Dce 2012 sessie 15 ppt aqueduct

551 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dce 2012 sessie 15 ppt aqueduct

 1. 1. AQUEDUCT ACQUIRING KEY COMPETENCESTHROUGH HERITAGE EDUCATION Guy Tilkin , Alden Biesen, BE
 2. 2. De Europese Commissie geeft aan dat het verwervenvan sleutelcompetenties zeer belangrijk is voor hetbereiken van de strategische doelstellingen vanLissabon en Europa 2020.Ook de “European agenda for culture in a globalisedworld” wil “het potentieel van cultuur gebruiken alseen concrete input voor Levenslang leren ...”
 3. 3. De ambitie van de EU om de meest competitieve op kennis gebaseerde maatschappij te worden in de wereld.- Bouwen op het rijk potentieel van human resources, investeren in onderwijs en vorming.MAAR- Onderwijsbeleid is nationale materie, subsidiariteit- Demografische structuur: verouderende maatschappij
 4. 4. - Initieel onderwijs +- Continu systeem van bijkomende vorming- Formeel – non-formeel - informeel leren
 5. 5. Vrijwillige medewerking van de lidstatenRichtlijnen en indicatorenStandaardenBenchmarking en delen van goede praktijkSoft lawCommissie heeft een monitoring rolPeer pressure, naming and shaming
 6. 6. Europees kader voor sleutelcompetenties voor Levenslang leren.Voor het eerst op Europees niveau: de sleutelcompetenties die de burgers nodig hebben voor hun persoonlijke ontplooiing, sociale inclusie, actief burgerschap en arbeidsgeschiktheid in onze kennisgerichte maatschappij.
 7. 7. Het initieel onderwijs in de lidstaten moet de ontwikkeling van deze competenties ondersteunen voor alle jongen mensen; de volwasseneneducatie en -vorming moet reële kansen geven aan alle volwassenen om deze competenties te verwerven en te onderhouden.Instrument voor beleidsmakers en actoren in onderwijs en vorming om een leven lang leren mogelijk te maken voor iedereen.
 8. 8. Groeiende internationalisering, steeds sneller wordende veranderingen en continu aanbod van nieuwe technologie.Europeanen moeten niet alleen hun job-specifieke vaardig- heden op peil houden maar moeten ook over een reeks generische vaardigheden beschikken die hen toelaten zich aan te passen aan veranderingen.Sociale cohesie, globalisering, multicultureel, digitale revolutie.
 9. 9. 1. Communicatie in de moedertaal2. Communicatie in vreemde talen3. Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie4. Digitale competentie5. Leercompetentie6. Sociale en burgerschapscompetentie7. Ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin8. Cultureel bewustzijn en culturele expressie
 10. 10.  Erfgoed mag niet alleen beschouwd worden als een onder- werp in ‘geschiedenis’ of in de vakken kunst en cultuur. Het omvat een reeks ‘extra muros’ troeven met een groot potentieel in termen van het bevorderen van motivatie, innovatieve vakoverschrijdende benaderingen, het aantrekken van de banden tussen de school en lokale gemeenschap, de Europese dimensie op school en het verwerven van de LLP transversale sleutelcompetenties. Ontwikkelen van nieuwe competenties door culturele en artistieke activiteiten ... Cultuur als catalisator voor creativiteit in levenslang leren
 11. 11.  Algemeen doel:  Het verbeteren van het verwerven van de LLL transversale sleutelcompetenties op school via erfgoededucatie. Operationeel doel:  Het verhogen van de capaciteit van leerkrachten om competentiegericht onderwijs te geven in een erfgoedcontext. Doelgroepen:  Docenten, studenten en cursisten van de initiële lerarenopleiding en de nascholing voor leerkrachten basis en lager secundair.  Educatieve medewerkers in de erfgoedsector
 12. 12.  Visie op erfgoededucatie en sleutelcompetentieverwerving. Een Europese verzameling goede praktijkvoorbeelden volgens de Aqueduct benadering. Een internationaal training seminar voor de deelnemers die een pilootproject willen starten. Een set publicaties: handboek, leidraad, modules voor de lerarenopleiding. Internationale conferentie en nationale studiedagen. Internationale Comenius cursus
 13. 13.  Landcommanderij Alden Biesen (BE) Katholieke Hogeschool Leuven (BE) Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (NL) Fundaţia Transilvania Trust (RO) Universitatea Babeş-Bolyai (RO) Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali Regione Emilia-Romagna (IT) Małopolski Instytut Kultury (PL) Centre de Culture Européenne St. Jean d’Angély (FR) Pädagogische Hochschule Steiermark (AT)
 14. 14. Competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes als basis voor een gedrag (handelswijze) van een bepaalde kwaliteit in een bepaalde contect.
 15. 15. Communicatie in de moedertaalCommunicatie in de moedertaal is het vermogen om zowel mondelingals schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en schrijven) concepten,gedachten, gevoelens, feiten en meningen onder woorden te brengenen te interpreteren, en om op gepaste en creatieve wijze talig te handelen in alle maatschappelijke en culturele situaties, in onderwijs en opleiding, werk, thuis en vrije tijd.- Het cognitief vermogen om de wereld te interpreteren en betrekkingenaan te gaan met anderen. Kennis van de woordenschat, de functionelegrammatica en de functies van taal.- Vaardigheden om mondeling en schriftelijk te communiceren, hetvermogen om verschillende soorten teksten van elkaar te onderscheidente gebruiken, informatie te zoeken, te verwerken, argumenten formuleren- Openstaan voor een kritische en constructieve dialoog, enthousiasmevoor de esthetische kwaliteiten van de taal ... 15
 16. 16. Communication in foreign languagesHet vermogen om zowel mondeling als schriftelijk (luisteren,spreken, lezen en schrijven) concepten, gedachten, gevoelens, feitenen meningen te begrijpen, onder woorden te brengen en teinterpreteren, in verschillende maatschappelijke en culturelecontexten. Communicatie in een vreemde taal vereist ook vaardigheden als bemiddeling en intercultureel begrip.- Kennis van de woordenschat, functionele grammatica en van debelangrijkste soorten verbale interactie en taalregisters. Kennis vanmaatschappelijke conventies en culturele aspecten.- Vaardigheden en vermogen om mondelinge mededelingen tebegrijpen, een gesprek te beginnen, gaande te houden en tebeëindigen, en teksten te lezen, te begrijpen en te produceren- Attitudes als de erkenning van culturele diversiteit, alsookbelangstelling voor talen en interculturele communicatie. 16
 17. 17. Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie.Het vermogen wiskundige Het vermogen en de bereidheiddenkpatronen te ontwikkelen en om de kennis en methoden dietoe te passen om diverse gebruikt worden om deproblemen in dagelijkse natuurlijke wereld te verklaren,situaties op te lossen. te gebruiken om problemen teHet vermogen en de bereidheid identificeren en gefundeerdewiskundige denkmethoden conclusies te trekken.(logisch en ruimtelijk denken) Technologische competentietoe te passen en wiskundige wordt gezien als de toepassingvoor-stellingen (formules, van die kennis en methoden ommodellen, constructies, in vastgestelde menselijkegrafieken/diagrammen) te behoeften te voorzien.gebruiken. 17
 18. 18. Digitale competentieVertrouwdheid met en het kritische gebruik van technologieën van de informatiemaatschappij voor werk, vrije tijd en voor communicatie, onderbouwd door basisvaardigheden in ICT.- Kennis van de aard, de rol en de mogelijkheden van detechnologieën van de informatiemaatschappij in het persoonlijke enmaatschappelijke leven en op het werk. Zij omvat de voornaamstecomputer- en internettoepassingen.- Het vermogen om informatie te zoeken, te verzamelen en teverwerken en deze op kritische en stelselmatige wijze te gebruiken.- Bedachtzaamheid tegenover beschikbare informatie en eenverantwoord gebruik van interactieve mediabelangstelling . 18
 19. 19. Leercompetentie of ‘lerel leren’Leercompetentie is het vermogen om een leerproces te beginnen, teorganiseren en vol te houden, zowel individueel als in groep. Decompetentie omvat bewustzijn van het eigen leerproces en zijnbehoeften, de vaststelling van de beschikbare mogelijkheden en hetvermogen om obstakels te overwinnen. Het impliceert hetvoortbouwen op eerdere leer- en levenservaringen om kennis envaardigheden in uiteenlopende situaties te gebruiken en toe tepassen.- Weten en begrijpen welke leerstrategieën je voorkeur hebben en wat je sterkeen zwakke punten zijn.- In staat zijn nieuwe kennis en vaardigheden te ontsluiten, te verwerven, teverwerken en te assimileren. In staat zijn zijn eigen leerproces te organiseren,zijn eigen werk te beoordelen en zo nodig advies, informatie en hulp te zoeken. - Een positieve attitude omvat de motivatie en het zelfvertrouwen om een levenlang met succes verder te leren. Een probleemoplossings-gerichte attitude .... 19
 20. 20. Sociale en burgerschapscompetentiesSociale competenties omvatten persoonlijke, interpersoonlijke eninterculturele competenties en bestrijken alle vormen vangedrag die het personen mogelijk maken op een efficiënte enconstructieve manier deel te nemen aan het toenemendgediversifieerde sociale en beroepsleven.- Inzicht ivm optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het begrijpen vangeaccepteerde gedragscodes en omgangsvormen en van basisbegrippen alsgelijkheid van man en vrouw en non-discriminatie. Inzicht in de multiculturele ensociaal-economische dimensies van de Europese samenlevingen. - De vaardigheid om in verschillende omgevingen constructief te communiceren,blijk te geven van tolerantie, verschillende standpunten te verwoorden en tebegrijpen, vertrouwen te wekken, zich in te voelen. - Attitudes van samenwerking, assertiviteit en integriteit; belangstelling voorsociaaleconomische ontwikkelingen, interculturele communicatie en diversiteitvan waarden, respect voor anderen ... 20
 21. 21. Sociale en burgerschapscompetentiesBurgerschapscompetenties stellen personen in staat volledigdeel te nemen aan het leven als burger, dankzij kennis vansociale en politieke begrippen en structuren, en een actieve endemocratischeparticipatie.- Kennis van de begrippen democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid,burgerschap en burgerrechten.- Het vermogen om zich daadwerkelijk met anderen voor de publiekezaak in te zetten en solidariteit aan de dag te leggen. Constructievedeelname aan gemeenschaps-/buurtactiviteiten en de besluitvorming opalle niveaus.- Eerbiediging van de mensenrechten en gelijkheid als basis van dedemocratie, en erkenning en begrip van de verschillen tussen waarde-systemen van verschillende religieuze of etnische groeperingen.Verantwoordelijkheidszin, begrip en respect voor de gedeelde waarden. 21
 22. 22. Initiatief en ondernemerschapHet vermogen om ideeën in daden om te zetten: creativiteit,innovatie en het nemen van risico‘s; het vermogen om teplannen en projecten te beheren om doelstellingen teverwezenlijken. Ondernemerschap is de basis voor meerspecifieke vaardigheden en kennis die degenen nodig hebben dieaan sociale of economische bedrijvigheid bijdragen.Kennis in de beschikbare mogelijkheden voor persoonlijke,professionele en/of commerciële activiteiten, en van de grotere samen-hangen waarin mensen wonen en werken, zoals een ruim begrip vanhet functioneren van de economie.- Proactief projectbeheer, waaronder planning, organisatie,management, leiderschap .- Een ondernemersattitude wordt gekenmerkt door initiatief,proactiviteit, onafhankelijkheid, innovatie, vastbeslotenheid omdoelstellingen te halen. 22
 23. 23. Cultureel bewustzijn en culturele expressieErkenning van het belang van de creatieve expressie van ideeën,ervaringen en emoties in diverse vormen, waaronder muziek,podiumkunsten, literatuur en beeldende kunsten.- Een bewustzijn van het lokale, nationale en Europese cultureleerfgoed en de plaats daarvan in de wereld. Elementaire kennis vanbelangrijke culturele werken. Begrip van de culturele en taalkundigeverscheidenheid in Europa en in andere wereldregio’s.- Tot de vaardigheden behoren zowel appreciatie als expressie:zelfexpressie via uiteenlopende uitdrukkingsvormen alsmede hetwaarderen en genieten van kunstwerken en artistieke voorstellingen.- Respect en een open attitude tegenover de verscheidenheid vanculturele uitdrukkingsvormen. Bereidheid om esthetischemogelijkheden te cultiveren via artistieke zelfexpressie en deelnemingaan het culturele leven. 23
 24. 24. Reference Framework: h http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/p

×