SlideShare a Scribd company logo

Incursiune In Logica Lui Aristotel

C
cameliapsi
1 of 7
Download to read offline
INCURSIUNE IN LOGICA LUI ARISTOTEL


       Logica nu a purtat această denumire de la începuturile ei. Denumirea de logică,
acordată acestei ştiinţe, se fixează abia în evul mediu, dar nu de la început, ci numai în urma
unui întreg şi lung proces de cristalizare terminologică.Fixarea termenului de logică s-a
datorat şi precizării conţinutului acestei discipline.Găsim termenul de logică şi în
Comentariile lui Alexandru din Aphrodisias-sec.al II-lea e.n.
       Termenul de logică se va folosi abia în secolul al XIII-lea în tratatul lui Petrus
Hispanus ,,Summulae Logicales”, pentru grupul de capitole, astfel această denumire se
încetăţăneşte definitiv,dar se va mai folosi, din ce în ce mai rar, şi termenul de dialectică sau
canonică sensul fiind identic cu acela de logică.
       Logica studiază ideile noastre( noţiunile, judecăţile,raţionamentele) numai sub
aspectulstructurii lor, al formei lor logice.Ea descoperă legile şi regulile a căror respectare
este o condiţie necesară pentru atingerea adevărului în procesul obţineriicunoştinţelor deduse.
    Logica a apărut şi s-a dezvoltat în sânul filozofiei, fiind considerată ca o parte a teoriei
cunoaşterii.
      Deoarece logica studiază ideile omului numai din punctul de vedere al formei lor
logice, ea este numită logica formală.
    Formele gândirii(noţiunea, judecata, raţionamentul) nu sunt numai obiectul de studiu al
logicii formale,ele sunt studiate numai de logica formală, care face abstracţie de schimbarea,
de dezvoltarea lor, adică cercetează formele gândirii ca forme constituite,definitiv cristalizate.
    Forma logică a unei idei este structura ei, modul în care sunt legate între ele elementele
conţinutului ei concret.
     Logica este, în viziunea lui Mircea Florian, o disciplină teoretică, rod al unei reflecţii
ce presupune practica ştiinţifică,iar adevărurile logice îşi au rădăcinile în experienţa teoretică
a omului de ştiinţă din toate domeniile, indifarent că este vorba de ştiinţe ale naturii sau de
ştiinţe ale spiritului..Teoria şi practica ştiinţifică presupun, la rândul lor, contactul nemijlocit
cu obiectele.Instanţa ultimă a oricărei ştiinţe, a gândirii în genere, o constituie obiectele, cu
structurile şi legile lor. Această perspectivă principială-orientarea către obiecte-constituie teza
de bază a realismului ontologic susţinut de gânditor.
    Pentru Dimitrie Cantemir ,,logica este arta instrumentală a filozofiei, care se ocupă cu
cuvintele ce semnifică lucrurile prin concepte şi după ale cărei reguli ordonate fiind
instrumentele raţionale, facem deosebirea dintre adevăr şi fals.”
    Apariţia logicii este legată de sofistica practicată de contemporanii lui Socrate, Platon,
Aristotel, tehnică a argumentării care degenerează treptat într-o acrobaţie verbală, care pune
sub semnul îndoielii existenţa adevărului.
     Creatorul logicii este Aristotel, despre care Emille Boutroux în ,,Etudes d’Histoire
de la Philosophie”, Paris,1897,spune :,,Dacă este adevărat că unii oameni se încarnează uneori
geniul unui popor şi că aceste vaste şi puternice spirite sunt ca actul şi perfecţiunea în care o
lume întreagă de virtualităţi îşi găseşte finalul şi desăvârşirea, Aristotel, mai mult ca oricine, a
fost un astfel de om ; geniul filozofic al Greciei şi-a găsit în el expresia lui universală şi
perfectă”
     Într-adevăr, cu Aristotel, geniul grec se universalizează plenar şi prin el umanitatea îşi
găseşte expresia ei esenţială în ceea ce are mai bun şi mai specific-inteligenţa. El a exprimat
valori universal valabile în timp şi în spaţiu, a exprimat aşadar nu numai valorile etern
valabile pentru întreaga umanitate.
                          1
Dacă s-a putut vorbi despre o philosophia perennis- o filozofie eternă-această filozofie
nu poate fi decât aceea a lui Aristotel, fiindcă nimeni nu poate face filozofie fără să se
întoarcă la el, fie că îl acceptă, fie că îl respinge total sau în parte.
     Numit fiind ,,un uriaş al gândirii”, acest lucru este cu atât mai valabil atunci când
vorbim de logică. Aristotel a fost primul care a gândit însăşi gândirea, în mod explicit, şi i-a
descoperit legile ; pentru o logică este o gândire a gândirii. El a constatat că actul de repliere a
gândirii asupra ei însăşi, actul de auto reflexie a gândirii este actul cel mai înalt al inteligenţei
prin care ea atinge însăşi esenţa realităţii. Acest act este chiar principiul ultim în concepţia lui
Aristotel.
     ,,A face logică înseamnă a face un act intelectual aristotelic”(Anton Dumitru-Istoria
logicii)
     Primele lucrări ale lui Aristotel sunt platonice, dar apoi el îşi găseşte independenţa de
gândire, critică teoria platonică a ideilor şi îşi dezvoltă propria lui filozofie.
    Lecţiile predate de Aristotel discipolilor lui erau de două feluri:
         -exoterice
         -acroatice sau acromatice
    Învăţătura exoterică se referea la studiile de retorică; la arta de a argumenta şi la ştiinţa
politică, iar învăţătura acromatică avea un obiect mai profund şi mai subtil-fizica şi
problemele de logică .
    Aristotel scrie în aproape toate domeniile, iar scrierile sale pot fi grupate astfel:
         -scrieri logice;
         -scrieri de filozofie naturală;
         -scrieri de metafizică;
         -scrieri relative la ştiinţele practice(Etica,Politica,Poetica)
     Diogene Laerţiu atribuie lui Aristotel peste 400 de cărţi ,cunoscându-se cca 145 de
titluri, o parte dintre acestea fiind: ,,Categoriile”, ,,Despre interpretare”, ,,Analitica
secundă”, ,,Topica”, ,,Despre respingerile sofistice” -care au primit ulterior numele de
,,Organon”. Înafară de aceste lucrări, elemente ale teoriilor logice ale lui Aristotel se
întâlnesc şi în alte scrieri ale sale cum ar fi: ,,Metafizica”, ,,Fizica”, ,,Despre suflet „şi tratatul
,,Retorica”.
      În ,, Categorii”, sunt expuse elementele teoriei noţiunii; în lucrarea ,,Despre
interpretare” se dă teoria judecăţii; în ,,Analitica prim” şi ,,Analitica secundă” aflăm
elaborarea amănunţită a teoriei raţionamentului şi demonstraţiei; în ,,Topica” se descriu
principalele categorii şi procedee logice folosite de către gândirea care raţionează; în ,,Despre
respingerile sofistice” este expusă problema izvoarelor raţionamentelor şi ale demonstraţiilor
greşite, problema mijloacelor pentru descoperirea greşelilor de logică, iar în ,,Metafizică”,
Aristotel cercetează legile logice fundamentale ale gândirii, descoperite de el: legea identităţii,
legea contradicţiei, legea terţiului exclus.
    După Aristotel, adevărul este concordanţa dintre gândire şi realitate; falsul dimpotrivă,
apare atunci când realitatea se reflectă în gândire deformat, greşit. Legătura dintre idei în
procesul raţionării noastre, în procesul demonstraţiei, nu este, după Aristotel ,o legătură
arbitrară, ci este determinată de legătura dintre obiecte înseşi. De aceea , legile şi regulile
logicii au o bază obiectivă în legăturile existenţei însăşi.
     Aristotel a dezvăluit legile necesare ale gândirii, independente de voinţa şi de dorinţa
oamenilor şi a căror respectare este obligatorie în procesul demonstraţiei, în procesul dovedirii
adevărului. Creând logica, Aristotel a tins să apere principiile cunoaşterii ştiinţifice împotriva
sofisticii diferitelor şcoli socratice din timpul lui.
     Sprijinindu-se pe ştiinţa timpului său, revizuind şi generalizând cunoştinţele disparate
acumulate până la el cu privire la formele gândirii, Aristotel a dezvoltat în lucrările sale, în


                         2
mod profund şi sub toate aspectele, toate problemele esenţiale ale logicii. Rezultatele pe care
le-a obţinut au intrat definitiv în patrimoniul acestei ştiinţe.
    Judecata lui Aristotel are un caracter ontologic şi este posibilă numai prin raportarea la
real.
    Judecata este însuşi raportul dintre general şi individual şi deci acest raport antologic
poate fi afirmat. Raporturile dintre idei se exprimă în judecăţi reale cu fond ontologic.
Judecata este un act semnificativ, prin care se afirmă sau se neagă raportul dintre idei.
    Aristotel numeşte judecata-lumină; aşadar judecata este un act luminos al Nous-lui,
care prin această lumină contemplă raportul dintre idee şi-l exprimă la nivelul abstract al
Nous-ului pasiv în judecată. Marele filozof spune:,, Orice expresie este semnificativă, dar nu
toate expresiile sunt apophantice; apophantice natural, numai acelea în care se întâlnesc
adevărul sau falsitatea. Dar adevărul şi falsitatea nu se întâlnesc în orice expresie; de exemplu,
rugămintea este o exprimare, dar nu este nici adevărată nici falsă”.
    Deci o expresie este o judecată dacă ea conţine ceea ce Aristotel numeşte apophansis şi
care îi dă posibilitatea de a fi adevărată sau falsă; adică o face să fie un logos apophanticor.
     În concepţia lui Aristotel valoarea de adevăr a unei expresii fără raportare la realul
obiectiv nici nu are sens.
     Judecăţile simple se împart în diviziunea duală rămasă clasică, după calitate şi
cantitate.
    După calitate avem:
          -judecăţi afirmative sau categorice;
          -judecăţi negative sau primative.
    Aristotel defineşte afirmaţia şi negaţia dându-le tot un sens ontologic: ,,Afirmaţia este
un act noetic despre existenţa unui lucru în raport cu un altul, negaţia este un act noetic despre
non-existenţa unui lucru în raport cu un altul”, recunoaşte că negaţia poate apărea într-o
judecată referindu-se fie la subiect ,fie la predicat, fie la ambele.
     Exemplu: El este om; dă loc , prin intervenţia negaţiei, la următoarele propoziţii
formate cu acelaşi subiect şi acelaşi predicat:
          El este om.
          El nu este om.
          El este non-om.
          El nu este non-om.

    Pe aceiaşi linie a clasificării judecăţilor Aristotel deosebeşte cantitatea lor astfel:
         -judecăţi care se referă la o pluralitate;
         -judecăţi care se referă la un singur individ.
    Judecăţile care se referă la pluralitate sunt.
         -judecăţi generale;
         -judecăţi particulare.
    De aici rezultă trei feluri de judecăţi:
         -judecăţi generale care afirmă despre lucruri generale;
            exemplu: Toţi oamenii sunt muritori.
         -judecăţi care afirmă despre lucruri generale, dar nu într-un mod general;
            exemplu: Unii oameni sunt drepţi.
         -judecăţi individuale, în care nu se afirmă ceva despre lucruri generale şi nici
într-un mod general;
            exemplu: Socrate este înţelept.
    Aristotel mai găseşte încă un fel de judecăţi pe care le numeşte nedefinite, în care
cantitatea subiectului nu este determinată, deşi ea este subînţeleasă;
           exemple: Contrariile fac obiectul aceleaşi ştiinţe.
                        3
Plăcerea nu este binele.
    După modalitatea lor Aristotel face următoarea împărţire a judecăţilor:
          - asertorice-se reportează la ceea ce este real;
          - apodictice-ceea ce este necesar;
          - posibile(problematice)-ceea ce este posibil.
     În judecăţile apodictice, cunoştinţa căpătată pe calea raţionamentului apodictic, avem
de- a face cu ceea ce numim astăzi deducţie, iar în cealaltă cunoştinţă, epagogică, avem de-a
face cu cunoştinţa inductivă. Demonstraţia apodictică se face, pentru Aristotel, plecând de la o
afirmaţie generală şi încercând să fundeze, prin această afirmaţie generală, o afirmaţie
particulară.
      Teoria raţionamentului deductiv şi cunoştinţelor apodictice la Aristotel dovedesc
precumpănirea geniului asupra realului, în toată logica şi matafizica aristotelică.
      Posibilul este definit de Aristotel astfel:,, ceea ce nu este necesar şi care poate fi
presupus că există fără să existe o imposibilitate pentru această presupunere”(Primele
analitice).
    Necesarul este definit astfel de Aristotel:,, necesitatea este tot ceea ce nu este posibil să
fie altfel”(Metafizica).
     Posibilul şi imposibilul le defineşte ca posibil este ceea ce nu este posibil, posibil este
ceea ce nu este necesar şi nu este imposibil.
     Aristotel a enunţat toate legile opoziţiei judecăţilor. Înainte de toate, oricărei afirmaţii
se opune o negaţie după cum urmează:
          -judecăţi contradictorii-acele judecăţi dintre care una neagă ceea ce cealaltă
          afirmă;
          -propoziţiile universale opuse prin calitate sunt propoziţii contrare şi ele pot
          fi false în acelaşi timp, dar nu pot fi adevărate în acelaşi timp;
          -propoziţii particulare care diferă prin calitate(una afirmativă alta negativă).
     Întreaga teorie a opoziţiei judecăţilor este făcută de Aristotel în ,,Despre interpretare,,
şi a fost schematizată ,mai târziu, de către Boeţiu, în cunoscutul pătrat al opoziţiilor.
      În ,,Primele analitice,, Aristotel s-a ocupat de conversiunea judecăţilor- a converti o
propoziţie înseamnă a schimba subiectul în predicat şi invers propoziţia rămânând mai departe
adevărată, în forma ei nouă, dacă a fost adevărată la început.
      Nae Ionescu în ,,Curs de istorie a logicii,, nu este de acord cu afirmaţia lui Kant că
Aristotel ar fi realizat un sistem definitiv de logică motivând astfel:,, nu există sisteme
definitive în nici o ştiinţă omenească, necum în logică, o preocupare a spiritului omenesc ceva
mai îndepărtată ştiinţele propriu-zise de cum ar fi matematica. Adică, progres poate să existe
în orice ramură de activitate omenească, nu în înţeles de mai bine, ci în înţeles de schimbare,,
      Gândirea care se gândeşte pe ea însăşi în demersurile ei cunoscătoare, aceasta este
logica, şi Aristotel, întemeietorul ei, are meritul nepieritor de a fi ridicat gândirea pe treapta
superioară de la care să-şi examineze propria ei activitate. El a dat gândirii conştiinţa de sine,
astfel încât să poată deveni propriul ei obiect de cercetare, fiindcă logica nu se putea constitui
decât prin această scindare a unităţii funcţionale a gândirii, într-un subiect cunoscător şi un
obiect cunoscut, prin instaurarea înlăuntrul ei a unui dublu plan, acela al activităţii specifice
proprii şi acela al observaţiei şi analiza acestei activităţi.
      Cu aceasta ,Aristotel a creat logica deductivă, căutând să pună la dispoziţia ştiinţei
unul din instrumentele capitale ale progresului ei, teoria demonstraţiei.
        Cunoştinţele obţinute, fără a recurge nemijlocit la experienţă, la practică, din
adevăruri stabilite anterior, prin aplicarea legilor logicii la diferite propoziţii adevărate şi care
au fost demonstrate, se numesc cunoştinţe deduse.
       Gândirea ca formă de reflectare a lumii înconjurătoare are următoarele trăsături
fundamentale:
                         4
1.Gândirea este procesul cunoaşterii generalizate a realităţii –în procesul gândirii,
noi formăm noţiuni, în care se reflectă, într-o formă specifică, obiectele şi fenomenele din
realitate .
        2.Gândirea este procesul reflectării realităţii, iar gândirii omeneşti îi este inerent
actul de a judeca.
          3.Gândirea se caracterizează prin facultatea de a cunoaşte în mod mediat
realitatea, folosindu-ne în permanenţă de raţionamente.
        4. Gândirea este indisolubil legată de limbă. Limba fixează rezultatele activităţii
de cunoaştere a omului şi este, totodată, o condiţie necesară a formării ideilor, precum şi un
instrument prin care le exprimăm.
        ,,Vorbirea –spune Aristotel în ,,Despre interpretare”-este o înşiruire de sunete cu
înţeles, ale cărei părţi luate separat au şi ele un înţeles”
      Aristotel a descoperit că înlăuntrul gândirii noastre există relaţii necesare care ne
conduc infailibil la adevăr. El a degajat aceste relaţii necesare , formele logice, şi le-a stabilit
structura internă.
     Athanase Joja în ,,Studii de logică”, vol. I,, vine cu observaţia că ,,la Aristotel logica
este o ştiinţă demonstrativă, ştiinţă demonstrativă însă cu o generală aplicabilitate teoretică şi
practică”
      Analizând gândirea în activitatea ei specifică, aceea de a raţiona, Aristotel a stabilit
inferenţele deductive în care relaţiile dintre termeni au rolul esenţial, şi în principal
silogismul, elementele lui componente şi varietatea formelor valide pe care le ia, cu o precizie
şi exactitate fără egal poate în istoria ştiinţei.
     Silogismul este o formă de raţionament. După cum se ştie logica studiază şi alte forme
de raţionament, pe care oamenii le folosesc în activitatea lor practică şi de cunoaştere, cum
sunt cele ipotetice, disjunctive etc. Prin importanţa lui în constituirea ştiinţei, silogismului i s-
a atribuit un rol cu totul particular şi de aceea el a fost nu numai cea dintâi formă de
raţionament cercetată şi teoretizată, dar şi cea mai mult studiată de-a lungul secolelor.
        Teoria logică a silogismului formează corpul central al logicii aristotelice, iar
silogistica clasică este teoria raţionamentului silogistic creată de Aristotel, cu toate
perfecţionările, tehnicile şi completările încorporate ulterior, păstrându-i caracteristicile care o
deosebesc de alte tipuri de logică. O definiţie mai cuprinzătoare a silogismului ar pute fi:
raţionamentul compus din trei termeni şi trei judecăţi categorice, din care două sunt premise ce conţin un
termen comun, iar altul concluzia care uneşte ceilalţi doi termeni, în baza relaţiei lor cu termenul comun.
(I.Dedilescu,P.Botezatu)
    Cunoştinţa dobândită prin silogism ilustrează foarte bine caracterul discursiv al gândirii
logice, care se serveşte de concepte şi avansează în trepte intermediare, prin mediere,
opunându-se intuiţiei intelectuale, formă de cunoaştere căreia, fie că este considerată de
natură raţională,fie că este considerată de natură iraţională, i se atribuie calitatea de a sesiza
direct adevărurile căutate.
     În silogistica lui Aristotel se folosesc numai termeni referenţiali pozitivi şi generali. În
decursul dezvoltării logicii clasice se vor introduce în silogistică şi termeni singulari şi
termeni negativi.
      După ce dă definiţia silogismului, Aristotel face o distincţie capitală pentru teoria
silogismului: el împarte silogismele în perfecte şi imperfecte: ,,Numesc perfect silogismul
care nu mai are nevoie de nimic altceva decât de datul, pentru ca necesitatea să fie evidentă.
Iar imperfect este un silogism, dacă el are nevoie de una sau mai multe determinări care, ce-i
drept, sunt consecinţa necesară a termenilor daţi, dar n-au fost enunţate anume
premise.”(Analitica primă).
       Introducerea simbolurilor în logică, efectuată de Aristotel a fost decisivă pentru
constituirea logicii ca ştiinţă şi de aceea este considerată ca una dintre cele mai mari invenţii
                          5
ale filozofului grec: ,,Introducerea variabilelor în logică, spune Lukasiewicz, este una din cele
mai mari invenţii ale lui Aristotel. Este aproape de necrezut că până acum nici un filozof sau
filolog nu a atras atenţia asupra acestui fapt de cea mai mare importanţă. Mă încumet să spun
că ei trebuie să fi fost toţi slabi matematicieni, întrucât toţi marii matematicieni ştiu că prin
introducerea variabilelor în aritmetică a început o nouă epocă în această ştiinţă”.
        Silogismul are o premisă majoră şi una minoră: majora conţine predicatul
concluziei, iar minora subiectul concluziei.
      ,,Nici un silogism aristotelic-spune Lukasiewicz- nu este formulat ca o regulă de
interferenţă cu cuvântul deci ,aşa cum s-a făcut în logica tradiţională”; dimpotrivă ,,Toate
silogismele aristotelice sunt implicaţii”.
       Vorbind despre logica aristotelică şi destinul ei istoric, putem menţiona opinia lui
Immanuel Kant în această materie care afirmă că. ,,…de la Aristotel încoace logica n-a avut
nevoie să facă un pas înapoi, dacă nu vrem să-i socotim ca ameliorări înlăturarea unor
subtilităţi inutile sau o determinare mai clară a celor expuse, ceea ce aparţine însă mai mult
eleganţei decât certitudinii ştiinţei. Trebuie să mai remarcăm că şi până astăzi ea nu a putut
face nici un pas înainte şi că după toată aparenţa, ea pare să fie închisă şi terminată”.
(Immanuel Kant, Critica raţiunii pure).
      Procesul de creaţie nu apare nicăieri în preocupările logicii, la Aristotel, pentru el,
logica este ştiinţa demonstraţiei, aceasta este logica aristotelică: ea nu descoperă adevărul ci,
posedându-l, îl dovedeşte. Ea este ştiinţa demonstraţiei ,nu a descoperirii adevărului: adică eu
posed adevărul şi vreau să-l arăt şi altuia, îl prezint şi altuia, cu întreg aparatul necesar, pentru
ca el să convins ca şi mine, nu urmăresc să descopăr un adevăr nou ,ci urmăresc să justific un
adevăr pe care-l posed.
     Studiind ştiinţa logicii, ajungem să cunoaştem legile, regulile şi procedeele gândirii
noastre, care au caracter obiectiv. Cunoaşterea acestor legi, reguli şi procedee ne dă
posibilitatea să înţelegem, să fim conştienţi de procesul gândirii, şi contribuie la ridicarea
nivelului gândirii.
     Cunoaşterea legilor logicii ne ajută să infirmăm tezele greşite, pe care ni se întâmplă
să le întâlnim uneori, cu prilejul feluritelor dispute, în polemică, în timpul discuţiilor.
                         6
Ad

Recommended

портфоліо вчителя світової літератури
портфоліо вчителя світової літературипортфоліо вчителя світової літератури
портфоліо вчителя світової літературиlara2505
 
W6 Durkheim
W6 DurkheimW6 Durkheim
W6 Durkheimkiwinska
 
Дидактичні погляди Ушинського
Дидактичні погляди УшинськогоДидактичні погляди Ушинського
Дидактичні погляди Ушинськогоnatali7441
 
Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern Teo Delaport
 
Instrumente optice
Instrumente opticeInstrumente optice
Instrumente opticeescorteanu
 
Стівенсон "Острів Скарбів". Частина перша "Старий капітан".
Стівенсон "Острів Скарбів". Частина перша "Старий капітан".Стівенсон "Острів Скарбів". Частина перша "Старий капітан".
Стівенсон "Острів Скарбів". Частина перша "Старий капітан".DorokhGala
 
г. тютюнник климко
г. тютюнник климког. тютюнник климко
г. тютюнник климкоaldoschina
 

More Related Content

What's hot

сучасний вчитель
сучасний вчительсучасний вчитель
сучасний вчительTonya777
 
Descoperiri în fizică
Descoperiri în fizicăDescoperiri în fizică
Descoperiri în fizicăMaria Suster
 
леся українка (дитячі роки)
леся українка (дитячі роки)леся українка (дитячі роки)
леся українка (дитячі роки)galynayakymchuk
 
Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"
Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"
Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"Елена Иващенко
 
Astronomie trecut prezent viitor ppt2010
Astronomie  trecut prezent viitor ppt2010Astronomie  trecut prezent viitor ppt2010
Astronomie trecut prezent viitor ppt2010zwarheart
 
Цікаві факти про українську мову
Цікаві факти про українську мовуЦікаві факти про українську мову
Цікаві факти про українську мовуNataliya Persikova
 
0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrata0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrataAna Maria
 
THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...
THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...
THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...Dr Ian Ellis-Jones
 
Український етнос
Український етносУкраїнський етнос
Український етносVielleee
 
Соломія Крушельницька
Соломія КрушельницькаСоломія Крушельницька
Соломія КрушельницькаNTB VNTU
 
урок 68 письмовий твір у публіцистичному стилі
урок 68 письмовий твір у публіцистичному стиліурок 68 письмовий твір у публіцистичному стилі
урок 68 письмовий твір у публіцистичному стиліVitaliy Babak
 
Legea atractiei universale
Legea atractiei universaleLegea atractiei universale
Legea atractiei universaleCristina Anghel
 
Fenomene electrice.-campul-electr.
Fenomene electrice.-campul-electr.Fenomene electrice.-campul-electr.
Fenomene electrice.-campul-electr.radubug
 
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"ninakysman
 

What's hot (20)

Vectori
VectoriVectori
Vectori
 
сучасний вчитель
сучасний вчительсучасний вчитель
сучасний вчитель
 
Descoperiri în fizică
Descoperiri în fizicăDescoperiri în fizică
Descoperiri în fizică
 
леся українка (дитячі роки)
леся українка (дитячі роки)леся українка (дитячі роки)
леся українка (дитячі роки)
 
Microscopul
MicroscopulMicroscopul
Microscopul
 
Efectul fotoelectric extern
Efectul fotoelectric externEfectul fotoelectric extern
Efectul fotoelectric extern
 
Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"
Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"
Сценічне безсмертя "Марусі Чурай"
 
Astronomie trecut prezent viitor ppt2010
Astronomie  trecut prezent viitor ppt2010Astronomie  trecut prezent viitor ppt2010
Astronomie trecut prezent viitor ppt2010
 
Цікаві факти про українську мову
Цікаві факти про українську мовуЦікаві факти про українську мову
Цікаві факти про українську мову
 
0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrata0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrata
 
THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...
THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...
THE PSYCHOLOGIST AND THE MAGICIAN: SOME GOOD ADVICE ON HOW TO SEE LIFE AS IT ...
 
Кохання під час… війни
Кохання під час… війниКохання під час… війни
Кохання під час… війни
 
Український етнос
Український етносУкраїнський етнос
Український етнос
 
звіт моніторинг
звіт моніторингзвіт моніторинг
звіт моніторинг
 
Соломія Крушельницька
Соломія КрушельницькаСоломія Крушельницька
Соломія Крушельницька
 
урок 68 письмовий твір у публіцистичному стилі
урок 68 письмовий твір у публіцистичному стиліурок 68 письмовий твір у публіцистичному стилі
урок 68 письмовий твір у публіцистичному стилі
 
Legea atractiei universale
Legea atractiei universaleLegea atractiei universale
Legea atractiei universale
 
Fenomene electrice.-campul-electr.
Fenomene electrice.-campul-electr.Fenomene electrice.-campul-electr.
Fenomene electrice.-campul-electr.
 
Curentul 1.ppt
Curentul 1.pptCurentul 1.ppt
Curentul 1.ppt
 
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
Презентація до уроку за твором Кіплінга "Мауглі"
 

Viewers also liked

Din istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaru
Din istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaruDin istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaru
Din istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaruAsid Xolanida
 
george orwell tolstoi regele lear si nebunul
george orwell  tolstoi regele lear si nebunulgeorge orwell  tolstoi regele lear si nebunul
george orwell tolstoi regele lear si nebunuldiogene753
 
jean jacques rousseau discurs
jean jacques rousseau discursjean jacques rousseau discurs
jean jacques rousseau discursdiogene753
 
Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaRolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaAngesha
 
David hume despre originea statului
David hume despre originea statuluiDavid hume despre originea statului
David hume despre originea statuluidiogene753
 
arthur schopenhauer asupra naturii umane
arthur schopenhauer asupra naturii umanearthur schopenhauer asupra naturii umane
arthur schopenhauer asupra naturii umanediogene753
 
karl jaspers drumul-catre-filozofie
karl jaspers drumul-catre-filozofiekarl jaspers drumul-catre-filozofie
karl jaspers drumul-catre-filozofiediogene753
 
Montesquieu despre spiritul legilor
Montesquieu despre spiritul legilorMontesquieu despre spiritul legilor
Montesquieu despre spiritul legilordiogene753
 
Nicolae balca istoria filosofiei antice
Nicolae balca  istoria filosofiei anticeNicolae balca  istoria filosofiei antice
Nicolae balca istoria filosofiei anticeBadila Andrei
 
Structura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, Orhei
Structura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, OrheiStructura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, Orhei
Structura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, OrheiAlianta INFONET
 
Plutarch licurg
Plutarch  licurgPlutarch  licurg
Plutarch licurgdiogene753
 

Viewers also liked (16)

Marina Magher, Gherda Palii :  Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric
Marina Magher, Gherda Palii : 	Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometricMarina Magher, Gherda Palii : 	Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric
Marina Magher, Gherda Palii :  Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric
 
Ist filos 2
Ist filos 2Ist filos 2
Ist filos 2
 
Din istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaru
Din istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaruDin istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaru
Din istoria gândirii filosofice partea 1-- maria bulgaru
 
george orwell tolstoi regele lear si nebunul
george orwell  tolstoi regele lear si nebunulgeorge orwell  tolstoi regele lear si nebunul
george orwell tolstoi regele lear si nebunul
 
Plutarh
PlutarhPlutarh
Plutarh
 
jean jacques rousseau discurs
jean jacques rousseau discursjean jacques rousseau discurs
jean jacques rousseau discurs
 
Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaRolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
 
David hume despre originea statului
David hume despre originea statuluiDavid hume despre originea statului
David hume despre originea statului
 
arthur schopenhauer asupra naturii umane
arthur schopenhauer asupra naturii umanearthur schopenhauer asupra naturii umane
arthur schopenhauer asupra naturii umane
 
Filosofia dreptului
Filosofia dreptuluiFilosofia dreptului
Filosofia dreptului
 
karl jaspers drumul-catre-filozofie
karl jaspers drumul-catre-filozofiekarl jaspers drumul-catre-filozofie
karl jaspers drumul-catre-filozofie
 
Montesquieu despre spiritul legilor
Montesquieu despre spiritul legilorMontesquieu despre spiritul legilor
Montesquieu despre spiritul legilor
 
Nicolae balca istoria filosofiei antice
Nicolae balca  istoria filosofiei anticeNicolae balca  istoria filosofiei antice
Nicolae balca istoria filosofiei antice
 
Logica
LogicaLogica
Logica
 
Structura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, Orhei
Structura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, OrheiStructura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, Orhei
Structura unei dezbateri Karl Popper. Alexei Slivca, Orhei
 
Plutarch licurg
Plutarch  licurgPlutarch  licurg
Plutarch licurg
 

Similar to Incursiune In Logica Lui Aristotel

Despre suflet
Despre sufletDespre suflet
Despre sufletAera Saga
 
Iftode, cristian filosofia ca mod de viata
Iftode, cristian  filosofia ca mod de viataIftode, cristian  filosofia ca mod de viata
Iftode, cristian filosofia ca mod de viataRobin Cruise Jr.
 
Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)
Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)
Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)Robin Cruise Jr.
 
Aslam, constantin curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retail
Aslam, constantin  curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retailAslam, constantin  curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retail
Aslam, constantin curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retailRobin Cruise Jr.
 
Acsinte dobre introducere in epistemologie
Acsinte dobre  introducere in epistemologieAcsinte dobre  introducere in epistemologie
Acsinte dobre introducere in epistemologieRobin Cruise Jr.
 
Surdu, alexandru logica clasica si logica matematica - scan
Surdu, alexandru  logica clasica si logica matematica - scanSurdu, alexandru  logica clasica si logica matematica - scan
Surdu, alexandru logica clasica si logica matematica - scanGeorge Cazan
 
Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticii
Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticiiVladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticii
Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticiiNitu Gabriela
 
Câmpul filosofiei
Câmpul filosofieiCâmpul filosofiei
Câmpul filosofieiCatirau Lena
 
Logică - manuale5
Logică - manuale5Logică - manuale5
Logică - manuale5Nicu Barbi
 
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)George Cazan
 
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Robin Cruise Jr.
 
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Robin Cruise Jr.
 
Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5
Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5
Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5marxianeconomics
 

Similar to Incursiune In Logica Lui Aristotel (20)

Despre suflet
Despre sufletDespre suflet
Despre suflet
 
Filosofia
FilosofiaFilosofia
Filosofia
 
Iftode, cristian filosofia ca mod de viata
Iftode, cristian  filosofia ca mod de viataIftode, cristian  filosofia ca mod de viata
Iftode, cristian filosofia ca mod de viata
 
Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)
Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)
Cristian iftode filosofia ca mod de viata-paralela 45 (2010)
 
ontologia filo.pptx
ontologia filo.pptxontologia filo.pptx
ontologia filo.pptx
 
Curs filosofie
Curs filosofieCurs filosofie
Curs filosofie
 
stoicismul.pptx
stoicismul.pptxstoicismul.pptx
stoicismul.pptx
 
Tacerea ca terapie
Tacerea ca terapieTacerea ca terapie
Tacerea ca terapie
 
Aslam, constantin curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retail
Aslam, constantin  curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retailAslam, constantin  curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retail
Aslam, constantin curs de estetica. paradigme ale artei si frumosului - retail
 
Curs estetica
Curs esteticaCurs estetica
Curs estetica
 
Acsinte dobre introducere in epistemologie
Acsinte dobre  introducere in epistemologieAcsinte dobre  introducere in epistemologie
Acsinte dobre introducere in epistemologie
 
Surdu, alexandru logica clasica si logica matematica - scan
Surdu, alexandru  logica clasica si logica matematica - scanSurdu, alexandru  logica clasica si logica matematica - scan
Surdu, alexandru logica clasica si logica matematica - scan
 
Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticii
Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticiiVladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticii
Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticii
 
Filosofia lui Platon
Filosofia lui PlatonFilosofia lui Platon
Filosofia lui Platon
 
Câmpul filosofiei
Câmpul filosofieiCâmpul filosofiei
Câmpul filosofiei
 
Logică - manuale5
Logică - manuale5Logică - manuale5
Logică - manuale5
 
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
 
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
 
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
 
Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5
Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5
Filozofia realitatii multinivel (al. popovici) 5
 

Incursiune In Logica Lui Aristotel

 • 1. INCURSIUNE IN LOGICA LUI ARISTOTEL Logica nu a purtat această denumire de la începuturile ei. Denumirea de logică, acordată acestei ştiinţe, se fixează abia în evul mediu, dar nu de la început, ci numai în urma unui întreg şi lung proces de cristalizare terminologică.Fixarea termenului de logică s-a datorat şi precizării conţinutului acestei discipline.Găsim termenul de logică şi în Comentariile lui Alexandru din Aphrodisias-sec.al II-lea e.n. Termenul de logică se va folosi abia în secolul al XIII-lea în tratatul lui Petrus Hispanus ,,Summulae Logicales”, pentru grupul de capitole, astfel această denumire se încetăţăneşte definitiv,dar se va mai folosi, din ce în ce mai rar, şi termenul de dialectică sau canonică sensul fiind identic cu acela de logică. Logica studiază ideile noastre( noţiunile, judecăţile,raţionamentele) numai sub aspectulstructurii lor, al formei lor logice.Ea descoperă legile şi regulile a căror respectare este o condiţie necesară pentru atingerea adevărului în procesul obţineriicunoştinţelor deduse. Logica a apărut şi s-a dezvoltat în sânul filozofiei, fiind considerată ca o parte a teoriei cunoaşterii. Deoarece logica studiază ideile omului numai din punctul de vedere al formei lor logice, ea este numită logica formală. Formele gândirii(noţiunea, judecata, raţionamentul) nu sunt numai obiectul de studiu al logicii formale,ele sunt studiate numai de logica formală, care face abstracţie de schimbarea, de dezvoltarea lor, adică cercetează formele gândirii ca forme constituite,definitiv cristalizate. Forma logică a unei idei este structura ei, modul în care sunt legate între ele elementele conţinutului ei concret. Logica este, în viziunea lui Mircea Florian, o disciplină teoretică, rod al unei reflecţii ce presupune practica ştiinţifică,iar adevărurile logice îşi au rădăcinile în experienţa teoretică a omului de ştiinţă din toate domeniile, indifarent că este vorba de ştiinţe ale naturii sau de ştiinţe ale spiritului..Teoria şi practica ştiinţifică presupun, la rândul lor, contactul nemijlocit cu obiectele.Instanţa ultimă a oricărei ştiinţe, a gândirii în genere, o constituie obiectele, cu structurile şi legile lor. Această perspectivă principială-orientarea către obiecte-constituie teza de bază a realismului ontologic susţinut de gânditor. Pentru Dimitrie Cantemir ,,logica este arta instrumentală a filozofiei, care se ocupă cu cuvintele ce semnifică lucrurile prin concepte şi după ale cărei reguli ordonate fiind instrumentele raţionale, facem deosebirea dintre adevăr şi fals.” Apariţia logicii este legată de sofistica practicată de contemporanii lui Socrate, Platon, Aristotel, tehnică a argumentării care degenerează treptat într-o acrobaţie verbală, care pune sub semnul îndoielii existenţa adevărului. Creatorul logicii este Aristotel, despre care Emille Boutroux în ,,Etudes d’Histoire de la Philosophie”, Paris,1897,spune :,,Dacă este adevărat că unii oameni se încarnează uneori geniul unui popor şi că aceste vaste şi puternice spirite sunt ca actul şi perfecţiunea în care o lume întreagă de virtualităţi îşi găseşte finalul şi desăvârşirea, Aristotel, mai mult ca oricine, a fost un astfel de om ; geniul filozofic al Greciei şi-a găsit în el expresia lui universală şi perfectă” Într-adevăr, cu Aristotel, geniul grec se universalizează plenar şi prin el umanitatea îşi găseşte expresia ei esenţială în ceea ce are mai bun şi mai specific-inteligenţa. El a exprimat valori universal valabile în timp şi în spaţiu, a exprimat aşadar nu numai valorile etern valabile pentru întreaga umanitate. 1
 • 2. Dacă s-a putut vorbi despre o philosophia perennis- o filozofie eternă-această filozofie nu poate fi decât aceea a lui Aristotel, fiindcă nimeni nu poate face filozofie fără să se întoarcă la el, fie că îl acceptă, fie că îl respinge total sau în parte. Numit fiind ,,un uriaş al gândirii”, acest lucru este cu atât mai valabil atunci când vorbim de logică. Aristotel a fost primul care a gândit însăşi gândirea, în mod explicit, şi i-a descoperit legile ; pentru o logică este o gândire a gândirii. El a constatat că actul de repliere a gândirii asupra ei însăşi, actul de auto reflexie a gândirii este actul cel mai înalt al inteligenţei prin care ea atinge însăşi esenţa realităţii. Acest act este chiar principiul ultim în concepţia lui Aristotel. ,,A face logică înseamnă a face un act intelectual aristotelic”(Anton Dumitru-Istoria logicii) Primele lucrări ale lui Aristotel sunt platonice, dar apoi el îşi găseşte independenţa de gândire, critică teoria platonică a ideilor şi îşi dezvoltă propria lui filozofie. Lecţiile predate de Aristotel discipolilor lui erau de două feluri: -exoterice -acroatice sau acromatice Învăţătura exoterică se referea la studiile de retorică; la arta de a argumenta şi la ştiinţa politică, iar învăţătura acromatică avea un obiect mai profund şi mai subtil-fizica şi problemele de logică . Aristotel scrie în aproape toate domeniile, iar scrierile sale pot fi grupate astfel: -scrieri logice; -scrieri de filozofie naturală; -scrieri de metafizică; -scrieri relative la ştiinţele practice(Etica,Politica,Poetica) Diogene Laerţiu atribuie lui Aristotel peste 400 de cărţi ,cunoscându-se cca 145 de titluri, o parte dintre acestea fiind: ,,Categoriile”, ,,Despre interpretare”, ,,Analitica secundă”, ,,Topica”, ,,Despre respingerile sofistice” -care au primit ulterior numele de ,,Organon”. Înafară de aceste lucrări, elemente ale teoriilor logice ale lui Aristotel se întâlnesc şi în alte scrieri ale sale cum ar fi: ,,Metafizica”, ,,Fizica”, ,,Despre suflet „şi tratatul ,,Retorica”. În ,, Categorii”, sunt expuse elementele teoriei noţiunii; în lucrarea ,,Despre interpretare” se dă teoria judecăţii; în ,,Analitica prim” şi ,,Analitica secundă” aflăm elaborarea amănunţită a teoriei raţionamentului şi demonstraţiei; în ,,Topica” se descriu principalele categorii şi procedee logice folosite de către gândirea care raţionează; în ,,Despre respingerile sofistice” este expusă problema izvoarelor raţionamentelor şi ale demonstraţiilor greşite, problema mijloacelor pentru descoperirea greşelilor de logică, iar în ,,Metafizică”, Aristotel cercetează legile logice fundamentale ale gândirii, descoperite de el: legea identităţii, legea contradicţiei, legea terţiului exclus. După Aristotel, adevărul este concordanţa dintre gândire şi realitate; falsul dimpotrivă, apare atunci când realitatea se reflectă în gândire deformat, greşit. Legătura dintre idei în procesul raţionării noastre, în procesul demonstraţiei, nu este, după Aristotel ,o legătură arbitrară, ci este determinată de legătura dintre obiecte înseşi. De aceea , legile şi regulile logicii au o bază obiectivă în legăturile existenţei însăşi. Aristotel a dezvăluit legile necesare ale gândirii, independente de voinţa şi de dorinţa oamenilor şi a căror respectare este obligatorie în procesul demonstraţiei, în procesul dovedirii adevărului. Creând logica, Aristotel a tins să apere principiile cunoaşterii ştiinţifice împotriva sofisticii diferitelor şcoli socratice din timpul lui. Sprijinindu-se pe ştiinţa timpului său, revizuind şi generalizând cunoştinţele disparate acumulate până la el cu privire la formele gândirii, Aristotel a dezvoltat în lucrările sale, în 2
 • 3. mod profund şi sub toate aspectele, toate problemele esenţiale ale logicii. Rezultatele pe care le-a obţinut au intrat definitiv în patrimoniul acestei ştiinţe. Judecata lui Aristotel are un caracter ontologic şi este posibilă numai prin raportarea la real. Judecata este însuşi raportul dintre general şi individual şi deci acest raport antologic poate fi afirmat. Raporturile dintre idei se exprimă în judecăţi reale cu fond ontologic. Judecata este un act semnificativ, prin care se afirmă sau se neagă raportul dintre idei. Aristotel numeşte judecata-lumină; aşadar judecata este un act luminos al Nous-lui, care prin această lumină contemplă raportul dintre idee şi-l exprimă la nivelul abstract al Nous-ului pasiv în judecată. Marele filozof spune:,, Orice expresie este semnificativă, dar nu toate expresiile sunt apophantice; apophantice natural, numai acelea în care se întâlnesc adevărul sau falsitatea. Dar adevărul şi falsitatea nu se întâlnesc în orice expresie; de exemplu, rugămintea este o exprimare, dar nu este nici adevărată nici falsă”. Deci o expresie este o judecată dacă ea conţine ceea ce Aristotel numeşte apophansis şi care îi dă posibilitatea de a fi adevărată sau falsă; adică o face să fie un logos apophanticor. În concepţia lui Aristotel valoarea de adevăr a unei expresii fără raportare la realul obiectiv nici nu are sens. Judecăţile simple se împart în diviziunea duală rămasă clasică, după calitate şi cantitate. După calitate avem: -judecăţi afirmative sau categorice; -judecăţi negative sau primative. Aristotel defineşte afirmaţia şi negaţia dându-le tot un sens ontologic: ,,Afirmaţia este un act noetic despre existenţa unui lucru în raport cu un altul, negaţia este un act noetic despre non-existenţa unui lucru în raport cu un altul”, recunoaşte că negaţia poate apărea într-o judecată referindu-se fie la subiect ,fie la predicat, fie la ambele. Exemplu: El este om; dă loc , prin intervenţia negaţiei, la următoarele propoziţii formate cu acelaşi subiect şi acelaşi predicat: El este om. El nu este om. El este non-om. El nu este non-om. Pe aceiaşi linie a clasificării judecăţilor Aristotel deosebeşte cantitatea lor astfel: -judecăţi care se referă la o pluralitate; -judecăţi care se referă la un singur individ. Judecăţile care se referă la pluralitate sunt. -judecăţi generale; -judecăţi particulare. De aici rezultă trei feluri de judecăţi: -judecăţi generale care afirmă despre lucruri generale; exemplu: Toţi oamenii sunt muritori. -judecăţi care afirmă despre lucruri generale, dar nu într-un mod general; exemplu: Unii oameni sunt drepţi. -judecăţi individuale, în care nu se afirmă ceva despre lucruri generale şi nici într-un mod general; exemplu: Socrate este înţelept. Aristotel mai găseşte încă un fel de judecăţi pe care le numeşte nedefinite, în care cantitatea subiectului nu este determinată, deşi ea este subînţeleasă; exemple: Contrariile fac obiectul aceleaşi ştiinţe. 3
 • 4. Plăcerea nu este binele. După modalitatea lor Aristotel face următoarea împărţire a judecăţilor: - asertorice-se reportează la ceea ce este real; - apodictice-ceea ce este necesar; - posibile(problematice)-ceea ce este posibil. În judecăţile apodictice, cunoştinţa căpătată pe calea raţionamentului apodictic, avem de- a face cu ceea ce numim astăzi deducţie, iar în cealaltă cunoştinţă, epagogică, avem de-a face cu cunoştinţa inductivă. Demonstraţia apodictică se face, pentru Aristotel, plecând de la o afirmaţie generală şi încercând să fundeze, prin această afirmaţie generală, o afirmaţie particulară. Teoria raţionamentului deductiv şi cunoştinţelor apodictice la Aristotel dovedesc precumpănirea geniului asupra realului, în toată logica şi matafizica aristotelică. Posibilul este definit de Aristotel astfel:,, ceea ce nu este necesar şi care poate fi presupus că există fără să existe o imposibilitate pentru această presupunere”(Primele analitice). Necesarul este definit astfel de Aristotel:,, necesitatea este tot ceea ce nu este posibil să fie altfel”(Metafizica). Posibilul şi imposibilul le defineşte ca posibil este ceea ce nu este posibil, posibil este ceea ce nu este necesar şi nu este imposibil. Aristotel a enunţat toate legile opoziţiei judecăţilor. Înainte de toate, oricărei afirmaţii se opune o negaţie după cum urmează: -judecăţi contradictorii-acele judecăţi dintre care una neagă ceea ce cealaltă afirmă; -propoziţiile universale opuse prin calitate sunt propoziţii contrare şi ele pot fi false în acelaşi timp, dar nu pot fi adevărate în acelaşi timp; -propoziţii particulare care diferă prin calitate(una afirmativă alta negativă). Întreaga teorie a opoziţiei judecăţilor este făcută de Aristotel în ,,Despre interpretare,, şi a fost schematizată ,mai târziu, de către Boeţiu, în cunoscutul pătrat al opoziţiilor. În ,,Primele analitice,, Aristotel s-a ocupat de conversiunea judecăţilor- a converti o propoziţie înseamnă a schimba subiectul în predicat şi invers propoziţia rămânând mai departe adevărată, în forma ei nouă, dacă a fost adevărată la început. Nae Ionescu în ,,Curs de istorie a logicii,, nu este de acord cu afirmaţia lui Kant că Aristotel ar fi realizat un sistem definitiv de logică motivând astfel:,, nu există sisteme definitive în nici o ştiinţă omenească, necum în logică, o preocupare a spiritului omenesc ceva mai îndepărtată ştiinţele propriu-zise de cum ar fi matematica. Adică, progres poate să existe în orice ramură de activitate omenească, nu în înţeles de mai bine, ci în înţeles de schimbare,, Gândirea care se gândeşte pe ea însăşi în demersurile ei cunoscătoare, aceasta este logica, şi Aristotel, întemeietorul ei, are meritul nepieritor de a fi ridicat gândirea pe treapta superioară de la care să-şi examineze propria ei activitate. El a dat gândirii conştiinţa de sine, astfel încât să poată deveni propriul ei obiect de cercetare, fiindcă logica nu se putea constitui decât prin această scindare a unităţii funcţionale a gândirii, într-un subiect cunoscător şi un obiect cunoscut, prin instaurarea înlăuntrul ei a unui dublu plan, acela al activităţii specifice proprii şi acela al observaţiei şi analiza acestei activităţi. Cu aceasta ,Aristotel a creat logica deductivă, căutând să pună la dispoziţia ştiinţei unul din instrumentele capitale ale progresului ei, teoria demonstraţiei. Cunoştinţele obţinute, fără a recurge nemijlocit la experienţă, la practică, din adevăruri stabilite anterior, prin aplicarea legilor logicii la diferite propoziţii adevărate şi care au fost demonstrate, se numesc cunoştinţe deduse. Gândirea ca formă de reflectare a lumii înconjurătoare are următoarele trăsături fundamentale: 4
 • 5. 1.Gândirea este procesul cunoaşterii generalizate a realităţii –în procesul gândirii, noi formăm noţiuni, în care se reflectă, într-o formă specifică, obiectele şi fenomenele din realitate . 2.Gândirea este procesul reflectării realităţii, iar gândirii omeneşti îi este inerent actul de a judeca. 3.Gândirea se caracterizează prin facultatea de a cunoaşte în mod mediat realitatea, folosindu-ne în permanenţă de raţionamente. 4. Gândirea este indisolubil legată de limbă. Limba fixează rezultatele activităţii de cunoaştere a omului şi este, totodată, o condiţie necesară a formării ideilor, precum şi un instrument prin care le exprimăm. ,,Vorbirea –spune Aristotel în ,,Despre interpretare”-este o înşiruire de sunete cu înţeles, ale cărei părţi luate separat au şi ele un înţeles” Aristotel a descoperit că înlăuntrul gândirii noastre există relaţii necesare care ne conduc infailibil la adevăr. El a degajat aceste relaţii necesare , formele logice, şi le-a stabilit structura internă. Athanase Joja în ,,Studii de logică”, vol. I,, vine cu observaţia că ,,la Aristotel logica este o ştiinţă demonstrativă, ştiinţă demonstrativă însă cu o generală aplicabilitate teoretică şi practică” Analizând gândirea în activitatea ei specifică, aceea de a raţiona, Aristotel a stabilit inferenţele deductive în care relaţiile dintre termeni au rolul esenţial, şi în principal silogismul, elementele lui componente şi varietatea formelor valide pe care le ia, cu o precizie şi exactitate fără egal poate în istoria ştiinţei. Silogismul este o formă de raţionament. După cum se ştie logica studiază şi alte forme de raţionament, pe care oamenii le folosesc în activitatea lor practică şi de cunoaştere, cum sunt cele ipotetice, disjunctive etc. Prin importanţa lui în constituirea ştiinţei, silogismului i s- a atribuit un rol cu totul particular şi de aceea el a fost nu numai cea dintâi formă de raţionament cercetată şi teoretizată, dar şi cea mai mult studiată de-a lungul secolelor. Teoria logică a silogismului formează corpul central al logicii aristotelice, iar silogistica clasică este teoria raţionamentului silogistic creată de Aristotel, cu toate perfecţionările, tehnicile şi completările încorporate ulterior, păstrându-i caracteristicile care o deosebesc de alte tipuri de logică. O definiţie mai cuprinzătoare a silogismului ar pute fi: raţionamentul compus din trei termeni şi trei judecăţi categorice, din care două sunt premise ce conţin un termen comun, iar altul concluzia care uneşte ceilalţi doi termeni, în baza relaţiei lor cu termenul comun. (I.Dedilescu,P.Botezatu) Cunoştinţa dobândită prin silogism ilustrează foarte bine caracterul discursiv al gândirii logice, care se serveşte de concepte şi avansează în trepte intermediare, prin mediere, opunându-se intuiţiei intelectuale, formă de cunoaştere căreia, fie că este considerată de natură raţională,fie că este considerată de natură iraţională, i se atribuie calitatea de a sesiza direct adevărurile căutate. În silogistica lui Aristotel se folosesc numai termeni referenţiali pozitivi şi generali. În decursul dezvoltării logicii clasice se vor introduce în silogistică şi termeni singulari şi termeni negativi. După ce dă definiţia silogismului, Aristotel face o distincţie capitală pentru teoria silogismului: el împarte silogismele în perfecte şi imperfecte: ,,Numesc perfect silogismul care nu mai are nevoie de nimic altceva decât de datul, pentru ca necesitatea să fie evidentă. Iar imperfect este un silogism, dacă el are nevoie de una sau mai multe determinări care, ce-i drept, sunt consecinţa necesară a termenilor daţi, dar n-au fost enunţate anume premise.”(Analitica primă). Introducerea simbolurilor în logică, efectuată de Aristotel a fost decisivă pentru constituirea logicii ca ştiinţă şi de aceea este considerată ca una dintre cele mai mari invenţii 5
 • 6. ale filozofului grec: ,,Introducerea variabilelor în logică, spune Lukasiewicz, este una din cele mai mari invenţii ale lui Aristotel. Este aproape de necrezut că până acum nici un filozof sau filolog nu a atras atenţia asupra acestui fapt de cea mai mare importanţă. Mă încumet să spun că ei trebuie să fi fost toţi slabi matematicieni, întrucât toţi marii matematicieni ştiu că prin introducerea variabilelor în aritmetică a început o nouă epocă în această ştiinţă”. Silogismul are o premisă majoră şi una minoră: majora conţine predicatul concluziei, iar minora subiectul concluziei. ,,Nici un silogism aristotelic-spune Lukasiewicz- nu este formulat ca o regulă de interferenţă cu cuvântul deci ,aşa cum s-a făcut în logica tradiţională”; dimpotrivă ,,Toate silogismele aristotelice sunt implicaţii”. Vorbind despre logica aristotelică şi destinul ei istoric, putem menţiona opinia lui Immanuel Kant în această materie care afirmă că. ,,…de la Aristotel încoace logica n-a avut nevoie să facă un pas înapoi, dacă nu vrem să-i socotim ca ameliorări înlăturarea unor subtilităţi inutile sau o determinare mai clară a celor expuse, ceea ce aparţine însă mai mult eleganţei decât certitudinii ştiinţei. Trebuie să mai remarcăm că şi până astăzi ea nu a putut face nici un pas înainte şi că după toată aparenţa, ea pare să fie închisă şi terminată”. (Immanuel Kant, Critica raţiunii pure). Procesul de creaţie nu apare nicăieri în preocupările logicii, la Aristotel, pentru el, logica este ştiinţa demonstraţiei, aceasta este logica aristotelică: ea nu descoperă adevărul ci, posedându-l, îl dovedeşte. Ea este ştiinţa demonstraţiei ,nu a descoperirii adevărului: adică eu posed adevărul şi vreau să-l arăt şi altuia, îl prezint şi altuia, cu întreg aparatul necesar, pentru ca el să convins ca şi mine, nu urmăresc să descopăr un adevăr nou ,ci urmăresc să justific un adevăr pe care-l posed. Studiind ştiinţa logicii, ajungem să cunoaştem legile, regulile şi procedeele gândirii noastre, care au caracter obiectiv. Cunoaşterea acestor legi, reguli şi procedee ne dă posibilitatea să înţelegem, să fim conştienţi de procesul gândirii, şi contribuie la ridicarea nivelului gândirii. Cunoaşterea legilor logicii ne ajută să infirmăm tezele greşite, pe care ni se întâmplă să le întâlnim uneori, cu prilejul feluritelor dispute, în polemică, în timpul discuţiilor. 6
 • 7. BIBLOIGRAFIE Anton,Dumitru, Istoria logicii, E. D. P, Bucureşti,1975,p.331-339; Ion, Didilescu,Petre,Botezatu,Teoria clasică şi interpretările moderne,E.D.P,Bucureşti,1976, p.17-26,59-137,219-229; Mircea, Adrian,Marica,Logică generală,Ed.Muntenia,Constanţa,2005,p.14-110 Mircea,Florian,Logică şi epistemologie,Ed.Antet,Oradea,1996,p.5 Nae,Ionescu,Curs de istorie a logicii,Ed.Humanitas,Bucureşti,1993,p.111-140,225-232; *** Probleme de logică, Ed.R.S.R,Bucureşti,1968,p. 161-176; ***Logica,sub redacţia lui D.P.Gorski,P.V.Tavanet,Ed.Ştiinţifică,Bucureşti,1957,p. 7-33 7