Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Escola
Camí del Cros
Ronda Cros, 13
08303 MATARÓ
Telf/fax: 93-7993563
NORMES
D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL
CENTRE
Ac...
2
Les presents
NORMES D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE ,
han estat aprovades en el Consell
Escolar del centre el d...
3
NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL CENTRE.
ÍNDEX.
0. ÍNDEX……………………………………………………………………………. 3
1. INTRODUCCIÓ………………………...
4
3.4. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS……………………… 18
3.4.1. Conserge …………………………………………………… 18
3.4.2. Auxiliar administrati...
5
6. RÈGIM DISCIPLINARI……………………………………………………………. 34
6.1. Principis generals……………………………………………………….. 34
6.2. Del professorat…...
6
INTRODUCCIÓ.
Entenem les NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE com
una eina que ha de servir per regular la vi...
7
2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.
2.1. ÒRGANS COL.LEGIATS.
2.1.1. CONSELL ESCOLAR.
El Consell Escolar del centre és l’òrgan d...
8
- Exercir la mediació i les pautes de solució de possibles conflictes en
el si de l’Escola en el que respecta al profess...
9
2.2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ
2.2.1. DIRECCIÓ.
La designació i competències consten en l’annex… del present regla...
10
2.2.6. COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS I MANTENIMENT.
La Direcció del nostre centre li delega el seguiment del mante...
11
Al llarg del curs escolar els interlocutors de l’EAP seran els mestres
d’Educació Especial.
Totes les demandes destinad...
12
3. RECURSOS HUMANS.
3.1. PROFESSORAT.
3.1.1. ASPECTES GENERALS.
El professorat del centres regeix i ha de seguir la nor...
13
3.1.3. ABSÈNCIES/SUBSTITUCIONS.
El professorat del centre es regeix i ha de seguir la normativa derivada del Decret
198...
14
Serà responsabilitat de la Coordinació de cicle:
- Presentar-la a totes les persones del cicle.
- Informar-li i designa...
15
- Recordar les normes de sortida: no córrer ni cridar…
- Mirar que no quedi cap nen/a a l’aula.
- Acomiadar-los dins l’...
16
En l’apartat Règim disciplinari del present Reglament es detallen els passos i
aspectes a tenir en compte tant en quan ...
17
Després de tres vegades reiteratives d’arribar tard i sense justificant, l’alumne de
Primària no podrà entrar a l’aula ...
18
Els pares i mares tenen dret en constituir-se en Associació i també a reunir-se en
els locals de l’Escola per tractar t...
19
- Tenir informat a l’equip de coordinació dels possibles
desperfectes o mal ús que tinguin les màquines.
- Periòdicamen...
20
L’equip de coordinació es farà càrrec de organitzar l’actualització dels
inventaris.
Si qualsevol mestre detecta un mat...
21
S’ha de respectar i fer respectar tota la dotació de material i mobiliari de
l’aula.
Cada classe disposa d’un espolsado...
22
Si un material no es troba o no se sap on és, demanar a Cap d’Estudis.
Si es troba un material deteriorat, incomplet… n...
23
Si trobeu algun aparell en mal estat o que no funciona, fer-ho saber a la cap
d’estudis o als responsables de mantenime...
24
- Cal fer respectar tot el material de pati (tanques, paperera, arbres,
joguines...)
- A l’hora del pati no es pot juga...
25
No s’ha de deixar entrar als nens i nenes als passadissos i a les classes en
hores de pati.
Tot l’alumnat de Primària h...
26
TORN ESPECIAL PLUJA.
- S’eliminen els torns de patis habituals i s’activarà el torn de pluja que
cada mestre/a ha de sa...
27
(direcció/conserge…) intentar contactar amb la família
perquè acudeixin al Centre de Salut.
* Si els pares no s’han loc...
28
En acabar la sessió de tarda, cal deixar les cadires ben posades, persianes
baixades i portes i llums apagats.
5.1.4. S...
29
L’esmorzar s’ha de portar en carmanyola sense utilitzar ni plàstics ni paper
d’alumini
En cas que l’alumne/a porti de m...
30
5.1.10. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES.
Els pares/mares no poden entrar al recinte escolar en hores lectives.
Els/les mestres...
31
5.2. ASPECTES ACADÈMICS.
L'horari del centre és de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h.
L’horari d’esbarjo serà d'11 h. a 11...
32
5.3. ASPECTES EXTRAACADÈMICS.
L’Escola oferta activitats extraescolars, organitzades i coordinades per
l’AMPA. I l’ Ass...
33
5.4. RÈGIM ADMINISTRATIU.
Tots els alumnes del centre estan registrats a l’Ordinador central i al llibre
de matrícula.
...
34
- Llibre de banc.
- Control de factures.
- Balanç de comptes.
- Justificació de comptes.
6. RÈGIM DISCIPLINARI.
6.1. PR...
35
ajustant-se al decret de drets i deures (sense pati, castigat a una altra
classe,…).
Aquest tipus de sancions correran ...
36
Si es reincideix o no hi ha una resposta adequada a la família caldrà
avisar des de Direcció , prèvia informació per pa...
37
Tres faltes greus ( reincidir en els aspectes anteriors, baralles fortes i
reiterades, faltes de respecte als mestres, ...
38
8. DISPOSICIONS FINALS.
El present reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació
definitiva pel C...
39
ANNEXOS
Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres
Decret 155/2010 de 2 novembre de la direcció de centres
edu...
40
- Notificació pagament material: inicial / reclamació
- Graella de registre de retards.
- Notificació absències mestres.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

2,417 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

 1. 1. 1 Escola Camí del Cros Ronda Cros, 13 08303 MATARÓ Telf/fax: 93-7993563 NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE Actualització 2013
 2. 2. 2 Les presents NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE , han estat aprovades en el Consell Escolar del centre el dia 3 de desembre del 2001 , revisat al juny de 2009 i ACTUALITZAT 2013.
 3. 3. 3 NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. ÍNDEX. 0. ÍNDEX……………………………………………………………………………. 3 1. INTRODUCCIÓ…………………………………………………………………. 6 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA…………………………………………… 7 2.1. ÒRGANS COL.LEGIATS………………………………………………….. 7 2.1.1. Consell Escolar…………………………………………….. ….. 7 2.1.2. Claustre…………………………………………………….… …. 7 2.1.3. Equip de Coordinació/Consell Direcció…………………. ….. 7 2.1.4. Equips de Cicle………………………………………………….. 8 2.1.5. Tasques de centre………………………………………………. 8 2.1.6. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)……………………… 8 2.2. ÒRGANS UNIPERSONALS……………………………………………… 9 2.2.1. Director/a…………………………………………………………. 9 2.2.2. Cap d’estudis……………………………………………………… 9 2.2.3. Secretari/a…………………………………………………………. 9 2.2.4. Coordinació de cicle…………………………………………........ 9 2.2.5. Coordinació d’informàtica……………………………………....... 9 2.2.6. Coordinació de prevenció de riscos i manteniment………… 10 2.2.7. Tutor/es……………………………………………………………. 10 2.2.8. Càrrecs delegació de gestió (material)…………………………. 10 2.3.SERVEIS……………………………………………………………………. 10 2.3.1. Relació amb EAP…………………………………………………. 10 2.3.2. Relació amb Serveis Socials……………………………………. 11 2.3.3. Relació amb el Servei de Menjador……………………………. 11 2.3.4. Relació amb l’AMPA…………………………………………….. 11 3. RECURSOS HUMANS………………………………………………………… 12 3.1. PROFESSORAT…………………………………………………………… 12 3.1.1. Aspectes generals………………………………………………. 12 3.1.2. Adscripció de tutories…………………………………………… 12 3.1.3. Absències/Substitucions……………………………………….. 13 3.1.4. Colònies………………………………………………………….. 13 3.1.5. Regulació del professorat nou a l’ Escola ...........…………… 13 3.1.6. Regulació dels mestres NO tutors…………………………….. 14 3.2. ALUMNAT…………………………………………………………………… 15 3.2.1. Matriculació ……………………………………………………… 15 3.2.2. Adscripció d’alumnes…………………………………………… 15 3.2.3. Baixes……………………………………………………………. 15 3.2.4. Alumnes immigrants……………………………………………. 15 3.2.5. Drets-Deures…………………………………………………… 15 3.3. PARES /MARES D’ALUMNES…………………………………………. 16 3.3.1. Associació de mares i pares (A.M.P.A.)…………………. 16 3.3.2. Associació Esportiva ( A.E.)............................................. 16 3.3.3. Drets i deures de les famílies……………………………… 16
 4. 4. 4 3.4. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS……………………… 18 3.4.1. Conserge …………………………………………………… 18 3.4.2. Auxiliar administrativa ..................................................... 19 4. RECURSOS MATERIALS……………………………………………………… 19 4.1. EMMAGATZEMENT I CONSERVACIÓ……………………………… 19 4.1.1. Material fungible……………………………………………… 19 4.1.2. Material inventariable………………………………………… 19 4.2. ÚS I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS (Normes d’ús)… 20 4.2.1. Espais d’ús comú: Aspectes generals……………………… 20 4.2.2. Lavabos……………………………………………………….. 20 4.2.3. Passadissos………………………………………………….. 20 4.2.4. Aules………………………………………………………….. 21 4.2.5. Material comú fungible……………………………………… 21 4.2.6. Material pedagògic………………………………………….. 21 4.2.7. Sala de mestres……………………………………………… 21 4.2.8. Informàtica I………………………………………………….. 22 4.2.9. Informàtica II…………………………………………………. 22 4.2.10. Biblioteca …………………………………………………… 22 4.2.11. Psicomotricitat………………………………………………. 22 4.2.12. Música……………………………………………………….. 22 4.2.13. Aula Taller…………………………………………………… 23 4.2.14. Espais externs: patis de Parvulari………………………… 23 4.2.15. Espais externs: patis de Primària…………………………. 24 4.3. SEGURETAT…………………………………………………………… 26 4.3.1. Control de punts perillosos………………………………….. 26 4.3.2. Pla d’emergència……………………………………………… 26 4.3.3. Protocol en cas d’accidents…………………………………. 26 5. RECURSOS FUNCIONALS……………………………………………………… 27 5.1. ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT……………………………. 27 5.1.1. Normes de funcionament: Aspectes generals…………….. 27 5.1.2. Horari d’assistència d’alumnes……………………………… 27 5.1.3. Entrades i sortides dels alumnes…………………………… 27 5.1.4. Sortides i excursions…………………………………………. 28 5.1.5. En la Convivència……………………………………………... 28 5.1.6. En l’alimentació……………………………………………….. 29 5.1.7. Salut i higiene…………………………………………………. 29 5.1.8. Referent al tabac……………………………………………… 29 5.1.9. En el treball……………………………………………………. 29 5.1.10. Relació amb les famílies……………………………………. 30 5.1.11. Ús de la imatge ................................................................ 30 5.2. ASPECTES ACADÈMICS…………………………………………….. 31 5.3. ASPECTES EXTRAACADÈMICS……………………………………. 32 5.4. RÈGIM ADMINISTRATIU……………………………………………… 33 5.5. RÈGIM ECONÒMIC……………………………………………………. 33
 5. 5. 5 6. RÈGIM DISCIPLINARI……………………………………………………………. 34 6.1. Principis generals……………………………………………………….. 34 6.2. Del professorat………………………………………………………….. 34 6.3. De l’alumnat……………………………………………………………… 34 6.3.1. Incompliment de les normes d’Escola………………………. 34 6.3.2. Faltes d’assistència i puntualitat……………………………… 35 6.3.3. En cas de malaltia i parasitosis………………………………. 35 6.3.4. En cas de no portar el material……………………………….. 36 6.3.5. Faltes greus…………………………………………………….. 36 7. ASPECTES EXTERNS……………………………………………………………. 37 7.1. Concursos………………………………………………………………… 37 7.2. Presència de l’Escola en activitats publicitàries……………………… 37 7.3. Presentació d’Editorials………………………………………………… 37 8. DISPOSICIONS FINALS………………………………………………………….. 37 ANNEXOS……………………………………………………………………………… 39
 6. 6. 6 INTRODUCCIÓ. Entenem les NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar, plasmant les regles que obliguin a tots els que d’una manera o altra participin en l’acte educatiu, i garanteixen al mateix temps els drets que igualment la legislació vigent els atorgui. A més haurà d’estructurar normes: Tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència. L’aplicació de les N.O.F.C. afecta a tots els integrants de la Comunitat Escolar pròpia del Col·legi Públic Camí del Cros, de la localitat de Mataró amb l’adreça social Ronda Cros, 13. Aquests membres integrants seran els següents: a/ Alumnes inscrits en aquest col·legi des de la seva matriculació o integració al centre fins a la seva baixa o cessament, sigui per fi d’estudis i escolarització o per raó de qualsevol tipus de trasllat. b/ Mestres en funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius/ves, provisionals, interins/es o contractats/des, de suport… c/ Pares i mares d’alumnes o tutors legals, des del moment de la matriculació del seu fill/a i fins a la seva baixa del col·legi i amb la possessió de la pàtria potestat sobre ells/es. d/ Personal de suport a la docència : Tècnics d’Ed. Infantil, Vetlladors/es, monitors de suport ... e/ Personal no docent, conserge, personal d’administració, personal de neteja, monitors de menjador, monitors d’extraescolars, ... durant el període de temps que romanen dins la comunitat escolar. f/ Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la Comunitat Escolar. El seu àmbit físic d’aplicació serà: a/ Les instal·lacions pròpies de la Comunitat Escolar. b/ Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la Comunitat escolar en la seva totalitat o un grup disgregat (nivell, cicle, petit grup, etc…) amb l’entitat i representativitat que li és pròpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, una altra comarca, autonomia o país.
 7. 7. 7 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. 2.1. ÒRGANS COL.LEGIATS. 2.1.1. CONSELL ESCOLAR. El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’Escola i l’òrgan de planificació, seguiment i avaluació general de les activitats. Les competències, composició, procediment d’elecció dels membres, funcionament i comissions específiques que hi ha, consten en l’annex… del present Reglament d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. El Consell Escolar tindrà les següents comissions: - Comissió Permanent - Comissió de Convivència. - Comissió econòmica. - Comissió de menjador (si cal). La composició i competències estan regulades pel esmentat decret i la de menjador s’acordarà , si cal, en una sessió de Consell d’inici de curs. 2.1.2. CLAUSTRE. El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació d’aquests/es en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per la totalitat del professorat que hi presten servei així com el/la tècnic/a d’Ed. Infantil i és presidit pel director. Les funcions i el funcionament estan regulades i consten en l’annex… del present Reglament d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. 2.1.3. EQUIP DE COORDINACIÓ/CONSELL DE DIRECCIÓ. Està format per un/a coordinador/a de cada cicle (Ed. Infantil, C. Inicial, C. Mitjà i C. Superior), el/la Cap d’estudis i Direcció. De manera puntual i depenent del tema a tractar també hi formarà part la Secretaria. Són funcions de l’Equip de Coordinació: - Assumir la coordinació pedagògica i de gestió de l’Escola. - Impulsar, coordinar i supervisar les activitats del equips de cicle, nivell, grups de treball… emergits de l’estructura interna de funcionament adoptada pel Claustre. - Convocar les sessions de Claustre així com els temes a tractar. - Complir i fer complir els acords de Claustre. - Coordinar els Serveis externs de l’Escola. - Supervisar les activitats extraescolars. - Supervisar el personal que treballa al centre: Mestres, monitors/es, personal de neteja, consergeria… - Controlar els aspectes materials i d’instal·lacions de l’ Escola i supervisar el correcte ús i estat dels mateixos. - Informar d’activitats relacionades amb la formació del professorat i d’altres d’interès per al Claustre i l’alumnat. - Coordinar les feines de preinscripció i matriculació. - Comunicar als respectius cicles totes les propostes, acords, demandes, informacions… que provenen d’altres estaments de l’Escola o de fora d’ella.
 8. 8. 8 - Exercir la mediació i les pautes de solució de possibles conflictes en el si de l’Escola en el que respecta al professorat, alumnat, pares… L’Equip de coordinació és reunirà preceptivament una vegada a la setmana en una sessió de matí o tarda (segons l’organització horària del curs) i sempre que la situació de l’Escola així ho requereixi. 2.1.4. EQUIPS DE CICLE. Els equips de cicle són òrgans de coordinació la funció principal dels quals és organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. Els/les mestres que no tenen tutoria i que imparteixen classe a més d’un cicle formaran part del cicle que es consideri més convenient. Serà l’equip de Coordinació que, mesurades totes les possibilitats resoldrà aquesta assignació a l’inici de cada curs escolar. 2.1.5. TASQUES DE CENTRE . Cada començament de curs a proposta de l’equip de coordinació es repartiran les tasques d’escola a realitzar i els/les seus/ves responsables . Els grups de treball/comissions és reuniran, dintre de l’horari de permanència al centre el temps necessari per portar a terme la seva tasca. Cada inici de curs cada grup de treball es marcarà uns objectius que es revisaran i avaluaran al final de curs per fer-ho constar al Pla de Centre i a la Memòria. Es farà un seguiment per part de Coordinació del treball que és va realitzant. 2.1.6. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (C.A.D.). La C.A.D. és l’encarregada d'organitzar i coordinar el conjunt d’activitats d’atenció a la diversitat, tant en lo referent a l’alumnat com a l’assessorament del professorat. La C.A.D. estarà formada per: Direcció, Cap d’Estudis, especialistes d’Educació Especial , Coordinadors/es de cicle, EAP , mestre/a d’Aula d’Acollida ( si n'hi ha) . Puntualment i depenent del tema a tractar hi podran participar altres professionals interns o externs a l’Escola. La C.A.D. es reunirà com a mínim tres cops al curs (un per trimestre) i cada vegada que sigui necessari.
 9. 9. 9 2.2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 2.2.1. DIRECCIÓ. La designació i competències consten en l’annex… del present reglament d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. La Direcció del nostre centre actuarà sempre conjuntament amb l’equip de coordinació, consensuant les actuacions i propostes a seguir. Prendrà unilateralment les mesures d’urgència que es requereixin i s’informarà amb posterioritat a l’equip de coordinació i/o el Claustre. 2.2.2. CAP D’ESTUDIS. La designació i competències consten en l’annex del present reglament d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. El/la Cap d’estudis del nostre centre actuarà conjuntament amb l’equip de coordinació, consensuant les propostes i actuacions a seguir. Prendrà unilateralment les mesures d’urgència que es requereixin, informada la direcció i amb posterioritat l’equip de coordinació i/o el Claustre. 2.2.3. SECRETARI/A. La designació i competències consten en l’annex del present reglament d’acord amb el Decret . 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. La Secretaria de la nostra escola actuarà coordinada amb la direcció del centre i amb l’equip de coordinació. Prendrà unilateralment les mesures d’urgència que es requereixin, informada la direcció i amb posterioritat l’equip de coordinació i/o el Claustre. 2.2.4. COORDINADORS/ES DE CICLE. La designació i competències consten en l’annex del present reglament d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. Els/les coordinadors/es romandran en el seu càrrec, sempre que la situació de l’escola i del cicle ho permeti, un mínim de dos cursos i un màxim de quatre. Tots/es els/les mestres de l’Escola poden ser coordinadors i es procurarà que tots/es passin per l’equip de coordinació. El/la coordinador/a de cicle és el responsable de la marxa pedagògica i organitzativa del seu cicle i de fer de pont de comunicació entre el cicle i l’equip de coordinació. El/la coordinador/a és la responsable de l’acondicionament i manteniment de la sala del cicle. El/la coordinador/a ha de complir i fer complir en el seu cicle els acords de Claustre i les pautes acordades a l’equip de coordinació. 2.2.5. COORDINACIÓ D’INFORMÀTICA. Actua coordinadament amb l’equip de Coordinació i l’equip directiu.
 10. 10. 10 2.2.6. COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS I MANTENIMENT. La Direcció del nostre centre li delega el seguiment del manteniment del centre. El/la mestre/a accepta voluntàriament aquest nomenament, en cas de no ser així aquesta tasca la segueix fent la Direcció. El/la mestre/a coordina el manteniment amb el conserge i vetllarà per: - Les reparacions petites que es poden fer directament a l’ Escola. - Les que necessiten demanda a l’Ajuntament però són de petita envergadura. - Les demandes de millores a l’Ajuntament. Es coordinarà amb Direcció que serà la que farà la demanda oficial. Recollirà les demandes per part del cicles i en farà el traspàs a Direcció i/o equip de coordinació. Portarà a terme totes les tasques derivades del seu càrrec segons resolució del 21 de juny de 1999. (consta en l’annex). 2.2.7. MESTRES TUTOR/ES. La designació i competències consten en l’annex del present reglament d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. 2.2.8. CÀRRECS DE DELEGACIÓ DE GESTIÓ. MATERIAL. La Secretaria de la nostra escola delega l’organització del material fungible del centre a un/a mestre/a per fer-ho. El/la mestre/a accepta voluntàriament aquest nomenament, en cas de no ser així aquesta tasca la segueix fent la Secretaria. El/la mestre/a i/o la secretaria vetllarà per: - Recollir les comandes de cicle. - Redactar la comanda de general d’escola. - Passar la comanda a secretaria per tal que la gestionin. - Rebre la comanda. - Organitzar la sala. - Repartir el material. - Proposar nous distribuïdors i nous materials. - Fer seguiment d’albarans i despeses conjuntament amb secretaria. Es coordinarà amb la secretaria del centre. 2.3. SERVEIS. Totes les relacions amb els serveis externs a l’Escola estaran supervisades per l’Equip de Coordinació del centre i/o l’equip directiu. 2.3.1. RELACIÓ AMB L’EAP. La relació amb L’EAP la coordinarà la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). Al llarg del curs escolar l’EAP es reunirà amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat a l’inici de curs (pel Pla de Treball), a mig curs (Seguiment) i a final de curs (Valoració) i sempre que es cregui convenient.
 11. 11. 11 Al llarg del curs escolar els interlocutors de l’EAP seran els mestres d’Educació Especial. Totes les demandes destinades a l’EAP han de passar primer pels mestres d’Educació Especial i valorar la priorització en Comissió d’Atenció a la Diversitat. Totes les demandes destinades a l’Escola procedents de l’EAP seran recollides pels mestres d’Educació Especial i valorades en la CAD. 2.3.2. RELACIÓ AMB SERVEIS SOCIALS. La relació amb Serveis Socials la coordinarà la CAD. Al llarg del curs escolar es tindran les trobades acordades a l’inici de curs depenent de la disponibilitat dels serveis socials. L’interlocutor/a amb Serveis Socials serà un membre de la CAD a poder ser la Direcció del centre. Totes les demandes destinades a Serveis Socials han de passar primer per l’interlocutor/a designats i valorar-les i prioritzar-les en la CAD. Totes les demandes de Serveis Socials destinades a l’Escola seran recollides per l’interlocutor/al i valorades en la CAD. 2.3.3. RELACIÓ AMB EL SERVEI DE MENJADOR. La relació amb el servei de Menjador estarà coordinada per la Direcció del centre. Si el Consell Escolar creu convenient es crearà una comissió de seguiment entre els membres de consell formada per un pare, un mestre i la Direcció. Al llarg del curs es tindran les trobades de coordinació organitzativa i pedagògica que per la bona marxa del servei es cregui convenient. Hi haurà, però, com a mínim tres trobades al llarg del curs (planificació-seguiment- valoració). 2.3.4. RELACIÓ AMB L’A.M.P.A. La relació amb l’A.M.P.A. es coordinarà des de l’equip de Coordinació. L’interlocutor/a per part de l’Escola serà la Direcció i depenent de la telemàtica també Cap d’Estudis i Secretaria. Hi haurà un/a interlocutor/a per part de L’A.M.P.A. que es designarà cada inici de curs. Hi haurà una trobada per l’elaboració del Pla de Treball del curs. Es plantejaran conjuntament totes aquelles activitats fixes i/o esporàdiques que impliquin a la Comunitat Educativa ( Activitats Extraescolars, festes amb alumnes i pares…). Al llarg del curs hi haurà les sessions de coordinació que calgui per a la bona marxa de l’Escola.
 12. 12. 12 3. RECURSOS HUMANS. 3.1. PROFESSORAT. 3.1.1. ASPECTES GENERALS. El professorat del centres regeix i ha de seguir la normativa derivada del Decret 198/1996 del 12 de juny pel qual s’aprova el Reglament Orgànic dels Centres (ROC) i a totes aquelles resolucions posteriors que es comuniquen en la Normativa d’Inici de cada curs escolar. Tots els mestres de l’Escola han de conèixer, consultar i dur a terme els continguts del Projecte Educatiu i Projecte Curricular del Centre. Cap mestre/a, a iniciativa personal, pot variar o eliminar cap apartat del PEC i PCC. Cal presentar una proposta al cicle que un cop argumentada passarà a aprovar-se en Claustre i incorporar-se com a modificació al document corresponent. La revisió del PEC i el PCC es farà periòdicament en algun dels seus aspectes o en la seva totalitat, incorporant-hi aspectes de modificació que s’hagin aprovat en Claustre i/o Consell escolar. Els acords presos en Claustre són d’obligat compliment per part de tots el professorat i personal de suport docent. Cada mestre/a és responsable de tenir cura de tots els documents de la seva aula, ja sigui generals del centre o particulars del cicle. 3.1.2. ADSCRIPCIÓ DE TUTORIES. El nomenament i cessament de tutors/es està regulat pel decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. Cada final/inici de curs es tractarà en Claustre aquest tema tenint en compte la realitat de la “plantilla” de mestres i els llocs de treball de que es disposa, així com de les possibles baixes, permisos… La Direcció tindrà en compte com a criteris principals la bona marxa de l’Escola, la bona atenció a alumnat i la garantia de seguiment del PEC i el PCC. Garantir, sempre que es pugui , que tots els mestres de Primària facin tot el cicle amb els mateixos alumnes i els d’Educació Infantil estiguin al llarg del cicle , com a mínim, dos cursos amb la mateixa tutora. Sempre que sigui possible plantejar-se el canvi de mestres d’un cicle a l’altre ,es tindran en compte els següents criteris: + Canviar un cop acabat el cicle. + Poder canviar havent fet un mínim de 4 cursos en aquell cicle o 2 cursos si el canvi no ha estat voluntari per part del mestre. + Si dos/dues mestres del mateix cicle volen canviar, opta primer el/la més antic/ga en aquell cicle. + A cada nivell ha de quedar un/a mestre/a que conegui els continguts i dinàmica d’aquell nivell. + Prioritzar la distribució dels càrrecs directius. Quan un mestre vulgui canviar de cicle, a Primària, cal que ho notifiqui a la Direcció del centre. El canvi de cicle es contempla tant ascendent com descendent en edats dels alumnes. Quan es plantegi una possible vacant, la Direcció valorarà les demandes dels/de les mestres que han sol·licitat canvi. Es valoraran les condicions i els criteris i es decidirà qui hi opta.
 13. 13. 13 3.1.3. ABSÈNCIES/SUBSTITUCIONS. El professorat del centre es regeix i ha de seguir la normativa derivada del Decret 198/1996 del 12 de juny pel qual s’aprova el Reglament Orgànic dels centres (ROC) i a totes aquelles resolucions posteriors que es comuniquen a la Normativa d’Inici de cada curs escolar. Quan un/a mestre/a ha de faltar a l’Escola cal avisar a Direcció i/o Cap d’estudis amb anel·lació si és una absència programada i el més aviat possible si és una urgència . Cal omplir el full de notificació d’absència/baixa i entregar-lo a Secretaria abans de l’absència programada i amb posterioritat en absències d’urgència. Cal presentar justificant a secretaria i signar el registre d’absències. Les Baixes mèdiques s’han de notificar el més aviat possible. S’ha de presentar l’original degudament complimentat amb les dades personal, mèdiques i el segell i nº de col·legiat del metge. El/la interessat/da és responsable de complimentar totes les renovacions seguint la normativa vigent. Si un/a mestre/a arribarà tard cal avisar telefònicament al centre. 3.1.4. COLÒNIES. El centre realitzarà colònies escolars a P5, 2n., 4rt. i 6è. Els objectius, acords organitzatius etc. estan regulats en l’apartat Colònies escolars del PCC. En cas que algun/a mestre/a no pugui assistir-hi, ho comunicarà a la Direcció que organitzarà la seva suplència. 3.1.5. REGULACIÓ DEL PROFESSORAT NOU A L’ESCOLA. Tota persona que vingui nova (nomenament anual i/o substitució) serà rebuda per un/s membre/s de l’equip directiu del centre seguint el protocol establert en el Pla d’acollida del centre. L’equip directiu seguirà el següent protocol: - Li demanarà la credencial i el telèfon de contacte. - Si el seu treball al centre ha de ser llarg (a partir de 10 dies) li donarà una fitxa per omplir amb les seves dades que haurà de retornar a secretaria. Li lliurarà el fulletó de normes d’escola fent-li el comentari pertinent sobre el seu contingut. (Annex 4). Així mateix li donarà una còpia del full de N.O.F.C. relacionat amb els mestres de nova incorporació (Annex 5 ) fent incís en el paper del/ de la Cap d’estudis, del/ de la Coordinador/a i del / de la paral·lel/a i el joc de claus del centre. L’equip directiu, a poder ser El/la Cap d’Estudis, seguirà els següents passos: - Assabentar del cicle, nivell i classe que li pertoca. - Donar els detalls i pautes a seguir tant de tipus pedagògic com funcional tenint en compte el cicle i nivell que li correspon. - Mostrar-li l’aula, la seva distribució i l’horari. - Informar-lo/la de les prioritats de l’Escola davant una substitució: Control de l’alumnat, respecte al material i ordre a l’aula... - Informar dels passos a seguir en cas de problema, dubte…: Paral·lela/coordinador de cicle/cap d’estudis. Que cal no deixar passar el problema i abordar-lo quan més aviat millor. - Presentar-lo/la a la Coordinadora de cicle i al/la paral·lel/a.
 14. 14. 14 Serà responsabilitat de la Coordinació de cicle: - Presentar-la a totes les persones del cicle. - Informar-li i designar-li les tasques extres: Grup de treball, tallers, vigilància de patis, racons, reforços, grup flexible… que assumeix la persona a la qual substitueix. - Posar-la al corrent del tipus de serveis i/o activitats de què disposa la nostra escola per atendre la diversitat d’alumnat (Ed. Especial, Reforç, …) i en quins i quines el seu grup classe hi participa. - Facilitar-li la informació i els materials necessaris i/o que cregui oportú així com les normes d’ús i conservació. - Interessar-se per la seva feina. - Intervenir a l’aula en cas de conflicte i/o irregularitats que afectin al PEC i el PCC del centre. Serà responsabilitat del/ de la paral·lel/a: - Programar conjuntament. - Explicar-li l’organització concreta del seu nivell i facilitar-li aquells aspectes concrets de la dinàmica diària de l’aula: Normes de disciplina, metodologies concretes, llistes d’absències, càrrecs, horaris, materials específics… així com el seu funcionament. - Informar del tarannà concret del seu grup classe. - Aconsellar en el COM, QUÈ i QUAN ho cregui convenient. - Oferir ajuda i/o intervenir per poder controlar els alumnes i poder portar a la pràctica de manera correcta la seva tasca. - En cas d’observar en aquesta persona alguna actitud poc respectuosa amb l’entorn humà i/o material haurà d’intervenir (donat que és la persona més propera a ella) i, si cal, amb posterioritat el/la Coordinador/a i l’equip de Coordinació. Acomiadament: - Un cop acabada la seva feina, el/la mestre/a substitut/a haurà de deixar la classe ordenada i en les mateixes condicions que la va trobar. - Haurà de deixar a l’Escola o tornar als seus companys/es qualsevol tipus de material que se li hagi facilitat durant la seva estada en el centre. - Recollirà de Direcció la seva credencial. - Si disposa de claus, les tornarà al conserge. - Deixarà pagades les despeses que hagi fet de menjador. 3.1.6. REGULACIÓ DELS MESTRES NO TUTORS. INICIS DE SESSIONS. Si fa la primera classe del matí o la tarda és responsable de passar llista i marcar-ho a la llista d’absències. FINALS DE SESSIONS. Els/les mestres especialistes una vegada acabada la seva classe, si és hora de pati, han de controlar que la classe quedi en ordre i que els/les alumnes surtin ordenadament al pati, sense quedar-ne cap a la classe. Els/les mestres especialistes una vegada acabada la classe si es l’última sessió del matí o de la tarda i els/les alumnes han de marxar hauran d’organitzar l’acomiadament dels/de les alumnes: - Fer que deixin l’aula endreçada.
 15. 15. 15 - Recordar les normes de sortida: no córrer ni cridar… - Mirar que no quedi cap nen/a a l’aula. - Acomiadar-los dins l’aula o, segons el nivell (1r./2n.) acompanyar-los en fila fins la porta de sortida. Aquesta mateixa responsabilitat l’haurà d’assumir qualsevol persona docent o no que per qualsevol circumstància puntual assumeixi la classe. 3.2. ALUMNAT. 3.2.1. MATRICULACIÓ. Els alumnes al fer la matriculació al centre se'ls enviarà per correu electrònic: Extracte del PEC , Extracte de les NOFC. Se’ls informarà de : Convocatòria de la reunió de pares ( Ed. Infantil) o convocatòria d’entrevista amb Direcció ( Primària) i d’informacions vàries sobre el proper curs. Per les famílies dels alumnes de P3 nou matriculats es farà una reunió de preparació de curs, un cop feta la matrícula. Anualment hi haurà un pla d’adaptació dels alumnes de P3, proposat pel Claustre i acordat pel Consell Escolar. Es disposa d’un Pla d’Acollida per l’alumnat. 3.2.2. ADSCRIPCIÓ D’ALUMNES. L’ agrupament d’alumnes a P3 es farà tenint en compte: Igualar nombres de nens/es, data de naixement, assistència a l’ Escola Bressol. Es revisarà al llarg de Parvulari per tal d’equilibrar nivells, si cal. Es valorarà el canvi d’agrupament quan hi hagi criteris suficients per portar-ho a terme. Per les noves matrícules es faran tenint en compte: - El nº d’alumnes per aula. - Les característiques del grup classe. Les noves matrícules són adjudicades al grup classe directament des de secretaria excepte casos especials que es demana opinió del cicle. 3.2.3. BAIXES. Les famílies que vulguin donar de baixa el/la seu/va fill/a en el centre hauran de comunicar-ho personalment a la Secretaria de l’Escola on signarà un full perquè consti la baixa. Si algun/a mestre/a rep la notificació de baixa d’una família ha d’informar-los que no serà efectiva fins que passin per Secretaria i al mateix temps informar a la secretària del centre perquè en tinguin coneixement. A l’inici de curs si es detecta l’absència d’algun/a alumne/a s’ha de comunicar a Secretaria. 3.2.4. ALUMNES IMMIGRANTS. Es disposa d’un Pla d’acollida per rebre els alumnes immigrants tant en el procés de matrícula habitual com si la incorporació és tardana . (Annex) 3.2.5. DRETS I DEURES. Els drets i deures dels alumnes, les normes de convivència i del règim disciplinari estan regulats pel decret 279/2006 del 4 de juliol i totes les esmenes que puguin sortir posteriorment (consta a l’annex).
 16. 16. 16 En l’apartat Règim disciplinari del present Reglament es detallen els passos i aspectes a tenir en compte tant en quan a la tipificació de faltes com en les mesures correctores. 3.3. PARES/MARES D’ALUMNES. 3.3.1. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (A.M.P.A.). Les Associacions de Mares i Pares d’alumnes estan regulades pel Decret 202/1987 de 19 de maig (annex.) i modificacions posteriors. L’Associació de Mares i Pares del centre està formada per totes aquelles persones, pares, mares o tutors dels/de les alumnes que s’hagin associat. Es passa a formar part de l’Associació abonant la quota familiar cada inici de curs escolar. L’Associació disposa d’uns estatuts (annex) que regulen el seu funcionament. L’AMPA designarà un interlocutor amb l’equip de coordinació de l’Escola per tractar temes de coordinació entre pares-mestres i per planificacions conjuntes. Les famílies que no formin part de l’AMPA no es podran beneficiar d’alguns dels seus serveis que s’especificaran en cada cas. L’Associació gestiona les Activitats Extraescolars coordinant el contingut pedagògic i organitzatiu amb l’equip de Coordinació del centre. Un representant de l’AMPA forma part, no electa, del Consell Escolar del centre. L’AMPA disposarà d’un espai a l’Escola pel seu ús. El responsable de l’ordre i conservació d’aquell espai serà el/la president de l’AMPA a qui es podran demanar responsabilitats. L’AMPA es reunirà en el seu local en horaris establerts i pactats amb la Direcció del centre. 3.3.2. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DEL CENTRE ( A.E.) L’Associació disposa d’uns estatuts que regulen el seu funcionament. L’Associació està formada per tot l’alumnat ( amb la tutorització corresponent) que s’hagin associat. L’Associació disposa d’una junta rectora que es reuneix periòdicament. La junta rectora amb la conformitat de l’Assemblea de socis designa un/a coordinador/a d’esport. El /la Coordinador/a d’esport fa d’enllaç entre l’esport en horari lectiu i no lectiu. L’Associació gestiona les activitats extraescolars esportives del centre així com el Casal d’estiu conjuntament amb l’AMPA. 3.3.3. DRETS I DEURES DE LES FAMÍLIES. Les famílies tenen l’obligació de fer assistir els/les seus/ves fills/es a classe. Qualsevol falta d’assistència cal que vagi acompanyada d’un justificant (nota, nota a l’agenda, verbal en cas de Parvulari i CI). En cas de malaltia llarga, caldrà que aquest justificant sigui del metge. Les famílies tenen l’obligació de fer que els/les seus/ves fills/es assisteixin amb puntualitat a l’Escola. Les hores d’entrada seran a les 9:00h. i a les 15:00h. La porta d’accés a l’escola es tancarà 10 minuts després d’aquestes hores. L’alumne que arribi a partir d’aquesta hora, podrà entrar presentant un justificant dels pares o del metge.
 17. 17. 17 Després de tres vegades reiteratives d’arribar tard i sense justificant, l’alumne de Primària no podrà entrar a l’aula fins acabada la primera sessió de classe. Les hores de sortida seran les 12:30h. i les 16:30h. Els/les nens/es que per la seva edat són recollits pels pares, tutors o familiars i restin a l’escola a partir de 10 minuts després de l’hora establerta i l’Escola no tingui cap notificació del perquè de l’endarreriment, el/la tutor/a contactarà amb la família i el deixarà a Direcció que amonestarà a la família si el retard és reiterat. Quan calgui que un/a alumne/a surti de l’escola durant l’horari escolar haurà d’avisar al/a la mestre/a mitjançant una nota a l’agenda o una nota. Al venir-lo a buscar cal esperar-se a la porta principal fins que el/la nen/a surti. Els pares i mares podran entrar en el recinte escolar per assistir a una cita concertada i/o activitat organitzada. Per fer visites a les exposicions dels passadissos haurà de ser a partir de les 12:30h. i/o de les 16:30h. avisant al conserge i/o mestre/a que estigui al càrrec de les portes. La connexió entre pares/mares i mestres ha de ser l’alumne, donant-li una nota, fent una nota a l’agenda, esperant a la sortida quan el/la mestre/a acompanya als/les nens/es (E.I. i C.I.) o donant una nota al conserge o mestre/a que està a la porta, per tal de no interrompre la classe. Els pares/mares tenen l’obligació d’anar a l’Escola sempre que el/la mestre/a els citi per assabentar-los del procés educatiu del seu fill/a com per la resolució dels problemes de convivència que puguin presentar. En cas de no poder assistir-hi cal avisar telefònicament o amb una nota. Les famílies han de concertar amb una nota escrita o telefònicament, amb la deguda antelació qualsevol entrevista que es vulgui tenir amb el/la mestre/a. Les hores de visita es notificaran a començament de curs. Davant qualsevol problema, dubte o queixa cal concertar entrevista amb el/la tutor/a. Les famílies han de comunicar a la Secretaria de l’escola qualsevol canvi de domicili o dades personals. Les famílies han de mantenir contacte periòdic amb els/les tutor/es dels/de les alumnes, mitjançant reunions convocades, els informes o les entrevistes. (La normativa que regeix aquest consta a l’annex del present reglament). Per les sortides que s’hagin de realitzar dintre de l’horari escolar s’enviarà un document a l’inici de curs i els pares hauran de signar-ne la conformitat de l’autorització. Si la sortida inclou hores fora d’horari lectiu (Colònies) hauran de signar una autorització específica. Les famílies han de proveir als seus fills d’aquell material (llibres de text/material fungible) que no està cobert per l’aplicació del dret a la gratuïtat de l’ensenyament. El sistema acordat a l’Escola i gestionat per l’AMPA per proveir els alumnes del material fungible és abonant una quota cada curs i l’alumne disposarà de tot el material que requereixi. L’Escola disposa d’un Pla de socialització de llibres de text. Les famílies signen un document de compromís a l’inici de l’escolarització i/o a l’inici de cada cicle. Per poder fer ús dels llibres socialitzats cal l’abonament de la quota de material. Els alumnes que no abonin la quota de material si no disposen de material se’ls dotarà únicament de paper i llapis per realitzar les activitats. Les famílies tenen el dret i el deure de conèixer i respectar el Projecte Educatiu del centre (PEC), el Projecte Curricular del Centre (PCC) i el Reglament Intern (RRI). Les famílies tenen el deure de col·laborar i recolzar les tasques educatives proposades pels mestres.
 18. 18. 18 Els pares i mares tenen dret en constituir-se en Associació i també a reunir-se en els locals de l’Escola per tractar tot el que estigui relacionat amb l’educació dels seus fills, sense perjudicar, però, el normal desenvolupament de les activitats docents i del personal que presta els seus serveis. Les famílies es responsabilitzen que els/les seus/ves fills/es assisteixin a classe nets/es tant de cos com de roba. S’ha d’informar a L’Escola de qualsevol malaltia que afecti la seva escolaritat i avisar en cas de malaltia contagiosa. La família ha de revisar la higiene del/de la seu/va fill/a i constatar que no tingui parasitosi ( polls/llémenes) . En cas de tenir-ne cal avisar a l’Escola i no assistir fins la total neteja del nen/a. La família haurà de presentar un certificat mèdic oficial en aquells casos en que l’alumne no pugui realitzar amb normalitat l’àrea d’educació física (a CI inclou l’activitat de Piscina). En cas de no poder realitzar l’Educació Física en algun dia puntual, cal portar una nota o fer una nota a l’agenda. La família és la responsable de l’alimentació correcta del/de la seu/va fill/a però tenint en compte que el tema de l’alimentació és un tema de treball a l’Escola, caldrà que segueixi les pautes indicades pels/per les mestres de l’Escola. Si rep un avís sobre temes d’alimentació per part dels mestres caldrà que el tingui en compte. Per poder administrar medicació als/a les alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. Ni els/les mestres ni el servei de menjador administraran cap medicament que no compleixi els requisits. És obligació de les famílies complir i fer complir als seus fills/es totes les normes de l’Escola. 3.4. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 3.4.1. CONSERGE. El conserge té un conveni i un Reglament amb l’Ajuntament que marca les seves tasques. La Direcció del centre coordina i supervisa la feina del conserge. La Direcció notificarà al conserge la persona que supervisarà les tasques de manteniment dins del centre i qualsevol canvi al respecte. Es coordinarà amb l’encarregat de manteniment per tal de: - Fer les demandes a l’Ajuntament. - Supervisar tot l’edifici per comprovar-ne l’estat. - Atendre els desperfectes i gestionar-ne la reparació. - Observar el dèficit de l’edifici i fer propostes de millora. Ha de ser tractat amb respecte i educació per qualsevol membre de la comunitat educativa. Ha d’avisar a qualsevol alumne que estigui infringint les normes i juntament amb el seu tutor i/o membre de l’equip de coordinació posar-li un càstig. Assumeix la tasca d’encarregat de màquines que consisteix en : - Vigilar el funcionament de la fotocopiadora i la multicopista. - Contactar amb els equips tècnics en cas d’avaria. - Supervisar l’existència de paper, tinta… i fer la comanda a qui correspongui i quan calgui.
 19. 19. 19 - Tenir informat a l’equip de coordinació dels possibles desperfectes o mal ús que tinguin les màquines. - Periòdicament (un cop al mes) netejar-les. - Desconnectar-les i protegir-les quan calgui. 3.4.2. AUXILIAR ADMINISTRATIU. Les seves tasques així com la regulació horària consten en les instruccions d’inici de cada curs escolar Aquest personal està coordinat i rep demandes i organització de feina només per part de l’equip directiu del centre. 4. RECURSOS MATERIALS 4.1. EMMAGATZEMAMENT I CONSERVACIÓ. 4.1.1. MATERIAL FUNGIBLE. La comanda la farà cada cicle i el/la coordinador/a la passarà a l’encarregat de material que la tramitarà. Un cop rebuda la comanda, l’encarregat de material comprovarà que hi sigui tot i en bon estat, comprovarà els albarans i els passarà a la Secretària. El material es disposarà a la sala de material, ordenat per cicles i general d’escola. Cada inici de curs s’informarà del mètode a utilitzar per demanar el material setmanalment. Un cop a la setmana es repartirà el material segons el sistema acordat. Qualsevol canvi o particularitat relativa a aquesta sala i la seva organització serà responsabilitat de l’encarregat/da que ho posarà en coneixement de l’equip de coordinació i/o Claustre per a la seva aprovació. El respecte al material i la consciència d’aprofitar-lo al màxim ha de ser una premissa de tots/es els/les mestres. No es canviarà el material si està en condicions de ser utilitzat. Al final de curs es recollirà tot el material no usat o reutilitzable per poder-lo utilitzar el proper curs. Les comandes es faran en base al material ja existent. Al final de curs i seguint les pautes de l’encarregada i de coordinació, es recollirà el material utilitzat i no reutilitzable pels nostres alumnes i s’oferirà a alguna humanitària. 4.1.2. MATERIAL INVENTARIABLE. Considerarem material inventariable: Mobiliari, material audovisual, material informàtic, eines, material pedagògic (làmines, llibres text, calculadores, material per treballar les diferents àrees, dossiers, mapes, jocs…), llibres, material de música (cintes, instruments…)… Cada aula disposarà d’un material concret, acordat pel Claustre i/o Cicle. Les sales d’ús comú disposaran d’un material propi de l’aula i un altre que pot ser de préstec (caldrà omplir el full de préstecs). El/els responsables de cada sala hauran de fer l’inventari i fer el seguiment del material al llarg del curs. Cada inici i final de curs es comprovarà l’inventari. L’inventari s’actualitzarà cada cop que s’adquireixi un nou material i/o es deteriori i es doni de baixa.
 20. 20. 20 L’equip de coordinació es farà càrrec de organitzar l’actualització dels inventaris. Si qualsevol mestre detecta un material deteriorat caldrà notificar-ho a coordinació o a l’encarregat de manteniment per tal que es pugui arreglar o reposar. 4.2. ÚS I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL-LACIONS. (Normes d’ús). Tots els espais de l’Escola requereixen un ús adequat i ens pertoca als mestres i usuaris/es vetllar per la bona utilització d’aquests espais. A tal fi tenim unes normes que conegudes per tots, hem de complir i fer complir. 4.2.1. ESPAIS D’ÚS COMÙ: ASPECTES GENERALS. Els espais d’ús comú de l’Escola han de quedar sempre en condicions per poder-los utilitzar. Cadascú s’ha de fer responsable d’ordenar el que ha de desendreçat. Si observa un espai sovint desendreçat o mal utilitzat, cal notificar-ho a coordinació. No s’ha de guixar, ratllar ni embrutar: Parets, portes, taules, cadires… de cap espai de l’Escola. No s’han de tirar papers ni altres objectes al terra i cal recollir i/o fer recollir els que veiem. Si s’observa alguna cosa que no va bé i/o està espatllada cal avisar al mestre/a. 4.2.2. LAVABOS. S’ha d’habituar als alumnes a anar als del pati, abans d’entrar a classe desprès del pati. Els del passadís s’utilitzaran en hores de classe, només en cas de molta necessitat. Si alguns/es alumnes hi van en hores de classe, cal que s’hi vagi d’un/a en un/a i amb el control i responsabilitat del/la mestre/a. Vetllar perquè no es jugui als lavabos, ni s’embrutin innecessàriament amb sorra, aigua o brutícia. Cal educar l’hàbit de tirar de la cadena sempre que es va al lavabo i rentar- se les mans. Cal educar l’hàbit de tancar les aixetes. Els lavabos dels mestres són d’ús exclusiu per mestres i altres adults. 4.2.3. PASSADISSOS. No es pot córrer pels passadissos, el/la que córrer cal que torni a iniciar el camí sense córrer. Els/les germans/es no s’han d’esperar a les portes de les classes, se’ls ha de fer esperar a la porta principal. S’han de respectar tots els treballs penjats i/o exposats. No es pot jugar ni botar la pilota. Quan s’esperen per menjador i/o Activitats Extraescolars, cal que ho facin en el lloc establert i correctament asseguts. Si es fa sortir un/a alumne/a a treballar al passadís, cal que el/la mestre/a tingui un control de l’espai que utilitza, així com que treballi correctament assegut. 4.2.4. AULES El/la mestra és el responsable del material de la seva aula, del seu ús i conservació. A tal fi cal que periòdicament revisi l’estat de les taules, cadires…
 21. 21. 21 S’ha de respectar i fer respectar tota la dotació de material i mobiliari de l’aula. Cada classe disposa d’un espolsador per espolsar el esborrador als patis petits. Si alguna cosa de la classe es trenca o es necessita i no es té, cal omplir l’imprès de demandes de manteniment i donar-lo a la coordinadora o als encarregats de manteniment. Hem de vetllar pels respectes al material escolar que tenen els alumnes i controlar el que es gasta. Cap alumne/a ni pare/mare hauria d’entrar a l’aula després de classe sense el permís dels/de les mestres tutors/es o de la direcció del centre. Cada aula disposa d’una caixa amb tots els dossiers corresponents així com del llistat del què ha de contenir. 4.2.5. MATERIAL COMÚ: FUNGIBLE. Hi ha una/es mestra/es amb delegació de gestió que s’encarrega del material fungible: Comandes, ordenació… Cada trimestre es fa, per cicles, una comanda de material descomptant el material ja en existències. Un cop a la setmana es reparteix material (segons comanda feta seguint els acords d’inici de cada curs ). La comanda setmanal s’ha de realitzar seguint les indicacions establertes a l’inici de cada curs. A l’inici de cada curs s’indicarà com procedir en el tema de les plastificacions. Es pot disposar de recull de material fungible a la sala del cicle. En aquest cas el/la coordinadora de cicle es fa responsable del seu ordre. 4.2.6. MATERIAL PEDAGÒGIC. Cada cicle disposa d’una sala i un material d’ús comú de cicle. El/la coordinador/a és el/la responsable de que tot estigui correcte. A les aules d’ús comú (Biblioteca, Psicomotricitat, Informàtica I i II, Audovisuals, Taller, Sala de mestres…) es disposa d’unes normes específiques de funcionament que cal seguir. El material comú l’ha d’anar a buscar el/la mestre/a, s’ha d’apuntar al full de préstecs o retornar-lo immediatament. Al retornar-lo cal apuntar-se, també. No es pot tenir el material comú molts dies a l’aula, doncs altres el podrien necessitar. Si algun material el trobem deteriorat, cal notificar-ho a la coordinadora i/o cap d’estudis. Si hi ha propostes d’adquisició de nou material, cal presentar-les al cicle i si són d’alt pressupost cal presentar-les a coordinació. 4.2.7. SALA DE MESTRES. La sala de Mestres inclou: - Espai per reunions. - Espai per treball individual del/de la mestre/a. - Material pedagògic de consulta: Llibres de text, apartats per àrees transversals, làmines, mapes, material reciclable per retallar… - Informacions. - Cafetera/ microones / nevera L’encarregat/da de l’ordre de la Sala és el/la Cap d’Estudis. Si s’agafa un material cal apuntar-se al full de préstecs de l’aula (pissarra), retornar-lo el més aviat possible i apuntar la tornada.
 22. 22. 22 Si un material no es troba o no se sap on és, demanar a Cap d’Estudis. Si es troba un material deteriorat, incomplet… notificar a Cap d’Estudis. Un cop utilitzat el servei de cafetera/microones/nevera cal deixar-ho endreçat (llençar els gots, tovallons… a la paperera) i rentar el que s’hagi embrutat. Cal deixar les taules i cadires ben posades. No deixar el material descol·locat, cal tornar-ho al seu lloc. 4.2.8. INFORMÀTICA I. Normes específiques entregades a cada mestre/a a l’inici de cada curs. Estan penjades a les sales corresponents. 4.2.9. INFORMÀTICA II. Normes específiques entregades a cada mestre/a a l’inici de cada curs. Estan penjades a les sales corresponents. 4.2.10. BIBLIOTECA. Llegir asseguts i amb silenci. Cal que respectem els llibres per tal que no se’ns trenquin. Un cop llegit el llibre cal retornar-lo al carretó de la biblioteca. En acabar deixar-la com l’hem trobat: Cadires ben posades, llums apagats, porta tancada… 4.2.11. PSICOMOTRICITAT. El/la responsable de l’ordre i cura de l’aula són els especialista d’Ed. Física i les mestres que fan la Psicomotricitat a Ed. Infantil. Començament de la sessió: - Treure’s les sabates i deixar-les juntes i ordenades. - Es pot entrar en sabates de sola blanca, el que no les tingui se les haurà de treure. Acabament: - Ordenar el material, comptar-lo si cal. - Deixar el material endreçat al seu lloc. - Posar-se les bambes. - Deixar les persianes baixades i les cortines ben posades. - Tancar el llum i la porta. Si es troba algun material deteriorat cal retirar-lo i notificar-ho a la coordinadora. Si es té una proposta de compra cal notificar-la a coordinació. 4.2.12. MÚSICA. La responsable de l’ordre i cura és l’especialista de música. El material ha d’estar disposat de manera que es pugui trobar i utilitzar en qualsevol moment. Si es vol utilitzar l’aula cal comprovar horaris amb l’especialista de Música. Comprovar el bon funcionament dels aparells que vulguis utilitzar i que els endolls estiguin connectats a la xarxa. Disposar adequadament la sala per a l’activitat que vagis a realitzar. Acabada la sessió, recolliu la sala: - Pantalla enrotllada. - Recollir els aparells, deixar-los tancats, recollir cintes… - Baixar persianes. - Tancar el llum i la porta.
 23. 23. 23 Si trobeu algun aparell en mal estat o que no funciona, fer-ho saber a la cap d’estudis o als responsables de manteniment. Si trobes a faltar un material que abans hi era i ara no hi és, comunicar-ho a la cap d’estudis i/o manteniment. 4.2.13. AULA TALLER. El responsable de l’ordre i cura del material és el/la coordinador/a de Ciències 6-12. El material que es vulgui utilitzar s’ha de demanar al responsable. El material de Ciències cal demanar-lo al coordinador de Ciències 6-12 amb temps suficient per poder-lo preparar. Quan s’utilitza l’aula per fer classe cal: - Protegir les taules amb paper. - Pujar els tamborets a sobre la taula, en acabar la sessió. - Tancar llums i porta. - Baixar persianes en acabar la sessió de tarda (16:30h.). No es pot tocar cap de les eines sense permís i supervisió del mestre. 4.2.14. ESPAIS EXTERNS: PATIS DE PARVULARI. El pati es considera espai educatiu i per tant els/les mestres hem d’utilitzar-lo per educar i observar als alumnes en situacions diverses. SORRA. - Els forats només es podem fer al sorral, fora d’ell es pot apilar sorra amb les mans però no fer forats. Cal escampar la sorra abans d’entrar. - Vigilar que no es tirin sorra, és perillós pels ulls. - Amb les pales i les galledes es juga al sorral. No es pot buidar de sorra el sorral. Si algun/a nen/a ho fa cal que la torni i anar rectificant l’hàbit. - No tirar sorra als llocs emportlanats, escales, vorera o desaigües. Si algun/a nen/a ho fa caldrà fer-li netejar amb les mans o l’escombra de classes. PEGAR, BARALLES, INSULTS. - Observar i respondre a les demandes d’ajuda: Hi intervindrem quan calgui: * 1r. raonant i fent raonar el que ha passat al/als nen/nens. * 2n. haurà de demanar disculpes i reconèixer el que ha fet. * 3r. deixar el/la nen/a dret/a a la paret perquè pensi. * 4rt. si hi torna caldrà castigar-lo/la sol/a a la classe o altres mesures. LAVABOS. - Caldrà fer alguna ullada per tal que no juguin als lavabos. - Caldria acostumar-los anar-hi abans de sortir. - P3 i P4 durant el pati aniran al lavabo de P4B. - P5 abans de sortir i de manera organitzada amb el control del/de la mestre/a aniran al lavabo del seu passadís. Si hi ha alguna urgència a l’hora de pati aniran al lavabo de P4B. ALTRES ASPECTES. - Les persianes de psicomotricitat no es poden colpejar. - Les cadenes de separació d’espais no són per seure ni es pot saltar.
 24. 24. 24 - Cal fer respectar tot el material de pati (tanques, paperera, arbres, joguines...) - A l’hora del pati no es pot jugar a la classe ni als patis petits. - No es poden baixar les escales del pati de Primària. - Cal respectar les plantes i els arbres. No s’arrenquen ni s’aixafen. - Educar l’hàbit de respondre al xiulet i/o timbre. TORNS DE PATI. EL/LES MESTRES DE VIGILÀNCIA EN EL PATI SÓN ELS RESPONSABLES DEL COMPLIMENT DE LES NORMES. - Els/les mestres es distribuiran per diferents espais del pati per poder controlar : els diferents materials, llocs estratègics de bona visió sobre el pati, passejar-se sovint, - El/La que li toqui el torn ha de sortir molt puntual. - Mai poden estar els/les nens/es sols/es al pati. - Els/Les tutors/es que no tenen vigilància estaran al pati abans de l’hora establerta per entrar. - A l’hora en punt toca el timbre o cal tocar el xiulet i: * P3 i P4 entraran a classe. Si una de les tutores no hi és, la mestra del nivell que és al pati controlarà l’entrada i que no en quedi cap al pati. * P5 entrarà fent filera. Si l’altra tutora no hi és entrarà les dues classes. EN CAS DE PLUJA: - Si plou no és pot sortir al pati i s’hauran de fer jocs a la classe. - Si ha parat de ploure i el pati de parvulari està inundat (cosa freqüent), tampoc es pot sortir. - Si la situació dura més de 2 dies seguits s’articularà un sistema per poder sortir a jugar coordinats per el/la Coordinador/a de cicle i el/la Coordinador/a de riscos i manteniment. - Si per raons meteorològiques o per obres s’ha de fer un ús diferent del pati, s’avisarà per part de coordinació i/o manteniment. QUAN ANEM A VISITAR I/O JUGAR AMB ELS NENS D’EDUCACIÓ INFANTIL A ALTRES ESPAIS DE L’ESCOLA, CALDRÀ RESPECTAR LES NORMES ACORDADES PER AQUELLS ESPAIS. 4.2.15. ESPAIS EXTERNS: PATI PRIMÀRIA. Els/les mestres que estan al pati son els/les responsables en aquell horari i a qui es pot demanar responsabilitats donat el cas. MAI poden estar els nens/es sols/es al pati. El/la mestre/a de TORN ha de ser el/la primer/a a sortir i l’últim/a d’entrar. Els/les mestres s’han de passejar per tal de donar cap a tota la zona que els toca controlar. Educar l’hàbit de respondre al timbre. Cal acostumar als nens a anar al lavabo a l’hora de sortir. El/la mestre/a que té torn de pati no deixarà cap nen/a castigat/da o acabant treballs tot/a sol/a a classe.
 25. 25. 25 No s’ha de deixar entrar als nens i nenes als passadissos i a les classes en hores de pati. Tot l’alumnat de Primària han d’anar als lavabos de la pista. Es pot jugar a pilota (jocs esportius) als espais preparats a tal fi: Pistes asfaltades, pista de sorra CM i pista de sorra CI. Fora d’aquests espais es pot jugar a jocs organitzats amb pilota sota el control del mestre de pati i respectant les zones arbrades i de natura. Si la pilota cau en un tancat, es penja d’un arbre o surt fora de l’Escola, cal comunicar-ho al/la mestre/a de pati que resoldrà el tema adequadament. Els patis de Primària no es pot jugar amb la sorra, ni fer forats. El sorral de la pista és per ús d’Educació Física (salt de llargada), no es pot utilitzar per jugar-hi, per això restarà tapat. Els espais limitats amb un fil i/o corda, volen dir que no es poden trepitjar. S’han de respectar tots els arbres i plantes: No es poden trencar fulles, fruits, penjar-se de les branques ni colpejar els troncs. Tampoc no s’arrencarà herba ni flors. Els bancs són per seure, no per enfilar-nos o pujar-hi de peus. A la font dels pins no s’hi poden enfilar, ni esquitxar deliberadament. Hi poden beure aigua correctament. No traslladarem ni mourem pedres, ni “adoquins” dels seu lloc. Els animals es respectaran, tant els del tancat ( si n'hi han ) com tots aquells que es trobin lliures al pati. Cal explicar als nens i nenes de C.M. i C.S. que no poden anar als gronxadors de C.I. En cas que algun nivell estigui d’excursió assumeix la vigilància altres mestres del seu cicle. Si tot el cicle és d’excursió el mestre de la zona del costat assumirà la vigilància d’aquella zona. No utilitzar les porteries de futbol i “cantxes” de bàsquet per gronxar-se i enfilar-se . No llençar pedres ni pals. Vigilar les empentes en llocs susceptibles de perill. No es poden portar baldufes ni cap joc que pugui causar accidents o deteriorament de les instal·lacions. En cas de conflicte cal observar i respondre a les demandes d’ajuda, intentant solucionar el conflicte en aquell moment i que no segueixi al tornar a classe: - 1r. Raonar i fer raonar als alumnes implicats: el per què, com… - 2n. S’haurà de demanar disculpes i reconèixer el que s’ha fet - 3r. Deixar al nen/a dreta a la paret perquè pensi. - 4rt. Si hi torna caldrà deixar-lo castigat sense pati el dia següent o altres mesures correctores. ZONES DE CONTROL: S'especificaran i es distribuiran a l'inici de cada curs escolar. Al tocar el timbre tots els nens i nenes entraran sols a classe, el/la mestre/a de pati es quedarà l’últim/a per tal de que no quedi ningú endarrerit. A l’entrada del pati els altres mestres estaran a la classe i/o al passadís per tal de controlar l’entrada i que sigui ordenada i sense carreres. A l'inici de cada curs s'especificaran i es distribuiran responsabilitats entre tots/es els/les mestres.
 26. 26. 26 TORN ESPECIAL PLUJA. - S’eliminen els torns de patis habituals i s’activarà el torn de pluja que cada mestre/a ha de saber i que estarà penjat a la sala de mestres des de l’inici de cada curs. - Si per causa meteorològica o obres cal fer una atenció especial als patis, s’avisarà per part de l’equip de manteniment per tal de fer-ne l’ús més adient. 4.3. SEGURETAT. 4.3.1. CONTROL DE PUNTS PERILLOSOS. El coordinador de prevenció de riscos i manteniment juntament amb Direcció vetllaran perquè. - Tots els punts relacionats amb llum, gas i aigua siguin revisats periòdicament. - Revisió periòdica d’extintors. - Revisió d’instal·lacions defectuoses i/o susceptibles de millores. 4.3.2. PLA D’EMERGÈNCIA. L’Escola disposa d’un Pla d’Emergència explicitat en el document que consta a la Secretaria del centre. Es considera situació d’emergència la que es motiva per un incendi, anunci de bomba, fuita de gas, inundació, explosió o qualsevol altre tipus d’alarma que justifiqui l’evacuació ràpida de l’edifici. Tots/es els/les mestres, alumnes i personal relacionat amb l’Escola estarà assabentat del Pla. Cada mestre/a tutor/a es fa responsable d’instruir als seus alumnes en aquells apartats del Pla que els hi pertoqui, així com de portar-lo i fer-lo portar a terme seguint les indicacions del Pla. Cada persona del centre es fa responsable de portar a terme la part que li pertoca en el Pla. Un cop durant el curs (1r. trimestre) es realitzarà un simulacre i se’n farà la revisió i comentaris a totes les parts implicades. La planificació i supervisió del Pla correrà a càrrec del Coordinador de prevenció de riscos i manteniment i la Direcció del centre. 4.3.3. PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT. Quan durant una activitat escolar lectiva es produeix qualsevol accident caldrà seguir els següents passos: - Mirar la magnitud de l’accident i comprovar si es pot curar a l’Escola. - Si cal intervenció mèdica: * Preparar l’alumne pel trasllat. * Informar a la paral·lela, tutor/a (si és un especialista) i/o al/la coordinador/a de cicle (en absència d’ell/a Direcció o Cap d’Estudis) per atendre als alumnes. * Telefonar a la família per informar-la: *Es contacte amb la família i ells el porten a curar. Es procurarà el transport (ambulància) si no en tenen. * Si no es contacte amb la família, portar l’alumne/a a curar, telefonant a una ambulància. Des de l’Escola
 27. 27. 27 (direcció/conserge…) intentar contactar amb la família perquè acudeixin al Centre de Salut. * Si els pares no s’han localitzat la tornada hauria de ser en taxi, depenent del cas, que si és greu, serà en ambulància. * La tornada del/de la mestre/a es farà amb taxi, cal demanar tiquet per poder cobrar del fons d’escola. 5. RECURSOS FUNCIONALS. 5.1. ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT. 5.1.1. NORMES DE FUNCIONAMENT: ASPECTES GENERALS. La vida diària de l’Escola requereix d’unes normes que, acordades i conegudes per tots, mestres i alumnes, ens facilitin la convivència. Tots sabem, però, que tota norma requereix un seguiment i control de compliment. Pertoca als mestres vetllar pel compliment d’aquestes normes tant en la seva persona com en la dels alumnes. Per tant caldrà rectificar la norma mal feta en el moment que es veu, independentment de que l’alumne sigui o no de la teva tutoria, és un alumne de l’Escola i un/una mestre de l’Escola. L’Escola no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals que els alumnes portin per la seva pròpia decisió. 5.1.2. HORARI D’ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES. S’ha de demanar el justificant al nen/a que arribi tard o no assisteixi a classe. A C.M. i C.S. s’ha d’utilitzar l’agenda. A C.I. i E.I. s’acceptaran, també, justificacions orals. S’ha de portar control diari d’assistència ( matí i tarda) en el full-llistat corresponent. S’ha de guardar a l’aula el full d’absències en acabar el mes, degudament omplert amb el codi acordat per fer-ho. En qualsevol moment es pot demanar des de Secretaria per fer-ne alguna comprovació. Cal comunicar a la família i al coordinador/a del cicle les faltes reiterades d’assistència. 5.1.3. ENTRADES I SORTIDES DELS ALUMNES. Hem de fer entrar i sortir als nens/es pels llocs establerts a començament de cada curs. Cal respectar i fer respectar els horaris d’entrades i sortides. A l’hora de sortir no pot quedar cap alumne a la classe sense la supervisió d’un mestre. Si a l’hora d’entrar, un mestre/a no ha arribat, el/la mestre/a paral·lel/a organitzarà els nens/es. Al pujar les persianes de les classes i aules comuns cal arribar només fins la línia inferior a la caixa de persianes per tal d’evitar que quedin enganxades. Començar i acabar puntualment les classes. En acabar qualsevol sessió de classe de matí i/o tarda cal deixar la classe recollida: Material al seu lloc, netejar el que s’ha embrutat, deixar taules i cadires al seu lloc… En acabar la sessió del matí, cal deixar portes tancades i llums apagats, així com les cadires ben posades.
 28. 28. 28 En acabar la sessió de tarda, cal deixar les cadires ben posades, persianes baixades i portes i llums apagats. 5.1.4. SORTIDES I EXCURSIONS. Insistir que les sortides i excursions forma part del contingut pedagògic de la matèria del curs. No permetre portar diners. Les sortides són activitats escolars, per tant s’ha de fer complir totes les normes de l’Escola. En casos greus d’actitud, l’assistència de l’alumne/a a les sortides quedarà a criteri de l’equip de mestres. El pagament de les sortides, sempre que es pugui, es farà mitjançant rebut a La Caixa. Es donarà un termini de pagament per a cada sortida. Al nen/a que hagi pagat i no assisteixi se li retornarà els diners (si les condicions de l’activitat ho permeten), descomptant el 20% del total que quedarà per l’escola en concepte dels pagaments ja anticipats. Les depeses de la sortida inclouran, si cal, també el pagament dels acompanyants. La quantitat a pagar i la llista de possibles acompanyants es revisarà cada inici de curs i estarà a disposició de cada cicle. Sempre que es pugui es podrà disposar d’un mestre (sense tutoria) acompanyant: Caldrà coordinar des de Coordinació les sortides i els mestres que poden acompanyar. El nombre d’acompanyants per les sortides són els que marca la normativa vigent. Quedarà en acta del Consell Escolar algunes matisacions relatives a activitats amb monitors. 5.1.5. EN LA CONVIVÈNCIA Fomentar el parlar bé, amb educació i sense cridar. Treballar a classe, insistentment: +Demanar i respectar la paraula. +Trucar a la porta quan es va a una altra classe. +Respectar a qualsevol persona: company/a, mestre/a o personal relacionat amb l’escola. Hem d’actuar adequadament orientant i/o recriminant a qualsevol alumnes/a de l’Escola que incompleixi una norma, independentment que sigui o no de la nostra tutoria. No treure nen/es castigats sols/es fora de l’aula, sempre cal portar-los a una altra classe amb treball per fer. No es poden deixar al passadís. Cal treballar en les sessions de tutoria de l’inici de curs les normes d’Escola i fer-ne un seguiment al llarg del curs. Cal treballar les mesures de prevenció i actuació que consten en el document : “ La nostra actuació amb l’alumnat amb problemes conductuals greus” ( dins el PCC del centre). Per tant s’han de treballar prescriptivament els dossiers d’Acció Tutorial col·lectiva i Acció tutorial individual que formen part dels dossier de dotació de cada aula. 5.1.6. EN L’ALIMENTACIÓ.
 29. 29. 29 L’esmorzar s’ha de portar en carmanyola sense utilitzar ni plàstics ni paper d’alumini En cas que l’alumne/a porti de manera reiterada aliments de “pastisseria industrial” es farà notificació a la família recomanant altres aliments. A l’Escola no es pot portar ni menjar llaminadures (caramels, pipes, xiclets, patates, ganxitos…). En les celebracions d’aniversaris es pot portar per repartir galetes o coques sempre que no siguin llaminadures, ni beguda ni menjars de “pastisseria industrial”. Si es porten aquests productes no es repartiran i es retornaran a casa. 5.1.7. SALUT I HIGIENE. Quan l’alumne/a presenti símptomes de malaltia cal avisar a la família perquè el vinguin a buscar. No s’ha d’admetre cap alumne/a amb febre, erupcions a la pell i fongs (excepte si certifica el metge que no és contagiós), polls/llémenes, falta d’higiene... Qualsevol malaltia crònica o altament infecto-contagiosa (hepatitis, meningitis, pneumònies…) s’ha de comunicar quan es sàpiga a Coordinació, per tal de prendre les mesures oportunes. Cal insistir en els hàbits de neteja del propi cos i roba. Fer rentar les mans abans de treballar a aquell alumne que els porti molt brutes. Qualsevol medicament ha d’estar acompanyat de la recepta mèdica i d’una nota signada pels pares amb les normes d’administració i la dosi. Sense aquests requisits no s’administrarà cap medicament. 5.1.8. REFERENT AL TABAC. És prohibit fumar a tot el recinte escolar inclosos els patis. espais d’ús comú (informàtica, aula taller, patis…), biblioteca, sales de cicle i qualsevol lloc on hi hagi convivència entre alumnes i professors. El compliment d’aquesta norma afecta a qualsevol membre de la comunitat escolar o persona que es trobi en el centre. Hi haurà a les entrades principals del centre la corresponent indicació de prohibit fumar. 5.1.9. EN EL TREBALL. S’ha d’exigir una presentació acurada i d’acord amb la pauta establerta al PCC de l’Escola. S’ha de portar un control dels treballs fets a casa i avisar als pares en cas d’incompliment freqüent dels treballs. S’ha d’exigir que els alumnes assisteixen a classe amb el material necessari. S’ha de tenir (de 3r. a 6è.) disponible l’agenda que no pot estar guixada ni bruta. En cas d’estar-ho aquell alumne n’haurà de comprar una altra per l’ús diari. El material d’ús escolar: Llibretes, dossiers i agendes no es poden guixar ni embrutar en cas d’estar-ho aquell alumne n’haurà de comprar una altra per l’ús diari.
 30. 30. 30 5.1.10. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES. Els pares/mares no poden entrar al recinte escolar en hores lectives. Els/les mestres no atendran als pares/mares si tenen classe. Per qualsevol comunicat urgent, cal escriure una nota i/o esperar a l’hora de sortir. Els/les mestres tindran un dia per rebre els pares, però caldrà demanar cita amb antelació, ja sigui mitjançant l’agenda, una nota i/o per telèfon. Tenir en compte les normes que consten en el fulletó que tots els pares/mares han rebut i fer-les complir. Respectar la normativa en quan a entrevistes preceptives a fer al llarg del curs i/o cicle. El/la mestre/a tutora disposa d’un arxivador amb el registre de totes les entrevistes amb els pares/mares, temes tractats, acords, així com si no s’han presentat ( es disposa a secretaria d’un full normalitzat a tals efectes). Portar un full d’incidències de cada alumne/a amb dades que siguin d’interès. 5.1.11. ÚS DE LA IMATGE. La família signarà el dret d’imatge al matricular l’alumne/a al centre. Aquesta signatura serà vigent fins que l’alumne/a es doni de baixa al centre o la família vulgui canviar-ne l’opció. No es pot enregistrar cap alumne/a sense el consentiment del/de la seu/va tutor/a. L’alumnat no pot fer ús de telèfons mòbils, càmera de fotos, gravadores, MP3/4... en el centre sense la supervisió d’un/a mestre/a. Es podrà fer ús d’aquests aparells com a treball d’aula encarregat i supervisat pel professorat. Si s’observa la seva utilització en hores escolars ( inclòs : sortides, colònies, menjador, extraescolars) l’adult a càrrec ( mestre/a , monitor/a , conserge...) el portarà a Direcció on es custodiarà fins que no el recullin els tutors de l’alumne/a. El centre no es fa responsable de pèrdues i subtraccions.
 31. 31. 31 5.2. ASPECTES ACADÈMICS. L'horari del centre és de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h. L’horari d’esbarjo serà d'11 h. a 11:30 h. amb una variació per P3 que consta en el Pla anual així com l’organització d’esbarjo de les tardes per P3 que es concretarà cada inici de curs. L’hora de permanència en el centre del professorat per a les activitats conjuntes: Reunions de cicle, claustre, nivell ... serà de 12:30 h. a 13:30 h.. El Pla Anual s’elaborarà al llarg del mes de setembre. Planificat per l’equip de coordinació i treballat en cicles. La coordinació del Pla Anual estarà a càrrec de Direcció i Cap d’Estudis. El Pla haurà de contemplar el màxim possible totes les activitats previstes per aquell curs de tots els estaments escolars. L’Escola realitzarà, amb coordinació amb el Servei de Salut les següents intervencions sanitàries: - Prevenció de càries: glopeig de fluor de 1r. a 4rt. - Vacunacions (seguint el pla estratègic ). - Seguiment de l’entrega de les cartilles de vacunació per part de les famílies. - I totes aquelles intervencions que es requereixin a totes les escoles. L’Escola seguirà el programa d’Educació Vial plantejat per l’Ajuntament de Mataró sol·licitant cada curs el calendari. Cada curs es plantejarà un Tema de l’Any treballant aquells aspectes que per la seva magnitud o complicació no es poden incloure en el Currículum habitual. Cada final de curs es plantejarà el tema pel curs següent i a l’inici de curs es planificarà detalladament. Totes les festes populars i ambientació estarà relacionat amb el Tema. El Claustre decidirà tots els aspectes relacionats amb el Tema de l’Any i l’equip de coordinació en portarà el seguiment. L’Escola disposa d’uns temes d’Acció Tutorial i de Cultura Religiosa per a cada nivell de Primària. Cada mestre/a es compromet a portar-los a terme al llarg del curs seguint la planificació i acords del seu cicle. L’Escola segueix la metodologia pròpia d’una escola d’immersió lingüística i el seu desenvolupament i objectius consten en el Projecte Lingüístic del centre.
 32. 32. 32 5.3. ASPECTES EXTRAACADÈMICS. L’Escola oferta activitats extraescolars, organitzades i coordinades per l’AMPA. I l’ Associació Esportiva del centre. Les activitats extraescolars han de proposar a l’alumne l’ampliació d’aspectes treballats a l’aula i/o la realització d’activitats educatives no presents en el Currículum però positives per la seva educació global. El contingut de les activitats extraescolars ha d’estar d’acord amb el PEC i els principis bàsics del PCC de l’Escola. Per tal de garantir aquests continguts hi haurà una coordinació entre l’AMPA i el Claustre de mestres, mitjançant una trobada prèvia a la planificació, una de seguiment i una de valoració. Cada curs es decidirà qui entoma de cada sector aquesta coordinació. L’horari de les activitats extraescolars serà de tardes, l’horari específic es concretarà a cada activitat. Durant el desenvolupament de les activitats extraescolars hi haurà un responsable de l’AMPA per poder respondre a qualsevol eventualitat. Les despeses d’aquestes activitats correran a càrrec de les famílies mitjançant una quota. Les despeses de manteniment dels instruments i maquinàries que s’utilitzin i que siguin d’ús comú amb l’horari lectiu, hauran de córrer a càrrec de l’AMPA i l’Escola, acordant-ne els percentatges a l’inici de cada curs escolar. Els espais d’ús de les activitats extraescolars estaran acordats per l’Equip de coordinació de l’Escola i l’AMPA. Durant la utilització d’aquests espais s’han de complir les normes establertes per l’ús correcta d’aquelles instal·lacions. Els monitors encarregats de cada activitat han d’estar assabentats de les normes generals de l’Escola, així com de les particulars de cada espai, per tal de mantenir en hores extraescolars la manera de funcionar de l’Escola. Per tal de poder fer aquesta informació, es farà una reunió (com a mínim) amb els monitors, el responsable d’activitats extraescolars de l’AMPA i un representant de l’equip de coordinació de l’Escola. L’Escola participarà en aquelles activitats extra acadèmiques que es considerin adequades pel Consell Escolar i sempre que hi hagi un responsable que les coordini, ja sigui del Claustre, de l’ AMPA i l’AE. Qualsevol participació externa de l’Escola ha d’estar acordada pel Claustre i/o l’AMPA i/o AE informant-ne a tots els sectors escolars.
 33. 33. 33 5.4. RÈGIM ADMINISTRATIU. Tots els alumnes del centre estan registrats a l’Ordinador central i al llibre de matrícula. Cada alumne té un expedient que consta de: - Full de dades personals. - Llibre d’Escolaritat (Primària) fins a la seva total eliminació. - Vacunacions. - Tarja de l’Assegurança familiar. - Dades d’avaluació (Primària). - Dret d’imatge. - Còpia dels informes als pares. - Altres documents propis de l’alumne (Dictamen, informes psicològics…). Els expedients dels alumnes estan arxivats per classes i per ordre alfabètic en els arxivadors de direcció. Hi consta el nom del tutor/a i el nivell. Es disposa dels següents registres: - Registre d’actes de Claustre. - Registre d’actes de Consell Escolar. - Registre d’acte d’avaluació d’alumnes. - Registre de Llibres d’Escolaritat. - Registre d’entrada i sortida de documents. - Registre de permisos i absències dels mestres. - Llibre d’actes de la Comissió de Menjador. - Registre d’actes de coordinació. 5.5. RÈGIM ECONÒMIC. La Secretària de l’Escola porta l’Economia. El cobrament de la quota de material pagada per les famílies està gestionat per l’AMPA. L’encarregada de material escolar fungible revisa els albarans i el material i els presenta a la persona encarregada de gestionar les despeses de material escolar. S’elabora un pressupost anual i una justificació de comptes. Les compres que representen una despesa considerable les realitza cada sector prèvia notificació i/o aprovació de l’Equip de Coordinació i assabentada la Secretaria. Les compres de baixa despesa les fa qui ho necessita, paga dels seus diners i presenta factura, tiquet… a la Secretària i ella li abona en efectiu o taló els diners que ha gastat. Hi ha un registre informàtic amb: - Pressupost anual. - Llibre de caixa.
 34. 34. 34 - Llibre de banc. - Control de factures. - Balanç de comptes. - Justificació de comptes. 6. RÈGIM DISCIPLINARI. 6.1. PRINCIPIS GENERALS. La regulació dels Drets i Deures dels alumnes, la tipificació de faltes i mesures correctores i sancions consten en el Decret 266/1997 del 17 d’octubre (annex…) i modificacions posteriors. La regulació del professorat, la tipificació de faltes i sancions consta en el Decret 336/1986 del 6 de novembre i modificacions posteriors. La Comissió de Convivència formada amb membres del Consell Escolar complirà les seves funcions en els casos establerts en el Decret abans esmentat. 6.2. DEL PROFESSORAT. Tot mestre/a pot i ha d’intervenir en cas d’observar que les normes de l’Escola no s’estan portant a terme per part d’un altre mestre. Caldrà una comunicació individualitzada. El/la coordinador de cicle hi intervindrà en cas que la conducta sigui reiterada i/o a petició d’algun mestre del cicle. L’equip de coordinació i/o cap d’estudis/direcció hi intervindrà en casos greus d’incompliment de normes i/o deures. La intervenció partirà sempre del diàleg individual i/o de cicle intentant arribar a acords pactats. De totes les intervencions s’aixecarà acta d’acords i temps de revisió. Si seguits aquesta passos no hi ha rectificació s’haurà de seguir la via ordinària de comunicació amb Inspecció i/o el Departament. 6.3. DE L’ALUMNAT. 6.3.1. INCOMPLIMENT DE LES NORMES D’ESCOLA. Cal que l’alumne faci un altre vegada i de forma correcta l’aspecte abans infringit (si embruta, cal netejar, si es tiren pedres, se’n recolliran del pati i es tiraran a la paperera…). Si es fa malbé un material, per negligència, l’alumne/es responsables l’hauran de reparar i/o restituir abonant la quantitat per comprar-ne un altre. Si l’actuació és l’insult i/o la baralla caldrà escoltar les raons de cadascun i deixar-los sense realitzar l’activitat que feien. Cal que els protagonistes es quedin sols i entre els dos expliquin el que ha passat i com resoldre-ho. Quedar-se sense jugar i pensant què, com i per què ha passat. Si es reincideix caldrà seguir el mateix procés i ampliar-lo amb una sanció personalitzada més severa, d’acord amb el criteri del mestre i/o cicle i
 35. 35. 35 ajustant-se al decret de drets i deures (sense pati, castigat a una altra classe,…). Aquest tipus de sancions correran a càrrec del/de la mestre/a, bé sigui en el mateix moment de produir-se o amb posterioritat (a curt plaç) un cop parlat amb el tutor i/o cicle. Si la sanció suposa restituir algun material, un càstig fora d’horari lectiu i/o la no assistència a sortides i colònies caldrà comunicar-ho a les famílies i per tant amb anterioritat a la Direcció del centre. Si l’alumne és castigat sense assistir a una sortida del nivell es quedarà a l’Escola a l’altre nivell de cicle. Si l’alumne és castigat sense assistir a una sortida de cicle es quedarà a l’Escola a l’altre cicle més proper. Si l’alumne és castigat sense assistir a una sortida on hi participen tots els cicles es quedarà a Direcció. En tots aquests casos cal deixar feina suficient per a totes les hores i avisar amb antelació als implicats. Els alumnes de CM i CS que no fan els deures: Es fa una nota mensual a l’agenda amb els dies que no ha fet els deures. Quan els dies són superiors a la meitat del mes, es fa una carta oficial (model en l’annex). ???? 6.3.2. FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT. Quan un/a alumne/a falta una setmana sense avisar, cal que el/la mestre/a telefoni a la família per demanar explicacions. Quan les faltes reiterades es justifiquen com a malaltia s’ha de demanar el justificant mèdic i/o fer signar als pares/mares l’explicació del que li passa al/a la seu/va fill/a (model annex…). Si les faltes d’assistència són molt reiterades caldrà avisar a Direcció per encetar un protocol d’absentisme. Aquell/a alumne/a que arribi a l’Escola passats deu minuts de l’hora d’entrar, el conserge en prendrà nota del nom, curs i hora d’arribada així com el motiu del retard. Si les faltes de puntualitat son reiterades i sense justificar l’alumne/a de Primària es quedarà fora de l’aula fins que la seva presencia no interrumpeixi els protocols d’inici de les classes i/o fins la sessió següent de classe. Arribat el cas Direcció farà una nota oficial a la família comunicant-li aquesta norma i els passos a seguir amb el/la seu/va fill/a. 6.3.3. EN CAS DE MALALTIA I/O PARASITOSI. En cas que un/a alumne/a assisteixi a l’escola amb erupcions caldrà demanar un certificat mèdic i/o una nota signada pels pares conforme no hi ha perill d’infecció (model en l’annex). Si observem polls i/o llémenes i l’alumne/a assisteix a l’escola caldrà recordar la norma i avisar a la família per tal que es quedi a casa fins la solució del problema.
 36. 36. 36 Si es reincideix o no hi ha una resposta adequada a la família caldrà avisar des de Direcció , prèvia informació per part del/de la mestre/a implicat explicant tots els passos que ha seguit i fer les actuacions oportunes. 6.3.4. EN CAS DE NO PORTAR EL MATERIAL. A l’inici de curs no es donarà material ( ni carpeta/dossiers/agenda...) a cap alumne/a que no hagi presentat el rebut o la notificació de pagament fraccionat a secretaria. Si l’abonament de la quota de material és fraccionat es pot fer en tres pagaments : 1r abans del 30 de setembre / 2n abans del 31 de gener / 3r abans del 30 d’abril . Si no es compleix aquest pagaments l’alumne deixa de tenir dret a l’ús del material comú i als llibres socialitzats. Per poder optar a la fragmentació del pagament del material l’import del curs anterior ha d’estar abonat integrament. Els/les tutors/es reclamaran el material a les famílies i donaran un termini de 10 dies (finals de setembre). Passats aquests dies s’informarà a les famílies de les normes de funcionament en cas de no portar material (model en l’annex). A primers d’octubre si l’alumne/a no ha portat el material o no ha pactat portar-lo a terminis, disposarà a l’aula de fulls i llapis i s’avisarà a la família d’aquesta actuació (model en l’annex). L’alumne/a no podrà fer tallers ni altres treballs que suposin l’ús de material específic. Tots/es els/les mestres han de seguir el procés establert i es comprometen a tenir un bon registre de material dels/es l’alumnes. Es considera que el tema de material ha d’estar tancat a l’acabar el primer trimestre, excepte casos de pagament fraccionat, seguits per Secretaria. No es podrà fer ús dels llibres socialitzats si no s’abona la quota de material en les condicions establertes i la quota de l’AMPA . 6.3.5. FALTES GREUS. Tres faltes lleus ( petites baralles, faltes de respecte, molestar i interrompre la classe ...) suposen una falta greu. Quan un/a alumne/a té tres faltes lleus : - El/la tutor/a seguirà el protocol indicat en el Dossier d’Acció Tutorial individual : parlar amb el/la nen/a individualment , analitzar la situació a fons, pensar solucions i arribar a compromisos. - El/la mestre/a portarà un full de seguiment rigorós amb el coneixement de l’alumne/a implicat. - Si cal es pot plantejar iniciar u quadre de seguiment d’actitud a totes les hores lectives ( coordinadament amb EE / cap d’estudis o Direcció ) i informant a la família.
 37. 37. 37 Tres faltes greus ( reincidir en els aspectes anteriors, baralles fortes i reiterades, faltes de respecte als mestres, interrupció constant de les classes, agressions fortes als companys/es, destrucció del material escolar...) suposen una interrupció de les activitats programades : assistència a la seva aula, participació en festes o sortides... L’alumne/a no farà l’activitat especial i/o sortida programada o no assistirà a la seva aula durant un dia , restarà en una altra aula fent els treballs indicats pel mestre/a. Tres expulsions d’aula d’un dia suposarà que si se’n produeix una altra serà a Direcció/Cap d’estudis. Si s’envia un/a alumne/a a Direcció/Cap d’estudis s’ha d’acompanyar del full d’incidències amb totes les actuacions que ha fet prèviament el/la mestre/a amb aquest/a alumne/a. Direcció/Cap d’estudis obrirà un full d’incidències informant a l’alumne/a del procés : dos incidències a Direcció suposa avisar als pares, si no hi ha canvi d’actitud es reunirà la Comissió de Convivència per valorar altres mesures a realitzar i en últim extrem l’obertura d’un expedient sancionador. 7. ASPECTES EXTERNS. 7.1. CONCURSOS. L’Escola no participarà a cap concurs organitzat per entitats publicitàries. Es decidirà la participació a concursos organitzats pel Departament d’Ensenyament, Òmnium Cultural, Ajuntament… Puntualment es pot debatre la possibilitat d’algun altre que estigui directament relacionat amb el tema de l’any i/o aspectes molt concrets del currículum. 7.2. PRESÈNCIA DE L’ESCOLA EN ACTIVITATS PUBLICITÀRIES. L’Escola no formarà part de cap activitat que representi mostrar la imatge explicita dels alumnes, donant publicitat a una entitat comercial. 7.3. PRESENTACIONS EDITORIALS. L’Escola no realitzarà presentacions editorials dirigides a la venda individual al professorat. Si les presentacions són de material per l’Escola, es concretarà un horari per poder ser atès per la/les persona/es encarregades.
 38. 38. 38 8. DISPOSICIONS FINALS. El present reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del centre i se’n trametrà una còpia al Departament d’Ensenyament a l’efecte de constatació de la seva adequació a la legislació vigent. El present Reglament podrà ser modificat, ampliat o revisat quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del Consell Escolar. Tanmateix podran sol·licitar modificacions, ampliacions o revisions el Claustre de mestres o les juntes directives de l’AMPA i l’AE previ acords respectius per majoria absoluta dels seus membres. El present Reglament necessitarà per a la seva modificació, quan les circumstàncies ho aconsellin i es compleixin els requisits necessaris, l’acord favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell Escolar. Si d’un apartat o aspecte se’n presenta una modificació aquesta no entrarà en vigor fins a la seva aprovació. Seguirà en vigor el Reglament existent mentre s’està discutint la modificació. Es farà una revisió complerta passats 5 cursos de la implantació del Reglament i s’anirà revisant cada 5 anys successivament. Periòdicament es farà una reunió extraordinària del Claustre per valorar pedagògicament l’aplicació del present reglament. Com a mínim un cop al curs a poder ser al segon trimestre. El contingut del present Reglament es farà arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu: - Mestres: un exemplar a cada aula i un a cada sala de cicle així com un a la Sala de Mestres. - AMPA. - AE. - PAS. Una còpia d’aquest Reglament romandrà dipositada a la secretaria del centre a disposició de qualsevol persona reconeguda com a part implicada. Del present Reglament se’n farà un abstracte de la normativa que afecta els pares i alumnes i se’n donarà una còpia a cada família. Aquest abstracte s’entregarà al fer la matrícula d’un alumne nou al centre i constarà a les agendes escolars. Els casos no previstos en el present Reglament seran resolts per la Coordinació i el Consell Escolar del Centre i passaran automàticament a articular-se com a disposicions addicionals en el present Reglament.
 39. 39. 39 ANNEXOS Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres Decret 155/2010 de 2 novembre de la direcció de centres educatius públics. ROC ( derogat) Assistència del professorat decret llei 20/2012 de 13 de juliol. Estatuts AMPA del centre 1991 ( nous). Pla d’acollida. Projecte Lingüístic Document: “La nostra actuació amb l’alumnat amb problemes conductuals” Documents formals de procés d’avaluació. Normativa educativa vària. Protocol : sinistres/danys materials. Estatuts Associació Esportiva escolar. Guia pràctica d'infraccions penals. Dossier Documental: tramitació sinistres. Protocol marc d'actuacions: abusos... Esquema expedient sancionador Full mestres substituts . ( revisar-lo !!!) ORIGINALS: - Administració medicaments - Ús de mòbils… - Dret d’imatge - Notificació No deures - Notificació No malaltia - Full registre d’entrevistes amb famílies - Full convocatòria d’entrevistes. - Notificació polls: classe / individual - Notificació de retards continuats - Notificació de sortides. - Model full incidències.
 40. 40. 40 - Notificació pagament material: inicial / reclamació - Graella de registre de retards. - Notificació absències mestres.

×