Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

На терезах Феміди

940 views

Published on

Нові надходження юридичної літератури до фонду Наукової бібліотеки ЧНТУ.

Published in: Education
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

На терезах Феміди

 1. 1. На терезах Феміди
 2. 2. Шестой выпуск «Альманаха цивилистики» включает труды преподавателей кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, ученых-цивилистов других национальных и иностранных центров, практикующих юристов. В сборнике рассматриваются актуальные вопросы методологии частного права и общие положения гражданского права, исследуются проблемы вещного права и права интеллектуальной собственности, обязательственного, семейного и международного частного права, анализируются межотраслевые связи гражданского права, проводится характеристика отдельных аспектов методики гражданского права и системы высшего юридического образования. 347 А 57 Альманах цивилистики : сборник статей. Вып. 6 / под. ред. Р. А. Майданика. – К. : Алерта, 2014. – 554 с.
 3. 3. 34:316.346.2(477)(075.8) А 67 Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України : підруч. / Н. В. Аніщук. – О. : Фенікс, 2013. – 208 с. Підручник висвітлює основи гендерного права України. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції як нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне право як нову комплексну галузь права.
 4. 4. 347.95(075.8) В 43 Виконавче провадження : навч.- практ. посіб. / В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. І. Бігун та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2014. – 704 с. Досліджено теоретичні проблеми виконавчого впровадження як юридичної процедури, що має специфічні предмет, коло суб’єктів, процесуальну форму, та є органічною частиною судового розгляду відповідно до практики Європейського суду з прав людини. Розглядаються процедури здійснення окремих виконавчих дій, питання повороту виконання судових рішень, судового контролю за виконанням судових рішень, визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародного комерційного арбітражу.
 5. 5. 343.163(477)(075.8) К 23 Каркач, П. М. Основні конституційні функції прокуратури України : навч. посіб. / П. М. Каркач. – Х. : Право, 2014. – 248 с. У навчальному посібнику розглядаються конституційні функції прокуратури – підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, і нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
 6. 6. 343.8(477)(075.8) К 82 Кримінально-виконавче право : підруч./ за ред. В. В. Голіни, А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 392 с. У Загальній частині підручника розкриваються поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу, характеризуються правовий статус засуджених та міжнародні стандарти поводження з ними. В Особливій частині висвітлюються порядок, умови й особливості виконання та відбування всіх видів покарань, а також порядок звільнення від відбування покарань різних категорій засуджених та здійснення нагляду і контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.
 7. 7. 343.9(477)(075.8) К 82 Кримінологія : підруч./ за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 439 с. Загальна частина підручника присвячена розгляду теоретичних основ кримінологічної науки: предмета, методології і методики, історії розвитку кримінологічних ідей, поняття та вимірів злочинності, її детермінації, особистості злочинців і потерпілих від злочинів, кримінологічної політики в Україні, запобіганню злочинності, кримінологічному прогнозуванню і плануванню, світовому досвіду боротьби зі злочинністю. В Особливій частині наведені сучасні уявлення про кримінологічні характеристики, методи і технології запобігання й протидії окремим частинам та видам злочинності.
 8. 8. 67.404.91 К 56 Коверзнев, В. О. Конкурентне право : навч. посіб. / В. О. Коверзнев. – Ніжин : Лук'яненко В. В. ТПК "Орхідея", 2014. - 240 с. В посібнику викладено основні етапи становлення та загальні засади конкурентного права; правові способи захисту економічної конкуренції та регулювання діяльності природних монополій: основні завдання і компетенція органів Антимонопольного комітету України та їх посадових осіб.
 9. 9. 67.404.013.11 К 68 Корпоративне право / : навч. посіб. / О. В. Гарагонич, С. М. Грудницька, Е. Е. Бекірова, Ю. М. Бисага; за заг. ред. О. В. Гарагонича, С. М. Грудницької. - К. : Слово, 2014. - 344 с. В навчальному посібнику розглядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової діяльності нормативно-правового утворення - корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств.
 10. 10. 346(477)(075.8) Л 33 Лебідь, В. І. Господарське право: навч.посіб. / В. І. Лебідь, Н. О. Можарська, Л. Л. Нескороджена. - 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Правова єдність, 2014. – 416 с. Навчальний посібник укладено відповідно до нормативно-правових актів станом на 01.06.2014 р. і висвітлює основні теми та інститути господарського права – загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб’єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов’язання, господарсько-правова відповідальність) та спеціальної частини( особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, спеціальних режимів господарювання тощо).
 11. 11. 343.13(075.8) М 75 Молдован, А. В. Судова промова : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С. Богдан. – К. : Правова єдність, 2014. – 288 с. Перший розділ посібника – теорія судової промови. Тут подається процес підготовки судових промов : обвинувачів і захисників, а також інших учасників судових дебатів. Другий розділ – практика судової промови. Він містить обвинувальні і захисні судові промови для практичного опрацювання.
 12. 12. 347.965(477)(075.8) О 64 Організація роботи адвокатури в Україні : навч.посіб. / за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2014. – 392 с. На основі чинного законодавства розглянуто основні питання організації роботи адвокатури в Україні.
 13. 13. 347.97/.99(477)(075.8) О 64 Організація судових та правоохоронних органів : підруч. / за. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2014. – 448 с. У підручнику на основі чинного законодавства, практики його застосування і досягнень правової науки розглядаються статус судових та правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи організації та функціонування. Особлива увага приділена розкриттю природи судової влади, визначенню системи і змісту її функцій, класифікації її принципів. Значне місце займає викладення принципів і порядку побудови судової системи України, їх відповідність міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості та доступності правосуддя.
 14. 14. 341.9(075.8) М 58 Міжнародне приватне право : підруч. / за ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2015. – 320 с. У підручнику висвітлено загальні засади, що характеризують природу та специфіку міжнародного приватного права , а також розглянуто основні підгалузі та інститути: право власності, право інтелектуальної власності, правочини та зобов’язання , трудові,шлюбно-сімейні та спадкові відносини. Значну увагу приділено питанням міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу.
 15. 15. 340(075.8) П 68 Правознавство : навч. посіб. / С. Н. Дрожжина, О. О. Одінцова, В. О. Кондратьєв та ін.; за ред.С. В. Дрожжиної. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2010. – 350 с. Посібник спрямований на формування системи знань з теорії держави і права та його провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.
 16. 16. 343.13(477)(075.8) Т 35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. Академічне видання / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2014. – 438 с. Пропонований підручник являє собою унікальну працю – фундаментальний системний курс кримінально-процесуального права нового тисячоліття, підготовлений на основі КПК України 2012 року з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини, сучасних законодавчих та інших нормативних актів. У підручнику подано аналіз сучасного стану кримінально-процесуального законодавства, розглянуто актуальні проблеми кримінально- процесуальної науки.
 17. 17. 349.2(477)(075.8) Т 78 Трудове право України : підруч./ С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. А. Прудников. – 5-те вид., доп. – Право, 2014. – 758 с.
 18. 18. 347.73(477)(075.8) Ф 59 Фінансове право : підруч. / за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2013. – 400 с. У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано найважливіші інститути фінансового права: фінансовий контроль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльності тощо.
 19. 19. 347.965(075.8) Ф 61 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підруч. / Д. П. Фіолевський. – 3-тє вид, випр. і допов. – К. : Алерта, 2014. – 624 с. У підручнику досліджуються філософсько- історичні чинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність2, ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» та нового КПК.
 20. 20. 347.73(477)(075.8) Ц 58 Цивільне право України. Договірні та не договірні зобов’язання : підруч. / за заг. ред. С. С. Бичкової. - 3-тє вид., змін. та допов. – К. : Алерта, 2014. – 496 с. У підручнику на підставі чинного цивільного законодавства України, судової і договірної практики, положень і догм цивілістики висвітлюються основні засади, особливості та проблеми правового регулювання договірних і не договірних зобов’язань. Цивільне законодавство аналізується станом на 1 жовтня 2013 р.
 21. 21. 347.73(477)(075.8) Ц 58 Цивільне право України : Загальна частина / за ред. І. А. Бірюкова і Ю. О.Заіки. – К. : Алерта, 2014. – 510 с. У підручнику висвітлені: питання Загальної частини цивільного права, права власності, спадкове право, право інтелектуальної власності та загальне вчення про зобов’язання та договори. Поруч з аналізом нормативних актів в підручнику представлена і судова практика, розглянуті окремі теоретичні концепції вітчизняних вчених з основних проблем цивільного права.
 22. 22. 347.73(477)(075.8) Ц 58 Цивільний процес України : підруч. / за заг. ред. М. М. Ясинка. – К. : Алерта, 2014. – 744 с. У підручнику сформульовані теоретичні основи цивільного процесуального права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриття проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх інстанційних рівнях судової системи України. Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних строків, підвідомчості та підсудності справ, доказів та доказування, судового наказу, судових витрат, позовного та окремого провадження, звернення судових рішень до виконання тощо.

×