Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://www.caonguyenxanhgroup.net     TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁPÑeà     NÖÔÙC KCN LEÂ MINH XUAÂN CHO PH...
http://www.caonguyenxanhgroup.net      2+   Mg       Titrimetric – EDTA     mg/l     7,2     ...
http://www.caonguyenxanhgroup.net   coäng Cöùng toång    Titrimetric – EDTA  ≤ 300 mgCaCO3/l    58   coängSa...
http://www.caonguyenxanhgroup.net3. Phöông aùn löïa choïnCoù 2 phöông aùn ñöôïc ñeà ra ñeå xöû lyù nguoàn nöôùc treân.Phöô...
http://www.caonguyenxanhgroup.net            Daøn möa      Loïc Nöôùc                  ...
http://www.caonguyenxanhgroup.net4. Keát luaänSo saùnh hai phöông aùn   Veà kinh phí xaây döïng: chi phí xaây döïng cho...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

90000139 tinh toan thiet ke he thong cap nuoc kcn le minh xuan cho phan mo rong 200ha

Download to read offline

 • Be the first to like this

90000139 tinh toan thiet ke he thong cap nuoc kcn le minh xuan cho phan mo rong 200ha

 1. 1. http://www.caonguyenxanhgroup.net TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁPÑeà NÖÔÙC KCN LEÂ MINH XUAÂN CHO PHAÀN MÔÛtaøi ROÄNG 200 HA SV thöïc Nguyeãn Vaên Beù hieän MSSV 90000139 GVHD TS. Nguyeãn Phöôùc Daân1. Ñoái töôïng nghieân cöùuTraïm xöû lyù nöôùc caáp cuûa KCN Leâ Minh Xuaân ñöôïc xaây döïngchuû yeáu ñeå caáp nöôùc cho saûn xuaát vaø hoå trôï moät phaànluôïng nöôùc ñang thieáu hieän nay cuûa Khu Coâng Nghieäp.Nguoàn nöôùc ñeå xöû lyù laø nöôùc ngaàm. Ñeà taøi söû duïng chöôngtrình EPANET ñeå tính toaùn maïng löôùi caáp nöôùc cho KCN, vaø tínhtoaùn caùc coâng trình xöû lyù.2. Thaønh phaàn, tính chaátVieän Veä Sinh – Y Teá Coâng coäng ñaõ kieâm tra maãu nöôùc laáy taïiKCN Leâ Minh Xuaân, keát quaû thöû nghieäm theå hieän trong caùcbaûng sau: Chæ tieâu Phöông phaùp BYT 1329-2002 Keát quaû + NH4 Nessler hoùa Nessler hoùa 0http://www.caonguyenxanhgroup.net
 2. 2. http://www.caonguyenxanhgroup.net 2+ Mg Titrimetric – EDTA mg/l 7,2 2+ Ca Titrimetric – EDTA mg/l 32,2 - Cl Titrimetric – AgNO3 ≤ 250 mg/l 5 - NO2 Phenoldisulfonic ≤ 50 mg/l 0,01 - NO 3 Phenoldisulfonic ≤ 50 mg/l 0 2- SO4 Turbidimetric ≤ 250 mg/l 10,14 BaSO4 3- PO4 Turbidimetric mg/l 3,56 BaSO4 Chæ tieâu Phöông phaùp BYT 1329-2002 Keát quaû 2+ Cu ISO 8288 – 1986 ≤ 1,0 mg/l 0,02 2+ Pb ISO 8288 – 1986 ≤ 0,05 mg/l KPH 2+ Zn ISO 8288 – 1986 ≤ 5 mg/l KPH 2+ Mn ISO 6333 – 1986 ≤ 0,1 mg/l KPH 2+ Cd ISO 5961 – 1994 ≤ 0,01 mg/l KPH 3+ Al AOAC 1990 ≤ 0,2 mg/l KPH 3+ As ISO 6595 – 1982 ≤ 0,05 mg/l KPH 6+ Cr ISO 9174 – 1990 ≤ 0,05 mg/l KPH Phenol ISO 6439– 1990 ≤ 0,5 µg/l KPH Ñoä maøu Cobalt color ≤15 Co 10 Ñoä ñuïc Turbidity ≤2 NTU 18,06 PH pH meter 6,8 – 8,5 6,2 Ñoä kieàm toång Titrimetric H2SO4 mgCaCO3/l 65http://www.caonguyenxanhgroup.net
 3. 3. http://www.caonguyenxanhgroup.net coäng Cöùng toång Titrimetric – EDTA ≤ 300 mgCaCO3/l 58 coängSaét toång coäng Phenanthorlin ≤ 0,5 mg/l 9Nhaän xeùt: Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy nöôùc coù ñoä ñuïc,haøm löông saét cao, khoâng ñaït tieâu chuaån 1329 BYT 2002.http://www.caonguyenxanhgroup.net
 4. 4. http://www.caonguyenxanhgroup.net3. Phöông aùn löïa choïnCoù 2 phöông aùn ñöôïc ñeà ra ñeå xöû lyù nguoàn nöôùc treân.Phöông aùn 1 Thuøng quaït Laéng Nöôùc Loïc hai gioù tieáp lôùp xuùc ngaà m Hoá thu caën Beå chöùa Saân phôi buønPhöông aùn 2http://www.caonguyenxanhgroup.net
 5. 5. http://www.caonguyenxanhgroup.net Daøn möa Loïc Nöôùc Loïc moät tieáp xuùc lôùp ngaà m Hoá thu caën Beå chöùa Saân phôi buønhttp://www.caonguyenxanhgroup.net
 6. 6. http://www.caonguyenxanhgroup.net4. Keát luaänSo saùnh hai phöông aùn Veà kinh phí xaây döïng: chi phí xaây döïng cho hai phöông aùn cheânh leäch nhau khoâng nhieàu. Nhöng so vôùi phöông aùn 1, phöông aùn 2 coù quaù nhieàu beå, ñöôøng oáng phöùc taïp, vaän haønh phöùc taïp hôn so vôùi phöông aùn 1. Veà hieäu quaû xöû lyù: phöông aùn 2 khoâng ñaït hieäu quaû xöû lyù cao baèng phöông aùn 1, tuy nhieân p/aùn 1 toán hoùa chaát cho vieäc taêng pH, trong khi ñoù phöông aùn 2 thì khoâng caàn vì pH sau xöû lyù ñaõ ñaït tieâu chuaån.Löïa choïn coâng ngheäTöø caùc keát quaû so saùnh, ta choïn phöông aùn 1 ñeå xöû lyù.http://www.caonguyenxanhgroup.net

Views

Total views

482

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×