Bao cao giam sat

300 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bao cao giam sat

  1. 1. Báo cáo giám sát, Công Ty CP Đầu TưCao Nguyên Xanh chuyên về lĩnh vực môi trường:báocáo giám sát, báo cáo giám sát môi trường, báo cáo giám sát định kỳ v.v…Là một trong những công ty chuyên viết báo cáo giám sát, báo cáo giám sát môi trường…Chúng tôi luôn là đơn vị đứng đầu trong nghành dịch vụ môi trường, Cao Nguyên Xanh tự hào làmột trong những công ty có bề giày kinh nghiệm.Một số hướng dẫn để bạn hoàn thành thủ tục làm báo cáo giám sát về môi trường:1. Đối tượng thực hiện báo cáo giám sát về môi trường gồm :- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những khu sản xuất, dịch vụ tập trung đang hoạtđộng và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo giám sát đánh giá tác động môi trường theo quy địnhcủa chính phủ2. Nội dung báo cáo giám sát môi trường:- Theo dõi các tác động liên quan đến cơ sở các doanh nghiệp để thực hiện báo cáo giám sát- Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ônhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở tần suất đo đạc, lấy mẫuphân tích tối thiểu 03 tháng/lần.- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực củamôi trường xung quanh cơ sở- Nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước tần suất đođạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.- Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố : xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất và các tácđộng khác tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.3. Báo cáo giám sát môi trường:- Nội dung của Báo cáo giám sát môi trường: theo mẫu đính kèm.- Nơi gửi Báo cáo giám sát môi trường: Phòng Quản lý môi trường – Sở Tài nguyên và Môitrường- Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở-Các cơ sở trong danh sách di dời ô nhiễm phải thực hiện báo cáo giám sát 3 tháng/lần- Các đối tuợng còn lại thực hiện báo cáo giám sát 6 tháng/lần

×