Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ATP 2013/2014 - Quadre de comandaments 6

511 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ATP 2013/2014 - Quadre de comandaments 6

 1. 1. QUADRE DE COMANDAMENTS «COM CONTROLAR EL NOSTRE NEGOCI» Tot allò que es mesura millora postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya 1
 2. 2. Objectius de la Formació Conèixer, entendre, millorar i implementar les eines de treball més adients per una bona gestió empresarial. Avaluar resultats de manera integral, a través de la implementació d’un sistema de Quadre de Comandament. Conèixer els indicadors de mesura que determinen l’augment de valor de l’empresa. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 3. 3. Model de Negoci Model de èxit M’agrada Processos Informació Persones postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 4. 4. Introducció • Qui i Que som? • Perquè em compren a mi? • Punts forts i febles • En què soc bo, o el millor? • En què soc diferent? • Que punt puc o tinc que millorar? • Com ho sé? • Quina informació tinc? • És fiable la informació, ém serveix? postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 5. 5. Abans de Començar... Les empreses han de construir avantatges més que eliminar inconvenients. La clau de l’èxit consisteix en ser diferent en el que es fa. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 6. 6. Tot Canvia Els clients Els models de venda (competència) Les persones (col laboradors) Els hàbits de compra postgrau en assessorament tècnic comercial Els processos (eines) Consellde Cambres de Catalunya
 7. 7. Canvien els Valors postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 8. 8. Canvis a l’Entorn Tecnològics Fiscals Socials Polítics postgrau en assessorament tècnic comercial Econòmics Consellde Cambres de Catalunya
 9. 9. Informació i Decisió... Sense dades, tu només ets algú amb una opinió “Quan la informació transmesa ha estat interioritzada, adequadament integrada a l’estructura cognoscitiva de la persona i aquesta ha estat capaç de capitalitzar-la per poder incrementar el seu propi valor reflexat en el seu capital intel·lectual, et pot afirmar que la informació s’ha convertit en coneixements” Informació = Coneixement = Decisions postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 10. 10. Com Conduir la Seva Empresa postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 11. 11. Estructura Del Procés Empresarial postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 12. 12. Planificació: El Pressupost Per saber si vaig bé o malament, necessito una referència. Aquesta és el pressupost • Vendes • Marge • Estocs • Compres • Despeses directes • Despeses Indirectes • Despeses de Personal • Tresoreria • Inversions - Amortitzacions postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 13. 13. L’Assignació • Política comercial, Pla de negoci, Pla de marketing • Què farem? • Qui? • Quan? • Quins mitjans materials faran falta? eines, diners,... • Quins mitjans humans faran falta? coneixements,... postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 14. 14. Posada en Marxa postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 15. 15. Amb l’Execució Passen Coses... Necessitem saber què passa. Perquè venem més - menys? Perquè guanyem més - menys? Amb els articles, proveïdors, marques Amb els clients Amb els preus Amb la cistella mitja Amb les accions - promocions, etc. Amb els col·laboradors postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 16. 16. Informació: Disposem....? CD Client Servidor de TPV Clients Productes Persones (venedors, caixeres) Processos Vendes - compres Marge - contribució Espai (metres lineals, m2...) Estocs (valor dels productes) postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 17. 17. Informació: Disposem....? Atenció, serà molta? postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 18. 18. Informació: Necessitem.... Processos Retail Manteniment d’articles Gestió de proveïdors Recepció de mercaderies Gestió d’inventaris Manteniment de plantilles Picking Planificació de necessitats Gestió del Transport Entrada de comandes Expedicions Promocions Etiquetatge Integració TPV Verificació de factures Compres Comandes de Vendes Preus de Venda Reposició Proveïd or Gestió de l’assortiment Magatzem i distribució Farà falta una tria? postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya Vendes Clients
 19. 19. La informació i El control EIS En la gestió quotidiana, els responsables s’enfronten a nombroses dificultats i per solucionar-les necessiten l’ajuda de molts elements entre els que poden destacar una sèrie de dades, informes, gràfics, taules,... que constituiran “la informació per la Direcció” Prioritats i control Per aquest motiu resulta indispensable dur a terme un anàlisi de punts forts i febles a l’empresa (DAFO), establir prioritats en relació als objectius cercats i portar un control eficaç. Seleccionar lo rellevant per portar a bon terme l’empresa postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 20. 20. La informació i El control: Aspectes a no Perdre de Vista • Les empreses comencen a integrar l’anomenada “societat de la informació”. • La quantitat d’informació augmenta, sorgint dubtes en quant a la seva qualitat. • L’intercanvi d’informació important a través de la xarxa és més utòpic més que real. • Una manca de normalització evident, que implica un problema de comparabilitat. • Manca d’enteniment entre els que produeixen la informació i els que la utilitzen per a prendre decisions. Un dels objectius de la comptabilitat de gestió és proporcionar informació als diferents responsables per a reforçar les tasques de planificació i control pel recolzament de la presa de decisions postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 21. 21. Tipus d’Informació • Informació de natura interna i externa i cadascuna enfocada des d’una perspectiva operativa i estratègica: • La informació interna és la que veritablement constitueix la base d’un correcte procés de presa de decisions. • La informació externa ens marcarà el context. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 22. 22. Funcions Directives L’objectiu bàsic del Control és dur a terme unes accions correctores recolzant-se en el càlcul de desviacions com a eina principal. El concepte de control és d’adaptació a cada situació específica, un control de motivació per als treballadors. Independentment de l’entorn ha d’existir una coordinació entre el curt i llarg termini (control d’enllaç). postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 23. 23. Funcions Directives DIRECCIÓ GENERAL DIRECCIONS FUNCIONALS SOTSDIRECCIONS FUNCIONALS CONTROLER Control d’enllaç Anàlisi anual i inferiors Control dels procediments Anàlisi de desviacions postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 24. 24. Informació Útil... Tot Serveix? Que la informació sigui útil depèn de molts aspectes com ara les peculiaritats de l’usuari (coneixement i experiència). El responsable prendrà una decisió si comprèn la informació de la que disposa i aquesta subministra dades vàlides en tot el procés de presa de decisions. Oportunitat – freqüència Claredat – comprensibilitat Nº adient d’informes Remarcar aspectes bàsics Orientació analítica La informació per la direcció ha de facilitar la interpretació de la mateixa per la seva adient utilització. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya Imparcialitat Objectivitat Verificabilitat Precisió
 25. 25. Funció de Control El control - com la resta de funcions directives - ha d’aplicar-se en totes les activitats de l’empresa. Aquest binomi és un dels més rellevants a tenir present en l’organització respecte a la Funció de Control i el seu àmbit. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 26. 26. Universalitat i Compromís Per a que funcioni correctament el sistema de control implantat a l’empresa ha d’existir un compromís global per part de tots els responsables per utilitzar-lo de manera adient. Cadascun d’ells ha de detectar les desviacions de la seva àrea i controlar les variables que li afecten (sobre tot si d’elles depenen moltes decisions). postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 27. 27. El Quadre de Comandament Els principis bàsics que sustenten el Quadre de Comandament estan estructurats perquè es fixen unes fites en l’organització a través d’unes variables clau i el control a través d’uns indicadors concrets. Lo important és establir un sistema de senyals en forma de Quadre de Comandament que ens indiqui la variació de les magnituds importants que s’han de vigilar per poder fer un control de la gestió. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 28. 28. Tipus de Quadre de Comandament L’horitzó temporal. Els nivells de responsabilitat i/o delegació. Les àrees o departaments específics. Altres classificacions: La situació econòmica. Els sectors econòmics. Altres sistemes d’informació postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 29. 29. Magnituds del Quadre de Comandament Indicadors Periodicitat Abast Venda Diària – horària Família Marge Mensual Família Estoc inicial Mensual Secció Estoc mitjà Mensual Secció Compres Diari Estoc final Diari Família Nº clients Diari – mensual Secció Venda mitja Diari – mensual Secció Preu mig Mensual Família TAM Mensual Secció Cobertura estoc Mensual Article Trencaments Mensual Secció postgrau en assessorament tècnic comercial Categories Analítica – família Consellde Cambres de Catalunya Vistes Real – PPP – A/A Analítica - article Real
 30. 30. Per què El Quadre de Comandament? Ha d’existir un sentiment d’integració i participació amb la direcció jerarquitzada. El Quadre de Comandament és el receptor de la informació ascendent amb caràcter a posteriori donant la possibilitat que cada equip pugui avançar en els seus objectius. La comunicació interna serà l’element bàsic en la transmissió del QdC a través de: Línies ascendents. Línies horitzontals o transversals Línies descendents 1. (amb informació necessària i en moment adient). postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 31. 31. El Quadre de Comandament a la Pràctica Per implantar un Quadre de Comandament s’han de seguir les següents etapes: Anàlisi de la situació i obtenció de la informació. Anàlisi de l’empresa i determinació de les funcions generals. Estudi de les necessitats segons prioritats i nivell informatiu. Senyalització de les variables crítiques en cada àrea funcional. Establiment d’una correspondència eficaç i eficient entre les variables crítiques i les mesures precises pel seu control. Configuració del Quadre de Comandament segons les necessitats i la informació obtinguda. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 32. 32. Especificitats de les Etapes del Quadre de Comandament 1a etapa: L’empresa ha de conèixer en què situació es troba, valorar-la i reconèixer la informació (del entorn o interna) amb la que pot comptar. 2a etapa: Definir clarament les funcions que la componen per estudiar les necessitats segons els nivells de responsabilitats en cada cas. 3a etapa: Establir les prioritats informatives que s’han de cobrir. 4a etapa: Senyalitzar les variables crítiques per controlar cada àrea funcional per dur a terme un correcte control i un adient procés de presa de decisions. 5a etapa: Trobar la correspondència lògica entre la variable crítica i el rati que informa per atribuir un correcte control en cadascuna de les variables. 6a etapa: Configurar el QdC en cada àrea funcional i en cada nivell de responsabilitat amb la informació necessària per extreure conclusions i prendre les decisions adients. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 33. 33. Les Quatre Parts del Quadre de Comandament Les variables més destacables a controlar en cada situació i nivell de responsabilitat. Els indicadors amb els que podrem quantificar cadascuna de les variables. Les desviacions produïdes, sigui quin sigui el motiu que les produeixi. Les solucions a prendre en cada cas, en la mesura del possible. variables • vendes • marge indicadors • ppp • a/a postgrau en assessorament tècnic comercial desviació Consellde Cambres de Catalunya •+ •- decisió • Publi • Promo
 34. 34. Característiques del Quadre de Comandament El Quadre de Comandament ha de presentar només aquella informació que resulti ser imprescindible d’una manera senzilla i resumida. El caràcter d’estructura piramidal entre el Quadre de Comandament s’ha de tenir present en tot moment, ja que això permet la conciliació de dos punt bàsics: Que es puguin anar afegint els indicadors fins a arribar als més resumits. Que cada responsable tingui assignat només aquells indicadors relatius a la seva gestió i objectius. Cadascú el seu, i només el seu postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 35. 35. Característiques del Quadre de Comandament Ha de destacar allò veritablement rellevant, oferint un major èmfasi en quant a les informacions més significatives. No podem oblidar la importància que tenen tant els gràfics, taules i/o quadres de dades,... Ja que són veritables nexes de recolzament de tota la informació que es resumeix en el Quadre de Comandament. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 36. 36. Característiques del Quadre de Comandament La uniformitat en quant a la forma d’elaborar aquestes eines és important, ja que això permetrà una veritable normalització dels informes amb els que l’empresa treballa, així com facilitar les tasques de contrastació de resultats entre els diferents departaments o àrees. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 37. 37. Què i Com del Quadre de Comandament D’alguna manera, el que incorporem en aquesta eina, serà amb el que podrem mesurar la gestió realitzada i, per aquest motiu, és molt important establir en cada cas què és el que s’ha de controlar i com fer-ho (les quatre parts): Una primera en la que s’han de constatar de forma clara, quines són les variables o aspectes clau més importants a tenir en compte per la correcta mesura de la gestió en una àrea determinada o en un nivell de responsabilitat concret. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 38. 38. Què i Com del Quadre de Comandament Una segona en la que aquestes variables puguin ser quantificades d’alguna manera a través dels indicadors precisos i en els períodes de temps que es considerin oportuns. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 39. 39. Què i Com del Quadre de Comandament En tercer lloc, en al·lusió al control de dits indicadors, serà necessària la comparació entre lo previst i lo realitzat, extraient d’alguna manera les diferències positives o negatives que s’han generat, és a dir, les desviacions produïdes. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 40. 40. Que i Com del Quadre de Comandament Per últim, és fonamental que amb imaginació i creativitat, s’aconsegueixi que el model de Quadre de Comandament que es proposi en una organització, ofereixi solucions quan sigui necessari. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 41. 41. Objectius del Quadre de Comandament Ha de ser un mitjà informatiu destacable. Sobre tot ha d’aconseguir eliminar en la mesura de lo possible la burocràcia informativa en quant als diferents informes amb els que l’empresa pot comptar. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 42. 42. Objectius del Quadre de Comandament Ha de ser una eina de diagnòstic. Es tracta d’especificar el que no funciona correctament a l’empresa, en definitiva ha de comportar-se com un sistema d’alerta. En aquest sentit, tenim que considerar diversos aspectes: • • • • • • • Paràmetres Clars Quantitat i Qualitat Eficaç Diàleg i Agilitat Per Assignar Responsabilitats Motiu de Canvi Facilitar la Pressa de Decisions • Mitjans i Decisions postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 43. 43. Paràmetres Clars S’han de posar en evidència aquells paràmetres que no van com estava previst. Aquesta és la base de la gestió per excepció, és a dir, el Quadre de Comandament ha de mostrar en primer lloc allò que no s’ajusta als límits absoluts fixats per l’empresa i en segon advertir d’aquells altres elements que es mouen en nivells de tolerància de cert risc. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 44. 44. Quantitat i Qualitat Aquesta eina hauria de seleccionar tant la quantitat com la qualitat de la informació que subministra en funció de la repercussió sobre els resultats que hagi d’obtenir. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 45. 45. Eficaç En relació a la confrontació entre realitzacions i previsions, ha de posar-se de manifest la seva eficàcia. L’anàlisi de les desviacions és bàsic a l’hora d’estudiar la trajectòria de la gestió així com en el procés de presa de decisions a curt termini. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 46. 46. Diàleg i Agilitat Ha de promoure el diàleg entre tots. Mitjançant l’exposició conjunta dels problemes per part dels diferents responsables, es pot avançar molt en quant a l’agilització del procés de presa de decisions. És precís que s’analitzin les causes de les desviacions més importants, proporcionar solucions i prendre la via d’acció més adient. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 47. 47. Per Assignar Responsabilitats Ha de ser útil a l’hora d’assignar A més, responsabilitats. la disponibilitat d’informació adient, ha de facilitar fluida una entre comunicació els diferents nivells directius i el treball en equip que permet millorar resultats. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 48. 48. Motiu de Canvi Ha de ser motiu de canvi i de formació continuada en quant als comportaments dels diferents executius i/o responsables. Ha d’aconseguir la motivació entre els diferents responsables. I això ha de ser així ja que aquesta eina serà el reflex de la seva pròpia gestió. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 49. 49. Facilitar la Pressa de Decisions Per últim i com objectiu més important, aquesta eina de gestió ha de facilitar la presa de decisions i per això el model hauria en tot de moment de: Facilitar l’anàlisi de les causes de les desviacions. Disposar d’una sèrie d’informacions de caràcter complementari en continu recolzament amb el Quadre de Comandament . Disposar de la informació que li aporti el “Controller” (moltes vegades aquest té informació de caràcter privilegiat que ni tant sol coneix la direcció) postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 50. 50. Mitjans i Decisions • Proporcionar els mitjans per a solucionar aquests problemes i disposar dels mitjans d’acció adients. • Saber decidir com comportar-se, en certa manera estarem fent referència a un sistema intel·ligent que es nodriria de la pròpia trajectòria de l’empresa i que subministra una informació i una manera d’actuar òptima. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 51. 51. Exemples Vendes Any anterior Pressupost Estocs Alarmes Desviacions Desviacions Rati vendes/ppp postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya Article x Secció Client X Secció Compra Mitja Preu Mig
 52. 52. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 53. 53. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 54. 54. postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 55. 55. Fases Següents QCI Quadre de Comandament Integral Direcció per Objectius Missió – Valors Estratègia Lideratge postgrau en assessorament tècnic comercial Consellde Cambres de Catalunya
 56. 56. Exemple de Quadre de Comandament Integral F1:Creixement i diferenciació Perspectiva Financera F3: Productivitat i rendiment F2:Sostenibilitat Financera Perspectiva del Client Perspectiva dels Processos Interns Perspectiva de Desenvolupam ent i millora continua C1: Imatge i Prestigi C2: Atributs del producte C3: Relació amb els clients P1: Construcció P2: Producció P3: Comunicació d’imatge D3: Tecnologia d’informació D2: Competències i habilitats postgrau en assessorament tècnic comercial D1: Motivació i compromís Consellde Cambres de Catalunya
 57. 57. köszönöm szépe děkuji moc mulţumiri foarte mult mange tak Paljon kiitoksia thank you very much Bolshoye spasibo! Muchas Gracias Mange takk "Muito obrigado" Vielen dank!!!! tack så mycket Hartelijk dank! merci beaucoup postgrau en assessorament tècnic comercial Πολύ ευχαριστίες "grazie mille", Consellde Cambres de Catalunya

×