Unidade 4 Medio Ambiente Mac

1,529 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unidade 4 Medio Ambiente Mac

 1. 1. UNIDADE 4 NATUREZA E SER HUMANO.
 2. 2. REPERCUSIÓNS AMBIENTAIS DAS ACTIVIDADES HUMANAS <ul><li>1. A CONTAMINACIÓN. </li></ul><ul><li>Contaminación = introdución polo home, nun medio calquera, dunha substancia en cantidade abonda para producir algún dano ou desequilibrio que pode ser perxudicial para poboación humana, vexetal ou animal  consecuencias negativas para o medio ambiente. </li></ul><ul><li>A contaminación pode ser de varios tipos: </li></ul><ul><li> Contaminación atmosférica: contaminantes (CO2, CFCs…) procedentes de emisión, combustión ou evaporación de gases e sustancias producidas por actividades humanas (transporte, industria, calefaccións,…)  consecuencias (efecto invernadoiro  quentamento global  cambio climático, buraco na capa de ozono, choiva aceda …). </li></ul>
 3. 4. Evolución do buraco de ozono Burato de ozono
 4. 5. Chuvia aceda
 5. 6. <ul><li>Contaminación da auga: afecta a ríos, mares e augas subterráneas, debido a verteduras e refugallos industriais (industrias españolas  1,2 millóns de tn de vertidos ao ano) e augas residuais procedentes de saneamento de vilas e cidades. </li></ul><ul><li>Contaminación do solo: varios tipos: </li></ul><ul><li> química: por uso de pesticidas, insecticidas, filtracións e roturas de canalizacións de augas residuais vertidos industriais… </li></ul><ul><li> radioactiva: residuos radioactivos (procedentes de centros médicos e centrais nucleares  cementerios nucleares). </li></ul><ul><li>Ademáis dos solos, por filtración poden contaminarse augas subterráneas, ríos e lagoas  risco para a saúde humana, de fauna e de flora. </li></ul>
 6. 8. <ul><li> Contaminación acústica: exceso de ruído, provocado polas fábricas, medios de transporte ou certas actividades de lecer (botellón,…)  danos na calidade de vida: malestar, irritabilidade, insomnio, xordeira parcial… </li></ul><ul><li> Contaminación térmica: modificación da temperatura do medio de forma prexudicial por algún proceso. Ex: vertedura de auga quente aos ríos por industrias   mortalidade de fauna. </li></ul><ul><li> Contaminación electromagnética: radiacións xeradas por equipos electrónicos (antenas móviles) e instalacións eléctricas  posibles riscos para a saúde humana. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Contaminación luminosa: resplandor de luz no ceo nocturno por iluminación de cidades, vehículos e infraestruturas  obriga a fauna e flora a cambiar os seus hábitos nocturnos. </li></ul><ul><li>Contaminación visual: elementos que rachan a estética dalgunha paisaxe. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Consecuencias da contaminación: deterioro cada vez máis acelerado do planeta e graves danos para saúde e supervivencia de animais e plantas. </li></ul><ul><li>Ex: estudo de Greenpeace  16.000 morren cada ano por efecto da contaminación atmosférica (10 veces maís que por accidentes de tráfico), 4.000 traballadores mortos anualmente por contacto con substancias químicas e 33.000 enfermos anulamente pola mesma razón  lexislación española inclúe actualmente o delito ecolóxico  penas (ata de prisión) para quen contamine de xeito reiterado e consciente. </li></ul>
 9. 11. 2. CAMBIO CLIMÁTICO <ul><li>Cambio climático = modificación do clima a nivel global co paso do tempo. </li></ul><ul><li>Factores naturais do cambio climático: órbita da Terra, plano de inclinación da mesma, tipo e cantidade de insolación, composición da atmósfera, correntes mariñas…  cambios naturais ao longo de decenas de miles de anos  cambios climáticos naturais. </li></ul><ul><li>Cambio climático en curso (incontestable xa) é producido pola acción humana (coincide o seu comezo coa maduración da Rev. Industrial)  notables transformacións das condicións climáticas, xa non en decenas de miles, senón en centos de anos  enorme velocidade con efectos non a longo prazo, senón inmediatos  cambio climático antropoxénico  3 efectos principais: </li></ul>
 10. 12. Gráfico de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre y la temperatura media global , en los últimos 1000 años.
 11. 14. Efecto invernadoiro
 12. 20. Gráfico de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre y la temperatura media global , en los últimos 1000 años. <ul><li>Consecuencias do cambio climático a nivel global (aumento da temperatura de 1,1 a 6,4º C no S. XXI): </li></ul><ul><li> fenómenos extremos (ciclóns, sequías, inundacións, olas de frío e calor…)  nº de refuxiados e desprazados. </li></ul><ul><li> nivel do mar entre 18 e 59 cm por fusión de xeo polar. </li></ul><ul><li> traslado dos climas tropicais a latitudes medias. </li></ul><ul><li> desertización e deforestación. </li></ul><ul><li> biodiversidade por extinción masiva (ata a metade) de especies animais e vexetais.  </li></ul>
 13. 26. RESPOSTAS E SOLUCIÓNS CARA Á SUSTENTABILIDADE <ul><li>OS INICIOS DA SUSTENTABILIDADE. </li></ul><ul><li>Ano 1972, 2 fitos iniciais da sustentabilidade: </li></ul><ul><li> Os límites do crecemento  informe de denuncia científica sobre o expolio do medio polas sociedades occidentais. </li></ul><ul><li> Conferencia de Estocolmo = 1ª reunión mundial sobre o medio (113 países)  redacción O noso futuro común (Informe Brundtland)  causas fundamentais da crise ambiental = extrema pobreza do Sur e consumismo exacerbado e desenvolvemento insustentable do Norte. </li></ul><ul><li>Informe Brundtland  creación pola ONU da Comisión Mundial do Medio  definición de desenvolvemento sustentable = aquel que satisfae as necesidades do presente sen comprometar a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias necesidades. </li></ul><ul><li>3 piares para desenvolvemento sostible: progreso ec, xustiza social e preservación do medio. </li></ul>
 14. 27. Posición de los diversos países en 2009 respecto del Protocolo de Kioto.      Firmado y ratificado .    Firmado pero con ratificación rechazada.       No posicionado.
 15. 28. <ul><li>Conferencia de Xohannesburgo (África do sur, 2002)  compromiso de erradicar a pobreza e impulsar o desenvolvemento sustentable a partir de novas pautas de produción e consumo. </li></ul><ul><li> Cumio de Bali (Indonesia, 2007)  Folla de Ruta contra o cambio climático, asumindo responsabilidades segundo o nivel de contaminación provocado. </li></ul><ul><li>Conferencia de Copenhague (Dinamarca, 2009)  obxectivo inicial: ante a emerxencia dun cambio climático irreversible, negociación do novo protocolo que debe substituír e superar ao de Kyoto  fracaso total  acuerdo decepcionante non vinculante con pretensións inferiores a Kyoto e pelea aberta entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos sobre responsabilidades de emisións.    </li></ul>
 16. 34. A AUGA, UN RECURSO ESCASO
 17. 36. <ul><li>2. AS DEMANDAS DE AUGA. </li></ul><ul><li>2 principais: </li></ul><ul><li>a) Agrícolas e gandeiros. </li></ul><ul><li>Usos agrícolas e gandeiros  + do 80% da auga dispoñible e sigue aumentando pola extensión dos regadíos, xa que proporciona maior productividade (14% da extensión cultivada  50% da produción) aumenta rendas e nivel de vida dos agricultores e permite diversificación de cultivos. </li></ul><ul><li>Problemas: </li></ul><ul><li>✖ Contaminación: por fertilizantes químicos, insecticidas, xurros… </li></ul><ul><li>✖ Excesivo consumo de auga  sobreexplotación de ríos e acuíferos (sobre todo nas hortas do SE)  subvencións para transformar rega por inundación en rega por goteo ou aspersión. </li></ul>
 18. 41. <ul><li>3. AS POLÍTICAS HÍDRICAS. </li></ul><ul><li>4 grandes tipos: </li></ul><ul><li> Trasvasamentos: derivacións da auga de ríos debido á desigual distribución dos recursos hídricos. Trasvasamentos  consecuencias: </li></ul><ul><li> Moi custosos. </li></ul><ul><li> Pérdida de moita auga por evaporación. </li></ul><ul><li> Consecuencias hidrolóxicas: cambios nos acuiferos, limitacións de ampliar o uso de auga nas cuncas de orixe… </li></ul><ul><li> Elevada oposición social e política </li></ul><ul><li>Consecuencias  abandono do polémico Plan Hidrolóxico Nacional (trasvasamentos Ebro a Levante e Sur), persiste trasvasamento Texo-Segura = único de longo percorrido existente. </li></ul>
 19. 43. <ul><li> Desalinización de auga de mar: áreas máis deficitarias (Canarias, Almería)  instalación de plantas desalgadoras  aspectos negativos e positivos: </li></ul><ul><li> Moi custosas.  Consomen moita enerxía. </li></ul><ul><li> Auga de boa calidade.  Recentes progresos para abaratar custos e reducir consumo de enerxía. </li></ul>
 20. 44. <ul><li>Recuperación dos acuíferos (milleiros de anos en renovarse): explotados a partir de pozos e bombeo (moi intenso nas terras mediterráneas para agricultura intensiva)  consecuencias </li></ul><ul><li> nivel dos acuíferos. </li></ul><ul><li> desecamento total ou parcial de lagoas, humidais e albufeiras. </li></ul><ul><li> salinización de auga dos acuíferos nas áreas litorais debido á súa sobreexplotación  penetración de auga de mar nos acuíferos  non apta para agricultura ou consumo. </li></ul><ul><li> filtración de augas residuais, fecais e produtos químicos debido á crecente urbanización e agricultura e gandaría intensiva  calidade acuíferos. </li></ul><ul><li>Intentos de solución: inxectar auga para recargar acuíferos e depuración das augas que conteñen. </li></ul><ul><li>Plans de saneamento dos ríos: </li></ul><ul><li>obxectivo  reducir a deteriorización da calidade dos mesmos e acadar un bo estado ecolóxico  capacidade de xerar vida. </li></ul><ul><li>actuacións  maior control sobre verteduras industriais e urbanas e instalación de colectores e plantas depuradoras de auga no cauce dos ríos. </li></ul>
 21. 45. A PAISAXE: PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN <ul><li>Paisaxe = fisionomía externa dun territorio, resultado da acción de factores naturais (relevo, hidroloxía, flora, fauna) e humanos (económicos, históricos…) ao longo do tempo. </li></ul><ul><li>Paisaxe  un produto social = proxección da cultura dunha sociedade sobre un espazo determinado. </li></ul><ul><li>Na actualidade xa non queda en España ningún espazo que non sexa unha paisaxe antropizada en maior ou menor grado  necesidad de políticas de protección .  </li></ul>
 22. 46. <ul><li>1. DANOS, ALTERACIÓN E DESTRUCIÓN DA VEXETACIÓN. </li></ul><ul><li> Danos: causados por factores naturais (altas temperaturas, sequías ou pragas de insectos ou faungos) ou causas humanas (contaminación atmosférica, chuvia áceda)  defoliación e decoloración das árbores. </li></ul><ul><li>  Alteración: substitución de especies autóctonas por outras de elevado rendemento económico, que ás veces modifican negativamente o solo, arden mellor ou alteran a flora e fauna local (eucaliptos e piñeiros en Galicia). </li></ul><ul><li>  Deforestación: destrución da cuberta vexetal  afecta a extensa superficies de España.  </li></ul>

×