Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dieu tri bang song ngan va vi song

409 views

Published on

Dieu tri bang song ngan va vi song

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Dieu tri bang song ngan va vi song

 1. 1. §§iÒu trÞiÒu trÞ bb»»ng dng dßßngng ®®iiÖÖn cao tn cao tÇÇnn BS. CBS. CÇÇm Bm B¸¸ ThThøøcc
 2. 2. NhNh¾¾c lc l¹¹ii  Dßng ®iÖn xung tÇn sè thÊp: (1 – 1000Hz) - Dßng Faradic (xung gai nhän) - Dßng xung Ledue (xung ch÷ nhËt) - Dßng xung Lapic (l­ìi cµy) - Dßng xung Bernard/Diadynamic (h×nh sin) (MF, DF, CP, LP)  Dßng ®iÖn xung tÇn sè trung b×nh (1000 – 20.000Hz) - Dßng giao thoa - Dßng TENS  Dßng ®iÖn cao tÇn (tÇn sè trªn 20.000Hz) - Sãng ng¾n F = 13.560 KHz; λ = 22m - Vi sãng F = 2.450 MHz; λ = 12,2m
 3. 3. I.I. §§¹¹i ci c­¬­¬ngng • Dßng ®iÖn cao tÇn lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè trªn 20.000 Hz, xung quanh d©y dÉn cã dßng ®iÖn cao tÇn x¶y ra cã tõ tr­êng cao tÇn. • Dßng ®iÖn cao tÇn vµ tõ tr­êng cao tÇn tån t¹i ®éc lËp trong ph¹m vi mét b­íc sãng (L¨m ®a).
 4. 4. I.I. §§¹¹i ci c­¬­¬ngng • Ngoµi ph¹m vi mét b­íc sãng ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng cao tÇn kÕt hîp t¹o ra sãng ®iÖn tõ; • ThuËt ng÷ “®iÒu trÞ b»ng dßng ®iÖn cao tÇn” bao gåm c¶ ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng cao tÇn.
 5. 5. II. TÝnh chÊt vII. TÝnh chÊt vËËt lýt lý • Dßng ®iÖn cao tÇn kh«ng g©y kÝch thÝch thÇn kinh, t¸c dông chÝnh lµ t¹o ra hiÖu øng kÝch thÝch sinh häc vµ hiÖu øng nhiÖt; • TÝnh chÊt vËt lý: + Chu kú: lµ thêi gian hoµn thµnh mét dao ®éng ®iÖn; + B­íc sãng: lµ kho¶ng kh«ng gian dßng ®iÖn hoµn thµnh mét chu kú (L¨m ®a) + TÇn sè: lµ sè chu kú/gi©y
 6. 6. CC¸¸c mc m¸¸y dy dïïng trong y hng trong y hääcc • Sãng ng¾n: TÇn sè F = 13.560 KHz; λ = 22m • Vi sãng TÇn sè F = 2.450 MHz; λ = 12,2m
 7. 7. CC¸¸c mc m¸¸y dy dïïng trong y hng trong y hääcc - Sãng ng¾n Vi sãng
 8. 8. III. TIII. T¸¸c dông sinh hc dông sinh hääcc ccñña da dßßngng ®®iiÖÖn cao tn cao tÇÇnn C¸c dao ®éng ®iÖn lµm s¶n nhiÖt t¹i tæ chøc nªn cã nh÷ng t¸c dông sau: 1. §èi víi m¹ch m¸u; b¹ch m¹ch:  nÕu dïng liÒu thÊp trong vßng 10 phót sÏ g©y gi·n në c¸c tiÓu ®éng m¹ch, tÜnh m¹ch, mao m¹ch vµ b¹ch m¹ch, lµm t¨ng l­u l­îng tuÇn hoµn
 9. 9. III. TIII. T¸¸c dông sinh hc dông sinh hääcc ccñña da dßßngng ®®iiÖÖn cao tn cao tÇÇnn  NÕu dïng liÒu cao, thêi gian kÐo dµi sÏ g©y co m¹ch, gi¶m l­u l­îng m¸u vµ ®e do¹ t¾c m¹ch. 2. §èi víi thµnh phÇn cña m¸u: - T¨ng b¹ch cÇu ®Æc biÖt lµ c¸c b¹ch cÇu Lympho, - T¨ng ®é di ®éng cña b¹ch cÇu, - T¨ng ho¹t tÝnh thùc bµo cña b¹ch cÇu => cã t¸c dông chèng viªm vµ t¨ng søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ, t¸c dông nµy kÐo dµi tíi 24h
 10. 10. III. TIII. T¸¸c dông sinh hc dông sinh hääcc ccñña da dßßngng ®®iiÖÖn cao tn cao tÇÇnn 3. §èi víi chuyÓn ho¸: T¨ng tuÇn hoµn - T¨ng cung cÊp oxy - T¨ng c­êng dinh d­ìng cho tæ chøc, - T¨ng chuyÓn ho¸ t¹i tæ chøc, - T¨ng th¶i trõ.
 11. 11. III. TIII. T¸¸c dông sinh hc dông sinh hääcc ccñña da dßßngng ®®iiÖÖn cao tn cao tÇÇnn 4. §èi víi hÖ thèng thÇn kinh: - øc chÕ dÉn truyÒn c¶m gi¸c ®au - G©y h­ng phÊn thÇn kinh vËn ®éng - T¨ng th¶i trõ (do t¨ng tuÇn hoµn), lµm tiªu dÞch tiÕt => lµm gi¶m viªm, gi¶m phï nÒ, gi¶m ®au, lµm mÒm vµ d·n c¬.
 12. 12. IV. ChÕIV. ChÕ ®é®é phph¸¸tt ccñña ma m¸¸y sãng ngy sãng ng¾¾nn - Sãng ng¾n chÕ ®é liªn tôc: 100w; 500w - Sãng ng¾n chÕ ®é xung: TS 20Hz – 0,8w-4w - Sãng ng¾n chÕ ®é xung: TS 46Hz – 1,8w-9,2w - Sãng ng¾n chÕ ®é xung: TS 200Hz – 8w-40w
 13. 13. IV. ChÕIV. ChÕ ®é®é phph¸¸tt ccñña ma m¸¸y sãng ngy sãng ng¾¾nn L­u ý: + NhiÖt cña sãng ng¾n lµ nhiÖt s©u trong c¬ thÓ. + Khi dïng víi môc ®Ých kÝch thÝch sinh häc th× dïng d¹ng xung (V× kh«ng g©y t¨ng nhiÖt tæ chøc qu¸ møc) + Khi dïng víi t¸c dông nhiÖt lµ chñ yÕu: chÕ ®é liªn tôc
 14. 14. V. ChÕV. ChÕ ®é®é phph¸¸tt ccñña ma m¸¸y vi sãngy vi sãng + B­íc sãng: λ = 12,2Cm (16,6cm; 85cm) + TÇn sè: F = 2.450 (víi b­íc sãng 12,2cm) + C«ng xuÊt ph¸t sãng: 5-200w; (xung ®Ønh 1250w). L­u ý: do tÇn sè cao, b­íc sãng cùc ng¾n, bøc x¹ kiÓu “tia” nªn ph¶i dïng ®Çu ph¸t sãng “®Þnh h­íng”, khi gÆp tæ chøc n¨ng l­îng bøc x¹ ®­îc hÊp thu nhanh; sãng 12,2cm cã thÓ vµo s©u tõ 2 ®Õn 5cm, nhiÖt tæ chøc sÏ gi¶m dÇn theo ®é s©u;
 15. 15. V. ChÕV. ChÕ ®é®é phph¸¸tt ccñña ma m¸¸y vi sãngy vi sãng M¸y vi sãng hiÖn nay - ChÕ ®é liªn tôc: c«ng suÊt 200w - ChÕ ®é xung: TS 0,5-1Hz
 16. 16. VI. ChVI. ChØØ ®®Þnh cÞnh cññaa sãng ngsãng ng¾¾n vn vµµ vi sãngvi sãng - Chèng viªm: viªm do nhiÔm khuÈn vµ kh«ng do nhiÔm khuÈn nh­ viªm quanh khíp vai, viªm bao ho¹t dÞch, viªm mµng x­¬ng, viªm da; - Gi¶m ®au do viªm thÇn kinh ngo¹i vi, co cøng c¬; - §iÒu trÞ c¸c rèi lo¹n tuÇn hoµn côc bé, co th¾t ®­êng tiªu ho¸, co th¾t tói mËt vßi trøng - ChÊn th­¬ng: ®ông dËp phÇn mÒm, phï nÒ sau chÊ th­¬ng hoÆc phÉu thuËt, kÝch thÝch qu¸ tr×nh lµnh vÕt th­¬ng;
 17. 17. VII. ChVII. Chèèng chng chØØ ®®Þnh tuyÞnh tuyÖÖtt ®è®èi ci cññaa sãng ngsãng ng¾¾n vn vµµ vi sãngvi sãng - U lµnh hoÆc u ¸c - T¨ng s¶n tæ chøc - Mang m¸y t¹o nhÞp tim - Lao ch­a æn ®Þnh - Phô n÷ cã thai - Vïng ch¶y m¸u hoÆc ®e do¹ ch¶y m¸u
 18. 18. VII. ChVII. Chèèng chng chØØ ®®Þnh tÞnh t­¬­¬ngng ®è®èii ccñña sãng nga sãng ng¾¾n vn vµµ vi sãngvi sãng • MÉn c¶m víi ®iÖn tõ tr­êng • Vïng ®iÒu trÞ cã dÞ vËt kim lo¹i, ph­¬ng tiÖn kÕt x­¬ng b»ng kim lo¹i • Suy tim hoÆc lo¹n nhÞp tim • æ viªm ®· ho¸ mñ, trµn dÞch c¸c mµng nh­ mµng tim, mµng phæi.
 19. 19. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc 1. §Æt ®èi diÖn: - Lµ c¸ch ®Æt th­êng dïng ®Æc biÖt khi cÇn ®iÒu trÞ c¸c cÊu tróc s©u; - Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®èi diÖn nhau qua m« ®iÒu trÞ mµ cã thÓ c¶i biªn miÔn lµ ®iÖn cùc ph¶i song song víi mÆt da.
 20. 20. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc • Khíp gèi
 21. 21. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc • Khíp vai Sai §óng
 22. 22. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc • Khíp vai Sai
 23. 23. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc 2. §Æt ®ång ®iÖn: hai ®iÖn cùc ®Æt mét bªn trªn vïng ®iÒu trÞ, víi ®iÒu kiÖn lµ cã mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp gi÷a chóng, kho¶ng c¸ch nµy ph¶i lín h¬n tæng kho¶ng c¸ch ®iÖn cùc da, nÕu kh«ng dßng ®iÖn sÏ ®i th¼ng gi÷a hai b¶n cùc.
 24. 24. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc A B C C > A + B (§óng) §Æt ®ång ®iÖn
 25. 25. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc A B C C < A + B (Sai) §Æt ®ång ®iÖn
 26. 26. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc 3. §Æt ®¬n cùc (vi sãng) A A = 1 - 5cm (§óng)
 27. 27. VIII. KVIII. Küü thuthuËËtt ®®iiÖÖn cn cùùcc
 28. 28. VIII. LiÒuVIII. LiÒu ®®iÒu trÞiÒu trÞ  HiÖn nay c¸c m¸y cã c«ng suÊt kh¸c nhau, liÒu ®iÒu trÞ chñ yÕu dùa vµo c¶m gi¸c cña bÖnh nh©n: - LiÒu thÊp: bÖnh nh©n cã c¶m gi¸c Êm nhÑ, kh«ng nãng; - LiÒu trung b×nh: bÖnh nh©n thÊy nãng rÔ chÞu; - LiÒu cao: nãng râ
 29. 29. VIII. LiÒuVIII. LiÒu ®®iÒu trÞiÒu trÞ - LiÒu thÊp (Êm): ®­îc sö dông trong ®iÒu trÞ nhiÔm khuÈn, chèng viªm vµ t¸i t¹o tæ chøc. - LiÒu trung b×nh (nãng nhÑ): dïng trong ®iÒu trÞ c¸c bÖnh m¹n tÝnh víi môc ®Ých t¨ng c­êng tuÇn hoµn, t¨ng t¸i sinh tæ chøc; gi¶m ®au (do øc chÕ thÇn kinh c¶m gi¸c); - LiÒu cao (nãng râ): g©y ®au, g©y co m¹ch, ®e do¹ ho¹i tö m«, thËm chÝ g©y báng (Ýt dïng).
 30. 30. VIII. LiÒuVIII. LiÒu ®®iÒu trÞiÒu trÞ • Thêi gian ®iÒu trÞ: - BÖnh m¹n tÝnh 15-20phót/lÇn (cã thÓ tíi 30phót), hµng ngµy hoÆc c¸ch nhËt. - BÖnh cÊp tÝnh: 5-10phót/lÇn; 2lÇn/ngµy • LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: th­êng tõ 7 – 10 ngµy
 31. 31. IX. Tai biÕnIX. Tai biÕn • Báng: do dïng liÒu cao, nhÊt lµ chÕ ®é liªn tôc, cã vËt kim lo¹i trong c¬ thÓ; • ChËp ®iÖn, ®iÖn giËt; • Ph¶n øng bÊt th­êng cña c¬ thÓ: nhøc ®Çu, mÖt mái, lo ©u; • Gi¶m tÕ bµo m¸u (Ýt gÆp): th­êng ë KTV do tiÕp xóc víi sãng l©u ngµy • Suy nh­îc thÇn kinh: do tiÕp xóc víi sãng l©u ngµy (KTV).
 32. 32. X. MX. Méét st sèè yyªªu cu cÇÇu khiu khi ®®iÒu trÞiÒu trÞ 1. Vïng ®iÒu trÞ • Béc lé vïng ®iÒu trÞ; • Tr¸nh ®Ó quÇn ¸o Èm lµm c¶n trë n¨ng l­îng ®iÖn vµo c¬ thÓ; • Lau kh« må h«i; • Th«ng th­êng gi÷a ®iÖn cùc vµ da nªn ng¨n b»ng mét líp kh¨n kh« s¹ch;
 33. 33. X. MX. Méét st sèè yyªªu cu cÇÇu khiu khi ®®iÒu trÞiÒu trÞ 2. T­ thÕ bÖnh nh©n • N»m, ngåi, t­ thÕ tho¶i m¸i 3. L­­ ý: Th¸o bá c¸c trang søc b»ng kim lo¹i tr¸nh ph©n t¸n n¨ng l­îng ®iÖn tõ lµm t¨ng nhiÖt ®é kim lo¹i g©y báng
 34. 34. X. MX. Méét st sèè yyªªu cu cÇÇu khiu khi ®®iÒu trÞiÒu trÞ 4. Phßng ®iÒu trÞ: • NÒn nhµ: sµn gç hoÆc tr¶i tÊm nhùa c¸ch ®iÖn • M¸y ph¶i cã d©y ®Êt; • Phßng ®iÒu trÞ ph¶i thiÕt kÕ c¸ch xa c¸c thiÕt bÞ kh¸c (®iÖn tim, ®iÖn n·o, ®iÖn c¬…) cã lång Faraday míi ®¶m b¶o an toµn;
 35. 35. X. MX. Méét st sèè yyªªu cu cÇÇu khiu khi ®®iÒu trÞiÒu trÞ • Gi­êng, bµn ghÕ ®iÒu trÞ ph¶i hoµn toµn bµng gç hoÆc nhùa c¸ch ®iÖn 5. Th­êng xuyªn kiÓm tra c¶m gi¸c cña bÖnh nh©n ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi; 6. Mçi nh©n viªn chØ nªn ®iÒu trÞ 08 lÇn ®èi víi vi sãng vµ 13 lÇn ®èi víi sãng ng¾n mçi ngµy; hµng n¨m cÇn kh¸m kiÓm tra søc khoÎ.

×