Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Se304 lec6

 • Login to see the comments

Se304 lec6

 1. 1. SE304 ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН УДИРДАХ СИСТЕМБатлав: ПХТ-ийн эрхлэгч Г.ЭРДЭНЭЧИМЭГ SQL Функц, операторуудтай ажиллах ЛЕКЦ №6ШУТИС-Ñ¿ÒÑ, Ìàãèñòð Ë.Áàòáèëýã (bayanzeerd2002@yahoo.com, +976-88515155)
 2. 2. ХҮСНЭГТ ҮҮСГЭХCREATE TABLE table_name(col1 TYPE1, col2TYPE2, ..., colN TYPEN); ЖИШЭЭCREATE TABLE book(b_nameVARCHAR(50), author VARCHAR(30), yearDATETIME);
 3. 3. ҮР ДҮН:
 4. 4. Table-д өгөгдөл оруулах Table-д өгөгдөл оруулахдаа INSERT INTO коммандыг ашигладаг.> INSERT INTO table_name(col1, col2, ..., colM) VALUES(val1, val2, ..., valM);Энэ Query ажиллахад хүснэгтэнд нэг мөр нэмэгдэх ба уг мөрний col1, col2, ...,colM баганад харгалзах утга нь val1, val2, ..., valM байна.Ж. Өмнөх book table-д өгөгдөл оруулъя.> INSERT INTO book(b_name, author, year) VALUES(‘SQL2008, ‘Bolormaa,2012-01-01);Бүх баганад нь утга оруулах тохиолдолд утга оруулах багануудын нэрийгбичих шаардлагагүй. Жишээлбэл,> INSERT INTO book VALUES(‘Java2, ‘Nambaa, 2012-04-01);
 5. 5. Book_db өгөгдлийн санд байгаа book хүснэгтэнд өгөгдөл нэмж байгаажишээ Үр дүн:
 6. 6. Table-ийн өгөгдлийг харах Table-ийн өгөгдлийг SELECT (+FROM) коммандынтусламжтайгаар харна.> SELECT col1, col2, ..., colM FROM table_name;Үүнд: col1, col2, .., colM: утгыгг нь харах гэж байгаа баганууд. table_name: table-ийн нэр.
 7. 7. Жишээлбэл:SELECT name, author FROM book;
 8. 8. Table-ийг UPDATE хийх (өгөгдлүүдийг өөрчлөх) Table-д оруулсан утга буюу байгаа утгыгзасах(өөрчлөх) тохиолдол олонтаа тохиолддог.Үүнийг UPDATE коммандын тусламжтайгааргүйцэтгэнэ. Формат нь:UPDATE table_nameSET column1=value1, column2=value2,…WHERE some_column=some_value;
 9. 9. Table-ийн бүх өгөгдөл(бүх баганы утга)-ийг харах бол> SELECT * FROM table_name;
 10. 10. Нөхцөл зааж өгөгдлийн утгыг өөрчлөхUPDATE book SET author=‘Sukhbaatar WHERE name=‘Nambaa; ҮР ДҮН:
 11. 11. Нөхцөл зааж өгөгдлийн утгыг өөрчлөх
 12. 12. WHERE НӨХЦЛӨӨР ШҮҮЛТ ХИЙХТодорхой нөхцөлийг хангах мөрүүдийг WHERE нөөцүг(key word)-ийн тусламжтайгаар шүүж харж болно.> SELECT * FROM table_name WHERE condition;эсвэл > SELECT col1, col2, ..., colM FROM table_nameWHERE condition; condition: ямар нэгэн логик нөхцөл. Энгийн байхалбагүй, логик холбоосууд(AND, OR)-аар холбогдсоннийлмэл бүтэцтэй байж болно.
 13. 13. ТОДОРХОЙ НӨХЦЛӨӨР ШҮҮХ
 14. 14. USE [DATABASE]GOSELECT column_name(s)FROM tabel_nameWHERE column_name IN(value1, value2,…)
 15. 15. ДАВХАР НӨХЦӨЛ АШИГЛАН ӨГӨГДЛИЙН ГАРГАЖ АВАХ
 16. 16. ЖИШЭЭ:
 17. 17. Table-ээс өгөгдөл устгахTable-ээс өгөгдөл устгахдаа DELETE коммандыгхэрэглэнэ. Форат нь: DELETE FROM table_name WHERE conditon;Энэ нь table_name нэртэй table-ийн condition нөхцөлийгхангах мөрүүдийг устгана гэсэн үг.
 18. 18. Жишээ:
 19. 19. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×