Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Newsletter 15 04-2016(46-7) (1)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Newsletter 29 04-2016(47-8)
Newsletter 29 04-2016(47-8)
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 73 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Newsletter 15 04-2016(46-7) (1) (16)

More from cacds_ukraine (20)

Advertisement

Recently uploaded (12)

Newsletter 15 04-2016(46-7) (1)

 1. 1. Безпековий огляд ЦДАКР №7 (46) 15 квітня 2016 Редакційна колегія Зміст
 2. 2. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 2 Безпековий огляд «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР, www.cacds.org.ua ) здійснюється аналітиками ЦДАКР за підтримки банку «Аркада». Для підготовки оглядів залучаються відомі експерти, дипломати, військові фахівці та спеціалісти усіх відомств, що працюють у безпековому середовищі України. Метою публікацій Безпекового огляду «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» є оперативне та аналітичне інформування зацікавлених профільних структур, ЗМІ та громадян, що цікавляться актуальними проблемами безпеки України. Кожний огляд присвячений короткому періоду (1 – 2 тижні), та містить експертні думки, які можуть не збігатися з офіційною позицією української влади. @2014 Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння У разі цитування обов’язкове посилання на ЦДАКР Редакційна колегія: Бадрак В.В. – головний редактор, директор ЦДАКР Копчак В.І. – відповідальний секретар, керівник оборонно- промислових проектів ЦДАКР Самусь М.М. — заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань Члени Редакційної колегії: Бондарчук С.В. – член Експертної Ради у галузі національної безпеки, генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» (2005-2010 рр.) Згурець С.Г. – головний редактор журналу «Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины», директор інформаційно- консалтингової компанії (ІКК) Defense Express Кабаненко І.В. – заступник міністра оборони (2014 р.), перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2012 – 2013 рр.), член Експертної Ради у галузі національної безпеки Конопльов С.Л. – директор Гарвардської програми з чорноморської безпеки та програми з безпеки США-Росія і США-Південна Азія, член Експертної Ради у галузі національної безпеки Литвиненко О.В. – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Міхненко А.В. – головний редактор журналу «Ukrainian Defense Review» Паливода К.В. – голова правління банку «Аркада», член Експертної Ради у галузі національної безпеки Поляков Л.І. – голова Експертної Ради ЦДАКР, перший заступник міністра оборони України (2005 – 2007 рр.), заступник міністра оборони України (2014 р.) Рябих В.О. – член Експертної Ради у галузі національної безпеки, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії (ІКК) Defense Express Щербак Ю.М. – письменник та громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (1994 - 1998 рр.), міністр охорони навколишнього середовища (1991 - 1992)
 3. 3. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 3 ЗМІСТ Загальні оцінки У дзеркалі експертноі думки Аналітичні розробки Основні виклики та ризики для України у першій половині квітня 2016 року Есть признаки ухудшения ситуации вокруг Украины из-за неадекватности нашей власти - заявление директора ЦИАКР Москва теряет рычаги влияния на Южном Кавказе Кремль демонстрирует, что он может остановить Нагорно- Карабахский конфликт, когда пожелает Карабахский узел Еревана и Баку: развязка не выгодна никому Сухопутные войска США: очередная трансформация. Часть 1 US Army против наземных войск России. Часть 2
 4. 4. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 4 Початок квітня ц.р. характери- зувався крайнім загостренням потужних внутрішніх та зовніш- ніх факторів, які призвели до кри- тичного напруження ситуації всередині та довкола України. Урядова криза, яка засвідчила існування гострих протиріч не лише між учасниками коаліції, але й всередині президентської команди, фактично, запустила відлік часу до дочасних парла- ментських виборів і активізувала як «нових реформаторів» на чолі М.Саакашвілі, так і реваншист- ські сили колишніх «регіоналів». При цьому, урядові «розборки» між коаліціантами продемон- стрували безпосередній вплив на цей процес найбільших україн- ських олігархів – Р.Ахметова та І. Коломойського, які намагаються забезпечити збереження власних фінансово-промислових імперій в умовах тиску українського сус- пільства та Заходу на Президента та Верховну Раду з вимогами впровадження реальних комп- лексних реформ. Між тим, наразі важко прора- хувати можливі варіанти розкла- дів політичних сил після прове- дення позачергових виборів до Верховної Ради. Відсутність про- гресу на шляху реформ та збере- ження системної корупції на всіх щаблях державної влади, безу- мовно, вже не дає шансів на успіх нинішнім учасникам коаліції («Блок Петра Порошенка» та «На- родний фронт») у разі перефор- матування українського парла- менту. Натомість, це відкриває чудові можливості для «нових ре- форматорських сил», а також ре- ваншистам з колишньої «Партії Регіонів». В той же час, відсут- ність єдиного лідера «реформато- рів» (М.Саакашвілі зможе об’єднати лише певну їх частину), Загальні оцінки Основні виклики та ризики для України у першій половині квітня 2016 року Урядові «розборки» між коаліціан- тами продемонстрували безпосе- редній вплив на цей процес найбіль- ших українських олігархів – Р. Ахметова та І.Коломойського, які намагаються забезпечити збере- ження власних фінансово-промис- лових імперій
 5. 5. 5 існування власних президент- ських амбіцій у лідерів інших «де- мократичних» партій, традицій- ний брак єдиної державницької мети в українських «демократів», а також власні комбінації олігар- хату можуть призвести до прова- лу «реформаторів» на перевибо- рах. З великою ймовірністю можна припустити, що цим скористаються проросійські сили, які, на фоні галь- мування реформ і погіршення соці- ально-економічної обстановки, зно- ву набирають популярності серед свого традиційного «совкового» електорату. За нашими оцінками, саме можливість реваншу проро- сійських сил на дочасних виборах до Верховної Ради може стати голо- вним викликом для Української держави у найближчий період. Ймовірність реалізації реван- шистського сценарію підвищують й інші фактори, які б’ють по україн- ському керівництву, котре на фоні відсутності прогресу реформ де- монструє нездатність до швидких, ефективних рішень як у внутріш- ній, так і зовнішній сфері. Зокрема, скандал «Panama Papers», який має певні ознаки спланованої інформа- ційної операції, був розкручений в Україні та світі саме з акцентом на існування таємних офшорних ра- хунків Президента України Петра Порошенка. А емоційність подачі матеріалу у явно недоречній прив’язці «Panama Papers» до Іло- вайської трагедії свідчить про ціле- спрямовану маніпуляцію інформа- цієюсамедляударупоП.Порошенку. Відсутність чітких, конкретних від- повідей на запитання, поставлені медіа, з боку Президента та його оточення, ще більше посилило нега- тивний ефект від цього скандалу. Так само невиразно виглядає «стратегія» української влади щодо голландського референдуму про долю Асоціації України та ЄС. Спо- чатку українська сторона розкручу- вала ідею про стратегічну важли- вість цієї події в Нідерландах і доводила необхідність активного впливу на голландців для форму- вання позитивного іміджу України. А після негативного результату було оголошено, що, насправді, цей ре- ферендум нічого не змінить у відно- синах між Києвом та Брюсселем. Що ще більше додало невизначе- ності у ситуацію довкола просуван- ня України на шляху європейської інтеграції і показало слабкі можли- вості українського керівництва у сфері стратегічного планування та стратегічних комунікацій. Все це, на фоні відсутності рі- шення міжнародних кредиторів (МВФ, ЄС, США) стосовно виділен- ня фінансової допомоги Україні, що тримає фінансову систему нашої держави у постійній напрузі і акти- візації російських військ на окупо- ваному Донбасі, формує критичний рівень загроз українській держав- ності. Можливо, вперше, після Ре- Саме можливість реваншу проросійських сил на дочасних вибо- рах до Верховної Ради може стати головним викликом для Української держави у найближчий період Невиразно виглядає «стратегія» української влади щодо голландсько- го референдуму про долю Асоціації України та ЄС
 6. 6. 6 волюції Гідності та початку агресії Росії проти України, ситуація є на- стільки важкою. Безумовно, цим спробує скорис- татися Кремль, який традиційно робить ставку на внутрішній підрив української державності, а не на ло- бову атаку проти України. Тому, у найближчий час, слід очікувати ак- тивізацію Росії на українському на- прямку з використанням всього спектру «гібридних» інструментів: від провокування інтенсивних бо- йових дій на окупованому Донбасі, організації масових заворушень у великих містах до інформаційних атак на українське державне керів- ництво. В цих умовах, збереження коалі- ції та призначення нового уряду, який зможе, навіть з урахуванням втручання олігархату, взяти відпо- відальність за проведення реформ та проведення активної зовнішньої тавнутрішньоїполітики,об’єктивно стане стабілізуючим фактором, який принаймні на певний період зможе зняти ряд найгостріших ви- кликів та загроз для України. Головні ризики військового характеру Ситуація у зоні російсько-укра- їнського конфлікту залишається напруженою та нестабільною. Ро- сійські регулярні та нерегулярні війська продовжували здійснювати провокації, намагаючись тримати ініціативу в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями української во- єнної розвідки та місії ОБСЄ, ро- сійські війська постійно й все більш інтенсивно порушують Мінські до- мовленості, використовуючи для обстрілів позицій української армії важку артилерію та танки. Най- більш активні атаки росіян відбу- ваються у промзоні Авдіївки, Зай- цевому, Мар’їнці, околицях Донецького аеропорту та на світло- дарській ділянці фронту. У районі Авдіївки атакуючі дії з боку російських підрозділів набули систематичного та цілеспрямова- ного характеру, оскільки, україн- ські війська у цьому районі здій- снюють вогневий контроль за Ясинуватською транспортною розв’язкою і блокують пряме спо- лучення між Горлівкою та Доне- цьком. У зв’язку з цим, російське командування поставило завдання вибити українські війська з Авдіїв- ки і розблокувати трасу. У свою чергу, ЗСУ після початку масова- них атак у цьому районі, підсилили позиції в Авдіївці підрозділами ВДВ і здійснюють активну проти- дію російським атакам. Передбача- ється, що росіяни й надалі будуть продовжувати атакувати в цьому районі. Між тим, зважаючи на так- тичну перевагу українських пози- цій у цьому районі, широкомасш- табний наступ російських військ є малоймовірним. Окремим аспектом, який впли- ває на ситуацію в зоні конфлікту є Фактор воєнної загрози та викорис- тання атак на українські сили оборони носитиме у найближчий місяць тактичний, допоміжний характер. Не слід виключати спроб захоплення територій, але це на даному етапі не є вагомою ціллю для Кремля Російські регулярні та нерегулярні війська продовжували здійснювати провокації, намагаючись тримати ініціативу в зоні конфлікту
 7. 7. 7 збільшення потоку контрабанди через лінію розмежування. Глава Донецької обласної військово-ци- вільної адміністрації Павло Же- брівський стверджує, що з настан- ням весни ситуація з контрабандою помітно погіршилася. За його сло- вами, для провезення товарів через лінію фронту задіяний величезний фінансовий ресурс. За оцінкою екс- пертів ЦДАКР, контрабанда і втя- гування українського бізнесу у не- легальні оборудки з окупованою територією становить суттєву за- грозу з точки зору створення фор- мату «Придністров’я-2» на Донбасі. В Молдові на цей час більша части- на молдовського політикуму залу- чена до контрабандного бізнесу з невизнаною «Придністровською молдовською республікою». І саме через це корупційне гниття, мол- довський політикум виявився не- здатним до протидії проросійським силам, які планують взяти владу в РМ вже в цьому році. Подібна схе- ма може реалізуватися Росією і в Україні – через контрабанду та не- легальний бізнес з окупованим Донбасом український бізнес та по- літики попадають у залежність від Росії та російських спецслужб. В майбутньому, це може бути вико- ристано як інструмент дестабіліза- ції обстановки в Україні. Слід відзначити, що Росія, зали- шаючись головною воєнною загро- зою для України, здійснює подаль- ші кроки щодо розбудови своїх силових структур. Зокрема, 12 квітня був опублікований указ пре- зидента РФ щодо створення Націо- нальної гвардії РФ, неофіційною назвою якої є «Росгвардія». Зокре- ма, передбачається, що «Росгвар- дія» (за окремими оцінками, за- гальною чисельністю до 400 тис. військовослужбовців) буде створе- на на основі Внутрішніх військ МВС РФ, і підпорядковуватиметь- ся особисто В.Путіну. Окрім задач внутрішнього характеру, «Росгвар- дія» буде виконувати й завдання за кордоном. У тексті указу говорить- ся, що «Росгвардія забезпечує за рі- шенням президента РФ участь військ національної гвардії, співро- бітників органів, федеральних дер- жавних цивільних службовців Рос- гвардії у діяльності з підтримки та відновлення міжнародного миру та безпеки». Експерти вказують, що фактично «Росгвардія» буде вико- нувати роль власної армії В.Путіна, яку він зможе застосовувати на власний розсуд та без узгодження з будь-якими іншими органами дер- жавної влади РФ (деякі російські експерти називають «Росгвардію» аналогом військ СС у нацистській Німеччині). Це суттєво підвищує рівень воєн- ної загрози для України, оскільки но- востворена «Росгвардія» може бути використана Путіним в бойових діях проти України без жодних обмежень і контролю з боку російського сус- пільстватаіншихдержавнихорганів. Через контрабанду та нелегальний бізнес з окупованим Донбасом український бізнес та політики попадають у залежність від Росії та російських спецслужб. В майбут- ньому, це може бути використано як інструмент дестабілізації об- становки в Україні
 8. 8. 8 Крім того, не виключено, що саме військовослужбовці «Росгвардії», які матимуть привілейований статус, можуть замінити військовослужбов- ців ЗС РФ на окупованому Донбасі, оскільки останні почали проявляти незадоволення своїм становищем та умовами служби. Виклики для України на між- народній арені Найбільш резонансною подією на міжнародній арені, пов’язаною з Україною, став консультативний референдум щодо підписання до- говору про асоціацію України з ЄС, який відбувся 6 квітня у Нідерлан- дах. Результати референдуму (38,4% «за», 61,6% «проти» за явки 32,2%) стали «прикрою несподі- ванкою» для України через завище- ні очікування та надмірно оптиміс- тичну агітаційну кампанію, розгорнуту українським МЗС у єв- ропейському інформаційному про- сторі. Як вважають експерти, саме активна інформаційна кампанія України в Нідерландах призвела до негативного результату. Більшість голландців взагалі не знали про цей референдум і не планували брати в ньому участь. Через актив- ну інформкампанію (яку, активно проводили як проросійські сили, так і Україна) ця тема стала однією з центральних для нідерландського суспільства. При цьому, більш ак- тивними на голосуванні виявилися євроскептики, які вбачали у підпи- санні угоди про асоціацію з Украї- ною загрозу для Нідерландів, яка йде власне від Євросоюзу, а не від України. В той же час, голландці, які прихильно ставляться до асоці- ації з Україною просто не прийшли на голосування, оскільки не вважа- ли за необхідне виносити це питан- ня на плебісцит. Незважаючи на те, що країни ЄС одностайно заявили, що ре- зультати голландського референ- думу не змінять процес реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС і це не вплине на рішення щодо відміни візового режиму для українців, Україна не змогла чітко вибудувати свою позицію і тактику поведінки після негативного для себе резуль- тату. Таким чином, відсутність стратегічного планування та про- фесійних стратегічних комунікацій залишається одним з головних ви- кликів українській зовнішній полі- тиці. Процес врегулювання росій- сько-українського конфлікту зали- шається ключовим міжнародним чинником, який впливає на Украї- ну. При цьому, існуючий Мінський формат вирішення конфлікту зали- шається неефективним. Чергове засідання мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулось на початку квітня, закінчилося без- результатно. Сторони констатува- ли, що російські «бойовики» не до- тримуються режиму припинення Відсутність стратегічного плану- вання та професійних стратегіч- них комунікацій залишається одним з головних викликів україн- ській зовнішній політиці
 9. 9. 9 вогню, через що не може розпоча- тися розмінування території. При цьому, українська делегація знову підтвердила свою позицію, що пе- реговори з економічних, гумані- тарних і політичних питань мо- жуть вестися лише після встановлення стійкого перемир’я, відведення озброєнь від лінії бойо- вих дій, підтвердженого спостері- гачами ОБСЄ. Умовами проведен- ня виборів на окупованих територіях залишаються повне припинення вогню, виведення ро- сійських військ і забезпечення контролю України над кордоном. Представники ОБСЄ заявили, що пропозиції щодо введення полі- цейської міжнародної місії ОБСЄ на Донбас поки що не готувалися. Результати засідання контак- тної групи ще раз засвідчили, що Мінські домовленості та Норманд- ський формат вичерпали свій по- тенціал із врегулювання російсько- українського конфлікту. Вихід на позитивну динаміку у цьому про- цесі можливий лише після вклю- чення до переговорів головних сві- тових гравців – ЄС та США, які матимуть достатній потенціал для тиску на Росію. Виклики у площині економіки Урядова криза, яка триває останні три місяці, заблокувала ви- ділення планової міжнародної фі- нансової допомоги МВФ, США та ЄС. Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт підтвердив, що надання траншу МВФ, а також фінансової допомоги з боку США та ЄС буде здійснюватися після формування нового уряду України. «Все буде за- лежати від нового уряду і його чіт- кого прагнення до реформ», - під- креслив Дж.Пайєтт. Крім того, американський посол повідомив, що для США принциповим є пи- тання призначення нового генпро- курора, якого буде підтримувати і поважати український парламент та суспільство. Підтверджуючи критичну необ- хідність формування нового уряду, реалізації реформ і оздоровлення фінансової системи за допомогою міжнародних фінансових вливань, МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України з 2% до 1,5% в 2016 році при інфляції на кінець періоду в 13%. Зростання ВВП країни за підсумками 2017 року прогнозу- ється на рівні 2,5%, а за підсумками 2018 - 4%. Інфляція на кінець 2017 року очікується на рівні 8,5%. Окремими негативними аспек- тами економічного розвитку стали: • Блокування олігархом Д. Фірташем відкритого продажу Одеського припортового заводу, який до Революції Гідності пла- нував купити підприємство за безцінь, створивши йому штуч- ну заборгованість. За позовом компанії Фірташа Ostchem Сток- гольмський арбітраж наклав за- борону на відчуження майново- У поточному році на заходи з розви- тку озброєння та військової техніки передбачено майже 7 мільярдів гривень, що у 4 рази перевищує обсяг фінансування 2014 року
 10. 10. 10 го комплексу заводу. І хоча голова Фонду держмайна Ігор Білоус заявив, що арешт, накла- дений на активи, не зупинить процес продажу акцій заводу, ця ситуація створює негативний фон для України та її міжнародного іміджа, а також ще більше дестабілізує ситуацію на ринку приватизації. • Крах банку «Хрещатик», в якому було відкрито зарплатні та пенсійнікарткизначноїкількості киян. Нацбанк ввів до нього тимчасову адміністрацію після виникнення проблем з ліквідністю та відмовою від ви- плат у касах і банкоматах. За підсумками 2015 року збитки банку становили понад 1 млрд. грн. (при задекларованих акти- вах в 10 млрд. грн.). Переговори НБУ з акціонерами про докапіталізацію закінчилися без результату, тому банк оголошено неплатоспроможним. Цей випа- док викликав підозри до НБУ щодо приховування реальної ситуації в банку «Хрещатик» і додав невпевненості українцям до національної банківської си- стеми. Основні виклики всередині держави Відсутність прогресу в реаліза- ції реформ та збереження корупції на всіх рівнях системи влади зали- шаються головними внутрішніми викликами розвитку держави. Ба- гатотижневий «серіал» з очікуван- ням відставки А.Яценюка з посади прем’єр-міністра та пошуком шля- хів формування «старої-нової» ко- аліції та уряду критично загостри- ли внутрішньополітичну соціально-економічну ситуацію в країні. Цілковита втрата довіри до уряду А.Яценюка і парламентської більшості у складі «БПП» та «НФ» та відсутність чітких реформатор- ських сигналів від Президента практично звели нанівець досяг- нення Революції Гідності і спричи- няють загальне розчарування та фрустрацію у суспільстві. Додаткового імпульсу для куль- тивації таких настроїв в україн- ському суспільстві додала публіка- ц і я так званих «Panama Papers» - жур- налістського розслідування щодо ухиляння політиків і бізнесменів із різних країн від сплати податків з використанням панамських оф- шорних підприємств. В епіцентрі скандалу в Україні виявилися Пре- зидент Петро Порошенко, глава НБУ Валерія Гонтарєва, бізнес- партнер П.Порошенка Ігор Коно- ненко та мер Одеси Генадій Труха- нов. Згідно з опублікованими доку- ментами, Порошенко через фі- нансових консультантів відкрив у Панамі та інших офшорних зонах компанії, які за мінімальної вар- тості акцій володіють правом ке- Відсутність прогресу в реалізації реформ та збереження корупції на всіх рівнях системи влади залиша- ються головними внутрішніми викликами розвитку держави
 11. 11. 11 рування належною йому конди- терською компанією «Рошен». Прес-служба президента опублі- кувала від його імені інформацію на сторінці в соціальній мережі Facebook про те, що він відійшов від управління активами, пере- давши їх до «сліпого траст». Юристи Порошенка стверджу- ють, що офшорні компанії були створені відповідно до законо- давства України. Між тим, саме відсутність чіткої реакції з боку Президента ще біль- ше посилила негативний ефект від цього скандалу. Не виключено, що як політичні противники П.Поро- шенка, так і російські спецслужби продовжать активно використову- вати цей скандал для подальшої дестабілізації ситуації в країні і створення умов не лише для поза- чергових парламентських виборів, а й для імпічменту Президента.
 12. 12. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 12 Политика сама по себе остается в Украине целью, а политический про- цесс приобрел признаки деструктив- ного характера, и отодвинул на вто- рой план решение ключевых задач безопасности. Такое мнение 13 апре- ля высказал директор Центра иссле- дований армии, конверсии и разору- жения (ЦИАКР) Валентин Бадрак. Затяжной дележ портфелей для создаваемого нового правительства на фоне отсутствия признаков окон- чания кризиса внутри власти суще- ственно увеличивает риски в связи с возможностями активизации дей- ствий внешнего врага Украины – Российской Федерации. В настоящее время под активиза- цией действий внешнего врага мы имеем в виду в первую очередь вне- дрение в украинскую власть лояль- ных к Кремлю политиков, ослабле- ние давления на Кремль со стороны все более разочаровывающихся в украинской власти лидеров запад- ных государств, обострение проти- воречий внутри страны. Есть целый ряд негативных признаков, которые сигналят об ухудшении ситуации вокруг Украины в связи с неадекват- ными действиями украинской вла- сти: решение руководства НАТО впервые за два года провести совет НАТО-Россия (20 апреля) при суще- ственном изменении риторики в от- ношении действий России, небыва- лая активность российско-террористической груп- пировки в Донбассе, а также неболь- шой, но устойчивый рост цен на нефть… И такие косвенные признаки, как, например, ощутимый рост ко- личества преступлений в Украине на фоне дальнейшего обнищания насе- ления, свидетельствует о крайней неэффективности власти, причем разрыв между украинской властью и Есть признаки ухудшения ситуации вокруг Украины из-за неадекватности нашей власти — заявление директора ЦИАКР У дзеркалі експертноі думки Затяжной дележ портфелей для создаваемого нового правительства на фоне отсутствия признаков окон- чания кризиса внутри власти суще- ственно увеличивает риски в связи с возможностями активизации дей- ствий внешнего врага Украины – Рос- сийской Федерации
 13. 13. 13 гражданским обществом неуклонно растет.Всеэтооткрываетроссийско- му президенту Путину новые воз- можности воздействия на Украину, включая наиболее опасную в данное время информационную войну, на- целеннуюнаизменениеотношенияк агрессии путинской России и совре- менной политике Кремля в Европе и в самой Украине. Есть основания считать, что си- туация в области темпов и качества оборонного реформирования не от- вечает уровню угроз. Хотя появи- лись признаки появления в новом правительстве профильного первого вице-премьер-министра, скорее все- го, команда президента П.Порошен- ко и в дальнейшем будет ориентиро- ваться на ручное управление сектором безопасности. В то же время, среди задач перво- степенной важности должны при- сутствовать необходимость обеспе- чения выполнения уже утвержденных в рамках гособорон- заказа стратегических проектов. В любом случае военно-политическое руководство страны обязано опреде- литься с внешним обликом будущих ВСУ, чего в течение двух лет войны так и не было сделано. Необходимо в экстренном порядке доработать и утвердить Госпрограмму развития Вооруженных сил и Госпрограмму развития оборонной промышленно- сти, четко обозначив курс на созда- ние к 2020-2022 годам профессио- нальной армии. Что касается идеологии перево- оружения украинской армии, ВСУ должны к 2020-2022 годам полу- чить возможность ведения эффек- тивной бесконтактной войны. За- явления секретаря Совета национальной безопасности и обо- роны Александра Тучинова о том, что «Украина должна стать частью системы противовоздушной и про- тиворакетной обороны в Европе» и «восстановить ракетный щит» справедливы, но не могут быть ре- ализованы при отсутствии верти- кали управления оборонной про- мышленности и системы контроля над выполнением проектов госо- боронзаказа с учетом персональ- ной ответственности конструкто- ров и директоров предприятий. В том числе, новое правительство должно упразднить недееспособ- ную надстройку в виде «Укробо- ронпрома» и создать в структуре исполнительной власти орган управления и координации обо- ронной промышленностью, замы- кающийся в своей вертикали на первого вице-премьер-министра. В Украине вследствие деструк- тивного политического процесса за два года войны не только не ут- верждены ключевые (вышеупо- мянутые) программы, но и не приняты важнейшие законопро- екты, направленные на усиление обороноспособности страны. В частности, к таким можно отне- сти проекты законов о террито- Необходимо в экстренном порядке доработать и утвердить Госпро- грамму развития Вооруженных сил и Госпрограмму развития оборонной промышленности, четко обозначив курс на создание к 2020-2022 годам профессиональной армии Ситуация в области темпов и качества оборонного реформирова- ния не отвечает уровню угроз
 14. 14. 14 риальной обороне, о производ- стве вооружений и военной техники, военно-технического сотрудничестве, об офсетных сделках, о государственно-част- ном партнерстве и ряд других. Следует ликвидировать запре- тительную систему в экспорте, за- менив ее уведомительной, а наряду с правом «Укрспецэкспорта» осу- ществлять маркетинг и заключать сделки признать право самих пред- приятий вести внешнеэкономиче- скую деятельность. Эти законы позволят изменить отношение в Украине к потенциалу частных оборонных предприятий, отношение западных оборонных компаний к инвестициям в Украи- ну в рамках военно-технического сотрудничества, ликвидировать неконкурентную и абсолютно не- прозрачную среду для предприя- тий оборонного сектора. Следует ликвидировать запрети- тельную систему в экспорте, заме- нив ее уведомительной, а наряду с правом «Укрспецэкспорта» осу- ществлять маркетинг и заклю- чать сделки признать право самих предприятий вести внешнеэкономическую деятель- ность
 15. 15. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 15 Долгие годы было принято счи- тать, что Нагорно-Карабахский конфликт «заморожен». Но, откро- венно говоря, таковым он никогда не был. Даже в те годы, когда дей- ствовал режим прекращения огня, гибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Что же касается не- давнего обострения ситуации, то все говорит о том, что тлеющий на протяжении двух десятилетий кон- фликт находится в стадии перехода на абсолютно иной уровень. О причинах возобновления боевых действий Главную причину возобновле- ния активных боевых действий я вижу в присутствии Вооруженных сил (ВС) Армении на территории Азербайджана. Факт остается фак- том – война идет на территории Азербайджана, и ВС сопредельной страны находятся на азербайджан- ской территории. Недавно армян- ские СМИ опубликовали офици- альные данные, согласно которым население Карабаха составляет около 147 тыс. человек. Логично предположить, что мобилизацион- ный ресурс сил т.н. «НКР» не пре- вышает 20-25 тысяч. Но такое ко- личество не может противостоять ВС Азербайджана. Поэтому в зоне конфликта, кроме военных форми- рований т.н. «НКР», которые со- ставляют от 10 до 15 тыс. человек, действуют и 30-40 тыс. военнослу- Москва теряет рычаги влияния на Южном Кавказе Рауф Раджабов, политический аналитик, руководитель исследовательского центра 3rd View, (Баку, Азербайджан)
 16. 16. 16 жащих Армении. Кстати, в 2014- 2015 годах мы были свидетелями похожей ситуации на Донбассе, когда ВС РФ непосредственно остановили продвижение украин- ской армии и отбросили ее до ны- нешних позиций. Но вернемся к теме Нагорного Карабаха. Требование официально- го Баку было изначально одно – чтобы Ереван вывел свои подразде- ления из т.н. «НКР». Речь вовсе не идет о карабахских военных фор- мированиях. Они могут оставаться и выполнять полицейскую, гумани- тарно-миротворческую функции. Но если Азербайджан требует вы- вода иностранных войск со своей территории, то Армения ставит предусловием предоставление ста- туса Карабаху. Вначале статус – по- том все остальное. Подобные пред- условия не могут никогда быть реализованы другой стороной, если на ее территории продолжается конфликт. Сепаратисты в Донецке и Луганске требуют от Киева особо- го статуса, что означало бы факти- ческую федерализацию страны. То же самое мы видим и в случае с На- горным Карабахом. Накал страстей последних дней говорит о том, что карабахские сепаратисты, вероятно, хотят стать участниками переговор- ного процесса. Понятно, что Азер- байджан на это не согласится. Есть и второе предположение о причине возобновления боевых действий. Причиной может быть столкновение между карабахскими кланами. Существует клан действу- ющего президента Сержа Саргсяна и клан второго президента Арме- нии Роберта Кочаряна, который желает включиться в политиче- скую борьбу. У бывшего президен- та есть сторонники и в Карабахе, и в Ереване. К тому же происходит брожение в пропрезидентской Ре- спубликанской партии Армении между ереванскими и карабахски- ми армянами. Третья гипотеза о причине эска- лации конфликта объясняет при- чину нового витка насилия стрем- лением армянской стороны вынудить ОДКБ и РФ определить- ся со своей позицией в случае пол- номасштабной войны между Арме- нией и Азербайджаном. Кого будет поддерживать Россия, которая имеет договор о дислокации её во- енной базы в Гюмри до 2044 года? Кого поддержит ОДКБ, учитывая, что Армения является членом этой организации? Кремль становится заложником кавказской политики Очевидно, что за период, в тече- ние которого Москва была задей- ствована на Ближнем Востоке и в Украине, на кавказском направле- нии Россия стремилась сохранить действующий status quo. Поэтому Россия не заинтересована в откры- той фазе Карабахского конфликта. В 2014-2015 годах мы были свидете- лями похожей ситуации на Донбас- се, когда ВС РФ непосредственно остановили продвижение украин- ской армии и отбросили ее до нынешних позиций Накал страстей последних дней говорит о том, что карабахские сепаратисты, вероятно, хотят стать участниками переговорного процесса. Понятно, что Азербай- джан на это не согласится
 17. 17. 17 Сегодня вполне очевидно, что РФ заняла нейтральную позицию. Москва не может двигаться дальше с двойным «багажом» - участием в конфликтах в Сирии и на Донбассе. Ей нужно от чего-то освобождать- ся, сбалансировать ситуацию. А дисбаланс в российской внешней политике очевиден. Как следствие, Москва теряет рычаги влияния на Южном Кавказе. Последние дни демонстрируют большую вовле- ченность в дела региона, Турции, нежели России. Анкара и в даль- нейшем будет усиливать свои стра- тегические позиции на Южном Кавказе. А у Азербайджана есть стратегическое соглашение с Тур- цией, в соответствии с которым Анкара не только на словах, но и на деле помогает своему партнеру. Я думаю, что именно для минимиза- ции подобных рисков Москва по- слала Лаврова, Патрушева и Шойгу на переговоры в Азербайджан. Это, в свою очередь, играет на руку прозападным силам в Арме- нии, которые давно говорят о том, что Москва - ненадежный союз- ник в случае реальной угрозы. Стоит напомнить, что еще в сентя- бре 2014 Армения определила свой курс на вступление в Таможенный союз. Но сегодня в Ереване уже открыто звучат голоса: «А что по- лучила Армения взамен?». Да, есть скидка на газ, но вложения в эко- номику страны не пришли, новые рабочие места никто не собирает- ся создавать. Вместе с тем перево- ды армянских гастарбайтеров из России уменьшились наполовину. Поэтому сегодня мы и наблюдаем крен Армении на Запад. Недавно Ереван и Евросоюз возобновили переговоры по проекту об ассоци- ации. Таким образом, Россия ока- зывается заложником кавказской политики. Проблема Нагорного Карабаха как препятствие для регионального сотрудничества Сегодня на Южном Кавказе есть понимание того, что нужно создавать региональное сообще- ство. Позитивные взаимоотноше- ния сложились у Турции с Ираном, у Азербайджана с Ираном и Росси- ей. Хотя у Анкары с Москвой отно- шения накалены, но арест боевика, который убил российского пилота – это уже первый шаг к созданию нормального фона для будущего улучшения взаимоотношений. И все же, ключевыми тенденциями ближайших лет может стать сни- жение роли России и, наоборот, усиление позиций Турции и Ирана. Естественно, что увеличение при- сутствия Турции и Ирана будет происходить за счет России, а не Запада. Последний имел и будет иметь свои интересы на Южном Кавказе. Это десятки миллиардов долларов, вложенных в экономику Азербайджана и, хотя и в меньших объемах, в экономику Грузии. Дисбаланс в российской внешней политике очевиден. Как следствие, Москва теряет рычаги влияния на Южном Кавказе Ключевыми тенденциями ближай- ших лет может стать снижение роли России и, наоборот, усиление позиций Турции и Ирана
 18. 18. 18 Тегеран также намерен защи- щать свои интересы и долю геопо- литического влияния на Закавка- зье. Иран заинтересован в совместном участии в энергопро- ектах с Азербайджаном, Туркмени- станом и Турцией. Да, есть разно- гласия между Ираном и Турцией по Сирии и другим направлениям, но по курдской проблеме их мне- ния совпадают. А это очень важ- ный нюанс. Также они едины в во- просе диверсификации поставок и транзита энергоносителей и вопро- сах территориальной целостности в Ближневосточном регионе. В целом, стратегическое сотруд- ничество между Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казах- станом вынуждает Россию дей- ствовать в этом фарватере. Поэто- му целью встречи 7 апреля в Баку министров иностранных дел Азер- байджана, России и Иран стало об- суждение ряда важных вопросов, в т.ч. региональных конфликтов. Это говорит о том, что три страны со- вмещают свои внешнеполитиче- ские повестки дня. И тут возникает интересный прецедент – Армения остается за пределами интеграционных проек- тов в регионе. Турция и Иран име- ют свой формат с Азербайджаном - как 2-х сторонний, так и 3-х сто- ронний. У Тбилиси тоже 3-х сто- ронний формат – Грузия, Азер- байджан, Турция. У России тоже есть свои 2-х и 3-х сторонние фор- маты. А вот Армения оказалась в изоляции. Не существует формата Россия-Армения-Иран или Азер- байджан-Армения-Грузия и т.д. Вышеуказанная конфигурация в долгосрочной перспективе созда- ет угрозу странам региона и явля- ется фактором дестабилизации Южного Кавказа. Но чтобы решить большинство своих внешнеполи- тических проблем, Армении нужно сделать один шаг – освободить 5 районов вокруг Карабаха. Это ста- ло бы великолепным фоном для возобновления переговоров как по линии Баку – Ереван, так и Анка- ра – Ереван. Миротворческая миссия ОБСЕ Введение миротворческих сил (МС) сверхдержав или стран- сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ (США, России, Фран- ции) было бы сопряжено с возник- новением ряда новых проблем. По- этому Баку вполне логично заинтересован во введении в Кара- бах полицейских сил ОБСЕ. Речь идет не о 7-ми оккупированных ВС Армении и опустевших районах вокруг Карабаха, а о самом Караба- хе. ВС Азербайджана, естественно, должны будут вернуться в свои гарнизоны, а пограничные войска взять границу с Арменией под свой контроль. Это прямая аналогия с так называемыми Минскими со- глашениями по Донбассу. После Это прямая аналогия с так называемыми Минскими соглашени- ями по Донбассу. После ввода поли- цейских сил на Донбасс и в Карабах следующим логичным шагом был бы вывод оккупационных сил «вторых» стран
 19. 19. 19 ввода полицейских сил на Донбасс и в Карабах следующим логичным шагом был бы вывод оккупацион- ных сил «вторых» стран. Таким об- разом, вооруженная составляющая конфликта может быть исчерпана. Кстати, Украина и Азербайджан могли бы объединить усилия и реа- лизовать эту идею под эгидой но- вого ГУАМа. Еще одна параллель с войной на востоке Украины – это идея о про- ведении референдума. О нем мож- но говорить лишь при одном усло- вии – возврат азербайджанской общины (на момент изгнания она составляла 50 тыс.). Точно так же не могут быть проведены выборы на оккупированных территориях Донбасса без той части украинско- го населения, которое было вы- нуждено покинуть Луганскую и Донецкую области. Как можно проводить выборы без граждан, которые жили там? Это не только не справедливо, - это нарушение их прав. На мой взгляд, универсальным путем является обеспечение прав человека. Политики должны ду- мать в первую очередь о людях, а не об обеспечении чьих-то геополи- тических интересов. Так что об- щим выходом может стать введе- ние миротворческих или полицейских сил ОБСЕ – это ин- струмент, который должен быть применен и в Карабахском, и в украинском конфликтах. Изменение состава минской группы ОБСЕ В последние годы очень серьезно звучат голоса, что нужно изменить формат минской группы ОБСЕ. Со- председатели, Россия и США в сред- несрочной перспективе заняли ан- тагонистические позиции. Противоречия, которые проявлены на 4-м Саммите по ядерной безопас- ности, уже обозначены. Красной нитью проходит водораздел и он огромен. Так каким образом Ва- шингтон и Москва могут решать Карабахскую проблематику сооб- ща? Поэтому многие азербайджан- ские эксперты высказывали мне- ния, что нужно включить в число сопредседателей Германию и Тур- цию. В текущем году Германия яв- ляется председателем ОБСЕ, но, к большому сожалению, серьезных шагов ни по Карабаху, ни по укра- инской ситуации пока сделано не было. Это вызывает много вопро- сов, почему официальный Берлин не предпринимает каких-то реаль- ных шагов, хотя потенциал у Берли- на огромен. У Германии есть фонды, которые работают и на Южном Кав- казе и в Украине - Эберта, Аденауэ- ра, Белля, Боша, Науманна. Они на- работали огромную базу данных об урегулировании конфликтов на уровне экспертного сообщества Азербайджана, Армении, Украины. Ничего пока не востребовано. По- чему? К сожалению, этот вопрос остается без ответа. Настоящим вызовом для Украины, для ее общества является измене- ние системы координат Запада и перенесение фокуса его внимания от государства к стране Общим выходом может стать введение миротворческих или полицейских сил ОБСЕ – это инстру- мент, который должен быть применен и в Карабахском, и в украинском конфликтах
 20. 20. 20 Кто «монополизировал» переговорный процесс? Когда европейские институты - ПАСЕ, Совет Европы, Евросоюз пытаются хотя бы обсудить какие- то вопросы по Карабаху, сопредсе- датели минской группы ОБСЕ в унисон делают заявления: «Вы не имеете права! Это приведет к нега- тивным последствиям и результа- там». Даже в ООН три сопредседа- теля МГ ОБСЕ голосуют в унисон против всех инициатив, которые могли бы быть вынесены на те или иные пленарные заседания Генас- самблеи ООН. Возникает вопрос: если сопредседатели МГ ОБСЕ, за- являют о готовности «принять во внимание и поддержать все реше- ния Армении и Азербайджана», то почему все инициативы торпеди- руются? Это говорит о «монополи- зации» переговорного процесса. Такой междусобойчик ни к чему хорошему не приведет. Но сегодня есть и другая причина – это дегра- дация переговорного процесса. Тут опять напрашивается аналогия с Украиной, ведь Минск-2 не решил проблем, которые возникли после февраля 2014 года. И все же нужно помнить, что остаются шесть базовых принци- пов («Мадридские принципы»), ко- торые должны быть унифицирова- ны Азербайджаном и Арменией. Есть также 4 резолюции СБ ООН по Карабахскому конфликту, кото- рые не выполнены по сей день. Кстати, когда говорят, что они на- правлены против одной из сторон, то стоит помнить, что резолюции СБ ООН обращены и к Азербайд- жану, и к Армении. Таким образом, МГ ОБСЕ в лице США, России и Франции обя- зана добиться от обеих сторон вы- полнения этих резолюций. Но этот процесс, в первую очередь, должен быть направлен на сближение двух непосредственных сторон кон- фликта – Армении и Азербайджа- на. Почему это не делается и кому это выгодно - вот вопрос… Есть и другая причина – это дегра- дация переговорного процесса. Тут опять напрашивается аналогия с Украиной, ведь Минск-2 не решил проблем, которые возникли после февраля 2014 года
 21. 21. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 21 Вполне очевидно, что Армения не заинтересована в обострении Нагорно-Карабахского конфликта. На мой взгляд, причины возобнов- ления боевых действий нужно ис- кать в особенностях политико- экономической модели развития Азербайджана. Азербайджан – классический пример «петрономики», где у вла- сти находится авторитарный пра- витель, а политические права граж- дан систематически нарушаются. Приток нефтедолларов и россий- ское оружие снизили чувство от- ветственности режима Ильхама Алиева практически до нуля. Но падение цен на нефть выбросило руководство Азербайджана из зоны комфорта. Понимая, что прежняя парадигма его существо- вания рухнула, режим решил пой- ти ва-банк. Впрочем, я уверен, что Баку не решился бы на эскалацию, не зару- чившись предварительно полити- ческой поддержкой России. Ключи от решения этого конфликта по- прежнему находятся в руках Мо- сквы. Но обостряя ситуацию, Кремль вовсе не собирается терять позиции в регионе. Наоборот, ему выгодно разжечь управляемый конфликт в Нагорном Карабахе для усиления своего влияния по обе стороны конфликта. К тому же очаг нестабильности на Южном Кавка- зе ставит под вопрос создание без- Кремль демонстрирует, что он может остановить Нагорно-Карабахский конфликт, когда пожелает Рубен Меграбян, эксперт армянского Центра политических и международных исследований (Ереван) Баку не решился бы на эскалацию, не заручившись предварительно поли- тической поддержкой России. Ключи от решения этого конфликта по- прежнему находятся в руках Москвы
 22. 22. 22 опасного коридора для транзита энергоресурсов из Каспия и Ирана к западным потребителям. Кстати, в свете активизации межгосудар- ственного сотрудничества Арме- нии и Ирана, общие проекты Ере- вана и Тегерана в сфере транзита энергоресурсов могут стать костью в горле Кремля. При этом стоит от- метить, что в отличие от России и Турции, Иран не вел боевых дей- ствий на территории Закавказья вот уже два столетия и сегодня не имеет имперских замашек. Но Москва также не заинтере- сована в полномасштабной войне. И ее не будет. Обратите внима- ние - в один день Лавров летит в Баку, а Медведев - в Ереван. Этим Кремль демонстрирует, что он мо- жет остановить конфликт, когда пожелает. Стоит только нажать на все рычажки влияния. Поэтому не правы те, кто говорят, что Арме- ния является стратегическим пар- тнером и союзником России. На- против, наша страна оказалась в заложниках у Кремля. К сожале- нию, официальный Киев не пони- мает или не хочет понимать это. Возможно, украинские власти за- таили обиду на Армению, после того как Ереван в марте 2014 под- держал Москву при голосовании Генассамблеи ООН за резолюцию, признающую референдум о при- соединении Крымского полуо- строва к России незаконным. Как бы там ни было, не стоит ставить знак равенства между властью Ар- мении и ее обществом. Армянский народ никогда не испытывал осо- бой радости по поводу аннексии Крыма. Поэтому позиция некото- рых украинских политиков и экс- пертов, которые открыто поддер- жали Азербайджан, на мой взгляд, деструктивна. В контексте же событий послед- них дней, у Армении просто нет иного пути кроме евроинтеграции и сотрудничества со структурами Североатлантического Альянса. Но нынешнее коррумпированное руководство страны не способно эффективно реализовывать столь драматические изменения во внеш- ней политике. С другой стороны, если, к при- меру, Украина на Западе граничит со странами НАТО, и это содей- ствует интенсивному диалогу Кие- ва с Альянсом, то западную грани- цу Армении закрыла Турция. Хотя это идет в разрез с политикой НАТО в регионе, Анкара продол- жает гнуть свою линию. При этом не стоит делать вывод, что за действиями Баку стоит Ан- кара. Турция зависит от поставок азербайджанского газа (в 2015 г. Азербайджан продал Турции 6,17 млрд. куб. природного газа, – ред.), а война в Нагорном Карабахе ста- вит под удар безопасность поста- вок голубого топлива. Поэтому жесткая антиармянская риторика турецких властей направлена, в В свете активизации межгосудар- ственного сотрудничества Арме- нии и Ирана, общие проекты Ерева- на и Тегерана в сфере транзита энергоресурсов могут стать кос- тью в горле Кремля Не правы те, кто говорят, что Армения является стратегическим партнером и союзником России. Напротив, наша страна оказалась в заложниках у Кремля Армянский народ никогда не испытывал особой радости по поводу аннексии Крыма Не стоит делать вывод, что за дей- ствиями Баку стоит Анкара Жесткая антиармянская риторика турецких властей направлена, в первую очередь, на внутреннего потребителя
 23. 23. 23 первую очередь, на внутреннего потребителя. В завершение, хотелось бы за- тронуть проблему стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Повод для сдержанного оптимизма появился после сообщений об установлении режима перемирия. Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что относительное перемирие прод- лится определенное время, - все бу- дет зависеть от того, о чем реально договорились сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Ереване 9 апреля. «Беспокоящий огонь» бу- дет продолжаться, но в целом про- тивники останутся на своих пози- циях. Вопрос же о миротворческом контингенте или полицейской мис- сии ОБСЕ – это сугубо техническая составляющая процесса урегули- рования противостояния. В его ос- нову уже давно заложены вполне определенные решения, которые были достигнуты при посредниче- стве Минской группы ОБСЕ. Реванш Росії проти Заходу, проти міжнародної системи, «підігнаної» під стратегію США, зазнав поразки
 24. 24. ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2016 24 После нескольких лет предва- рительного разогрева Карабах, на- конец, вспыхнул. В наиболее оже- сточённых боях со времён армяно-азербайджанской войны 1991-94 годов погибло, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Для многих наблюдателей, чьё внима- ние в последние годы было прико- вано к Украине и Сирии, подобный взрыв может показаться внезап- ным и неожиданным, однако стыч- ки на линии соприкосновения, за- частую переходившие в обмен артобстрелами, с нарастающей ин- тенсивностью случались в Караба- хе уже в 2014 году. И нынешнее обострение отнюдь не случайно – ведь активизация конфликта наконец-то играет на руку всем ре- гиональным лидерам – и, прежде всего, Сержу Саргсяну и его визави в Баку. Причём, если для Алиева Карабах – вопрос, скорее, полити- ческий, то для армянского лидера – уроженца сепаратистского регио- на, чьё прошлое и путь к власти прочно связаны с карабахским конфликтом, – он куда более лич- ный. Чтобы яснее представить себе редкое сочетание интересов, по- стоянно подогревающее Нагорно- Карабахский конфликт, и понять уровень взаимопроникновения ка- рабахских и «материковых» армян- ских элит, следует обратить взгляд Нынешнее обострение отнюдь не случайно – ведь активизация кон- фликта наконец-то играет на руку всем региональным лидерам – и, прежде всего, Сержу Саргсяну и его визави в Баку Карабахский узел Еревана и Баку: развяз- ка не выгодна никому Дмитрий Козлов, руководитель Лаборатории анализа личности ЦИАКР
 25. 25. 25 в недавнее прошлое. Президент Армении Серж Саргсян занял пост в 2008-м году, когда его предше- ственник, Роберт Кочарян, факти- чески избрал его своим преемни- ком. Серж Саргсян родился в 1954 году в Степанакерте – столице На- горно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана, которой сорок лет спустя предсто- яло стать яблоком раздора между закавказскими республиками. По- лучив филологическое образова- ние в Ереванском государственном университете, Саргсян отслужил в армии, после чего работал слеса- рем на электротехническом заводе в армянской столице. В 1979 году Саргсян вернулся в родной Степа- накерт, и начал постепенное вос- хождение по комсомольской и пар- тийной лестнице. К 1988 году, стартовав с должности заведующе- го отделом при Степанакертском горкоме ЛКСМ, Саргсян возвысил- ся до помощника первого секрета- ря обкома НКАО. В коридорах ка- рабахских партийных структур Саргсян познакомился с другим уроженцем Степанакерта, буду- щим президентом Армении Робер- том Кочаряном, позже ставшим его другом и соратником в грядущем конфликте. Вероятно, восхождение Саргсяна на вершины партийного олимпа продолжилось бы, но исто- рия внесла свои коррективы: на фоне горбачёвской перестройки давние, загнанные вглубь противо- речия между армянами и азербайд- жанцами вновь проявились и по- степенно переросли в открытое противостояние. В 1989 году Сарг- сян возглавил комитет сил самоо- бороны самопровозглашённой НКР. А дальше была война Взлёт Саргсяна в высшие эше- лоны армянской политической жизни произошёл благодаря поли- тическим успехам «старшего това- рища» Кочаряна и бешеной попу- лярностикарабахскихсепаратистов и их лидеров в армянском социуме тех лет. Образ Саргсяна-воина, ге- роя войны обеспечивал поддержку народных масс, заходившихся в па- триотическом угаре после победы над Азербайджаном в 1994-м году. Фактически Саргсян и Кочарян сформировали правящий тандем, подобный миниатюрной копии по- кровительствующего им кремлёв- ского дуэта Путин-Медведев. В этом тандеме Саргсян заведовал силовым блоком (1996–1999 - ми- нистр внутренних дел и нацио- нальной безопасности, 1999–2000 - руководитель администрации, 1999–2007 - секретарь совета наци- ональной безопасности, 2000– 2007 - министр обороны), а после ухода Кочаряна с поста вышел на первый план. В наследство от друга и товарища Кочаряна новый пре- зидент получил криминально-ав- тократический режим, в общем и Фактически Саргсян и Кочарян сформировали правящий тандем, подобный миниатюрной копии покровительствующего им кремлёвского дуэта Путин-Медве- дев
 26. 26. 26 целом копирующий своих «стар- ших московских братьев». Это та- кая же феодальная клептократия, удерживающая власть благодаря алармизму и массированной про- паганде неизбежного разрушения «стабильности» в случае прихода к власти оппозиционных сил. Оче- видное отличие есть только в уров- не политической субъектности ар- мянской верхушки – последова- тельный переход экономики и сфе- ры безопасности под управление России, начавшийся при Кочаряне и продолжившийся при Саргсяне, фактически нивелировал местную элиту до уровня, близкого к руко- водству субъекта РФ. Практически любые внешнеполитические телод- вижения Еревана – особенно каса- ющиеся Карабаха – давно согласо- вываются с Москвой. Однако факт столь плотной, практически вас- сальной зависимости отнюдь не оз- начает, что Саргсян и его окруже- ние не ведут, по крайней мере, в ограниченном масштабе, собствен- ную игру. Марионетки в политике не всегда столь же послушны ку- кловодам, как марионетки в театре. И здесь самое время пристальнее рассмотреть фигуру Саргсяна и его возможные мотивы в недавнем обострении конфликта. Несмотря на богатый опыт ру- ководства армянскими вооружён- ными формированиями во время войны с Азербайджаном Сержа Саргсяна сложно назвать харизма- тичным политиком. Некоторые со- служивцы Саргсяна вспоминали о его способности воодушевить лю- дей перед боем и заставить их про- никнуться общей идеей, но данные навыки, по всей видимости, не яв- ляются врождёнными качествами армянского лидера, и были приоб- ретены им за годы партийной ра- боты, во время которой он в основ- ном занимался вопросами агитации и пропаганды. Подобный опыт в сочетании со знанием заку- лисного мира аппаратных интриг, без сомнения, позволил Саргсяну добиться успеха и возвыситься – в том числе, и благодаря популярно- му в народе образу «сильной руки» и имиджу человека, побывавшего простым рабочим, и знающего нужды и проблемы простого тру- дового люда – но эта «харизма» на- пускная. Образ, старательно и со- знательно созданный. В этом Саргсян до смешного напоминает другого «мачо, спецагента и героя боевиков», правящего северным «партнёром по евразийской инте- грации». Впрочем, армянский пре- зидент не настолько перегибает палку с комичной показной маску- линностью и в целом чаще произ- водит впечатление непримечатель- ного, но располагающего к себе политика европейского образца. Саргсян кажется всегда открытым для собеседника, не типичным для Кавказа с его традициями, прави- лами и темпераментом современ- Последовательный переход экономики и сферы безопасности под управление России, начавшийся при Кочаряне и продолжившийся при Саргсяне, фактически нивели- ровал местную элиту до уровня, близкого к руководству субъекта РФ

×