Successfully reported this slideshow.

Sunne 24 majl a ho-rarkopia-4

575 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sunne 24 majl a ho-rarkopia-4

 1. 1. www.irishadar.se/bemotande kontakt: Lisa Gustafsson Iris Hadar tel 08-399224, 076 539 90 71 lisa.gustafsson@irishadar.se
 2. 2. Håkan JanssonSunne, 24 maj 2012
 3. 3. OBS! Detta är inte alla bilder som fanns med i föreläsningen. Det finns en hel del bildtexter, skämt, eftertänksamma bilderm.m. som jag vill behålla och dessutom bilder jag lovat upphovspersonen att inte lämna ut vidare. Det finns också här med bilder jag förmodligen inte kommer hinna med men som kanske kan vara intressanta att se
 4. 4. Där bilden/texten inte finns med bland dessa papper har jag istället skrivit enrubrik så kanske du kan påminna dig själv om vad jag berättade till bilden/texten. Denna åhörarkopia är i svart/vit.
 5. 5. Vi människor utvärderas, betraktas, mäts, utpekas etc. hela tiden. Speciellt vi med tydliga”specialintressen”, hyperaktivitet, pinsamma ritualer, känsla av otillräcklighet, sociala fobier,affektiva problem m.m. Vi med en stämpel i pannan där det står ”annorlunda” # .Och allt detta enligt en outtalad konsensus om rätt och fel ifråga om moral, normer och reglersom överhuvudtaget inte låter sig mätas, beskrivas, övervägas, diskuteras och framförallt intekritiseras!Så hur skall något i nuet som jag ändå inte kan förstå kunna vara av vikt för mig? Något i nuetsom egentligen inte har plats och acceptans för mitt varande, min verklighet och mitt förståndoch som jag ju därför t.o.m. borde förakta och förkasta!? Vad finns det för mig att eftersträvasom skulle kunna göra att jag skulle vilja anses vara normal i vår kulturellt och kollektivtbetingade objektiva idé om hur vår upplevda civiliserade värld ska vara uppbyggd och fungera?Så vad är innebär det att vara normal?Tja… Egentligen att följa ett subjektivt ”medvetande” om just denna ”objektiva” normalitet. Alltsåden enskilde individens gissningar och tolkningar om vad alla andra anser vara normalt? Ellerkanske t.o.m. en massa individer som går omkring och tror att alla andra tycker och tänker somde själva gör… (Det låter som en ganska kraftig vanföreställning…)Och ändå fortsätter jag att försöka smälta in, vara normal. Jag gör det som jag tror är rätt. Jaggissar helt enkelt vad andra tycker och tänker… Precis som alla de utan NPF…# För det har viktiga herrar (utan egna NPF förståss) bestämt och sedan präntat ner i den heliga skriften DSM-V…
 6. 6. Håkans bok”Jag och mina diagnoser” Cura förlag 2007
 7. 7.  Ställ gärna frågor under själva föreläsningen! Jag kanske hoppar över vissa bilder p.g.a. tidsbrist.
 8. 8. Just ja!Angående tid och handikapp…
 9. 9. BILDTEXT”Tidsbönen”
 10. 10. BILD”Den annorlunda kossan”
 11. 11. MINADIAGNOSER
 12. 12. Huvuddiagnos: Aspergers syndrom ”med påtagligt autistiska drag” / HFA (högfungerande autism) Tilläggsdiagnoser: ADHD (uppfyller samtliga kärnsymptom) Bipolär sjukdom, typ 2 Ångestsyndrom
 13. 13. Några konsekvenser av mina diagnoser Utanförskap och isolering Oerhört kraftig sömnstörning Stark dödslängtan och ständiga självmordstankar, symptom Svåra och djupa depressionsperioder KUS - kroniskt utmattningssyndrom Nästan konstant ångest och sorg
 14. 14. TEXT ”Diktstrof avW.W. Majakovskij”
 15. 15. NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONS- NEDSÄTTNINGAR (NPF)
 16. 16. …Tourettes syndrom… …ADHD……ADD… …Tvångssyndrom – OCD……Aspergers syndrom… Även dyslexi och vissa språkstörningar räknas ibland som NPF.
 17. 17. Alla personer är summan av sina egenskaper.Hos en del personer uppfyller vissa av dessa egenskaper specifika diagnoskriterier.
 18. 18. BILD”Grodan Kermit får se sin röntgenbild
 19. 19. Gemensamma drag Rubbningar i nervbanor och ”signalsubstansnivåer” Genetiskt betingat Uppfyller kriterier enligt framförallt ”DSM-V” Dålig uppväxtmiljö kan inte orsaka NPF! Däremot kan en ogynnsam omgivning naturligtvis förvärra problematiken.
 20. 20.  svårt att planera, påbörja, genomföra och avsluta olika aktiviteter. svårt att reglera uppmärksamhetsgrad / grad av aktivitetsnivå stora problem att anpassa sitt beteende till nya situationer. svårt i samspelet med omgivningen stora problem att kunna lösa uppgifter som kräver en förmåga att kunna byta perspektiv. dålig impulsstyrning
 21. 21. ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder
 22. 22. Vad beror ADHD på? Orsaken till ADHD är inte fullständigt känd... Genetiska faktorer har central betydelse för uppkomsten av ADHD. Ogynnsamma förhållanden och komplikationer under graviditet och förlossning Rökning och intag av alkohol under graviditeten Ger lägre aktivitet i hjärnan än normalt av vissa signalsubstanser
 23. 23.  Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter slarvig… dålig uthållighet… organisationsproblem… ofta glömsk… lättdistraherad… Problem med hyperaktivitet händer… fötter… sitta still… rastlös… högvarv… alltid ”på”… hjärnbrus… Problem och impulsivitet otålig… avbryter samtal… kan inte vänta… handlar först, tänker sen… kort stubin Begränsat arbetsminne ett signifikant handikapp i skolan… socialt… i arbete…
 24. 24. Genusperspektiv Diagnoskriterierna är byggda på pojkar/män med ADHD… Flickor/kvinnor med ADHD är en underdiagnostiserad grupp Flickor/kvinnor kan ofta ha kraftigare ADHD - problematik än pojkar / män
 25. 25. Centralstimulerande läkemedel äridag förstahandsval då farmakologisk behandling av ADHD och ADD är medicinskt motiverad. UTAN RÄTT MEDICINERING KOMMER VI ATT FÅ EN NY UNDERKLASS I SVERIGEBESTÅENDE AV ALLA DESSA MÄNNISKOR SOM INTE KUNNAT TILLGODOGÖRA SIG SKOLARBETET!
 26. 26. Tvångssyndrom - OCD
 27. 27. Tvångstankar Ihållande, inkräktande tankar och fantasier. Orsakar ångest, oro och/eller ”äckelkänslor”.Tvångshandlingar Ritualiserat / repetitivt tvångsmässigt handlande för att dämpa främst ångest eller oro.… vidröra saker på ett systematiskt sätt… … upprepadkontroll av spisplattor… …vissa former av tics……repetitiva ljud och läten m.m.
 28. 28. forts. Drabbar minst två procent av befolkningen. Grundorsaken ännu oklar. Forskning tyder på störningar i samspelet mellan olika nervbanor där framförallt serotonin är inblandat.
 29. 29. BIPOLÄRSJUKDOM
 30. 30.  Kallades tidigare manodepressiv sjukdom. En psykiatrisk sjukdom, men vanlig som komorbiditet, därav ingående i NPF- området. En störning i min hjärna som orsakar kraftiga skiftningar i mina sinnesstämningar Sjukdomen delas idag in i flertalet olika typer
 31. 31. Bipolär sjukdom, typ 1Manisk fasDepressiv fas
 32. 32. Bipolär sjukdom, typ 2Manisk fasDepressiv fas
 33. 33. Depressionsskov Skuldkänslor Känsla av värdelöshet och hopplöshet Ingen lust till aktiviteter som annars är roliga och intressanta Trötthet Svårigheter med koncentration, minne och beslut Stora svårigheter att sova Förändrad aptit och viktproblematik Ständiga självmordstankar
 34. 34. SOCIALAPROBLEM I NPF
 35. 35. En social konsensus En konsensus som ingen kan förklara, begränsa, beskriva, rättfärdiga o.s.v. och som inte låter sig mätas.Denna konsensus förväntas jag förhålla mig trots att mina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gör detta oerhört komplicerat och svårt…
 36. 36. Jag har sedan jag var barn lärt migkompensera och dölja framförallt mittautismspektrumtillstånd med mängderav beteendestrategier för att på detta sätt kunna delta i det sociala speleti en värld jag egentligen inte förstår...
 37. 37. ”Att byta huvud inför varje ny social situation”
 38. 38. ATT VARA OCH TÄNKAANNORLUNDA
 39. 39. En konsensus om normalitet och sanningarDet finns en rådande konsensus om vad som t.ex. kan anses vara ”normalt”.En konsensus om t.ex. vilka prioriteringar som är korrekta, vilka sanningar somkan, ska eller bör vägas mot varandra och även hur detta bäst skall göras.
 40. 40. Denna konsensus utgår bl.a. från att det finns absoluta existerande sanningar. Ett exempel:
 41. 41. BILDTEXT”Vad blir 1 + 1?”
 42. 42. Vilka aspekter i ett övergripandesammanhang, som jag har svårt att seoch förstå, ska jag enligt den rådande sanningen välja? Vad i består det s.k. ”viktigaste?
 43. 43. BILD”Frihetsgudinnan?”
 44. 44. BILD”Kan man simma i asfalt?”
 45. 45. FÖRHÅLLNINGS- SÄTT & BEMÖTANDE
 46. 46. Förhållningssätt & förståelse!Inte först och främst metoder, metodik, didaktik och annat!
 47. 47. Vad är egentligen problemet?
 48. 48. Vad vill egentligennågon som t.ex. är arg?
 49. 49. Låt barnet ”försvinna iväg” ibland. Stör inte så snabbt.Vi får vila, styrka, energi och skydd i vår tankevärld.Denna tankevärld kan vara en viktig chans för oss med NPF att snabbt få varva ned inför alla yttre stimuli vi utsätts för.
 50. 50. ATT MÖTA MIG Snällhet, gärna överdriven men ärlig Inte titta mig ögonen hela tiden Genuin ärlighet, låtsas inget Helst inte vidröra mig i ”onödan”
 51. 51. Processkan vara viktigare än resultat Vägenkan vara viktigare än målet
 52. 52. Är en handling som leder tillatt ett bestämt mål uppnås nödvändigtvis korrekt?
 53. 53. När ni möter en person med NPF påert arbete är detta först och främst enterapeutisk situation (och inte främst en social situation)!
 54. 54.  Har du ett yrkesmässigt grundperspektiv och vad anser du egentligen? Hur formar du dina yrkesmässiga intentioner och vad förmedlar du egentligen? Har du ett tänkt yrkesmässigt förhållningssätt och hur bemöter du andra egentligen?
 55. 55. LITE ”TIPS”…
 56. 56. Lär dig lyssna! Var tyst ibland,tystnad är inte farligt…
 57. 57. förstå & biståuppfatta & uppskatta
 58. 58. Välj dina ”krig”…
 59. 59. Var noga med att: Berätta vad du kommer att göra Berätta varför du ska göra det Berätta vad du gör Berätta vad som händer Säg till när det snart är klart Säg till när det är slut Berätta vad som hänt Säg till när allt är klart Berätta vad detta innebär Berätta vad som ska hända nu

×