Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olcamp v18 Project Managment

2,060 views

Published on

Paweł Michalski opowiadał o

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Olcamp v18 Project Managment

 1. 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WPROWADZENIE Paweł Michalski Stowarzyszenie Project Management Polska 2010-05-12
 2. 2. Agenda • Projekt • Program • Zarządzanie projektami • Stowarzyszenie Project Management Polska • Grupa regionalna 2010-05-12
 3. 3. Historia pewnego projektu Klient zamówił Analityk zrozumiał Powstał projekt Programiści wykonali kawał dobrej roboty Projekt udało się uruchomić i wdrożyć Ujawniły się potrzeby Klienta Praktyczne zastosowanie projektu ;-) 2010-05-12
 4. 4. Projekt Nierutynowy i niepowtarzalny proces realizacji określonych celów, w określonym czasie i za pomocą określonych środków, zdefiniowany przez: • produkt końcowy (zakres) • czas realizacji (terminy) • koszty realizacji (budżet) Projekt jest to zorganizowane (zaplanowane) jednorazowe działanie zmierzające do osiągnięcia zdefiniowanego celu [PMBOK] 2010-05-12
 5. 5. Projekt (2) • Zbiór różnorodnych prac cząstkowych, działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu • Unikalny i konkretny cel • Określone ramy czasowe • Odrębność (brak powiązań z główną działalnością) • Korzysta z zasobów (budżet) • Składa się ze współzależnych, ale indywidualnych kroków zwanych zadaniami 2010-05-12
 6. 6. Program Grupa projektów powiązanych ze sobą, realizowanych w sposób skoordynowany dla osiągnięcia wspólnego celu nadrzędnego, niemożliwego do osiągnięcia przez poszczególne projekty osobno 2010-05-12
 7. 7. Zarządzanie • Dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, aby wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób (F.W. Taylor, 1903) • Ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich, środków materialnych i czasu w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanego celu projektu informatycznego w określonej technologii, zakresie i jakości (K. Frączkowski, 2003) • Nauka o metodach, zasadach, instrumentach dotyczących realizacji podanych założeń Składa się z 5 funkcji: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynacja i kontrolowanie. W ramach każdej zarządzający może wykorzystać określone środki organizacyjne, motywacyjne i techniczne, służące ich realizacji. 2010-05-12
 8. 8. Zarządzanie projektami • „Dyscyplina” integrująca całość zagadnień związanych z planowaniem i realizacją projektów • Polega na wykorzystywaniu do działań projektowych wiedzy, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, i technikami w celu zrealizowania oczekiwań i potrzeb głównych udziałowców projektu • „Chroni” powstające produkty odbioru projektu przed nieprzewidzianymi wpływami otoczenia 2010-05-12
 9. 9. Zarządzanie projektami (PMI) Zarządzanie projektem jest procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć wyznaczony cel w określonym terminie, po wyznaczonych kosztach i o odpowiedniej jakości [Project Management Body of Knowledge] 2010-05-12
 10. 10. Funkcje zarządzania projektami • Planowanie • Organizowanie • Decydowanie (uzyskiwanie akceptacji) • Komunikowanie się • Realizacja (wdrożenie) • Monitoring i kontrola 2010-05-12
 11. 11. Trudności zarządzania projektami • Różnice interesów = brak zrozumienia i konflikty • Wprowadzanie zmian = opór otoczenia, konflikty • Niepowtarzalność = brak rutyny • Brak rutyny = wysoka niepewność • Niepewność = kłopoty z planowaniem i realizacją • Ograniczenia czasowe i zasobowe = presja i stres • Wielopłaszczyznowość = łączenie w jedno wielu „światów” • Praca z ludźmi = konflikty, fluktuacje, problemy komunikacyjne 2010-05-12
 12. 12. Zarządzania projektami - metodyka • Definiowanie celu (zakresu), zasobów i ram czasowych • Ustalenie budżetu projektu • Definiowanie czynności cząstkowych (etapów, zadań) • Ustalenie kamieni milowych, planowanie logicznych powiązań między zadaniami i kamieniami milowymi • Przyporządkowanie zasobów do poszczególnych zadań • Przygotowanie dokumentacji projektu – harmonogramy i raporty (kto?, co?, kiedy?, jak?, z kim/z czym?) • Rozpoczęcie i realizacja projektu • Monitorowanie postępu prac i budżetu • Zakończenie projektu • Ocena stopnia realizacji celu w relacji do kosztów rzeczywistych 2010-05-12
 13. 13. Metodyki zarządzania projektami • PMBOK - Project Management Body of Knowledge • PRINCE – Projects in Controlled Environment • IPMA – National Competence Baseline • SCRUM • TenStep • XP – eXtreme Project Management • Rational Unified Process 2010-05-12
 14. 14. Zasady dobrego zarządzania • Dobierz właściwych ludzi • Przydziel im odpowiednie zadania • Pomóż im stworzyć zgrany zespół • Motywuj ich (na każdym kroku) • Pozwól im pozostać zgranym zespołem Wszystko inne związane z zarządzaniem to… „drobne kwestie administracyjne” 2010-05-12
 15. 15. Zły zespół • Niejasne cele, role, standardy • Niezdrowa rywalizacja • Brak zaangażowania • Brak inspiracji • Efekty presji • Niezdrowe napięcia, komentarze • Poczucie straty czasu 2010-05-12
 16. 16. Dobry menedżer powinien… Zarządzanie wymaga serca, duszy, intuicji i nosa • Zarządzaj z sercem • Wnieś duszę do organizacji • Zaufaj swojej intuicji • Używaj nosa, by zwęszyć gdy coś „śmierdzi” Zarządzaj projektami zarządzając ryzykiem 2010-05-12
 17. 17. Stowarzyszenie Project Management Polska www.spmp.org.pl
 18. 18. Misja SPMP Tworzymy szanse dla Project Managerów • Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. • Celem naszego istnienia jest rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz umacnianie profesji Kierownika Projektu.
 19. 19. Stowarzyszenie Project Management Polska • SPMP powstało w 1999 r. • Obecnie do SPMP należy ponad 1200 osób i 55 firm członkowskich • W 2001 r. SPMP podpisało umowę z IPMA i rozpoczęło certyfikację • Od 2004 r. prowadzi certyfikację na wszystkich poziomach • W 2006 r. program certyfikacji był audytowany przez IPMA i uzyskał walidację
 20. 20. International Project Management Association (IPMA) • IPMA powstało w roku 1965, jako organizacja zrzeszająca narodowe Stowarzyszenia Project Management • obecnie zrzesza 50 krajów z całego świata – każdego roku co najmniej 2 nowe stowarzyszenia narodowe przyłączają się do rodziny IPMA • ponad 40 000 członków na całym świecie • organizacja non-profit, nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny Project Management • wspiera narodowe Stowarzyszenia, uznając jednocześnie ich specyfikę, wynikającą z kultury i historii
 21. 21. Członkostwo indywidualne: Członkostwo indywidualne skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami (Project Managerów) Korzyści płynące z indywidualnego członkostwa w Stowarzyszeniu Project Management Polska: • rozwój osobisty i kariery zawodowej, • kontakty osobiste, wymiana doświadczeń • rozszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o project management, • korzyści finansowe (zniżki np. na certyfikacje), • najnowsze informacje z dziedziny project management, • udział w inicjatywach lokalnych – Grupy Regionalne SPMP
 22. 22. Członkostwo instytucjonalne: Z członkostwa instytucjonalnego mogą skorzystać firmy, organizacje i instytucje naukowe Korzyści firm i instytucji z członkostwa w Stowarzyszeniu Project Management Polska: • Pełne członkostwo dla wszystkich pracowników i możliwość korzystania przez nich ze wszystkich zniżek dla członków SPMP, • Możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju w oparciu o system certyfikacji IPMA, • Pierwszeństwo przy rejestracji na wszystkie wydarzenia organizowane przez SPMP, kursy, seminaria, • Zniżki w opłatach za udział w certyfikacji dla nowych pracowników oraz w konkursie Polish Project Management Award, • Wsparcie i profesjonalnych kompetencji zarządzania projektami w organizacji poprzez uczestnictwo w środowisku SPMP,
 23. 23. Członkostwo instytucjonalne: Korzyści cd. • Dostęp do wiedzy o najlepszych praktykach PM, • Wizerunek i uznanie. Pokazanie kontrahentom, klientom i współpracownikom, że firma rozwija się w dziedzinie dostarczania i świadczenia usług i produktów (Logo wraz z opisem na stronie SPMP), • Regularne informacje o nowościach i imprezach w dziedzinie Project Management poprzez biuletyn i newsletter dla członków, • Możliwość uczestnictwo w spotkaniach i seminariach grup regionalnych,
 24. 24. Członkowie instytucjonalni SPMP SPMP posiada ponad 50 członków instytucjonalnych z wielu branż, między innymi:
 25. 25. Grupy regionalne Grupy regionalne: • Dolnośląska • Krakowska • Mazowiecka • Podkarpacka • Pomorska • Śląska • Wielkopolska POWOŁUJEMY GRUPĘ WARMIŃSKO-MAZURSKĄ ☺ 2010-05-12
 26. 26. Grupa regionalna Warmińsko-Mazurska Cele: • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych • Wymiana doświadczeń Informacje: http://www.spmp.org.pl/grupy_regionalne Kontakt: Paweł Michalski – pawel@michalski.pl 2010-05-12
 27. 27. Certyfikacja International Project Management Association (IPMA)
 28. 28. Cel certyfikacji Certyfikat potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje profesjonalnego Project Managera w oparciu o: • standardy IPMA • bezstronną ocenę niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA Zalety: • Międzynarodowy sukces i wielka popularność ze względu na wysoką jakość oferowanego modelu certyfikacji. • System certyfikacji IPMA stanowi na całym świecie punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które związały swoją karierę z zarządzaniem projektami.
 29. 29. System certyfikacji IPMA IPMA opracowała 4 – poziomowy system certyfikacji Poziom A - Certified Projects Director Poziom B - Certified Senior Project Manager Poziom C - Certified Project Manager Poziom D - Certified Project Management Associate Krajowe programy certyfikacji odpowiadające regułom IPMA są przez IPMA zatwierdzane i następnie regularnie weryfikowane.
 30. 30. Jakie korzyści odniesiesz z uzyskanego certyfikatu IPMA? • Twoje kompetencje i kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami są obiektywnie potwierdzone • masz większe szanse na rynku pracy • pracujesz na własne nazwisko, zdobywasz uznanie i promujesz siebie • jesteś posiadaczem uznanego, międzynarodowego certyfikatu • Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronie SPMP i IPMA • promujesz firmę, w której pracujesz • z certyfikatem A, B lub C możesz zostać asesorem IPMA lub certyfikowanym trenerem PM. • otrzymujesz darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu na rok! • możesz umieścić znaczek certyfikatu na wizytówce
 31. 31. Jakie korzyści przyniesiesz swojej firmie: • wzrost prestiżu firmy - funkcjonowanie w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych • spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów • poprawa wydajności i produkcyjności • gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej; • fakt ograniczonego okresu ważności certyfikatu wymaga udokumentowania stałego rozwoju zawodowego = gwarancja stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników !!!
 32. 32. Certyfikaty IPMA na świecie Certyfikaty IPMA są rozpoznawane i uznawane w następujących krajach: Afryka: Egipt, Maroko, RPA, Zambia Ameryka Płn.: USA Ameryka Płd.: Brazylia Australia Azja: Azerbejdżan, Chiny, Indie, Iran, Kazachstan, Kuwejt, Nepal, Taiwan Europa: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina Łącznie – 50 krajów na całym świecie.
 33. 33. Projekt Wsparcie firm w kształceniu certyfikowanych menedżerów projektów
 34. 34. Cel projektu Celem projektu „Wsparcie firm w kształceniu certyfikowanych menedżerów projektów” jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej polskich MŚP, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności tych firm. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: • nabycie przez kadrę zarządzającą tych firm wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania projektami • umożliwienie polskim menedżerom uzyskania certyfikatu IPMA
 35. 35. Do kogo kierujemy projekt ? • Beneficjentami projektu są polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w następujących obszarach: budownictwo, IT, motoryzacja, lotnictwo, przemysł zbrojeniowy, przemysł elektroniczny, bankowość • Projekt jest skierowany głównie do kadry zarządzającej tych firm tj. właścicieli, prezesów, dyrektorów, kierowników, czyli osób odpowiedzialnych za kluczowe procesy zarządcze. • Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby, które chcą w swoich przedsiębiorstwach wdrożyć rozwiązania z dziedziny zarządzania projektowego.
 36. 36. Kontakt Biuro SPMP Biuro Certyfikacji SPMP Al. Jerozolimskie 29/12, tel: +48 22 622 08 78 00-508 Warszawa cert@spmp.org.pl tel: +48 22 622 21 12 fax: +48 22 622 21 10 biuro@spmp.org.pl Szkolenia unijne www.spmp.org.pl tel: +48 22 622 21 12 szkolenia@spmp.org.pl www.efs-spmp.org.pl

×