Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 чертане

  • Be the first to comment

12 чертане

  1. 2. а) Дочертайте в квадратната мрежа така, че да се получат два прави ъгъла и лъчът ОА да е рамо на всеки от тях. б) В квадратната мрежа начертайте триъгълник АВС. Определете вида му. А В С АВС е разностранен и правоъгълен б) Дочертайте така, че да се получи тъпоъгълен триъгълник АВС. Намерете обиколката му. С 25 мм 45 мм 25 мм Р = 25 + 25 + 40 = 90 мм
  2. 3. С М Т К D P B O E 45 90 120 75
  3. 4. Начертайте в квадратната мрежа: а ) квадрат със страна 2см 5мм б) правоъгълник , на който едната страна е 5см 6мм , а другата е два пъти по-къса . в) Намерете лицето и обиколката на всяка от фигурите. 25 мм 56 мм 28 мм Р = 4. 25 = 100 мм S = 25 . 25 = 620 кв.мм Р =2.28 + 2.56 = 168 мм S = 28 . 56 = 1 568 кв.мм
  4. 5. а ) Определете дължините на страните на начертаните фигури, като знаете, че страната на квадратчето в мрежата е 5 мм. б) Правоъгълници с какви размери могат да имат лице, равно на лицето на квадрат MPTC ? 15 мм 25 мм 30 мм 30 мм S = 3 0 . 3 0 = 900 кв.мм S = 2 0 . 45 = 900 кв.мм 45 мм 20 мм
  5. 6. Начертайте с шаблон (може това да бъдат монети от 2ст., 5ст., 20ст. или други) фигури, в която да има най-малко 5 окръжности.
  6. 7. а ) Измерете страните и намерете лицето на всеки от квадратите. б) Намерете сбора от лицата на квадратите BTKC и ACDE. В) Сравнете този сбор с лицето на квадрат PBAM. 25 мм 20 мм 15 мм S PBAM = 25 . 25 S BTKC = 20 . 20 S ACDE = 15 . 15 а ) = 625 мм = 400 мм = 225мм б ) 40 0 + 225 = 625мм в ) S PBAM = S BTKC + S ACDE

×