2008 arq ing

715 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008 arq ing

 1. 1. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R SA R Q U I T E C T O S E N T R E I N G E N I E R O S A N D R E U E S TA N Y I S E R R AJ AV I E R R U I - WA M B A G L O R I A I R I A R T E M A R I O O N Z A I N
 2. 2. Des de la nostra experiència d’arquitectes el fet de “cohabitar” amb enginyers i estar im-mersos en el seus mètodes i processos de desenvolupament dels projectes i les obres haresultat sobretot en una aportació de coneixements nous i complementaris a la nostra pro-també d’organització que una vegada assimilats ens han permès projectar en aquest noucamp d’actuació de la mateixa manera que ho faríem en arquitectura. Cal, però, dominarmolts coneixements generals, normatives i procediments propis d’una disciplina compo-sada per especialitats molt diverses i sovint estanques entre elles, i tenir els coneixementsbàsics per tal de parlar i entendre un llenguatge comú que permeti dissoldre les barreresque ha imposat cada professió.Desde nuestra experiencia de arquitectos el hecho de cohabitar con ingenieros y estarinmersos en sus métodos y procesos de desarrollo de los proyectos y las obras se ha tradu-cido, sobre todo, en una aportación de conocimientos nuevos y complementarios a nuestraprofesión. Conocimientos de aspectos técnicos, de lenguaje, de códigos de representacióneste nuevo campo de actuación de la misma manera que lo haríamos en arquitectura. Sinembargo, hay que dominar muchos conocimientos generales, normativas y procedimientospropios de una disciplina compuesta por especialidades muy diversas y, a menudo, estancasentre ellas, y tener los conocimientos básicos para hablar y entender un lenguaje comúnque permita disolver las barreras que ha impuesto cada profesión. ANDREU ESTANY I SERRAIMATGE DE PORTADA: Un pont de fusta al mig de l’estepa de Mongòlia.IMAGEN DE PORTADA: Un puente de madera en medio de la estepa de Mongolia.
 3. 3. Per a la difusió i el progrés de l’Enginyeria i l’ArquitecturaPara la difusión y el progreso de la Ingeniería y la Arquitectura
 4. 4. El maig de 1991 es va constituir la Fundación Esteyco amb la finalitat de contribuir al progrés de l’enginyeria i de l’arquitectura al nostre país. La situació de precarietat i incertesa en què s’ha estat desenvolupant l’enginyeria espanyola independent, ha exigit fins ara actituds bàsicament de supervivència. L’esforç d’un creixent col·lectiu de professionals i d’òrgans de l’Administració ha anat consolidant, malgrat tot, un sector els serveis del qual són considerats indispensables en una societat moderna i eficient. És temps de pensar en el futur, confiant que no trigarà a fer-se present. Fomentem, amb aquest fi, un clima propici a la creativitat, en què s’exigeixi i es valori la feina ben feta. Contribuïm a una sòlida formació dels professionals de l’enginyeria, conscients que les organitzacions valen el que valen els seus membres i que en l’enginyeria el valor de les persones es mesura pel nivell dels seus coneixements.Encoratgem unes millors i més freqüents col·laboracions interprofessionals i eliminem fronteres innecessàries. Reivindiquem un espai qualitativament destacat de l’enginyeria en la societat i impulsem l’evolució de la imperant cultura de fer cap a la cultura de fer pensant. Considerem les enginyeries com una prolongació de la universitat, en la qual es consolida la formació dels joves titulats, en els anys que seran decisius per al seu futur. Sentim-nos implicats amb la universitat i els centres d’investigació. Assegurem l’estabilitat i la pervivència de les nostres organitzacions i establim els mitjans perquè la seva vitalitat, garantia de futur, no es trobi llastada. Valorem la nostra independència, no com una arma contra ningú, sinó fonamentalment com un atribut intel·lectual inherent als que tenen per ofici pensar, informar i decidir lliurement. Javier Rui-Wamba Martija Enginyer de Camins, Canals y Ports President de la Fundación Esteyco
 5. 5. A N D R E U E S T A N YA R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S
 6. 6. © 2008 Fundación Esteyco© 2008 Andreu Estany, Gloria Iriarte, Mario Onzain, Javier Rui-Wamba.Traducció / : Elisabet KamalEditat per / : Fundación EsteycoImprès a Espanya /I.S.B.N.: 978-84-933-5533-3Dipòsit Legal / : M-55.757-20081ª Edició. Desembre 2008 /
 7. 7. CONTINGUT CONTENIDOJ a v i e r R U I - WA M B A PRECEDENTS 9 A n d r e u E S TA N Y A R Q U I T E C T E S E NTRE E N G I N Y E R S L’ A C T I V I TAT P R O F E S S I O N A L E N U N A E N G I N Y E R I A 39 VIATJAR 65 VIAJAR E L S P R O J E C T E S I N A C A B AT S 83 ELS CLIENTS 85 L’ A I G U A D E M I L L A U 87 PROJECTES 89 FER UNA CASA 131 ARQUITECTES ENTRE ENGINYERS 137 G l o r i a I R I A RT E DE GLORIA 143 Mario ONZAIN A MANERA DE BIOGRAFIA 147
 8. 8. PRECEDENTSGairebé vint anys treballant junts. La biografia professional Casi veinte años trabajando juntos. La biografía profesionalde l’Andreu, sense cap mena de dubte, ha estat estretament de Andreu, no cabe duda, ha estado estrechamente relaciona-relacionada amb la meva. I la meva coincideix, en gran mesu- da con la mía. Y la mía coincide, en gran medida, con la bio-ra, amb la biografia d’Esteyco. Per això és natural que quan grafía de Esteyco. Es natural, por ello, que cuando Andreu,l’Andreu, després de pensar-s’ho molt, com acostuma a fer, va tras mucho cavilar, como acostumbra a hacer, concibió laconcebre l’estructura d’aquest llibre, del qual és protagonis- estructura de este libro, del que es protagonista, me pidierata, em demanés una introducció que sintetitzés la nostra tra- una introducción que sintetizara nuestra trayectoria profesio-jectòria professional fins a la seva incorporació a Esteyco. nal hasta su incorporación a Esteyco. Porque dicho itinerario,Perquè aquest itinerari, que no podria haver estat qualsevol, que no podría haber sido cualquiera, explicaría y sería cohe-explicaria i seria coherent amb la seva presència entre nosal- rente con su presencia entre nosotros, y apuntaba en unatres i apuntava en una direcció que des d’aleshores hem man- dirección que desde entonces hemos mantenido en lo esen-tingut, en allò que és essencial. Tot i que la geometria del cial. Aunque la geometría del camino profesional que hemoscamí professional que hem continuat obrint després no hagi continuado abriendo después no haya sido una recta tangen-estat una recta tangent en l’origen, ni l’amplada del riu s’hagi te en el origen, ni la anchura del cauce se haya mantenidomantingut inamovible. El meandre podria ser un símbol –el inamovible. El meandro podía ser símbolo –el de la curiosi-de la curiositat i el de la recerca– més adequat que la recta per dad y el de la búsqueda– más adecuado que la recta, para des-descriure la nostra geometria vital. I el nostre riu ha anat cap- cribir nuestra geometría vital. Y el cauce de nuestro río hatant de manera progressiva aigües de conques més cabaloses, ido captando progresivamente aguas de cuencas más caudalo-diverses i amb coeficients d’escolament millorats. I l’Andreu, sas, diversas y con umbrales de escorrentía mejorados. Yun arquitecte entre enginyers, ens ha ajudat a navegar, de Andreu, arquitecto entre ingenieros, nos ha ayudado a nave-vegades, a través d’esculls pertorbadors, fins a l’horitzó gar a través, a veces, de perturbadores escollos, hacia el inal-inabastable del nostre destí professional comú. canzable horizonte de nuestro común destino profesional.La meva relació amb arquitectes ve de molt lluny. Una pila Mi relación con arquitectos viene de muy lejos. Un montónd’anècdotes esquitxen una infinitat de col·laboracions de de anécdotas salpican un sinfín de colaboraciones de muy dife-molt diversa índole. El record d’algunes, divertides i signifi- rente índole. El recuerdo de algunas, divertidas y significati-catives, té cabuda en aquest relat i és coherent amb la finali- vas, tiene cabida en este relato y es coherente con la finalidadtat que n’ha presidit la redacció. Començava l’any 70. El que ha presidido su redacción. Comenzaba el año 70. LasNadal del 69 va marcar la frontera del final de la meva estada Navidades del 69 marcaron la frontera del final de mi estan-a París i de l’origen d’Esteyco. Jo, amb 27 anys, dedicat plena- cia en París y del origen de Esteyco. Yo, con 27 años, dedica-ment a posar-lo en funcionament, i altres companys, que es do plenamente a ponerlo en marcha, y otros compañeros, queguanyaven la vida en altres afers d’enginyeria, donant-me se ganaban la vida en otros quehaceres ingenieriles, apoyándo- 9
 9. 9. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSsuport des de certa llunyania. Les nostres primeres i modestes me desde una cierta lejanía. Nuestras primeras y modestas ofi-oficines llogades es van situar a l’entresòl d’un edifici cinas alquiladas se ubicaron en la entreplanta de un edificio ded’habitatges del carrer del General Margallo, al costat del car- viviendas de la calle General Margallo, junto a la calle Orense,rer d’Orense, a la zona nord de Madrid. A la porta del costat hi en la zona norte de Madrid. Puerta con puerta teníamos unteníem un estudi d’arquitectes. En realitat, era d’estudiants de estudio de arquitectos. En realidad, de estudiantes del últimol’últim curs d’arquitectura. En aquell temps eren més fre- curso de arquitectura. Por entonces eran más frecuentes estasqüents aquestes coses. Nosaltres, amb la cortesia i el formalis- cosas. Nosotros, con la cortesía y el formalismo que se nosme que s’atribueixen als enginyers, un dia vam passar a salu- atribuye a los ingenieros, pasamos un día a saludarlos. Lesdar-los. Els vam explicar qui érem. Entre els meus companys explicamos quiénes éramos. Entre mis compañeros los habían’hi havia que estaven orientats cap a les carreteres, la geotèc- orientados hacia las carreteras, la geotecnia, los puertos o lania, els ports o la construcció. I jo tenia acumulades experièn- construcción. Y yo tenía acumuladas interesantes experienciascies interessants en el projecte i la construcció d’estructures i en el proyecto y la construcción de estructuras y puentes enponts a Espanya i a França. Els nostres veïns, divertits i des- España y Francia. Nuestros vecinos, divertidos y despiertos, seperts, van quedar encantats amb les nostres explicacions. I una quedaron encantados con nuestras explicaciones. Y una pizcamica sorpresos. Ells –ens van dir amb sornegueria– eren cinc i asombrados. Ellos –nos dijeron socarronamente– eran cinco ys’havien ajuntat tots cinc perquè a tots els agradava el mateix se habían juntado los cinco porque a todos les gustaba elvi. Tot un manifest. Eren un grup conegut amb el sobrenom mismo vino. Todo un manifiesto. Eran un grupo conocido cond’Els Monroe. N’ignoro els motius. Entre ells, recordo espe- el sobrenombre de Los Monroe. Ignoro los motivos. Entrecialment en Jacinto Pico, un personatge extraordinari i un ellos, recuerdo especialmente a Jacinto Pico, un extraordina-arquitecte excel·lent, amb qui vaig tenir una profunda amistat rio personaje y un excelente arquitecto, con el que tuve unai amb qui vaig viure algunes experiències inoblidables, que em profunda amistad y con el que viví algunas experiencias inol-fan recordar-lo amb freqüència, tot i que aviat va desaparèixer vidables, que me hacen recordarle con frecuencia a pesar dedel panorama professional, i encara que ja hagin passat anys, que pronto desapareció del panorama profesional y hayanmassa, des de la seva mort prematura, que vaig lamentar pro- pasado ya años, demasiados, desde su prematura muerte, quefundament i de la qual em vaig assabentar per una esquela lamenté profundamente y de la que me enteré por una esque-sufragada per alguns dels seus amics més propers. la sufragada por algunos de sus amigos más próximos.Aquell estudi –una espècie de pis franc professional– era, a Aquel estudio –una especie de piso franco profesional– era,més i tal vegada sobretot, un lloc de trobades i de tertúlies, además, y tal vez sobre todo, lugar de encuentros y de tertu-i un refugi contra la solitud. Hi va anar passant la flor i nata lias, y un refugio contra la soledad. Por él fueron pasando lade tota una generació d’arquitectes, madrilenys i assimilats. flor y nata de toda una generación de arquitectos, madrileñosEn vaig conèixer molts i d’alguns me’n vaig fer bon amic. y asimilados. Yo conocí a muchos de ellos y de algunos me hice10
 10. 10. PRECEDENTS / PRECEDENTESLa meva amistat amb Jacinto Pico era una targeta de pre- buen amigo. Mi amistad con Jacinto Pico era una reveladorasentació reveladora, una espècie d’obre’t, sèsam. Però, tot i tarjeta de presentación, una especie de ábrete, sésamo. Pero, aaquest veïnat tan divertit i perillós, el nostre estudi va pre- pesar de tan divertido y peligroso vecindario, nuestro estudioservar el seu ambient de treball. Fins al punt que quan els preservó su ambiente de trabajo. Hasta el punto de que cuan-nostres veïns arquitectes havien de rebre algun nou client do nuestros vecinos arquitectos tenían que recibir algún nuevopotencial els cedíem el nostre local, que presentaven com si cliente potencial les cedíamos nuestro local, que presentabanfos seu. Tot aquell grup tan divers estava molt integrat en el como suyo. Todo aquel grupo variopinto estaba muy integra-Club de Rugby d’Arquitectura. I va ser aleshores quan va néi- do en el Club de Rugby de Arquitectura. Y fue por entoncesxer al vell Madrid, al carrer de Sacramento, un bar que va tenir cuando nació en el viejo Madrid, en la calle Sacramento, un baruna gran notorietat en aquella època i que era el quarter gene- que tuvo mucha notoriedad en aquella época, y que era el cuar-ral de jugadors, directius, aficionats i amics del rugbi. Es va tel general de jugadores, directivos, aficionados y amigos delanomenar Scrum, un nom d’arrels rugbístiques inequívoques. rugby. Se llamó Scrum, nombre de inequívocas raíces rugbís-Per crear-lo es va constituir una societat. Si no m’equivoco, ticas. Para crearlo se constituyó una sociedad. Si no me equivo-dels 40 socis que, a títol individual, el van fer possible, tan co, de los 40 socios que, a título individual, lo hicieron posi-sols jo no podria presumir de ser arquitecte. En aquell local ble, solamente yo no podría presumir de ser arquitecto. End’atmosfera britànica, que en els seus inicis va estar tan ple de aquel local de atmósfera británica, que en sus inicios estuvo tansabor i vida, hi vaig conèixer molta gent divertida i valuosa. lleno de sabor y vida, conocí a mucha gente divertida y valio-En aquell ambient, rugbi i arquitectura eren, d’alguna mane- sa. En aquel ambiente, rugby y arquitectura eran, en ciertora, conceptes sinònims. Després, tot allò, com tantes altres modo, conceptos sinónimos. Luego, todo aquello, como tantascoses de la vida, va perdre el seu caràcter i va acabar desapa- cosas en la vida, perdió su carácter y acabó desapareciendo. Areixent. A mi, per descomptat, me’n va quedar el record, un mí, desde luego, me quedó el recuerdo, un conjunto de amis-conjunt d’amistats i, és clar, una certa decepció del que també tades y, qué duda cabe, una cierta percepción de lo que tam-era el món de l’arquitectura, al qual, d’altra banda, van estar bién era el mundo de la arquitectura, al que, por otra parte,molt lligats els nostres inicis com a enginyeria. estuvieron muy ligados nuestros comienzos como ingeniería.És el moment de deixar enrere aquests records, però no ho Es tiempo de dejar atrás estos recuerdos, pero no quierovull fer sense compartir una anècdota que he explicat amb hacerlo sin compartir una anécdota que he relatado con fre-freqüència, perquè em sembla d’una gran expressivitat. cuencia, pues me parece de una gran expresividad. Con la lle-Arribada la democràcia, l’arquitecte Dionisio Hernández Gil gada de la democracia, al arquitecto Dionisio Hernández Gil–el Dioni, un clàssic– el van nomenar director general de –el Dioni, un clásico– lo nombraron director general dePatrimoni al Ministeri de Cultura, o alguna cosa per l’estil. Patrimonio en el Ministerio de Cultura, o algo por el estilo.Aviat va cridar al seu despatx oficial en Jacinto Pico, amb qui Pronto llamó a su despacho oficial a Jacinto Pico, ya que con 11
 11. 11. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSl’unia una gran amistat personal, no exempta d’estima pro- él le unía una gran amistad personal, no exenta de estimafessional. En Jacinto, ja ho he dit abans i ara ho reitero, va ser profesional. Jacinto, ya lo he dicho antes y ahora lo reitero,un arquitecte excel·lent i desaprofitat. Un dia em va explicar fue un excelente y desaprovechado arquitecto. Un día meque el seu amic, el director general, li havia ofert algun pro- contó que su amigo, el director general, le ofreció algún pro-jecte entre els nombrosos encàrrecs que gestionaven al seu yecto entre los numerosos que se gestionaban en su departa-departament. I en Jacinto li va contestar: “I per què en lloc mento. Y Jacinto le contestó: “¿Y por qué, en lugar de encar-d’encarregar-me un projecte no em dónes els diners directa- garme un proyecto, no me das el dinero directamente?”ment?” Una resposta d’una lucidesa i expressivitat extraordi- Respuesta de una lucidez y expresividad extraordinarias que,nàries, que si s’hagués seguit al peu de la lletra i s’hagués de haberse seguido al pie de la letra y extendido su uso,estès el seu ús, hauria evitat un gran nombre de disbarats dels hubiese evitado numerosos desaguisados de los que, comoque, talment un malson, ens agredeixen cada dia visualment. pesadillas, nos agreden cada día visualmente.Quan nosaltres vam començar, al gener del 70, el sector de Cuando nosotros comenzamos, en enero del 70, el sector del’enginyeria estava en la seva primavera. Al final de la la ingeniería estaba en sus albores. Al final de la década dedècada dels 50 i en el transcurs dels 60 –quan a Espanya, los 50 y en el transcurso de los 60 –cuando en España, eco-econòmicament parlant, havia començat a fer-se de dia–, nómicamente hablando, había comenzado a amanecer–,van néixer les primeres enginyeries, creades en el si de nacieron las primeras ingenierías. Creadas en el seno degrups industrials o com a filials d’empreses constructores grupos industriales o como filiales de empresas constructo-i, algunes, entre les més notables, promogudes per pode- ras y, algunas, entre las más notables, promovidas por pode-rosos grups ideològics, que tenien una presència destacada rosos grupos ideológicos, que tenían una destacada presen-en els sectors econòmics dels governs de l’època. Però en cia en los sectores económicos de los gobiernos de la época.el camp de les infraestructures del transport, no existien Pero, en el campo de las infraestructuras del transporte, nosocietats o equips d’enginyeria independent. Aleshores existían sociedades o equipos de ingeniería independiente.van començar a gestar-se’n algunes. La nostra entre elles. Por entonces, comenzaron a gestarse algunas. La nuestraAvui les societats d’enginyeria que es dediquen a les entre ellas. Hoy las sociedades de ingeniería que se dedicaninfraestructures han proliferat, i algunes han arribat a a las infraestructuras han proliferado, y algunas han alcan-tenir una dimensió extraordinària, amb 500, 1.000 i més zado una dimensión extraordinaria, con 500, 1.000 y másempleats. Més del 30% dels enginyers de camins treba- empleados. Más del 30% de los ingenieros de caminos tra-llem, en l’actualitat, en empreses d’enginyeria. Un per- bajamos en la actualidad en empresas de ingeniería.centatge equiparable, i amb tendència a créixer, al del sec- Porcentaje equiparable, y con tendencia a crecer, al del sec-tor de la construcció i molt superior que el de les adminis- tor de la construcción, y muy superior al de las administra-tracions públiques. ciones públicas.12
 12. 12. PRECEDENTS / PRECEDENTESLa nostra biografia, i la de l’Andreu també, està influïda per Nuestra biografía, y la de Andreu también, está influida porun context que ha anat evolucionant i que convé conèixer, si un contexto que ha ido evolucionando y que conviene, almés no pel que fa als seus trets més genèrics. menos en sus rasgos más genéricos, conocer.L’enginyeria independent neix en el món anglosaxó i aquest La ingeniería independiente nace en el mundo anglosajón ynaixement està associat a la invenció de l’electricitat. El dicho nacimiento está asociado a la invención de la electrici-miracle de la llum va fer proliferar fabricants d’artefactes i dad. El milagro de la luz hizo proliferar fabricantes de artilu-empreses instal·ladores que s’oferien per electrificar ciutats, gios y empresas instaladoras que se ofrecían para electrificarindústries i habitatges. Gairebé de sobte, es va crear un mer- ciudades, industrias y viviendas. Casi de repente, se creó uncat immens. Van proliferar els venedors que, naturalment, mercado inmenso. Proliferaron los vendedores que, natural-oferien productes que ells representaven, i no pas els que con- mente, ofrecían los productos que ellos representaban y no losvenien més a una clientela que no tenia els coneixements que más convenían a una clientela que carecía de los conoci-necessaris per saber-ho. En societats liberals i emprenedores, mientos necesarios para saberlo. En sociedades liberales ycom les dels EUA i el Regne Unit, van néixer les primeres emprendedoras, como las de EE.UU. y el Reino Unido, nacie-societats d’enginyeria amb la vocació de donar consell inde- ron las primeras sociedades de ingeniería con la vocación de darpendent i suport tecnològic a tothom –individus, empreses o consejo independiente y apoyo tecnológico a quienes –indivi-institucions– qui s’apuntava al progrés imparable associat duos, empresas o instituciones– se apuntaban al imparable pro-amb l’electricitat. La revolució elèctrica va ser el brou de cul- greso asociado a la electricidad. La revolución eléctrica fue eltiu en què es va desenvolupar la poderosa enginyeria anglo- caldo de cultivo en el que se desarrolló la poderosa ingenieríasaxona, que va esgrimir com a condició distintiva i essencial anglosajona, que esgrimió como condición distintiva y esencialla seva independència de qualsevol fabricant o instal·lador. La su independencia de todo fabricante o instalador. La incipienteincipient i més endavant poderosa FIDIC –Federació y luego poderosa FIDIC –Federación Internacional deInternacional d’Enginyers Consultors– va acabar agrupant, a Ingenieros Consultores– acabó agrupando, a través de organiza-través d’organitzacions nacionals, moltes de les enginyeries ciones nacionales, a muchas de las ingenierías independientesindependents del món, amb un predomini anglosaxó lògic. del mundo, con un lógico predominio anglosajón.Quan va néixer l’electricitat, encara no havia nascut Cuando nació la electricidad, aún no había nacido el automó-l’automòbil. Tot i que el ferrocarril, que ja havia arribat a la seva vil. Aunque el ferrocarril, que ya había alcanzado su máximomàxima esplendor, en entronitzar la velocitat, va assenyalar una esplendor, al entronizar la velocidad, señaló un sendero insos-sendera indefugible que va començar a fer realitat Henry Ford layable que empezó a hacer realidad Henry Ford (que no hay(que no s’ha de confondre amb el seu germà Roque, de qui es que confundir con su hermano Roque, de quien se dice sediu que es va fer ric amb els formatges…) amb aquells cotxes hizo rico con los quesos…) con aquellos coches clonados que 13
 13. 13. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSclonats que es van convertir en un símbol del somni americà de se convirtieron en símbolo del sueño americano de la libertadla llibertat individual i del progrés econòmic. Però l’automòbil individual y del progreso económico. Pero el automóvilva néixer d’esquena a l’electricitat, malgrat que tots dos van nació a espaldas de la electricidad, a pesar de haber nacidonéixer gairebé al mateix temps. ambas casi al mismo tiempo.Ara, després de més de cent anys d’ignorar-se, el cotxe i Ahora, tras más de cien años de ignorarse, el coche y la elec-l’electricitat es fan la cort i és molt a prop el seu matrimoni tricidad se cortejan, y está muy próximo un matrimonio dede conveniència, del qual naixerà el cotxe elèctric, que revo- conveniencia del que nacerá el coche eléctrico, que revolucio-lucionarà el transport i acabarà amb la dependència exacerba- nará el transporte y acabará con la dependencia exacerbadada que avui pateix el cotxe del petroli. Les bateries elèctri- que hoy padece el coche del petróleo. Las baterías eléctricasques substituiran els dipòsits de combustible, i un paisatge sustituirán los depósitos de combustible, y un paisaje ded’endolls per recarregar-les prendrà el relleu de manera pro- enchufes para recargarlas tomará progresivamente el relevogressiva de les mànegues que cuegen en les gasolineres tradi- de las mangueras que culebrean en las tradicionales gasoline-cionals, que hauran d’adaptar al seu nom. ras, que habrán de adaptar su nombre.La veritat és que la invenció del cotxe va exigir la construcció Lo cierto es que la invención del coche exigió la construcciónd’infraestructures específiques. De la mateixa manera com el de infraestructuras específicas. Como el nacimiento del trennaixement del tren va impulsar la creació de vies especialitza- impulsó la creación de vías especializadas por donde pudie-des per on poguessin circular locomotores i vagons de merca- sen circular locomotoras y vagones de mercancías y viajeros.deries i viatgers. Les enginyeries anglosaxones es van postu- Las ingenierías anglosajonas se postularon inmediatamentelar immediatament per participar en el desenvolupament de para participar en el desarrollo de las carreteras asfaltadasles carreteres asfaltades amb productes derivats del petroli, i con productos derivados del petróleo, y contribuyeron avan contribuir a establir criteris de projecte per a aquestes establecer criterios de proyecto para estas nuevas infraestruc-noves infraestructures, de funcionalitats inèdites. En mater- turas, de funcionalidades inéditas. En maternidades ameri-nitats americanes naixien cotxes que s’exportaven per tot el canas nacían coches que se exportaban por todo el mundo,món, juntament amb coneixements sobre l’enginyeria del junto con conocimientos sobre la ingeniería del trazado y deltraçat i del transport i normatives que es van fer servir, amb transporte y normativas que fueron utilizadas, con mayor omés o menys fortuna, en tots els països en què els automòbils menor fortuna, en todos los países en los que los automóvi-van començar a proliferar, fent-se els amos, a poc a poc, del les empezaron a proliferar, adueñándose, poco a poco, delpaisatge i passant a ser una part significativa de l’economia paisaje y pasando a ser parte significativa de la economía dede països cada vegada més motoritzats. El llibre verd de países crecientemente motorizados. El libro verde de lal’AASHTO es va convertir en la Bíblia per a l’enginyeria del AASHTO se convirtió en la Biblia para la ingeniería del tra-14
 14. 14. PRECEDENTS / PRECEDENTEStraçat, tot i que tampoc no es va fer servir sempre de la mane- zado, aunque tampoco fuese utilizada siempre acertadamen-ra encertada. O en tot cas –amb la perspectiva dels anys i la te. O, en todo caso –con la perspectiva de los años y la cons-constatació de l’evolució de l’ordre de valors imperant–, es tatación de la evolución del orden de valores imperante–, sepodria lamentar que aquell text magnífic contribuís a fer podría lamentar que aquel magnífico texto contribuyese aque alguns posessin un èmfasi excessiu en la geometria de que, algunos, pusiesen un énfasis excesivo en la geometría deles carreteres, oblidant la importància de qüestions tan las carreteras, olvidando la importancia de cuestiones tanimportants –i que sempre ho han estat– com la integració i importantes –y que siempre lo han sido– como la integra-l’ordenació territorials, conceptes que, segons el meu parer, ción y la ordenación territorial, conceptos que engloban, enn’engloben d’altres, que ara estan tan en voga, com el medi mi opinión, a otros, ahora tan en boga, como el medioambient o el paisatge. ambiente o el paisaje.En l’Espanya d’aquella època –una Espanya de convenis i En la España de la época –España de convenios y concordatos–,concordats–, van començar a aparèixer amb comptagotes els comenzaron a aparecer con cuentagotas los prestigiosos, codi-prestigiosos, cobejats, espatarrants i cinematogràfics cotxes ciados, despampanantes y cinematográficos coches americanos,americans, més alguns d’anglesos i d’alemanys. Les noves más algunos ingleses y alemanes. Las nuevas infraestructurasinfraestructures viàries eren responsabilitat del Ministeri de viarias eran responsabilidad del Ministerio de Fomento, o deFoment, o d’Obres Públiques, o d’Obres Públiques i Obras Públicas, o de Obras Públicas y Urbanismo, antes deUrbanisme, abans de tornar a ser una altra vegada de Foment. volver a ser de nuevo de Fomento. España era un país con unaEspanya era un país amb una organització centralitzada, que organización centralizada, siguiendo el modelo francés. Y, porseguia el model francès. I per aquí, igual que a la veïna França, aquí, como en la vecina e influyente Francia, los proyectos deels projectes d’infraestructures els duien a terme, amb tots els infraestructuras se desarrollaban en todos sus detalles por lasseus detalls, les administracions públiques, que després administraciones públicas para, después, seleccionar la empre-seleccionaven l’empresa constructora que portaria a terme sa constructora que llevaría a cabo la ejecución de las obrasl’execució de les obres, sota la direcció d’enginyers de camins, bajo la dirección de ingenieros de caminos, altos funcionariosalts funcionaris de l’Estat. Aquesta va ser una realitat que va del Estado. Ésta fue una realidad que retrasó el desarrollo deretardar el desenvolupament de l’enginyeria independent a la ingeniería independiente en España –y también enEspanya –i també a França–, i la seva incorporació a un model Francia–, y su incorporación a un modelo anglosajón que seanglosaxó que s’ha anat consolidant de manera progressiva. ha ido consolidando progresivamente.Un fet rellevant, que no hauria de passar desapercebut –i molt Un hecho relevante, que no debería pasar desapercibido –y,menys oblidar-se–, va ser que als anys 60, la Direcció General mucho menos, olvidarse–, fue que, en los años 60, la Direcciónde Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques va enviar als General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas envió 15
 15. 15. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSEstats Units, en el marc d’un conveni de cooperació, un conjunt a los Estados Unidos, en el marco de un convenio de coopera-de destacats enginyers funcionaris, que després d’una estada ción, un conjunto de destacados ingenieros funcionarios, qued’uns quants mesos van estudiar les tècniques de l’enginyeria tras una estancia de meses estudiaron las técnicas de la ingenie-viària més avançada del món. I quan van tornar van difondre els ría viaria más avanzada del mundo. Y a su vuelta difundieronconeixements que havien après en aquell país entre la los conocimientos allí aprendidos entre la comunidad de inge-comunitat d’enginyers funcionaris. Es van crear les Oficines nieros funcionarios. Se crearon las Oficinas Regionales deRegionals de Projectes, que van ser un viver d’enginyers i Proyectos, que fueron un vivero de ingenieros y profesionalesprofessionals molt destacats que no ocultaven el que sabien i ens muy destacados que no ocultaban lo que sabían y nos enseña-van ensenyar als que vam tenir el privilegi de treballar en el seu ron a los que tuvimos el privilegio de trabajar en su entorno.entorn. Al nostre país, l’enginyeria del transport, la planificació La ingeniería del transporte, la planificación viaria y la inge-viària i l’enginyeria de traçat van néixer, en bona part, fruit niería de trazado nació, en buena parte, en nuestro país, comod’aquell viatge d’estudis innovador. Per la meva proximitat fruto de aquel innovador viaje de estudios. Por mi proximidadamb ell, vull recordar expressament Mario Romero Torrent, un con él quiero recordar expresamente a Mario Romero Torrent,dels viatgers. Quan, posteriorment, va deixar l’Administració uno de los viajeros. Cuando, posteriormente, dejó lapública, va dirigir Eyser, l’enginyeria promoguda per Huarte, Administración pública, dirigió Eyser, la ingeniería promovi-una empresa constructora admirable que també va tutelar da por Huarte, empresa constructora admirable que tambiénCarlos Fernández Casado, en temps difícils per a ell, i que va tuteló a Carlos Fernández Casado, en tiempos difíciles para él,alimentar amb treballs l’equip excepcional d’enginyers que es y que alimentó con trabajos al equipo excepcional de ingenie-va gestar al voltant d’en Carlos, amb el seu fill Leonardo i Javier ros que se gestó alrededor de don Carlos, con su hijo LeonardoManterola al capdavant. Eyser va ser un viver d’enginyers que, y Javier Manterola al frente de ellos. Eyser fue un vivero desota la batuta de Mario Romero, es van especialitzar en ingenieros que, bajo la batuta de Mario Romero, se especiali-l’enginyeria del transport i en estudis territorials. Molts dels zaron en la ingeniería del transporte y en estudios territoriales.companys que avui destaquen en aquests camps professionals Muchos de los compañeros que hoy destacan en estos impor-tan importants van aprendre allà allò que ningú no els havia tantes campos profesionales aprendieron allí lo que nadie lespogut ensenyar a l’escola. Les carreteres eren molt més que había podido enseñar en la Escuela. Las carreteras eran muchogeometria, i tenien una funció que podia i havia d’anar molt más que geometría, y tenían una función que podía y debía irmés enllà de les que exigien els vehicles que, amb rapidesa i mucho más allá de las exigidas por los vehículos que, con rapi-seguretat, hi havien de circular. dez y seguridad, habían de circular por ellas.D’altra banda, al final de la dècada dels 60, es va produir un Por otra parte, al final de la década de los 60, se produjo otroaltre fet que va tenir conseqüències professionals rellevants. Es hecho que tuvo consecuencias profesionales relevantes. Sevan posar en funcionament les primeres autopistes de peatge, pusieron en marcha las primeras autopistas de peaje16
 16. 16. PRECEDENTS / PRECEDENTESpromogudes amb sistemes concessionaris. Entre elles, la de promovidas con sistemas concesionales. Entre ellas, laBilbao-Behovia i les autopistes catalanes. Entre altres coses, el Bilbao-Behovia y las autopistas catalanas. Entre otras cosas,desenvolupament dels projectes es van encomanar a enginyers el desarrollo de los proyectos se encomendó a ingenieros dede primera línia i es van atreure, per portar-los a terme, primera línea y se atrajo, para llevarlos a cabo, a ingenieríasenginyeries estrangeres, com la Dorsch alemanya o l’Esboga, extranjeras, como la Dorsch alemana y la Esboga, de origend’origen noruec. L’arquitecte, enginyer i economista català José noruego. El arquitecto, ingeniero y economista catalán JoséM.ª Bosch Aymerich es va associar amb una enginyeria Mª Bosch Aymerich se asoció con una importante yamericana important i experimentada, amb la qual cosa es va experimentada ingeniería americana, con lo que se creócrear Harris Bosch Aymerich, que també va ser un viver de Harris Bosch Aymerich, que fue también un vivero deprofessionals de primera línia. Segurament a Espanya no s’han profesionales de primera línea. Seguramente nunca se hanfet mai els projectes d’autopistes amb la qualitat que tenien els hecho en España los proyectos de autopistas con la calidadque es van fer en aquella època. Amb criteris equiparables amb que tenían los que se hicieron en aquella época. Con criteriosles millors autopistes europees i americanes. Recordem, per equiparables a las mejores autopistas europeas y americanas.posar un exemple, que quaranta anys després, autopistes com Recordemos, a modo de ejemplo, que cuarenta años después,l’AP-7, entre Barcelona i la frontera francesa, encara continuen autopistas como la AP-7, entre Barcelona y la fronteramostrant en el seu traçat, en la concepció i en la geometria dels francesa, continúan mostrando en su trazado, en laseus enllaços (que s’aprecien particularment bé quan concepción y la geometría de sus enlaces (que se aprecians’observen des del cel) una harmonia que també perceben els particularmente bien cuando se los observa desde el cielo)que les fan servir. una armonía que también perciben quienes las utilizan.Al mateix temps que es construïen aquestes autopistes, per Al tiempo que se construían estas autopistas, por toda latota la costa mediterrània i en els entorns de les ciutats més costa mediterránea y en el entorno de las ciudades másimportants hi brotaven edificacions horroroses, projectades importantes brotaban edificaciones horrendas, proyectadasper arquitectes derrotats o venuts a promotores oportunis- por arquitectos derrotados o vendidos a promotores oportu-tes que feien a plaer, amb el beneplàcit d’administracions nistas, que hacían a sus anchas, con el beneplácito de admi-públiques dèbils i influenciables, que no tenien funciona- nistraciones públicas débiles e influenciables, que carecían deris com els que governaven des del Ministeri d’Obres funcionarios como los que gobernaban desde el Ministerio dePúbliques les carreteres, en general, i les concessionades, Obras Públicas las carreteras, en general, y las concesionadas,en particular. en particular.Crec recordar que, aleshores, en aquells temps pioners, el Creo recordar que, por entonces, en aquellos tiempos pione-sistema de concessions exigia al concessionari la presentació al ros, el sistema de concesiones exigía al concesionario la pre- 17
 17. 17. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSMinisteri d’un projecte de construcció redactat a partir d’unes sentación al Ministerio de un proyecto de construcción redac-bases rigoroses i establertes de manera acurada, que formava tado a partir de unas bases rigurosas y cuidadosamente esta-part del contracte de concessió. Això va comportar que les blecidas, que formaba parte del contrato de concesión. Elloconcessionàries organitzessin importants departaments conllevó la organización, por parte de las concesionarias, ded’enginyeria, des dels quals es dirigien i es coordinaven importantes departamentos de ingeniería, desde los que seprojectes, redactats per enginyeries externes, i l’execució de dirigían y coordinaban proyectos, redactados por ingenieríasles obres. Aquelles enginyeries in-house van atreure enginyers, externas, y la ejecución de las obras. Aquellas ingenierías in-també, molt competents, que van organitzar equips molt house atrajeron a ingenieros, también, muy competentes, queeficients en els quals també es va formar una plèiade organizaron equipos muy eficientes, en los que también sed’enginyers de gran vàlua, dels quals encara en queden alguns formó una pléyade de ingenieros de gran valía, de los queexemplars, molt notables, en el nostre panorama d’enginyers todavía quedan algunos ejemplares, muy notables, en nues-actual. tro actual panorama ingenieril.Em va cridar l’atenció quan ho vaig saber i no ho he oblidat. Me llamó la atención cuando lo supe, y no lo he olvidado.Perquè em sembla un detall que manifesta una actitud Porque me parece un detalle que manifiesta una admirableadmirable en les relacions professionals entre l’Administració actitud en las relaciones profesionales entra la Administraciónpública i les concessionàries i les enginyeries que van Pública y las concesionarias e ingenierías que participaronparticipar en aquells treballs. El contracte professional en aquellos trabajos. El contrato concesionario estipulabaestipulava que l’Administració assumiria –i era un cost, que la Administración asumiría –y era un coste evidente-evidentment, menor– l’adquisició, per part de la mente menor– la adquisición, por parte de la concesionaria,concessionària, de publicacions internacionals relacionades de publicaciones internacionales relacionadas con la inge-amb l’enginyeria de carreteres. Amb una condició: que se niería de carreteras. Con una condición: que se adquiriesenn’adquirissin dos exemplars, ja que un aniria destinat a dos ejemplares, uno de ellos destinado a nutrir la bibliote-nodrir la biblioteca del Ministeri i, per tant, a posar a l’abast ca del Ministerio y, por tanto, poner al alcance de los inge-dels enginyers funcionaris els coneixements, en matèria de nieros funcionarios los conocimientos, en materia de carre-carreteres, més avançats de l’època. teras, más avanzados de la época.I finalment, per concloure aquest meandre del meu relat, i pel En fin, para concluir este meandro de mi relato, y por lo queque té de referent per a la nostra trajectòria professional, he de tiene de referente para nuestra trayectoria profesional, he deressaltar la importància que va tenir, en aquell temps, l’empresa resaltar la importancia que tuvo, por entonces, la empresaHarris Bosch Aymerich. Un arquitecte i enginyer català empre- Harris Bosch Aymerich. Un emprendedor arquitecto e inge-nedor va promoure una de les enginyeries més importants de niero catalán promovió una de las ingenierías más importan-18
 18. 18. PRECEDENTS / PRECEDENTESl’Espanya d’aquella època. Una enginyeria que, abans que pro- tes de la España de la época. Una ingeniería que, antes quejectes d’infraestructures viàries, havia col·laborat en el desenvo- proyectos de infraestructuras viarias, había colaborado en ellupament de les bases americanes a Espanya i que va dur a desarrollo de las bases americanas en España y que realizó,terme, a més, un gran nombre de projectes d’arquitectura, en además, numerosos proyectos de arquitectura, en coherenciacoherència amb la professió del seu fundador. És cert, també, con la profesión de su fundador. Es cierto, también, queque Harris, com la coneixíem aleshores, no va tenir una llarga Harris, como la conocíamos por entonces, no tuvo larga vida,vida, i no va sobreviure a les crisis de l’època. Tal vegada va y no sobrevivió a las crisis de la época. Tal vez duró veintedurar vint anys. Segurament el seu fundador es va retirar amb años. Seguramente su fundador se retiró con un patrimonioun patrimoni personal més que notable. Però els qui treballa- personal más que notable. Pero quienes trabajaban para élven per a ell van quedar desprotegits. També va ocórrer, però quedaron desprotegidos. También ocurrió, pero de otrad’una altra manera, amb Esboga i amb Dorsch. En tot cas, la manera, con Esboga, y con Dorsch. En todo caso, la diásporadiàspora de professionals consegüent va alimentar la creació de profesionales consiguiente alimentó la creación de inge-d’enginyeries i va permetre que d’altres, com la nostra, incorpo- nierías y permitió a otras, como la nuestra, incorporar profe-ressin professionals experimentats de primera categoria. N’hi ha sionales experimentados de primera categoría. Algunos lle-alguns que fa trenta anys que són amb mi i han estat peces clau van conmigo treinta años y han sido piezas clave en nuestraen la nostra evolució. I als qui avui estan amb mi no els passa- evolución. Y a quienes están ahora conmigo no les pasará lorà el que els va passar als de llavors. Estem posant fonaments que les pasó a los de entonces. Estamos poniendo sólidossòlids perquè es produeixi el canvi generacional i la nostra engi- cimientos para que se produzca el cambio generacional ynyeria perduri després de la meva absència ineludible. nuestra ingeniería perdure a mi insoslayable ausencia.Després d’aquest parèntesi tan dilatat –que pretén situar Tras este dilatado paréntesis –que pretende situar el origenl’origen de la nostra enginyeria en el context d’una època que de nuestra ingeniería en el contexto de una época que tantatanta influència va tenir en l’orientació de les nostres influencia tuvo en la orientación de nuestras actividades, enactivitats, en el ritme de creixement i en la nostra evolució el ritmo de crecimiento y en nuestra evolución profesional–,professional–, reprenc el relat principal. retomo el relato principal.En els nostres inicis no existien, com sí que existeixen ara, unes No existían en nuestros inicios, como existen ahora, unasinstitucions públiques que contractessin serveis professionals instituciones públicas que contratasen servicios profesionalesespecialitzats de manera sistemàtica, anunciada, oberta a especializados de forma sistemática, anunciada, abierta a todostothom i, de vegades –rares, al principi–, amb assignacions y, en ocasiones –raras al principio–, con excelentes asignacioneseconòmiques excel·lents. En tot cas, aleshores encara més que económicas. En todo caso, entonces aún más que ahora,ara, difícilment una enginyeria independent i jove com la difícilmente una ingeniería independiente y joven como la 19
 19. 19. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSnostra podia aspirar a contractar projectes institucionals. El nuestra podía aspirar a contratar proyectos institucionales. Loque nosaltres aspiràvem a vendre era el que sabíem fer. I el camí que nosotros aspirábamos a vender era lo que sabíamos hacer. Yque teníem més a l’abast era col·laborar, sense figurar-hi per a el camino más a mano era colaborar, sin figurar para nada, enres, en el projecte de fonaments i estructures d’edificació el proyecto de cimientos y estructuras de edificacióndirectament amb els arquitectes responsables del projecte o de directamente con los arquitectos responsables del proyecto omanera indirecta, cosa que era més freqüent, amb empreses indirectamente, lo que era más frecuente, con empresasconstructores que tenien adjudicades les obres definides en un constructoras que tenían adjudicadas las obras definidas en unprojecte en què fonaments i estructures no havien rebut, proyecto en el que cimentaciones y estructuras no habíandiguem-ho així, una atenció rellevant. En tot cas, es tractava recibido, digámoslo así, una atención relevante. En todo caso,d’unes activitats de supervivència que ens van permetre, d’altra se trataba de unas actividades de supervivencia que nosbanda, conèixer encara més bé i des d’una perspectiva més permitieron, por otra parte, conocer aún mejor y desde unaprofessional el món de l’arquitectura i nombrosíssims perspectiva más profesional el mundo de la arquitectura y aarquitectes. Entre ells, bastants amb qui, d’una primera feina, numerosísimos arquitectos. Entre ellos, bastantes con los que,va néixer una amistat que perdura, encara avui dia, ni que sigui de un primer trabajo, nació una amistad que perdura, aún hoyen el record, que ha sobreviscut a l’absència d’alguns de molt en día, siquiera en el recuerdo, que ha sobrevivido a la ausenciaenyorats. Les nostres intervencions se solien reclamar, en de algunos muy añorados. Nuestras intervenciones se solíangeneral, per dur a terme projectes complexos. Era tradicional, reclamar, en general, para desarrollar proyectos complejos. Eraen aquell temps, que les cases fabricants de biguetes de forjats tradicional, por entonces, que las casas fabricantes de viguetasregalessin el càlcul als qui escollissin els seus productes per de forjados regalasen el cálculo a quienes escogiesen susredactar projectes que, en general, eren convencionals i als productos para redactar proyectos que, en general, eranquals, des de les estructures, s’insuflava una creativitat escassa. convencionales, y a los que, desde las estructuras, se insuflabaPerò per abordar el dimensionament d’estructures més escasa creatividad. Pero, para abordar el dimensionamiento decomplexes era imprescindible començar per comprendre el estructuras más complejas era imprescindible comenzar porprojecte, dialogant amb els seus autors, guanyant-nos la seva comprender el proyecto, dialogando con sus autores, ganandoconfiança i proposant-los solucions que, sense desvirtuar les su confianza y proponiéndoles soluciones que, sin desvirtuarseves intencions conceptuals, les fessin tècnicament possibles. sus intenciones conceptuales, las hiciesen técnicamenteLa necessitat de comprendre el projecte i dialogar amb els seus posibles. La necesidad de comprender el proyecto y dialogarautors ens va permetre anar acumulant una experiència que ens con sus autores nos permitió ir acumulando una experienciaha estat d’una gran utilitat. que nos ha sido de una gran utilidad.A més de participar en alguns projectes complexos, ens vam Además de participar en algunos proyectos complejos, nosespecialitzar en tipologies estructurals que es començaven a especializamos en tipologías estructurales que se empezaban20
 20. 20. PRECEDENTS / PRECEDENTESintroduir a Espanya. Els forjats reticulars es van començar a a introducir en España. Los forjados reticulares comenzaron aconstruir en aquella època i el seu dimensionament tenia una construirse por aquellos años, y su dimensionamiento teníacomplexitat indubtable. Per descomptat, no estaven inclosos una indudable complejidad. No estaban, desde luego, recogi-en les normes espanyoles, i els qui vam col·laborar a dos en las normas españolas, y quienes colaboramos en sudimensionar-los ens vam haver de basar en publicacions dimensionamiento teníamos que apoyarnos en publicacionesespecialitzades, molt escasses, i en normatives alemanyes o especializadas, muy escasas, y en normativas alemanas oanglosaxones. Les estructures convencionals patien el tallant, anglosajonas. Las estructuras convencionales padecían el cor-però en les lloses planes sotjava l’insidiós i mal conegut tante, pero en las losas planas acechaba el insidioso y malpunxonament. Els seus avantatges funcionals, d’altra banda, conocido punzonamiento. Sus ventajas funcionales, por otraeren notables i va ser una tipologia molt ben rebuda en parte, eran notables y fue una tipología muy bien recibida enl’arquitectura. Aleshores es van començar a comercialitzar els la arquitectura. Comenzaron a comercializarse entonces loscassetons recuperables, que ara són tan freqüents. La primera casetones recuperables, tan frecuentes ahora. La primera obraobra d’aquesta naturalesa en què recordo haver intervingut va de esta naturaleza en la que recuerdo haber intervenido fue laser la de l’aparcament soterrani i concessionat de Tudescos. El del aparcamiento subterráneo y concesionado de Tudescos. Elconstructor i amic va decidir fer servir aquesta tipologia i, constructor y amigo decidió utilizar esta tipología y, para ello,per fer-ho, va decidir fabricar, home decidit!, cassetons decidió fabricar, ¡hombre decidido!, casetones metálicos, antemetàl·lics, davant de l’absència dels de plàstic, que al Regne la ausencia de los de plástico, que en Reino Unido se utiliza-Unit es feien servir en règim de lloguer. Aviat va ban en régimen de alquiler. Pronto desembarcó en España ladesembarcar a Espanya l’empresa GKN, que, per impulsar la empresa GKN, que, para impulsar su utilización, ofrecía aseva utilització, oferia a arquitectes i constructors la nostra arquitectos y constructores nuestra colaboración para adaptarcol·laboració per tal d’adaptar el projecte de l’estructura. Els el proyecto de la estructura. Los jovencísimos forjados reticu-joveníssims forjats reticulars van ser per a nosaltres una font lares fueron para nosotros fuente de trabajo intenso y compro-de treball intens i compromès, que vam compartir, d’altra metido. Que compartimos, por otra parte, con el estudio debanda, amb l’estudi Juan José Arenas, que, compaginant-ho Juan José Arenas, quien, compaginándolo con sus actividadesamb les seves activitats docents, havia iniciat la seva brillant docentes, había iniciado su brillante y dilatada trayectoriai dilatada trajectòria com a projectista d’estructures. como proyectista de estructuras.GKN ens pagava, crec recordar, unes 25 pessetes per metre GKN nos pagaba, creo recordar, unas 25 pesetas por metroquadrat de forjat, i ens havíem de comprometre a no cuadrado de forjado, y teníamos que comprometernos a nosobrepassar unes quantitats d’acer determinades. Si no sobrepasar unas cuantías de acero determinadas. Si no mem’equivoco, eren 9,5 kg/m2 per a estructures amb mòduls de equivoco, eran 9,5 kg/m2 para estructuras con módulos dell’ordre de 7,5 x 7,5 metres i forjats amb cassetons recuperables orden de 7,5 x 7,5 metros y forjados con casetones recupera- 21
 21. 21. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSde 30 cm, 5 cm de capa de compressió i zones massissades al bles de 30 cm, 5 cm de capa de compresión, y zonas maciza-voltant dels pilars, per limitar el risc de punxonament. das en el entorno de los pilares para limitar el riesgo de pun-D’aquesta manera es va introduir en aquells anys, al nostre zonamiento. Así se introdujo por aquellos años en nuestropaís, una tipologia estructural que avui és d’elecció tan país una tipología estructural que hoy es de elección tan fre-freqüent, el dimensionament de la qual està inclòs, en un lloc cuente, cuyo dimensionamiento está recogido, en un lugardestacat, en totes les normes estructurals que s’ensenyen a les destacado, en todas las normas estructurales que se enseñanescoles. I no hi ha cap equip d’estructures ni cap empresa en las escuelas. Y no hay equipo de estructuras ni empresaconstructora que no tingui experiència a projectar-les i constructora que no tenga experiencia en proyectarlas y cons-construir-les. Van ser temps difícils però estimulants, que ens truirlas. Fueron tiempos difíciles pero estimulantes, que nosvan exigir relacionar-nos, encara més, amb el món de exigieron relacionarnos, aún más, con el mundo de la arqui-l’arquitectura i participar en projectes de complexitat creixent. tectura y participar en proyectos de creciente complejidad.A poc a poc, se’ns anava coneixent i, ara ja sense intermedia- Poco a poco, se nos iba conociendo, y, ya sin intermediarios,ris, vam col·laborar amb un gran nombre d’arquitectes, en colaboramos con numerosos arquitectos en proyectos emble-projectes emblemàtics en els quals les estructures de formigó máticos, en los que las estructuras de hormigón o acero erano acer es feien servir indistintament, i, en tot cas, sempre es indistintamente utilizadas, y, en todo caso, siempre se consi-consideraven opcions possibles. D’aquí també va brotar la deraban opciones posibles. De ahí también brotó la necesidadnecessitat d’estar capacitats per projectar estructures de formi- de estar capacitados para proyectar estructuras de hormigón ogó o acer: l’heteroestructuralitat com a exigència professional acero: la heteroestructuralidad como una exigencia profesio-que anava una mica a contracorrent dels hàbits homoestructu- nal, que iba un tanto a contracorriente de los hábitos homoes-rals, que estaven massa estesos i que s’associaven, amb fre- tructurales, que estaban demasiado extendidos y asociados,qüència, a càtedres especialitzades a les nostres escoles. con frecuencia, a cátedras especializadas en nuestras escuelas.Per aquell temps, Julio Martínez Calzón també intentava Por entonces, Julio Martínez Calzón trataba también deobrir-se un camí independent projectant estructures mixtes abrirse un camino independiente proyectando estructurasper a edificis amb sistemes de connexió originals ideats per mixtas para edificios con originales sistemas de conexiónell. En Julio ha estat el patriarca de les estructures mixtes al ideados por él. Julio ha sido el patriarca de las estructurasnostre país, tant en edificació com en ponts, i de la seva mixtas en nuestro país, tanto en edificación como en puentes,col·laboració estreta amb José Antonio Fernández Ordóñez y de su colaboración estrecha con José Antonio Fernández–que, en aquella època, des de la seva empresa familiar de Ordoñez –que, a la sazón, desde su empresa familiar dePacadar impulsava la prefabricació–, va néixer l’emblemàtic, Pacadar impulsaba la prefabricación–, nació el emblemático,per molts motius, pont d’Eduardo Dato, al passeig de la por muchos motivos, Puente de Eduardo Dato, en el paseo de22
 22. 22. PRECEDENTS / PRECEDENTESCastellana de Madrid, que va ser la posada de llarg de les la Castellana de Madrid, que fue la puesta de largo de lasestructures mixtes al nostre país i la manifestació de la estructuras mixtas en nuestro país y la manifestación de laimportància de les col·laboracions interprofessionals per importancia de colaboraciones interprofesionales para lograraconseguir obres amb qualitats no només funcionals, a les obras con cualidades no solamente funcionales, a las quequals tots hauríem d’aspirar. Un altre referent destacat, per a todos deberíamos aspirar. Otro referente destacado, paranosaltres, per descomptat, i per als qui es van dedicar als nosotros, desde luego, y para quienes se dedicaron a losponts, va ser l’obra de Carlos Fernández Casado, del seu fill puentes, fue la obra de Carlos Fernández Casado, de su hijoLeonardo i de Javier Manterola, que anaven construint, en Leonardo y de Javier Manterola, que iban construyendo, engeneral sota el patrocini de Huarte, una obra admirable. general bajo el patrocinio de Huarte, una obra admirable.A més de treballar en el món de les estructures d’edificació, Además de trabajar en el mundo de las estructuras de edifi-col·laborant amb un gran nombre d’arquitectes, vam buscar cación, colaborando con numerosos arquitectos, buscamos yi vam trobar, també, l’oportunitat de projectar ponts. En encontramos, también, la oportunidad de proyectar puentes.general per a autopistes, col·laborant amb constructors. En En general para autopistas, colaborando con constructores.concret, per a l’Autopista de l’Atlàntic i per a les autopistes En concreto, para la Autopista del Atlántico y para las auto-catalanes. D’aquella època són les complexes estructures dels pistas catalanas. De aquella época son las complejas estructu-accessos a Vigo de l’Autopista de l’Atlàntic, que vam ras de los accesos a Vigo de la Autopista del Atlántico, queprojectar en col·laboració amb l’enginyeria de la proyectamos en colaboración con la ingeniería de la concesio-concessionària. Tot i que fèiem projectes específics de ponts, naria. Aunque hacíamos proyectos específicos de puentes,havíem anat integrant en el nostre equip enginyers i habíamos ido integrando en nuestro equipo ingenieros y pro-professionals especialitzats en traçats i amb coneixements fesionales especializados en trazados y con sólidos conoci-sòlids de topografia, drenatge, geologia i geotècnia, plecs, mientos en topografía, drenaje, geología y geotecnia, pliegos,mesures i pressupostos. D’aquesta manera vam poder abordar mediciones y presupuestos. Así pudimos abordar proyectosprojectes complets de trams d’autovies interurbanes i d’altres completos de tramos de autovías interurbanas y otras dede caràcter més marcadament urbà. En aquells temps la carácter más marcadamente urbano. En todos ellos la impor-importància dels ponts solia ser rellevant i procuràvem, i tancia de los puentes solía ser relevante y procurábamos, yaconseguíem, que les seves tipologies, geometria i processos conseguíamos, que sus tipologías, geometría y procesos cons-constructius sorgissin del diàleg entre totes les especialitats tructivos surgiesen del diálogo entre todas las especialidadesque intervenen en aquest tipus de projectes, de molta més que intervienen en este tipo de proyectos, de mucha mayorcomplexitat que la que de vegades aparenten i a la qual complejidad de la que a veces aparentan y a la que algunosalguns atribueixen. Es tractava, en certa manera, de atribuyen. Se trataba, en cierto modo, de planteamientosplantejaments holístics que abordàvem amb el bagatge de holísticos que abordábamos con el bagaje de sensibilidades y 23
 23. 23. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSsensibilitats i experiències que, en part, si més no, provenien experiencias que, en parte al menos, provenían de nuestrasde les nostres col·laboracions amb el món de l’arquitectura. colaboraciones con el mundo de la arquitectura.La nostra feina es va anar diversificant més i més. Teníem Nuestro trabajo se fue diversificando más y más. Teníamoscapacitat i competència per abordar projectes molt variats, la capacidad y competencia para abordar proyectos muy varia-qual cosa va ser decisiva per sobreviure a les crisis dos, lo que fue decisivo para sobrevivir a las frecuentes cri-econòmiques freqüents d’aquella època. L’adaptabilitat és sis económicas de la época. La adaptabilidad es condiciónuna condició imprescindible per perdurar professionalment. imprescindible para perdurar profesionalmente. Así recuer-Així recordo, per exemple, la nostra intensa participació, en do, por ejemplo, nuestra intensa participación, por aquellosaquells temps, en el projecte de l’obra civil de plantes de años, en el proyecto de la obra civil de plantas de depura-depuració i tractaments d’aigües, quan es van impulsar des ción y tratamientos de aguas, cuando se impulsaron desdedel govern plans i inversions en aquest camp relativament el gobierno planes e inversiones en este campo relativamen-nou i amb futur. D’entrada, se’ns encarregava el projecte de te nuevo y con futuro. De entrada, se nos encargaba el pro-l’obra civil d’una planta concebuda per empreses yecto de la obra civil de una planta concebida por empresasespecialitzades, com Degremont, Cadagua o tantes altres, especializadas, como Degremont, Cadagua o tantas otras,que lideraven aquells projectes, i s’ocupaven de definir que lideraban aquellos proyectos, y se ocupaban de definirprocessos i seleccionar els equipaments i les instal·lacions procesos y seleccionar los equipamientos y las instalacionesque les farien realitat. I a nosaltres ens tocava definir la que las harían realidad. Y a nosotros nos tocaba definir laurbanització, els sistemes viaris i les estructures de urbanización, los sistemas viarios y las estructuras de decan-decantadors, digestors i edificacions diverses que servirien tadores, digestores y edificaciones diversas, que servirían dede suport o donarien aixopluc als equips subministrats per soporte o darían cobijo a los equipos suministrados por lasles empreses de depuració i tractament d’aigües. No ens vam empresas de depuración y tratamiento de aguas. No nosconformar amb això. No hauríem fet bé el que, de manera conformamos con ello. No hubiésemos hecho bien lo que,confusa, se’ns demanava i estrictament se’ns pagava. També, confusamente, se nos pedía y estrictamente se nos pagaba.en aquest cas, necessitàvem comprendre el que havíem de fer También, en este caso, necesitábamos comprender lo quei, en fer-ho, proposàvem ajustaments en la línia d’aigua que teníamos que hacer y, al hacerlo, proponíamos ajustes en laestructurava el projecte i en l’organització espacial de la línea de agua que estructuraba el proyecto y en la organiza-planta. La nostra feina, basada en la comprensió i en el ción espacial de la planta. Nuestro trabajo, basado en ladiàleg, posava de manifest que l’obra civil tenia una gran comprensión y en el diálogo, ponía de manifiesto que laimportància, era rellevant i no podia ser el resultat d’una obra civil tenía gran importancia, era relevante y no podíaimplantació pensada de manera exclusiva des dels processos ser el resultado de una implantación pensada exclusivamen-industrials. Van ser moltes les plantes que vam projectar en te desde los procesos industriales. Muchas fueron las plantas24
 24. 24. PRECEDENTS / PRECEDENTESaquella època, algunes en indrets tan allunyats com Iran, que proyectamos en aquella época, alguna en lugares tan ale-col·laborant amb Degremont. Més tard, a Fuenterrabía, per jados como Irán, colaborando con Degremont. Más tarde, enexemple, vam col·laborar en plantes on la integració Fuenterrabía, por ejemplo, colaboramos en plantas en las quepaisatgística i la qualitat visual de les edificacions havien la integración paisajista y la calidad visual de las edificacio-format part, gràcies a arquitectes sensibles, dels objectius nes habían estado, gracias a arquitectos sensibles, entre losque, entre tots, havíem d’assolir. objetivos que, entre todos, debíamos alcanzar.Són nombrosíssims, com ja he comentat, els arquitectes amb Son numerosísimos, como ya he comentado, los arquitectosqui vam col·laborar en els vint primers anys de la nostra tra- con los que en los veinte años primeros de nuestra trayecto-jectòria professional. Entre ells recordo, per exemple, Ramón ria profesional colaboramos. Entre ellos recuerdo, por ejem-Vázquez Molezún, amb qui vam fer el projecte del Banco plo, a Ramón Vázquez Molezún, con quien hicimos el pro-Pastor a la Castellana de Madrid. Recordo el seu estudi al yecto del Banco Pastor en la Castellana de Madrid. Recuerdosemisoterrani d’un edifici del carrer de Zurbano. A la dreta su estudio en el semisótano de un edificio de la callehi havia el despatx de José Antonio Corrales, a l’esquerra el Zurbano. A la derecha estaba el despacho de José Antoniod’en Ramón. Per allà corrien, delerosos i somrients, Rafael Corrales, a la izquierda el de Ramón. Por allí andaban afana-Olalquiaga i Salvador Molezún. Recordo l’ambient relaxat i dos y sonrientes Rafael Olalquiaga y Salvador Molezún.professional d’aquell estudi i algun trajecte urbà que vaig fer Recuerdo el ambiente relajado y profesional de aquel estudiosituat, sense casc, al seient del darrere de la poderosa moto y algún trayecto urbano que hice ubicado, sin casco, en eld’en Ramón. asiento trasero de la poderosa moto de Ramón.Alejandro de la Sota, que exercia de gallec savi i subtil, el A Alejandro de la Sota, que ejercía de gallego sabio y convaig conèixer en l’última etapa de la seva vida, ja disminuït retranca, le conocí en la última etapa de su vida, ya disminuidofísicament, però amb una curiositat i una passió pel que feia físicamente, pero con una curiosidad y una pasión por lo queextraordinàries. Vaig arribar a tenir-hi una relació personal hacía extraordinarias. Llegué a tener una excelente relaciónexcel·lent. Una setmana abans que morís em va trucar perquè personal con él. Una semana antes de su muerte me llamó paraanés pel seu estudi. Volia comentar amb mi imatges de ponts que fuese por su estudio. Quería comentar conmigo imágenesamericans que li havien arribat a les mans i que el fascinaven. de puentes americanos que habían llegado a sus manos y quePerò aquella trobada ja no va poder ser. le fascinaban. Pero ya no pudo ser aquel encuentro.Amb Javier Carvajal, un home complex i un arquitecte Con Javier Carvajal, hombre complejo y extraordinarioextraordinari, vam fer diversos projectes i, amb aquest motiu, arquitecto, hicimos diversos proyectos y, con tal motivo, fre-freqüentàvem el seu estudi, situat en una planta alta ben cuentábamos su estudio, situado en una luminosa planta alta 25
 25. 25. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSlluminosa que donava a una plaça Colón que encara no havien que daba a una plaza de Colón a la que aún no habían bom-bombardejat amb la bandera. Vam projectar plegats l’hotel bardeado con la bandera. Proyectamos juntos el hotelPríncep d’Astúries per a l’Expo’92 de Sevilla, amb els seus Príncipe de Asturias, para la Expo’92 de Sevilla, con sus trestres mòduls cilíndrics i unes cobertes singulars. Dibuixava módulos cilíndricos y unas cubiertas singulares. Dibujabaextraordinàriament bé i, com que el seu estudi –tal com extraordinariamente y como su estudio –como pasaba enpassava amb tots, en general–, s’anava reduint, perquè els general con todos– se iba reduciendo, porque los encargos seencàrrecs s’anaven distanciant, li va tocar dibuixar, tal com va iban distanciando, le tocó dibujar, como hizo un mes de agos-fer un mes d’agost –ho recordo molt bé–, una pila de plans to –lo recuerdo muy bien–, un montón de planos de acaba-d’acabats i fusteria d’aquell hotel. dos y carpinterías de aquel hotel.Treballar amb Javier Feducci va ser sempre una festa. Un Trabajar con Javier Feducci fue siempre una fiesta. Un hom-home amb una cultura i un sentit de l’humor extraordinaris. bre con una cultura y un sentido del humor extraordinarios.I un dibuixant excepcional. Amb ell, i gràcies a ell, Y un dibujante excepcional. Con él, y gracias a él, la organi-l’organització de l’Expo’92 ens va encarregar l’emblemàtic zación de la Expo’92 nos encomendó el emblemáticoPavelló dels Descobriments, i junts –jo vaig volar de Pabellón de los Descubrimientos, y juntos –yo volé desdeBarcelona a Sevilla el dia que es va incendiar– vam viure Barcelona a Sevilla el día que se incendió– vivimos aquellaaquella tragèdia. Quina tragèdia va ser… Però no ens va tragedia. Qué tragedia fue, pero no nos impidió acabar,impedir acabar, aquell dia intens, sopant esplèndidament i aquel día intenso, cenando espléndidamente y sin podersense poder reprimir les ganes de riure, igual que abans reprimir las risas, como antes habíamos reprimido las lágri-havíem reprimit les llàgrimes, a la vista del desastre. En mas, a la vista del desastre. A Javier había que arroparle,Javier se l’havia d’agombolar perquè suportava malament les porque soportaba mal las incompetencias y los ambientes deincompetències i els ambients de confrontació que se solen confrontación que se suelen crear en torno a este tipo decrear al voltant d’aquest tipus d’esdeveniments. L’Expo, com acontecimientos. La Expo, decíamos entonces, era territoriodèiem aleshores, era un territori comanxe i quan arribàvem a comanche y cuando llegábamos a la sevillana Isla de lala sevillana illa de la Cartuja per a reunions de feina, aixecà- Cartuja para reuniones de trabajo, levantábamos juntos lavem plegats la bandera blanca de rendició incondicional i bandera blanca de rendición incondicional y recordábamosrecordàvem que només hi anàvem a treballar. Allà, com en que íbamos solamente a trabajar. Allí, como en muchas otrasmoltes altres ocasions, vaig poder constatar que quan es ocasiones, pude constatar que cuando se reparte dinero oreparteixen diners o poder s’acosten multituds. Però quan es poder se aproximan multitudes. Pero cuando se trata de tra-tracta de treballar les files claregen i moltes vegades ens tro- bajar clarean las filas y nos encontramos muchas veces losbem els mateixos, només uns quants. mismos, unos pocos.26
 26. 26. PRECEDENTS / PRECEDENTESDurant una llarga temporada vam tenir relació professional Una larga temporada tuvimos intensa relación profesional conamb Rafael Moneo i el seu estudi minúscul i clandestí del Viso Rafael Moneo y su minúsculo y semiclandestino estudio delmadrileny. Hi niaven dos col·laboradors excepcionals com Viso madrileño. En él anidaban dos colaboradores excepciona-Emilio Tuñon i Luis Moreno, que més endavant van emprendre les como Emilio Tuñon y Luis Moreno, que más adelante echa-el vol, i de quina manera!, com a Mansilla+Tuñon. Amb ells, ron a volar, ¡y de qué manera!, como Mansilla+Tuñon. Contreballant molt estretament, vam col·laborar en la rehabilitació ellos, trabajando muy estrechamente, colaboramos en la rehabi-del palau de Villahermosa per transformar-lo en el Museu litación del Palacio de Villahermosa para transformarlo en elThyssen, i després en l’estació de llarg recorregut d’Atocha i en Museo Thyssen, y luego en la estación de largo recorrido dela urbanització d’aquell entorn urbà. Cosa que, per cert, va ser Atocha y en la urbanización de aquel entorno urbano. Lo que,un encàrrec conjunt que ens va fer el Ministeri i per al qual vam por cierto, fue un encargo conjunto que nos hizo el Ministerio,crear una UTE, entre el seu estudi i la nostra societat. Vam y para lo que creamos una UTE entre su estudio y nuestra socie-aconseguir portar a bon port el treball i solucionar sense dad. Conseguimos llevar a buen puerto el trabajo, y solventarconflictes les complicades qüestions administratives que solen sin conflictos las complicadas cuestiones administrativas quegenerar aquest tipus de treballs. No crec que en Rafael hagi suelen generar este tipo de trabajos. No creo que Rafael hayatornat a tenir alguna experiència similar. A nosaltres ens en va vuelto a tener alguna experiencia similar. A nosotros nos quedóquedar molt bon record. Després, a l’obra de l’estació, les forces un grato recuerdo. Luego, en la obra de la estación, las fuerzasdel mal, liderades per un enginyer funcionari que coneixíem del mal, lideradas por un ingeniero funcionario al que conocía-com el 666 i que teníem per una espècie de Tejero, van mos por el 666 y al que teníamos por una especie de Tejero,aconseguir canviar el projecte de la coberta de la sala hipòstila, consiguieron cambiar el proyecto de la cubierta de la sala hipós-que havíem projectat acuradament de formigó i que avui és tila, que habíamos proyectado cuidadosamente de hormigón yd’acer. Mentre que la de rodalies, en la qual nosaltres no havíem que hoy es de acero. Mientras que la de Cercanías, en la que no-intervingut, es va fer de formigó en comptes de metàl·lica, com sotros no habíamos intervenido, se hizo de hormigón en lugarestava previst en el projecte original. El cost d’aquest tipus de de metálica, como estaba previsto en el proyecto original. Elcanvis sempre sol ser del 30% (el 20 més el 10) i explica les coste de este tipo de cambios siempre suele ser del 30% (el 20fortunes que s’han fet en la construcció. I allà vam aprendre más el 10) y explica las fortunas que se han hecho en la cons-moltes coses genuïnes que configuren un sector en què sembla trucción. Y allí aprendimos muchas cosas genuinas que confi-miraculós que s’arribin a construir obres tal com han estat guran un sector en el que parece milagroso que se lleguen aconcebudes en el projecte. Un mèrit indubtable dels qui, fent construir obras tal como han sido concebidas en el proyecto.servir estratègies adequades, ho aconsegueixen. Realment, la Mérito indudable de quienes, utilizando estrategias adecuadas,nostra col·laboració amb Rafael Moneo va començar amb el lo consiguen. Realmente, nuestra colaboración con Rafaelprojecte Thyssen, i nosaltres hi vam arribar gràcies a Ove Arup, Moneo comenzó con el Proyecto Thyssen, y nosotros llegamosque el baró havia contractat a Lugano com a enginyeria de de la mano de Ove Arup, que el Barón había contratado en 27
 27. 27. A R Q U I T E C T E S E N T R E E N G I N Y E R S / A R Q U I T E C T O S E N T R E INGENIEROSsuport a Rafael, seguint el model anglosaxó que es feia servir i Lugano como ingeniería de apoyo a Rafael, siguiendo el mode-es fa servir en projectes d’arquitectura emblemàtics. La relació lo anglosajón que se utilizaba y se utiliza en proyectos de arqui-excel·lent que vam tenir amb Ove Arup –em reunia tectura emblemáticos. La excelente relación que tuvimos conperiòdicament amb Cecil Balmont, que aleshores era Ove Arup –me reunía periódicamente con Cecil Balmont, queresponsable d’aquest projecte– em va fer conèixer de primera era a la sazón responsable de este proyecto– me hizo conocer demà aquella enginyeria tan prestigiosa, la seva manera de primera mano tan prestigiosa ingeniería, sus modos de trabajotreballar i la seva organització. Després hem fet altres coses y su organización. Luego hemos hecho otras cosas con ellos yamb ells i estem en contacte freqüent. També vaig conèixer, en estamos en frecuente contacto. Conocí también en aquellaaquella època, altres empreses d’enginyeria admirables, com época a otras admirables empresas de ingeniería, como Cowi, oCowi o la també danesa Ramboll. A partir d’aquells contactes la también danesa Ramboll. A partir de aquellos contactos fueva anar naixent la idea de la Fundación Esteyco, creada el 92 a naciendo la idea de la Fundación Esteyco, creada en el 92 a ima-imatge, en certa manera, de les que aquelles enginyeries havien gen, en cierto modo, de las que aquellas ingenierías habían cre-creat en el seu moment per assegurar-se el futur després de la ado en su momento para asegurar su futuro tras la jubilación deljubilació del nucli de fundadors i directius que les havien núcleo de los fundadores y los directivos que las habían gestadogestat i governat. De manera que durant els vint anys que van y gobernado. De manera que, durante los veinte años que pasa-passar des de la creació d’Esteyco fins a la incorporació del ron desde la creación de Esteyco hasta la incorporación de nues-nostre protagonista, Andreu Estany, havíem consolidat una tro protagonista, Andreu Estany, habíamos consolidado unapolítica d’empresa que es caracteritzava per disposar d’un ampli política de empresa que se caracterizaba por contar con unequip de professionals experimentats en camps diversos i amb amplio equipo de profesionales experimentados en campostitulacions variades. La relació amb arquitectes havia estat molt diversos y con titulaciones variadas. La relación con arquitectosintensa, molt interessant i variada, també. Des de había sido muy intensa, muy interesante y variada, también.col·laboracions en el projecte de fonaments i estructures vam Desde colaboraciones en el proyecto de cimientos y estructurasevolucionar, sense abandonar-les, cap a intervencions més evolucionamos, sin abandonarlas, hacia intervenciones másàmplies i més protagonistes. Vam constatar que en les escoles amplias y más protagonistas. Constatamos que en las escuelasd’arquitectura s’ensenyava a projectar i que, al respecte, la de arquitectura se enseñaba a proyectar y que, al respecto, la for-formació dels enginyers era deficitària. Però, per contra, els mación de los ingenieros era deficitaria. Pero, por contra, losestudis d’arquitectura –creats amb freqüència al voltant d’un o estudios de arquitectura –creados con frecuencia en torno a unode pocs arquitectes destacats, i amb estrets vincles amb la seva o pocos arquitectos destacados, y con estrechos vínculos con suescola, en les quals intentaven aprendre, tot treballant, joves Escuela, en los que trataban de aprender trabajando jóvenesestudiants dels últims cursos– no estaven ben preparats per estudiantes de los últimos cursos– no estaban bien preparadosdesenvolupar projectes constructius cada vegada més para desarrollar proyectos constructivos cada vez más complejoscomplexos i amb unes exigències reglamentàries en les quals no y con unas exigencias reglamentarias en las que no era difícil28
 28. 28. PRECEDENTS / PRECEDENTESera difícil quedar atrapat. Per això, en la pràctica anglosaxona, quedar atrapado. Por eso, en la práctica anglosajona, al menosalmenys en projectes emblemàtics, juntament amb l’arquitecte en proyectos emblemáticos, junto con el arquitecto selecciona-seleccionat per concebre i dirigir un projecte es contractava una do para concebir y dirigir un proyecto se contrataba una capa-enginyeria capacitada, amb els coneixements tècnics necessaris, citada ingeniería, con los conocimientos técnicos necesarios,però també amb el tarannà adequat per aportar propostes que, pero, también, con el talante adecuado para aportar propuestassense desvirtuar la idea del projecte, el fessin possible. que, sin desvirtuar la idea del proyecto, lo hiciesen posible.I per aconseguir-ho, el diàleg entre l’equip d’arquitectes i Y, para ello, el diálogo entre el equipo de arquitectos e inge-enginyers havia de començar des dels primers compassos, quan nieros debía iniciarse desde los primeros compases, cuandorealment es concebien solucions. I, també per aconseguir-ho, realmente se concebían soluciones. Y, para ello también, eraera imprescindible que existís o es creés ràpidament una imprescindible que existiese o se crease rápidamente una sin-sintonia, professional i personal, entre els líders d’ambdós tonía, profesional y personal, entre los líderes de ambos gru-grups. La col·laboració interprofessional presidia, per tant, el pos. La colaboración interprofesional presidía, por tanto, elmodel anglosaxó i era possible per la pluridisciplinarietat de modelo anglosajón y era posible por la pluridisciplinaridadles enginyeries que se seleccionaven per portar-les a terme. Per de las ingenierías que se seleccionaban para llevarla a cabo.tal que això fos possible, el client, lúcid i competent, tenia en Para que ello fuese posible, el lúcido y competente clientecompte, quan avaluava econòmicament la inversió, uns consideraba, al evaluar económicamente la inversión, unoshonoraris professionals suficients per contractar per separat honorarios profesionales suficientes para contratar por separa-l’equip d’arquitectes i l’enginyeria, perquè no és desitjable que do al equipo de arquitectos y a la ingeniería, porque no esels honoraris d’un professional surtin de la butxaca d’un altre deseable que los honorarios de un profesional salgan del bol-professional. sillo de otro profesional.El model anglosaxó no és, malgrat tot, el paradigma de la El modelo anglosajón no es, sin embargo, el paradigma de laperfecció. Requereix, per descomptat, un entramat perfección. Requiere, desde luego, un entramado profesionalprofessional com el que existeix en aquells països, que como el que existe en aquellos países, que atesoran una tradi-atresoren una tradició que se sustenta en el bon fer. És el que ción que se sustenta en el bien hacer. Es lo que ocurre también,ocorre també, si se’m permet la digressió, amb el model permítaseme la digresión, con el modelo anglosajón del project-anglosaxó del project management, que traslladat al nostre país management, que trasladado a nuestro país se desvirtúa con fre-es desvirtua amb freqüència i, en ocasions, pertorba greument cuencia y, en ocasiones, perturba gravemente los procesos. Porels processos. Per aquí, sembla com si alguns –promotors aquí, parece como si algunos –promotores insatisfechos con elinsatisfets amb el grau de definició habitual dels projectes grado de definición habitual de los proyectos de arquitectura,d’arquitectura, i preocupats per la fiabilitat dels pressupostos y preocupados por la fiabilidad de los presupuestos y de los pla- 29

×