Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

öZefagus 13-et

3,465 views

Published on

 • Be the first to like this

öZefagus 13-et

 1. 1. Özofagus hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Ebru Taştekin
 2. 2. Özofagus 25 cm uzunluğunda Posterior mediastende Son derece esnek, kastan oluşan bir tüp C6, T11-12 AÖS-ÜOS 3 adet fizyolojik darlık;  Krikoid hizası,  Sol ana bronş hizası,  Kardia
 3. 3. Özofagus histolojisi İçten dışa doğru  mukoza, submukoza, muskularis propria ve adventisya. Özofagus ve rektumda seroza yok! Mukozal epitel  non- keratinize skuamöz epitel
 4. 4.  Muskularis mukoza  çoğu düz kas lifleri, arada çizgili kas lifleri Özofagusun innervasyonu  sempatik ve parasempatik (N. Vagus)  Submukozada  Meissner pleksusu ve  Kas lifleri arasında  Auerbach pleksusu Fonksiyon…..
 5. 5. KONJENİTAL ANOMALİLER Ektopi mide, pankreas, sebase gl. Atrezi ve Trakea-özofageal fistül,  En sık görülen anomaliler…hayati tehlike  Atrezi  özofagusun lümeni yok  Sıklıkla atrezi ile birlikte trakeo-özofageal fistül  özofagus anomalilerinin %90’ı Duplikasyon kistleri: Çok seyrek, alt özefagusta, konj…Bronkojenik, pulm. sekestrasyon
 6. 6. A B EN SIK TİP C D ESlide 18.1
 7. 7. Vater sendromu Vertebra defektleri Anal atrezi, Trakeo- Esophageal fistül Renal displazi,(VACTERL C: Cardiac, L: Limb anomaly)  HER AN, HER YERDE SORULABİLİR….
 8. 8. MEKANİK BOZUKLUKLAR1- Webler (Perde), halkalar (A ve B) ve stenoz2- Hiatal herni3- Divertikül
 9. 9. Web (Perde) Tanım…. ??? Peterson- Brown Kelly (Plummer-Vinson) sendromuOrta yaş kadınlarda sık  Üst özofagus segmentlerinde web- ring  Demir eksikliği anemisi  Disfaji  Atrofik glossit Özofagus Ca oranı yüksek HER AN, HER YERDE SORULABİLİR….
 10. 10. HALKALAR….A ve B• Alt özefagus, skuamokolumnar bileşke yerleşimli ring= B halkası= Schatzki halkası (bilinmeli!....)Disfaji• Bileşke üzeri ring= A halkası
 11. 11. Web (Perde) ve halkalar NORMAL
 12. 12. -Sliding Hernie-Rolling Hernie
 13. 13. Hiatal hernia A)Sliding herni:  Hiatus hernilerinin yaklaşık % 95’i  50 yaş ve üzerinde  Sebepler  doğumsal kısa özefagus, intraabdominal basınç artışı yapan sebepler (kronik öksürük, kifoz, obezite) ve şiddetli özofajitler sonrası gelişen özofagial skarlar  En sık komplikasyonu gastro- özofagial reflü ve buna bağlı özofagus patolojileri
 14. 14.  B) para-özofagial herni (Rolling):  Hiatus hernilerinin % 5’i  Özofagogastrik bileşkede kalır,  Genellikle büyük kurvatur üzerinde midenin bir bölümü genişlemiş hiatusdan mediastene kayar.
 15. 15. 3-Divertikül Özofagus duvarının lümenden dışarı doğru kese şeklinde lokalize genişlemesi Gerçek divertikülde kese duvarında özofagusun tüm duvar katları vardır. Üst ve alt  Yalancı divertikül Orta Gerçek divertikül
 16. 16. NORMAL DİVERTİKÜL
 17. 17. 3 şekilde olabilir.Pulsion (itme) divertikülü = Zenkerdivertikülü: YALANCI  Genellikle üst özefagus yerleşimli  Üst özofagusta motor fonksiyon bozukluğu sonucu oluşur.Traksiyon (çekme) divertikülü: GERÇEK  Genellikle orta özefagus yerleşimli  Fibrozis ile karekterli mediastinal patolojiler (tbc, tm)Epifrenik divertikül: YALANCI  Alt özofagusta  Diafragma hernisi ve gastro-özofageal reflü sonucu
 18. 18. YUTMAYiyeceklerin posterior farengeal duvar mukozasında sonlanan sinir uçlarını stimule etmesiyle başlayan refleks  YutmaBeyin sapında yutma merkezinden gelen impulslar farengeal sfinkterin gevşemesine, yiyeceklerin özefagus içine itilmesine ve peristaltizmin başlamasına sebep olur.
 19. 19. MOTOR BOZUKLUKLARMotor bozukluklar  primer veya sekonderDiffüz özofageal spazm veya tirbüşonözofagus  Özefagus gövde kaslarınınmotor bozuklukları,Nutcracker özefagus Periyodik, kısasüreli kasılıp gevşemelerAkalazya  alt özefagus sfinkteriningevşeyememesi
 20. 20. Akalazya Motor bozukluklardan en sık rastlanılanı  Kelime anlamı; gevşeyememe Alt özofagus gevşeyemediği için gıdalar mideye iletilemez ve özefagusda birikir.
 21. 21. NORMAL AKALAZYA
 22. 22. Akalazya.. 3 anormal durum; (Triad….)  Alt özofagus sfinkterinde aperistaltizm,  Yutma sırasında alt özofagus sfinkterinin gevşeyememesi,  Alt özefagus sfinkterinin dinlenme tonusunda artış
 23. 23. Akalazya.. Genellikle primer Primer: Distal özefagusta nitrik oksit ve vazoaktif intestinal peptit içeren inhibitör nöronlarda fonk. bzk. Sekonder: Nörotrop virüs enfeksiyonları Trypanasoma cruzi paraziti ile oluşan ve myenterik pleksus hasarı oluşturan Chagas hastalığı Çocuk felci, DM, malignite,amiloidoz
 24. 24. Akalazya..
 25. 25. Akalazya..Beklenen komplikasyonlar  Sekonder özofajit,  Kanama,  Barret özefajiti,  Displazi,  Kandida özofajiti,  Divertikül,  Aspirasyon ve buna bağlı pnömoni En ciddi komplikasyonu  erken yaşta özofagus SCC gelişimi
 26. 26. Sistemik hastalıklarda görülen motorbozukluklar  Özofageal motor fonksiyon bozukluğu;  Dermatomyozitis (proksimal),  SLE (distal)  Skleroderma (progressif sistemik sklerozis) (distal)……TUS (Sklerodermada  Submukozada fibrozis, düz kaslarda atrofi, mukozada incelme)  Alkolik nöropati ve diabetes mellitusda
 27. 27. Özofagus varisi Portal hipertansiyonda; özellikle özofagus 1/3 alt segmentinde submukozal venöz pleksusta dilatasyon ve varisler Muhtemel sonuç  Abondan kanamalar
 28. 28. Mallory-Weiss sendromu Şiddetli kusma nöbetlerine sekonder gastroözofageal bileşkede longitudinal yırtıklar Kadınlarda en sık gebelik sırasında, erkeklerde ise alkol alımı sonrasındaYENİ EKLEME… Bulimia Nervosa Boerhaave’s sendromu  Şiddetli kusma ve öğürme sonucu oluşan özofagus rüptürü
 29. 29. Lye Darlığı Genellikle trakea bifurkasyon bölgesinde Asit-alkali alımı sonucu oluşan koagülatif nekroz ve fibrozis Özofagus karsinomu riski
 30. 30. ÖZOFAJİTLER1- Enfeksiyöz özofajitler  Fungal (candida vb.), viral (Herpes vb), bakteriyel, spiroket ve parazitik2- Ekzojen kimyasallarla oluşan özofajit3- Travmatik4- Fiziksel ajanlarla olan özofajit: radyasyon, termal hasar5- Hiatal herni ile olan özofajit6- Reflü özofajit
 31. 31. CANDİDAMukozada hiperemi ve beyaz-sarı membranlar ile karakterize
 32. 32. HERPES SİMPLEKSKeskin sınırlı ülserler, dev hücreler ve nükleer inklüzyonlar ile karakterize
 33. 33. Reflü Özofajit Özefagusun mide içeriği ile teması sonucu Sırt üstü yatan hastada alt retrosternal yanma, …………. Endoskopi  özefagus alt kısmı hiperemik ve erozyone
 34. 34.  Histolojik olarak  bazal tabaka hücrelerinde hiperplazi  Mukozada kalınlaşma,  Epitelde eozinofil ve nötrofil lökosit infiltrasyonu Komplikasyonları: Barrett özefagus, peptik ülserasyon, fibröz striktür, motilite anormalliği BARRETT İLE TANIŞTINIZ!...
 35. 35. Barret Özofagus Uzun süren gastro-özofageal reflünün bir komplikasyonu (%10) Özofagus mukozasında yassı epitelin yerini intestinal metaplazi gösteren kolumnar epitel alır Prekanseröz; !!!!!! Alt özefagus primer adenokarsinomları için en önemli, tek risk faktörü…….iddialı Barret özefaguslu hastaların %5-10’unda adenokarsinom gelişir
 36. 36. Z çizgisinde düzensizlik
 37. 37. TANI ENDOSKOPİK  spesifik görünüm… PATOLOJİK Goblet hücreleri…
 38. 38. Özofagusun tümörleri Epitelyal tümörler:  Benign,  Malign Mezenkimal tümörler:  Benign,  Malign
 39. 39. Benign epitelyal tümörler Skuamöz papillom;  En sık görülen epitelyal benign tümör  Etiyolojide HPV  SCC için prekanseröz lezyon. Polip; seyrek
 40. 40. Malign epitelyal tümörler  Skuamöz hücreli karsinom  Adenokarsinom  Adenoid kistik karsinom  Mukoepidermoid karsinom  Adenoskuamöz karsinom  Küçük hücreli karsinom  Karsinoid tümör  Malign melanom
 41. 41. Skuamöz Hücreli Karsinom Özofagus neoplazmlarının %95’i, tüm GİS kanserlerinin %1’i Yaşlılarda ve erkeklerde sık Etiyoloji;  Sigara ve alkol alımı, sıcak yiyecekler, gıdalarda nitrözaminler, aflotoksinler, tütsülenmiş yiyecekler
 42. 42.  Prekanseröz lezyonlar: Lye striktürleri, Plummer Vinson send., akalazya, divertiküller, çölyak hast., familyal tylosis, radyoterapi, papillom, kronik özofajit(Familyal Tylosis =Palmoplantar hiperkeratosis) % 55’i 1/3 orta, % 30’u 1/3 alt, % 25’i 1/3 üstte Genellikle sinsi seyirli, geç semptom Klinik  progressif disfaji, kilo kaybı, anemi, hematemez, melana
 43. 43. Adenokarsinom Özofagus karsinomlarının %5-10’unu Alt 1/3 segmentinde Barret epitelinden köken alır
 44. 44. Mezenkimal tümörler…Özefagusun benign tümörleri genellikle mezenkimal…BenignLeimyom: Özofagusun en sık görülen benigntümörü  1/3 alt kısımdaNörofibromLipomMalign LeiomyosarkomGIST
 45. 45. ?
 46. 46. Aralık 2010- TUS Sternum arkasında ağrı ve yanma yakınmaları olan 55 yaşında kadın hastada endoskopide Z çizgisinde düzensizlik saptanıyor. Biopside yüzeyel eroziv değişiklikler, displastik kolumnar epitel ve inkomplet intestinal metaplazi görülüyor.En olası tanınız nedir?A- Herpes özefajitiB-Barret özefagusuC-AkalazyaD-Chagas hastalığıE- Candida özefajiti
 47. 47. Nisan 2008-TUSBir kanser hastasında, özofagusun geniş alanlarınıngri-beyaz psödomembranla kaplanmış olmasıdurumunda aşağıdaki özofajit tiplerinden hangisidüşünülmelidir?A) Herpesvirus özofajitiB) Radyasyon özofajitiC) Koroziv alkali özofajitiD) Kandida özofajitiE) Sitomegalovirus özofajiti
 48. 48. Nisan 2009 TUS…1999,2001 (2 kez),2002, 2003, vs...Aşağıdakilerden hangisi özofagusta adenokarsinomgelişmesinde en önemli risk faktörüdür?A) Sitomegalovirus enfeksyionuB) Alkali özofajitiC) Barrett özofagusuD) AkalazyaE) Sıcak içecek alımı
 49. 49. Eylül 2006- TUSBarrett özofagusunda izlenen morfolojik değişiklikleraşağıdaki patolojik olaylardan hangisineörnektir?A) HiperplaziB) HipertrofiC) AtrofiD) MetaplaziE) Anaplazi
 50. 50. Nisan 2005-TUS40 yaşında hasta şiddetli bulantı kusma sonrası ani göğüsağrısı ile başvuruyor. Plevral efüzyon ve deri altı amfizembelirleniyor. Olası tanınız?A-AC kist hidatik rüptürüB-Paraözefagial herniC- Özefagus rüptürüD-PankreatitE- Bronş rüptürü
 51. 51. Eylül 2002-TUSİleri derecede reflü özefajitine bağlı olarakaşağıdakilerden hangisinin gelişme riski daha azdır?a. Özefageal ülserb. Barret özefagusuc. Skuamöz hücreli karsinomd. Striktüre. Kanama
 52. 52. Eylül 2004-TUS- DahiliyeÖzefagus üst kısmını tutarak disfajiyapması beklenen hangisidir?A) SLEB) Romatoid artritC) SklerodermaD) DermatomiyozitE) Sjögren sendromu

×