Bouwradius: Niet te veel praten, maar doen

786 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bouwradius: Niet te veel praten, maar doen

  1. 1. Kenniscentrum EVC Competenties Verworven Erkennen van Niet te veel praten, maar doen! Tien jaar geleden is de bouwsector voorzichtig met EVC begonnen. Het gaat daarbij om EVC in combinatie met vaak korte, specifiek gerichte scholing. De sector gebruikt het instrument om mensen te ontwikkelen en enthousiast te maken. Medewerkers reageren positief op EVC en werkgevers krijgen mensen die breder inzetbaar en gemotiveerd zijn. In de nieuwe cao die vorig jaar is ingegaan, zijn zelfs collectieve afspraken over EVC en loopbaanbeleid gemaakt. Dit biedt kansen voor werkgever en werknemer. Expertcommentaar EVC-traject bij Bouwradius (nu Fundeon) | Door Esther Murre, adviseur Kenniscentrum EVC Bouwradius is al in 1996 gestart met EVC: eerst met twee pilots voor Timmeren en Metselen. Dit is vervolgens uitgebreid naar andere deelbranches binnen de bouw voor diverse kwalificatieniveaus. Voor alle EVC-pilots en projecten geldt dat werknemers (en werkgevers) inzien dat ze veel kennis en kunde in huis hebben door hun jarenlange ervaring. Bovendien zijn ze enthousiast over het behalen van een diploma of certificaat door opscholing. Terug naar de schoolbanken wordt in de bouw normaal gesproken vaak niet als positief gezien. Bouwradius (tegenwoordig Fundeon door een fusie met SBW) is momenteel bezig EVC een structureel en duurzaam karakter te geven door het in te bedden in het opleidings- en ontwikkelingsaanbod voor de branche. De komende twee jaar wordt hier veel aandacht en energie ingestoken. Good Practices | Bouwradius 2006 © Kenniscentrum EVC n 1
  2. 2. KENNIS VAN BOUWERS Het CBS verdeelt de bouw in drie sectoren: de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grond-, water- en wegenbouw en de overige bouwnijverheid. De bouwsector heeft meer dan vierhonderdduizend werknemers en nog bijna vijftigduizend tot honderdduizend tijdelijke mensen in dienst. De verdeling over de sectoren verhoudt zich grofweg 4:2:5. Er zijn tienduizenden kleine ondernemingen, duizend middelgrote en circa vijftien hele grote aanbieders. Bouwradius en fusiepartner SBW vormen het kenniscentrum voor de bouw, Fundeon genaamd. Samen met de specialistische opleidingsinstituten in de sector hebben ze inmiddels veel ervaring met EVC. Bouwradius heeft momenteel zeven projecten lopen. Bij een daarvan is het bedrijf van de Gebr. Janssen BV uit Beugen betrokken. We volgen dit praktijkverhaal. Een ander project is beschreven in het praktijkverhaal ‘Vakbekwaamheid omgezet in erkend diploma’. >>> Bert van de Pol, landelijk projectleider EVC Bouwradius: “In de toekomst wordt EVC steeds meer een onderdeel van loopbaanbeleid...” KENNISCENTRUM BOUWRADIUS/SBW EN EVC “Bouwradius vormt samen met SBW het kenniscentrum beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor de bouw (per 1 januari 2006 gefuseerd tot één organisatie met de naam Fundeon). We staan en zorgen voor vakbekwaamheid en kwaliteit in de bouw. We adviseren onder meer over scholing in bedrijven, maken scholingsplannen, ontwikkelen samen met de bedrijfstak leerstof en laten cursussen uitvoeren door een groot aantal ervaren docenten. Onze fusiepartner heeft een vergelijkbare positie in de bouwsector infrastructuur. We gebruiken allebei EVC sinds een klein decennium en hebben diverse pilots uitgevoerd. Onze procedures verschillen wel, maar alleen op assessmentniveau. Bouwradius gebruikt een criteriumgericht interview op basis van de STAR-methodiek. SBW neemt een interview af en een praktijkopdracht. Hoe de procedure van het nieuwe Fundeon eruit zal zien, is nog onbekend. Deze moet nog ontwikkeld worden.” Overzicht projecten tot nu toe “Onze eerste EVC-pilot dateert van 1996. In dat jaar hebben we een EVC- procedure ontwikkeld voor niveau 2 Timmeren en Metselen. Daarna heeft het even stilgestaan tot de nieuwe cao in 2001. Het doel was om 150 kandidaten door de procedure te leiden. Het jaar daarop zijn we gestart met zes pilots in de gebieden: timmeren, metselen, dakdekken, betonstaalverwerking en voegen. Dit verliep in eerste instantie moeizaam, omdat we eerst de werkgevers benaderden en niet de werkvloer. Samen met het opleidingsinstituut BGA (Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers) lukte het om deelnemers enthousiast te krijgen. We hebben uiteindelijk 135 diploma’s kunnen uitreiken. Sindsdien zijn we betrokken (geweest) bij een aantal projecten voor niveau 2, 3 en 4. Voor al deze projecten geldt dat de ontwikkeling van de EVC- procedure onderdeel was van het project. Voor de meeste hebben we subsidie aangevraagd via Senter in het kader van de Subsidie Scholingsimpuls.” n 2
  3. 3. Overzicht van EVC-projecten waar Bouwradius bij betrokken is (geweest) naam project start einde aantal beroepen niveau ontwikkelingen kandidaten project 1996 1996 1998 30 timmeren 2 procedure instrument criteria niveau 2 handreiking gebruikers intakeformulier training assessoren project vakkracht 1998 2004 30 assistent uitvoerder + 4+ criteria voor toetreding tot de bouwtechniek branche project 2001 2001 2003 135 timmeren 2 voegen 2 criteria betonstaalverwerken 2 criteria dakdekken 2 criteria leidekken 2 criteria o.b.v. competenties loopbaanproject 2001 2005 2 timmeren 2 project TECTUM 2004 lopend 130 dakdekken bitumineus 2 criteria o.b.v. competenties intakeformulier project gespeciali- 2004 lopend 80 bedrijfsleider, werkvoor- 4 criteria o.b.v. competenties seerd kader bereider, calculator, werkplaatschef, verko- per grafmonumenten, uitvoerder project uitvoerend 2005 lopend 20 assistent uitvoerder 4 criteria o.b.v. competenties management in in ontwikkeling ontwikkeling project OML 2004 lopend 59 betonstaalverwerken 3 criteria o.b.v. competenties project HOHD 2004 lopend 19 dakdekken 3 criteria o.b.v. competenties project VEBIDAK 2005 lopend 4 dakdekken bitumineus 4+ criteria voor toetreding tot de branche project MION 2005 lopend natuursteenbewerken 3 criteria o.b.v. competenties in ontwikkeling in ontwikkeling >>> Bert van de Pol, landelijk projectleider EVC Bouwradius: “De ene doelgroep is makkelijker te benaderen dan de andere…” BENADEREN DOELGROEPEN “Bouwradius heeft vaak zelf initiatief genomen om een doelgroep te benaderen. Voor een deel omdat EVC vooral in het begin nog niet zo bekend was. Het was wennen. Het blijkt dat de ene doelgroep moeilijker te benaderen is dan de andere. De doelgroep regulier timmerman/metselaar niveau 2 is bijvoorbeeld lastig, omdat hun reguliere scholingsgraad hoger is dan bij de andere doelgroepen. Kandidaten zijn moeilijk te traceren, omdat ze vaak niet geschoold willen worden of niet worden bereikt.” “Om de doelgroepen beter te bereiken, zoeken we contact met de voor de doelgroep bekende opleidingsspecialist. Voor hellende daken is dat de SOHD en voor bitumineus dakdekken is dat Tectum. De laatste heeft mij gevraagd om een presentatie te geven over EVC op de regiobijeenkomsten, om zo extra draagvlak bij de werkgevers te creëren. Na de bijeenkomsten hebben we samen met Tectum gekozen voor de persoonlijke benadering van een aantal bedrijven. Dit heeft uiteindelijk tot positief resultaat geleid, want inmiddels zijn honderd kandidaten diplomawaardig.” PROCEDURE BOUWRADIUS BIJ GEBR. JANSSEN BV Gebr. Janssen BV stelde in 2004 vast dat een aantal werknemers bepaalde kennis en/of vaardigheden misten. Scholing was de enige oplossing, maar Gebr. Janssen BV heeft minder positieve ervaringen met langdurige trajecten voor de betrokken werknemers. Daar kwam bij dat het bedrijf haar medewerkers niet langer wilde missen dan nodig. Ze zochten naar een oplossing waarin de medewerkers een korte scholing krijgen die specifiek gericht n 3
  4. 4. is op de ontbrekende kennis. Gebr. Janssen BV is eind 2004 met twee EVC-pilots begonnen: Hoger op het Dak, niveau 3 en Gespecialiseerd kader, niveau 4. Het bedrijf heeft met nadruk ook gekozen voor een kadertraject. Ze wil eigen vakmensen laten doorstromen naar een kaderfunctie, omdat zij de beste praktijkkennis hebben van het dakvak. >>> Peter van Houtum, Controller PZ, Gebr. Janssen BV: “EVC staat of valt met duidelijke voorlichting: draagvlak creëren is het allerbelangrijkste! De deelnemers moeten het echt willen en ook het bedrijf, de werkgever, moet er volledig achter staan...” GEMOTIVEERDE MENSEN ZIJN GOUD WAARD! “Ik ben lid van de stuurgroep van de Stichting Opleiding Hellende Daken, het opleidingsinstituut voor de hellende dakbedekkingsbranche. Daar maakte ik kennis met EVC. Ik vond het goed klinken en heb het idee meegenomen naar Gebr. Janssen BV en aan de directie voorgelegd. De directie reageerde positief; ze staan volledig achter EVC en wat het voor het bedrijf oplevert. Je kunt niet zonder dat draagvlak. Het is voor werkgevers van groot belang dat zij goed worden voorgelicht over de procedure en de gevolgen. Werkgevers moeten ook nadenken over de bezetting en het niveau van de medewerkers binnen de eigen organisatie: hoeveel mensen heeft een bedrijf nodig op welk niveau?” “Vanaf de start ben ik actief betrokken bij de procedure. We zijn begonnen met een voorselectie van werknemers die we het meest geschikt achtten om mee te doen aan de pilots. Het ging voornamelijk om mensen die echt zin in een dergelijk traject hadden en dus gemotiveerd waren. Ik heb alle geselecteerde werknemers persoonlijk gesproken en ze de EVC-procedure van Bouwradius uitgelegd. Daarna konden ze volledig vrijwillig kiezen of ze mee wilden doen. We hopen dat hun enthousiaste ervaringen zullen doorsijpelen in de organisatie. Gezien de geluiden die we horen, werkt dat.” >>> Peter van Houtum, Controller PZ, Gebr. Janssen BV: “De EVC-procedure is ontwikkeld op basis van de vakgebieden die het SOHD opnieuw in kaart heeft gebracht. De uitkomsten van de procedure geven een betrouwbaar beeld van de kennis en vaardigheden...” PROCEDURE BOUWRADIUS “Gebr. Janssen BV heeft het instrument gebruikt dat Bouwradius samen met de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD) heeft ontwikkeld. SOHD heeft haar n 4
  5. 5. vakgebieden opnieuw beoordeeld en in kaart gebracht. Deze hebben als basis gediend voor het EVC-instrument. Gebr. Janssen BV heeft de pilot voor niveau 3 Dakdekkers en niveau 4 Gespecialiseerd kader uitgevoerd. Tijdens de procedure krijgen kandidaten te maken met mensen van Bouwradius, een opleidingsadviseur van het betrokken roc of opleidingsinstituut en een kwaliteitsadviseur.” Voorbereiding (voorlichting, intake) Bouwradius geeft voorlichting aan werkgevers via gerichte bedrijfsbezoeken en regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Gebr. Janssen BV heeft iedere medewerker in een persoonlijk gesprek voorgelicht. Nadat kandidaten voor het traject hebben gekozen, krijgen ze een intakegesprek met mensen van Bouwradius en het betrokken roc. Gebruikte instrumenten: voorlichtingsbijeenkomst, folders, publicaties en intakeformulier. Herkennen (verzamelen bewijslast, portfoliobegeleiding) Het traject begint met het verzamelen van informatie voor het portfolio. De kandidaat krijgt een advies over het resultaat, maar nog geen beoordeling. Gebruikt instrument: portfolio. Erkennen (beoordelen, assessment, toekennen kwalificaties) De opleidingssadviseur van Bouwradius beoordeelt het portfolio samen met het roc. De kwaliteitsadviseur legitimeert het advies uit de herkenningsfase. Het kan zijn dat er extra gegevens of toetsing gewenst is. Deze aanvullende toetsing wordt voorafgegaan door een examentraining. De opleidingsadviseur toetst de theorie in een interview. Deze fase resulteert in een schriftelijke bevestiging waarin staat of de kandidaat recht heeft op een diploma of het is een scholingsadvies met daarin de vrijstellingen waar de kandidaat recht op heeft. Gebruikte instrumenten: interview en schriftelijk resultaat van de beoordeling. Vervolgtraject (opleiden/duaal traject) Het scholingstraject is volledig de verantwoording van het roc. >>> Peter van Houtum, Controller PZ, Gebr. Janssen BV: “Korte scholing die specifiek gericht is op de ontbrekende kennis werkt enthousiasmerend…” OPZET OPLEIDING “Na de EVC-procedure volgt voor de meeste werknemers een scholingstraject. Het leren vindt plaats bij een opleidingsinstituut dat we zelf kunnen kiezen. Wij hebben voor SOHD gekozen, omdat we daar tot nu toe zeer tevreden over zijn. Het scholingstraject is gebaseerd op het scholingsadvies dat wij letterlijk hebben opgevolgd. De duur van de scholing is afhankelijk van het leertempo van een kandidaat en het aantal vrijstellingen. Korte scholing die specifiek gericht is op de ontbrekende kennis werkt enthousiasmerend. In de pilot voor niveau 3 zijn de scholingstrajecten opgedeeld in drie delen om te voorkomen dat de kandidaten naast hun werk te veel belast worden.” “Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de scholing en verzorgt ook de begeleiding. Ik houd de praktische zaken voor de kandidaten goed in de gaten. Als er bijvoorbeeld vragen zijn, neem ik contact op met het instituut. n 5
  6. 6. Terugkoppeling van opleidingsinstituut naar werkgever en kandidaat is sowieso van belang. Deze trajecten zijn soms best lang en dan is communicatie onontbeerlijk. Hoewel er wel verschillen zijn. Wanneer een werknemer een rijbewijs heeft gehaald en terugkomt met zijn papiertje, is het uiteraard niet nodig om contact te hebben met de opleider. Wil je de resultaten en voortgang van een langer traject volgen, dan is contact in veel gevallen wel nodig.” COLOFON TIJD VOOR SCHOLING Dit EVC-praktijkverhaal is tot stand Acht mensen doorlopen momenteel de twee pilottrajecten van Gebr. Janssen BV: twee gekomen met medewerking van op niveau 3 en zes op niveau 4. Zij hebben allen de EVC-procedure afgerond en kunnen Bouwradius (tegenwoordig Fundeon) en starten met de scholing. Gebr. Janssen BV. De ervaringen zijn tot nu toe positief. De Bouwradius-procedure sluit nauw aan op de praktijk, omdat ze is ontwikkeld vanuit die praktijk en niet op basis van bestaande Dit verhaal komt uit een serie opleidingen. Daardoor is een werkwijze ontstaan die op een efficiënte en effectieve manier praktijkverhalen over EVC, die u ook op in beeld brengt wat iemand kan en welke scholing hij specifiek nog nodig heeft. onze website www.kenniscentrumevc.nl kunt vinden. Kosten Alle lopende EVC-projecten worden gefinancierd met subsidie of via de cao. Het kost de © Copyright Kenniscentrum EVC werkgevers alleen tijd. In de toekomst worden dit soort projecten op basis van de cao gefinancierd. Werknemers hebben namelijk om de vijf jaar recht op een assessment. Kenniscentrum EVC >>> Peter van Houtum, Controller PZ, Gebr. Janssen BV: Het Kenniscentrum EVC wil Erkennen “Als de scholingstrajecten goed verlopen, gaan we van Verworven Competenties in Nederland bekender maken, het gebruik zeker door. Er zijn op dit moment al enthousiaste ervan stimuleren en EVC kwalitatief op een hoger plan brengen. Het nieuwe gegadigden...” uitgangspunt is: kennis verrijken door kennis en ervaring te delen en uit te ZEKER TOEKOMST VOOR EVC wisselen. EVC-professionals zorgen “De pilots hebben een aantal positieve effecten gehad op de organisatie. De met elkaar voor nieuwe en slimme motivatie van de werknemers, de kennis en kunde nemen toe. Ze worden combinaties van Werken en Leren. zelfstandiger, ook in het nemen van beslissingen. Hun zelfvertrouwen is ook toegenomen, waardoor ze minder druk voelen en de spanning afneemt. Dit leidt Kantoorgebouw Cluetinckborch tot minder ziekteverzuim. Godebaldkwartier 42 Het traject betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars terug. Postbus 19194 Gebr. Janssen BV fungeert vanwege zijn omvang ook als voorbeeld voor andere 3501 DD Utrecht bedrijven.” T: (030) 6374711 F: (030) 6360431 M: info@kenniscentrumevc.nl W: www.kenniscentrumevc.nl n 6

×