Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PUA Prologue

152 views

Published on

บทนำเรื่อง PUA

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PUA Prologue

  1. 1. P.U.A. บทนา “ต้ อม” แจน แฟนสาวสุดสวยเรี ยกแฟนของเธอ น ้าเสียงและหน้ าตาของเธอที่พดออกมา ดูเหมือนว่ากล้ าๆกลัวๆที่ ู จะพูดออกไป เพราะเธอกาลังจะสารภาพเลิกกับต้ อม “เราเลิกกันนะ” “หา อะไรนะแจน” ต้ อมพูดด้ วยอารมณ์ที่มนๆงงๆค้ างๆ “ทาไมแจนพูดแบบนี ้ แจนคิดอะไรอยู่ เป็ นอะไรรึเปล่า” ึ “ไม่ได้ เป็ นอะไรค่ะต้ อม” แจนพูด “แจนรู้สกเบื่อ เบื่อกับการที่อยูกบเธอ เธอไม่เร้ าใจเลยซักนิด” ึ ่ ั ต้ อมได้ ยินเหตุผลที่แจนพูดออกมา ต้ อมรู้สกงงๆ ทาไมเวลาคบกันเป็ นแฟนต้ องเร้ าใจอะไรด้ วย แฟนมันต้ องเทค ึ แคร์ ซงกันและกัน มาเร้ าใจอะไร ทาไม งง ต้ อมรู้สกเกร็งๆ จะร้ องไห้ ออกมาก็ร้องไม่ได้ เพราะต้ อมเป็ นผู้ชาย การร้ องไห้ ตอ ึ่ ึ ่ หน้ าผู้หญิงเป็ นสิงที่ไม่ควรทา แต่สดท้ าย ต้ อมก็พดด้ วยน ้าเสียงที่ไม่ส้ ดีนกว่า “เบื่อเรื่ องอะไรเหรอ แล้ วไม่เร้ าใจตรงไหน ่ ุ ู ู ั เดี๋ยวแก้ ไขให้ แต่อยูกบต้ อมก่อน นะ นะ นะ” ่ ั “โทษทีนะคะ เธอไม่มีคณสมบัตดีพอที่จะเป็ นแฟนแจนค่ะ” แจนพูดออกมาตรงๆ “แจนมีแฟนคนใหม่ที่แอบคบ ุ ิ กันแล้ ว เค้ าไม่เหมือนผู้ชายที่ทรยศเพศตัวเองอย่างเธอ” “เค้ าเป็ นใคร ทาไมต้ องไปรักกับคนอื่นทังๆที่มีแฟนแล้ ว” ต้ อมถามด้ วยความสงสัย ้ “ฉันเอง” มีเสียงผู้หญิงคนหนึงดังอยูข้างหลังต้ อม ต้ อมหันไปข้ างหลัง แล้ วรู้วา คนที่พด เค้ าไม่ใช่ผ้ ชายอย่างที่ ่ ่ ่ ู ู ควรเป็ น แต่เธอเป็ นผู้หญิงที่มีจิตใจเป็ นผู้ชาย เซตผมแหลมๆ ใส่ตางหูสดา ยิ ้มเยาะเย้ ยใส่ต้อม แน่นอน เธอคนนี ้ เป็ นทอม ่ ี และเธอคือแฟนคนใหม่ของแจน เธอชื่อว่า “แดน” “เธอ…..” ต้ อมเอ่ยปาก “ทะ….ทาไม….. ทาไมกัน” “ที่รักคะ” แจนเรี ยกแดน “เราไปเดทกันดีกว่าค่ะ” “ได้ เลยอ้ วน” แดนตอบรับ และเรียกเธอว่า “อ้ วน” เพราะอะไรไม่ร้ ูเหมือนกัน “ปล่อยให้ ผ้ ชายใจตุ๊ดนังอยูนี่เหอะ ู ่ ่ รู้อยูแล้ วว่าเค้ าไม่ชอบ ยังจะยื ้อให้ รักอีก น่าสม….” ่ ต้ อมชกใส่หน้ าแดนด้ วยความโมโหอย่างมาก เมื่อเขาถูกแดนเยาะเย้ ย ด้ วยความที่โดนดูถกอย่างหนัก โดน ู เปรี ยบเทียบว่าจิตใจของเขาไม่ตางจากพวกตุ๊ดทาให้ เขาระเบิดพลังชกหน้ าแดนไปเต็มๆ แดนกระเด็นออกไปตามแรงหมัด ่ ที่ต้อมชก และเขากัดฟั นด้ วยความโมโหมากๆ แจนเห็นสภาพที่แย่ของแดนไม่ไหว เธอวิงเข้ าไปตบหน้ าต้ อมด้ วยความโมโห ่ เท่าๆที่ต้อมโมโหแดนทันที
  2. 2. “เธอทาอะไรลงไป ทาไมต้ องทาแบบนี ้” แจนด่าต้ อม “เธอนี่มนหน้ าตัวเมียจริ งๆ กล้ าทาแม้ กระทังผู้หญิงตัวเล็กๆ ั ่ จิตใจทาด้ วยอะไรฮะต้ อม” “แล้ วที่ไอ้ ทอมมันดูถก คงโคตรหน้ าตัวผู้เลยนะ” ต้ อมพูดด้ วยความโมโห “แหม…” ู “ไม่คิดเลยว่าต้ อมจะเป็ นแบบนี ้ อย่าได้ เจออีกนะ” แจนด่าใส่ต้อม แล้ วเธอพยุงตัวแดนออกจากร้ านอาหารร้ าน หนึงในย่านสยามสแควร์ ความรู้สกของต้ อมในตอนนันแตกเป็ นเสียงๆ คนที่เค้ าเคยรัก เค้ าไม่รักแล้ ว ด้ วยเหตุผลงี่เง่าทีวา ่ ึ ้ ่ ่่ เค้ าขาดความเร้ าใจ ไม่สามารถมัดใจแจนได้ ต้ อมคุกเข่า นังเสียใจ ที่เค้ าทาผิดไปแล้ ว ่ ตังแต่วนนัน หัวสมองของต้ อมก็เบลอๆ เดินทางไปไหนเรื่ อยๆ จนกระทัง เขาเดินมาที่ร้านหนังสือ 紀伊國屋 ้ ั ้ ่ 書店 (Kinokuniya Shoten) ในสยามพารากอน แล้ วเขาพบผู้ชายคนหนึง เป็ นผู้ชายทีแต่งตัว ่ ่ ประหลาด จะว่าไปแล้ ว เป็ นนักมายากลก็ไม่เชิง แต่ก็ไม่ใช่ ผู้ชายคนนันเดินเข้ าหาต้ อม แล้ วพูดว่า “ต้ อม เป็ น ้ อะไรรึเปล่า” “รู้จกผมได้ ไงครับ” ต้ อมถามผู้ชายคนนัน “เดียว…. คุ้นๆนะ” ั ้ ๋ “ที่ผมรู้จกนาย เพราะหัวใจมันเรียกร้ อง นายโดนหักอกมารึเปล่า” ผู้ชายคนนันถาม ั ้ “รู้ได้ ไงครับ” ต้ อมเริ่ มสงสัย “นายเป็ นใคร รู้จกชื่อผมได้ ไง แล้ วมาแต่งตัวอะไรแปลกๆตรงนี ้” ั “อ้ อ ลืมแนะนาตัวเลย ฉันคือ คริ ส เราได้ ยินเรื่ องราวของนายมาจากผู้หญิงคนนึงที่กล้ าหักอกคนอย่างนายไปคบ ทอม เดี๋ยวนี ้สาวๆคบทอมกันเยอะแยะมากมาย เพราะมีผ้ ชายขี ้แพ้ อย่างนายเยอะแยะไปหมด” ู “ว่าผมขี ้แพ้ เหรอครับ” ต้ อมถามคริ ส “ต่อยกับผมมัย” ้ “หยุดก่อนต้ อม” คริ สพูดออกมา “คริ สรู้ ว่าต้ อมไม่ขี ้แพ้ แต่ตอนที่คบกัน ต้ อมยอมแจนเยอะมากๆ ต้ อมรัก….” “อย่าพูดถึงชื่อเธออีกคริ ส ไม่อยากได้ ยินชื่อเธอ” ต้ อมพูด “อยากจะลืมชื่อเธอจะแย่อยูแล้ ว แล้ วมาพูดรื อฟื น ่ ้ ้ ความจาขนาดนี ้ พอเหอะ” “ใจเย็นๆต้ อม” คริ สพูด “คริ สมีวิธีที่ทาให้ ต้อมเจอชีวตที่มนหยุดติง ท้ าทาย เร้ าใจ มันๆ แล้ วต้ อมจะติดใจ” ิ ั ๋ “คืออะไรเหรอครับคริ ส” “คริ สจะทาให้ ต้อม เป็ น Pick Up Artist ให้ ได้ ”

×