Advertisement
Reducció de transmissió de vibració en incubadores
Reducció de transmissió de vibració en incubadores
Reducció de transmissió de vibració en incubadores
Upcoming SlideShare
Tráfico marítimo y riesgo de colisión del rorcualTráfico marítimo y riesgo de colisión del rorcual
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

More from Campus de Gandia - Universitat Politècnica de València(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Reducció de transmissió de vibració en incubadores

  1. REDUCCIÓ DE TRANSMISSIÓ DE VIBRACIÓ EN INCUBADORES DESCRIPCIÓ Les sales Neonatals pateixen amb freqüència un excés de contaminació acústica. La contaminació acústica engloba dos conceptes, soroll i vibració. Aquesta última es pot transmetre a l'interior de les incubadores dels nounats ingressats i la font principal, encara que no única, és el mateix motor de l'equip de la incubadora. L'equipament habitual d'una sala inclou les alarmes, pulsioxímetres, bombes d'infusió, etc., i no ha sigut dissenyada pensant en el confort ambiental de pacients, així com tampoc l'entorn de la sala, com per exemple l'aire condicionat central. La forma geomètrica del tancament de les incubadores i el mecanisme d'enganxament d'aquesta mena d'alarmes a les incubadores, així com el disseny del motor i de l'encaix d'aquest, poden amplifiquen unes certes freqüències de soroll aeri i de vibracions. Segons els estudis realitzat “in situ” aquests nivells , poden sobrepassar els nivells indicats en la norma internacional ISO 2631-2: 2003 i les diferents regulacions nacionals vigents en cada país. En el cas d'Espanya és el Reial decret 1367/2007 en el qual s'estableixen els objectius de qualitat acústica per al soroll i les vibracions, en l'espai interior de les edificacions destinades a l’habitatge, els usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals. Personal investigador de la Universitat Politècnica de València i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana FISABIO ha desenvolupat una metodologia per a mesurar les vibracions transmeses a nounats a l'interior de les incubadores per a proposar les solucions més adequades. La metodologia té en compte les fonts de vibració, condicions espacials de les sales, disseny complet de la incubadora neonatal, posició del motor de la incubadora i posició del pacient nounat durant el seu ingrés. SECTORS D'APLICACIÓ EMPRESARIAL Hospitals amb sales de nounats que vulguen reduir la transmissió de vibracions a pacients. Fabricants d'incubadores que desitgen estudiar la transmissió de vibració dels seus equips i millorar-los. AVANTATGES TÈCNICS I BENEFICIS EMPRESARIALS Per a Hospitals: - L'equip d'investigació pot realitzar un mesurament adaptat a cada sala de nounats i a cada model d'incubadora, per a detectar el nivell i els punts més conflictius quant a transmissió de vibracions. - L'equip d'investigació, en vista dels resultats, proposarà les solucions més senzilles i econòmiques per al cas particular. Les solucions reduiran la transmissió de vibracions per davall dels llindars establits per les normatives vigents. Per a fabricants d'incubadores: - L'equip d'investigació pot realitzar un mesurament adaptat a cada sala de nounats i a cada model d'incubadora, per a detectar el nivell i els punts més conflictius quant a transmissió de vibracions. - En el cas d'incubadores amb sistemes de control de la transmissió de la vibració. L'equip d'investigació pot validar el producte en un entorn real. I, si fora necessari, proposar solucions de millora.
  2. REDUCCIÓ DE TRANSMISSIÓ DE VIBRACIÓ EN INCUBADORES ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA TECNOLOGIA La metodologia s'ha estudiat i implementat a la sala de nounats de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, a l'interior de les incubadores que podrien afectar nounats ingressats. Per a això s'han realitzat registres de vibracions que es transmeten a l'interior de la incubadora i poden arribar a la zona de repòs del cap neonatal, distribuïts en diferents punts, escenaris, dies i franges horàries. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL Know-how propi. COL·LABORACIÓ CERCADA Empreses interessades a validar la seua incubadora davant de la vibració o millorar, quant a la transmissió de vibracions, els equips que ja tenen implantats. Hospitals amb sales de nounats que vulguen reduir la transmissió de vibracions dels equips que ja tenen en les seues instal·lacions. IMATGES RELACIONADES Figura 1 – La figura mostra les comparatives dels índexs de vibració, paràmetre de detall que ens permet saber si es compleix amb els valors legislats per a nivells de vibració en diferents usos dels edificis, en el cas que ens ocupa, en l'ús hospitalari. S'observa que en el punt 11, sobre el calaix del motor de la incubadora, i en l'escenari d'aire condicionat en marxa i motor de la incubadora en marxa, se superen els valors màxims permesos (77 dB) i que, amb l'aire condicionat en funcionament a la sala, s'està molt prop d'arribar al valor permès (72 dB). És important destacar que aquests valors límits estan legislats per a edificacions, i que s'ha de ser molt més restrictiu per al cas de vibracions sobre nounats"
  3. REDUCCIÓ DE TRANSMISSIÓ DE VIBRACIÓ EN INCUBADORES Figura 2 – Exemple de registre de la vibració amb acceleròmetre en la pròpia sala neonatal. DADES DE CONTACTE Àrea d'Innovació FISABIO Av. Catalunya, 21 46010 València Tel. +34 961926351 E-mail: innovacion_fisabio@gva.es Web: www.fisabio.es
Advertisement