Knjiga Upoznaj sebe - sistem organa za varenje

Bilje Zdravlje
Bilje ZdravljeFitoterapija, prirodna medicina, zdrava ishrana

Štivo u ovoj knjizi napisano je posle dvadesetogodišnjeg ličnog iskustva o ishrani i zdravom životu, baveći se izučavanjem svojstava samoniklog lekovitog bilja kosmajskog podneblja u svrhu očuvanja zdravog ljudskog organizma i njihovog terapeutskog delovanja pri nastalim zdravstvenim problemima. Knjigu je napisao čovek bez zvaničnog medicinskog obrazovanja, zasnovanog na zdravstvenom samoobrazovanju, ličnom iskustvu i iskustvu sa drugim korisnicima, koji su se obraćali za pomoć, uglavnom,kada su imali zdravstvene probleme od opekotina, posekotina, raznih infekcija, disajnih problema, problema u probavnom sistemu i drugih problema. Razmišljanje koje proizilazi iz etike prosvetnog radnika da što uspešnije svoje znanje prenese drugima i tako im pomogne da u životu budu uspešniji, pobudila se želja da se uhvati olovka i papir i učini da sadržaj ove knjige bude dostupan javnosti. Ovo je skroman doprinos onima koji žele da upoznaju sebe. Knjiga je namenjena, uglavnom, medicinski neobrazovanim ljudima, koji žele da upoznaju sebe, kako bi živeli zdravije, srećnije i dugovečnije. Autor Cena knjige je 450 din. (4 eur) i možete da je naručite i kupite: - direktno od autora, - preko sajta www.bilje-zdravlje.com - preko telefona Mob: 063/80-87-608 Besplatno preuzmite poglavlja knjige za probno čitanje

Knjiga Upoznaj sebe - sistem organa za varenje
Knjiga Upoznaj sebe - sistem organa za varenje
Mr Pavle Šojić, prof.
Beograd, 2012.
UPOZNAJ SEBE
SISTEM ORGANA ZA VARENJE
Mr Pavle Šojić, prof.
UPOZNAJ SEBE
-sistem organa za varenje-
Izdavač i autor
Mr Pavle Šojić,prof.
Tel.0638087608
E-mail:
skap@beotel.net
www.bilje-zdravlje.com
Stručni konsultanti:
Dr Tomislav Jovanović,
profesor Medicinskog fakulteta, Beograd,
Prim.Dr Milovanka Jančev,
spec.interne medicine-kardiolog, Beograd,
Dr Đurđica Đurić, spec. opšte medicine
Lektura
Suzana Kalić
Korice
Danka Trifunović
Prelom i priprema za štampu
Studio za dizajn “Twins”
Vesna Kostić
Štampa
“Ton plus”,
Panete Tutundžića 10
11070 Novi Beograd
Tiraž
?
Sva prava zadržava autor.Nije dozvoljeno preštampavanje ili reprodukovanje u
bilo kojoj formi,elektronski ili mehanički,u delovima ili celini,bez pismene
dozvole autora.
ISBN
3
Pavle Šojić
SADRŽAJ
Predgovor ........................................................................................... 5
Uvod .................................................................................................... 7
1. Sistem organa za varenje ................................................ 11
1.1. Osnovni organi sistema za varenje ................................. 14
1.1.1.Ušna duplja .................................................................. 14
1.1.2.Ždrelo .......................................................................... 14
1.1.3.Jednjak ........................................................................ 17
1.1.4.Želudac ........................................................................ 20
1.1.5.Tanko crevo .................................................................. 23
1.1.6.Debelo crevo ................................................................. 25
1.2. Prateći organi sistema za varenje ................................... 28
1.2.1. Zubi ............................................................................ 28
1.2.2. Jezik ........................................................................... 28
1.2.3. Pljuvačne žlezde ........................................................... 28
1.2.4. Jetra ........................................................................... 30
1.2.5. Žučna kesa ................................................................... 32
1.2.6. Gušterača .................................................................... 34
2. O ishrani ................................................................................ 36
2.1. Ugljeni hidrati ................................................................... 39
2.2. Proteini .............................................................................. 42
2.3. Masti – lipidi ..................................................................... 45
2.4. Minerali ............................................................................. 46
2.5. Vitamini ............................................................................. 52
2.6. Voda ................................................................................... 55
2.7. Vlakna ............................................................................... 57
3. Holerterol .............................................................................. 58
4. Slobodni radikali ................................................................ 61
5. Acido-bazne vrednosti ...................................................... 62
6. Hrastov žir ............................................................................ 65
6.1. Škap kafa ........................................................................... 67
6.2. Kosmajski šejk .................................................................. 68
6.3. Brašno od žira ................................................................... 69
6.4. Medicinski ugljen ............................................................. 69
4
Upoznaj sebe
7. Neki poremećaji u probavnom sistemu i
metabolizmu ......................................................................... 69
7.1. Gorušica ............................................................................ 69
7.2. Gastritis ............................................................................. 70
7.3. Nadimanje ......................................................................... 71
7.4. Čir – ulkus ......................................................................... 72
7.5. Hemoroidi ......................................................................... 74
7.6. Dijabetes ............................................................................ 75
7.7. Anemija ............................................................................. 77
8. Prilozi ...................................................................................... 81
9. Literatura .............................................................................. 91
5
Pavle Šojić
PREDGOVOR
Štivo u ovoj knjizi napisano je posle dvadese-
togodišnjeg ličnog iskustva o ishrani i zdra-
vom životu,baveći se izučavanjem svojstava
samoniklog lekovitog bilja kosmajskog
podneblja u svrhu očuvanja zdravog ljud-
skog organizma i njihovog terapeutskog
delovanja pri nastalim zdravstvenim
problemima.
Knjigu je napisao čovek bez zva-
ničnog medicinskog obrazovanja,
zasnovanog na zdravstvenom sa-
moobrazovanju, ličnom iskustvu
i iskustvu sa drugim korisnicima,
koji su se obraćali za pomoć,
uglavnom,kadasuimalizdravstvene
probleme od opekotina, posekotina,
raznih infekcija, disajnih problema,
problema u probavnom sistemu i drugih
problema.
Razmišljanje koje proizilazi iz etike pros-
vetnog radnika da što uspešnije svoje znanje
prenese drugima i tako im pomogne da u životu
budu uspešniji, pobudila se želja da se uhvati olov-
ka i papir i učini da sadržaj ove knjige bude dostupan
javnosti. Ovo je skroman doprinos onima koji žele da up-
oznaju sebe.
Knjiga je namenjena, uglavnom, medicinski neobrazovanim lju-
dima, koji žele da upoznaju sebe, kako bi živeli zdravije, srećnije
i dugovečnije.
Autor
7
Pavle Šojić
UVOD
Da li ste razmišljali šta se dešava u vašem or-
ganizmu kada započinjete doručak, ručak ili
večeru? Kojim putem prolazi uzeta hrana?
Kakve se promene u hrani dešavaju na tom
putu? Koji organi u vašem organizmu
učestvuju u procesima prerade hrane?
Verovatno, većina će imati negativan
odgovor. Čitajući redove ovog štiva
pokušaće se dati odgovori na pre-
thodno postavljena i neka druga pi-
tanja, na način koji će, nadam se,
biti dovoljno razumljiv. Biće ma-
nje latinskih izraza i neće se ulaziti
u biohemijske procese i da se pri
tome ne izvode pogrešni zaključci.
Postoji uverenje da izložena materija
i interpretacija, ne odudara od stavova
oficijelne medicine, niti je to bila name-
ra. Sadržaji u knjizi sa kojim se upoznajete
nema nameru da vas savetuje da odbacite svog
lekara,da sami utvrđujete dijagnozu i samoinici-
jativno preduzimate terapiju, niti je namera, da kada
posetite svog lekara pokušate da sugerišete šta bi trebalo
preduzeti u otklanjanju nastalih zdravstvenih problema. Ne,
neka lekar radi profesionalno svoj posao onako kako nalaže
struka i nauka. Sebe smatrajte kao njegovog saradnika kome
saopštavate signale koje vam organizam šalje. Zato je potrebno i
upoznati sebe. Ovo je pokušaj, pomoći pri dilemi, šta bi trebalo
Potrebnojeupoznatisebe
8
Upoznaj sebe
učiniti da bi bili zdraviji? Šta bi, lično, trebali da uradite, pre
odlaska kod svog lekara i pre nego zatražite pomoć za otkla-
njanje nastalih zdravstvenih problema? Pokušaće se sugerisati
da menjate loše navike koje su dovele do nastalih zdravstvenih
problema. U razgovoru sa ljudima koji su se obraćali autoru
ove knjige, da im pomogne u nastalim zdravstvenim prob-
lemima, uočeno je da bi svi oni želeli da prihvate savete
za zdraviji život. Svi se pitaju: ,,Šta da radim i kako
dalje da živim da bi bio zdraviji?” Uočeno je da
mnogi ne razmišljaju šta je za njihov organizam
zdravo, u odnosu na hranu koju unose u or-
ganizam. Za svoje zdravlje spremni su da
okrive sve druge, samo ne sebe. Naš or-
ganizam je naš najbolji lekar. On nas
upozorava šta treba i kada treba nešto
učiniti. Zbog toga ga treba upoznati,
osluškivati i postupiti po njegovim
instrukcijama. On reaguje na hranu
koja mu ne odgovara, na stresnu
situaciju, zamor i ostale nadražaje.
Svaki čovek mora sebe upoznati
i osposobiti da pomogne svom or-
ganizmu,da zna šta treba činiti, da
signali koji su upućeni iz organizma
budu uvaženi. Pre nego što se uputite
kod svog lekara, potrebno je postaviti
sebi pitanje: ,,Da li sam ja učinio sve što je
u mojoj moći da ne dođe do takvog stanja u or-
ganizmu?”
Treba koristiti osobinu koju mi jedini,
kao biće, posedujemo da smo u stanju, na osnovu
saznanja o dešavanju u našem organizmu, korigujemo
sebe, od ishrane do ostalih svakodnevnih aktivnosti. Zbog
toga i ova knjiga ima terapijsku i edukativnu ulogu, da po-
mogne medicinski neobrazovanim ljudima da upoznaju sebe, da
zamene loše navike i pomognu sebi da žive zdravije, srećnije i
duže. Individualno se mora tragati za greškama i navikama koje
Trebaposlušatiporukekojenam
organizamsaopštava
9
Pavle Šojić
su dovele do narušavanja zdravstvenog stanja. Preventivno se
mora delovati da se spreči narušavanje zdravlja. Polazi se od toga
da je naš organizam, bez obzira na sličnu anatomiju i fiziologiju
svih organa sistema sa drugim životinjskim vrstama, ljudski or-
ganizam ima i svoje specifičnosti. Na njegovo funkcionisanje
deluju različiti faktori, kao što su duhovno/duševna i druga
stanja, čiji su efekti individualni. Čovek treba da prihvati
da u životu dosta zavisi od njega lično. Naš život je
naše reagovanje na stvorene okolnosti sredine, koje
su promenljive. Bogastvo čoveka je njegova
sposobnost da stalno reaguje na te promene u
cilju održavanja zdravog organizma. Orga-
nizam se mora pripremiti da ga spoljašnji
uticaji, bez obzira na njihov izvor nas-
tanka, ne ugroze, bilo stresnom situ-
acijom, zagađenjem, konfliktnim
događajima ili drugim. Priprema
organizma za odgovarajuće reago-
vanje nije uslovljena stepenom
obrazovanja, godinama života, po-
lom, već samo načinom razmiš-
ljanja. I zato treba upoznati sebe.
Ceo život je penjanje uz konopac.
Izdrživost konopca i sposobnost pe-
njanja uz njega svako gradi sam. Neki
se uz njega penju do, za njih, moguće
visine. Za druge je ,,svoj,, konopac pri pe-
njanju neizdrživ, kida se, a oni sa njim padaju,
najčešće, bez mogućnosti da se proces ponovi.
Ako ova knjiga bude uspela da vas pokrene da raz-
mišljate o sadržaju koji je dat u uvodnom delu, ona je
postigla cilj.
Unapred zahvaljujem se svima, koji će svoje utiske bez obzira
kakvi su, preneti autoru knjige na e-mail: skap@beotel.net
Naljudskozdravljeutičumnogifaktorinakoje
možemouticati
11
Pavle Šojić
1. SISTEM ORGANA ZA VARENJE
Prema svetskim pokazateljima deset posto stano-
vništva umire od starosti, dvadeset posto umire
u ratovima i nesrećnim slučajevima, sedam-
deset posto umire od bolesti. Od tih bolesti
osamdeset posto odnosi se na bolesti ko-
je proizilaze iz lošeg funkcionisanja
sistema organa za varenje, na koje mi
sami svojim saznanjima i htenjem
možemo uticati.
Čovek je jedini živi organizam
koji je u stanju da proučava sebe
i da na osnovu određenih sazna-
nja i informacija vrši korekciju u
svom ustaljenom životu sa ciljem
poboljšanja kvaliteta življenja.
U ljudskom telu odvijaju se hiljade
hemijskih reakcija po tačno utvrđenom
planu. Nekih smo svesni, ali većina od njh
se odvija bez naše svesti, autonomno.
Ljudski organizam je skup organskih sistema
koji su međusobno povezani, a čine ih:
1. Pokrovni,
2. Skeletni,
3. Mišićni,
4. Nervni,
5. Endokrini,
6. Kardiovaskularni,
7. Linfni,
Upoznavanjemsistemazavarenjeotvaramo
,,crnukutiju,,
12
Upoznaj sebe
8. Respiratorni,
9. Digestivni,
10. Urinarni,
11. Reproduktivni
Digestivni sistem (sistem organa za varenje), proteže
se od usta do čmara – anusa, završnog dela debelog
creva (sl.1) .
Sačinjavaju ga osnovni organi :
- usna duplja (cavum oris) poz.1,
- zdrelo (pharynx) poz.2,
- jednjak (esophagus) poz.3,
- želudac (gaster ) poz.4,
- tanko crevo
(intestinum tenuae) poz.5 i
- debelo crevo (intestinum cra-
ssum) poz.6.
Osim ovih osnovnih organa, dige-
stiji (varenju) pomažu i prateći
organi u koje se ubrajaju:
- zubi ( dentes) poz.7,
- jezik (lingua) poz.8,
- pljuvačne zlezde (glandulae
saliva tores),
- jetra (heper) poz.9,
- žučna kesa poz.10 i
- gušterača (pancreas) poz.11.
Organizam se snabdeva potrebnim vrstama i
količinama hranljivih sastojaka iz sredine koja ga
okružuje. Hranljivi sastojci nalaze se u raznim vrsta-
ma namirnica, kao sastavni sastojci. Hrana se u organima
za varenje razlaže na prostije delove, do nivoa kada hranljivi
sastojci prelaze iz crevnog sadržaja u krv kroz crevnu i krvnu
membranu. Hrana koja se unosi u organizam kreće se talasnim
(peristaltičkim) pokretima organa za varenje. Izdvajanje hran-
Puthranejeputsaznanjaorganazavarenje
13
Pavle Šojić
sl. 1
14
Upoznaj sebe
ljivih sastojaka potrebnih organizmu i njihovo razlaganje na
prostije sastojke omogućeno je lučenjem sokova pojedinih or-
gana. Apsorpcija (upijanje) hranljivih sastojaka, obavlja se u
dvanaestopalačnom, tankom i debelom crevu.
1.1. OSNOVNI ORGANI SISTEMA ZA
VARENJE
1.1.1. USNA DUPLJA (cavum oris)
Predstavlja početni deo sistema organa za
varenje i u njoj nakon unosa započinje
varenje (sl.2). Predvorje usne duplje je
pukotinski prostor koji se nalazi peri-
ferno od zubnih lukova. Napred je
ograničeno donjom (1) i gornjom
(2) usnama i obrazima (3). Pozadi
je ograničena gornjim (4) i donjim
(5) zubnim lukom.
U sredini, u obliku mesnatog je-
zička, nalazi se resica (7). Usnu
duplju od nosne odvaja meko i tvr-
do nepce. Na donjem delu usne du-
plje nalazi se jezik (6). Levo i desno
smešteni su lučni sluzokožni nabori (8).
Među njima po jedan nepčani krajnik (9).
1.1.2. ŽDRELO (pharynx)
Nalazi se na raskrsnici puteva za disanje i varenje (sl.3). To
je sluzokožno – mišićna cev koja se nalazi ispred kičmenog
stuba, od baze lobanje do 6. vratnog pršljena. Na prednjem zidu
donjeg dela ždrela, odmah ispod korena jezika nalazi se otvor
grkljana sa poklopcem (epiglotisom) gde se ukrštaju disajni put i
put hrane. Pri udahu zatvara se poklopac i na taj način sprečava
Uusnojdupljizapočinjeprocesvarenjahrane
82
Upoznaj sebe
Patent, Škap-kafa
83
Pavle Šojić
Stranica sa sajta Bilje - zdravlje
84
Upoznaj sebe
Intervju sa autorom knjige “Upoznaj sebe”, Pavlom Šojićem
85
Pavle Šojić
86
Upoznaj sebe
Škap-kafa
87
Pavle Šojić
Kosmajski šejk
88
Upoznaj sebe
Hleb sa mešavinom brašna od žira
Kiflice sa mešavinom brašna od žira
89
Pavle Šojić
Peljmeni sa mešavinom brašna od žira
90
Upoznaj sebe
U rukama zaštitnika životinja - Ljubiše:
“Ja se zdravo hranim i zato lepo izgledam.”
91
Pavle Šojić
9. Literatura
Tomislav Jovanović;Medicinska fiziologija, Defektološki1.	
fakultet, Beograd, 2004.
Milenko Uglješić; Klinički aspekti poremećaja2.	
gastrointestinalnog motiliteta – Dijagnostika i lečenje,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1998.
M. S. Ristić i ostali; Klinička propedevtika, Zavod za3.	
udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.
Р. Д. Синељников; Атлас, анатомии человека, Том3,4.	
Издатељство, Медицина, Москва,1968.
Josef H. Kaiser; Veliki Kneippov priručnik, August5.	
Cesarec, Zagreb,1984.
Arnold Foks, Beri Foks; Alternativno lečenje, Mono-6.	
Manana Press,1998.
Rudolf Štajner; Duhovna nauka i medicina, Jezgro, 2010.7.	
Dragoslav Životić; Lekovito bilje u narodnoj medicini,8.	
Partizanska knjiga, Beograd, 1985.
N. P. Pajić; Imenik lekovitog bilja sa spiskom raznih9.	
bolеsti, Knjižara Ranković i komp., Beograd,1936.
Jovan Tucakov; Lečenje biljem, Izdavačko preduzeće10.	
Rad, Beograd 1973.
Marija Treben; Zdravlje iz Božje apoteke11.	
Bilje za vaše zdravlje12.	 – Specijalni dodatak Vive,
Priredio, Prof. Dr Predrag Lukić
Džejms A. Djuk; Zelena apoteka, Narodna knjiga13.	 – Alfa,
Beograd, 1999.
Zoran Nikolić; Fitoterapija14.	 – prva knjiga, Autor izdavač,
Beograd, 2003.
Rade Marušić; Lekovitim biljem do zdravlja, Mladost,15.	
Zagreb,1985.
Valerija Tanović; Zdravlje na dlanu, Izdavač autor,16.	
Beograd, 2008.
92
Upoznaj sebe
Geri Nal; Enciklopedija prirodnog lečenja, Narodna17.	
knjiga – Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2000.
Maurice Messegue; Moj herbar zdravlja, Otokar18.	
Keršovani,Opatija

More Related Content

What's hot(20)

Banka pitanja windows- za 5 razred testBanka pitanja windows- za 5 razred test
Banka pitanja windows- za 5 razred test
Ivana Grujovic1.8K views
Kompjuterska grafikaKompjuterska grafika
Kompjuterska grafika
MirkoDimitrijevi1700 views
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
Ani Vilfan4.7K views
ciljevi i grane psihologijeciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologije
Anita Kliment14.2K views
Konfiguracija racunaraKonfiguracija racunara
Konfiguracija racunara
majapts9.4K views
18361 збірник контрольних робіт 6 клас18361 збірник контрольних робіт 6 клас
18361 збірник контрольних робіт 6 клас
Александр Гергардт5.4K views
Inteligencija II razred gimnazijeInteligencija II razred gimnazije
Inteligencija II razred gimnazije
Profpsiholog3.4K views
Kako Uspjesno UcitiKako Uspjesno Uciti
Kako Uspjesno Uciti
zeljkabilic13.6K views
Koncentracija i učenjeKoncentracija i učenje
Koncentracija i učenje
Ivana Čališ 3.5K views
školski projektiškolski projekti
školski projekti
ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Сад2.8K views
Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)
Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)
Надвірнянський інформаційно - методичний центр15.4K views
Veštačka inteligencijaVeštačka inteligencija
Veštačka inteligencija
Nikola Milosevic6.3K views

Viewers also liked

Gmo hranaGmo hrana
Gmo hranaZoran Mikan
456 views3 slides

Viewers also liked(6)

Intervju sa Pavlom SojicemIntervju sa Pavlom Sojicem
Intervju sa Pavlom Sojicem
Bilje Zdravlje6.6K views
Ukus i miris KosmajaUkus i miris Kosmaja
Ukus i miris Kosmaja
Zoran Mikan1.8K views
Gmo hranaGmo hrana
Gmo hrana
Zoran Mikan456 views
а з б у к аа з б у к а
а з б у к а
UciteljicaSmilja586 views
Здрава хранаЗдрава храна
Здрава храна
Лука Гледић1.7K views
Istine i lazi o ishrani  Istine i lazi o ishrani
Istine i lazi o ishrani
Sonja Lekovic1.4K views

Similar to Knjiga Upoznaj sebe - sistem organa za varenje

Aleksandar lowen  radostAleksandar lowen  radost
Aleksandar lowen radostNenad Radic
5.7K views364 slides

Similar to Knjiga Upoznaj sebe - sistem organa za varenje(20)

Aronovic boris  ciscenje organizmaAronovic boris  ciscenje organizma
Aronovic boris ciscenje organizma
Nenad Radic3.5K views
Apsolutno zdravlje-iiApsolutno zdravlje-ii
Apsolutno zdravlje-ii
Manojlovic Vaso757 views
Silva metod kontrole umaSilva metod kontrole uma
Silva metod kontrole uma
Vesna Dimic6.1K views
Aleksandar lowen  radostAleksandar lowen  radost
Aleksandar lowen radost
Nenad Radic5.7K views
Disanje butejkoDisanje butejko
Disanje butejko
premil19632.4K views
Nacela zdravog zivotaNacela zdravog zivota
Nacela zdravog zivota
Sekulic Sekule2.4K views
Dzozef marfi moc-podsvestiDzozef marfi moc-podsvesti
Dzozef marfi moc-podsvesti
Dzony9951.9K views
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
OS Desanka Maksimovic-Cokot4.2K views
Zdravstvena kulturaZdravstvena kultura
Zdravstvena kultura
Gordana Janevska11.4K views
Medicinska etika Medicinska etika
Medicinska etika
dr Šarac10.2K views
Menadzersko zdravlje  menadzmentMenadzersko zdravlje  menadzment
Menadzersko zdravlje menadzment
ilijaseminarski57 views
Važno je da brineš o sebi!Važno je da brineš o sebi!
Važno je da brineš o sebi!
Pogimnazija4.8K views

Knjiga Upoznaj sebe - sistem organa za varenje

 • 3. Mr Pavle Šojić, prof. Beograd, 2012. UPOZNAJ SEBE SISTEM ORGANA ZA VARENJE
 • 4. Mr Pavle Šojić, prof. UPOZNAJ SEBE -sistem organa za varenje- Izdavač i autor Mr Pavle Šojić,prof. Tel.0638087608 E-mail: skap@beotel.net www.bilje-zdravlje.com Stručni konsultanti: Dr Tomislav Jovanović, profesor Medicinskog fakulteta, Beograd, Prim.Dr Milovanka Jančev, spec.interne medicine-kardiolog, Beograd, Dr Đurđica Đurić, spec. opšte medicine Lektura Suzana Kalić Korice Danka Trifunović Prelom i priprema za štampu Studio za dizajn “Twins” Vesna Kostić Štampa “Ton plus”, Panete Tutundžića 10 11070 Novi Beograd Tiraž ? Sva prava zadržava autor.Nije dozvoljeno preštampavanje ili reprodukovanje u bilo kojoj formi,elektronski ili mehanički,u delovima ili celini,bez pismene dozvole autora. ISBN
 • 5. 3 Pavle Šojić SADRŽAJ Predgovor ........................................................................................... 5 Uvod .................................................................................................... 7 1. Sistem organa za varenje ................................................ 11 1.1. Osnovni organi sistema za varenje ................................. 14 1.1.1.Ušna duplja .................................................................. 14 1.1.2.Ždrelo .......................................................................... 14 1.1.3.Jednjak ........................................................................ 17 1.1.4.Želudac ........................................................................ 20 1.1.5.Tanko crevo .................................................................. 23 1.1.6.Debelo crevo ................................................................. 25 1.2. Prateći organi sistema za varenje ................................... 28 1.2.1. Zubi ............................................................................ 28 1.2.2. Jezik ........................................................................... 28 1.2.3. Pljuvačne žlezde ........................................................... 28 1.2.4. Jetra ........................................................................... 30 1.2.5. Žučna kesa ................................................................... 32 1.2.6. Gušterača .................................................................... 34 2. O ishrani ................................................................................ 36 2.1. Ugljeni hidrati ................................................................... 39 2.2. Proteini .............................................................................. 42 2.3. Masti – lipidi ..................................................................... 45 2.4. Minerali ............................................................................. 46 2.5. Vitamini ............................................................................. 52 2.6. Voda ................................................................................... 55 2.7. Vlakna ............................................................................... 57 3. Holerterol .............................................................................. 58 4. Slobodni radikali ................................................................ 61 5. Acido-bazne vrednosti ...................................................... 62 6. Hrastov žir ............................................................................ 65 6.1. Škap kafa ........................................................................... 67 6.2. Kosmajski šejk .................................................................. 68 6.3. Brašno od žira ................................................................... 69 6.4. Medicinski ugljen ............................................................. 69
 • 6. 4 Upoznaj sebe 7. Neki poremećaji u probavnom sistemu i metabolizmu ......................................................................... 69 7.1. Gorušica ............................................................................ 69 7.2. Gastritis ............................................................................. 70 7.3. Nadimanje ......................................................................... 71 7.4. Čir – ulkus ......................................................................... 72 7.5. Hemoroidi ......................................................................... 74 7.6. Dijabetes ............................................................................ 75 7.7. Anemija ............................................................................. 77 8. Prilozi ...................................................................................... 81 9. Literatura .............................................................................. 91
 • 7. 5 Pavle Šojić PREDGOVOR Štivo u ovoj knjizi napisano je posle dvadese- togodišnjeg ličnog iskustva o ishrani i zdra- vom životu,baveći se izučavanjem svojstava samoniklog lekovitog bilja kosmajskog podneblja u svrhu očuvanja zdravog ljud- skog organizma i njihovog terapeutskog delovanja pri nastalim zdravstvenim problemima. Knjigu je napisao čovek bez zva- ničnog medicinskog obrazovanja, zasnovanog na zdravstvenom sa- moobrazovanju, ličnom iskustvu i iskustvu sa drugim korisnicima, koji su se obraćali za pomoć, uglavnom,kadasuimalizdravstvene probleme od opekotina, posekotina, raznih infekcija, disajnih problema, problema u probavnom sistemu i drugih problema. Razmišljanje koje proizilazi iz etike pros- vetnog radnika da što uspešnije svoje znanje prenese drugima i tako im pomogne da u životu budu uspešniji, pobudila se želja da se uhvati olov- ka i papir i učini da sadržaj ove knjige bude dostupan javnosti. Ovo je skroman doprinos onima koji žele da up- oznaju sebe. Knjiga je namenjena, uglavnom, medicinski neobrazovanim lju- dima, koji žele da upoznaju sebe, kako bi živeli zdravije, srećnije i dugovečnije. Autor
 • 8. 7 Pavle Šojić UVOD Da li ste razmišljali šta se dešava u vašem or- ganizmu kada započinjete doručak, ručak ili večeru? Kojim putem prolazi uzeta hrana? Kakve se promene u hrani dešavaju na tom putu? Koji organi u vašem organizmu učestvuju u procesima prerade hrane? Verovatno, većina će imati negativan odgovor. Čitajući redove ovog štiva pokušaće se dati odgovori na pre- thodno postavljena i neka druga pi- tanja, na način koji će, nadam se, biti dovoljno razumljiv. Biće ma- nje latinskih izraza i neće se ulaziti u biohemijske procese i da se pri tome ne izvode pogrešni zaključci. Postoji uverenje da izložena materija i interpretacija, ne odudara od stavova oficijelne medicine, niti je to bila name- ra. Sadržaji u knjizi sa kojim se upoznajete nema nameru da vas savetuje da odbacite svog lekara,da sami utvrđujete dijagnozu i samoinici- jativno preduzimate terapiju, niti je namera, da kada posetite svog lekara pokušate da sugerišete šta bi trebalo preduzeti u otklanjanju nastalih zdravstvenih problema. Ne, neka lekar radi profesionalno svoj posao onako kako nalaže struka i nauka. Sebe smatrajte kao njegovog saradnika kome saopštavate signale koje vam organizam šalje. Zato je potrebno i upoznati sebe. Ovo je pokušaj, pomoći pri dilemi, šta bi trebalo Potrebnojeupoznatisebe
 • 9. 8 Upoznaj sebe učiniti da bi bili zdraviji? Šta bi, lično, trebali da uradite, pre odlaska kod svog lekara i pre nego zatražite pomoć za otkla- njanje nastalih zdravstvenih problema? Pokušaće se sugerisati da menjate loše navike koje su dovele do nastalih zdravstvenih problema. U razgovoru sa ljudima koji su se obraćali autoru ove knjige, da im pomogne u nastalim zdravstvenim prob- lemima, uočeno je da bi svi oni želeli da prihvate savete za zdraviji život. Svi se pitaju: ,,Šta da radim i kako dalje da živim da bi bio zdraviji?” Uočeno je da mnogi ne razmišljaju šta je za njihov organizam zdravo, u odnosu na hranu koju unose u or- ganizam. Za svoje zdravlje spremni su da okrive sve druge, samo ne sebe. Naš or- ganizam je naš najbolji lekar. On nas upozorava šta treba i kada treba nešto učiniti. Zbog toga ga treba upoznati, osluškivati i postupiti po njegovim instrukcijama. On reaguje na hranu koja mu ne odgovara, na stresnu situaciju, zamor i ostale nadražaje. Svaki čovek mora sebe upoznati i osposobiti da pomogne svom or- ganizmu,da zna šta treba činiti, da signali koji su upućeni iz organizma budu uvaženi. Pre nego što se uputite kod svog lekara, potrebno je postaviti sebi pitanje: ,,Da li sam ja učinio sve što je u mojoj moći da ne dođe do takvog stanja u or- ganizmu?” Treba koristiti osobinu koju mi jedini, kao biće, posedujemo da smo u stanju, na osnovu saznanja o dešavanju u našem organizmu, korigujemo sebe, od ishrane do ostalih svakodnevnih aktivnosti. Zbog toga i ova knjiga ima terapijsku i edukativnu ulogu, da po- mogne medicinski neobrazovanim ljudima da upoznaju sebe, da zamene loše navike i pomognu sebi da žive zdravije, srećnije i duže. Individualno se mora tragati za greškama i navikama koje Trebaposlušatiporukekojenam organizamsaopštava
 • 10. 9 Pavle Šojić su dovele do narušavanja zdravstvenog stanja. Preventivno se mora delovati da se spreči narušavanje zdravlja. Polazi se od toga da je naš organizam, bez obzira na sličnu anatomiju i fiziologiju svih organa sistema sa drugim životinjskim vrstama, ljudski or- ganizam ima i svoje specifičnosti. Na njegovo funkcionisanje deluju različiti faktori, kao što su duhovno/duševna i druga stanja, čiji su efekti individualni. Čovek treba da prihvati da u životu dosta zavisi od njega lično. Naš život je naše reagovanje na stvorene okolnosti sredine, koje su promenljive. Bogastvo čoveka je njegova sposobnost da stalno reaguje na te promene u cilju održavanja zdravog organizma. Orga- nizam se mora pripremiti da ga spoljašnji uticaji, bez obzira na njihov izvor nas- tanka, ne ugroze, bilo stresnom situ- acijom, zagađenjem, konfliktnim događajima ili drugim. Priprema organizma za odgovarajuće reago- vanje nije uslovljena stepenom obrazovanja, godinama života, po- lom, već samo načinom razmiš- ljanja. I zato treba upoznati sebe. Ceo život je penjanje uz konopac. Izdrživost konopca i sposobnost pe- njanja uz njega svako gradi sam. Neki se uz njega penju do, za njih, moguće visine. Za druge je ,,svoj,, konopac pri pe- njanju neizdrživ, kida se, a oni sa njim padaju, najčešće, bez mogućnosti da se proces ponovi. Ako ova knjiga bude uspela da vas pokrene da raz- mišljate o sadržaju koji je dat u uvodnom delu, ona je postigla cilj. Unapred zahvaljujem se svima, koji će svoje utiske bez obzira kakvi su, preneti autoru knjige na e-mail: skap@beotel.net Naljudskozdravljeutičumnogifaktorinakoje možemouticati
 • 11. 11 Pavle Šojić 1. SISTEM ORGANA ZA VARENJE Prema svetskim pokazateljima deset posto stano- vništva umire od starosti, dvadeset posto umire u ratovima i nesrećnim slučajevima, sedam- deset posto umire od bolesti. Od tih bolesti osamdeset posto odnosi se na bolesti ko- je proizilaze iz lošeg funkcionisanja sistema organa za varenje, na koje mi sami svojim saznanjima i htenjem možemo uticati. Čovek je jedini živi organizam koji je u stanju da proučava sebe i da na osnovu određenih sazna- nja i informacija vrši korekciju u svom ustaljenom životu sa ciljem poboljšanja kvaliteta življenja. U ljudskom telu odvijaju se hiljade hemijskih reakcija po tačno utvrđenom planu. Nekih smo svesni, ali većina od njh se odvija bez naše svesti, autonomno. Ljudski organizam je skup organskih sistema koji su međusobno povezani, a čine ih: 1. Pokrovni, 2. Skeletni, 3. Mišićni, 4. Nervni, 5. Endokrini, 6. Kardiovaskularni, 7. Linfni, Upoznavanjemsistemazavarenjeotvaramo ,,crnukutiju,,
 • 12. 12 Upoznaj sebe 8. Respiratorni, 9. Digestivni, 10. Urinarni, 11. Reproduktivni Digestivni sistem (sistem organa za varenje), proteže se od usta do čmara – anusa, završnog dela debelog creva (sl.1) . Sačinjavaju ga osnovni organi : - usna duplja (cavum oris) poz.1, - zdrelo (pharynx) poz.2, - jednjak (esophagus) poz.3, - želudac (gaster ) poz.4, - tanko crevo (intestinum tenuae) poz.5 i - debelo crevo (intestinum cra- ssum) poz.6. Osim ovih osnovnih organa, dige- stiji (varenju) pomažu i prateći organi u koje se ubrajaju: - zubi ( dentes) poz.7, - jezik (lingua) poz.8, - pljuvačne zlezde (glandulae saliva tores), - jetra (heper) poz.9, - žučna kesa poz.10 i - gušterača (pancreas) poz.11. Organizam se snabdeva potrebnim vrstama i količinama hranljivih sastojaka iz sredine koja ga okružuje. Hranljivi sastojci nalaze se u raznim vrsta- ma namirnica, kao sastavni sastojci. Hrana se u organima za varenje razlaže na prostije delove, do nivoa kada hranljivi sastojci prelaze iz crevnog sadržaja u krv kroz crevnu i krvnu membranu. Hrana koja se unosi u organizam kreće se talasnim (peristaltičkim) pokretima organa za varenje. Izdvajanje hran- Puthranejeputsaznanjaorganazavarenje
 • 14. 14 Upoznaj sebe ljivih sastojaka potrebnih organizmu i njihovo razlaganje na prostije sastojke omogućeno je lučenjem sokova pojedinih or- gana. Apsorpcija (upijanje) hranljivih sastojaka, obavlja se u dvanaestopalačnom, tankom i debelom crevu. 1.1. OSNOVNI ORGANI SISTEMA ZA VARENJE 1.1.1. USNA DUPLJA (cavum oris) Predstavlja početni deo sistema organa za varenje i u njoj nakon unosa započinje varenje (sl.2). Predvorje usne duplje je pukotinski prostor koji se nalazi peri- ferno od zubnih lukova. Napred je ograničeno donjom (1) i gornjom (2) usnama i obrazima (3). Pozadi je ograničena gornjim (4) i donjim (5) zubnim lukom. U sredini, u obliku mesnatog je- zička, nalazi se resica (7). Usnu duplju od nosne odvaja meko i tvr- do nepce. Na donjem delu usne du- plje nalazi se jezik (6). Levo i desno smešteni su lučni sluzokožni nabori (8). Među njima po jedan nepčani krajnik (9). 1.1.2. ŽDRELO (pharynx) Nalazi se na raskrsnici puteva za disanje i varenje (sl.3). To je sluzokožno – mišićna cev koja se nalazi ispred kičmenog stuba, od baze lobanje do 6. vratnog pršljena. Na prednjem zidu donjeg dela ždrela, odmah ispod korena jezika nalazi se otvor grkljana sa poklopcem (epiglotisom) gde se ukrštaju disajni put i put hrane. Pri udahu zatvara se poklopac i na taj način sprečava Uusnojdupljizapočinjeprocesvarenjahrane
 • 16. 83 Pavle Šojić Stranica sa sajta Bilje - zdravlje
 • 17. 84 Upoznaj sebe Intervju sa autorom knjige “Upoznaj sebe”, Pavlom Šojićem
 • 21. 88 Upoznaj sebe Hleb sa mešavinom brašna od žira Kiflice sa mešavinom brašna od žira
 • 22. 89 Pavle Šojić Peljmeni sa mešavinom brašna od žira
 • 23. 90 Upoznaj sebe U rukama zaštitnika životinja - Ljubiše: “Ja se zdravo hranim i zato lepo izgledam.”
 • 24. 91 Pavle Šojić 9. Literatura Tomislav Jovanović;Medicinska fiziologija, Defektološki1. fakultet, Beograd, 2004. Milenko Uglješić; Klinički aspekti poremećaja2. gastrointestinalnog motiliteta – Dijagnostika i lečenje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1998. M. S. Ristić i ostali; Klinička propedevtika, Zavod za3. udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996. Р. Д. Синељников; Атлас, анатомии человека, Том3,4. Издатељство, Медицина, Москва,1968. Josef H. Kaiser; Veliki Kneippov priručnik, August5. Cesarec, Zagreb,1984. Arnold Foks, Beri Foks; Alternativno lečenje, Mono-6. Manana Press,1998. Rudolf Štajner; Duhovna nauka i medicina, Jezgro, 2010.7. Dragoslav Životić; Lekovito bilje u narodnoj medicini,8. Partizanska knjiga, Beograd, 1985. N. P. Pajić; Imenik lekovitog bilja sa spiskom raznih9. bolеsti, Knjižara Ranković i komp., Beograd,1936. Jovan Tucakov; Lečenje biljem, Izdavačko preduzeće10. Rad, Beograd 1973. Marija Treben; Zdravlje iz Božje apoteke11. Bilje za vaše zdravlje12. – Specijalni dodatak Vive, Priredio, Prof. Dr Predrag Lukić Džejms A. Djuk; Zelena apoteka, Narodna knjiga13. – Alfa, Beograd, 1999. Zoran Nikolić; Fitoterapija14. – prva knjiga, Autor izdavač, Beograd, 2003. Rade Marušić; Lekovitim biljem do zdravlja, Mladost,15. Zagreb,1985. Valerija Tanović; Zdravlje na dlanu, Izdavač autor,16. Beograd, 2008.
 • 25. 92 Upoznaj sebe Geri Nal; Enciklopedija prirodnog lečenja, Narodna17. knjiga – Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2000. Maurice Messegue; Moj herbar zdravlja, Otokar18. Keršovani,Opatija