Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

673 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цахим тест

  1. 1. Нүүр хуудас Цахим тест Сургууль 44 Багшийн нэр Анги бүлэг 8a Хичээлийн нэрСурагчийн нэрс Цолмон Хичээлийн сэдэвШалгалтын хувилбар сонгох: Хувилбар­1 Хувилбар­2 Хуудас 1
  2. 2. Нүүр хуудасим тест Бямбаноров Математик Квадрат тэгшитгэл ДҮН Хуудас 2
  3. 3. хувилбар­1 ХУВИЛБАР­1Тест:1 y=­2x²   функцийн графикийг байгуулахдаа   y=2x²   функцийн  графикийг   ......... тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй буулгана. а. ox  b. oy Хариу aТест:2 2 x −5x6=0 тэгшитгэлийг бод  а.  2;3 b. 1;6 c. ­2;­3 хариу b d.  ­6;­1Тест:3 x 2 −6x90  тэнцэтгэл бишийг бод а.  бүх бодит тоонууд b. 3­с их тоонууд хариу d c. 3­с бага тоонууд d.  3­с ялгаатай бүх бодит тооТест:4 y=ax²+bx+c  хэлбэрийн функцийн график  шулуун байнаТест:5Дараах функцүүдийн графикуудын график ямар муруй үүсхийг харгалзуул 1 y=3x 2−7x12 а.  тойрог 1 2 y=2x−5 b. парабол хариу 2 2 2  x−2  y =9 3 c. шулуун 3             НҮҮР ХУУДАС Хуудас 3
  4. 4. хувилбар­1уул b c a       НҮҮР ХУУДАС Хуудас 4
  5. 5. хувилбар­2 ХУВИЛБАР­2Тест:1 y=­3x²   функцийн графикийг байгуулахдаа   y=3x²   функцийн  графикийг   ......... тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй буулгана. а. ox  b. oy Хариу aТест:2 2 x −6x8=0 тэгшитгэлийг бод  а.  2;­4 b. 2;4 c. ­2;­4 хариу b d.  ­2;4Тест:3 2 x −4x 40  тэнцэтгэл бишийг бод а.  бүх бодит тоонууд b. 2­с их тоонууд хариу d c. 2­с бага тоонууд d.  2­с ялгаатай бүх бодит тооТест:4 y=ax²  хэлбэрийн функцийн график  парабол байнаТест:5Дараах функцүүдийн графикуудын график ямар муруй үүсхийг харгалзуул y= 2x2 −5x11 1 а.  тойрог 1 2 y=4x−1 b. парабол хариу 2 3  x−12 y 2=16 c. шулуун 3             НҮҮР ХУУД Хуудас 5
  6. 6. хувилбар­2алзуул b c a             НҮҮР ХУУДАС Хуудас 6
  7. 7. дүнСургууль 44Анги, бүлэг 8aОвог нэр Цолмон Хувилбар:1 Авсан  Зөв  Бөглөсөн  Асуулт Авах оноо Зөв буруу оноо хариулт хариулт 1 1 1 a a зөв 2 2 0 a b буруу 3 2 0 a d буруу 4 1 0 парабол шулуун буруу 1 1 b b зөв 5 1 1 c c зөв 1 1 a a зөв Авах оноо 9Авсан оноо 4Зөв хариулт 4 Буруу  3 хариулт Хувь 44,4 Үсгэн  F үнэлгээ Хуудас 7
  8. 8. дүнСургууль 44Анги, бүлэг 8aОвог нэр Цолмон Хувилбар:2 Авсан  Зөв  Бөглөсөн  Асуулт Авах оноо Зөв буруу оноо хариулт хариулт 1 1 1 a a зөв 2 2 2 b b зөв 3 2 2 d d зөв 4 1 1 парабол парабол зөв 1 0 a b буруу 5 1 1 c c зөв 1 0 b a буруу Авах оноо 9 Авсан оноо 7 Зөв хариулт 5 Буруу хариулт 2 Хувь 77,8 Үсгэн үнэлгээ C Хуудас 8

×