Van luong.blogspot.com a8483

237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a8483

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay toµn kinh tÕ ®ang trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan cña sù ph¸ttriÓn kinh tÕ thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nãi chung vµ gia nhËp vµ gianhËp tæ chøc th¬ng m¹i WTO nãi riªng sÏ t¹o cho nÒn kinh tÕ níc ta cã xu h-íng më, ®Ó ®ãn nhËn sù c¹nh tranh gay g¾t, bªn c¹nh thuËn lîi th× chóngta còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ yªu cÇu ph¸t triÓn ®Ó c¹nhtranh ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta lµ rÊt lín. Mét vÊn®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo, nh thÕ nµo ®Ó nang cao vÞ thÕ cña doanhnghiÖp nhµ níc ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh ra nhËp tæ chøc thÕ giíi WTO. §ãchÝnh lµ nguyªn nh©n m×nh chän ®Ò tµi: "N©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam trongtiÕn tr×nh héi nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO". 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ héi nhËp vµ ¶nh hëng cña héi nhËp WTO → Doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt Nam1. Kh¸i niÖm héi nhËp Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ theo quan ®iÓm th«ng thêng ®îc hiÓu lµ qu¸tr×nh c¸c thÓ chÕ quèc gia tiÕn hµnh x©y dùng th¬ng lîng, ký kÕt vµ tu©nthñ c¸c cam kÕt song ph¬ng vµ ®a ph¬ng toµn cÇu ngµy nay ®a d¹ng h¬ncao h¬n, ®ång bé h¬n trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ quèc gia vµ kinh tÕ quèc tÕ. Theo quan ®iÓm réng r·i th× héi nhËp kinh tÕ lµ: sù g¾n kÕt cña métníc vµ c¸c tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu trong ®ã mèi quanhÖ gi÷a c¸c thµnh viªn cã sù rµng buéc theo quy ®Þnh chung cña khèi.2. TÝ nh tÊt yÕu cña héi nhËp Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong ®ã cã sù tù do ho¸ th ¬ng m¹i ®îc xem lµnh©n tè quan träng thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ n©ng cao møc sèng chomçi quèc gia, ®a sè c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕcña m×nh theo híng më cöa, gi¶m vµ h¬n n÷a lµ th¸o rì c¸c rµo c¶n th¬ngm¹i lµm cho viÖc trao ®æi, giao lu hµng ho¸ vµ lu th«ng c¸c nh©n tè s¶nxuÊt ngµy cµng thuËn lîi h¬n, ®Ó tr¸nh bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng tôt hËu hÇuhÕt c¸c níc trªn thÕ giíi ngµy cµng nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®Ó t¨ngcêng søc m¹nh kinh tÕ. HiÖn nay xu thÕ hoµ b×nh, hîp t¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn ngµy cµng trëthµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c d©n téc vµ c¸c níc trªn thÕ giíi, c¸c níc nµy®Òu cã m«i trêng hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa c¸cnÒn kinh tÕ ngµy cµng g¾n bã, phô thuéc lÉn nhau t¹o ®éng lùc cho t¨ngtrëng kinh tÕ, c¸c thÓ chÕ ®a ph¬ng trªn thÕ giíi vµ khu vùc cã vai trß ngµycµng t¨ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña ý thøc ®éc lËp tù chñ, tù lùc cña c¸cd©n téc. Toµn cÇu ho¸ ®ang lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu cñaquan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i, cuéc c¸ch m¹ng KTKT ®· vµ ®ang thóc ®Èy m¹nhmÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc l îngs¶n xuÊt ®îc quèc tÕ ho¸ cao ®é nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®Æc biÖtlµ lÜnh vùc th«ng tin ®· ®a c¸c quèc gia tiÕn l¹i gÇn nhau h¬n dÇn ®Õn sùh×nh thµnh cña m¹ng líi toµn cÇu, tríc biÕn ®æi to lín vÒ khoa häc c«ngnghiÖp nµy, tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¬cÊu kinh tÕ, ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch theo híng më cöa, gi¶m vµ dì bá hµngrµo thuÕ quan lµm cho viÖc trao ®æi hµng ho¸, di chuyÓn vèn, lao ®éng vµc¸c kü thuËt trªn thÕ giíi ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸cquan hÖ kinh tÕ më réng vµ ph¸t triÓn.3. Môc tiªu cña WTO 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÕ ptôc kÕ th õa nh ÷ng m ôc ti ªu n ªu ra trong lê i n ãi ®Çu c ña C §TT lµ :n ©ng cao ®êi s èng nh ©n d ©n ë c ¸c níc th µnh viªn ®¶m b ¶o viÖc lµm vµ t¨ngtr ëng kinh t , s ö d ông c ã hiÖu qu ¶ nh Êt c ¸c ngu ån lùc c ña thÕ giíi. §ång th êi ÕWTO c ßn th ùc hiÖn th ªm 3 m ôc ti ªu sau: - Th óc ®Èy t¨ng tr ëng th ¬ng m ¹i h µng ho ¸, d Þch vô trªn thÕ giíi ph ôcvô cho s ù ph ¸t tri Ón æn ®Þnh, b Òn v÷ng vµ b ¶o vÖ m «i tr êng. - Th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón c ¸c th Ó chÕ th Þ tr êng, gi¶i quyÕ tb Êt ®ångvµ tranh ch Êp th ¬ng m ¹i gi÷a c ¸c níc th µnh viªn trong khu «n kh æ c ña h Öth èng th ¬ng m ¹i ®a ph¬ng ph ï h îp víi c ¸c nguyªn t¾c c ¬ b ¶n c ña c «ng ph ¸pqu èc t , ®¶m b ¶o cho c ¸c níc ®ang ph ¸t tri Ón ®Æc biÖt lµ c ¸c níc kÐ m ph ¸t Õtri Ón ®îc hëng lîi Ých th ùc s ù tõ t¨ng tr ëng th ¬ng m ¹i qu èc t , ph ï h îp víi Õnhu c Çu ph ¸t tri Ón kinh t c ña c ¸c níc n µy vµ khuyÕ nkh Ých c ¸c níc n µy ngµy Õc µng h éi nh Ëp s ©u réng vµo n Òn kinh t thÕ giíi. Õ N ©ng cao m øc s èng t¹o viÖc lµm cho ngêi d ©n c ¸c níc th µnh viªn, b ¶o®¶m c ¸c quyÒn vµ ti ªu chu Èn lao ®éng tèi th iÓu ®îc t«n träng.4. Chøc n®ng cña WTO Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c hiÖp ®Þnh vµ tho¶ thuËn th-¬ng m¹i ®a ph¬ng, gi¸m s¸t, t¹o thuËn lîi, kÓ c¶ viÖc ®Þnh gióp kü thuËtcho c¸c níc thµnh viªn thùc hiÖn c¸c nghÜa vô th¬ng m¹i quèc tÕ. - T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕn hµnh c¸c vßng ®µm ph¸n ®a ph¬ng trongkhu«n khæ WTO hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña héi nghÞ cÊp bé trëng. - Thùc hiÖn gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn liªnquan ®Õn viÖc thùc hiÖn vµ gi¶i thÝch hiÖp ®Þnh WTO vµ c¸c hiÖp ®Þnhth¬ng m¹i ®a ph¬ng. - Lµ c¬ chÕ gi¸m s¸t chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña c¸c níc thµnh viªn, thùchiÖn môc tiªu thóc ®Èy tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cñaWTO. - Thùc hiÖn viÖc hîp t¸c víi c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ nh quü tiÒn tÖquèc tÕ (IMF) vµ ng©n hµng thÕ giíi (WB) trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch,dù b¸o vÒ nh÷ng xu híng ph¸t triÓn t¬ng lai cña kinh tÕ toµn cÇu.5. C¬ cÊu tæ chøc cña WTO WTO ®îc ®iÒu hµnh bëi c¸c níc thµnh viªn, tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh®Òu do c¸c níc thµnh viªn ®a ra th«ng qua nguyªn t¾c ®ång thuËn, vÒvÊn ®Ò nµy quyÒn h¹n cña WTO cßn do ban gi¸ ®èc hoÆc 1bé phËn ®øng®Çu nh ë tæ chøc quèc tÕ kh¸c nh quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF) hay ng©nhµng thÕ giíi (WB), do vËy khi cã quyÕt ®Þnh víi chÝnh s¸ch cña 1 quèc giath× ®ã lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gi÷a c¸c níc thµnh viªn, lîi Ýchcña nguyªn t¾c nµy hiÓn nhiªn lµ c¸c quyÕt ®Þnh sÏ ®¶m b¶o lîi Ých cho tÊtc¶ c¸c níc thµnh viªn, nhng viÖc ®¹t ®îc nhÊt trÝ cña 148 níc lµ 1 qu¸ tr×nhl©u dµi.6. Vai trß cña doanh nghiÖp nhµ níc trong nÒn kinh tÕ quËc d©n 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕunh×n hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ nh÷ng ®ãng gãp cñadoanh nghiÖp nhµ níc hiÖn nay th× râ rµng doanh nghiÖp nhµ níc ®ang cãvai trß hÕt søc quan träng träng trong nÒn kinh tÕ níc ta. ThÓ hiÖn trªnnh÷ng khÝa c¹nh chñ yÕusau: - Doanh nghiÖp nhµ níc ®ang n¾m gi÷ nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùcthen chèt hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt quan träng nhÊt cho c«ngnghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, n¾m gi÷ toµn bé hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇngkinh tÕ x· héi cã tÝnh huyÕt m¹ch, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lín lµ doanhnghiÖp nhµ níc trong c¸c ngµnh x©y dùng (giao th«ng, thuû lîi, c«ng nghiÖpd©n dông) c¬ khÝ, chÕt¹o, luyÖn kim, xi m¨ng, ®iÖn tö, ho¸ chÊt, ph¸t dÇu®iÖn, dÇu khÝ, th«ng tin liªn l¹c, vËn t¶i ®êng s¾t, ®êng biÓn, ®êngkh«ng, « t«… s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng, chÕbiÕnn«ng, thuû h¶is¶n xuÊt khÈu chiÕm thÞ tr êng ¸p ®¶o trong huy ®éng vèn vµ cho vay. PhÇn cña doanh nghiÖp nhµ níc trong GDP chiÕmtû träng n¨m 1992:40,2%, n¨m1996: 39,9%, n¨m1998: 41,2%,n¨m2000: 39,5%. Cô thÓ tû träng phÇn doanh nghiÖp nhµ níc trong sè ngµnh nhsau:80% c«ng nghiÖp khai th¸c, trªn 60% c«ng nghiÖp chÕbiÕn, 99% c«ngnghiÖp ®iÖn - gaz - dÇu khÝ, cung cÊp níc, trªn 82%v©n chuyÓn hµng ho¸,50%vËn chuyÓn hµnh kh¸ch,…74%thÞ phÇn ®èi víi nÒn kinh tÕ. - C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc ®iÒutiÕt cung cÇu, æn ®Þnh gi¸ c¶, chèng l¹m ph¸t, æn ®Þnh tû gi¸, kh¾c phôcmÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr êng. - Doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm phÇn rÊt quan träng trong XNK, trong 1®ã doanh nghiÖp nhµ níc gi÷ tû träng tuyÖt ®èi trong ho¹t ®éng XNK,riªng c«ng nghiÖp n¨m 1999 ®· xuÊt khÈu ®îc 6,17 tû USD(chñ yÕudo doanhnghiÖp nhµ níc) chiÕm gÇn 54%tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn bé nÒnkinh tÕtæng c«ng ty l ¬ng thùc miÒn Nam xuÊt khÈu, g¹o chiÕm träng 60 tû- 70%so víi c¶ níc, n¨m 2000 doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm trªn 50 %kim ng¹chxuÊt khÈu. - Doanh nghiÖp nhµ níc ®ãng gãp nguån thu tËp trung lín vµ æn®Þnh cho ng©n s¸ch nhµ níc. - Trong khi nhµ níc kh«ng d vèn, ng©n s¸chcÊp vèn l u ®éng cho kinhdoanh cña doanh nghiÖp nhµ níc theo quy ®Þnh th× nhiÒu doanh nghiÖp ®·tiÕt kiÖm, h×nh thµnh vèn tù bæ sung, n¨ng ®éng t×m nguån vèn bªn ngoµi,bao gåm vèn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ vay cïng nh©n viªn doanhnghiÖp. - Trong lóc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cha v¬n lªn ®îc th× doanh nghiÖpnhµ níc lµ ®èi t¸c chÝnh trong liªn doanh liªn kÕt víi bªn níc ngoµi, chiÕm98%dù ¸n liªn doanh víi níc ngoµi, ®ång thêi doanh nghiÖp nhµ níc còng thùchiÖn ®îc c¸c h¹ tÇng kü thuËt cÇn thiÕt ®Î thu hót c¸c doanh nghiÖp cã vèntrong níc vµ níc ngoµi ®Çu t . - Doanh nghiÖp nhµ níc ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt, lµmét trong nh÷ng nh©n tè cã tÇm quan träng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸ttriÓn cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸, chuyÓn tõ thiÕusang ®¸p øng ®- 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368îc nhu c Çu c ¬ b ¶n n «ng s ¶n, th ùc ph Èm ch Êt l îng ngµy c µng cao c ña nh ©nd ©n vµ c ã ph Çn xu Êt kh Èu ch ñ yÕ uth «ng qua x ©y d ùng c ¸c ®êng giao th «nghuyÕ tm ¹ch, cung c Êp gièng c ©y con, chuyÓn giao k ü thu Ët vµ b íc ®Çu ph ¸ttri Ón c «ng nghiÖp chÕ biÕ nÉ5. Nh÷ng thuËn lîi khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn WTO 5.1. §èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®îc hëng u ®·i trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ: trong qu¸tr×nh tån t¹i GAT/WTO ®· thùc hiÖn c¸c vßng ®µm ph¸n nh»m t¹o ®iÒukiÖn cho tù do ho¸ th¬ng m¹i trªn c¬ së quy chÕ tèi hËu gi÷a c¸c quèc giathµnh viªn. Víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn u ®·i vµ c«ng nh©n dåi dµo, ViÖt Nam cãc¬ héi tËn dông nh÷ng mÆt hµng mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ so s¸nh ®ÆcbiÖtlµ c¸c ngµnh n«ng nghiÖp dÖt may, theo hiÖp ®Þnh dÖt may cña WTO(ACT) ®Õn ®Çu 2005 c¸c nhµ níc thµnh viªn ph¶i hoµn toµn xo¸ bá c¸c h¹n chÕngh¹ch ®èi víi hµng dÖt may. NÕu vµo thêi ®iÓm ®ã ViÖt Nam trë thµnhthµnh viªn chÝnh thøc cña WTO th× triÓn väng xuÊt khÈu dÖt may lµ rÊtlín. TiÕn hµnh th¬ng m¹i kh«ng cã ph©n biÖt ®èi xö: nguyªn t¾c kh«ngph©n biÖt ®èi xö cßn biÕt ®Õn díi tªn gäi "nguyªn t¾c ®·i ngé quèc gia".HiÖn nay do ViÖt Nam cha lµ thµnh viªn cña WTO nªn trong bu«n b¸n víi c¸cníc lµ thµnh viªn cña WTO, c¸c níc nµy cã thÓ giµnh quy chÕ ®èi xö g©y bÊtlîi ®èi víi ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ngo¹i th ¬ng, métsè mÆt hµng cña ViÖt Nam ®· cã n¨ng lùc c¹nh tranh trªn mét sè thÞ tr -êng nh g¹o, cµ phª, thuû s¶n, dÖt may. Khi ®ã c¸c quèc gia thµnh viªn WTOnh Hoa kú, EU, Ca na ®aÉ ®a ra lý do ph©n biÖt ®èi víi hµng xuÊt khÈucña ViÖt Nam nh c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ víi c¸ basa ë Hoa kú vµ b¸n bËt löaë Ch©u ©u. Trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp nµy ViÖt Nam kh«ng®îc hëng quy chÕ tranh chÊp nh c¸c quèc gia thµnh viªn WTO. Gia nhËp WTO lµ do ®éng lùc cho c¸c c¶i c¸ch m«i trêng kinh doanhtrong níc. §Ó trë thµnh thµnh viªn cña WTO, th× c¸c quèc gia nép ®¬n xingia nhËp ®Òu ph¶i minh b¹ch ho¸ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ: ChÝnhs¸ch th¬ng m¹i . KÓ tõ khi ViÖt Nam nép ®¬n xin gia nhËp WTO, ViÖt Nam®· tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p c¶i c¸ch nh: - Më réng quyÒn kinh doanh cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäithµnh phÇn kinh tÕ. NÕu nh tríc n¨m 1998, chØ cã c¸c doanh nghiÖp cã giÊyphÐp xuÊt nhËp khÈu míi ®îc tham gia ngo¹i th¬ng th× bá tõ ngµy 1-9-2001bÊt kú doanh nghiÖp nµo cã ®¨ng ký kinh doanh th× ®Òu cã quyÒn xuÊtnhËp khÈu. ChÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh 46/2001/Q§-TTg ngµy4/4/2001 vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu trong giai ®o¹n 2001-2005, trong®ã b·i bá h¹n ng¹ch vµ qu¶n lý nhËp khÈu th«ng qua ®Çu mèi ®èi víi g¹o vµph©n bãn, b·i bá giÊy phÐp nhËp khÈu ®èi víi nhiÒu mÆt hµng nh xi m¨ng,thÐp, dÇu thùc vËtÉ 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - VÒ ®Çu t níc ngo µi: ®©y lµ lÜnh vùc ®ang ®îc ho µn th iÖn víi c ¸cc ¶i c ¸ch vÒ th ñ tôc c Êp giÊy phÐ p ®Çu t, gi¶m yªu c Çu vÒ tØ lÖ kÕ th èingo ¹i tÖ, t¨ng cêng u ®·i. Ngµy 1 7/ / 5 2002, Th ñ tíng Ch Ýnh ph ñ ban h µnhquyÕ t ®Þnh 62 / 2002 / §-TTg ban h µnh d ù ¸n d anh m ôc qu èc gia g äi vèn Q®Çu t níc ngo µi th êi k ú 2001 -2005 víi m uc ti ªu thu h ót vèn ®Çu t cho c ¸c d ù¸n träng ®iÓm nh »m ®a ViÖ t N am c ¬ b ¶n trë th µnh qu èc gia c «ng nghiÖpvµon ¨m 2002. - VÒ quyÒn s ë h ÷u trÝ tu Ö: ViÖt Nam ®· cam kÕ tvÒ ch¬ng tr×nhh µnh ®éng th ùc hiÖn hiÖp ®Þnh vÒ vÊn ®Ò th ¬ng m ¹i c ã li ªn quan ®Õ n s ëh ÷u trÝ tÖ (TR ÝP) vµ th am gia vµo c «ng íc qu èc t vÒ b ¶o h é s ë h ÷u trÝ Õtu Ö nh: c «ng íc Pari vÒ b ¶o h é s ë h ÷u c «ng nghiÖp, H iÖp íc Mad rid vÒ®¨ng k ý qu èc t nh ·n hiÖu h µng ho ¸, c «ng íc th µnh lËp tæ ch øc s ë h ÷u trÝ Õtu Ö. Tham gia WTO khuyÕ nkh Ých n ¨ng lùc c ¹nh tranh gi÷a c ¸c doanh nghiÖptrong níc víi c ¸c doanh nghiÖp níc ngo µi, khi th ùc hiÖn cam kÕ tgi¶m h µng rµothuÕ quan vµ c ¸c biÖn ph ¸p b ¶o h é phi thuÕ quan, doanh nghiÖp trong níc s Ïph ¶i n ç lùc c ¶i tiÕ n k Ü thu Ët, n ©ng cao n ¨ng su Êt ®Ó c ¹nh tranh víi doanhnghiÖp vµ s ¶n ph Èm tõ níc m µ kh «ng c ßn g Æp ph ¶i thuÕ quan b ¶o h é. §èi víi to µn b é n Òn kinh t , khi th am gia s ©u h ¬n vµo ho ¹t ®éng th ¬ng Õm ¹i qu èc t , nh ÷ng ngµnh lîi thÕ c ¹nh tranh d ùa trªn khai th ¸c c ¸c ngu ån lùc Õtù nhiªn s Ï gi¶m d Çn vai trß m µ th ay thÕ vµo ®ã lµ c ¸c ng µnh d ùa trªn vèn,c «ng ngh Ö ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng. 5.2. §èi víi doanh nghiÖp T¨ng c¬ héi tiÕp cËn thÞ trêng quèc tÕ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam:ViÖc ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña WTO cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®-a s¶n phÈm tíi thÞ trêng cña kho¶ng 150 quèc gia trªn thÕ giíi víi møc thuÕsuÊt thÊp vµ kh«ng cã biÕn ®éng. Thªm n÷a c¸c quy chÕ trong th¬ng m¹i quèctÕ WTO ngµy cµng trë nªn u ®·i cho c¸c quèc gia thµnh viªn lµ c¸c níc ®angph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn. ViÖc tiÕp cËn c¸c nhµ cung cÊp níc ngoµi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸ttriÓn trong níc. XÐt díi gãc ®é nhËp khÈu c¸c doanh nghiÖp trong níc kh«ngchØ nhËn ®îc nguån nguyªn liÖu víi gi¸ rÎ h¬n mµ ®iÒu quan träng lµ c¸cdoanh nghiÖp trong níc cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi nhiÒu ®èi t¸c tõ nhiÒuquèc gia do ®ã cã c¬ héi lùa chän yÕu tè ®Çu vµo víi gi¸ rÎ h¬n. Bªn c¹nh®ã mét sè nhµ cung cÊp dÞch vô hç trrî kinh doanh nh b¶o hiÓm, vËn t¶i, tvÊn ph¸p luËt.6. Nh÷ng th¸ch thøc ViÖt Nam trë thµnh viªn WTO 6.1. §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ B¶o vÖ c¸c ngµnh trong níc: §èi víi bÊt k× nÒn kinh tÕ nµo, viÖc duy tr× c¸c ngµnh s¶n xuÊt trongníc cã ý nghÜa rÊt quan träng vÒ mÆt kinh tÕ còng nh x· héi. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ mÆt kinh tÕ: sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh t¹o ®iÒu kiÖn duy tr× sùph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a vïng, l·nh thæ, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ngcña nÒn kinh tÕ. VÒ mÆt x· héi: c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong níc lµ c¬ së duy tr× viÖclµm cho nh©n d©n, níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕnªnkh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕcòng nh c¸c doanh nghiÖp trong níc cßnhÕt søc thÊp. Trong khi ®ã viÖc gia nhËp WTO lµ thùc hiÖn cam kÕt quèc tÕvÒ më cöa thÞ tr êng t¹o ®iÒu kiÖn cho tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ ®Çu t . - C¸c ®iÒu kiÖn më cöa thÞ tr êng, ngµy cµng chÆt chÏ h¬n nªn nÒnkinh tÕchÞu nhiÒu søc Ðph¬n. Kinh nghiÖm cho thÊy c¸c quèc gia míi gia nhËp WTO thêng chÞunh÷ng ®iÒu kiÖn cao h¬n so víi c¸c quèc gia ®· lµ thµnh viªn ë cïng tr×nh®é ph¸t triÓn. Trung Quèc ph¶i duy tr× møc trî cÊp cho n«ng s¶n díi 8,5%tæng s¶n l îng n«ng nghiÖp. Møc thuÕcam kÕt cña c¸c míi gia nhËp ngµycµng thÊp h¬n so víi møc thuÕmíi cam kÕt cña c¸c quèc gia thµnh viªn. Ngoµira sau vßng ®«-ha mét sè néi dung më còng ®îc ®a vµo ®µm ph¸n gia nhËpnh: vÊn ®Ò th¬ng m¹i víi m«i tr êng. VÊn ®Ò th¬ng m¹i víi ®iÒu kiÖn lao®éng, vÊn ®Ò së h÷u trÝ tuÖ víi liªn quan tíi søc khoÎ cäng ®ång nh thuècch÷a bÖnh. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ ng DNNN cña ViÖt Nam1. Nh÷g tån t¹i yÕ kÐm vÒ ho¹t ®éng cña DNNN n u DNNN®ang cã vai trß hÕtsøc quan träng trong nÒn kinh tÕquèc d©n,nhng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN cßn thÊp, mét sè mÆt cßn cã phÇngi¶m sót, ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc ¶nh hëng ®Õnvai trß chñ ®¹o cñadoanh nghiÖp nhµ níc vµ hiÖu qu¶ chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. HiÖn nay khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc ®îc gao sö dông mét khèi l înglín tµi s¶n cè ®Þnh cña nÒn kinh tÕ, ®îc giao khai th¸c sö dông 100%c¸c tµinguyªn tËp trung cã quy m« lín vµ hÇu hÕt c¸c tµi nguyªn quý thuËn lîi vÒ®Þa ®iÓm, nhÊt lµ ë c¸c ®« thÞ. Sö dông 85%vèn tÝn dông u ®·i trong n-íc, kho¶ng 80%d nî cho vay cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng, xÊp xØ 80%d nî chovay cña ng©n hµng ®Çu t vµ 62%cña ng©n hµng c«ng th¬ng, mét bé phËnlín vèn ODA ch ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn vµ mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt, södông phÇn lín lùc l îng lao ®éng do nhµ níc ®µo t¹o, gåm c¸c c¸n bé khoahäc c«ng nghÖ cã tr×nh ®é cao vµ c¸c c¬ së nghiªn cøu øng dông lín cña®Êt níc, ®îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o §¶ng, nhµ níc vµ c¸c ®oµn thÓ, métsè tr êng hîp ®îc miÔn gi¶m thuÕ,khoanh nî, gi¶m nî, xo¸ nî khi gÆp khã kh¨n. Nhng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cßn thÊp vµmét sè mÆt cã phÇn gi¶m sót ¶nh hëng ®Õn vai trß chñ ®¹o cña doanhnghiÖp vµ hiÖu qu¶ chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. TØ suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ níc nh÷ng n¨m 1996-1999 gi¶m: n¨m1996: 11,2%; n¨m 1997: 9,7%; n¨m 1998: 9,1%; n¨m 1999: 9,2%. TØ suÊt lîinhuËn trªn vèn nhµ níc cña DNNN®Þa ph¬ng rÊt thÊp (n¨m 1998 cña DNNNtrung ¬ng lµ 13%cña DNNN®Þa ph¬ng lµ 6,4%). N¨m1999 tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn cña c«ng ty m¸y ®éng lùc vµ m¸yn«ng nghiÖp 3%/n¨m, cña ngµnh dÖt, sîi 1,57%/n¨mcña c«ng ty c«ng nghiÖptµu thuû n¨m 1998 lµ 3,9%; n¨m 1999 lµ 1,9%;cña DNNNthuéc thµnh phè HåChÝ Minh n¨m 1995 lµ 9,3%; n¨m 1999 lµ 7,13%; cña DNNNthuéc thµnh phèH¶i Phßng n¨m1998 lµ 7,8%; n¨m1999 lµ 4,74%. Sè DNNN thua lç cßn lín vµ ngµy mét t¨ng, hÇu hÕt lµ nh÷ng doanhnghiÖp nhá, Ýt vèn, mÆc dï nhµ níc ®· cã c¸c biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n chodoanh nghiÖp nh cÊp bæ xung vèn, chuyÓn nî thµnh vèn ng©n s¸ch cÊp, chogi¶m khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, hç trî l·i suÊt, cho khoanh nî. Theo tæng hîp cña Bé Tµi chÝnh tõ c¸c doanh nghiÖp, sè doanh nghiÖpnhµ níc cã l·i n¨m 1996 lµ 78%; n¨m 1997 lµ 77%; n¨m 1998 vµ n¨m 1999 lµ70%. Sè doanh nghiÖp nhµ níc bÞ lç n¨m 1996 lµ 21%;n¨m 1997 lµ 17%;n¨m1998 lµ 25%;n¨m 1999 lµ 17%tËp trung chñ yÕulµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc®Þa ph¬ng. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph Çn lín c ¸c c ¬ s ë c ã c «ng ngh Ö l¹c h Ëu, 805 c «ng ngh Ö l¹c h Ëu sovíi c ¸c níc, vµi ba ch ôc n ¨m th Ëm ch Ý lµ50 n ¨m , ®æi m íi th iÕ tb Þ rÊ t ch Ëm .Riªng trong c «ng nghiÖp 1 0 n ¨m qua ®Çu t ®æi m íi c «ng ngh Ö tõ 1 5- 8% gi¸1trÞ tµi s ¶n c è ®Þnh, nhng nhiÒu doanh nghiÖp nh µ níc l¹ i tiÕ p tôc nh Ën th iÕ tb Þ, c «ng ngh Ö l¹c h Ëu, ®Õ n gi÷a n ¨m 1 999 ch Ø c ã 70 D NNN ®îc c Êp giÊych øng nh Ën ®¹ t ti ªu chu Èn ISO - 9000. §Õ nth ¸ng 5 n ¨m 2001 c ã 236 D NNN ®îcc Êp ch øng nh Ën ®¹ t ti ªu chu Èn ISO 9000 trong tæng s è 400 doanh nghiÖp®îc c Êp. Nh ×n chung ch Êt lîng vµ gi¸ c ¶ c ña nhiÒu h µng ho ¸ s ¶n xu Êt trong nícc ßn kÐ m s øc c ¹nh tranh, nguy c ¬ trªn th Þ tr êng trong níc, c ¸c m Æt h µng th -êng c ã gi¸ th µnh cao h ¬n m Æt h µng nh Ëp kh Èu c ïng lo ¹i. S øc c ¹nh tranh c ñac ¸c ng ©n h µng th ¬ng m ¹i qu èc doanh yÕ u h ¬n vµ c ã chiÒu gi¶m s ót so víi c ¸cng ©n h µng li ªn doanh vµ chi nh ¸nh ng ©n h µng níc ngo µi. Kh ¶ n ¨ng c ¹nh tranhtrong ng µnh du lÞch th Êp. T ×nh tr¹ng n î n Çn kh ã tr¶ rÊ t lín, ®ang lµ m ét g ¸nh n Æng ®èi víiD NNN, h ¹n chÕ s øc c ¹nh tranh , ¶nh hëng x Êu ®Õ n ph ¸t tri Ón vµ viÖc c æph Çn ho ¸ doanh nghiÖp. S è lao ®éng d «i d lín ®ang lµ vÊn ®Ò hÕ ts øc kh ã kh ¨n, h ¹n chÕ hiÖuqu ¶ vµ qu ¸ tr×nh s ¾p xÕ pc æ ph Çn ho ¸ D NNN. Trong s è doanh nghiÖp nh µ níc ®ang ho ¹t ®éng b ×nh th êng c ã l·i, s èbiªn chÕ ë nhiÒu n ¬i c ßn cao so víi nhu c Çu. Biªn chÕ c ña D NNN th êng cao h ¬nh ¼n so víi doanh nghiÖp t nh ©n vµ doanh nghiÖp c ã vèn ®Çu t níc ngo µic ïng ng µnh ngh Ò, c ïng c «ng su Êt, m Æt kh ¸c D NNN c ßn th iÕ ulao ®éng trÎ c ãtr×nh ®é lµnh ngh Ò vµ k Ü thu Ët cao. ViÖc s ¾p xÕ pl¹ i c ¸c D NN cha th ùc s ù tri Ö t ®Ó, nhiÒu D NNN yÕ u kÐ m ,thua lç tri Ón m iªn, m Êt hÕ tvèn vÉn kh «ng x ö lý , ch ñ yÕ u lµ s ¸t nh Ëp h îpnh Êt. Q uy m « c ña c ¸c doanh nghiÖp hiÖn nay c ßn nh á bÐ , b ×nh qu ©n m çidoanh nghiÖp c ã 22 tû ®ång vèn nh µ níc. D NNN cha th ùc s ù ®îc c ¬ c Êu ®Ó tËp trung h ¬n vµo nh ÷ng ngµnh vµlÜnh vùc then ch èt, nh Êt lµ nh ÷ng ngµnh c «ng nghiÖp c ¬ b ¶n, vÉn c ßn d µntr¶i trong h Çu hÕ t c ¸c ngµnh vµ lÜnh vùc k Ó c ¶ nh ÷ng ho ¹t ®éng s ¶nxu Êt,kinh doanh n ªn ®Ó cho nh ©n d ©n ®Çu t. 2. Kh¶ n®ng c¹ nh tranh cña s¶n phÈm 2.1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cao Gi¸ thµnh s¶n phÈm cao lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nhtranh cña c¸c DNNN vµ khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn lîi thÕ trongnh÷ng nhãm mÆt hµng vèn cã lîi thÕ so s¸nh nh trong ngµnh c«ng nghiÖpdÖt may lîi thÕ nh©n c«ng rÎ kh«ng thÓ bï ®¾p ®îc gi¸ thµnh ®Çu vµo caodo ngµnh s¶n xuÊt v¶i trong níc kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµnh maymÆc, ®ång thêi còng do kÜ thuËt l¹c hËu nªn n¨ng suÊt thÊp so víi c¸c níc. 2.2. ChÊt lîng s¶n phÈm vµ mÉu m· l¹c hËu 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 D NNN ViÖ t N am c ã thu Ën lîi khi c ã ®îc c ¸c m Æt h µng h éi tô ®ñ lîi thÕvÒ nh ©n c «ng d åi d µo, ®îc th iªn nhiªn u ®·i nhng do c ¸c ®iÒu kiÖn nh tr×nh®é c «ng nh ©n, k Ü thu Ët kÐ mÉ n ªn ch Êt lîng c ña c ¸c s ¶n ph Èm s ¶n xu Êt rakh «ng ®ñ n ¨ng lùc c ¹nh tranh ®èi víi c ¸c m Æt h µng c ña c ¸c níc. 2.3. DNNN cha chñ ®éng trong viÖc tÊp cËn thÞ trêng C¸c DNNN cha chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng míi chØ dõngl¹i ë viÖc thu thËp th«ng tin qua c¸c nguån nhÊn ®Þnh, hÇu hÕt c¸c doanhnghiÖp ViÖt Nam ®Òu cha cã hÖ thèng cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ trêngvµ ®èi thñ c¹nh tranh ë thÞ trêng quèc tÕ.3. Thùc tr¹ ng vÒ chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam Mét thùc tÕ rÊt râ rµng lµ chi phÝ ®Çu vµo cho s¶n xuÊt cña c¸cDNNN cßn cao so víi møc cña thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp tiÕpcËn víi thÞ trêng thÕ giíi víi chi phÝ thÊp th× ë ViÖt Nam l¹i ë møc cao.Thªm n÷a doanh nghiÖp cßn chÞu nhiÒu lo¹i chi phÝ cao dÉn tíi t¨ng chi phÝs¶n xuÊt, theo thèng kª cha ®Çy ®ñ ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËpkhÈu b»ng ®êng bé, hµng kh«ng th× doanh nghiÖp ph¶i nép 20 lo¹i phÝchÝnh thøc kh¸c nhau, chi phÝ ph¸t hµnh lÖnh giao hµng ®êng biÓn lµ50.000®/bé chøng tõ ®Õn 120.000®/bé ®èi víi ®êng hµng kh«ng møc chiphÝ nµy ®Õn 350.000®/bé. MÆt kh¸c do t×nh tr¹ng n¨ng lùc s¶n xuÊttrong níc cßn l¹c hËu nªn phÇn lín nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt ®Òuph¶i nhËp khÈu. KÕt qu¶ lµ chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng cao lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nhtranh ®èi víi hµng ho¸ níc ngoµi. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng III Gi¶i ph¸p vÞ thÕ DNNN cña ViÖt Nam trong qu¸ tr× nh héi nhËp WTO1. N ç lùc tõ ph Ýa c¸c doanh nghiÖp Chñ ®éng n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr êng, lùa chän chiÕnl îc ®Çu t ,s¶n phÈm, dÞch vô, chuyÓn híng kinh doanh, t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ hîpt¸c liªn kÕt, liªn doanh, ®µo t¹o lùc l îng lao ®éng, ®æi míi c«ng nghÖ n©ngcao n¨ng suÊt chÊt l îng s¶n phÈm dÞch vô ®Ó s½n sµng c¹nh tranh trongm«i tr êng më cöa. Ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n víng m¼ctong qu¸ tr×nh ho¹t ®éngs¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu…cña doanh nghiÖp lªn c¸c tæ chøc ®¹idiÖn doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan chÝnh phñ ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh, khaith«ng c¸c trë ng¹i ®ã cho doanh nghiÖp. Tù cè g¾ng nç lùc vµo b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn lµ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, c¸c hç trî nhµ níc lµ quan träng tuy nhiªn kh«ng nªn عi vµo Nhµ níc chia sÎ c¸c khã kh¨n víi ChÝnh phñ, thùc hiÖn nghiªm chØnhchÝnh s¸ch ph¸p luËt trong ho¹t ®éng kinh doanh.2. Quy ho ¹ch tæng thÓ vÒ DNNN Yªu cÇu ®æi míi hÖ thèng DNNN®ang ®Æt ra mét vÊn ®Ò lµ nhµníc cÇn sím c«ng bè quy ho¹ch chÝnh thøc sù ph¸t triÓn hÖ thèng DNNNtrong nÒn kinh tÕníc ta ë giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸®Êt níc, ®ã lµ lé tr×nh c¶i c¸ch s½p xÕptæ chøc l¹i hÖ thèng nµy ®Ó lµmc¬ së cho c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi c¬ cÊu qu¶n lý chung. Mét khÝa c¹nh næi cém khi cha cã quy ho¹ch vµ kÕho¹ch ®Çy ®ñ vÒsù ph¸t triÓn cña hÖ thèng nµy trong mét t ¬ng lai trung, dµi h¹n dÉn ®ÕnmÊy n¨m qua hÇu nh kh«ng cã mét tiªu chÝ râ rµng nµo ®Ó x¸c ®Þnh ph©nlo¹i ngµnh vµ ®Þa bµn nµo cÇn duy tr× DNNN víi 100%vèn thuéc së h÷uNhµ níc, còng nh kh«ng cã tiªu chÝ râ rµng vÒ doanh nghiÖp nhµ níc nµothuéc lo¹i sÏ thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ së h÷u, cæ phÇn ho¸, hoÆc t nh©n ho¸.§iÒu nµy g©y ra nh÷ng khã kh¨n lín cho viÖc chÕ ®Þnh vµ thùc thi gi¶i ph¸ps¾p xÕpvµ ®Çu t ®èi víi trªn 5000 doanh nghiÖp. ThiÕunh÷ng tiªu chÝtrong thêi gian dµi trªn 10 n¨m nay lµ khuyÕt®iÓm lín nhÊt, cã t¸c h¹i nhiÒunhÊt trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕníc ta.3. CæphÇn ho¸ DNNN Cæ phÇn ho¸ DNNN kh«ng ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó s¾p xÕpvµ còngkh«ng ph¶i lµ t nh©n ho¸, mµ lµ mét híng quan träng ®Ó thùc hiÖn cã hiÖuqu¶ vèn ®Çu t thuéc nhµ níc, t¹o ®éng lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh, thuhót vèn ®Çu t cña x· héi, ph¸t huy vai trß lµm chñ xÝ nghiÖp vÒ kinh tÕcña ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp vµ t¨ng cêng sù kiÓm so¸t x· héi, chèng 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368l·ng phÝ, tham nhòng cã hiÖu qu¶, phÇn vèn thu ®îc tõ b¸n cæ phÇn chØdïng ®Ó hç trî ®Çu t cho chÝnh c¸c c«ng ty cæ phÇn ho¸ vµ mét phÇn ®Ó®Çu t cho c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh quan träng. Cã ch¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DNNN mµ nhµ níckh«ng cÇn n¾m 100%vèn, kÓ c¶ DNNN cã quy m« lín, ho¹t ®éng cã hiÖuqu¶, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®ã nhµ níc chiÕm phÇn chi phèi ®Ó thu cæhót thªm c¸c nguån vèn ®Çu t cña ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp vµ c¸cnguån ®Çu t kh¸c trong níc, ngoµi níc, t¹o ®iÒu kiÖn quan träng vµ t¹o®Çu vµo cho thÞ tr êng chøng kho¸n, lµm sèng ®éng nÒn kinh tÕ. C¸c c«ng ty ph¶i cã kÕho¹ch cæ phÇn ho¸ nhµ níc chiÕmcæ phÇn chiphèi ë nh÷ng c«ng ty thµnh viªn vµ nhµ níc kh«ng cÇn n¾m 100% vènchuyÓn ho¹t ®éng sang c¬ chÕ ®Çu t vèn cña tæng c«ng ty. Xo¸ bá quan hÖ hµnh chÝnh "giao vèn" tr íc ®©y. Xo¸ bá quan hÖ cÊp trªn, cÊp díi trong tæng c«ng ty hiÖn naychuyÓn sang c¬ chÕ c«ng ty mÑ- c«ng ty con trong mét tæng c«ng ty. Ph¬ng thøc cæ phÇn ho¸ ph¶i ®îc ®æi míi phï hîp víi yªu cÇu cña nÒnkinh tÕ thÞ tr êng: chuyÓn tõ ®¸nh gi¸ tµi s¶n do c¸c c¬ quan nhµ níc tiÕnhµnh hoÆc DNNNtù ®¸nh gi¸ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp, sang ®Êu gi¸ b¸ncæ phiÕuc«ng khai trªn thÞ tr êng, u tiªn b¸n cho c¸c c«ng nh©n viªn trongdoanh nghiÖp nh»m thu hót vèn vµ n¨ng lùc kinh tÕ trong x· héi. ViÖc huy®éng thªm vèn th«ng qua con ®êng b¸n cæ phÇn kh«ng nªn h¹n chÕsè cæphÇn ®îc mua ®èi víi mçi ph¸p nh©n ®Ó t¨ng quy m« vèn doanh nghiÖp, tr -êng hîp níc ngoµi mua cæ phÇn th× kh«ng qu¸ 30%. Cã chÝnh s¸ch khuyÕnkhÝch do doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ sö dông nhiÒu lao ®éng d«i d, ®ångthêi c¬ quan nhµ níc ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó DNNNho¹t ®éng cã hiÖu qu¶sau khi cæ phÇn ho¸. TriÓn khai viÖc giao, b¸n vµ kho¸n kinh doanh cho thuª ®èi víi nh÷ngdoanh nghiÖp nhµ níc cã quy m« nhá. ViÖc giao lµ giao cho ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp ®Ó chuyÓn sëh÷u nhµ níc sang së h÷u tËp thÓ t¹i doanh nghiÖp: viÖc b¸n doanh nghiÖpcòng dµnh u tiªn cho c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp sau ®ã míi b¸n ra ngoµidoanh nghiÖp, tiÒn thu ®îc chñ yÕulµ ®Ó tr¶ nî nÇn, thùc hiÖn chÝnh s¸chvíi sè lao ®éng d«i d, cßn l¹i ®Ó hç trî ®Çu t cho doanh nghiÖp sau cæphÇn ho¸ 100%vèn nhµ níc ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ. Khi kho¸n kinh doanh, chothuª doanh nghiÖp, së h÷u vÉn cßn lµ nhµ níc, cÇn cã kÕho¹ch cô thÓ, s¬kÕt sau mçi ®ît ®Ó më ra thùc hiÖn nªn diÖn réng ®èi víi DNNNthuéc lo¹inµy.4. X©y dùng cñng cè, hiÖn ®ai ho¸ c«ng nghÖ ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈm vµgi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng søc c¹nh tranh lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víiDNNN khi héi nhËp, ph¬ng thøc ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i c¨n cø vµo t×nhh×nh thùc tÕtõng doanh nghiÖp, phæ biÕnlµ ®æi míi tõng phÇn cÇn thiÕt. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhµ níc cã nhiÒu h×nh thøc ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp ®æi míi c«ngnghÖ nh: lËp c¸c quü hç trî ®æi míi c«ng nghÖ, sö dông nguån vèn cña c¸cng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn cã sù hç trî l·i suÊt cña nhµ níc, thùc hiÖnh×nh thøc mua thiÕt bÞ tr¶ chËm qua c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh trongníc vµ níc ngoµi, miÔn gi¶m thuÕtrong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®èi víidoanh nghiÖp tù vay vèn ®Ó ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, chÝ Ýtlµ trong 5 n¨m2001-2005.5. HiÖn ®¹i ho¸ qu ¶ n lý DNNN HiÖn ®¹i ho¸ c¸c c«ng cô qu¶n trÞ kinh doanh nh c¸c ph¬ng tiÖn th«ngtin, theo dâi vµ xö lý mäi ph¸t sinh trong s¶n xuÊt, kinh doanh, ph©n tÝchho¹t ®éng kinh doanh. Thùc hiÖn chÕ®é qu¶n lý hiÖn ®¹i cña c¸c níc, hÖ thèng kÕto¸n,thèng kª ph¶i phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, b¾t buéc thùc hiÖn chÕ®é c«ngkhai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m vµo quý ®Çu n¨m cho réng r·i c«ng chóngbiÕt. T¹o lËp m¹ng l íi kiÓm tra b»ng ph¬ng tiÖn c«ng nghÖ th«ng tin tõDNNN®Õntæng c«ng ty, c«ng ty ®Çu t tµi chÝnh nhµ níc ®Õnc¸c c¬ quanqu¶n lý nhµ níc ®æi míi ph¬ng ph¸p thanh tra kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lýnhµ níc.6. N©ng cao tr × n h ®é c«ng nghÖ vµ ®éi ngò c¸n bé qu ¶ n lý t¹i DNNN Liªn tôc båi dìng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña®éi ngò c«ng nh©n phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghÖ thay dodái nhanh theochiÒu híng tiÕnbé cña thêi ®¹i. Chó träng ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, c«ng t¸c t t ëngv¨n ho¸, phong trµo thi ®ua… H×nh thµnh thÞ tr êng ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ doanh nghiÖp, thùchiÖn c¬ chÕ tuyÓn chän vµ ho¹t ®éng sö dông c¸n bé qu¶n trÞ doanh nghiÖpmét c¸ch réng r·i. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp lµ mét nghÒ trong x· héi, chÕ®éthï lao phï hîp g¾n víi hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o ra thùc sù t«n vinh c¸n bé cãtµi n¨ng vµ phÈmchÊt ®¹o ®øc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Trong bÊt cø mét nÒn kinh tÕnµo th× viÖc h×nh thµnh DNNNcòng lµmét yÕutè kh¸ch quan. DNNNë níc ta cã mét vai trß rÊt to lín tõ tr íc ®Õnnay. ViÖc chuyÓn sang kinh tÕthÞ tr êng, héi nhËp kinh tÕquèc tÕ®· ®Ætra c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c DNNNcÇn ®îc gi¶i quyÕt ®Ó c¸c DNNNtiÕptôc gãp phÇn thóc ®Èy ®Êt níc ph¸t triÓn. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c DNNNta hiÖn nay lµ ph¶i s¾p xÕpl¹i hÖthèng doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi lùc l îng cña nã trong nÒn kinh tÕquèc d©n. MÆt kh¸c l¹i ph¶i x©y dùng ®îc c¬ chÕkinh doanh phï hîp víi thÓchÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®Ó ®¶m b¶o cho DNNNthùc sùlµ mét chñ thÓ ®éc lËp vÒ qu¶n lý, b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖuqu¶ trong nÒn kinh tÕmë. §æi míi hÖ thèng DNNN lµ mét c«ng viÖc v« cïng khã kh¨n nã liªnquan tíi c¸c lÜnh vùc trong x· héi… do ®ã gi¶i ph¸p ®Æt ra ph¶i ®ång bé,møc ®é ®Æt ra ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt níc. 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôcLêi nãi ®Çu...............................................................................Ch¬ ng I: Kh¸i qu¸t vÒ héi nhËp vµ ¶ n h h ëng cña héi nhËp WTO ®Õndoanh nghiÖp nhµ n íc ViÖt Nam ................................................. 1. Kh¸i niÖmhéi nhËp........................................................................... 2. TÝnh tÊt yÕucña héi nhËp.............................................................. 3. Môc tiªu cña WTO .......................................................................... 4. Chøc n¨ng cña WTO ........................................................................ 5. C¬ cÊu cña tæ chøc WTO ............................................................... 6. Vai trß cña DNNN .......................................................................... 7. ThuËn lîi, khi ViÖt Namlµ thµnh viªn cña WTO ................................Ch¬ ng II: Thùc tr ¹ ng DNNN cña ViÖt Nam .................................. . . 1. Nh÷ng tån t¹i yÕukÐm ....................................................................... 2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈmc¸c DNNN ..................................... 3. Thùc tr¹ng chi phÝ..........................................................................Ch¬ ng III: Mét sè gi ¶i ph¸p n©ng cao v Þ DNNN cña ViÖt Nam trongqu¸ tr × n h héi nhËp...................................................................... 1. Nç lùc tõ phÝa DNNN ...................................................................... 2. Quy ho¹ch tæng thÓ vÒ DNNN ......................................................... 3. Cæ phÇn ho¸.................................................................................. 4. X©y dùng cñng cè, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ...................................... 5. HiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lý ....................................................................... 6. N©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý ............................KÕt luËn.................................................................................... 15

×