Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biol. 321 manual Afaan Oromoo

3,495 views

Published on

Kitaama Baayoloojii Ijaaramaa fi Dalagaa Nafa Namaa

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/HmPWO ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Biol. 321 manual Afaan Oromoo

 1. 1. MAANUWAALII YAALII BAAYOLOOJII IJAARAMAA FI DALAGAA NAFA NAMAA BIOL.321 FI BIOL. 203 Qopheessaan: Caalaa Daandessaa Gulaaltotni: KBJ 1. Alamuu Faxxanaa 2. Fiqiruu Moosisaa 3. Wayyeessaa Fiqaaduu 4. Masaay Yohaannis KOLLEEJJII BARSIISOTAA JIMMAA ADOOLESSA BARA 2003
 2. 2. GALATA Adeemsa qophii maanuwaalii kanaa keessatti deeggarsa ogummaa fi gorsa adda addaa kan naaf kennan hundaafuu galanni koo guddaa dha. BAAFATA
 3. 3. QABIYYEE 1. Kaayyoolee 2. FUULA Gooro…………………..………..………………………i Seensa……………………………………………………………………… ii 3. Yaalii 1ffaa………………………………………………………………….1 4. Yaalii 2ffaa…………………………………………………………………9 5. Yaalii 3ffaa…………………………………………………….………….16 6. Yaalii 4ffaa…………………………………………………….………….26 7. Yaalii 5ffaa………………………………………………….……………31 8. Yaalii 6ffaa…………………………………………………….…………40 9. Yaalii 7ffaa…………………………………………………….…………46 10. Yaalii 8ffaa……………………………………………..….…………….49
 4. 4. KAAYYOOLEE GOOROO Xumura Barnoota Kanaatti Barattootni:  Maalummaa baayoloojii namaa ni hubatu.  Tokkoon tokkoon ilaaluun ni hubatu. ijaarsaa fi dalgaa nafa ijaarsa qaamolee namaa  Dalagaa caasaalee qaama namaa ni hubatu.  Akkaataa ijaarsa caasaalee qaama namaa ni baru.  Hariiroo ijaaarsi caasaalee qaama dalagaan isaanii qaban ni baru. namaa  Barbaachisummaa koorsichaa ni hubatu. fi
 5. 5. SEENSA Akkuma beekamu Manni Yaalii barnoota dareetti kennamu qabatamaa gochuu keesssatti iddoo guddaa qaba. Haaluma kana giddu galeessa godhachuun maanuwaaliin Baayoloojii Ijaarsaa fi Dalagaa Nafa namaa Xiyyeeffannoon kun maanuwaalii qophaa’ee kanaas jira. akkaataa ijaarsaa fi dalagaa caasaalee qaama namaa ilaaluu dha. Maanuwaalii kana keessatti meeshaaleen deeggarsa barnootaa fudhataman fakkiiwwan adda addaa ,moodeelota adda addaa fi dabalataan bakka itti qaama ofiii akka meeshaa fayyadamuu danda’amutti gargaaramuun barachuu dha. deeggarsaatti qaama ofii Akkaataan barachuun ittiin geggeeffamus moodeelota adda addaa diiguun akkaataa ijaarsa isaanii ilaaaluun of eeggannoon isa diigame deebisuun ta’a. Bakka
 6. 6. danda’amutti ammoo qaama ofii akkaataa balaa uumuu hin dandeenyeen qaqqabachuun barachuun ni danda’ama.
 7. 7. danda’amutti ammoo qaama ofii akkaataa balaa uumuu hin dandeenyeen qaqqabachuun barachuun ni danda’ama.

×