Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maneig de la urticària a l’AP

291 views

Published on

Document del Grup de Dermatologia de CAMFiC

  • accessibility Books Library allowing access to top content, including thousands of title from favorite author, plus the ability to read or download a huge selection of books for your pc or smartphone within minutes.........ACCESS WEBSITE Over for All Ebooks ..... (Unlimited) ......................................................................................................................... Download FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } .........................................................................................................................
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Maneig de la urticària a l’AP

  1. 1. associació dAH1 un anti-H23 (cimetidina 400 mg/12h, ramitidi- L Taula 5. Anti-H1 de 1.ª generació 5,7 Bibliografia Maneig de na 150 mg/12h) no té suficient evidència científica. n casos refractaris2, com a segona línia disposem de corticoides E Principi actiu Dosis en adults sistèmics orals (per exemple: prednisona 40 mg/d/4d)2, en pauta 1. uberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, Walter Canonica G, Church MK, Z la urticària Alimemazina 10 mg/8-12 h descendent només en cas dexacerbacions en les urticàries cròni- Giménez-Arnau A, et al. Dermatology Section of the European Academy ques espontànies i en casos dafectació important. En les urticàries Azatadina 1 mg/12 h of Allergology and Clinical Immunology; Global Allergy and Asthma Eu- cròniques refractaries un tractament actual és la ciclosporina A2, Clemastina 1 mg/12 h ropean Network; European Dermatology Forum; World Allergy Organi- estalviant així lús de corticoides orals. Altres són: a l’Atenció Primària zation. EAACI/GA(2)LEN/EDF/WAO guideline: definition, classification Antidepressius tricíclics (doxepina 10-75 mg a la nit)3. Antagonista Dexclorfeniramina 2-6 mg/8-12 h via oral and diagnosis of urticaria. Allergy. 2009 Oct; 64(10): 1417-26. del receptor de leucotriens (Montelukast:10 mg/dia)3. Actualment 5-20 mg/d intramuscular sestà estudiant el tractament amb omalizumab (anticòs monoclonal)2. 2. ranche Alvarez-Cagigas P, Rivera Teijido M. Guía Urticaria Aguda y T Difenhidramina 25-50 mg/6-8 h M. Mar Ballester  n cas d’afectació de la via respiratòria es recomana l’adminis- E Angioedema. Fisterra. 2011. Disponible en: http://www.fisterra.com/ tració d’adrenalina5 1:1000, 03-05 ml per via subcutània o intra- Hidroxizina 25-100 mg/6-8 h guias-clinicas/urticaria-aguda-angioedema/, accedido en marzo 2012. Montse Andreu muscular, vigilar ladrenalina en ancians i cardiòpates. Repetir en Olga Domínguez Oxatomida 30 mg/12 h 3. ozel MM, Sabroe RA. Chronic urticaria: etiology, management and K 10-30 min si és necessari. Susana Bel current and future treatment options. Drugs. 2004; 64(22): 2515-36.  mbaràs i lactància3,5,6: els anti-H1 travessen la placenta per la E Prometazina 50-100 mg/d Grup de Dermatologia de CAMFiC ls antihistamínics (AH) H1 es classifiquen en clàssics de 1.ª gene- E qual cosa s’ha de valorar si els beneficis superen els riscos. Hi ha 4. uller BA. Urticaria and angioedema: a practical approach. Am Fam M Revisora: Anna Giménez. Dermatòloga, Hospital del Mar ració, moderns de 2.ª generació («no sedants») i els anomenats molt poca informació sobre els anti-H1 de 2.ª generació en la lac- Physician. 2004 Mar 1; 69(5): 1123-8. de tercera generació, aquests últims són enantiòmers actius (levoce- tància, per la qual cosa el seu ús es desaconsella. Taula 6. Anti-H1 de 2.ª generació 5,6,7 (ASTEMIZOL I terfenadina retiratS per cardiotoxicitat: 5. aliente Hernandez S, Arias Moliz I. Guia Urticària i angioedema. 3 clics. V tirizina) o metabòlits (desloratadina i fexofenadina) derivats dels de Insuficiència renal i hepàtica5,7: consultar fitxa tècnica segons  arítmies cardíaques 6) Atención primaria basada en la evidencia. Octubre 2011. Disponible segona generació. principi actiu per ajustar dosis. en: http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPageidGuia ls AH de 1.ª generació o clàssics6 són lipofílics, poden travessar la E  ardiopatia: dins dels anti-H1 de 2.ª generació, la bilastina8 pre- C Principi actiu Dosis en adults =96, accedido en marzo 2012. barrera hematoencefàlica, causar efectes anticolinèrgics (sequedat senta un bon perfil de seguretat cardiovascular. de boca, retenció d’orina), adrenèrgics (hipotensió) i dopaminèrgics Bilastina 20 mg/24 h 6. adridejos Mora R, Bistuer Mallén C. Nuevos antihistamínicos H1. But- M (somnolència i sedació que disminueix després de la primera setma- lletí dinformació terapèutica. 2004; 16(1): 1-4. na de tractament); aquests s’han de prescriure amb cura a ancians, Cetirizina 10-20 mg/24 h polimedicats, en pacients en tractament amb fàrmacs psicòtrops, no 7. gencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). A Desloratadina 5 mg/24 h es poden prendre amb alcohol, ni conduir o realitzar un treball de Guía de Prescripción Terapéutica. Disponible en: http://www.imedici- concentració7. Presenten un inici d’acció més ràpid (15 a 30 min)6 i Ebastina 10-20 mg/24 h nas.com/GPTage/, accedido en marzo 2012. s’administren en dosis nocturnes. Fexofenadina 120-180 mg/24 h 8. achert C, Kuna P, Zuberbier T. Bilastine in allergic rhinoconjunctivitis B ls AH de 2.ª generació o moderns6 tenen caràcter lipofòbics E and urticaria. Allergy. 2010; 65 (Suppl. 93): 1-13. cosa que fa que passi la barrera hematoencefàlica amb dificultat. Levocetirizina 5 mg/24 h Habitualment s’indica un antihistamínic no sedant i, en cas de no 9. orrego L. Seminario de urticaria. Actualización septiembre 2011. Dis- B Loratadina 10 mg/24 h obtenir millora, s’associa a un altre AH sedant en toma nocturna. ponible en: http://dermatoweb2.udl.es/seminarios.php?pag=1idsub Aquests són d’elecció per a les urticàries agudes i cròniques, es re- Mizolastina 10 mg/24 h menu=2642idapartat=3777, accedido en junio 2012. comanen fins a 5-7 dies després de la desaparició de les lesions, fins a un màxim de 3 setmanes5. Rupatadina 10 mg/24 h
  2. 2. 2. Segons el mecanisme2,5: La «European Academy of Allergology and Clinical Immunology Dermatology Section» (EAACI), el «Global Allergy and Asthma European Network» (GALEN) Tractament  Trastorn molt freqüent que pot aparèixer a qualsevol edat. Un i la «European Dermatology Forum»1 (EDF) fan la següent classificació segons la clínica (taula 1).  rticària immunològica (urticària de contacte al·lèrgica) media- U 20%1 de persones tenen almenys un episodi d’urticària al llarg da per immunoglobulines per IgE precisa sensibilització prèvia i Taula 1. Formes clíniques d’urticària1,5 de la seva vida i una quarta part dels que la presenten tenen liminar factor causal i evitar possibles desencadenants com alcohol, E pot evolucionar a una reacció anafilàctica. possibilitat de patir urticària crònica. La urticària recidivant és estrès, calor, exercici, aliments picants2, codeïna, inhibidors de l’enzim de a. edicaments: antibiòtics (penicil·lina, sulfamides...). M Tipus Subtipus Descripció o desencadenant (D) més freqüent en dones2. b. liments: nous, peix, ous... A conversió d’angiotensina (IECA), AAS i AINE (grau de recomanació C5). Urticària Aguda (90%) Faves espontànies 6 setmanes La característica principal de les lesions elementals de la urticària c. nfeccions: virus, bactèries, paràsits. I espontània (80%) vitar els antihistamínics anti-H1 tòpics pel risc de fotosensibilitat3. E Crònica (10%) Faves espontànies 6 setmanes (faves) és la evanescència: cada lesió desapareix abans de 24 h d. icades d’insectes. P tot i que en poden sortir d’altres noves a altres localitzacions, els e. rticària autoimmune: representa el 30-50% durticàries crò- U Urticària física Per contacte amb fred (5%) D: sòlid, líquid o aire fred (15%) Taula 4. Plantejament del tractament de la urticària2,4 episodis poden durar dies, mesos i anys. niques i pot associar-se amb malalties autoimmunes com la Per pressió retardada D: pressió vertical (3-8 h de latència) tiroïditis. De difícil tractament, pel diagnòstic es realitzen pro- Per calor D: calor localitzat Eliminar factor causal i evitar possibles desencadenants Quan el procés edematós s’estén fins a dermis profunda o teixit subcutani o submucós es coneix com a angioedema (no en ves específiques (prova del sèrum autòleg) en centres de refe- Solar D: ultraviolada o llum visible ( 60 min) 1. Antihistamínics anti-H1 no sedants de 2.ª generació parlarem al tríptic com tampoc parlarem d’urticària vasculitis). rència. Dermografisme o urticària factícia (50%) D: fricció (1-5 min latència) 2. Si els símptomes persisteixen en 2 setmanes augmentar dosis  o immunològiques es deu a un efecte neurogènic o histamina N Vibratòria/angioedema D: vibració (martell neumàtic) (x2-4) o associació a un altre antihistamínic anti-H1 no sedant La clínica principal és la pruïja però pot haver també clínica sistè- alliberador directe. Altres urticàries Aquagènica D: aigua ( 60 min) mica, fonamentalment gastrointestinal i respiratòria en menys o Û 3. Si persisteixen en 2 setmanes considerar un antihistamínic a. Medicaments (per reaccions de pseudo-al·lèrgia per l’efecte Colinèrgica (25%) D: augment de la temperatura corporal ( de 24 h) més intensitat (aquesta darrera: dispnea o disfonia per edema tòxic directe del fàrmac sobre els mastòcits): penicil·lina, tetra- anti-H1 de 1.ª generació sedant per la nit, durant uns dies laringi que pot donar compromís vital). Pot afectar severament Per contacte D: substàncies urticaritzants per evitar l’efecte additiu ciclines, codeïna, aspirina, antiinflamatoris no esteroïdals... la qualitat de vida, actualment existeix un test validat en castellà Per exercici D: exercici físic 4. Si exacerbació: corticoides sistèmics (3-7dies) b. Aliments: maduixes, clara d’ou, marisc, colorants... per quantificar-ho (qüestionari de qualitat de vida en urticària crò- 5. Si persisteix derivar a un especialista per a tractaments de nica: CUQ2oL3). 3. Segons la clínica: el diagnòstic és clínic5. Taula 2. Tests diagnòstics recomanats segons el subtipus d’urticària1,5 Taula 3. Valoració de l’ activitat de la urticària1 segona línia de ciclosporina A i actualment sestà estudiant Urticària espontània1: el tractament amb omalizumab (anticòs monoclonal) a. Aguda: faves espontànies 6 setmanes. Grup Subgrup Test rutina Ampliació Valors Faves PruïtClassificació de la urticària 1,2 b. Crònica: faves espontànies 6 setmanes. Urticària espontània Aguda Crònica Cap Hemograma, VSG (elevada en urticària vasculitis) Retirar fàrmacs Ig E especifica anisakis 0 Cap Cap  rticària física: inici immediat després del contacte amb estímuls U específics com el fred, el sol, l’aigua (aquagènica molt rara) o la Hormones tiroideas  ribratge de H. pylori si és coexistent C Lleu: 1 Lleu1. Segons l’evolució9: pressió (més freqüent).  erro, vitamina B12, folats disminuïts F amb símptomes intestinals 20 faves/24 h en algunes parasitosis i certes reaccions  studi de femta, si hi ha sospita E  guda: brot de menys de 6 setmanes. Pot detectar-se per la his- A a. El dermografisme és, amb diferència, la més freqüent (50% farmacològiques de paràsits intestinals Moderat: del total) i es caracteritza per l’aparició de faves lineals de pocs 2 Moderat tòria un factor desencadenant fins un 50% dels casos (infeccions 20-50 faves/24 h Urticària Per fred Test glaçó de gel 5 min ➞ apareixen lesions 5 mm Crioproteïnes de les vies aèries superiors 40%, analgèsics 9% i intolerància ali- minuts de duració en les zones de fricció o gratat. física Per pressió Test de pressió (0,2-1,5 kg/cm² /10-20 min) ➞ apareixen lesions coalescents mentària 1%) o ser idiopàtics. b. rticària colinèrgica és la segona en freqüència (15-25% U Intens: del total). L’exercici físic provoca sudoració i aquesta desenca- Per calor Test aigua calenta 3 50 faves/24 h Intens  rònica: brot de més de 6 setmanes i més de dos brots setma- C o z. confluents dena lesions urticariformes petites (papuloses) molt pruri- Solar Exposició a radiació UV i llum visible, fototest (2-15 min) nals. Tradicionalment anomenada idiopàtica i actualment anome- ginoses. Dermografisme Estímul de pressió moderada amb objecte dur (6-7 min) Suma total (0-6) nada espontània. Dins d’aquesta urticària crònica (UC) idiopàtica c. rticària per contacte: la fava apareix després d’un contacte U Altres Aquagènica Roba humida a 37 ºC/20 min ➞ apareixen lesions eritematoses amb «halo» blanquinós hi ha 2 grups: la UC idiopàtica vertadera (60%) i la UC autoimmu- amb un al·lergen (aliments, plantes, fàrmacs o substàncies tòpi- ne (40%). Afecta al 0,5-1% dels individus al llarg de la vida. urticàries Colinèrgica Provocació per exercici i/o bany calent (10-15 min) apareixen lesions de 1-5 mm en palmes, plantes i axil·les ques, caspa i pèl d’animals, pol·len, derivats del làtex) en la  rticària recurrent o crònica intermitent: més de 6 setmanes U De contacte Prick/patch test-lectura als 20 min zona de contacte amb aquest. Dura entre 30 min i 2 h. però hi ha intervals variables de temps lliures de lesions. Per exercici Relacions temporals amb exercici físic (córrer...)

×