5 - S

4,824 views

Published on

5 S: sınıflandır, düzenle, temizle, standartlaştır, disiplinli ol

Published in: Education, Business

5 - S

 1. 1. ENGİN ÇAKIR 1
 2. 2. 5-S SĠSTEMĠ 2
 3. 3. AYIKLA SINIFLANDIR DÜZENLE YERLEġTĠR TEMĠZLE DĠSĠPLĠNLĠ OL 3 STANDARTLAġTIR
 4. 4. Gerekli, gereksiz malzemeleri ayıklayarak tasnif etmek. İşletmedeki her malzemenin doğru yerinde bulundurulması amacıyla yapılan düzenlemeye sınıflandırma denir. 4
 5. 5. Sınıflandırma AĢamasında Makineler / araçlar Malzemeler / gereçler AyrıĢtır El aletleri / avadanlıklar 5
 6. 6. SINIFLANDIRMADA Hangi sıklıkla kullanılıyor ? Kim kullanıyor ? Kullanım yeri neresi ? Soruları ile; Neyin gerekli olduğu belirtilir. 6
 7. 7. Malzemeler Gruplandırılırken Kullanım Sıklığını Belirle Çöp Değerli Atık Sınıflama Yaparak Ortadan Kaldır Var İhtiyaç Var mı Ne Kadar Gerek var? Ne Zaman Gerek Var? Yok Ortadan Kaldır. 7
 8. 8. SINIFLANDIRMA PRENSĠBĠ KULLANIM SIKLIĞI KONULACAK YER En sık kullanılan malzeme Daha az sıklıkta kullanılan malzeme GEREKLĠ MALZEME Mümkün olan en yakın yere Biraz daha uzağa Nadiren veya grupta biri tarafından kullanılan malzeme Nadiren fakat taĢıması zor olan malzeme Ayrı, belli bir yerde Yakın olan uygun bir yer SINIFLANDIRMA Hiç kullanılmayan değersiz malzeme GEREKSĠZ MALZEME Tasfiye Sorgulaması: • Herkes hem fikir mi ? • Kullanılma ihtimali var mı ? •Değeri var mı ? •Özel bir durumu var mı?(zimmet, yasal durum, sözleĢme vs) Kullanılma ihtimali olan veya değerli malzeme Özel Ģartlar gerektiren malzeme Hemen atınız Kullanılacak yeri veya kiĢileri bulup teslim ediniz yoksa satarak değerlendiriniz Durumunu tespit edip kuralına uygun olarak teslimini yapınız 8
 9. 9. KULLANIM SIKLIĞI BELĠRLENĠRKEN •Grup veya bireyin kullanım sıklığını göz önünde tutmalı •Kullanılan teknik dokümanları veya malzemeleri etiketlemeli •Ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilmeli. 9
 10. 10. SINIFLANDIRMADA DĠKKAT EDĠLECEK NOKTALAR ÇALIġMA SAHAMIZDA        Dağınıklık yaratan Olduğu gibi bırakılan Olmaması gereken yerde Gereksiz Malzemeler var mı? Sınıflandırıldı mı? Depolandı mı ? Etiketlendi mi ? Yerlerine konuldu mu ? 10
 11. 11. AYIKLAMA UYGULAMA AġAMALARI • • • • • • • • • • Gerekli malzeme gereksizlerden ayır. Gereksiz malzemeleri çalıĢma sahasından uzaklaĢtır. Hiç kullanılmayacak malzemeleri at. ġu anda kullanılmayacak malzemeleri depola. Fazlalık olarak düĢündüğün tamamlanmıĢ ürünleri, araç-gereci, alet-edevatı, hammaddeyi çalıĢma sahasından uzaklaĢtır. Gereksiz olan, kurtulmak istediğin malzemeleri kırmızı renkle etiketle. ÇalıĢanların büyük çoğunluğu tarafından kullanılacak malzemeleri ortak bir sahada depola. Ortak depo sahasını düzenleyecek ve yönetecek bir kiĢiyi görevlendir. Yalnızca tek kiĢinin gereksinim duyduğu malzemeleri kiĢisel çalıĢma sahasında depola ÇalıĢma / depolama sahasını düzenle. 11
 12. 12. AYIKLAMADA KIRMIZI ETĠKET      Kırmızı etiketlerin hazırlanması Gereksiz eĢyalara kırmızı etiketlerin iliĢtirilmesi Kırmızı etiketli malzemenin geçici bir sahaya konulması Kırmızı etiketli malzemenin değerlendirilmesi ve sonucuna karar verilmesi Bu malzemelerden kurtulmak. 12
 13. 13. Genel düzen ve tertiptir. “Her Ģeye bir yer ve her Ģey yerli yerinde” olarak tanımlanabilir. 13
 14. 14. DÜZENLEMEDE 3 ANAHTAR BÖLGE TANIMLAMASI NEREDE NEREDE NEREDE ALT BÖLGE TANIMLAMASI RAF TANIMLAMASI NE NE MALZEME TANIMLAMASI NE KADARDAR NE MĠNUMUM SEVĠYE TANIMLAMASI MAKSĠMUM SEVĠYE TANIMLAMASI 14
 15. 15. DÜZENLEME YERLEġTĠRME UYGULAMA AġAMALARI           “ Her Ģeye bir yer, her Ģey yerli yerinde” ilkesine uy. Alet- edevatı ve kullanma el kitabını kullanım noktasının yakınına yerleĢtir. Depolama sahasının giriĢini geniĢ tut. Yerden tasarruf etmek için depolamayı duvarlar boyunca yap. Kolay ulaĢım için malzemelerin ön yüzlerini geçitlere bakacak Ģekilde yerleĢtir. Benzer malzemeleri çabuk belirleyebilmek için renk kullan. Her bir malzemeyi ve depolandığı sahayı belirgin biçimde etiketle (görünebilirliği sağlar.) Görünürlük için kapak ya da kapıları Ģeffaf malzemelerden seç. Her bir özel makine için gereksinim duyulan aletleri, ölçme araçlarını düzenlemek için özel tasarlanmıĢ pano kullan. 15
 16. 16. DÜZENLEME NASIL OLACAK? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Herkes, herĢeyi aynı adla tanıyacak. HerĢeyi herkes aynı yerden alıp aynı yere bırakacak. Ambarda her Ģeyin bir rafı olacak. Aranılan 30 saniyede elde edilerek 30 saniyede yerine konacak. Gereksiz raf ve masa bulunmayacak. Temizlik için raf altları açık olacak. Kablolar, hava kanalları, borular yerden yüksek bir yere monte edilecek. Kombine, iĢlevsel takım, alet kullanılacak. Önemli yerlere alet ve takımları asacak yerler yapılacak. 16
 17. 17. YERLEġĠM YAPILIRKEN Çalışma Masasında Çok gerekli El Altında Daha az gerekli Az gerekli Üst rafa Alt rafa Atölye Ortamında ĠĢ ortamında veya Makine üzerinde Alt rafa Üst rafa 17
 18. 18. Amaç, tertemiz bir çalıĢma ve yaĢama alanı yaratmaktır. Çünkü; toz, kir ve artıklar, dağınıklığın, disiplinsizliğin, verimsizliğin, hatalı üretimin ve iĢ kazalarının kaynağıdır. 18
 19. 19. TEMĠZLĠK ÖNEMLĠDĠR ÇÜNKÜ TOZ, KĠR VE ATIKLAR Ġġ KAZASI HATALI ÜRÜN VERĠMSĠZLĠK 19
 20. 20. 20
 21. 21. ETKĠN, HIZLI, PRATĠK TEMĠZĠK ĠÇĠN YATAY YÜZEYLERE ÖNCE DĠKEY YÜZEYLERE SONRA DAHA SONRA RAFLARA VE DOLAPLARA BAKINIZ… 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. TEMĠZLĠK, ĠNSANIN KENDĠNDEN BAġLAYARAK EDĠNMESĠ GEREKEN KALICI ALIġKANLIKTIR. TEMİZLİKTE AMAÇ TEMİZ BİR YAŞAMA VE ÇALIŞMA ALANI YARATMAKTIR. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. ÖNCE SONRA 28
 29. 29. ÖNCE SONRA 29
 30. 30. ÖNCE SONRA 30
 31. 31. Amaç; iyi bir çevre düzeni ve iş yeri ortamı yaratmak ve bunu sürdürmektir. YapılmıĢ olan düzenlemeyi ve temizliği devamlı hâle getirebilmek için her Ģey belirli kural ve Ģartlara bağlanarak tekdüze hâle getirilmelidir. 31
 32. 32. NASIL STANDARTLAġTIRILIR Sınıflama, düzenleme ve temizlemedeki durumlar için ana hatların ortaya konması,  Bu ana hatlara ulaĢılması,  Standartların ana noktalarının görsel yapılması,  5 S koĢullarının izlenmesi ve sürdürülmesi.  32
 33. 33. STANDARTLAġTIRMADA Elde edilen geliĢme düzeyinin kalıcı olması için; Gözlem yapılarak olası sorunlar takım çalıĢması ile giderilir.  Gerektikçe yeniden düzenleme yapılarak sürekli geliĢme sağlanır.  Raflar / gözlere etiket konularak her Ģeyin yerli yerinde olması temin edilir.  33
 34. 34. GÖRSEL DENETĠM AġAMALARI GÖZLEM YAP PROBLEMĠ BELĠRLE KURALLARI YAZ UYGULA GELĠġTĠR YAYGINLAġTIR 34
 35. 35. STANDARTLAġTIRMA UYGULAMA AġAMALARI       Sınıflama, düzenleme ve temizlik için koĢulları belirleme 5 S standart geliĢtirme formunu kullanarak yukarıdaki koĢullar için standartlar, ana hatlar ve prosedürlerin ortaya konulması. Bu koĢullara daha ileri sınıflama, düzenleme ve temizleme uygulamaları ile ulaĢılması Standartları, ana hatları ve prosedürleri yerine getirme, uygulama. Arzu edilen, standartların, ana hatların ve prosedürlerin görsel hale getirilmesi. Ġstenen koĢulların izlenmesi ve sürdürülmesi. 35
 36. 36. YAPILANI YETERLİ BULMAMAK İNSANIN İLERİ GİTMESİNDE İLK ADIMDIR !!!! 36
 37. 37. Amaç; kurallara uymak ve takip etmektir. Sadece sınıflandırma, düzenleme, temizlik ve standartlaştırmayı yapmak işletmede verimliliği sağlamak için yeterli değildir. Bunların devamlı ve kalıcı olabilmeleri disiplin gerektirir. 37
 38. 38. Eğitim - Disiplin aĢamasında, hedef alandaki faydalı değiĢikliklerden bir alıĢkanlık çıkarmak için aĢağıdaki beĢ olgunun oluĢması gerekir. 38
 39. 39. 1. 2. 3. 4. 5. Yeni ustalıklar ve farkında oluĢun geliĢmesi. Yönetimden destek Firma içinde süren geniĢ iletiĢim 5 S faaliyetlerinin günlük iĢlerin parçası olması. Tüm çalıĢanların katılımı. 39
 40. 40. EĞĠTĠM VE DĠSĠPLĠN UYGULAMA AġAMALARI Eğitim - Disiplin için plan yapılması Plan için yönetimin desteğinden emin olunması ve gerekli düzeltmelerin yapılması.  Alandaki herkesin 5 S standartları ve amaçları hakkında eğitilmesi.  Bir 5 S ĠletiĢim Tahtasının oluĢturulması ve sürdürülmesi.  Diğer iletiĢim aletlerinin oluĢturulması ve sürdürülmesi.  5 Dakika 5 S ve Haftalık 5 S faaliyetleri ile, 5 S faaliyetlerini günlük iĢlerin parçası haline getirilmeli.  Tüm standartları apaçık yapmak için standartların ve görsel metotların geliĢtirilmesine devam edilmesi.  Tüm çalıĢanların katılımının arttırılmasına devam edilmesi.   40
 41. 41. 5-S UYGULAMA SÜRECĠ 1.AŞAMA: ÜST YÖNETİMİN İZNİNİN SAĞLANMASI 2.AŞAMA: TAKIM ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI 3.AŞAMA: EĞİTİM 4.AŞAMA: İŞYERİ İNCELEMESİ 5.AŞAMA: İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLATILMASI 6.AŞAMA: KAYIT VE TUTANAKLAR 41
 42. 42. 5S DÖNGÜSÜ 2 1 SINIFLANDIRMA Gerekli ve gereksiz Ģeyleri dikkatle ayırt etmek ve gereksizleri atmak. STANDARTLAŞTIRMA Ġlk üç temeli oluĢtururken sağlanan ön koĢul ve görev ve prosedürlerin düzenli olarak yerine getirme biçiminin geliĢtirilmesidir. 5 DÜZENLEME Gerekli malzemelerin uygun yerlere kullanım sıklığına göre yerleĢtirmek, tanımlamak, kullanım kolaylığı ve hızlılığı sağlamak DİSİPLİN Doğru süreçleri sürdürme alıĢkanlığının oluĢturulmasıdır 3 TEMİZLİK ÇalıĢma ortamını düzenli, toplu, temiz ve kullanıma hazır tutmak. 4 42
 43. 43. 5S UYGULAMALARININ FAYDALARI 5 S’in tam uygulanması halinde hem kişi bazında hem de işletme bazında önemli faydalar sağlar. ĠĢ Güvenliği Makine Performansı Verimlilik 5S Moral Kalite 43
 44. 44. 5-ADIM Ġġ GÜVENLĠĞĠ: Kirli ve karıĢık bir iĢyeri çalıĢma güvenliğini azaltır. Ancak 5-Adım uygulayan Ģirketlerde iĢ kazaları azalır ve bunun yanında güvenlik afiĢlerine olan ihtiyaç da azalır. VERĠMLĠLĠK: TaĢımadan ve gereksiz aramalardan doğan zaman kayıpları azalır. Küçük alanların daha verimli kullanımı sağlanır. MORAL: Temiz bir iĢyerinde çalıĢmak ilgi ve katılımı artırır, çalıĢan için temiz iĢyeri gurur kaynağıdır.
 45. 45. 5-ADIM KALĠTE: Makine ekipmanı ve aletlerin kir ve tozlanmadan zarar görmesi sonucu hassaslık azalır, ürün kalitesi olumsuz etkilenir. Bunu ortadan kaldırabilmek için herkesin kendi makinesini ve çevresini temizlemesi gereklidir. MAKĠNA PERFORMANSI: Kir ve tozun makinelerde oluĢturduğu aĢınma sonucu makine arızaları ve duruĢlar azalır, makinede olağan dıĢı durumlar bir bakıĢta fark edilir.
 46. 46. 5-S KÜLTÜRÜNÜ UYGULADIĞIMIZDA 46
 47. 47. 47
 48. 48. MAKALE SERKUT SÜTÇÜOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi VEDAT ZEKİ YENEN Yrd. Doç. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 71
 49. 49. 5S’in Bir Firmada Uygulanması  Bir firmada 5S in uygulanmasına yönelik çalışanların bakış açılarını öğrenmek amacıyla uygulama yapılmıştır. Uygulamada anketle çalışanların cevapları alınmıştır. 22 çalışana yapılan bu çalışma genel olarak bir sonraki sayfada özetlenmiştir. 72
 50. 50. 73
 51. 51. 1. 2. 3. 4. 5. Sınıflandırma Düzenleme Temizlik Standartlaştırma Disiplin 74
 52. 52. YAŞLARI BAZINDA SIRALAMALAR Genel 3-4-2-1-5 20 YaĢından Küçük 3-2-1-5-4 20-30 YaĢ 3-4-2-1-5 31-40 YaĢ 3-2-4-1-5 75
 53. 53. Genel olarak 5S’e bakış ÇalıĢanların 5S içerisindeki sıralaması 3-4-2-1-5 olarak görülmektedir. Bu da temizliğin çalıĢanlar açısından firmada daha iyi uygulandığı görülmektedir. En az puanı alan sınıflandırma ve disiplin konularında firmanın kendisini 76 geliĢtirmesi gerekir.
 54. 54. Yaşı 20’den Az Olan Çalışanların Sonuçları  Elde edilen sonuçlara göre sıralama 3-2-1-5-4 şeklinde oluşmaktadır. Yaşı 20’den az olan çalışanların bakış açılarına göre firmada en iyi uygulanan temizliktir, fakat standartlaştırma ve disiplinin firmada geliştirilmesi gerekmektedir. 77
 55. 55. 20-30 yaş arası çalışanların sonuçları  20-30 yaş arası çalışanlarda sıralama 3-4-1-2-5 olarak oluşmaktadır. Firmada temizliğin en iyi şekilde yapıldığı, düzenleme ve disiplin konusunda kendisini geliştirmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. 78
 56. 56. 31-40 Yaş Aralığındaki Çalışanların Sonuçları  Sıralama 3-2-4-1-5 olarak oluşmaktadır. Buna göre firmada 31-40 yaş arasında olan çalışanlar açısından temizlik çok iyi uygulanmaktadır, fakat disiplin ve sınıflandırma iyi uygulanmamaktadır. Firmanın disiplin ve sınıflandırma yönlerini geliştirmesi gerekmektedir 79
 57. 57. ÇALIŞMA YILI BAZINDA SIRALAMALAR 1 Yıldan Az 1-5 Yıl 6-10 Yıl 10 Yıldan Az 4-3-1-2-5 3-4-1-2-5 3-2-4-1-5 3-2-4-1-5 80
 58. 58. 1 Yıldan Az Sürede Çalışanların Sonuçları  Elde edilen verilere göre sıralama 4-3-1-2-5 olarak oluşmaktadır. İşe yeni başlayan çalışanların bakış açısına göre firmada en iyi uygulanan standartlaştırmadır. Kötü olarak uygulananlar ise düzenleme ve disiplindir. Buna göre firmanın bu S’leri (düzenleme, disiplin) geliştirmeleri gerekmektedir 81
 59. 59. 1-5 Yıl Arası Çalışanların Sonuçları  Elde edilen sonuçlara göre sıralama 3-4-1-2-5 şeklinde oluşmaktadır. Burada temizliğin firmada iyi bir şekilde uygulandığı ortaya çıkmaktadır. Sıralamada geri kalan S’lerin puanları birbirine çok yakındır. Bu açıdan temizlik dışında kalan diğer S’leri geliştirmek gerekmektedir. 82
 60. 60. 6-10 Yıl Arası Çalışanların Sonuçları  Elde edilen verilere göre sıralama 3-2-4-1-5 şeklinde oluşmaktadır. Buna göre çalışma süreleri 6-10 yıl arası olanlara göre firmada temizlik iyi bir şekilde uygulanmaktadır. Disiplin ve sınıflandırma firmada geliştirilmesi gereken S’lerdendir. 83
 61. 61. 10 Yıldan Fazla Sürede Çalışanların Sonuçları  Elde edilen verilere göre sıralama 3-2-4-1-5 şeklinde oluşmaktadır. 10 yıldan fazla çalışanlara göre temizlik en iyi şekilde uygulanmaktadır. Fakat sınıflandırma ve disiplin kötü şekilde uygulanmaktadır. Burada bu yaş grubu çalışanlar firma içerisinde tecrübeye sahip kişilerdir. Onlar edinilen veriler bizim için öncelikli olacaktır. 84
 62. 62. ÖZET  1-S Sınıflandırma: Firmada sınıflandırma genel olarak kötü seviyede uygulanmaktadır. Yaş kriterlerine göre kötü, çalışma sürelerine göre orta seviyede uygulanmaktadır. Sonuç olarak bu ilkenin firma içerisinde geliştirilmesi gerekmektedir.  2-S Düzenleme : Firmada düzenleme genel olarak orta seviyede uygulanmaktadır. Yaş kriterlerine göre iyi, çalışma sürelerine göre orta seviyede uygulanmaktadır. Sonuç olarak bu ilkenin firma içerisinde orta derecede uygulanmasına karşın iyileştirmeler yapılmalıdır.  3-S Temizlik : Firmada temizlik genel olarak çok iyi seviyede uygulanmaktadır. Yaş kriterlerine göre çok iyi, çalışma sürelerine göre de çok iyi seviyede uygulanmaktadır. Sonuç olarak bu ilkenin firmada en iyi uygulanan ilke olduğu görülmektedir. 85
 63. 63.  4-S Standartlaştırma : Firmada standartlaştırma genel olarak iyi seviyede uygulanmaktadır. Yaş kriterlerine göre iyi, çalışma sürelerine göre orta seviyede uygulanmaktadır. Sonuç olarak bu ilkenin firma içerisinde iyi seviyede uygulandığı, ama yine belirli iyileştirmeler yapılarak çok iyi seviyeye çıkarılabileceği görülmektedir.  5-S Disiplin : Firmada disiplinin genel olarak çok kötü seviyede uygulandığı görülmektedir. Yaş kriterlerine ve çalışma sürelerine göre de çok kötü uygulandığı görülmektedir. Sonuç olarak bu ilke için firma içerisinde acilen çalışmaların başlaması, biran önce bu kadar kötü seviyeden kurtarılması gerekmektedir. 86
 64. 64. TEġEKKÜR EDERĠM Engin ÇAKIR 87

×