Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BEGINNER

802 views

Published on

LESSION FOR STATED TRADERS WHO NEED SURVIVE ON FOREX EXCHANGE MARKET.

 • Login to see the comments

BEGINNER

 1. 1. Lesson for people who need to survive on futures market.
 2. 2. 1,250,000/62,700 =19.90 เท่า118,000/21,850 =5.40 เท่า700,000/53,200 =13.16 เท่า อยู่ในช่วง 5 เท่า ถึง 15 เท่าโดยเฉลี่ยอยู่ ที่ 10 เท่า
 3. 3. 1. Scalping เป็นกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดเข้าออกไวที่สุด เป็นกลุ่มที่มองหาโอกาสเล็กๆ น้อย ๆที่จะทากาไรไม่วาทางใดทางหนึ่งในแต่ละวัน อาจเข้าออกตลาดในวันหนึ่งๆ หลาย ๆ ครั้งโดย ่ แต่ละครั้งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที คนกลุ่มนี้มีความเข้าใจตลาดค่อนข้างสูง มีจุดอ่อนที่ต้องระวัง ตอนตลาดผันผวน และรับความเสี่ยงไม่ได้มาก2. Day Trading เป็นกลุ่มเทรดเดอร์ที่มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เป็นการเทรดทีหลีกเลี่ยงความ ่ เสี่ยงช่วงข้ามคืนหรือข้ามช่วงเวลายาวๆ โดยทาอะไรไม่ได้ ซึ่งจะคอยหาจังหวะเข้าตลาดในแต่ ละวันหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น กลุ่มนี้เน้นว่าต้องอยู่หน้าจอเกือบตลอดเวลา3. Swing Trading เป็นการซือแล้วถือครองเกินหนึ่งคืน แต่ไม่นานนักแค่ช่วงสั้นๆ ไม่ ้ เกินสัปดาห์ เป็นกลุมที่ที่คาดหวังกาไรมากกว่าพวกเดย์เทรดเพราะยอมรับความเสี่ยงช่วง ่ ข้ามคืนด้วย กลุ่มนี้จะมีกลุ่มคนที่ทางานอื่น ๆ ไปด้วยและเทรดไปด้วย สิ่งสาคัญของคนกลุ่มนี้ คือต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างน้อยวันละครั้งเพื่อดูวาทิศทางยังคงเป็นไปตามที่ต้องการ ่ หรือเปล่า4. Position Trading เป็นกลุ่มถือยาวซึ่งถือยาวเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน จุดแข็งของคน กลุ่มนี้คือเงินทุนที่สามารถรับความเสี่ยงระยะยาวได้ จุดเริมต้นคือการหาตัวที่จะซื้อหรือขาย ่
 4. 4.  สาหรับโกลด์ฟิวเจอร์ราคาเปลี่ยนแปลงต่อวันมากสุดประมาณ 60 – 70 เหรียญ เมื่อคิดแปลงเป็นเงินบาทแล้วประมาณ 900 – 1,050 บาท ถ้าถือสถานะ 1 สัญญา 50 บาท จะรับรู้กาไรขาดทุนที่ 45,000 – 52,500 บาท
 5. 5.  การเทรดจะประสบผลได้ดีนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัวหลักคือ จิตใจ วิธีการ หรือนโยบายการเทรด และการบริหารเงิน (Mind Method Money) ด้วยองค์ประกอบที่ว่านี้มีความสอดคล้องกับการจะประกอบธุรกิจที่ต้องมีวิธีการหรือ ที่เรียกว่าโนว์ฮาว มีเงิน และมีตัวผูประกอบการ ถ้าองค์ประกอบทั้งสามเป็นไปได้ ้ ด้วยดีโอกาสประสบความสาเร็จก็จะสูงตาม ผู้ที่จะเริ่มต้นลงทุนในตลาดฟิวเจอร์นั้น ต้องคอยบริหารทั้งสามส่วนนี้ให้ดี โดยในส่วนของวิธีการหรือนโยบายนั้นสามารถ ปรึกษาจากผู้รู้ นักวิเคราะห์ได้แต่ส่วนจิตใจกับการบริหารเงินเป็นส่วนที่เทรดเดอร์แต่ ละท่านต้องรับมือ ฝึกฝน จัดการด้วยตนเองเท่านั้น ต้องถือว่าแต่ละองค์ประกอบมี ความสาคัญไม่นอยกว่ากัน มีความสามารถในการคาดการณ์แต่ไม่กล้าตัดสินใจก็ไม่ ้ มีประโยชน์ กล้าเทรด แต่ผิดทางบ่อยๆ ก็สู้ไม่ไหว
 6. 6. METHODMIND MONEY
 7. 7. เตรียมใจเผชิญหน้า ตั้งใจมี กับอารมณ์ของ ตัวเองต่อสถาวะเป้าหมาย ตลาด ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ อยู่เหนือเหตุผลและ แนวทางทีวางไว้ ่
 8. 8. 1. คุณเองมีความตั้งใจจริงๆที่จะเข้าทากาไรในการเทรดนี้2. คุณพร้อมที่จะสละเวลาและพยายามเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น3. คุณพร้อมที่ประสบการผิดทางบ้าง4. คุณพร้อมที่รู้สกรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เลือกเข้าตลาดแม้ว่าจะรับฟัง ึ คาแนะนาจากผูอื่นก็ตาม ้
 9. 9. DrawDownCap Losses & Get profitsSupport
 10. 10. 1. เริ่มต้นด้วยจานวนเงินที่น้อย หรือฝึกเทรดโปรแกรมจาลอง2. จดบันทึกเพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขและรักษาจุดแข็ง3. มีวางแผนและปรับปรุงตามสภาวะตลาด4. เข้าตลาดเมื่อมองทิศทางได้อย่างเข้าใจ ถือคติว่า “เสียโอกาสดีกว่าขาดทุน” เข้า ตลาดตอนที่เราไม่รู้สภาวะการณ์ถือเป็นความเสี่ยง5. ต้องตามข่าวสารให้ทัน6. ไม่เทรดด้วยเงินที่ไม่สามารถเสียได้7. ไม่เทรดตามผูอื่นโดยที่ไม่เข้าใจเหตุผล ้8. ไม่เสี่ยงเกินเหตุ มองถึงผลขาดทุนที่จะเกิดถ้าผิดทางและดูว่ารับได้หรือไม่9. ไม่คิดเอาคืนเมื่อผิดทางไปแล้วเวลาที่คิดแบบนี้มักมีสติน้อยลงกว่าปกติ

×