Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

www.promsektor.ru Tерморегуляторы OJ Eleсtronics

794 views

Published on

Системы кабельного обогрева для кровли и водостоков,
ступеней и площадок, трубопроводов и резервуаров,
тёплый пол - проектирование, поставка, монтаж

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

www.promsektor.ru Tерморегуляторы OJ Eleсtronics

 1. 1. © 2009 OJ Electronics A/S Т Е Р М О С ТАТ Ы Д Л Я КО М Ф О Р Т Н О ГО О Б О Г Р Е В А И С И С Т Е М С Н Е ГО ТА Я Н И Я
 2. 2. ê‡Á‰ÂÎ 3 : ëÚ‡Ìˈ‡ 1.2 : 07.04 OJ Microline® OTN THERMOSTATS FOR COMFORT HEATING íÂÏÓÒÚ‡Ú Ò ÂÊËÏÓÏ ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂχÏË ˝ÎÂÍÚÓÓ·Ó„‚‡ ÔÓ· Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËfl ÔÓÏ¢ÂÌËÈ • ìÚÓÔÎÂÌÌ˚È ÏÓÌÚ‡Ê ‚ Òڇ̉‡ÚÌÓÏ „ÌÂÁ‰Â ÓÁÂÚÍË. • ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‰Îfl Û‰Ó·ÌÓ„Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËfl ÔÓÏ¢ÂÌËfl Ë ‚ ÎÂÚÌ ‚ÂÏfl. • ùÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÔÛÚÂÏ ‚ÍÎ/‚˚ÍΠ̇„ÛÁÍË ‰Ó 3600 ÇÚ, 16Ä. • É‡‰ÛËӂ͇ ¯Í‡Î˚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˘‡fl ΄ÍÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡‰‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔÓ· ËÎË ÔÓÏ¢ÂÌËfl. ÅÓΠÚÓ„Ó, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ó„‡Ì˘ÂÌË χÍÒ. ËÎË ÏËÌ. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. • êÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏËË ÔÛÚÂÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ˜Â‰ӂ‡ÌËfl ÔÂËÓ‰Ó‚ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡ Ë ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÂΠ‚ÂÏÂÌË. • ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÚÂÏÓÒÚ‡Ú, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ËÈ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÏÙÓÚÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ· ËÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË. ù΄‡ÌÚÌ˚È Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ ëÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÚËÔ‡ÏË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎÂÈ. ÄëëéêíàåÖçí èêéÑìäñàà íËÔ àÁ‰ÂÎË OTN-1991H11 íÂÏÓÒÚ‡Ú Ò Á‡˘ËÚÓÈ IP21 Ë ˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘ËÏ ÂÊËÏÓÏ ÔÓÌËÊÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ̇ 5°ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓ· Ò ‰ÎËÌÓÈ Í‡·ÂÎfl 3 Ï. ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ò Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË. OTN-1999H íÂÏÓÒÚ‡Ú Ò ˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘ËÏ ÂÊËÏÓÏ ÔÓÌËÊÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ̇ 5°ë Ë ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË. ÄäëÖëëìÄêõ ETF-944/99-H OTN/VH ACC-001 MM-7595 ç‡ÒÚÂÌÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË äÂÔÎÂÌË ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ äÂÔÂÊ̇fl Ô·ÒÚË̇ 86ı86 ÏÏ ‰Îfl ·Óθ¯Ó„Ó „ÌÂÁ‰‡ ÓÁÂÚÍË (10 ¯Ú.) ùÎÂÍÚÓÌÌÓ ÂΠ‚ÂÏÂÌË ÒÛÚÓ˜ÌÓÂ/̉ÂθÌÓ ‰Îfl ¯ËÌ˚ DIN
 3. 3. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJ.DK DENMARK WWW.OJ.DK ê‡ÏÂ˚ (ÏÏ) èÓ‰Íβ˜ÂÌË OTN-1991H11 èÓ‰Íβ˜ÂÌË OTN-1999H ìÔ‡‚ÎÂÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ àÁ‰ÂÎË ÚËÔ‡ OTN Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ‰Îfl „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÛÚÂÏ ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ̇„ÛÁÍË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‰‡Ú˜Ë͇ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ‡ (NTC). èÓ‰‡˜‡ ÚÂÔ· ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl/‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ÔÂÂÔ‡‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ 0,4°ë. ä‡ÒÌÓ ҂˜ÂÌË ҂ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓ„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË ÚÂÔ·. ùÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘ËÈ ÂÊËÏ. àÁ‰ÂÎË OTN ËÏÂÂÚ ÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË – ÔÓÌËÊÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ̇ 5°ë, ÍÓÚÓ˚È ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÒÛÚÓ˜Ì˚Ï/̉ÂθÌ˚Ï ÂΠ‚ÂÏÂÌË, ̇ÔËÏÂ åå-7595. êÂΠ‚ÂÏÂÌË ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÚÒfl ̇ Ê·ÂÏ˚ ÔÂËÓ‰˚ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡ Ë ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ᇢËÚ‡ ÍÓÔÛÒ‡ ÓÚ Ì··„ÓÔËflÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË IP21 ÑÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ OTN-1991H11 ‚ ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ̇ڇı Ë ‰Û„Ëı ÔÓÏ¢ÂÌËflı Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‚·ÊÌÓÒÚ¸˛. ÄÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓ‚ OJ ‚Íβ˜‡ÂÚ: OTN-1991H11: OTN-1999H: ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl êÂÊËÏ ÔÓÌËÊÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 1-ÔÓβÒÌÓÈ +5°ë/+40°ë íÂÏÓÒÚ‡Ú˚ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ¯ËÌ DIN íÂÏÓÒÚ‡Ú˚ ‰Îfl ÒÌ„ÓÚ‡flÌËfl Ë Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ Á‡ÏÂÁ‡ÌËfl • íÂÏÓÒÚ‡Ú Ë ÍÓÌÚÓÎÎÂ˚ ÚË‡Í (‰‚Û̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È ÚËÓ‰Ì˚È ÚËËÒÚÓ) 1-44 ä‚Ú íÂÏÓÒÚ‡Ú˚, ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ë̉˂ˉۇθÌ˚ÏË ˚ÌÓ˜Ì˚ÏË Ú·ӂ‡ÌËflÏË Í ‰ËÁ‡ÈÌÛ, ÒÂÚËÙË͇Ú˚ Ë Òڇ̉‡Ú˚ ‰Îfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. 14Ä, χÍÒ. 3200 ÇÚ 16Ä, χÍÒ. 3600 ÇÚ ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÂ˚‚‡ÚÂθ íÂÏÓÒÚ‡Ú˚ ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ • Ç˚ıÓ‰ÌÓ ÂΠ230Ç +10%/-15% 50/60 Ɉ • • ç‡ÔflÊÂÌË íÂÏÓÒÚ‡Ú˚ ‰Îfl ÛÚÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ • íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà • 5°ë (ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚˚ÌÓÒÌÓ„Ó Ú‡ÈÏÂ‡) èÂÂÔ‡‰ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ‡ÍÚË‚ËÛ˛˘ËÈ ÔÓ‰‡˜Û ÚÂÔ· ᇢËÚ‡ ÍÓÔÛÒ‡ 0,4°ë OTN-1991H11; OTN-1999H; íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ê‡ÁÏÂ˚ (Ç/ò/í) íËÔ ‰‡Ú˜Ë͇ 0/+50°ë 80/80/50 ÏÏ NTC èË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‰‡Ú˜Ë͇ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚÍβ˜ÂÌË ̇„ÛÁÍË IP21 IP20 3.1.2 - 07.04 - OTN - RUS - àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ËÁÏÂÌÂÌËÈ / 2118 ç‡ÒÚÓÈ͇ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ àÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ ¯Í‡ÎÛ ÓÚ +5°ë ‰Ó +40°ë, ˜ÚÓ Û‰Ó·ÌÓ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ê·ÂÏÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. èË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÚÓÔÓÌ˚ı ÍÓΈ, ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl Á‡ „ÛÎflÚÓÓÏ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ÏÓÊÌÓ Á‡‰‡Ú¸ ÏËÌËχθÌÛ˛ Ë Ï‡ÍÒËχθÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ.
 4. 4. ê‡Á‰ÂÎ 3 : ëÚ‡Ìˈ 1.6 : 10.07 OJ Microline® OTN2/OTD2 18 мм THERMOSTATS FOR UNDERFLOOR HEATING Термостаты с 2-мя датчиками Рекомендуются для управления системами электрообогрева пола. • Электронный термостат подходит для установки в стандартное гнездо розетки • Использование датчика-ограничителя позволяет создать оптимальный тепловой комфорт, не допуская холодной поверхности напольной плитки весной и осенью или защищая деревянные полы от повреждения. • Встроенный 2-х полюсный выключатель для удобного отключения во время проветривания помещений и в летнее время. • Встроенный режим ночного понижения температуры через выносной таймер и возможность защиты от замерзания через выпрямитель и выносной таймер. • Управление путем вкл/выкл нагрузки до 3600Вт, 16А • Цифровой дисплей позволяет удобно устанавливать необходимую температуру пола или воздуха. Простота в использовании. Красная кнопка для увеличения заданной температуры, синяя – для уменьшения. • При необходимости, можно установить температурный диапазон и тем самым ограничить максимальную или минимальную температуру. Элегантный Европейский дизайн Совместимость установки с различными типами выключателей. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ТИП ИЗДЕЛИЕ OTN2-1991 Термостат с классом защиты корпуса IP21, выносным датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м и функцией ночного понижения температуры/защиты от замерзания OTN2-1999 Термостат с классом защиты корпуса IP21, встроенным датчиком температуры воздуха и функцией ночного понижения температуры/защиты от замерзания OTD2-1999 Термостат с классом защиты корпуса IP21, выносным датчиком температуры пола (датчикомограничителем), встроенным датчиком температуры воздуха и функцией ночного понижения температуры/защиты от замерзания АКСЕССУАРЫ ETF-944/99-H Настенный датчик температуры воздуха в помещении (только для OTN2-1991) OTN-VH Крепление для настенного монтажа ACC-001 Крепежная пластина 86 х 86 мм для большого гнезда розетки (10 шт.) MM-7595 Электронное реле времени суточное/недельное для установки на DIN-шину
 5. 5. OJ ELECTRONICS A/S F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJ.DK DENMARK WWW.OJ.DK Подключение OTN2-1991 Управление термостатом: Изделие OTN2/OTD2 представляет собой электронный термостат для регулирования температуры путем включения/отключения нагрузки при помощи датчика отрицательного температурного коэффициента NTC. Красный светодиодный индикатор указывает на поступление тепла. Энергосберегающий режим: Термостат OTD2 имеет режим экономии энергии – регулируемое понижение температуры на 2-8°С. OTN2 имеет стандартную установку на 5°С. Активируется суточным/недельным реле времени, например MM-7595. Реле времени программируется на желаемые периоды теплового комфорта и пониженной температуры. Ограничение температуры: OTD2 поставляется с выносным датчиком температуры пола и встроенным датчиком температуры. Термостат может выполнять следующие функции: • Регулирование температуры в помещении • Регулирование температуры пола • Регулирование температуры пола, где датчик температуры пола используется в качестве датчикаограничителя температуры Можно установить максимальное и минимальное ограничение температуры (например, макс. 27°С для деревянных полов). Подключение OTD2-1999 (режим защиты от замерзания) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение 230В +10/-15% 50/60Гц Выходное реле SPST 16А, 3600Вт Принцип регулирования Широтно-импульсная модуляция Перепад температур, активирующий подачу тепла 0,4°С Встроенный выключатель 2-х полюсный, 16А Температура окружающей среды 0/+50°С Диапазон регулирования +0/+40°С Понижение температуры: OTN2-1991: 5°С (через выносной таймер) OTN2-1999: 5°С (через выносной таймер) OTD2-1999: 2-8°С (через выносной таймер) Ограничение температуры: OTD2-1999: Класс защиты корпуса мин./макс. ограничение +5/+55°С IP21 Размеры (В/Ш/Т) 81/81/38 мм Датчик температуры пола NTC, с длиной кабеля 3 м Элегантный Европейский дизайн. Совместимость установки с различными типами выключателей. Красная кнопка для увеличения температуры, синяя – для уменьшения. Проще не придумаешь. Настройка термостата: Изделие имеет шкалу 0/+40°С, что удобно для установки желаемой температуры. Шкала может быть ограничена макс. и мин. значениями температур. Встроенный 2-х полюсный выключатель. Современная электронная начинка. Привлекательный внешний вид. 3.1.6-10.07-OTN2-OTD2-RUS · àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ËÁÏÂÌÂÌËÈ Размеры T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B
 6. 6. ê‡Á‰ÂÎ 3 : ëÚ‡Ìˈ 1.7 : 10.07 OJ Microline® OTN2-IR THERMOSTATS FOR UNDERFLOOR HEATING Термостат с инфракрасным датчиком температуры пола Термостат способен улучшить комфорт, измеряя температуру поверхности пола при помощи инфракрасного света. Термостат имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными термостатами, у которых датчики температуры пола установлены в конструкции пола. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ТИП ИЗДЕЛИЕ OTN2-1666 Термостат с классом защиты корпуса IP21 и инфракрасным датчиком температуры пола Термостат с классом защиты корпуса IP21 и инфракрасным датчиком температуры пола OTN2-1666-E2 Белый Графитовый / Серебристый ФУНКЦИИ • Современный дизайн. • Универсальная установка. • Низкая стоимость монтажа - нет необходимости устанавливать датчик в конструкцию пола. • Измерение температуры поверхности пола. • Особенно хорошо подходит для ванных комнат. • Нагрузка до 3600 Вт / 16A. • Инфракрасный датчик температуры может размещаться на удалении до 25 м от термостата. • Идеально подходит для установки в двойное гнездо розетки. • Прекрасно подходит для настройки нагревательной системы. Управление термостатом Изделие представляет собой электронный термостат с инфракрасным датчиком для более точного измерения температуры поверхности пола.
 7. 7. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJ.DK DENMARK WWW.OJ.DK ê‡ÏÂ˚ (ÏÏ) Красное свечение светодиодного индикатора указывает на поступление тепла. Должен устанавливаться, по крайней мере, в 30 см от поверхности пола. Диапазон измерения h x 0,5. Настройка термостата Термостат легко настраивается при помощи кнопок за передней крышкой. Температура может быть установлена в диапазоне +5 / +40°С Изделие представляет собой электронный термостат с инфракрасным датчиком для более точного измерения температуры поверхности пола. Красное свечение светодиодного индикатора указывает на поступление тепла. Должен устанавливаться, по крайней мере, в 30 см от поверхности пола. Диапазон измерения h x 0,7. Установка инфракрасного датчика Инфракрасный датчик должен быть установлен в таком месте, где на него не будут оказывать воздействие «горячие» или «холодные» зоны, т.е. те места, где на пол падает прямой солнечный свет или он подвергается воздействию сквозняков от открытых дверей или других источников тепла или холода. Ни в коем случае нельзя устанавливать датчик за занавесками. Ночное понижение температуры Термостат OТN2 имеет регулируемый диапазон понижения температуры. Заводская установка составляет +5º С, но может быть изменена в пределах 2-8º С. Функция ночного понижения температуры активируется посредством сигнала от выносного таймера или аналогичного устройства. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение ~230В ± 15% 50/60Гц Выходное реле 16А, 3600Вт омической нагрузки Встроенный выключатель 2-х полюсный, 16А Диапазон регулирования +5/+40°С Диапазон температур Мин./макс. Температура окружающей среды 0/+40°С во время работы Защита от замерзания Датчик должен быть установлен или совместно с термостатом на расстоянии около 1,5 м от поверхности пола или на расстоянии до 25 м от термостата на высоте минимум 30 см от поверхности пола. Никогда не устанавливайте датчик за занавесками. Перепад температур, активирующий подачу тепла 0,4°С Принцип регулирования Широтно-импульсная модуляция Класс защиты корпуса IP21 Тип датчика Инфракрасный Размеры (В/Ш/Т) 81/81/38 мм Дисплей (В/Ш) 25/20 мм 3.1.7-10.07-OTN2-IR-RUS · àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ËÁÏÂÌÂÌËÈ или 1А индуктивной нагрузки
 8. 8. ê‡Á‰ÂÎ 3 : ëÚ‡Ìˈ‡ 1.3 : 07.04 OJ Microline® OCC2 THERMOSTATS FOR COMFORT HEATING 4-ı ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ÚÂÏÓÒÚ‡Ú Ò ÂΠ‚ÂÏÂÌË êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂχÏË ˝ÎÂÍÚÓÓ·Ó„‚‡ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡ ÔË ÏËÌËχθÌ˚ı ˝ÌÂ„ÓÁ‡Ú‡Ú‡ı ù΄‡ÌÚÌ˚È Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ. ëÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÚËÔ‡ÏË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎÂÈ. ÄëëéêíàåÖçí èêéÑìäñàà • ùÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÔÛÚÂÏ ‚ÍÎ/‚˚ÍΠ̇„ÛÁÍË ‰Ó 3600 ÇÚ, 16Ä. • ÇÒÚÓÂÌÌÓ ÂΠ‚ÂÏÂÌË ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚËÁ‡ˆËË ˜Â‰ӂ‡ÌËfl ÂÊËÏÓ‚ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡ Ë ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË. • èË ÏÓÌڇʠÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ÂÏfl Ë ‰Â̸ ̉ÂÎË. íÂÏÓÒÚ‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË Á‡‚Ó‰ÒÍËÏË ÔÓ„‡ÏχÏË. • ÇÒÚÓÂÌÌ˚È 2-ı ÔÓβÒÌÓÈ ÔÂ˚‚‡ÚÂθ ‰Îfl Û‰Ó·ÌÓ„Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËfl ÔÓÏ¢ÂÌËfl Ë ‚ ÎÂÚÌ ‚ÂÏfl. • ĉ‡ÔÚ˂̇fl ÙÛÌ͈Ëfl Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‰ÓÒÚËÊÂÌË ÍÓÏÙÓÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl. • ç‡ÍÎÓÌÌ˚È ‰ËÒÔÎÂÈ Ò ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍÓÈ ‰Îfl ·ÓΠۉӷÌÓ„Ó Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ËÌÙÓχˆËË. • ìÚÓÔÎÂÌÌ˚È ÏÓÌÚ‡Ê ‚ Òڇ̉‡ÚÌÓÏ „ÌÂÁ‰Â ÓÁÂÚÍË. • ë˙ÂÏ̇fl ÔÂ‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ̇ Á‡˘ÂÎ͇ı ‰Îfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÏÓÌڇʇ. íËÔ àÁ‰ÂÎË Oëë2-1991H1 íÂÏÓÒÚ‡Ú Ò ÂΠ‚ÂÏÂÌË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓ· Ò ‰ÎËÌÓÈ Í‡·ÂÎfl 3 Ï. íÂÏÓÒÚ‡Ú Ò ÂΠ‚ÂÏÂÌË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË Oëë2-1999H1 ÄäëÖëëìÄêõ ETF-944/99-H OTN-VH ACC-001 ç‡ÒÚÂÌÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË. àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl Ò ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ éëë2-1991ç1. äÂÔÎÂÌË ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ äÂÔÂÊ̇fl Ô·ÒÚË̇ 86ı86 ÏÏ ‰Îfl ·Óθ¯Ó„Ó „ÌÂÁ‰‡ ÓÁÂÚÍË (10 ¯Ú.) ìÔ‡‚ÎÂÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ àÁ‰ÂÎË éëë2 Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ‰Îfl „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÛÚÂÏ ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ̇„ÛÁÍË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚˚ÌÓÒÌÓ„Ó ËÎË ‚ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó ‰‡Ú˜Ë͇. èÓ‰‡˜‡ ÚÂÔ· ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Ë ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ÔÂÂÔ‡‰Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ÒÂ„Ó 0,4°ë. ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÍÓÔÛÒ‡ IP21: íÂÏÓÒÚ‡Ú ÏÓÊÂÚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚ ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ̇ڇı Ë ‰Û„Ëı ÔÓÏ¢ÂÌËflı Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‚·ÊÌÓÒÚ¸˛. ç‡Á̇˜ÂÌË ‚ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó ÂΠíÂÏÓÒÚ‡Ú éëë2 ËÏÂÂÚ 4 ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚËÁ‡ˆËË ˜Â‰ӂ‡ÌËfl ÂÊËÏÓ‚ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡ Ë ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË.
 9. 9. T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJ.DK DENMARK WWW.OJ.DK BR929A14 BR929A03 BR929A01 OJ ELECTRONICS A/S 1 2 3 4 5 î‡Á‡ çÓθ å‡ÍÒ.16A (L) (N) 3600 ÇÚ 230B 28 22x25 55x55 6 чژËÍ 20 48 80x80 ê‡ÏÂ˚ (ÏÏ) ê‡ÏÂ˚ (ÏÏ) èÓ‰Íβ˜ÂÌË äÓÌÚÓθ ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ˝ÌÂ„ËË: êÛ˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË åÓÊÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÒÛÏχÌÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Á‡ ÔÓÒΉÌË 2 ‰Ìfl, 30 ‰ÌÂÈ ËÎË 365 ‰ÌÂÈ. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. ᇉ‡ÌÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÚÏÂÌÂÌ˚, ̇ÔËÏÂ ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÚÔÛÒ͇ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇, Í ÔËÏÂÛ 5°ë ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Á‡ÏÂÁ‡ÌËfl. çÓ‚‡fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Û˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì ·Û‰ÂÚ ÓÚÍβ˜ÂÌÓ. ᇂӉÒÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓ„‡ÏÏ íÂÏÓÒÚ‡Ú éëë2 ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË Á‡‚Ó‰ÒÍËÏË ÛÒÚ‡Ìӂ͇ÏË ÔÓ„‡ÏÏ: ÑÌË 1-5 êÂÊËÏ ÇÂÏfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ë ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓ· ë ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 1 2 3 4 06:00-08:00 08:00-16:00 16:00-22:30 22:30-06:00 äÓÏÙÓÚ̇fl èÓÌËÊÂÌ̇fl äÓÏÙÓÚ̇fl èÓÌËÊÂÌ̇fl 25°ë 20°ë 27°ë 20°ë 20°ë 15°ë 22°ë 15°ë êÂÊËÏ ÇÂÏfl íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ë ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓ· ë ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 1 4 08:00-23:00 23:00-08:00 äÓÏÙÓÚ̇fl èÓÌËÊÂÌ̇fl 27°ë 20°ë 22°ë 15°ë êÂÁÂ‚̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ÇÒ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‡ Ú‡ÍÊ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ·Û‰ÛÚ ÒÓı‡ÌÂÌ˚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎÂÏ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ÓÚ ÒÂÚË Ì‡ ‚ÂÏfl ·ÓΠ50 ˜‡ÒÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÌÓ‚¸ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl Ë ‰Â̸ ̉ÂÎË. Ç ÛÒÚ‡Ìӂ͇ı Ò Âʉ̂Ì˚Ï ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl ̇„‚‡ÚÂθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ‰Íβ˜‡Ú¸ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú Í ÌÂÓÚÍβ˜‡ÂÏÓÈ ÎËÌËË ÔËÚ‡ÌËfl, ‡ ̇„‚‡ÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓ‰Íβ˜‡Ú¸ ˜ÂÂÁ ‚̯Ì ÂÎÂ. ÑÌË 6-7 ᇂӉÒÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚ ‚ÂÏÂÌË Ë/ËÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚·‡Ì˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚: - 4 ÂÊËχ ‚ Ú˜ÂÌË 6 ‰ÌÂÈ Ë 2 ÂÊËχ ̇ 7 ‰Â̸ - 4 ÂÊËχ ̇ ͇ʉ˚È ‰Â̸ íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà Ç˚ıÓ‰ÌÓ ÂΠSPST ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÂ˚‚‡ÚÂθ 230Ç ±15% 50/60 Ɉ 16Ä, 3600 ÇÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË ËÎË 1Ä Ë̉ÛÍÚË‚ÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË 2-ı ÔÓβÒÌÓÈ, 16Ä ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl íÂÏÓÒÚ‡Ú éëë2 ËÏÂÂÚ ‡‰‡ÔÚË‚ÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÚÓÓÈ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ‚˚˜ËÒÎflÂÚ, ÍÓ„‰‡ ̇„‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚Íβ˜ÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÏÙÓÚ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·˚· ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl. ç‡ÔflÊÂÌË è‰ÂθÌ˚ Á̇˜ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ êÂΠ‚ÂÏÂÌË +5/+40°ë åËÌ./χÍÒ. 4 ÂÊËχ ÔÓ„‡ÏÏ íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ 0/+40°ë èÂÂÔ‡‰ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ‡ÍÚË‚ËÛ˛˘ËÈ ÔÓ‰‡˜Û ÚÂÔ· êÂÊËÏ ÍÓÏÙÓÚ‡ íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÁÏÂÌÂ̇ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ÂÊËχ. äÓÏÙÓÚ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ËÒıÓ‰ÌÓÏÛ Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÂÊËÏÂ Ë ÚÂÏÓÒÚ‡Ú Ì‡˜Ë̇ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ Á‡‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ. ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÍÓÔÛÒ‡ 0,4°ë IP21 íËÔ ‰‡Ú˜Ë͇ ê‡ÁÏÂ˚ (Ç/ò/í) ê‡ÁÏÂ ‰ËÒÔÎÂfl (Ç/ò) NTC 80/80/48 ÏÏ 25/22 ÏÏ 3.1.3 - 07.04 - OCC2 - RUS - àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ËÁÏÂÌÂÌËÈ / 2118 à̉˂ˉۇθÌ˚ ̇ÒÚÓÈÍË: à̉Ë͇ˆËfl ‰‡ÌÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ‰‡Ú˜Ë͇ ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚.
 10. 10. FH 3 : 1.3.1 : 10.09 OJ Microline® Oююп А Ы Ф И И А п НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ и й • й • нл дз г OCC4-1999 и щ щ и и у й з й • • й и и !А й щ и щ ТИП OCC4-1991 ИЗДЕЛИЕ Термостат с контролем времени, включая датчик температуры пола и шнур 3 м. Термостат с контролем времени со встроенным датчиком температуры в помещении. Регулирование температуры при помощи термостата Электронный термостат осуществляет контроль температуры при помощи датчика, размещенного снаружи в полу или встроенного в термостат. Термостат OCC4 имеет также возможность работы в режиме регулятора без датчика, что может быть необходимо в условиях реконструкции, когда нельзя использовать датчик температуры пола. Встроенные часы-календарь с батареей резервного питания При поставке термостат имеет заложенную программу разбивки суток на 4 периода для автоматического достижения комфортной температуры и ее понижения в зависимости от времени суток. Термостат имеет батарею резервного питания часов и календаря, и поэтому пользователю никогда не нужно беспокоиться о восстановлении настроек времени при нарушении электропитания. и и © 2009 OJ Electronics A/S А
 11. 11. OJ ELEюTRONIюS ькS й жпр то мн мо мп STENьGER моэ Ф яKисплл SØNяERэORG OJыOJйяK А И жпр то мн мо мо Графический дисплей Уникальный интерфейс пользователя отличается навигацией на основе нового анимированного графического меню и кнопок для упрощения программирования и считывания данных. Контроль энергопотребления Возможно отображение общего времени нахождения системы во включенном состоянии и результатов расчета стоимости электроэнергии, израсходованной за последние 2 дня, 30 дней или 365 дней. Таким образом можно контролировать общее потребление энергии. Заводская настройка периодов суток Термостат при отправке с завода программируется следующим образом: ДНИ 1-5 ПЕРИОД СУТОК ТЕМПЕРАТУРА 1 06:00-08:00 Комфортная 20 °C 2 08:00-16:00 Пониженная 15°C 3 16:00-23:00 Комфортная 20 °C 4 23:00-06:00 Пониженная 15°C ДНИ 6-7 ПЕРИОД СУТОК ТЕМПЕРАТУРА 1 06:00-23:00 Комфортная 20 °C 4 23:00-06:00 Пониженная 15°C Индивидуальное программирование периодов суток: Периоды суток и/или значения температуры, заданные в заводских условиях, можно перепрограммировать в соответствии с собственными нуждами. Кроме того, имеется возможность выбора следующих программ: • 4 периода для 5 дней и 2 периода для 6-го и 7-го дней • 4 периода для 6 дней и 2 периода для 7-го дня • 4 периода для каждого дня Режим комфорта Настройка температуры в помещении может быть временно изменена для одного периода суток. В режиме комфорта старая настройка температуры восстанавливается после истечения выбранного пользователем числа часов. После этого термостат возвращается к работе по программе разбивки суток на периоды. Ручной режим Программу работы с разбивкой суток на периоды можно отменить, например, на праздничные дни, задав, вместо этого, какую-либо одну температуру, например, 5°C для защиты от замерзания. Эта новая уставка будет действовать до отмены ручного режима. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 230 В ±10% 50/60Гц Выходное реле SPST 16A, резистивная нагрузка или 1A индуктивная нагрузка Выключатель 2-полюсный, 16 A Диапазон температуры +5...+40 °C Диапазон ограничения температуры пола +5...+40 °C Функция времени Программа разбивки суток на 4 периода Срок службы батареи резервного питания 5 лет Температура окружающего воздуха 0...+40°C во время работы Разность включения/ выключения 0,4 °C Принцип регулирования ШИМ/ПИ Класс защиты корпуса IP21 Тип внешнего датчика NTC (12 кОм) 3 м Размеры (В/Ш/Т) 80/80/40 мм (толщина 20 мм) Дисплей 100x64 пикселя STN - белая подсветка Зарегистрированный образец ЕС 001101349-0001 Сертификация: VDE, BEAB, NEMKO, GOST © 2009 OJ Electronics A/S 3.1.3.1 · 10.09 · OCC4 · RUS · Фирма оставляет за собой право на внесение изменений · ® OJ является зарегистрированной торговой маркой компании OJ ELECTRONICS A/S WWWйOJйяK
 12. 12. Раздел 3 : Страниц 1.4 : 03.13 OJ Microline® OCD2 Т Е Р М О С ТАТ Ы Д Л Я К О М Ф О Р Т Н О Г О О Б О Г Р Е В А Программируемый 4-х режимный термостат с 2-мя датчиками Рекомендуется для управления системами электрообогрева для создания оптимального теплового комфорта при минимальных энергозатратах. • Электронное управление путем вкл/выкл нагрузки до 3600 Вт, 16А. • Использование датчика-ограничителя позволяет создать оптимальный тепловой комфорт, не допуская холодной поверхности напольной плитки весной и осенью или защитить деревянные полы от повреждения в случае перегрева. • Встроенное реле времени для автоматизации чередования периодов теплового комфорта и экономии энергии. • При монтаже устанавливается только время и день недели. Термостат поставляется с установленными заводскими программами. • Встроенный 2-х полюсный выключатель для удобного отключения во время проветривания помещения и в летнее время. • Адаптивная функция обеспечивает достижение комфортной температуры в заданное время. • Наклонный дисплей с подсветкой для более удобного считывания информации. • Утопленный монтаж в стандартном гнезде розетки. • Съемная передняя крышка на защелках для удобства монтажа. Элегантный европейский дизайн Может быть установлен в комбинации с различными типами выключателей. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ БЕЛЫЙ ЦВЕТНОЙ ИЗДЕЛИЕ OCD2-1999H1 OCD2-1999-E2 Программируемый термостат со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком-ограничителем с длиной кабеля 3 м. АКСЕССУАРЫ OTN-VH ACC-001 ACC-003-D6 ACC-004-B5 Крепление для настенного монтажа белого цвета Крепежная пластина 86x86 мм для большого гнезда розетки (10 шт.) Графитовая передняя накладка Серебристая рамка Управление термостатом: Электронный термостат для регулирования температуры в помещении путем вкл/откл нагрузки при помощи датчика отрицательного температурного коэффициента NTC. Нагрев включается/отключается при перепаде температур всего 0.4°C. Ограничение температуры: Термостат OCD2 с датчиком температуры пола может применяться для: Ограничения макс. температуры: для защиты деревянных полов Ограничения мин. температуры: для получения лучшего теплового комфорта © 2013 OJ Electronics A/S
 13. 13. T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJELECTRONICS.COM DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM BR929A03 BR929A05-RUS OJ ELECTRONICS A/S 1 28 2 3 4 5 6 20 48 Размеры (мм) Подключение Класс защиты корпуса IP21: Термостат может устанавливаться в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Контроль потребления энергии: Можно посмотреть суммарное время работы термостата в процентах за последние 2 дня, 30 дней или 365 дней. Таким образом можно контролировать потребление электроэнергии. Заводские установки программ: Термостат OCD2 поставляется со следующими установленными заводскими программами: ВРЕМЯ Комфортная 20˚C Пониженная 15˚C Комфортная 22˚C Пониженная 15˚C СОБЫТИЕ ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА 08:00-23:00 23:00-08:00 Изменение типа: Термостат через меню программного обеспечения может быть модифицирован в один из следующих термостатов: ТЕМПЕРАТУРА 06:00-08:00 08:00-16:00 16:00-22:30 22:30-06:00 1 4 ДНИ 6-7 СОБЫТИЕ 1 2 3 4 Резервная функция: Все установки, а также текущее время будут сохранены в случае выключения термостата встроенным выключателем. В случае отключения питания термостата от сети на время более 50 часов, необходимо вновь выставить время и день недели. В установках с ежедневным отключением основного питания нагревательной системы рекомендуется подключать термостат к неотключаемой линии питания, а нагревательную систему подключать через внешнее реле. Комфортная 22˚C Пониженная 15˚C ТИП ИЗДЕЛИЕ OCC2-1991H1 Программируемый термостат в комплекте в датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м. Программируемый термостат со встроенным датчиком температуры воздуха в помещении OCC2-1999H1 Индивидуальные настройки программ: Заводские установки промежутков времени и/или температур могут быть изменены в зависимости от потребностей. Кроме того, могут быть выбраны следующие программы: • 4 режима в течение 6 дней и 2 режима на 7 день • 4 режима на каждый день При возврате к заводским установкам термостат в целях безопасности превращается в тип OCD2. Если датчикограничитель был удален, на дисплее появится код неисправности «Е2». ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение Режим комфорта: Температура может быть временно изменена для одного режима. Комфортная температура возвращается к исходному значению в следующем режиме и термостат начинает работать по заданной программе. Ручное управление: Заданные программы могут быть отменены, например во время отпуска и температура может быть установлена, к примеру, 5°С для предотвращения замерзания. Новая установка действует до тех пор, пока ручное управление не будет отменено. 230В ±15%, 50/60Гц Выходное реле SPST 16A, 3600Вт резистивной нагрузки или 1А индуктивной нагрузки Встроенный выключатель 2-полюсный, 16A Диапазон регулирования Термостат OCD2 имеет адаптивную функцию, при помощи которой термостат вычисляет, когда нагрев должен быть включен, чтобы комфортная температуры была достигнута в заданное время. +5/+40˚C Предельные значения температуры 5/55°C, заводские установки мин. 15°C/макс. 28°C Реле времени 4-режима программ Температура окружающей среды 0/+40˚C Перепад температур, активирующий включение нагрева 0.4˚C Класс защиты корпуса IP21 Тип датчика NTC, с длиной кабеля 3 м Размеры (В/Ш/Т) 80/80/48 мм Размер дисплея (В/Ш) 25/22 мм © 2013 OJ Electronics A/S 3.1.4-03.13-OCD2-RUS · ® Торговая марка зарегистрирована и принадлежит компании OJ Electronics A/S ДНИ 1-5 Установка датчика-ограничителя
 14. 14. FH 3 : 1.4.1 : 02.11 OJ Microline® OCD4-1999 А Ы Я Ф И И А Термостат с контролем времени и разбивкой суток на 4 периода Термостат с контролем времени для электрических систем теплого пола при необходимости обеспечения оптимальной комфортной температуры и минимального энергопотребления. • Самый тонкий термостат с контролем времени (толщина составляет всего 20 мм), что упрощает его монтаж. • Простая навигация по анимированному меню и программирование на 8 различных языках. Программирование превратилось в легкую задачу, максимально ускорив и упростив настройку. • Настройте и забудьте! Адаптивное регулирование обеспечивает достижение комфортной температуры в требуемое время. • Совместимость с существующими датчиками температуры пола делает термостат оптимально пригодным для применения в условиях реконструкции. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ ТИП OCD4-1999 OCC4-1991 OCC4-1999 ИЗДЕЛИЕ Все в одном - Термостат с контролем времени со встроенным датчиком температуры в помещении и датчикомограничителем температуры пола. Термостат с идеальным набором функций. Термостат с контролем времени, включая датчик температуры пола и шнур 3 м. Термостат с контролем времени со встроенным датчиком температуры в помещении. Регулирование температуры при помощи термостата Электронный термостат осуществляет контроль температуры при помощи датчика, размещенного снаружи в полу или встроенного в термостат. Термостат OCD4 имеет также возможность работы в режиме регулятора без датчика, что может быть необходимо в условиях реконструкции, когда нельзя использовать датчик температуры пола. Встроенные часы-календарь с батареей резервного питания При поставке термостат имеет заложенную программу разбивки суток на 4 периода для автоматического достижения комфортной температуры и ее понижения в зависимости от времени суток. Термостат имеет батарею резервного питания часов и календаря, и поэтому пользователю никогда не нужно беспокоиться о восстановлении настроек времени при нарушении электропитания. © 2011 OJ Electronics A/S А
 15. 15. Тел. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B Факс +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJELECTRONICS.COM ДАНИЯ WWW.OJELECTRONICS.COM 81 OJ ELECTRONICS A/S Графический дисплей Уникальный интерфейс пользователя отличается навигацией на основе нового анимированного графического меню и кнопок для упрощения программирования и считывания данных. Контроль энергопотребления Возможно отображение общего времени нахождения системы во включенном состоянии и результатов расчета стоимости электроэнергии, израсходованной за последние 2 дня, 30 дней или 365 дней. Таким образом можно контролировать общее потребление энергии. Заводская настройка периодов суток Термостат при отправке с завода программируется следующим образом: ДНИ 1-5 ПЕРИОД СУТОК ТЕМПЕРАТУРА 1 06:00-08:00 Комфортная 20 °C 2 08:00-16:00 Пониженная 15°C 3 16:00-23:00 Комфортная 20 °C 4 23:00-06:00 Пониженная 15°C ДНИ 6-7 ПЕРИОД СУТОК ТЕМПЕРАТУРА 1 06:00-23:00 Комфортная 20 °C 4 23:00-06:00 Пониженная 15°C Индивидуальное программирование периодов суток: Периоды суток и/или значения температуры, заданные в заводских условиях, можно перепрограммировать в соответствии с собственными нуждами. Кроме того, имеется возможность выбора следующих программ: • 4 периода для 5 дней и 2 периода для 6-го и 7-го дней • 4 периода для 6 дней и 2 периода для 7-го дня • 4 периода для каждого дня Режим комфорта Настройка температуры в помещении может быть временно изменена для одного периода суток. В режиме комфорта старая настройка температуры восстанавливается после истечения выбранного пользователем числа часов. После этого термостат возвращается к работе по программе разбивки суток на периоды. Ручной режим Программу работы с разбивкой суток на периоды можно отменить, например, на праздничные дни, задав, вместо этого, какую-либо одну температуру, например, 5°C для защиты от замерзания. Эта новая уставка будет действовать до отмены ручного режима. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 230 В ±10% 50/60Гц Выходное реле SPST 16A, резистивная нагрузка или 1A индуктивная нагрузка Выключатель 2-полюсный, 16 A Диапазон температуры +5...+40 °C Диапазон ограничения температуры пола +5...+40 °C Функция времени Программа разбивки суток на 4 периода Срок службы батареи резервного питания 5 лет Температура окружающего воздуха 0...+40°C во время работы Разность включения/ выключения 0,4 °C Принцип регулирования ШИМ/ПИ Класс защиты корпуса IP21 Тип внешнего датчика NTC (12 кОм) 3 м Размеры (В/Ш/Т) 80/80/40 мм (толщина 20 мм) Дисплей 100x64 пикселя STN - белая подсветка Зарегистрированный образец ЕС 001101349-0001 Сертификация: VDE, BEAB, NEMKO, GOST © 2011 OJ Electronics A/S 3.1.4.1 · 10.09 · OCD4-1999 · RUS · Фирма оставляет за собой право на внесение изменений · ® OJ является зарегистрированной торговой маркой компании OJ ELECTRONICS A/S 81
 16. 16. Paздeл 3 : Cтpaниц 1.12 : 10.08 OJ Microline® OTD2-1655 T H E R M O S TAT S F O R U N D E R F L O O R H E AT I N G Термостат с беспроводным инфракрасным датчиком Термостат улучшает комфорт, замеряя температуру поверхности пола при помощи инфракрасного луча. Термостат имеет несколько преимуществ по сравнению с обычными термостатами с датчиками температуры, установленными в конструкции пола. • Современный дизайн. • Исполнение в различной цветовой гамме • Простая установка: глубина установки всего 18 мм • Качественные клеммы для удобной фиксации проводов • Инфракрасный датчик температуры для настенногомонтажа • Множество вариантов установки. • Меньшая стоимость установки – нет необходимости устанавливать датчик в конструкцию пола. • Температура поверхности пола и температура в помещении замеряется одним элементом. • Особенно подходит для ванных комнат. • Нагрузка до 3600 Вт / 16 A. • Инфракрасный датчик может быть установлен на расстоянии до 15 м от термостата. • Срок службы батареи более 5 лет. • Идеально настраивается. • Адаптивный термостат с низким потреблением электроэнергии, благодаря широтно-импульсной модуляции и пропорциональноинтегральному регулированию. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ТИП ИЗДЕЛИЕ OTD2-1655 Термостат IP21 с инфракрасным датчиком температуры пола Термостат IP21 с инфракрасным датчиком температуры пола OTD2-1655-E2 © 2008 OJ Electronics A/S Белый Графитовый / Серебристый
 17. 17. T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJ.DK DENMARK WWW.OJ.DK Ночное Работа термостата Электронный термостат с инфракрасным датчиком температуры служит для более точного замера температуры поверхности пола. Красный светодиод указывает на включение нагрева. Должен устанавливаться не ниже 30 см от поверхности пола. Замеряемая область h x 0.7. Расположение инфракрасного датчика Датчик должен устанавливаться либо совместно с термостатом на расстоянии 1,5 м от поверхности пола, либо на расстоянии до 15 м от термостата на расстоянии минимум 30 см от поверхности пола. Не допускается установка датчика за занавесками. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ понижение температуры Термостат OTD2 имеет регулируемый диапазон понижения температуры. На фабрике установлено понижение на 5°C, но его можно установить в диапазоне 2-8°C. Режим ночного понижения температуры активируется сигналом от внешнего таймера или аналогичного устройства. Предотвращение замерзания Термостат OTD2 имеет также функцию предотвращения замерзания, которая особенно актуальна при защите от мороза коттеджей, домиков и т. п. Заводская установка составляет +5°C, но может быть установлена в диапазоне 5-10°C. Настройка термостатаt Термостат легко настраивается при помощи кнопок, расположенных под передней крышкой. Температура может быть установлена в диапазоне между +5°C и +40°C. Питание ~230 В ±15% 50/60 Гц Выходное реле 16 A, 3600 Вт омической нагрузки или 1 A индуктивной нагрузки Встроенный выключатель 2-х полюсный, 16 A Диапазон регулирования +5/+40°C Диапазон температур Мин./макс. Температура окружающей среды 0/+40°C во время работы Перепад температур, активирующий подачу тепла 0.4°C Класс защиты корпуса IP21 Тип датчика Беспроводной инфракрасный датчик Полоса частот 433 МГц Дальность передачи (RF) До 15 м. вне помещения Размеры (В/Ш/Т) 80/80/48 мм Дисплей (В/Ш) 25/22 мм Батарея CR123A (срок службы 5 лет) © 2008 OJ Electronics A/S 3.1.12-10.08-OTD2-IR-RUS · àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ËÁÏÂÌÂÌËÈ · ® Торговый знак OJ является зарегистрированным торговым знаком, принадлежащим OJ Electronics A/S OJ ELECTRONICS A/S
 18. 18. FH 3 : 7.2 : 09.11 OJ Microline® OCS4-10 СИСТЕМА КОМФОРТА 4 Микропроцессорное управление Максимальный комфорт при минимальном потреблении энергии Уменьшает выброс CO2 до 36% Т Е Р М О С ТАТ Ы Д Л Я К О М Ф О Р Т Н О Г О О Б О Г Р Е В А Соответствует европейским нормам EN 15232 Центральный Контроллер Сделайте Ваш бизнес совершенным с использованием централизованной системы управления от компании OJ Electronics. Система Комфорта 4™ обеспечивает максимальное удобство во всех сферах, начиная от установки и использования до сервисного обслуживания. При этом достигается минимальное потребление энергии при помощи беспроводного управления микропроцессорными термостатами, разделенными на группы и работающими по программе 4-х событий. Беспроводная система, состоящая из центрального контроллера и термостатов, рекомендуется для управления нагревом в нескольких помещениях и способна контролировать до 16 помещений. • Экономит, по крайней мере, 20% энергии. • Легко считываемая стоимость потребленной энергии • Глубина установки всего 20 мм, беспроводная установка и передняя крышка на защелках делает установку простой, как никогда! • Анимационное меню для простоты навигации и программирования. Процесс программирования напоминает детскую игрушку и обеспечивает простую и быструю установку. • Простая настройка – 5 встроенных программ готовых к использованию. • Техническая новинка - возможность управления через внешний SMS-модем. • Автоматический переход на летнее время и батарея для предотвращения потери данных часов и календаря при пропаже питания. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ТИП OCS4-10 ПРОДУКЦИЯ CS4TM Центральный контроллер для управления до 15 беспроводными базовыми термостатами OSD4-1999 CS4TM Термостат для использования с OCS4. OSA4-10 CS4TM Контроллер для управления нагревательной панелью для использования с OCS4. Контроллер для комфортных систем Беспроводной контроллер обеспечивает автоматическое управление системами комфорта (до 16 помещений) при помощи комнатных термостатов с датчиками воздуха или пола. Легко считываемое потребление энергии Полное время работы системы в КВт/% может быть показано за последние 2 дня, 7 дней, 30 дней или 365 дней, что дает возможность контролировать расход электроэнергии. © 2011 OJ Electronics A/S TM
 19. 19. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJELECTRONICS.COM DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM • 4 временных события для 5 дней и 2(4) события для дней 6+7 • 4 временных события для 6 дней и 2(4) события для дня 7 • 4 временных события каждый день Класс защиты корпуса IP21 Может устанавливаться также в ванных комнатах. Встроенная функция часы-календарь с сохранением установок Со встроенными 4-мя программами автоматического чередования периодов теплового комфорта и пониженной температуры. Графический дисплей с эксклюзивной подсветкой Уникальный интерфейс пользователя с новой основной кнопкой навигации для простоты программирования. Подсветка при помощи низковольтного белого светодиода, обеспечивающая исключительный вид и впечатление. 5 групп заводских программ временных событий OCS4 поставляется со следующими установленными программами: ДНИ 1-5 ВРЕМЯ Комфортная 21°C Пониженная 15°C Комфортная 21°C Пониженная 15°C 06:00-08:00 08:00-16:00 16:00-22:30 22:30-06:00 ДНИ 6-7 ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА 1 08:00-23:00 4 23:00-08:00 Режим праздников Заданные программы могут быть отменены, к примеру, на время праздников или вместо этого температура может быть установлена 10°C для защиты от влажности. Новая установка будет действовать до окончания запрограммированного времени и даты. Дом будет теплым после возвращения после праздников. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Питание Нагрузка в режиме ожидания Выходное реле SPST ТЕМПЕРАТУРА 1 2 3 4 Режим комфорта Температура в доме может быть временно изменена для одного события. Режим комфортной температуры устанавливается после выбора количества часов его работы. После этого управляемые термостаты возвращаются к работе в автоматическом режиме по заданной программе. Комфортная 21°C Пониженная 15°C Индивидуальная установка программ: При необходимости, заводские установки временных интервалов/температур могут быть изменены. Кроме того, могут быть выбраны следующие программы: ~230В ±10% 50/60Гц ~ 0,9 Вт 16A, резистивной нагрузки или 1A индуктивной нагрузки Выключатель Управляемое программой реле Диапазон температур +5/+40°C Диапазон температур пола +5/+40°C Функция часов 4-программных события Срок службы батареи 5 лет Температура окружающей среды 0/+40°C во время работы Принцип регулирования широтно-импульсная модуляция/про порциональное интегрирование. Класс защиты корпуса IP21 Тип встроенного датчика NTC (12 KΩ) 3м. Размеры (В/Ш/Т) 81/81/40 мм (20мм глубина установки) Дисплей 100x64 пикселей с белой подсветкой ЕС регистрация дизайна 001534462-0001 / 2 Полоса радиочастот 868,3 МГц Передача радиосигнала до 100 метров на открытом простран стве. © 2011 OJ Electronics A/S 3.7.2 · 09.11 · OCS4-10 RUS · Торговая марка зарегистрирована и принадлежит компании OJ Electronics A/S Встроенный термостат Центральный контроллер имеет встроенный 16А термостат, контролирующий до 16 помещений.
 20. 20. FH 3 : 7.4 : 09.11 OJ Microline® OSD4-1999 СИСТЕМА КОМФОРТА 4 Микропроцессорное управление Максимальный комфорт при минимальном потреблении энергии Уменьшает выброс CO2 до 36% Т Е Р М О С ТАТ Ы Д Л Я К О М Ф О Р Т Н О Г О О Б О Г Р Е В А Соответствует европейским нормам EN 15232 Эффективный термостат с беспроводным управлением Термостат обеспечивает максимальный комфорт при минимальном потреблении энергии для всех систем обогрева пола. Он прост, как в работе, так и в программировании. Создан для Системы Комфорта 4™, управляемой центральным контроллером. • Поставляется с новым тонким датчиком температуры пола, что делает его установку более удобной. • Совместим с датчиками температуры пола других производителей, идеален для реконструкции и ремонта. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ • Энергетически эффективный термостат «все в одном», идеально подходит для всех типов полов. • Самый тонкий радиоуправляемый термостат на рынке, глубина установки всего 20 мм. Простое защелкивание передней крышки при установке делает его монтаж простым, как никогда. • Оптимальная безопасность благодаря встроенному 2-х полюсному 16А прерывателю. • Простое меню для навигации и программирования. Процесс программирования, как в детской игрушке обеспечивает быструю и простую настройку. ТИП OCS4-10 ПРОДУКЦИЯ CS4TM Центральный контроллер для управления до 15 беспроводными базовыми термостатами OSD4-1999 CS4TM Термостат для использования с OCS4. OSA4-10 CS4TM Контроллер для управления нагревательной панелью для использования с OCS4. Все в одном термостате Поставляется с датчиком температуры воздуха, с датчиком температуры воздуха и датчиком-ограничителем температуры пола или только с датчиком температуры пола. Класс защиты корпуса IP21 Может устанавливаться также в ванных комнатах. Легко считываемое потребление энергии Полное время работы системы в КВт/% за последние 2 дня, 30 дней или 365 дней может быть показано на центральном контроллере, что дает возможность контролировать расход электроэнергии. © 2011 OJ Electronics A/S TM
 21. 21. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJELECTRONICS.COM DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM Работает по режимам, установленным центральным контроллером OSD4 управляется центральным контроллером: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Питание 230В ±10% 50/60Гц Нагрузка в режиме ожидания ~ 0,9 Вт Выходное реле SPST 16A, резистивной нагрузки или Прерыватель 2-х полюсный, 16А Режимы, полученные от центрального контроллера ДНИ 1-5 1 2 3 4 06:00-08:00 08:00-16:00 16:00-22:30 22:30-06:00 Диапазон температур +5/+40°C Комфортная 21°C Пониженная 15°C Комфортная 21°C Пониженная 15°C Диапазон температур пола +5/+40°C Функция часов 4-программных события Принцип регулирования широтно-импульсная модуляция/про ТЕМПЕРАТУРА Класс защиты корпуса IP21 Тип встроенного датчика NTC (12 KΩ) 3м. Размеры (В/Ш/Т) 81/81/40 мм (20мм глубина установки) ТЕМПЕРАТУРА Температура окружающей среды 0/+40°C во время работы порциональное интегрирование. ДНИ 6-7 ВРЕМЯ 1 08:00-23:00 Комфортная 21°C 4 23:00-08:00 Пониженная 15°C Дисплей Режим комфорта Температура в доме может быть временно изменена для одного события. Режим комфортной температуры устанавливается после выбора количества часов его работы. После этого управляемые термостаты возвращаются к работе в автоматическом режиме по заданной программе. Сегментный с подсветкой ЕС регистрация дизайна 001534462-0001 / 2 Полоса радиочастот 868,3 МГц Передача радиосигнала до 100 метров на открытом простран Локальный ручной режим Термостат может быть просто переведен в ручной режим нажатием одной из кнопок увеличение/уменьшение значения. Рядом с символом «рука» появится индикация вновь установленной температуры. Простая идентификация Обращение к термостату можно легко увидеть на структуре меню. На центральном контроллере конечный пользователь может легко запросить идентификацию - на дисплее устройства будет мигать обращение к устройству в течение нескольких секунд. © 2011 OJ Electronics A/S стве. 3.7.4 · 09.11 · OSD4-1999 · RUS · Торговая марка зарегистрирована и принадлежит компании OJ Electronics A/S ВРЕМЯ 1A индуктивной нагрузки
 22. 22. FH 3 : 7.8 : 09.11 OJ Microline® OSA4-10 СИСТЕМА КОМФОРТА 4 Микропроцессорное управление Максимальный комфорт при минимальном потреблении энергии Уменьшает выброс CO2 до 36% Т Е Р М О С ТАТ Ы Д Л Я К О М Ф О Р Т Н О Г О О Б О Г Р Е В А Соответствует европейским нормам EN 15232 Экономичный Контроллер для Нагревательных Панелей Контроллер с беспроводным управлением создан для Системы Комфорта 4™ , управляемой центральным контроллером. Реле, управляющее нагревательными панелями, имеет в одном устройстве, как режим ночного понижения температуры, так и режим предотвращения замерзания. • Экономия энергии при использовании нагревательных панелей • Беспроводное управление электрическими нагревательными панелями • Два режима: ночное понижение температуры и режим предотвращение замерзания и работа в режиме термостата с датчиком температуры пола. • Оптимальная безопасность благодаря встроенному 2-х полюсному 16А прерывателю. • Автоматическое подключение к центральному контроллеру при подаче питания. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ТИП OCS4-10 OSD4-1999 OSA4-10 ПРОДУКЦИЯ CS4TM Центральный контроллер для управления до 15 беспроводными базовыми термостатами CS4TM Термостат для использования с OCS4. CS4TM Контроллер для управления нагревательной панелью для использования с OCS4. Ночное понижение температуры обеспечивает минимальное потребление энергии Легко подключается к клеммам ночного понижения температуры при помощи напряжения 230В от внутреннего реле. Контроллер для нагревательных панелей является частью системы, управляемой одним из центральных контроллеров по 4-х программному режиму. Режим предотвращения замерзания Легко подключается при помощи последовательного соединения к основному питанию. При установке режима предотвращения замерзания нагревательная панель должна быть выключена, но должна иметь температуру +5°C, как заданную для подключения нагревательной панели. Термостат с датчиком температуры пола Может также работать в режиме термостата с датчиком температуры пола, управляемым центральным контроллером. © 2011 OJ Electronics A/S TM
 23. 23. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJELECTRONICS.COM DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM Ночное понижение температуры Класс защиты корпуса IP21 Может устанавливаться также в ванных комнатах. Режим предотвращения замерзания ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Питание Работает по режимам, установленным центральным контроллером OSA4 управляется центральным контроллером: ~230В ±10% 50/60Гц Нагрузка в режиме ожидания ~ 0,9 Вт Выходное реле SPST 16A, резистивной нагрузки или 1A индуктивной нагрузки Прерыватель 2-х полюсный, 16А Режимы, полученные от центрального контроллера Темп. предотвращения замерзания +5°C (заводская установка) ДНИ 1-5 Функция часов 4-программных события ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМ РЕЛЕ Температура окружающей среды 0/+40°C во время работы 1 2 3 4 Комфортная 20°C Пониженная 15°C Комфортная 22°C Пониженная 15°C Реле выкл. Реле вкл. Реле выкл. Реле вкл. Класс защиты корпуса IP21 Размеры (В/Ш/Т) 81/81/40 мм (20мм глубина установки) ЕС регистрация дизайна ВРЕМЯ Комфортная 22°C Пониженная 15°C 868,3 МГц Передача радиосигнала ТЕМПЕРАТУРА 1 08:00-23:00 4 23:00-08:00 001534462-0001 / 2 Полоса радиочастот ДНИ 6-7 Реле выкл. Реле вкл. до 100 метров на открытом пространстве. Простая идентификация Контроллер для нагревательной панели OSA4-10 может быть легко идентифицирован в Вашем доме. Конечный пользователь может запросить его идентификацию на центральном контроллере, после чего ему будет присвоен идентификационный номер с соответствующим миганием светодиодного индикатора OSA4-10. Простой выбор режима для монтажника Контроллер для Нагревательных Панелей OSA4-10 может быть использован для проводного подключения режима предотвращения замерзания или в режиме термостата с датчиком температуры пола. © 2011 OJ Electronics A/S 3.7.8 · 09.11 · OSA4-10 · RUS· Торговая марка зарегистрирована и принадлежит компании OJ Electronics A/S 06:00-08:00 08:00-16:00 16:00-22:30 22:30-06:00
 24. 24. ETV/ETN ETN, jossa keskeytin ETV TERMOSTAATIT M I E L LY TT Ä V Ä Ä N LÄMMITYKSEEN DIN-kiskoon asennettavat, lämpötilan alentamistoiminnolla varustetut termostaatit Sähköisen ja lattialämmityksen säätämiseen. • Päälle/pois-ohjaus, jopa 3 600 W, 16 A. • Yhdysrakenteinen lämpötilan alentamistoiminto säätelee mukavuustasoa automaattisesti sekä laskee lämpötilaa etäajastimen avulla. • Sähköinen termostaatti ohjaa lämpötilaa tarkasti, mikä takaa, että huoneet ja lattiapinnat ovat miellyttävän lämpimät. • Varustettuna joko lattia-anturilla tai etäohjattavalla huone-anturilla. • Asennus DIN-kiskoon. ETN • Yhdysrakenteisen keskeytystoiminnon avulla termostaatti voidaan kytkeä helposti pois päältä tuulettamisen ajaksi ja kesäisin. • 3–10 ºC:n säädettävä lämpötilan alentaminen. • Säädettävä erotus 0,3–6 ºC. ETV • Vakiona 5 ºC:n lämpötilan pudotus. • Vakioerotus 0,4 ºC. TUOTELUETTELO ETV, JOSSA LÄMPÖTILAN ALENTAMISTOIMINTO ETV-1990 ETV-1991 ETV-1999 Termostaatti (anturi tilataan erikseen) • sis. 3 m:n lattia-anturin • sis. etäohjattavan huoneanturin ETN, JOSSA LÄMPÖTILAN ALENTAMISTOIMINTO JA KESKEYTYSTOIMINTO ETN-2P-1441 ETN/F-2P-1441 ETN/F-2P-1449 Termostaatti (anturi tilataan erikseen) • sis. 3 m:n lattia-anturin • sis. etäohjattavan huoneanturin ETN/ETV, ERIKOISMALLIT ETV-1991-P ETN-1442 ETN-1441-P Termostaatti ja 3 m:n lattia-anturi, jossa jännitteettömät kontaktipinnat, 16 A Termostaatti, jossa säädettävä lämpötilan alentamistoiminto (6–20 °C). Toimitetaan ilman keskeytintä. Anturi tilataan erikseen. Termostaatti, jossa jännitteetön kontaktipinta, 10 A. Toimitetaan ilman keskeytintä. Anturi tilataan erikseen. LISÄVARUSTEET ETGK ETNK ETF-144/99A ETF-944/99-H MM-7595 © 2008 OJ Electronics A/S ETV:n suojakotelo seinäasennusta varten ETN:n suojakotelo seinäasennusta varten 3 m:n lattia-anturi Etäohjattava huoneanturi Sähköinen vuorokausi-/viikkoajastin DIN-kiskolle
 25. 25. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJ.DK DENMARK WWW.OJ.DK ETN:n mitat (mm) Termostaattien toiminta ETV ja ETN ovat sähköisiä päälle/pois-termostaatteja, jotka säätelevät lämpötilaa NTC-anturin avulla. Punainen LED-valo ilmoittaa lämmityksen olevan päällä. TEKNISET TIEDOT Malli ETV Käyttöjännite 230 V ±10 %, 50/60 Hz Relelähtö Lämpötilan alentaminen ETV- ja ETN -malleihin sisältyy lämpötilan alentamistoiminto, joka aktivoidaan vuorokausi-/viikkoajastimella, esim. MM-7595:llä. Ajastimeen on ohjelmoitu halutut lämmitys- ja jäähdytysjaksot. ETV-termostaatissa on vakiona 5 ºC:n lämpötilan pudotus. ETN-termostaatissa on säädettävä 3–10 ºC:n lämpötilan pudotus. Yhdysrakenteinen kaksinapainen keskeytin ETN-termostaateissa on yhdysrakenteinen kaksinapainen keskeytin. Erotus Mallissa ETV vakiona 0,4 ºC. Mallissa ETN säädettävissä 0,3–6 ºC:n välillä. 16 A, 3 600 W Lämpötila-alue 0–40 °C Lämpötilan alentaminen Vakiona 5 °C ETV-P:ssä ei tätä toimintoa Virrankulutus 3 VA Ympäröivä lämpötila 0–50 °C Kotelointi IP20 Päälle/pois-erotus 0,4 °C Anturimalli NTC Mitat (K x L x S) 86 x 36 x 58 mm Lämmitys kytketään pois päältä mikäli anturiin tulee vika Malli ETN Käyttöjännite 230 V ±10 %, 50/60 Hz Relelähtö, yksinapainen kytkin 16 A, 3 600 W ETN-1441-P: 10 A, 2 300 W Yhdysrakenteinen keskeytin kaksinapainen ei sisälly ETN-1442:een ei sisälly ETN-1441-P:hen Lämpötila-alue 0–35 °C Lämpötilan alentaminen 3–10 °C ETN-1442: 6–20 °C Virrankulutus 3 VA Ympäröivä lämpötila -20 – +50 °C Kotelointi IP20 Päälle/pois-erotus 0,3–6 °C Anturimalli NTC Mitat (K x L x S) 86 x 52,5 x 58 mm Lämmitys kytketään pois päältä mikäli anturiin tulee vika ETV:n kytkentä Connection ETN © 2008 OJ Electronics A/S 3.4.1-09.09-FI · Muutokset mahdollisia · ® OJ-tavaramerkki on OJ Electronics A/S:n rekisteröity tavaramerkki. ETV:n mitat (mm)
 26. 26. FH 3 : 4.2 : 08.11 OJ Microline® ETN4-1999 Т Е Р М О С ТАТ Ы Д Л Я К О М Ф О Р Т Н О Г О О Б О Г Р Е В А Термостат «Все в одном» - Для монтажа на DIN-рейку Термостат “Все в одном” с расширенным диапазоном регулируемой температуры используется для различных систем. Простое управление и программирование. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ • Термостат “Все в одном” прекрасно подходит для: - Электрического обогрева пола - Предотвращения замерзания - Антиобледенения и снеготаяния - Охлаждения • Расширенный диапазон температур от -19.5°C до +70°C. • Вход для сигнала ночного понижения температуры и предотвращения замерзания. • В данной модели есть функция охлаждения – обратимое реле и дифференциал температур. • Оптимальная безопасность благодаря встроенному 2-х полюсному 16А выключателю. • Удобная навигацию по меню и простое программирование, обеспечивающее быструю настройку. • Большой дисплей с подсветкой. • Поставляется с новым тонким датчиком температуры пола, что делает его монтаж намного удобнее, чем раньше. ETF-944/99-H ТИП ИЗДЕЛИЕ ETN4-1999 Термостат «Все в одном» для монтажа на DIN-рейку с датчиком температуры пола Выносной датчик температуры воздуха ETF-144/99T Тонкий датчик температуры пола MM-7595 Электронный таймер День/Неделя для монтажа на DIN- ETNK Коробка для настенного монтажа рейку “ВСЕ В ОДНОМ” СЕЙЧАС ОЗНАЧАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ Термостат «Все в одном» Работает в режимах: с датчиком температуры воздуха, с датчиком температуры воздуха и датчикомограничителем температуры пола, только с датчиком температуры пола или в режиме регулятора. Если Вам нужен термостат для регулирования температуры пола, сауны, предотвращения замерзания трубопроводов или для функций охлаждения, термостат ETN4-1999 является очевидным выбором. Расширенный дифференциал температур Термостат имеет расширенный дифференциал температур равный 6°C для уменьшения времени рабочего цикла реле либо для уменьшения числа рабочих циклов. © 2011 OJ Electronics A/S
 27. 27. OJ ELECTRONICS A/S T. +45 73 12 13 14 STENAGER 13B F. +45 73 12 13 13 DK-6400 SØNDERBORG OJ@OJELECTRONICS.COM DENMARK WWW.OJELECTRONICS.COM ДАТЧИК ДАТЧИК БЕЗОПАСНОЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА ВОЗДУХА МАЛОЕ НАПРЯЖЕНИЕ BR-0991-A04b НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ Гальваническая изоляция С данным термостатом поставляется новый тонкий датчик температуры OJ. Кроме того, отсутствуют ограничения по использованию Вашего существующего датчика температуры пола, даже если он от другого производителя. Ночное понижение температуры Сигнал ночного понижения температуры, подаваемый на вход термостата, позволяет повышать или понижать заданную температуру. Клемма подключения кабеля управления. Термостаты могут быть легко установлены и соединены последовательно в цепь при задействовании свободной клеммы. Встроенный 2-х полюсный выключатель Встроенный выключатель обеспечивает наилучшую безопасность, и в соответствии с местными правилами в некоторых странах выносной выключатель не требуется. TECHNICAL DATA ~230В ±10% 50/60Гц Энергопотребление в режиме ожидания Предотвращение замерзания Сигнал на предотвращение замерзания подается на вход термостата, как при работе термостата в штатном режиме, так и в режиме регулятора. Питание 0,5 Вт Выходное реле SPST 16A, резистивная нагрузка или 1A индуктивная нагрузка Выключатель 2-х полюсный, 16A Регулируемый диапазон температур от -19.5°C до +70°C Точность регулирования Функция обратимого реле С данной функцией реле термостат может использоваться в режиме охлаждения. Изменяемый до 6°C дифференциал также является преимуществом термостата. (расширенный) ±0,4°C Диапазон регулируемой температуры пола -19,5/+70°C Температура окружающей среды -19,5/+55°C во время работы Ночное относительное понижение температуры -19,5/+30°C Регулируемое ночное понижение температуры Два выносных датчика Существует возможность подключения к термостату двух выносных датчиков для работы комнатного термостата с датчиком-ограничителем температуры пола для предотвращения перегрева и повреждения дорогостоящих деревянных полов. 1-100% Защита от замерзания абсолютная 0-10°C Регулируемая защита от замерзания 1-100% Принцип регулирования Широтно-мпульсная модуляция/пропорциональ ное интегрирование или ВКЛ/ВЫКЛ. Класс защиты корпуса IP20 Тип датчика NTC (12 KΩ) длина кабеля 3 м, макс. 100 м. Два отдельных входа для сигнала понижения температуры Термостат имеет два отдельных встроенных входа для установки ночного понижения температуры и режима предотвращения замерзания. РЕЖИМ 88,5 / 52,9 / 57,3 мм Уменьшение или увеличение температуры до 10°C ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАМЕРЗАНИЯ Сегментный с подсветкой Размеры, (В/Ш/Т) ТЕМПЕРАТУРА НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Дисплей Устанавливаемая температура от 0 до +10°C © 2011 OJ Electronics A/S 3.4.2-08.11-ETN4-1999-GB · Subject to alterations · ® The OJ trademark is a registred trademark belonging to OJ Electronics A/S Мощность системы в период нагрева в % можно также уменьшить при работе термостата в режиме регулятора.

×