Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đại cương về vật lý trị liệu phục hồi chức năng

3,498 views

Published on

Đại cương về vật lý trị liệu phục hồi chức năng

Published in: Health & Medicine
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Đại cương về vật lý trị liệu phục hồi chức năng

 1. 1. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc vvËËt lý trÞ lit lý trÞ liÖÖuu phôc hphôc hååi chi chøøc nc n¨¨ngng
 2. 2. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc HHÖÖ ththèèng chng ch¨¨m sãc sm sãc søøc khoc khoÎÎ  Y häc dù phßng: (phßng bÖnh) - N©ng cao søc khoÎ (promotion) - Phßng bÖnh (prevent)  Ch÷a bÖnh (®iÒu trÞ): (1) §iÒu trÞ néi khoa (Ho¸ häc/chemistry/medication) (2) §iÒu trÞ ngo¹i khoa (phÉu thuËt/surgery) (3) Dinh d­ìng (chÕ ®é ¨n/dietery) (4) VËt lý trÞ liÖu (C¸c yÕu tè vËt lý/physical therapy)  Phôc håi chøc n¨ng - Phßng ngõa tai n¹n, th­¬ng tÝch g©y ra khuyÕt tËt - Phôc håi chøc n¨ng (ch÷a tËt)
 3. 3. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc VVËËt lý trÞ lit lý trÞ liÖÖuu
 4. 4. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc VËt lý trÞ liÖu 1. §Þnh nghÜa: VLTL lµ m«n khoa häc, nghiªn cøu c¸c yÕu tè vËt lý vµ øng dông trongphßng bÖnh, ch÷a bÖnh vµ PHCN. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p VLTL 2.1. §iÒu trÞ b»ng dßng ®iÖn (Electro therapy)  §iÒu trÞ b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu  §iÒu trÞ b»ng dßng ®iÖn xung: Gai nhän (Faradic); ch÷ nhËt (Leduc); l­ìi cµy (Lapic); Xung h×nh sin (Bernard); xung giao thoa.  §iÒu trÞ b»ng dßng ®iÖn cao tÇn vµ siªu cao tÇn (Sãng ng¾n/vi sãng)
 5. 5. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc VVËËt lý trÞ lit lý trÞ liÖÖuu 2.2. §iÒu trÞ b»ng tõ tr­êng (Magneto therapy) 2.3. §iÒu trÞ b»ng ¸nh s¸ng (light therapy): hång ngo¹i, tö ngo¹i, laser. 2.4. §iÒu trÞ b»ng siªu ©m (ultrasound therapy) 2.5. §iÒu trÞ b»ng nhiÖt (thermo therapy): tói tr­êm, parafin,……. 2.6. ¸p l¹nh (cryotherapy) 2.7. §iÒu trÞ b»ng n­íc (Thuû trÞ liÖu) (Hydro therapy)
 6. 6. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc 2.8. §iÒu trÞ b»ng Oxy cao ¸p (Hyperbaric Oxygen therapy) 2.9. §iÒu trÞ b»ng c¸c yÕu tè c¬ häc (Mechanical Dynamic therapy) - KÐo d·n - KÐo n¾n - Xoa bãp 2.10. §iÒu trÞ b»ng vËn ®éng (Exersise therapy) VVËËt lý trÞ lit lý trÞ liÖÖuu
 7. 7. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc VVËËt lý trÞ lit lý trÞ liÖÖuu 2.11. §iÒu trÞ b»ng ho¹t ®éng (Occupotion therapy) 2.12. §iÒu trÞ kh¸c: - Bïn kho¸ng (Mud soaking); - N­íc kho¸ng (Mineral Water); - N­íc biÓn; - H­¬ng liÖu (Aroma)
 8. 8. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc Phôc håi chøc n¨ng
 9. 9. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc A. KhiÕm khuyÕt: - Kh¸i niÖm: lµ sù mÊt, thiÕu hôt hay bÊt th­êng vÒ cÊu tróc, chøc n¨ng gi¶i phÉu sinh lý do bÈm sinh, bÖnh tËt, tai n¹n g©y nªn. - VÝ dô:  ChÊn th­¬ng cét sèng tuû sèng l­ng-th¾t l­ng do tai n¹n;  trÎ bÞ kÐm ph¸t triÓn trÝ tuÖ do mÑ thiÕu dinh d­ìng trong lóc mang thai.
 10. 10. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc B. Gi¶m chøc n¨ng: - Kh¸i niÖm: lµ mÊt hoÆc gi¶m mét phÇn hay nhiÒu chøc n¨ng nµo ®ã cña c¬ thÓ do khiÕm khuyÕm khuyÕt t¹o nªn. - VÝ dô:  chÊn th­¬ng cét sèng l­ng - th¾t l­ng g©y liÖt hai chi d­íi kh«ng ®i l¹i ®­îc;  do chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ, trÎ khã kh¨n vÒ häc.
 11. 11. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc C. Tµn tËt: - Kh¸i niÖm: lµ t×nh tr¹ng ng­êi bÖnh do khiÕm khuyÕt, gi¶m chøc n¨ng c¶n trë ng­êi ®ã thùc hiÖn vai trß cña m×nh ®Ó tån t¹i trong céng ®ång mµ ph¶i phô thuéc mét phÇn hoÆc hoµn toµn vµo ng­êi kh¸c ®Ó cã thÓ tån t¹i ®­îc, - Cã thÓ nãi bÖnh ¶nh h­ëng ®Õn c¬ thÓ ng­êi bÖnh cßn tµn tËt ¶nh h­ëng ®Õn kh«ng chØ riªng vai trß cña ng­êi bÖnh mµ ¶nh h­ëng ®Õn c¶ x· héi.
 12. 12. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc D. Phôc håi chøc n¨ng - §Þnh nghÜa: phôc håi chøc n¨ng bao gåm c¸c biÖn ph¸p y häc, kinh tÕ x· héi häc, gi¸o dôc vµ kü thuËt phôc håi lµm gi¶m tèi ®a t¸c ®éng cña gi¶m chøc n¨ng vµ khuyÕt tËt, ®¶m b¶o cho ng­êi khuyÕt tËt héi nhËp vµ t¸i héi nhËp x· héi, cã c¬ héi b×nh ®¼ng tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi.
 13. 13. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc - Môc tiªu cña phôc håi chøc n¨ng: Hoµn l¹i mét c¸ch tèi ®a thùc thÓ, tinh thÇn vµ nghÒ nghiÖp; ng¨n ngõa th­¬ng tËt thø cÊp; t¨ng c­êng kh¶ n¨ng cßn l¹i cña ng­êi khuyÕt tËt ®Ó lµm gi¶m g¸nh nÆng cho gia ®×nh vµ x· héi. Lµm thay ®æi tÝch cùc suy nghÜ vµ th¸i ®é x· héi, chÊp nhËn ng­êi khuyÕt tËt lµ thµnh viªn b×nh ®¼ng cña x· héi. §ång thêi ng­êi khuyÕt tËt còng chÊp nhËn khuyÕt tËt cña m×nh kÕt hîp víi th¸i ®é tèt cña x· héi ®Ó hîp t¸c trong c«ng t¸c phôc håi chøc n¨ng.
 14. 14. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc - Môc tiªu cña phôc håi chøc n¨ng: C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn nhµ ë, tr­êng häc, giao th«ng, c«ng së ®Ó ng­êi khuyÕt tËt ®Õn ®­îc mäi n¬i hä cÇn ®Õn, ®Ó hä cã c¬ héi ®­îc vui ch¬i, häc hµnh, lµm viÖc vµ ho¹t ®éng x· héi. §éng viªn toµn x· héi ý thøc ®­îc phßng ngõa khuyÕt tËt lµ c«ng viÖc cña mäi ng­êi, mäi n¬i, mäi lóc, ®Ó gi¶m tèi thiÓu tû lÖ khuyÕt tËt.
 15. 15. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc CC¸¸c hc h××nh thnh thøøc phôc hc phôc hååi chi chøøc nc n¨¨ngng
 16. 16. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc Phôc hPhôc hååi chi chøøc nc n¨¨ng tng t¹¹i bi bÖÖnh vinh viÖÖnn Phôc hPhôc hååi chi chøøc nc n¨¨ng tng t¹¹i nhi nhµµ Phôc hPhôc hååi chi chøøc nc n¨¨ng tng t¹¹i ci cééngng ®å®ångng
 17. 17. TiTiếến sn sỹỹ. C. Cầầm Bm Báá ThThứứcc BÖnh viÖn ®iÒu d­ìng phôc håi chøc n¨ng trung ­¬ng §Þa chØ: §­êng nguyÔn Du, Tx SÇm S¬n, Thanh Ho¸ §T: 0373.821.431; Fax: 0373.821.432 Email: dd_phcntu@yahoo.com Tr©n träng c¶m ¬n.

×