Successfully reported this slideshow.

T E M A 2 Rev Industrial

1,524 views

Published on

Galego

Published in: Business, Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T E M A 2 Rev Industrial

 1. 1. TEMA 2 A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E CAPITALISMO LIBERAL Borja Campos Seijo I.E.S García Barbón (Verín)
 2. 2. 1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Rev. I. = conxunto de cambios tanto ec. como de outro tipo que permitiron que Gran Bretaña  principal centro industrial e financeiro do mundo. </li></ul><ul><li>1.1 CAUSAS DO CRECEMENTO ECONÓMICO </li></ul><ul><li>A Revolución Industrial = conxunto cambios: </li></ul><ul><li>a) Innovación: coa aparición de grandes fábricas (edificios que concentraban a un nº elevado de obreiros). </li></ul><ul><li>b) Aparición das primeiras máquinas (sector textil): entre elas a máquina de vapor (Watt, 1769)  sustitución do esforzo humano por máquinas e de fontes animadas de enerxía (animais) por inanimadas (carbón) </li></ul><ul><li>c) Cambios na organización da produción, comercialización e financiamento (novas empresas, novos bancos…). </li></ul><ul><li>d) Aumento productividade. División do traballo. </li></ul><ul><li>e) Mellora nas infraestructuras e transportes  productos + baratos. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>1.2 AUMENTO DA POBOACIÓN </li></ul><ul><li>- A partir de ½ S. XVIII  Revolución demográfica, trazos: </li></ul><ul><li>  produción de alimentos   fames e + resistencia fronte epidemias. </li></ul><ul><li> Melloras na hixiene e mediciña  desaparición mortalidade catastrófica (crise de subsistencia) e  taxa de mortalidade (de 30 a 20 ‰) </li></ul><ul><li>  natalidade (de 30‰ a 35‰) debido a adianto idade matrimonio e disminución célibes grazas á boa situación ec. Británica   poboación (poboación británica duplícase entre 1800 e 1850). </li></ul>
 4. 7. <ul><li>1.3 CAMBIOS AGRÍCOLAS </li></ul><ul><li>O  da poboación foi posible grazas a mellora da alimentación, ésta conseguiuse mediante o  dos rendementos e a productividade. </li></ul><ul><li>2 causas desta mellora: </li></ul><ul><li>a) Cambios nos sistemas de cultivo : difusión da rotación cuatrienal (Sist. Norfolk)  cereais con nabos ou trevo, que melloraban a fertilidade do chan e permitían unha maior cabaña gandeira  + abono. </li></ul><ul><li>b) Cambio na estructura de propiedade : co cercado e privatización das terras comunais ( openfields )  propiedades privadas  utilización das mesmas para obter + beneficios  productividade. - Pero tamén efectos negativos  campesiños pobres perderon terras comunais  como as súas terras non lles chegaban para sobrevivir  venta  xornaleiros (campesiños sen terra) ou emigran ás cidades industriais  obreiros. </li></ul>
 5. 9. <ul><li>1.3 SECTORES PUNTEIROS: ALGODÓN E FERRO </li></ul><ul><li>Textil de algodón = sector emblemático da R.I. A revolución nas técnicas de produción converteron ao sector no motor das innovacións da industrialización. Entre as principais citamos: </li></ul><ul><li>a) Lanzadeira voante de Kay (1733): que aumentou velocidade do tecido e o ancho de pezas. </li></ul><ul><li>b) Máquinas de fiar (Spinning jenny, Water frame e Mule Jenny): a finais do S. XVIII  incremento da produción de fiado. </li></ul><ul><li>c) Tear mecánico de Cartwrigh : aumentou a produción. </li></ul><ul><li>- Grazas a estas innovacións, en 1880 en GB, o téxtil algodoeiro era o 1º sector industrial, e superaba a de toda Europa continental. </li></ul>
 6. 11. <ul><li>Outro sector punteiro foi o siderúrxico (ferro). Innovacións  aumento minería de carbón = combustible para fundir o ferro. </li></ul><ul><li>Inventos + importantes: </li></ul><ul><li>a) Alto forno de Darby (1732)  uso de carbón de coque (hulla sen sulfuro), + calorífico. </li></ul><ul><li>b) Pudelaxe do ferro (Cort, 1783)  fundir e golpear ferro para eliminar escouras  ferro + puro. </li></ul><ul><li>c) Convertedor Bessemer (1856)  convertir ferro directamente en aceiro. </li></ul>
 7. 12. <ul><li>1.4 FERROCARRIL </li></ul><ul><li>- Construción ferrocarril a partir 3ª década do S. XIX  demanda de ferro e aceiro  transformación da siderurxia nun motor esencial da economía británica. </li></ul><ul><li>- Invento fundamental = locomotora de Stephenson (1829)= máquina de vapor capaz de moverse sobre raís. </li></ul><ul><li>- Vantaxes: capacidade de carga, rapidez, menor custo e maior seguridade  revolución nos transportes e relación estreita carbón (combustible tren) con ferro (mat. prima). </li></ul><ul><li>- 1ª liña: Liverpool – Manchester. </li></ul><ul><li>- Construcción ferrocarril en GB e Europa  movilización grandes capitais. </li></ul>
 8. 14. 2. EXPANSIÓN DA INDUSTRIALIZACIÓN <ul><li>Consolidada en GB  difusión prácticas industriais a outros países  + complexidade de empresas e constitución sociedades e bancos. </li></ul><ul><li>2.1 DIFUSIÓN DA INDUSTRIA </li></ul><ul><li>Espallamento da industrialización  forma de ondas en dirección NW-SE en 4 áreas: </li></ul><ul><li>1. pioneira : GB. </li></ul><ul><li>2. First corners : Bélxica, Francia, Alemaña (Europa NW). </li></ul><ul><li>3. Late corners : Escandinavia, Rusia, Austro-Hungría. </li></ul><ul><li>4. Periferia sur-este : Europa mediterránea (España, Italia, Balcáns…). </li></ul><ul><li>- A industrialización tivo éxito só en reducidos países (1 e 2)  economías escandinavas, mediterráneas e orientais seguiron sendo, ante todo agrarias (agás algunhas zonas: Norte de Italia, Cataluña,…) </li></ul>
 9. 16. <ul><li>2.2 A IMPORTANCIA DO CAPITAL: SOCIEDADES E BANCOS </li></ul><ul><li>Na economía industrial, capital = ben esencial para funcionamento empresas. </li></ul><ul><li>Grandes beneficios por industrialización  autofinanciamento das empresas e excedentes  ampliación e mellora das empresas e inversión noutras. </li></ul><ul><li>Aparición de novos sectores (minería, siderurxía, ferrocarril)  investimentos + fortes  necesidade de financiamento exterior  conversión de empresas en sociedades anónimas = sociedades por accións. </li></ul><ul><li>Acción = cada parte do capital dunha empresa que se distribúen entre os socios ou son vendidas ao público. </li></ul><ul><li>Accionista (pousidor de accións) é propietario dunha parte proporcional da empresa  recibe beneficios en función das accións poseidas. </li></ul>
 10. 17. <ul><li> Compra-venta de accións  creación Bolsas de Valores (mercados de capital). </li></ul><ul><li> Os bancos tamén cobraron unha grande importancia (S. XIX)   da súa actividade. 2 tipos: </li></ul><ul><li>- Bancos de depósitos: gardan aforros particulares, </li></ul><ul><li>- Bancos de investimento: otorgan préstamos a longo prazo a empresas para actividades industriais (por exemplo: construción ferrocarril en Europa continental). </li></ul><ul><li>Por tanto, os bancos convertéronse en suministradores de capital para industrias (préstamos), creando sistemas para facilitar as transaccións (papel moeda, cheques, letras de cambio…). </li></ul>
 11. 18. 3. CAPITALISMO E SOCIEDADE DE CLASES <ul><li>Rev. InduStrial estivo ligada a expansión capitalismo (liberalismo) industrial  división capital e traballo e nova sociedade de clases, rexida por poder ec.  2 grupos: burguesía e proletariado. </li></ul><ul><li>3.1 LIBERALISMO ECONÓMICO </li></ul><ul><li>Conxunto de teorías ec. enunciadas por autores ingleses a finais do século XVIII (escola de Manchester). </li></ul><ul><li>Destaca, ante todo, Adam Smith ( Ensaio sobre a natureza e causas da riqueza das nacións , 1776), o cal afirma: </li></ul><ul><li>a) Sociedade está composta non por estamentos, senón por individuos. </li></ul><ul><li>b) Motor da economía = interés particular o individual. </li></ul><ul><li>c) Interés individual concorre no mercado, a través dos prezos, rexidos por libre xogo de oferta-demenda. </li></ul><ul><li>d) Nada debe estorbar este libre xogo, nin sequera o Estado  eliminación barreiras proteccionistas e monopolios que frenen o libre comercio. </li></ul>
 12. 19. <ul><li>Outro autor, David Ricardo  traballo = mercadoria + dentro do capitalismo e “lei natural do salario”  salario traballador = mínimo necesario para garantizar a súa subsistencia. </li></ul>
 13. 20. <ul><li>Robert Malthus: coñecido pola súa teoría da poboación  existe desequilibrio entre crecemento de poboación e recursos (+ lento)  necesidade de  natalidade para reducir miseria. </li></ul>
 14. 21. <ul><li>3.2 O FUNCIONAMENTO DO CAPITALISMO INDUSTRIAL </li></ul><ul><li>Liberalismo ec.  capitalismo = sistema ec. no que os medios de producción (fábricas, máquinas, stocks…) son propiedade privada. </li></ul><ul><li>Prop. privada está concentrada en moi poucas mans (burguesía=capitalistas)  maioría da poboación non ten propiedades, só a súa forza de traballo (proletariado), que vende a cambio dun salario. </li></ul><ul><li>Ademáis para que os capitalistas vivan das súas propiedades é necesario que os seus traballadores produzan + que o que gañan  excedente (plusvalía) que enriquece ao capitalista. </li></ul><ul><li>Capitalismo = sistema de iniciativa libre, non planificado, que busca o máximo beneficio individual e rixese polo libre xogo de oferta e demanda. </li></ul><ul><li>A falta de planificación  crises cíclicas (se repiten co tempo). Son crises de sobreproducción = crises que se producen por 1 exceso de roducción que é incapaz de absorver a demanda  productos en stock  caida prezos  beneficios   peche de empresas  paro aumenta. </li></ul>
 15. 22. <ul><li>Outra característica do capitalismo é a mecanización  substitución do traballo manual (artesáns) por máquinas en grandes espacios ou fábricas que substituén aos obradoiros. </li></ul><ul><li>3.3 A BURGUESÍA </li></ul><ul><li>Burguesía= nova clase dominante (elite)  sustitución da aristocracia e matrimonios de conveniencia con ela. </li></ul><ul><li>Burguesía controla o poder político (sufraxio censitario), social, económico e cultural  imposición valores burgueses a toda a sociedade (defensa da familia, propiedade privada, traballo e triunfo individual). </li></ul><ul><li>Tamén xurdiu ca industrialización unha importante clase media: profesionais liberais (avogados, médicos, mestres, enxeñeiros, funcionarios, empregados de banca...). Clase media  búsqueda distinción obreiros e campesiños  imitación modos de vida burguesa (familia, vestido, ocio: teatro, opera...). </li></ul>
 16. 24. <ul><li>3.4 O PROLETARIADO </li></ul><ul><li>Proletariado = asalariados  grupo + desfavorecido e explotado da nova sociedade de clases. </li></ul><ul><li>Proletariado = Masas inmensas de persoas que non tiñan máis que a súa forza de traballo para alimentar a súa familia (prole)  miseras condicións de vida. </li></ul><ul><li>Proletariado = forza de traballo necesaria para accionar máquinas ou manipular pezas, mercándose a baixo prezo (salario) e vivindo ao ritmo das máquinas. </li></ul><ul><li>Xornadas de traballo moi longas (14-16 h) e en deficientes condicións (ruídos, fume), a cambio de salarios escasos  subsistencia. Sen seguros de enfermidade, accidente ou vellez. </li></ul><ul><li>Fóra do traballo a vida non melloraba  vivendas pequenas, insalubres, con rúas sen alcantarillado nin auga potable. </li></ul>
 17. 25. <ul><li>Nenos e mulleres traballaban nas mesmas condicións  soldos inferiores aos homes (os nenos 10%, mulleres 40%). </li></ul><ul><li>Disciplina laboral moi estricta  despidos e castigos correntes e moitas veces inxustificados. Falta de lexislación laboral  abusos dos patróns e ningunha protección ante enfermidades ou accidentes laborais até 1833 (GB). </li></ul>
 18. 26. 4. CARA A UNHA SOCIEDADE URBANA E INDUSTRIAL <ul><li>Sociedade tradicional (agrícola e feudal)  sociedade industrial. </li></ul><ul><li>Industrialización  crecemento urbano por concentración capitais e traballadores  sociedade fundamentalmente urbana a finais S. XIX  cidades convertéronse en grandes metrópoles (millóns de persoas)  barrios novos, medios de transporte, e toda unha serie de servizos (escolas, hospitais...). </li></ul><ul><li>As cidades medraron rápidamente  Mentres a comezos de século XIX só o 2% da pob europea era urbana, un século despois vivían en cidades o 70% dos británicos, o 60% dos alemáns e o 45 % de franceses. </li></ul>
 19. 27. <ul><li>Crecemento urbano  graves problemas nos primeiros tempos da industrialización  separación social por barrios: </li></ul><ul><li> burguesía: no centro da cidade  barrios residenciais (bos servizos, amplas avenidas). </li></ul><ul><li> proletariado: nos barrios obreiros, insalubres e incómodos (barracóns, hacinamento…). </li></ul><ul><li>A finais S.XIX as condicións de vida urbana melloraron grazas as melloras hixiénicas (sumidoiros, auga corrente) de médicas (vacinas)   esperanza de vida. </li></ul><ul><li>Co tempo, a redución da xornada laboral e a mellora do salario  novas formas de lecer (deportes, cine, bailes, cafés…). </li></ul><ul><li>Na cidade a familia extensa (avós, pais, fillos, netos, tíos, curmáns…) propia do agro  familia nuclear (pais e fillos) propia das cidades por vivendas pequenas e escasos salarios. </li></ul><ul><li>Estes cambios, non foron iguais en todos os lugares de Europa, foron máis intensos algunhas zonas de Europa do NW e GB, e menos en Europa oriental e meridional, e zonas tamén de Europa occ.  continuación modos de vida tradicionais do AR. </li></ul>

×