Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.vn8x.com


              TÌM HI U V COPYWRITING
Mu n bán ñư c hàng thì ngoài vi c “g ” ph i t t, nhà s n ...
www.vn8x.com


Văn phong và k t c u ph i nh t quán xuyên su t t ñ u ñ n cu i tài li u, trong t t c các ph n.
Nh ng ph n tư...
www.vn8x.com


Hãy ñ c nh ng tài li u ti p th c a các ñ i th c nh tranh, phân tích nh ng nét ñ c ñáo, nh ng
ñi m m nh cũng...
www.vn8x.com


M t copywriter có th là ngư i làm vi c ñ c l p, t   làm cho chính mình, vì h có nh ng h p
ñ ng làm vi c ñ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Timhieuve Copywriting

722 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Timhieuve Copywriting

 1. 1. www.vn8x.com TÌM HI U V COPYWRITING Mu n bán ñư c hàng thì ngoài vi c “g ” ph i t t, nhà s n xu t ph i quan tâm ñ u tư cho “nư c sơn” ñ thu hút khách hàng. Tri t lý này càng t ra ñúng ñ n khi ñư c áp d ng vào các tài li u ti p th c a nhi u doanh nghi p, ñ c bi t là trong th i bu i c nh tranh gay g t c a thương trư ng. M t n tu ng t t c a khách hàngv công ty ho c s n ph m, d ch v th t s ñóng vai trò r t quan tr ng. ðó cũng là lý do các công ty không h phân vân khi quy t ñ nh thuê m t nhân viên thi t k nhà ngh ñ ph trách công vi c t o d ng n tư ng ñó. Tuy nhiên, ngoài thi t k , ki u dáng, n i dung c a các tài li u này cũng không kém ph n quan tr ng. Cách thi t k ñ p s thu hút ñư c khách hàng, nhưng chính n i dung c a các tài li u ñó s thuy t ph c khách hàng, khi n h nghĩ r ng ch có b n m i hi u và ñáp ng t t nh t nh ng nhu c u c a h . N i dung tài li u marketing không ch dùng ñ gi i thích v s n ph m mà còn ñ thuy t ph c khách hàng mua s n ph m ñó. Nó không ph i là m t b ph n giúp b n hoàn thành tài li u mà ch a ñ ng c m t “mưu ñ ” chi n thu t trong ñó, t o ñ ng l c mua cho khách hàng. N u ñư c th c hi n ñúng cách, các tài li u ti p th này s mang l i cho công ty nh ng món l i nhu n kh ng l . M t tài li u ti p th t t ph i ñ t yêu c u c v thi t k và n i dung. C hai là b ñôi không th tách r i ñ i v i b t kỳ m t chi n lư c ti p th thành công nào. Dư i ñây là 10 l i khuyên c n thi t cho công vi c vi t l i qu ng cáo : 1. Hãy vi t v khách hàng Nhi u công ty nói r t nhi u v nh ng thành qu mà h ñ t ñư c, trong khi khách hàng ch mu n bi t nh ng thành qu ñó có nh hư ng như th nào và mang l i l i ích gì cho h mà thôi. S n ph m c a b n ñáp ng ñư c nhu c u nào c a h ? Nó có làm cho cu c s ng t t hơn ? Nó mang ñ n hi u qu như th nào? B n có th nói v nh ng thành công c a mình, song ch nên là nh ng dòng ph thêm vào mà thôi. N i dung chính ph i ch m ñúng vào nh ng b c xúc mà khách hàng ñang g p ph i (nh ng nhu c u, mong mu n) và gi i thích cho khách hàng hi u t i sao s n ph m c a b n có th gi i t a nh ng b c xúc ñó và phương cách mà nó giúp gi i quy t là như th nào. 2. Nêu lên v n ñ , sau ñó ñưa ra gi i pháp Chúng ta thư ng có khuynh hư ng tin tư ng và c m th y g n gũi hơn v i nh ng ai hi u ñư c các v n ñ , b c xúc mà ta g p ph i. ð tài li u ti p th c a b n có th giúp bán ñư c hàng, trư c h t b n c n t ra thông hi u và s n sàng giúp gi i quy t nh ng băn khoăn, b c xúc c a h . Sau ñó là ñưa ra gi i pháp – chính là s n ph m mà b n ñang chào bán. B ng vi c mô t chi ti t nh ng khó khăn c a h , b n s làm cho khách hàng c m th y ñư c th u hi u và tin tư ng vào gi i pháp b n ñưa ra – chính là s n ph m ñang ñư c chào bán. 3. Văn phong ph i h p d n Không ph i ng u nhiên mà h u h t nh ng nhân viên kinh doanh thành công ñ u có kh năng giao ti p r t gi i. M t ngư i khô khan, t nh t s không th nào t o ñư c h ng thú và quan tâm c a ngư i khác. Tương t , n i dung tài li u qu ng cáo c a b n ph i th t h p d n và duyên dáng. Nó c n có ñư c s c hút và phong cách riêng. M t khi ñã chi m ñư c c m tình c a khách hàng b ng n i dung h p d n và văn phong ñ c ñáo, b n s không m y khó khăn ñ khi n h ngày càng “ng m” d n và cu i cùng ñi ñ n quy t ñ nh mua hàng. 4. Nh t quán và logic trong trình bày 1
 2. 2. www.vn8x.com Văn phong và k t c u ph i nh t quán xuyên su t t ñ u ñ n cu i tài li u, trong t t c các ph n. Nh ng ph n tương ñương nhau ph i ñư c trình bày v i cùng m t dung lư ng t ng như nhau. Ph i có k t c u t t. Hãy t o ra m t “cái sư n” trư c khi b t ñ u vi t. N u không có tính nh t quán trong trình bày, b n s làm cho ngư i ñ c thêm r i ñ ng th i hi u qu thông ñi p s gi m ñi ñáng k . 5. Xác ñ nh ñ i tư ng ti p nh n thông ñi p Nhi u công ty thư ng hay ng i gi i h n ñ i tư ng khách hàng ti m năng.Th t ra, cho dù s n ph m c a b n có t t ñ n ñâu ñi n a thì nó cũng không th thu hút s chú ý c a t t c m i ngư i mà s ch có nh ng nhóm khách hàng nh t ñ nh nào ñó quan tâm ñ n s n ph m mà thôi. Do ñó, n u mu n giành ñư c th ng l i l n, hãy ch vi t v nh ng nhóm khách hàng này,v nhu c u, mong mu n c a h . Khi ñó, hãy vi t b ng ngôn ng c a h . Ví d , khi vi t cho các kĩ sư ñ c, b n ph i làm sao ñ tài li u có tính thông tin, cô ñ ng và c th . Khi vi t cho khách hàng là gi i văn ngh sĩ thì văn phong c n bóng b y, phá cách, n tư ng và có th tho i mái dùng ti ng lóng. 6. Hi u ñư c c m nghĩ c a khách hàng Hãy tìm hi u xem nh ng băn khoăn, mong mu n c a khách hàng m c tiêu là gì. H hy v ng vào nh ng l i ích nào khi s d ng s n ph m c a b n? Li t kê ra nh ng l i ích thi t th c mà s n ph m mang l i và ñ t câu h i “t i sao”.Ví d , t i sao khách hàng ch u dùng s n ph m c a b n? N u ñ ti t ki m th i gian thì “t i sao h l i mu n ti t ki m th i gian?”. H mu n gi m stress, mu n có c m giác yên tĩnh ? Ti p ñó hãy gi i thích ñ khách hàng hi u t i sao và b ng cách nào s n ph m c a b n có th mang l i nh ng c m giác mà h mong mu n. 7. Tr c ti p ð ng ng i s d ng các ñ i t nhân xưng ngôi th 2 (anh, ch , ông, bà) m t cách tr c ti p. Ví d , thay vì vi t "Khách hàng c a chúng tôi thư ng xuyên c m th y phân vân và không bi t ch n dùng s n ph m nào.Lý do ñơn gi n là h chưa ñư c xem xét t t c các l a ch n mà thôi” hãy vi t "Có l b n thư ng xuyên c m th y phân vân không bi t ch n l a th nào. ðó là vì b n chưa xem qua t t c các l a ch n mà thôi". 8. Hãy t m quên nh ng m lý thuy t c ng nh c mà b n h c trư ng Nh ng l i vi t c ng nh c và trang tr ng s không phù h p. ð giành l y và duy trì s chú ý c a khách hàng, văn phong c a b n ph i vui nh n và có tính gi i trí. B n c vi t th t t nhiên, ch ñ ng quá gò bó hay khiên cư ng. Ch ng h n, b n có th b t ñ u 1 câu b ng gi i t ho c s d ng c m t thay cho m t c u trúc câu hoàn ch nh ñ u ñư c. Hãy vi t như th b n ñang trò chuy n v i m t ngư i b n. 9. ð ng quên t m quan tr ng c a nh ng dòng headline Nhi m v c a headline là t o s chú ý nơi khách hàng và khi n h mu n ñ c ti p. ð làm ñư c ñi u ñó, khi vi t headline, hãy luôn tâm ni m r ng ñây là cơ h i duy nh t ñ b n có th lôi kéo s quan tâm c a khách hàng vào s n ph m c a mình. L i ích l n nh t mà s n ph m c a b n s mang l i là gì - hãy nói v nó. M t headline giá tr không ch là headline h p d n nh t mà quan tr ng hơn là nó ph i tr c ti p mô t ñư c l i ích c a s n ph m ñư c chào bán ch không ñơn thu n ch ph n ánh s sáng t o. 10. Quan sát xem ñ i th c nh tranh c a b n ñã làm như th nào 2
 3. 3. www.vn8x.com Hãy ñ c nh ng tài li u ti p th c a các ñ i th c nh tranh, phân tích nh ng nét ñ c ñáo, nh ng ñi m m nh cũng như ñi m y u c a các tài li u ñó. Các ñ i th c a b n nói v nh ng l i ích ñ c bi t gì trong s n ph m mà h ñang chào bán? H có tr l i ñư c t t c nh ng câu h i mà khách hàng mu n bi t hay chưa? B n có th làm t t hơn h hay không và n u có thì b ng cách nào? Khi ñã có cái ñ so sánh, hãy d a vào ñó ñ th c hi n chi n lư c c a mình. 11. Càng súc tích, thông ñi p càng hi u qu Khi b n vi t văn, có l c n ph i nhi u l i, nhưng ñ i v i m t copywriter vi t qu ng cáo thì hoàn toàn khác.Càng ít l i, thông ñi p càng hi u qu . Hãy c t b h t nh ng t ng không c n thi t. S d ng câu ñơn. ðó là m t may m n n u khách hàng ch u ñ c qu ng cáo c a b n. Vì th , hãy tôn tr ng th i gian c a h : ch cung c p nh ng gì h c n.Khách hàng s c m ơn b n b ng cách ñ c h t nh ng ph n còn l i sau khi ñã bi t nh ng cái h mu n bi t. ***************************** COPYWRITING VÀ COPYWRITER "M c ñích chính c a nh ng văn b n marketing (marketing copy) này hay còn g i là "ngôn ng qu ng cáo" (promotional text) là ñ nh m thuy t ph c ngư i nghe,..."B n có th ñã nghe nói ñ n ngh copywriter nhưng khi ñư c h i làm copywriter là làm gì thì l i h t s c lúng túng ñ gi i thích nó. Th m chí ngay c khi b n r t thích ngh này vì b n ñư c nghe nh ng ngư i làm ngh này k chuy n v công vi c c a h , nhưng th c s không m y ngư i tư ng tư ng h t công vi c c a m t copywriter. Copywritting là gì? Trư c khi hi u v copywriter, chúng ta nên tìm hi u xem copywriting là gì. ðây là m t công vi c mà ngư i ta dùng ngôn ng vi t ra ñ th hi n, qu ng bá, gi i thi u v m t ngư i, m t công ty, m t ý tư ng hay m t quan ñi m. Nó có th ñư c th hi n dư i d ng văn b n vi t, ho c các qu ng cáo trên sóng phát thanh, truy n hình cũng như trên r t nhi u phương ti n truy n thông khác. M c ñích chính c a nh ng "văn b n marketing" (marketing copy) này hay còn g i là "ngôn ng qu ng cáo" (promotional text) là ñ nh m thuy t ph c ngư i nghe, ho c ngư i ñ c, hành ñ ng - ñ mua m t s n ph m ho c ñăng ký m t d ch v , ho c ñưa ra m t quan ñi m nào ñó. Tuy nhiên, nó cũng có th làm m t vi c ngư c l i là gây s chú ý c a ngư i ti p nh n và khi n h không ñ ng tình và th hi n thái ñ c a mình b ng m t hành ñ ng ho c ni m tin nào ñó. Copywriting có th bao g m bài vi t, slogan (kh u hi u), tiêu ñ , thư, tagline, l i hát qu ng cáo, các n i dung trên m ng, các k ch b n phim qu ng cáo truy n hình ho c k ch b n qu ng cáo trên ñài phát thanh, thông cáo báo chí, b n tin, và r t nhi u tài li u khác c a doanh nghi p nh m ñ qu ng cáo trên các phương ti n truy n thông. Các copywriter có th ñóng góp ý tư ng và ngôn t c a h cho các n ph m qu ng cáo, như các cataloge, b n tin, phim qu ng cáo, brochures, postcards, website, email, thư, và các hình th c qu ng cáo khác. Trên các website, copywriting th hi n phương pháp vi t và s d ng t ng có kh năng tăng th h ng c a website trên các công c tìm ki m. Thư ng ñư c hi u là "content writing" - so n n i dung. Ngư i vi t ph i so n n i dung m t cách chi n lư c ñ các công c tìm ki m có th d dàng tìm th y trang web c a mình. Copywriter là ai? 3
 4. 4. www.vn8x.com M t copywriter có th là ngư i làm vi c ñ c l p, t làm cho chính mình, vì h có nh ng h p ñ ng làm vi c ñ c l p ho c làm "tay ngang" cho nhi u khách hàng cùng m t lúc. H cũng có th làm vi c như m t nhân viên bình thư ng trong m t t ch c nào ñó, thư ng là các công ty qu ng cáo, các công ty PR, các phòng qu ng cáo c a nh ng công ty l n, các ñài phát thành, truy n hình, báo ho c t p chí. M t copywriter thư ng ho t ñ ng như là m t thành viên c a m t nhóm th c hi n qu ng cáo. Thông thư ng, các phòng, các công ty qu ng cáo, thư ng làm vi c v i copywriter thông qua m t v trí là giám ñ c sáng t o - Art Director. Ngư i làm copywriter ph i có trách nhi m th c hi n ph n ngôn ng b ng l i ñ i v i các qu ng cáo, và giám ñ c sáng t o s bi n nó thành hình nh ho c âm thanh có kh năng kêu g i ñư c s chú ý c a ngư i ti p nh n. C hai v trí này ñ u ph i t ra h t s c sáng t o, hi u qu , có s c thuy t ph c. Ngh copywriter cũng khá gi ng v i ngh technical writer. ð phân bi t hai ngh này, có th nói r ng ngư i làm technical writer là ngư i vi t ra ñ thông tin t i ngư i ñ c hơn là ñ thuy t ph c h . Ví d , ngư i làm copywriter ph i vi t m t ño n qu ng cáo ñ bán ñư c m t chi c xe, trong khi ngư i làm technical writer là ngư i vi t hư ng d n s d ng chi c xe ñó. Ngh copywriter ñôi khi còn b nh m v i ngh copyright b i vì phát âm g n gi ng nhau. Tuy nhiên ñây là hai lĩnh v c hoàn toàn khác bi t. Trên th gi i có r t nhi u copywriter n i ti ng như David Ogilvy, William Bernbach, Robert W. Bly, Gary Bencivenga, Dominik Bjegovic, Jay Abraham, Clayton Makepeace, Larry Owen, Patrick Pacacha, and Leo Burnett. Hi n nay, ngh này ñang r t phát tri n, nh t là khi internet là m t kho công c vô t n tr giúp ñ c l c cho nh ng ngư i làm ngh này. T ng h p: VN8X Ngu n: www.marketing.org, báo Ngư i Lao ð ng 4

×