp ®ã ®îc coi lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒt×nh h×nh tµi chÝnh ®èi víi chØ tiªu hÖ sè kh¶ n¨ngthanh to¸n nî ng¾n h¹n. c. Gi¸ trÞ rßng (vèn chñ së h÷u) cho biÕt t×nh h×nhho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, tÝnh b»ngc«ng thøc: Gi¸ trÞ rßng = Tæng tµi s¶n – tæng nî ph¶i tr¶ Th«ng thêng quy ®Þnh møc tèi thiÓu lµ gi¸ trÞ rßng ph¶i d¬ng. (10) Yªu cÇu kh¸c mµ chñ ®Çu t xÐt thÊy cÇn thiÕt®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thùc hiÖn gãi thÇu. Môc 2. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ¸pdông ph¬ng ph¸p chÊm ®iÓm hoÆc ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”. 2.1. TC§G theo ph¬ng ph¸p chÊm ®iÓm1 C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ cã thÓ quy®Þnh møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi mét sè tiªuchuÈn tæng qu¸t (nÕu thÊy cÇn thiÕt). Møc ®iÓm yªucÇu tèi thiÓu quy ®Þnh kh«ng thÊp h¬n 70% tæng sè®iÓm. §èi víi gãi thÇu cã yªu cÇu kü thuËt cao, møcquy ®Þnh nµy kh«ng thÊp h¬n 80%. HSDT cã tæng sè®iÓm (còng nh sè ®iÓm cña tõng néi dung, nÕu cã yªucÇu) ®¹t b»ng hoÆc vît møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu sÏ®îc ®¸nh gi¸ lµ ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ ®îctiÕp tôc x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. VÝ dô vÒ TC§G vÒ mÆt kü thuËt theo ph¬ng ph¸pchÊm ®iÓm ®îc nªu ë vÝ dô 1, Phô lôc 2 MÉu HSMT nµy. 2.2. TC§G theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t” C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ x¸c ®Þnh møc®é yªu cÇu ®èi víi tõng néi dung. §èi víi c¸c néidung yªu cÇu c¬ b¶n, chØ sö dông tiªu chÝ “®¹t”,“kh«ng ®¹t”. §èi víi c¸c néi dung yªu cÇu kh«ng c¬b¶n, ngoµi tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”, ®îc ¸p dông11Trêng hîp ¸p dông tiªu chÝ “®¹t/kh«ng ®¹t” th× xãa bákho¶n nµy. 43
 44. 44. thªm tiªu chÝ “chÊp nhËn ®îc” nhng kh«ng ®îc vît qu¸30% tæng sè c¸c néi dung yªu cÇu trong TC§G. HSDT ®îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt küthuËt khi cã tÊt c¶ néi dung yªu cÇu c¬ b¶n ®Òu ®îc®¸nh gi¸ lµ “®¹t”, c¸c néi dung yªu cÇu kh«ng c¬ b¶n®îc ®¸nh gi¸ lµ “®¹t” hoÆc “chÊp nhËn ®îc”. VÝ dô vÒ TC§G vÒ mÆt kü thuËt theo tiªu chÝ“®¹t”, “kh«ng ®¹t”®îc nªu ë vÝ dô 2, Phô lôc 2 MÉuHSMT nµy. Môc 3. Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ C¨n cø tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu mµ quy ®Þnh c¸cyÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ theo B¶ng díi ®©y chophï hîp.St Néi dung C¨n cø x¸c ®Þnh t 1 X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu Theo Môc 28 Ch¬ng I2 Söa lçi Theo Môc 29 Ch¬ng I3 HiÖu chØnh c¸c sai lÖch Theo Môc 30 Ch¬ng I4 Gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ Tæng cña gi¸ trÞ hiÖu chØnh sai lÖch c¸c néi dung: (1) + (2) + (3)5 Gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ Gi¸ trÞ néi dung hiÖu chØnh sai lÖch trõ ®i gi¸ (4) – gi¸ trÞ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã) gi¶m gi¸ (nÕu cã)6 ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sau Theo Môc 31 Ch¬ng söa lçi vµ hiÖu chØnh sai I lÖch trõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã) sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã)7 §a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt Theo Môc 28 Ch¬ng b»ng so s¸nh theo c¸c yÕu tè I (1) díi ®©y: a) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt - TiÕn ®é thùc hiÖn - Chi phÝ qu¶n lý, vËn hµnh 44
 45. 45. - Chi phÝ b¶o dìng - C¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c b) §iÒu kiÖn tµi chÝnh, th¬ng m¹i c) ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (nÕu cã) d) C¸c yÕu tè kh¸c.8 Gi¸ ®¸nh gi¸ Tæng gi¸ trÞ néi dung (5) hoÆc (6) (trêng hîp cÇn chuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch vÒ mét ®ång tiÒn chung) + gi¸ trÞ néi dung (7)Ghi chó: (1) C¸c yÕu tè t¹i kho¶n nµy ph¶i ®îc quy ®æi thµnhtiÒn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ vµ ph¶i nªu râ c¸ch tÝnhc¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt cã thÓ tÝnhto¸n vµ lîng hãa yÕu tè kinh tÕ, kü thuËt. C¨n cø tÝnhchÊt cña gãi thÇu mµ lùa chän c¸c yÕu tè ®a vÒ mét mÆtb»ng cho phï hîp. Trêng hîp kh«ng cã c¸c yÕu tè cÇnthiÕt ®Ó ®a vÒ mét mÆt b»ng th× ghi râ gi¸ ®¸nh gi¸chÝnh lµ gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖchtrõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã). 45
 46. 46. Ch¬ng IV biÓu mÉu dù thÇu MÉu sè 1 §¬n dù thÇu ________, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____ KÝnh göi: __________________[Ghi tªn bªn mêi thÇu] (sau ®©y gäi lµ bªn mêi thÇu) Sau khi nghiªn cøu hå s¬ mêi thÇu vµ v¨n b¶n söa®æi hå s¬ mêi thÇu sè ____ [Ghi sè cña v¨n b¶n söa®æi, nÕu cã] mµ chóng t«i ®· nhËn ®îc, chóng t«i,____ [Ghi tªn nhµ thÇu], cam kÕt thùc hiÖn gãi thÇu____ [Ghi tªn gãi thÇu] theo ®óng yªu cÇu cña hå s¬mêi thÇu víi tæng sè tiÒn lµ ____ [Ghi gi¸ trÞ b»ngsè, b»ng ch÷ vµ ®ång tiÒn dù thÇu](1) cïng víi biÓugi¸ kÌm theo. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµ ____[Ghi thêi gian thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc theoyªu cÇu cña gãi thÇu]. NÕu hå s¬ dù thÇu cña chóng t«i ®îc chÊp nhËn,chóng t«i sÏ thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖnhîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i Môc 37 Ch¬ng I vµ §iÒu 3§iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång trong hå s¬ mêi thÇu. Hå s¬ dù thÇu nµy cã hiÖu lùc trong thêi gian____ ngµy, kÓ tõ ___ giê, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m____ [Ghi thêi ®iÓm ®ãng thÇu]. §¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu(2) [Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu(3)]Ghi chó: (1) Trêng hîp trong HSMT cho phÐp chµo theo mét sè®ång tiÒn kh¸c nhau th× nhµ thÇu cÇn ghi râ gi¸ trÞ b»ngsè vµ b»ng ch÷ cña tõng ®ång tiÒn do nhµ thÇu chµo. (2) Trêng hîp ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇuñy quyÒn cho cÊp díi ký ®¬n dù thÇu th× ph¶i göi kÌmtheo GiÊy ñy quyÒn theo MÉu sè 2 Ch¬ng nµy; trêng hîpt¹i ®iÒu lÖ c«ng ty hoÆc t¹i c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quancã ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho cÊp díi ký ®¬n dù thÇu th×ph¶i göi kÌm theo c¸c v¨n b¶n nµy (kh«ng cÇn lËp GiÊy ñyquyÒn theo MÉu sè 2 Ch¬ng nµy). NÕu nhµ thÇu tróng thÇu,tríc khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i tr×nh chñ ®Çu tb¶n chôp ®îc chøng thùc c¸c v¨n b¶n nµy. Trêng hîp ph¸t 46
 47. 47. hiÖn th«ng tin kª khai ban ®Çu lµ kh«ng chÝnh x¸c th×nhµ thÇu bÞ coi lµ vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu 12 LuËt §Êu thÇuvµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Môc 39 Ch¬ng I cña HSMTnµy. (3) Trêng hîp nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng cã con dÊuth× ph¶i cung cÊp x¸c nhËn cña tæ chøc cã thÈm quyÒn lµch÷ ký trong ®¬n dù thÇu vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong HSDTlµ cña ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu. 47
 48. 48. MÉu sè 2 GiÊy ñy quyÒn (1) H«m nay, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____, t¹i ____ T«i lµ ____ [Ghi tªn, sè CMND hoÆc sè hé chiÕu,chøc danh cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµthÇu], lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ____ [Ghitªn nhµ thÇu] cã ®Þa chØ t¹i ____ [Ghi ®Þa chØ cñanhµ thÇu] b»ng v¨n b¶n nµy ñy quyÒn cho ____ [Ghitªn, sè CMND hoÆc sè hé chiÕu, chøc danh cña ngêi ®-îc ñy quyÒn] thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y trongqu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu ____ [Ghi tªngãi thÇu] thuéc dù ¸n____ [Ghi tªn dù ¸n] do ____[Ghi tªn bªn mêi thÇu] tæ chøc: [- Ký ®¬n dù thÇu; - Ký c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu ®Ó giao dÞch víibªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kÓc¶ v¨n b¶n ®Ò nghÞ lµm râ HSMT vµ v¨n b¶n gi¶itr×nh, lµm râ HSDT; - Tham gia qu¸ tr×nh th¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång; - Ký ®¬n kiÕn nghÞ trong trêng hîp nhµ thÇu cã kiÕn nghÞ; - Ký kÕt hîp ®ång víi chñ ®Çu t nÕu ®îc lùa chän.] (2) Ngêi ®îc ñy quyÒn nªu trªn chØ thùc hiÖn c¸cc«ng viÖc trong ph¹m vi ñy quyÒn víi t c¸ch lµ ®¹idiÖn hîp ph¸p cña ____ [Ghi tªn nhµ thÇu]. ____ [Ghitªn nhµ thÇu] chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ nh÷ngc«ng viÖc do ____ [Ghi tªn ngêi ®îc ñy quyÒn] thùchiÖn trong ph¹m vi ñy quyÒn. GiÊy ñy quyÒn cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ____ ®Õnngµy ____(3). GiÊy ñy quyÒn nµy ®îc lËp thµnh ____b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, ngêi ñy quyÒn gi÷____ b¶n, ngêi ®îc ñy quyÒn gi÷ ____ b¶n. Ngêi ®îc ñy quyÒn Ngêi ñy quyÒn [Ghi tªn, chøc danh, ký [Ghi tªn ngêi ®¹i diÖn theotªn vµ ®ãng dÊu (nÕu cã)] ph¸p luËt cña nhµ thÇu, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]Ghi chó: 48
 49. 49. (1) Trêng hîp ñy quyÒn th× b¶n gèc giÊy ñy quyÒnph¶i ®îc göi cho bªn mêi thÇu cïng víi ®¬n dù thÇu theoquy ®Þnh t¹i Môc 11 Ch¬ng I. ViÖc ñy quyÒn cña ngêi ®¹idiÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu cho cÊp phã, cÊp díi,gi¸m ®èc chi nh¸nh, ngêi ®øng ®Çu v¨n phßng ®¹i diÖn cñanhµ thÇu ®Ó thay mÆt cho ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cñanhµ thÇu thùc hiÖn mét hoÆc c¸c néi dung c«ng viÖc nªutrªn ®©y. ViÖc sö dông con dÊu trong trêng hîp ®îc ñyquyÒn cã thÓ lµ dÊu cña nhµ thÇu hoÆc dÊu cña ®¬n vÞ mµc¸ nh©n liªn quan ®îc ñy quyÒn. Ngêi ®îc ñy quyÒn kh«ng®îc tiÕp tôc ñy quyÒn cho ngêi kh¸c. (2) Ph¹m vi ñy quyÒn bao gåm mét hoÆc nhiÒu c«ngviÖc nªu trªn. (3) Ghi ngµy cã hiÖu lùc vµ ngµy hÕt hiÖu lùc cñagiÊy ñy quyÒn phï hîp víi qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu. MÉu sè 3 Tháa thuËn liªn danh(1) , ngµy th¸ng n¨m Gãi thÇu: [Ghi tªn gãi thÇu] Thuéc dù ¸n: [Ghi tªn dù ¸n] C¨n cø (2) [LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11ngµy 29/11/2005 cña Quèc héi]; C¨n cø(2) [LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒucña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sè38/2009/QH12 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009]; C¨n cø(2) [NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy15/10/2009 cña ChÝnh phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt§Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©ydùng]; C¨n cø hå s¬ mêi thÇu gãi thÇu _______ [Ghi tªngãi thÇu] ngµy ___ th¸ng ____ n¨m ____ [ngµy ®îc ghitrªn HSMT]; Chóng t«i, ®¹i diÖn cho c¸c bªn ký tháa thuËnliªn danh, gåm cã:Tªn thµnh viªn liªn danh ____ [Ghi tªn tõng thµnhviªn liªn danh]1(1) C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu, néi dung tháa thuËnliªn danh theo MÉu nµy cã thÓ ®îc söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.2(2) CËp nhËt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quy ®Þnh hiÖnhµnh. 49
 50. 50. §¹i diÖn lµ «ng/bµ:Chøc vô:§Þa chØ:§iÖn tho¹i:Fax:E-mail:Tµi kho¶n:M· sè thuÕ:GiÊy ñy quyÒn sè ngµy ___th¸ng ____ n¨m ___ (trêng hîp ®îc ñy quyÒn). C¸c bªn (sau ®©y gäi lµ thµnh viªn) thèng nhÊtký kÕt tháa thuËn liªn danh víi c¸c néi dung sau: §iÒu 1. Nguyªn t¾c chung 1. C¸c thµnh viªn tù nguyÖn h×nh thµnh liªn danh®Ó tham dù thÇu gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu]thuéc dù ¸n ____ [Ghi tªn dù ¸n]. 2. C¸c thµnh viªn thèng nhÊt tªn gäi cña liªndanh cho mäi giao dÞch liªn quan ®Õn gãi thÇu nµylµ: ____ [Ghi tªn cña liªn danh theo tháa thuËn]. 3. C¸c thµnh viªn cam kÕt kh«ng thµnh viªn nµo®îc tù ý tham gia ®éc lËp hoÆc liªn danh víi thµnhviªn kh¸c ®Ó tham gia gãi thÇu nµy. Trêng hîp tróngthÇu, kh«ng thµnh viªn nµo cã quyÒn tõ chèi thùchiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®· quy ®Þnh tronghîp ®ång trõ khi ®îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¸cthµnh viªn trong liªn danh. Trêng hîp thµnh viªn cñaliªn danh tõ chèi hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm riªng cñam×nh nh ®· tháa thuËn th× thµnh viªn ®ã bÞ xö lý nhsau: - Båi thêng thiÖt h¹i cho c¸c bªn trong liªndanh - Båi thêng thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t theo quy®Þnh nªu trong hîp ®ång - H×nh thøc xö lý kh¸c ____ [Ghi râ h×nh thøcxö lý kh¸c]. §iÒu 2. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm C¸c thµnh viªn thèng nhÊt ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm®Ó thùc hiÖn gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu] thuécdù ¸n ____ [Ghi tªn dù ¸n] ®èi víi tõng thµnh viªnnh sau: 1. Thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh 50

×