Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

амараа 03

833 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

амараа 03

  1. 1. нүүр_хуудас Цахим тест БЗД-ийн 14-р сургуульСургууль 14 Багшийн нэр АмарсанааАнги, бүлэг 9а Хичээлийн нэр ФизикСурагчийн нэр Анужин Хичээлийн сэдэв Хувилбар 1 Хувилбар2 Хувилбар3 Хувилбар 1 Хувилбар 2 Хувилбар 3 Хуудас 1
  2. 2. хувилбар_1 Цахим тест Хувилбар1 Ôèçèêèéí õè÷ýýëýýð ìýäëýã øàëãàõ òåñò 8-ð àíãè 1.Äóãóé÷èí 10 ìèíóòàíä 3êì çàì òóóëàâ. Äóãóé÷íû õóðäûã îëíî óó. À. 30ì/ñ Á. 5ì/ñ Â. 0.5ì/ñ Ã. 3ì/ñ Ä. 50ì/ñ Хариулт A 2.Äàðààõ ºã¿¿ëáýð¿¿äýýñ áóðóóã íü îëíî óó. À. Æèãä õºäºë㺺íèé ¿åä áèå èæèë õóãàöààíä òýíö¿¿ çàì òóóëíà. ХариултB Á. Õºäºë㺺í íü äàâøèõ , ýðãýëäýõ, õýëáýëçýõ ãýñýí õýëáýð¿¿äòýé. Â. Õóðäñàõ õºäºë㺺íä ýõíèé õóðä íü ýöñèéí õóðäààñ áàãà áàéíà. Ã. Óäààøðàõ õºäºë㺺íä õóðä-õóãàöààíû ãðàôèê íü õýâòýý òýíõëýãòýé ìîõîî ºíöºã ¿¿ñãýíý. Ä. Õóðäñàõ õºäºë㺺í íü æèãä õºäºë㺺í þì. ХариултC 3. Áèåèéí äóíäàæ õóðäûã îëíî óó. À. 26ì/ñ Á. 2.6ì/ñ Â. 260ì/ñ Ã.3ì/ñ Ä. 2ì/ñ ХариултB 4.Äóá ìîäíû ýçýëõ¿¿í 0.002ì 3 áà 1.6êã ìàññòàé áîë íÿãòûã îëîîðîé.À. 0.032êã/ì3 Á. 0.8 êã/ì3 Â. 125 êã/ì3 Ã. 800 êã/ì3 Ä.1.25 êã/ì3 ХариултA 5. Õî¸ð õ¿¿õýä îëñûã 1êÍ áà1.2êÍ õ¿÷ýýð ýñðýã ÷èãëýëä òàòíà.Îëñîíä òýíö¿¿ ¿éë÷ëýã÷ õ¿÷èéã îë. À. 0.2êÍ Á. 1.1 êÍ Â. 1 êÍ Ã. 2.2 êÍ Ä. 0.1 êÍ ХариултD Хуудас 2
  3. 3. Хувилбар_2 Цахим тест Хувилбар2 1. Ýðãýâ÷èéí ñèñòåì õ¿÷èéã õýä äàõèí õîæèõ âý? À. 2 Á. 3 Â. 4 Ã. 5 Ä. õîæèõã¿é ХариултB 2. Æèãä õºäºëæ áóé àâòîáóñíû õºäºëã¿¿ðèéí ç¿òãýõ õ¿÷ 30êÍ áîë ¿ðýëòèéí õ¿÷èéã îëîîðîé. À. 150êÍ Á. 30êÍ Â. 15êÍ Ã. 12êÍ Ä. 24êÍ ХариултA 3.Øèíãýíèé áàãàíàí äàðàëòûã ÿìàð òîìú¸îãîîð îëîõ âý? À. P=At Á. p=ρgh Â. p=ρgV Ã. P=mg Ä. F=ρgV ХариултB 4.5ñì ºíäºðòýé ìºíãºí óñíû áàãàíûí äàðàëò õýä âý? ̺íãºí óñíû íÿãò 13600êã/ì3 À. 20êÏà Á. 20.6êÏà Â. 6.8êÏà Ã. 4.12ÌÏà ХариултC Ä. 68êÏÀ 5.2í æèíòýé à÷ààã 20ñì ºíäºðòýé íàëóó õàâòãàéãààð òàòàæ ãàðãàõàä 1Í õ¿÷ øààðäàãäàâ. Íàëóó õàâòãàéí óðò 50ñì áîë íàëóó õàâòãàéí À¯Ê-ã îëíî óó.À. 100% Á. 80% Â. 50% Ã. 20% Ä. 40% Хуудас 3
  4. 4. Хувилбар_2 Хуудас 4
  5. 5. хувилбар_3 Цахим тестХувилбар3 ХариултB ХариултA ХариултA 1D 2B Хариулт 3C 4A Хуудас 5
  6. 6. дүн 1 АнализХувилбар 1: Бөглөсөн Асуулт Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Зөв буруу хариулт 1 5 5 B B зөв 2 5 5 C C зөв 3 5 5 B B зөв 2 C = 2 D буруу 4 2 A буруу 2 B буруу 5 5 5 зөвАвах оноо 28Авсан оноо 20Зөв хариултБуруу хариултХувь 71,4Үсгэн үнэлгээ C Хуудас 6

×