Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unidade 7 Poboación

1,075 views

Published on

Galego

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unidade 7 Poboación

 1. 1. UNIDADE 7 POBOACIÓN Borja Campos Seijo I.E.S. García Barbón (Verín)
 2. 2. FONTES DEMOGRÁFICAS <ul><li>- Xeografía da pob  estudio relacións pob e espazo, apoiándose noutras ciencias como a Demografía = estudio cuantitativo da pob a partir datos de fontes demográficas: </li></ul><ul><li> Censo : reconto individualizado da pob dun país nun momento dado. Recolle datos demográficos, ec e soc: nº, sexo, idade, estado civil, lugar nacemento, características ec… Realizado cada 10 anos (en anos acabados en 1), o último en 2001 (40,8 millóns de residentes en España). </li></ul><ul><li> Padrón municipal : rexistro de veciños de concellos, recollendo datos demográficos, ec e soc da pob. Documento dinámico que se actualiza o 1 de xaneiro de cada ano  Diverxencias co censo pola duplicidade de datos nos concellos (41,8 millóns en 2002). </li></ul><ul><li>- Outras fontes demográficas: estatísticas (Anuarios Instituto Nacional Estadística, INE) ou enquisas (EPA = Enquisa pob activa). </li></ul>
 3. 3. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN <ul><li>Os + de 40 millóns de hab (40,8 no censo 2001) distribúense irregularmente polo territorio  densidade de pob (relación pob e espazo) = hab/Km ². </li></ul><ul><li>Densidade media española = 83 hab/Km ². Pero con claros desequilibrios territoriais entre zonas concentradas que superan a media (Madrid, periferia peninsular, Bal e Can), e outras que non a alcanzan (interior e áreas de montaña). </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><ul><ul><li>Evolución desta pob: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> Orixe : de desequilibrios remóntanse á Idade Moderna, ao S. XVI  densidades + altas no centro-norte peninsular. Crise ec e demográfica S.XVII afectou sobre todo a Castela  mov de pob hacia periferias. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> S.XIX : consolidación desequilibrios   Madrid (capital e centro ec) e periferias, por crec natural (Gal, And…), ou por industrialización (Ast, Eus e Cat…). Interior  efectivos. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> S. XX :  desequilibrios, sobre todo a partir 1960, por desenvolvemento áreas industriais da periferia e turísticas mediterráneas e insulares por migracións interiores (éxodo rural). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> 1975-década 90 :  diferencias por crise ec  reestructuración industrial  desindustrialización de áreas desenvolvidas e diminución de migracións dende as áreas + atrasadas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> Actualidade : primacía servizos, difusión espacial da industria, mecanización agricultura e desenvolvemento endóxeno  consolidación pob en Madrid, eixes mediterráneo e do Ebro. Forte descenso en áreas en crise por reestructuración (franxa cantábrica, Huelva…). </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS
 6. 8. <ul><li>1. RÉXIMES DEMOGRÁFICOS. </li></ul><ul><li>- Na evolución da pob. española distínguense diversas etapas ou réximes demográficos: antigo, transición demográfica e réxime demográfico moderno. </li></ul><ul><li>1.1. Réxime demográfico antigo (ata principios S.XIX): </li></ul><ul><li>- Altas taxas de natalidade e mortalidade  crecemento natural baixo. </li></ul><ul><li>a) Natalidade : valores elevados( a pesar de certo descenso a finais do S.XIX). Causas: </li></ul><ul><li> Predominio economía e sociedade rurais, nas que os fillos = riqueza, por baratos, comezaban a traballar axiña e mantiñan dos pais. </li></ul><ul><li> Inexistencia sist anticonceptivos eficaces  + habitual = retraso idade matrimonio  acurtamento periodo fértil   nº fillos. </li></ul><ul><li>b) Mortalidade : elevada e oscilante (certo descenso a finais S.XIX). Causas: </li></ul><ul><li> Baixo nivel de vida: dieta alimentaria escasa e desequilibrada por baixa productividade agraria de subsistencia  malnutrición da maioría da pob. </li></ul>
 7. 9. <ul><li> Precarias condicións hixiénico-sanitarias: destacan enfermidades infecciosas (tuberculose, gripe, cólera, peste…), favorecidas por atraso mediciña e a falta de hixiene persoal e pública (tardío establecemento auga potable, sumidoiros…). </li></ul><ul><li> Ademáis da mortalidade xeral había momentos de mortalidade catastrófica por epidemias, guerras e malas colleitas. </li></ul><ul><li> Mortalidade infantil: valores elevados (200 ‰) tanto neonatais (- de 4 meses) por problemas parto ou defectos conxénitos ou postneonatais (entre 4 meses e ano) por infeccións e desnutrición. </li></ul><ul><li>c) Resultado: Crecemento natural = baixo por altas taxas de nat e mor, con oscilacións por periodos mortalidade catastrófica. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>1.2. Transición demográfica (1900-1975). </li></ul><ul><li>Transición demográfica = paso entre réxime demográfico antigo e actual. Inicio en España con retraso con respecto a Europa occ e con duración menor, pero maior intensidade  brusco descenso mortalidade e suave descenso natalidade  crecemento natural elevado. </li></ul><ul><li>A) Mortalidade : descenso considerable e constante, agás periodos de mortalidade catastrófica (gripe de 1918 e Guerra Civil 36-39). Causas: </li></ul><ul><li> Avances médicos e sanitarios: vacinas, antibióticos (desaparición epidemias catastróficas e reducción infecciosas), nacementos en clínicas (   mortalidade en partos), extensión da sanidade pública (seguridade social) e mellora hixiene persoal e pública. </li></ul><ul><li> Aumento nivel de vida  mellora da dieta a partir de 1960. </li></ul><ul><li> Incremento nivel educativo e cultural  maior prevención. </li></ul>
 9. 12. <ul><li>B) Natalidade: descenso suave e continuo, alternando periodos de decrecemento e outros de recuperación: </li></ul><ul><li> Anos 20 : recuperación natalidade por prosperidade ec. </li></ul><ul><li> 1930-56 : descenso nat debido a crise ec (Gran Depresión a partir 1929), inestabilidade pol da IIª República (31-36), Guerra Civil (subnatalidade) e posguerra (1940-55) por exilio decenas de miles de persoas e dificultades ec da autarquía e illamento internacional. Pol pronatalista de Franco (prohibición anticonceptivos, apoio familia numerosa…) non foi suficiente para frear descenso. </li></ul><ul><li> 1956-65 : recuperación natalidade (baby boom) grazas a desenvolvemento ec e fin bloqueo internacional. </li></ul><ul><li> 1965-75: decenso nat por por final éxodo rural e problemas de escaseza de vivendas nas cidades. </li></ul><ul><li>C) Crecemento natural: alto por descenso considerable da mortalidade (sobre todo entre 1920-70), mentre natalidade descendeu lentamente (agás 2 máximos citados). Desde 1970  crecemento natural por en valores baixos e a natalidade diminuía + axiña. </li></ul>
 10. 14. <ul><li>1.3 Réxime demográfico actual. </li></ul><ul><li>- Características: baixas taxas mortalidade e natalidade  crecemento vexetativo escaso. </li></ul><ul><li>a) Natalidade : baixa desde 1975, descenso + tardío e brusco que no resto dos países europeos  taxa natalidade moi baixa (1% = 10 ‰ en 2001) e baixo índice sintético de fecundidade (1,24 fillos por muller). Nos últimos tempos recuperación grazas á inmigración (pob con taxas + altas). Causas da baixa natalidade: </li></ul><ul><li> Situación ec tras crise de 1975 :  paro, precarización contratos laborais, alto prezo de vivenda e aluguer  redución nacementos, retraso idade matrimonio co acurtamento idade fértil da muller, imposibilidade de emancipación dos mozos/as, incompatibilidade para mulleres de fillo/traballo… </li></ul><ul><li> Cambios nas mentalidades da sociedade española: dende transición á democracia (1975)   influencia relixiosa, legalización anticonceptivos, despenalización do aborto, incorporación da muller ao traballo (pospoñen maternidade por boa situación laboral), xurdimento formas familiares alleas á tradicional (cohabitación, homosexuais, monoparentais, maternidade en solitario). </li></ul>
 11. 15. <ul><li>Aumento nivel vida e nivel cultural : cambio na valoración dos fillos  xa non protección fronte á vellez por extensión protección social  importancia formación (obligatoria hasta 16 anos)   gastos. Formación e aspiración mellora calidade e nivel de vida compiten (e impoñense en moitos casos) a gastos e dedicación que requiren os fillos. </li></ul><ul><li>b) Mortalidade: mantense en cifras baixas (9 ‰ en 2001), a partir de 1981 ascende relativamente por avellentamento da pob, por aumento esperanza de vida  aumento número de anciáns (cada vez maior porcentaxe da pob española). </li></ul>
 12. 16. <ul><li> Mortalidade xeral: cambio causas  xa non infecciosas, senón cardiovasculares, cancro e accidentes estrada (mozos/as). Maior esperanza de vida  maior incidencia enfermidades dexenerativas (Alzheimer, demencia senil). </li></ul><ul><li> Mortalidade infantil: moi baixa, principalmente neonatal (complicacións parto, malformacións…). </li></ul><ul><li> Descenso mortalidade, variable en función: </li></ul><ul><li>♂♀ Sexos: esperanza de vida maior nas mulleres, por causas biolóxicas e socioculturais  estilo de vida distinto con menor risco (traballos menor desgaste físico e accidentes, menor incidencia hábitos nocivos como alcohol e tabaco…). </li></ul><ul><li> Profesións: mortalidade é maior canto menor é nivel cualificacións e nivel social (maior perigo accidentes laborais e desgaste…). </li></ul><ul><li>c) Crecemento natural: moi baixo por baixas taxas nat e mor (1,1‰ en 2001). </li></ul>
 13. 17. <ul><li>2. DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS NOS MOVEMENTOS NATURAIS. </li></ul><ul><li>- Diferencias na estructura por idades (grao de mocidade e avellentamento da pob  2 tipos de rexións. </li></ul><ul><li> CCAA con taxas de natalidade superior á media: </li></ul><ul><li> pob + nova por ter tradicionalmente taxas de nat altas (Andalucía, Mur, Bal, Can, cidades autónomas) ou por desenvolvemento ec  inmigración (Mad, Cat, Val…). </li></ul><ul><li> Taxas de mortalidade inferiores á media (por predominio mozos) </li></ul><ul><li> Crecemento natural positivo. </li></ul><ul><li> CCAA con taxas de nat inferior á media: </li></ul><ul><li> pob + avellentada por forte emigración (Galicia e interior) ou por forte reconversión industrial (cornixa cantábrica: Ast, Can…). </li></ul><ul><li> Taxas de mort superiores á media (por predominio vellos). </li></ul><ul><li> Crecemento natural negativo. </li></ul>
 14. 19. COMENTARIO DE PIRÁMIDE DE POBOACIÓN <ul><li>Pirámide de poboación = gráfica que mostra estructura de pob por sexo e idade. </li></ul><ul><li>1. COMENTARIO. </li></ul><ul><li>a) Comentario de estructura por sexo. </li></ul><ul><li>- Constatación de superioridade de homes ao nacer  taxa de masculinidade = (Nº homes x 100)/ Nº mulleres). </li></ul><ul><li>- Indicar momento en que maior mortalidade masculina  equiparación ambos sexos e superioridade de efectivos nas anciás. </li></ul><ul><li>- Explicar causas maior esperanza de vida de mulleres e maior mortalidade masculina (estlilo de vida, guerras…). </li></ul>
 15. 20. <ul><li>b) Comentario da estructura por idade. </li></ul><ul><li>Determinar a estructura por idades a partir de: </li></ul><ul><li> Porcentaxe de mozos (0-14), adultos (15-64) e anciáns (+ de 65). </li></ul><ul><li> Forma da pirámide: triangular, campá e bulbo. </li></ul><ul><li> Triangular: indica poboación nova (os mozos superan o 35% e os anciáns menos do 5%)  base ancha por altas taxas de nat e cúspide estreita por altas taxas de mortalidade e baixa esperanza vida. Sinalar causas das altas taxas e consecuencias de predominio de mozos (forte demanda traballo  elevado paro  emigración. </li></ul>
 16. 21. <ul><li> Campá: indica poboación adulta ou estancada. Base menos ancha por menor natalidade. Poboación diminúe lentamente cara a cúspide por taxas de mortalidade baixas  acumulación de adultos e porcentaxes non moi elevados de mozos (entre 25 e 35%) e de anciáns (de 5 a 12%). Indicar causas de recorte nat e baixa mort e consecuencias predominio adultos (predominio activos e pouca pob dependente </li></ul>
 17. 22. <ul><li> Bulbo: poboación envellecida. Base estreita por natalidade baixa e en descenso. Porcentaxe elevada de anciáns (+ de 12%) por incremento esperanza de vida. Explicar causas do envellecemento e consecuencias (problemas nas pensións, pol de asistencia social). </li></ul><ul><li>c) Comentario de sucesos demográficos significativos. </li></ul><ul><li>- Sucesos demográficos (feitos históricos)  entrantes e saíntes no perfil da pirámide: </li></ul><ul><li> Entrantes: indican perda de pob, por subnatalidade ou aumento da mortalidade por guerras, fames e epidemias, ou emigración. </li></ul><ul><li>Guerras  2 entrantes na pirámides: </li></ul><ul><li>a) mortos da guerra (entre 20 e 30 anos antes da guerra = poboación en idade de combater no momento da contenda). </li></ul><ul><li>b) non nacidos pola guerra = subnatalidade por morte de mozos en idade de procrear (entrantes que coinciden cos anos da guerra). </li></ul><ul><li>Entrantes  xeración pequena  reflexo en entrante 20 ou 30 anos (idade procrear) + abaixo, xa que como son unha xeración menos numerosa, o total de fillos é tamén menor. </li></ul>
 18. 23. <ul><li> Saíntes: indican incremento da poboación, por diversas causas  baby boom posbélico, desenvolvemento ec, inmigración  provocan xeración “avultada” 20 ou 30 anos + abaixo, cando chegan a idade de casar e ter fillos: como son máis o nº de fillos é maior. </li></ul>
 19. 24. MOVEMENTOS MIGRATORIOS <ul><li>- Migracións = mov de poboación no espazo  2 tipos: </li></ul><ul><li> Emigración: saída de pob desde lugar de orixe. </li></ul><ul><li> Inmigración: chegada de pob a un lugar de destino. </li></ul><ul><li>- Saldo migratorio = Inmigración – Emigración. Se é positiva crece a pob, se é negativa decrece. </li></ul><ul><li>- En función do espazo, distinguimos outros 2 tipos: </li></ul><ul><li> Interiores: dentro do propio país. </li></ul><ul><li> Exteriores: cruzando fronteiras do país de orixe. </li></ul><ul><li>1. MIGRACIÓNS INTERIORES. </li></ul><ul><li>Distinguimos tradicionais e actuais. </li></ul><ul><li>1.1 Migracións interiores tradicionais. </li></ul><ul><li>- Entre fin S. XIX e crise 1975, protagonizadas por campesiños, que se dirixiron sobre todo ás grandes cidades industrializadas (éxodo rural). </li></ul>
 20. 25. <ul><li>- 2 tipos de migracións tradicionais: </li></ul><ul><li>a) Migracións estacionais e temporais: </li></ul><ul><li> Auxe entre finais S. XIX e década de 1960. </li></ul><ul><li> Protagonistas: campesiños/as. </li></ul><ul><li> Desprazamentos estacionais a outras áreas rurais para realizar labores agrarias (vendima, sega…) ou desprazamentos á cidade en épocas de pouco traballo agrario para traballar noutros sectores (construción). </li></ul><ul><li>b) Éxodo rural: </li></ul><ul><li> Entre 1900 e crise 1975. </li></ul><ul><li> Migración desde áreas rurais a urbanas de longa duración ou definitivas. </li></ul><ul><li> Emigrantes procedentes áreas atrasadas con predominio primario (Gal, And, interior peninsular)  zonas industriais de Cat, Eus e Mad, e despois ás áreas turísticas (Levante, arquipélagos…), en busca de traballo, mellores salarios e calidade de vida. </li></ul>
 21. 26. <ul><li> Distinguimos 3 etapas no éxodo rural: </li></ul><ul><li> 1º ⅓ S. XX: enfermidades vexetais (filoxera en vides) e mecanización labores agrícolas  exceso de man de obra  éxodo rural, favorecido por oferta de traballo abundante nas zonas industriais. </li></ul><ul><li> G. Civil e posguerra (1936-50):  éxodo rural por destruccións e dificultades ec na posguerra, ademáis de fomento permanencia no campo por autoridades franquistas. </li></ul><ul><li> Entre 1950-75: máxima incidencia éxodo rural. Causas: crecemento pob (baby boom), mecanización agricultura, auxe da industria e turismo de sol e praia nos 60   demanda de man de obra  zonas inmigratorias = 2 eixes: Mediterráneo (Cat, Val e Bal), e Ebro (desde Eus a Cat) e Madrid. A partir 1975  éxodo rural. </li></ul>
 22. 27. <ul><li>1.2 Migracións interiores actuais. </li></ul><ul><li>- A partir crise 1975  novo sistema migratorio. Trazos: </li></ul><ul><li> Procedencia : xa non maioritariamente rural, senón de concellos urbanos, sobre todo grandes. </li></ul><ul><li> Destino: </li></ul><ul><li>  migracións entre CCAA (maioría hacia arco Mediterráneo e Eixe do Ebro) </li></ul><ul><li>  migracións intracomunitarias e intraprovinciais, normalmente hacia as zonas + desenvolvidas da rexión. </li></ul><ul><li>  atracción de grandes concellos urbanos e industriais e  medianos e pequenos. </li></ul><ul><li> Causas e tipos: </li></ul><ul><li>a) Residenciais: cambio de residencia, normalmente intraurbanas entre cidade e áreas metropolitanas, por búsqueda de vivendas baratas ou calidade ambiental. </li></ul><ul><li>b) Laborais: por traballo, protagonizadas por adultos novos. 2 tipos: </li></ul><ul><li>- Traballadores pouco cualificados desde áreas rurais atrasadas e cidades industriais en declive hacia zonas + desenvolvidas ec. </li></ul><ul><li>- Traballadores cualificados do terciario desde núcleos urbanos a grandes centros terciarios </li></ul>
 23. 28. <ul><li>c) Migracións de retorno rural: regreso de pob a municipios rurais, protagonizadas por antigos emigrantes xubilados e tamén por poboación que cambia a súa forma de vida urbana por rural (parellas mozas ou con fillos). </li></ul><ul><li>d) Movementos habituais de pob: desprazamentos periódicos por traballo ou lecer. Destacan mov pendulares entre lugar de residencia e traballo, sobre todo desde periferia a centro de cidades por suburbanización = traslado de residencia de centros urbanos a coroas metropolitanas ou áreas rurais grazas ás melloras en transportes e comunicacións. </li></ul>
 24. 29. <ul><li>1.3 Consecuencias das migracións interiores. </li></ul><ul><li>- Migracións interiores  2 tipos de consecuencias: </li></ul><ul><li>a) Migracións interiores tradicionais : </li></ul><ul><li> Pto de vista demográfico : migracións  desequilibrios rexionais de pob  baleirado no interior e grandes densidades na periferia. Migracións  variacións estructura por idade xa que emigran sobre todo mozos. </li></ul><ul><li> Pto vista ec: nas áreas rurais nun 1º momento a emigración   aumento de recursos para pob. Pero co tempo   productividade. Nas áreas urbanas, a inmigración masiva  conxestión  problemas de solo, vivenda, circulación… </li></ul><ul><li> Social: problemas de asimilación de valores urbanos para sociedade rural. </li></ul><ul><li> Ambiental: nas zonas de procedencia  abandono e deterioro ecosistemas tradicionais. Nas zonas de chegada  crecemento acelerado  problemas ambientais. </li></ul>
 25. 30. <ul><li>b) Migracións interiores actuais : </li></ul><ul><li> Residenciais : migracións  avellentamento das áreas urbanas centrais emisoras e  poboación nas periferias receptoras  dotacións de equipamentos e servizos. </li></ul><ul><li> Laborais:  aumentan desequilibrios demográficos e ec no interior das provincias e CCAA. </li></ul><ul><li> Retorno rural :  sobreavellentamento da pob nas zonas rurais receptoras (retorno xubilados), pero tamén efectos positivos = instalación de parellas neorrurais no campo con fillos (mantemento escolas…). </li></ul><ul><li> Mov pendulares : por traballo  problemas de circulación nos accesos a grandes cidades en hora punta. </li></ul>
 26. 31. <ul><li>2. MIGRACIÓNS EXTERIORES. </li></ul><ul><li>- Movementos de poboación fóra das fronteiras do propio país. </li></ul><ul><li>- Desde ½ S. XIX ata crise ec de 1975 España foi un país de emigrantes con destino hacia América e Europa occ. principalmente. </li></ul><ul><li>- A partir 1975, parálisis emigración exterior  España = país de inmigración. </li></ul><ul><li>2.1 Emigración transoceánica. </li></ul><ul><li>Emigración transoceánica dirixiuse principalmente a América Latina e secundariamente a EEUU, Canadá… </li></ul><ul><li>2 etapas de auxe e 2 de crise: </li></ul><ul><li>a) 1ª etapa de auxe (desde ½ S. XIX ata a 1ª GM): </li></ul><ul><li> Causas : estructura agraria dos lugares de orixe (áreas atrasadas, minifundistas, alta densidade de pob)  ingresos e traballo insuficientes  emigración. </li></ul><ul><li> Perfil do emigrante : home, adicado á agricultura e baixa cualificación. </li></ul><ul><li> Procedencia : rexións atlánticas (Gal, Ast, Can…). </li></ul><ul><li> Destino: América Latina (Arxentina, Cuba, Brasil…) para traballar en actividades agrícolas, sobre todo. </li></ul>
 27. 33. <ul><li>b) 1ª etapa de crise (periodo entreguerras, 1914-1945): </li></ul><ul><li> Causas: </li></ul><ul><li>- Inseguridade creada por IªGM. </li></ul><ul><li>- Crise ec de 1929  peche de fronteiras á inmigración  cotas anuais en América Latina. </li></ul><ul><li>- Guerra civil española (1936-1939) e posguerra  escaseza de transporte e dificultades para saír ao exterior polo bloqueo internacional a España e pol populacionista fomentada polo franquismo para conseguir reconstrución. </li></ul><ul><li>c) 2ª etapa de auxe (1945-1960): </li></ul><ul><li> Causas: </li></ul><ul><li>- Autorización para saír libremente de España a partir de 1946. </li></ul><ul><li>- O levantamento do illamento internacional por parte da ONU en 1949 (grazas a EEUU e Vaticano). </li></ul><ul><li> Procedencia: Galicia e Canarias. Descenso da emigración asturiana por industrialización da rexión. </li></ul><ul><li> Destino: Venezuela (por postos de traballo relacionados co petróleo), Arxentina, Brasil. </li></ul><ul><li> Perfil do emigrante: con maior cualificación que na etapa anterior (agricultores preparados, obreiros e técnicos industriais)   corrente migratoria. </li></ul><ul><li>d) 2ª etapa de crise (desde 1960): </li></ul><ul><li> Causas: </li></ul><ul><li>- Competencia coa emigración a Europa  cifras baixas e predominio de retornos. </li></ul>
 28. 34. <ul><li>2.2. A emigración a Europa. </li></ul><ul><li>- Emigración permanente a Europa (1 ano ou + duración)  3 etapas bien diferenciadas: </li></ul><ul><li>a) Ata mediados S.XX (IIª Guerra Mundial)  principalmente a Francia. </li></ul><ul><li> Procedencia: rural levantino. </li></ul><ul><li> Perfil inmigrante: agricultores estacionais, obreiros de construcción e servizo doméstico e refuxidos G. Civil. </li></ul><ul><li>b) 1950-1973  maior auxe da emigración. </li></ul><ul><li> Causas: </li></ul><ul><li>- reconstrucción ec de Europa tras II GM  ampla oferta de emprego, para unha pob reducida polas mortes e baixa natalidade durante a guerra. </li></ul><ul><li>- Forte crecemento demográfico en España. </li></ul><ul><li>- Excedentes de pob no campo pola mecanización. </li></ul><ul><li>- Insuficiencia da industria española para absorber este excedente. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 29. 35. <ul><li> Procedencia: todas as rexións, sobre todo de Gal, And e Ext... </li></ul><ul><li> Destino: Francia, Alemaña, Suíza... </li></ul><ul><li> Perfil: traballadores pouco cualificados (agricultores, peóns da construcción, obreiros) desempeñando traballos duros e mal pagados, que non querían os traballadores autóctonos (servizo doméstico, peóns, xornaleiros, construcción...). </li></ul><ul><li>c) A partir de 1973   emigración permanente a Europa  predominio retornos: </li></ul><ul><li> Causas: debido a crise enerxética de 1973  aumento paro e descenso demanda de man de obra en Europa. </li></ul><ul><li> Perfil: emigrante de tempada (ata 3 meses) e temporal (ata 1 ano) para traballar en tarefas agrarias, industria ou construcción. </li></ul><ul><li> Procedencia: And, Gal, Ext… </li></ul><ul><li> Destino: Francia e Suiza. </li></ul>
 30. 38. <ul><li>2.3 Consecuencias das migracións exteriores. </li></ul><ul><li>a) Demográficas:  efectivos demográficos e cambios na súa distribución  desequilibrios da poboación (rexións desenvolvidas + poboadas e rexións atrasadas – poboadas). </li></ul><ul><li>b) Económicas: 2 tipos: </li></ul><ul><li> Positivas: </li></ul><ul><li>- Saídas  aliviaron forte crecemento natural e paro. </li></ul><ul><li>- Divisas enviadas por emigrantes ( remesas )  financiación desenvolvemento ec español e reducción déficit comercial. </li></ul><ul><li> Negativas: </li></ul><ul><li>- Moitos aforros non se investiron nas áreas de partida dos emigrantes, senón en áreas distintas (grandes cidades industriais e turísticas)   desequilibrios territoriais. </li></ul>
 31. 39. <ul><li>c) Sociais: </li></ul><ul><li>- Desarraigo dos emigrantes (incorporación sociedade con lingua e costumes diferentes). </li></ul><ul><li>- Malas condicións de vida iniciais (vivenda) e de traballo (salarios + baixos que a pob autóctona, maior frecuencia despidos). </li></ul><ul><li>- Regreso a España  problemas para encontrar traballo, vivenda e readaptación condicións de vida española. </li></ul>
 32. 40. <ul><li>3. INMIGRACIÓN ACTUAL. </li></ul><ul><li>- Desde hai algúns anos España está recibindo un volume importante de inmigrantes. </li></ul><ul><li>- 3 tipos de inmigrantes: </li></ul><ul><li>a) Estranxeiros nacionalizados  tras varios anos de permanencia no noso país, pasan a ser españois a todos os efectos. </li></ul><ul><li>b) Inmigrantes legais  con permiso de residencia que manteñen a súa nacionalidade. </li></ul><ul><li>c) Inmigrantes ilegais  sen permiso de residencia. Moi difíciles de conabilizar. </li></ul><ul><li>- Procedencia: Europa (UE, sobre todo, e países Europa leste), África (Marrocos e África subsahariana), América Latina (Ecuador, Colombia, Arxentina,…), Asia (China, sobre todo…). </li></ul><ul><li>- Destinos: áreas desenvolvidas (secundario e terciario  Madrid, Cataluña, Val, Can…) e áreas agricultura desenvolvida (Andalucía,…). </li></ul>
 33. 42. <ul><li>Causas e perfil do inmigrante: </li></ul><ul><li> Inmigrantes comunitarios : xubilados europeos por clima e nivel de vida, ou adultos atraídos por negocios. </li></ul><ul><li> Inmigrantes extracomunitarios : por motivos ec (moita pob e carencia recursos e traballo nos seus países de orixe) ou políticos (persecucións e falta dereitos)  mozos en traballos de baixa cualificación (minería, construcción, agricultura, hostaleria, pesca, servizo doméstico). </li></ul>
 34. 43. <ul><li>- Consecuencias da inmigración: varios tipos: </li></ul><ul><li> Demográficas: inmigración  freno ao descenso natalidade por ter estructura demográfica + nova e menor control nat. </li></ul><ul><li> Económicas: </li></ul><ul><li>- Inmigrantes son considerados por algúns sectores de pob competidores no mercado de traballo, sen embargo adoitan desempeñar as tarefas máis duras e peor remuneradas = menos desexadas por traballadores españois. </li></ul><ul><li>- Inmigrantes contribúen ao sistema de pensións e seguridade social, freando o descenso de pob activa actual (traballo inmigrantes  garantía pensións para 1 millón de españois). </li></ul>
 35. 44. <ul><li> Sociais: inmigración  problemas sociais: </li></ul><ul><li> Aumento inmigración   racismo e xenofobia  sectores de opinión favorables a devolución aos seus países, restrinxir dereitos, ou endurecer leis de estranxería para evitar efecto chamada de inmigracións ilegais. </li></ul><ul><li> Moitos inmigrantes padecen discriminación laboral e duras condicións de traballo (non contratos, non seguridade social, baixos salarios, moitas horas de xornada,…), e de vida (barrios marxinais e vivendas de mala calidade, hacinamento, sist camas quentes ). </li></ul><ul><li> Discriminación social dos inmigrantes  responsabilizados abusivamente de roubos, atracos, mafias, tráfico de drogas, prostitución… </li></ul><ul><li> Diferencias culturais, lingüísticas e relixiosas (polémica do velo islámico…)  fan difícil integración e provocan tensións coa pob autóctona. </li></ul>
 36. 48. CRECEMENTO REAL DA POBOACIÓN <ul><li>Crecemento real da pob = crecemento natural e saldo migratorio. </li></ul><ul><li>Desde inicios S. XX a pob española duplicouse, pero este crecemento non foi constante  3 etapas: </li></ul><ul><li> Mediados S.XIX- Inicios S.XX: crecemento baixo por altas taxas natalidade e mortalidade (crecemento natural baixo) e emigración a ultramar. </li></ul><ul><li> Inicios S. XX- 1975: alto crecemento (transición demográfica) por elevado crecemento natural, pero incremento estivo limitado por factores: epidemias (gripe, 1918), guerras (G. Civil, 36-39) e emigración a ultramar e a Europa. </li></ul><ul><li> De 1975 en adiante: baixo crecemento por escaso crecemento natural actual (baixas taxas nat e mort). Retroceso demográfico sería maior, senón fora polo retorno de emigrantes e por chegada inmigrantes  crecemento baixo e incluso negativo nalgunhas provincias. </li></ul>
 37. 50. ESTRUCTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA <ul><li>1. ESTRUCTURA POR SEXO E IDADE. </li></ul><ul><li>Estructura por sexo = relación entre o número de homes e mulleres que compoñen a pob  taxa de masculinidade e feminidade. </li></ul><ul><li>Taxa de masculinidade = Nº homes x 100 / Nº mulleres. </li></ul><ul><li>Taxa de feminidade = Nº mulleres x 100 / Nº homes. </li></ul><ul><li>Sempre nacen + homes que mulleres (factores biolóxicos), pero co paso do tempo os dous sexos iguálanse en nº, e na idade anciá desequilíbranse a favor das mulleres por factores biolóxicos e hábitos de vida menos nocivos. </li></ul>
 38. 51. <ul><li>Estructura por idade  índice de avellentamento = porcentaxe de maiores de 65 anos nunha poboación. Se é maior a 12% = poboación envellecida. </li></ul><ul><li>Índice de avellentamento = Pob > 65 anos x 100/ Pob total. </li></ul><ul><li>España ten estructura por idades envellecida: </li></ul><ul><li>Mozos: (0-14 anos)  porcentaxe desde principios de século XX por descenso da natalidade  15% en España. A maior proporción atópse nas zonas de natalidade + alta (sur e arquipélagos) ou zonas anovadas por inmigración (Val, Mad, Cat…). </li></ul><ul><li>Adultos: (15-64) aumentaron  67% con poucas variación entre comunidades autónomas. </li></ul><ul><li>Anciáns: (+ 64) aumentaron  media de 17%. Maior proporción no norte peninsular, afectada por reconversión industrial e emigración (Ast, CL, Gal,…)  baixas taxas de fecundidade, alta esperanza de vida e sobreavellentamento causado polo retorno de antigos emigrantes. </li></ul>
 39. 53. <ul><li>Causas do envellecemento: </li></ul><ul><li> Descenso natalidade   nº mozos. </li></ul><ul><li> Aumento esperanza de vida   nº vellos </li></ul><ul><li>Consecuencias de envellecemento: </li></ul><ul><li> Financiamento pensións: dependen das cotizacións que realizan os traballadores en activo en cada momento.  activos e  xubilados  agravamento do problema. </li></ul><ul><li> Sistema de saúde: anciáns consomen elevado número de recursos sanitarios (estancias en hospitais, receitas e visitas médicas)  necesidade de recursos crecentes  + gasto sanitario. </li></ul><ul><li> Sociais: problemas de residencia, dependencia e de ocio  necesidade de + residencias públicas e privadas, axudas para actividad diaria e actividades de ocio (excursións, centros de día, cursos…). </li></ul>
 40. 54. <ul><li>2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DA POBOACIÓN. </li></ul><ul><li>- Estructura ec da poboación inclúe o estudio da poboación activa e o dos distintos sectores que contribúen a esa actividade (sectores ec). </li></ul><ul><li>2.1 A poboación activa. </li></ul><ul><li>Pob activa = conxunto de persoas de 16 e + anos que subministran man de obra para a producción de bens e servizos ou que están dispoñibles para desempeñar esa actividade  pob activa = poboación activa ocupada, como a desocupada que está buscando traballo. </li></ul><ul><li>Pob inactiva = a que non ten traballo remunerado (pensionistas, rendeiros, estudiantes, amas de casa…) </li></ul><ul><li>Existen diversos índices para medir a actividade dunha pob: </li></ul><ul><li> Taxa de actividade: porcentaxe de activos dunha pob  Taxa act = pob activa x 100/ pob total. </li></ul><ul><li> Taxa de paro : porcentaxe de pob desocupada dunha pob total  Taxa paro = pob act desocupada x 100/ pob act. </li></ul><ul><li> Taxa de dependencia : relación entre pob dependente (anciáns, mozos) e pob adulta en idade de traballar </li></ul><ul><li> Taxa dep = pob dependente x 100/ pob en idade traballar. </li></ul>
 41. 55. <ul><li>a) Taxa de actividade: evolución e variacións. </li></ul><ul><li>1. Evolución: 2 etapas: </li></ul><ul><li>- Descenso ata década 80, causado por emigración e aumento taxa de dependencia, debida a prolongación escolaridade obrigatoria (que atrasa entrada de mozos en mundo laboral), á xeneralización da xubilación pagada e anticipación de xubilacións nalgúns casos </li></ul><ul><li>- Aumento a partir 1987: por incorporación da muller ao mundo laboral, aínda que en nº menor que en outros países desenvolvidos. </li></ul><ul><li>2. Variacións da taxa de actividade: </li></ul><ul><li>- En función do sexo: taxa actividade masculina descendeu ata datas recentes debido á crise ec e reconversión   xubilacións anticipadas e paro. Taxa femenina, foi aumentando a partir de cifras baixas, por razóns ideolóxicas (cambio mentalidade sobre papel muller na sociedade), demográficas (control natalidade) e económicas (terciarización ec) </li></ul>
 42. 56. <ul><li>- En función da idade: as maiores taxas de actividade danse entre 25 e 54 anos entre homes e 20-24 entre mulleres. Caida posterior por formación de familias  abandono de traballo plas mulleres en ocasións, por insuficiencia empregos a tempo parcial e garderías insuficientes e caras. </li></ul><ul><li>- En función do territorio: as taxas + altas corresponden a zonas con maior dinamismo ec (costa mediterránea, arquipélagos, Eus, Bar e Mad). Taxas baixas nas zonas con maior porcentaxe pob nova (And), envellecida (interior) ou afectadas por reconversión ind (Ast e Cantabria…). </li></ul>
 43. 57. <ul><li>b) Taxa de paro: evolución e variacións. </li></ul><ul><li>1. Evolución: 3 etapas: </li></ul><ul><li>- Ata 1973 : problema pouco grave (apenas 3% pob act) por emigración parte de activos e escasa incorporación da muller ao mundo laboral. </li></ul><ul><li>- Entre 1973 e 1985 : aumento taxa de paro por crise ec, reconversión industrial, retorno emigrantes, incorporación muller ao traballo, e inicio da demanda de emprego da xeración do baby boom. </li></ul><ul><li>- Entre 1985 e 1995 : o paro retrocedeu ata 1990 por mellora da ec, para volver a medrar ata 1995 por crise ec de comezos dos noventa, que freou a oferta de emprego. </li></ul><ul><li>- A partir de 1995: descenso da taxa de paro (11% en 2002, 8,5% actual), debido á favorable coxuntura ec e a entrada no mercado laboral de xeración menos numerosas. </li></ul>
 44. 59. <ul><li>- 2. Variacións: </li></ul><ul><li> Idade: forte desemprego xuvenil. </li></ul><ul><li> Sexo: maior paro feminino. </li></ul><ul><li> Nivel de instrucción: maior paro canto menor é a cualificación profesional por maior competencia. </li></ul><ul><li> Época do ano: paro estacional (inverno por menor demanda sector hoteleiro). </li></ul><ul><li> CCAA: paro maior nas de menor desenvolvemento ec e nas que constan con maior proporción pob moza  altas taxas de paro en Andalucía, Est e baixas en Baleares, Nav, Mad… </li></ul>
 45. 61. <ul><li>2.2 Sectores económicos: </li></ul><ul><li>- Evolución sectores económicos  varias etapas: </li></ul><ul><li>A) Sector primario : actividades destinadas á obtención materias primas (agricultura, gandería…), etapas: </li></ul><ul><li> Inicios S. XX : sector predominante (63% de activos). Desde entón reduciuse por éxodo rural. </li></ul><ul><li> Guerra civil e posguerra (anos 30 e 40): recuperación por destrucción bélica, dificultades ec  permanencia de pob activa en campo ou retorno a él, favorecido por política de colonización rural franquista. </li></ul><ul><li> Entre 1950-75 : reducción sector primario ao acelerarse éxodo rural por mecanización agricultura. </li></ul><ul><li> Desde 1975 : desaceleración do descenso (segue baixando pero lentamente) por detención éxodo rural por crise ec e porque xa se atopa en niveis baixos (6% pob activa). </li></ul>
 46. 62. <ul><li>B) Sector secundario : actividades destinadas á transformación das materias primas (industria e construción). Etapas: </li></ul><ul><li> Inicios S.XX: activos escasos (16%) debido ao insuficiente desenvolvemento industrial. Medrou considerablemente durante Ditadura Primo de Rivera por impulso á industria e obras públicas. </li></ul><ul><li> Guerra Civil e posguerra : paréntese no crecemento debido ás destruccións de industrias e mantemento ou retorno da pob no campo. </li></ul><ul><li> Década dos 60 : aumento do sector secundario, debido a impulso industrial franquista (plans de desenvolvemento). </li></ul><ul><li> Desde 1975 : pob activa na industria diminuíu, por crise industrial  transvase pob activa hacia sector terciario e terciarización da industria (demanda de servizos á producción por parte da industria). </li></ul>
 47. 63. <ul><li>C) Sector terciario: act que proporcionan servizos (transporte, comercio…). Inicios S.XX con porcentaxes baixas (17,8%) pero medrou ao longo de todo o século, agás paréntese G. Civil  emprego de maioría da pob activa na actualidade (+ do 65%). Causas: </li></ul><ul><li> Aumento nivel ec e nivel de vida. </li></ul><ul><li> Cambios na industria (descenso pob activa na industria por crise e introdución novas tecnoloxías terciarización da industria). </li></ul><ul><li> Incremento servizos públicos, por desenvolvemento administración das CCAA e do estado do benestar . </li></ul><ul><li>Distribución espacial da pob activa por sectores ec (ainda que o sector terciario é maioritario): </li></ul><ul><li>a) Importancia primario: interior peninsular, Gal e And. </li></ul><ul><li>b) Importancia secundario: Navarra, Cat e Eus. </li></ul><ul><li>c) Gran dominio do terciario: Madrid, áreas turísticas (Levante e arquipélagos) </li></ul>

×