Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Se304 lec11

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Se304 lec11

 1. 1. SE304 ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН УДИРДАХ СИСТЕМБатлав: ПХТ-ийн эрхлэгч Г.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Өгөгдлийн санг visual studio –д холбох ЛЕКЦ №11ШУТИС-Ñ¿ÒÑ, Ìàãèñòð Ë.Áàòáèëýã (bayanzeerd2002@yahoo.com, +976-88515155)
 2. 2. Өгөгдлийн баазтай ажиллахMicrosoft visual Studio .NET 2008 – аа нээж Newproject үүсгэнэ. Баазаа холбож ашиглахад хэд хэдэналхамтай. Үүнд:odbcDataConnection үүсгэх:1. Toolbox -> OdbcConnection сонгоод DoubleClickхийнэ.2. Үүссэн odbcConnection1-ийн ConnectionStringproperty-оос <new connection>-г сонгоно.
 3. 3. 3. Select Data Source цонхны Machine Data Source-оос бидний үүсгэсэнStudDB Data source-ийг сонгожodbcDataAdapter үүсгэх•Toolbox -> odbcDataAdapter сонгоодDoubleClick хийнэ.
 4. 4. 2. Data Adapter Configuration Wizard цонхныNext товчийг дарна.3. Data Adapter Configuration Wizard ->Choose Your Data Connection-оосбаазыг сонгож Next дарна.4. Data Adapter Configuration Wizard ->Choose a Query Type-аас Use SQLStatement-ийг сонгоод Next дарна.
 5. 5. 5. Data Adapter Configuration Wizard -> Generate the SQL statement-ээс Query Builder товчийг дарна. Ингэхэд Add Tableцонх гарч ирэх бөгөөд Student table - ийг сонгоно.
 6. 6. (Энэ нь тухайн odbcDataAdapter-д харгалзах table юм) Add товч дарна.6. Гарч ирэх цонхноос гаргах атрибутуудаа сонгоно. ОК дарна. ИнгэснээрGenerate SQL statement-ийг хялбараар хийж байгаа Next дарна.
 7. 7. DataSet үүсгэх:1. DataSet-ийг хялбараар үүсгэхийн тулд odbcDataAdapter дээрхулганы баруун товчийг дарж Generate DataSet... -ыг сонгоно.
 8. 8. 2. Хэрэв шинээр үүсгэх бол new сонголтыгидэвхижүүлэж нэрээ өгч үүсгэнэ. Үүсгэчихсэн DataSetдээр нэмэхдээ existing сонголтыг идэвхижүүлнэИнгэхдээ оруулах odbcDataAdapter-аа сонгож ОК дарна.
 9. 9. DataGrid componentашиглан өгөгдлийгхаруулах:1. Toolbox -> WindowsForms -> DataGrid –ийгсонгоно. 2. Өгөгдлөө DataGrid-дхаруулахын тулд юуныөмнө DataSource propertyдDataSet-ээ сонгоно. МөнDataMember property-дDataGrid-дхаруулах Table-ээсонгоно.
 10. 10. 3. DataGrid-д бичлэгүүдийг харуулахдаа Fill хийхшаардлагатай. Учир нь программын design үедDataGrid-д өгөгдөл харагддаггүй. Fill командыгбичиaж өгснөөр программ Rut time үед DataGrid-дөгөгдөл харагдах болно. Fill хийх кодыг доорхаруулав.odbcDataAdapter1.Fill(dataSet11.Stud_burtgel);
 11. 11. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×