Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van luong.blogspot.com a8002

283 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van luong.blogspot.com a8002

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sau 1986 níc ta ®· chuyÓn m« h×nh kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quanliªu bao c p sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §ã lµmét qu¸ tr×nh thÓ hiÖn sù ®æi míi vÒ t duy vµ ngµy cµng hoµn thiÖn c¶ vÒlÝ luËn còng nh thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa ë níc ta.§©y còng lµ mét qu¸ tr×nh vÒ sù nhËn thøc ®óng h¬n c¸c quy luËt kh¸chquan, chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh ch t hiÖn vËt sang nÒnkinh tÕ hµng ho¸ víi nhiÒu thµnh phÇn, kh«i phôc c¸c thÞ trêng ®Ó tõ ®ã c¸cquy luËt thÞ trêng ph¸t huy t¸c dông ®iÒu tiÕt hµnh vi c¸c t¸c nh©n trongnÒn kinh tÕ thay cho ph¬ng ph¸p qu¶n lÝ b»ng c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ trùctiÕp mang tÝnh ph¸p lÖnh, xo¸ bá bao c p trµn lan cña nhµ n íc ®Ó c¸c doanhnghiÖp tù chñ, tù chÞu trong s¶n xu t kinh doanh. Nhµ n íc thùc hiÖn qu¶n lÝnÒn kinh tÕ th«ng qua ph¸p luËt vµ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµc¸c c«ng cô kinh tÕ vØ m« ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ n¨ng®éng, cã c¬ chÕ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n, thóc ®Èy sù ph©n phèi, sö dôngc¸c nguån lùc vµ c¸c t¸c nh©n cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®émg hiÖu qu¶ MÆt kh¸c sù chuyÓn tõ m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒnkinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ v n ®Ò cßn míi trong lÞchsö kinh tÕ níc ta. Nªn viÖc nghiªn cøu nh÷ng v n ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞtrêng lµ sù cÇn thiÕt. Néi dungI > . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ thêng®Þnh híng x·héi chñ nghÜa1 . Kh¸i niÖm Kinh tÕ thÞ trêng lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸trong ®ã tõ s¶n xu t ®Õn tiªu dïng ®Òu th«ng qua thÞ trêng. Nãi mét c¸chkh¸c kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn trong ®ã mäi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒntÖ ho¸ .2 . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa2.1 §iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xu t hµng ho¸. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n c«ng lao ®éng:Theo LªNin “ hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã ph©n c«nglao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êycã thÞ tr êng “ –VILªNin toµn tËp nhµ xuÊt b¶n tiÕnbé Matcova 1974 . Nh÷ng lao ®éng t nh©n ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau. Mµmuèn cã ®îc nh vËy th× nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ph¶i ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau .Tãm l¹i ph©n c«ng lao ®éng x· héi t¹o ra sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ngngêi, nh÷ng doanh nghiÖp x¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp, hä lµm viÖc cho nhauth«ng qua nh÷ng trao ®æi hµng ho¸. Cßn víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊthµng ho¸ ®éc lËp lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ cña hä l¹i mang tÝnh lao®éng t nh©n ( c¸ biÖt , ®éc lËp kh«ng phô thuéc ). M©u thuÉn nµy ®îc gi¶iquyÕtb»ng trao ®æi .2.2 §Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta lµ mét sù lùa chän ®óng ®¾n Tríc ®©y trong qu¸ tr×nh x©y dùng x· héi chñ nghÜa Liªn X« , §«ng ¢uhay ë ViÖt Nam còng cã quan ®iÓmkinh tÕcho r»ng: Kinh tÕhµng ho¸ lµ s¶nphÈm riªng cña chñ nghÜa t b¶n. Tõ ®ã nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ®îcvËn hµnh theo c¬ chÕtËp trung quan liªu bao cÊp. §©y lµ mét trong nh÷ngnguyªn nh©n khñng ho¶ngcña x· héi chñ nghÜa. Theo quan ®iÓmcña ®¶ngta hiÖn nay x©y dùng “s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng ®èi lËp víi chñ nghÜa x· héi, mµ cßn lµ thµnh tùu ph¸t triÓn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, tån t¹i kh¸chquan, cÇn thiÕt cho c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa vµ c¶ khi chñnghÜa x· héi ®· ®îc x©y dùng. –V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèc lÇn thøVIII Ngoµi ra còng cã quan ®iÓmcho r»ng kinh tÕthÞ tr êng kh«ng thÓ dunghîp víi chñ nghÜa x· héi. Cßn theo CacMac kinh tÕ hµng ho¸ tån t¹i trongnhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau cã thÓ kh¸c nhau vÒ quy m« vµ h×nh thøc ph¸ttriÓn .2.3 Kinh tÕthÞ tr êng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mµ cÇn thiÕt cho c«ngcuéc x©y dùng chñ nghi· x· héi . Nã tån t¹i kh¸ch quan v× vÉn cßn c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §ã lµsù ph©n c«ng lao ®éng x· héi kh«ng mÊt ®i mµ cßn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊtngµy cµng s©u. Nã diÔn ra kh«ng nh÷ng trong tõng ®Þa ph¬ng, mét níc mµcßn trong sù ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Trong thêi kú qu¸ ®é vµ ngay c¶ díi chñ nghÜa x· héi vÉn tån t¹i nh÷ngh×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt tøc lµ vÉn cßn sùt¸ch biÖt nhÊt ®Þnh vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Ngay c¶ c¸c doanhnghiÖp cïng dùa trªn mét quan hÖ së h÷u nh doanh nghiÖp nhµ níc, nhngcòng cha thÓ ph©n phèi s¶n phÈmcho nhau mµ kh«ng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinhtÕ vÉn ph¶i sö dông quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶kinh tÕbëi v× : Kinh tÕph¸t triÓn t¹o sù t¸ch biÖt quyÒn sö dông vµ quyÒn së h÷u t liÖus¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp nhµ níccã cïng së h÷u nhng quyÒn sö dông l¹i kh¸cnhau. V× vËy c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cã sù t¸ch biÖt t ¬ng ®èi vÒ kinh tÕ,cã quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do nhiÒu yÕutè t¸c ®éng ( tr×nh ®é , c¬ së vËt chÊt – kü thuËt , tr×nh®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng ) mµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cã sùkh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy gi÷a doanh nghiÑpnhµ níccã sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ. V× vËy sö dông quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ lµcÇn thiÕt . Nã còng cÇn thiÕt cho c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa v× chñ nghÜat b¶n ®· biÕtsö dông vai trß to lín cña nÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Ó t¨ng tr ëngvµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chóng ta còng ph¶i biÕtkhai th¸c, sö dông vai trß to líncña kinh tÕthÞ tr êng hay nh÷ng mÆt tÝch cùc cña nã nh thóc ®Èy c¶i tiÕnkü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, thóc ®Èyph©n c«ng lao ®énh x· héi vµ h¹n chÕc¸c mÆt tr¸i, khuyÕt tËt cña kinh tÕthÞ tr êng ®Ó t¨ng tr ëng ph¸t triÓn kinh tÕ. sù h×nh thµnh nµy cßn phï hîp víithêi kú qu¸ ®é víi nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕmang tÝnh chÊt qu¸ ®é .II > . Nh÷ng ®Æc ®iÓmc¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñnghÜa ë níc ta .1 . Kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ m« h×nh tæng qu¸t cñathêi kú qu¸ ®é. XÐt vÒ thùc chÊt lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ vÜ m« cñanhµ níc. Nã võa mang nh÷ng ®Æc tÝnh chung cña kinh tÕ thÞ tr êng võamang nh÷ng ®Æc thï riªng cña chñ nghÜa x· héi . Nh÷ng ®Æc tÝnh chung thÓ hiÖn ë chç: Kinh tÕthÞ tr êng ë níc ta vÉnchÞu sù chi phèi cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ vèn cã cña kinh tÕ hµng ho¸ nhquy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt l u th«ngtiÒn tÖ . . .C¸c ph¹mtrï cña kinh tÕhµng ho¸ - kinh tÕthÞ tr êng vèn cã cñanã vÉn cßn ph¸t huy t¸c dông nh gi¸ trÞ, gi¸ c¶, lîi nhuËn . C¸c ®Æc thï riªng cña kinh tÕthÞ tr êng ViÖt Nam . §ã lµ nÒn kinh tÕph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa thÓ hiÖnë chç . Ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinhtÕ víi sù ®a d¹ng ho¸ cña c¸c h×nh thøc së h÷u c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kinhdoanh trong ®ã kinh tÕnhµ níc cã vai trß chñ ®¹o. Kinh tÕthÞ tr êng ph¸t triÓn theo c¬ chÕthÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ cñanhµ níc ®¶m b¶o thèng nhÊt gi÷a sù ph¸t triÓn, t¨ng tr ëngkinh tÕ víi c«ngb»ng x· héi . X©y dùng kinh tÕthÞ tr êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕkhu vùc vµ thÕgiíivíi nhiÒu h×nh thøc quan hÖ vµ liªn kÕtphong phó. 2 . Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng ë ViÖt Nam. §ã lµ sù ph¸t triÓn lùc l îng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËtcho chñ nghÜa x· héi vµ thiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi trªn c¶ ba mÆt :Quan hÖ së h÷u, quan hÖ qu¶n lÝ, quan hÖ ph©n phèi. Nãi mét c¸ch kh¸c lµx©y dùng níc ta thµnh x· héi : d©n giÇu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n chñ ,v¨n minh . 3 .ThÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1 NÕunÒn kinh tÕthÞ tr êng t b¶n chñ nghÜa còng dùa trªn nhiÒu sùsë hò kh¸c vÒ t liÖu s¶n xuÊt trong ®ã së h÷u t nh©n lµ nÒn t¶ng th× tr¸il¹i kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Namcòng dùa trªnnhiÒu quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt nhng së h÷u cña nhµ níc – së h÷uc«ng céng lµm nÒn t¶ng. Bëi v× së h÷u nhµ níc lµ ®¹i diÖn cho nh©n d©n sëh÷u nh÷ng tµi nguyªn , tµi s¶n , nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕuvµ nh÷ng cñac¶i cña ®Êt níc. 3.2 NhiÒu thµnh phÇn kinh tÕcïng nhau ph¸t triÓn . Trªn c¬ së nhiÒu quan hÖ së h÷u cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕtham giavµo s¶n xuÊt vµ l u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr êng tøc lµ cã nhiÒu chñ thÓkinh tÕ víi nhiÒu nguån lùc nh søc lao ®éng, vèn, kü thuËt, kinh nghiÖmqu¶n lÝ tham gia vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ l u th«ng trªn thÞ tr êng. Mçi thµnhphÇn kinh tÕ chØ lµ mét bé phËn cÊuthµnh kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x·héi chñ nghÜa mµ trong ®ã kinh tÕnhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o. Bëi v× . Mçi chÕ®é x· héi ®Òu ph¶i dùa trªn mét c¬ së kinh tÕnhÊt ®Þnh , nÒnkinh tÕníc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nh vËy kinh tÕnhµníc gi÷ vai trß chñ ®¹o nh»mt¹o nÒn t¶ng Kinh tÕ nhµ níc n¾m gi÷ nh÷ng ngµnh , nh÷ng vÞ trÝ träng yªó trongnÒn kinh tÕnªn viÖc x¸c lËp vai trß cña kinh tÕ nhµ níc lµ vÊn®Ò cã tÝnhnguyªn t¾c ®Ó ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þng híng x· héi chñnghÜa . Kinh tÕnhµ níc ®¹i diÖn ch mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt tiÕntiÕncho nÒn kinhtÕdùa trªn chÕ c«ng h÷u . ®é Tãml¹i:Trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXHë ViÖt Namtån t¹i nhiÒu thµnhphÇn kinh tÕtrong ®ã kinh tÕnhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o vµ cïng víi c¸cthµnh phÇn kinh tÕkh¸c ph¸t triÓn . 3.3 NhiÒu h×nh thøc ph©n phèi . NÕukinh tÕ thÞ tr êng trong chñ nghÜa t b¶n cã nhiÒu h×nh thøc ph©nphèi trong ®ã ph©n phèi cho t b¶n lµ chñ yÕuth× trong nÒn kinh tÕthÞ tr -êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Namdo cã nhiªï quan hÖ së h÷u kh¸cnhau nªn còng cã nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi nh ph©n phèi theo lao ®éng,ph©n phèi ngoµi thï lao lao ®éng th«ng qua c¸c quü phóc lîi x· héi vµ tËpthÓ vµ ph©n phèi theo nguån lùc ®ãng gãp. Trong ®ã ph©n phèi theo lao®éng lµ chñ yÕubëi v× . Ph©n phèi theo lao ®éng lµ viÖc tr¶ c«ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµosè l îng vµ chÊt l îng lao ®éng v× sè l îng nã biÓuhiÖn ë thêi gian lao ®éngvµ sè l îng s¶n phÈm. ChÊt l îng lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é thµnh th¹ocña ngêi lao ®éng vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cu¶ c«ng viÖc .Còng cã thÓ nãi ph©n phèi theo lao ®énglµ ai lµm nhiÒu hëng nhiÒu, ai lµmÝt hëng Ýt. Cã søc lao ®éng kh«ng lµm kh«ng hëng . Ph©n phèi theo lao ®éng lµ cÇn thiÕt . Khi ngêi lao ®éng ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc bãc lét trë thµnh ngêi lµmchñ vÒ kinh tÕth× viÖc ph©n phèi ph¶i v× quyÒn lîi ngêi lao ®éng 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngay c¶ díi chñ nghÜa x· héi lao déng võa lµ nghÜa vô võa lµ quyÒnlîi. §Þa vÞ vµ quyÒn lîi cña mçi ngêi lµ do kÕt qu¶ lao ®éng gi¶i quýªt. Do®ã ph¶i ph©n phèi theo lao ®éng . Trong thêi kú qu¸ ®é vµ ngay c¶ chñ nghÜa x· héi vÉn cßn cã sù kh¸cnhau gi÷a lao ®éng gi¶m ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p, gi÷a lao ®éng trÝtuÖ vµ lao ®éng c¬ b¾p. Vµ cßn kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é quan ®iÓmlao®éng. Do ®ã x· héi ph¶i kiÓmtra, kiÓmso¸t møc ®é lao ®éng vµ hëng thôlao ®éng cña mçi ngêi. TheoLªNin ph¶i thùc hiÖn mét ch©n lÝ gi¶m ®¬n nh-ng l¹i ®¶m b¶o cho trËt tù x· héi míi (x· héi chñ nghÜa ) ch©n lÝ dã lµ “kÎlµo kh«ng lµm th× kh«ng ¨n “ .Tãm l¹i ph©n phèi theo lao ®éng lµ phï hîp víi quan hÖ x· héi chñ nghÜa vµtr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt. Nã trë thµnh mét tÊt yÕuphæ biÕn-do ®ã lµ mét ®Æc thï cña x· héi chñ nghÜa . Ph©n phèi theo lao ®éng lµ mét néi dung cña c«ng b»ng x· héi . Ngoµi ph©n phèi theo lao ®éng cßn c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nhph©n phèi ngoµi thï lao lao ®éng nh»m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt cñaph©n phèi theo lao ®éng. Vµ ph©n phèi theo nguån lùc ®ãng gãp nh»mthóc®Èy quan hÖ tÝn dông ph¸t triÓn .3.4 Sù t¨ng tr ëng, ph¸t triÓn kinh tÕg¾n liÒn víi c«ng b»ng x· héi, víi viÖcph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc ®Ó n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nguån lùc x©ydùng mét nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc.3.5 Kinh tÕ thÞ tr êng ëViÖt Nam ph¸t triÓn theo híng më réng quan hÖhîp t¸c kinh tÕ víi níc.ngoµi. §ã lµ lµ tÊt yÕuv× s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ trao®æi hµng ho¸ tÊt yÕuvît khái ph¹mvi quèc gia mang tÝnh chÊt quèc tÕ, ®ångthêi ®ã còng lµ tÊt yÕucña sù ph¸t triÓn nhu cÇu . Th«ng qua më réng quan hÖ kinh tÕvíi níc ngoµi ®Ó biÕnnguån lùc bªnngoµi thµnh nguån lùc bªn trong t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn ph¸t triÓn rótng¾n . Mëi réng quan hÖ díi nhiÒu h×nh thøc nh hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt nhngph¶i dùa trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp vµ tù chñ hai bªn cïng cã lîi . 3.6 NÒn kinh tÕ hµng ho¸ níc ta vËn ®éng theo c¬ chÕthÞ tr êng cã sùqu¶n lÝ cña nhµ níc .§ã lµ sù kÕt hîp c¶ sù ®iÒu tiÕt cña c¶ bµn tay v«h×nh lÉn bµn tay h÷u h×nh nh»m tËn dông ®îc u ®iÓmcña c¶ hai sù ®iÒutiÕt . §ång thêi kh¾c phôc ®îc h¹n chÕ cña c¶ hai m« h×nh ®iÒu tiÕt . * NÒn kinh tÕhµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng . Tríc ®©y chóng ta vËn ®éng theo c¬ chÕtËp trung quan liªu bao cÊp.§Æc tr ng cña c¬ chÕtËp trung quan liªu bao cÊplµ: nhµ níc giao kÕho¹chcho c¸c doanh nghiÖp víi mét hÖ thèng chØ tiªu mang tÝnh ph¸p lÖnh, nhµ n-íc cÊpph¸t vËt t , tiÒn vèn theo chØ tiªu. Nh vËy, nhµ níc cho phÐpph©n bænguån lao ®éng theo kÕho¹ch. C¸c c¬ quan cÊp trªn qu¶nlý chØ ®¹o kinhdoanh nhng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c khuyÕt ®iÓmcña m×nh. CÊpph¸tgiao nép theo qu¶n lý, l·i nhµ níc thu, lç nhµ níc bï. Nhµ níc thùc hiÖn baocÊpqua gi¸ vµ ph©n phèi nÒn kinh tÕb»ng hiÖn vËt ho¸, tøc lµ quan hÖ hµngho¸, tiÒn tÖ bÞ xemthêng, bé m¸yqu¶n lý cång kÒnh kÐmhiÖu qu¶. Tãm l¹i, 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nÒn kinh tÕtheo c¬ chÕ nµy lµm cho nÒn kinh tÕph¸t triÓn tr× trÖ, lµ nguyªnnh©n cho chñ nghÜa x· héi l©m vµo khñng ho¶ng. V× thÕph¶i xo¸ bá c¬ chÕquan liªu bao cÊp, sö dông c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ vÜ m« cña nhµ níc. C¬ chÕthÞ tr êng lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè c¸c mèi quan hÖ , c¸c quyluËt kinh tÕ, m«i tr êng vµ ®éng lùc nã chi phèi sù vËn ®éng cña kinh tÕhµng ho¸ . C¸c nh©n tè hµng ho¸ vµ dÞch vô,®»ng sau lµ ngêi lao ®éng, ngêis¶n xuÊt, ngêi tiªu dïng tõ ®ã h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ C¸c mèi quan hÖ: quan hÖ hµng ho¸- tiÒn tÖ ,quan hÖ mua b¸n biÓuhiÖn trªn thÞ tr êng lµ quan hÖ cung- cÇu liªn quan ®Õngi¸ c¶ C¸c quy luËt vèn cã cña kinh tÕhµng ho¸ mµ chóng ta ®· nghiªn cøu ®ãlµ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ ,quy luËt l uth«ng tiÒn tÖ. Nã t¸c ®éng vµ chi ph«i sù vËn ®éng cña kÝnh tÕhµng ho¸ M«i tr êng c¹nh tranh: ë ViÖt Namchóng ta chñ tr ¬ng c¹nh tranh lµnhm¹nh, kh«ng sö dông nh÷ng biÖn ph¸p c¹nh tranh dÉn ®Õnsù ph¸ s¶n §éng lùc ph¸t triÓn ®ã lµ lµ lîi nhuËn. Trong c¬ chÕthÞ tr êng nãcuèn hót c¸c doanh nghiÖp vµo nh÷ng ngµnh , nh÷ng lÜnh vùc cã l·i cao ,thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp c¶i tiÕnkü thuËt ,n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,lîi Ých ngêi tiªu dïng ®îc ®Ò cao . C¬ chÕ thÞ tr êng cã vai trß to lín . Lµ mét c¬ chÕ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, th«ng qua biÕn®éng cña cung – tùcÇu – gi¸ c¶ thÞ tr êng, mét c¬ chÕtinh vi ph©n phèi kh«ng tù gi¸c gi÷a ngêis¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng nã cã vai trß to lín trùc tiÕpdÉn d¾t c¸c ®¬n vÞkinh tÕchän lÜnh vùc vµ h×nh thøc kinh doanh . C¬ chÕthÞ tr êng thóc ®Èy, t¨ng tr ëng kinh tÕsù gia t¨ng thu nhËp quècd©n, quèc néi thêi kú sau, n¨m sau so víi thêi kú tr íc n¨m tr íc ph¸t triÓn kinhtÕchÝnh lµ t¨ng tr ëng kinh tÕvµ thay ®«Ø c¬ cÊukinh tÕvµ møc sèng t¨nglªn.* Sù qu¶n lý cña nhµ níc. Nhµ níc ®iÒu tiÕt thÞ tr êng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ vÜ m« niÒnkinh tÕ cÇn ph¶i: T«n träng tÝnh kh¸ch quan cña c¬ chÕthÞ tr êng vµ coiträng tÝnh tù chñ vÒ kinh tÕcua c¸c chñ thÓ kinh tÕ,sù h×nh thµnh cña gi¸c¶ thÞ tr êng . Nhµ níc qu¶n lý vÜ m« ®ã lµ mét sù cÇn thiÕt v× c¬ chÕthÞ tr êng ngoµinh÷ng u ®iÓmcßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm sù qu¶n lý cña nhµ níc nh»m ph¸thuy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ thÞ tr êng vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆttr¸i cña nã. §©y lµ môc tiªu cña nhµ níc. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc rÊt quan träng ®îc thÓ hiÖn ë c¸c chøcn¨ng. Chøc n¨ng ®Þnh híng cho kinh tÕthÞ tr êng ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x·héi chñ nghÜa. ViÖc ®Þnh híng nµy th«ng qua c¸c chiÕnl îc, quy ho¹ch, kÕho¹ch ph¸t triÓn. §©ï t c¸c dù ¸n ®ÓnÒn kinh tÕph¸t triÓn ®óng ®Þnh híng. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« v× thÞ tr êng hay bÞ khñng ho¶ng g©y thÊtnghiÖp vµ l¹m ph¸t. Nhµ níc ph¶i söa ch÷a nh÷ng thÊt b¹i cña kinh tÕ thÞ tr êng vµ kh¾cphôc nã . Nhµ níc ph¶i ®øng ra ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n. Qu¶n lÝ tµi s¶n quèc gia nh ®Êt ®ai, rõng, biÓn… nh»mkhai th¸c nã hîplÝ . Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt ®Ó t¹ora m«i tr êng ph¸p lý cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕho¹t ®éng . §Óthùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trªn th× nhµ níc ph¶i sö dông mét hÖ thèngc¸c c«ng cô nh : Sö dômgph¸p luËt ®Ó qu¶n lÝ kinh tÕ- x· héi ,kiÓmtra viÖc thi hµnh luËt Sö dông hÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ Sö dông chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.Coi ®ã lµ hai c«ng cô qu¶n lý vÜ m« m¹nhmÏ .3.6 Kinh tÕthÞ tr êng níc ta tõ mét tr×nh ®é kinh tÕkÐmph¸t triÓn . Níc ta ®i nªn chñ nghÜa bá qua sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n , cãnghÜa lµ bá qua mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, tõ mét níc nöathuéc ®Þa phong kiÕnl¹i bÞ ¶nh hëng cña chiÕntranh kÐodµi ..III. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híngx· héi chñ nghÜa . 1.> Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕníc ta hiÖn nay . Kinh tÕthÞ tr êng ë níc ta hiÖn nay cßn kÐmph¸t triÓn thÓ hiÖn trªnnhiÒu mÆt, Sù ph©n c«ng lao ®éng cha ph¸t triÓn , c¸c lo¹i thÞ tr êng chah×nh thµnh ®ång bé, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn l¹c hËu, c¬ së h¹ tÇngcßn yÕukÐm, søc c¹nh tranh hµng ho¸ cßn yÕu. 2 .> Môc tiªu phÊn®Êu. * Môc tiªu phÊn®Êu®Õn2010. Theo v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓutoµn quèclÇn thø 9 nªu ra môc tiªu phÊn®Êunh sau . Môc tiªu tæng qu¸t ®Õn 2010 : §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐmph¸ttriÓn.Ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi , n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ngcao kÕtcÊuh¹ tÇng vµ ph¸t triÓn tiÒm lùc kinh tÕ. Môc tiªu cô thÓ n¨m 2010 §a G§P n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp®«i n¨m2000 N¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øngdông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiÕp cËn tr×nh ®é cña thÕgiíi vµ sù ph¸t triÓntrªn mét sè lÜnh vùc nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ngnghÖ vËt liÖu míi – c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ . X©y dùng kÕt cÊuh¹ tÇng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña kinh tÕ N©ng cao vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕnhµ níc cïng c¸c thµnh phÇnkinh tÕkh¸c ph¸t triÓn lµnh m¹nhvµ l©u dµi . * Môc tiªuphÊn®Êun¨m 2005. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Suy tõ kÕho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ®Õnn¨m 2010 . §¶ng ta ®· x©ydùng kÕho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ®Õnn¨m 2005 nh sau : T¨ng tr ëng kinh tÕnhanh vµ bÒn v÷ng, chuyÓndÞch m¹nh c¬ cÊukinhtÕ, c¬ cÊulao ®éng theo híng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa. N©ng cao rârÖt hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Më réng kinh tÕ®èi ngo¹i,®Èy m¹nhgi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ. T¨ng cêng x©y dùng kÕtcÊuh¹ tÇng kinh tÕgi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®éc lËp d©n téc Cô thÓ ho¸ lµ : PhÊn®Êu®¹t nhÞp ®é t¨ng tr ëng kinh tÕb×nh qu©n hµng n¨mcaoh¬n 5 n¨m tr íc vµ cã bíc chuÈn bÞ cho n¨mn¨m tiÕptheo . Ph¸t triÓn kinh tÕnhiÒu thµnh phÇn trong ®ã kinh tÕnhµ níc gi÷vai trß chñ ®aä, cñng cè kinh tÕtËp thÓ, h×nh thµnh mét bíc quan träng thÓchÕkinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ChuyÓndÞch c¬ cÊukinhtÕ, c¬ cÊulao ®éng theo híng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, t¨ngnhanh hµml îng c«ng nghÖ trong s¶n phÈm. T¨ng nhanh vèn ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, x©y dùng c¬ cÊukinh tÕcã hiÖu qu¶ vµ n©ng cao søc c¹nh tranh. Hoµn chØnh mét bíc c¬ b¶n hÖthèng kÕt cÊuh¹ tÇng. §Çu t thÝch ®¸ng cho c¸c vïng kinh tÕträng ®iÓm, hçtrî ®Çu t nhiÒu h¬n cho c¸c vïng cßn nhiÒu khã kh¨n . Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ®èi ngo¹i. Cñng cè thÞ tr êng®· cã vµ më réng thªm thÞ tr êng míi. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ngnhanh xuÊt khÈu, thu hót vèn, c«ng nghÖ tõ bªn ngoµi. Chñ ®éng héi nhËpkinh tÕquèc tÕcã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph¬ng vµ ®a ph¬ng . TiÕptôc ®æi míi vµ lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh – tiÒn tÖ, t¨ngtiÒm lùc vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh quèc gia , thùc hµnh triÖt ®Ó tiÕt kiÖm ;t¨ng tû lÖ chi ng©n s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn, duy tr× æn ®Þnh c¸c c©n ®èivÜ m«, ph¸t triÓn thÞ tr êng vèn ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ– x· héi . TiÕptôc ®æi míi , t¹o chuyÓnbiÕnc¬ b¶n, toµn diÖn vÒ ph¸t triÓn gi¸odôc ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l îng nguån nh©n lùc víic¬ cÊuhîp lÝ, triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh phæ cËp trung häc c¬ së,øng dông nhanh c«ng nghÖ tiÕn, hiÖn ®¹i, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕtri thøc §Èy m¹nh c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®æi míi vµ n©ng cao hiiªôlùc cña bé m¸y nhµ níc. §Èy lïi t×nh tr¹ng quan liªu, tham nhòng. Thùc hiÖntèt d©n chñ, nhÊt lµ d©n chñ ë x·, phêng vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së . Thùc hiÖn nhiÖm vô cñng cè cuèc phßng vµ an ninh, b¶o ®¶m trËttù kû c¬ng trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi . C¸c chØ tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕchñ yÕu. §a GDPn¨m2005 gÊphai lÇn so víi n¨m 1995 . NhÞp ®é t¨ng tr ëng GDPb×nhqu©n hµng n¨m thêi kú n¨m n¨m 2001 – 2005 lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m,ng nghiÖp t¨ng 4,3%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng6.2%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊtn«ng, l©m ,ng nghiÖp t¨ng 4,8%/n¨m . Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÞep t¨ng 13%/n¨m. Gi¸ trÞ dÞch vô t¨ng 7,5%/n¨m. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 16%/n¨m. C¬ cÊungµnh kinh tÕtrong GDP®Õn2005 dù kiÕn: Tû träng n«ng , l©m ng nghiÖp 20-21%. Tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng kho¶ng 38-39%. Tû träng c¸c ngµnh dÞch vô 41-42%. 3 .> ¦u thÕvµ h¹n chÕ cña kinh tÕthÞ tr êng . ¦u thÕ. Thóc®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt nhanh chãng, lµm cho ph©nc«ng lao ®éng ph¸t triÓn, chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt ngµy cµng s©u s¾c, h×nhthµnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vµ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c doanhnghiÖp vµ ngêi s¶n xuÊt t¹o tiÒn ®Ò cho sù hîp t¸c lao ®éng ph¸t triÓn . Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt . H¹n chÕ cña kinh tÕthÞ tr êng ë . Kinh tÕthÞ tr êng cã nh÷ng khuyÕttËt nh t×nh tr¹ng khñng ho¶ng ,thÊt nghiÖp bÊt b×nh ®¼ng , huû ho¹i m«i tr êng ….4.> Tõ nh÷ng thùc tr¹ng vµ nh÷ng u nhîc ®iÓmcña kinh tÕ thÞ tr êngchóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕtmét c¸ch hîp lÝ . Cô thÓlµ . * §Èy m¹nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøcsë h÷u v× ®©y lµ hai ®iÒu kiÖn ra ®êi vµ tån t¹i s¶n xuÊt hµng ho¸ . §Èy m¹nhph©n c«ng lao ®éng x· héi ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh ®Èym¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. HiÖn nay c«ng nghiÖp ho¸ ë nícta ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ hai chiÕnl îc c«ng nghiÖp theo híng xuÊt khÈu, ®ångthêi thay thÕnhËp khÈu. §Ó thùc hiÖn chiÕnl îc nµy cÇn ph¶i ph©n c«ng lao®éng ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng nghµnh, nh÷ng lÜnh vùc mµ ®Êt níc cã lîi thÕsos¸nh nh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp c«ng nghiÖp dÖt may ….. ®ång thê ph¶i c¶itiÕnc«ng nghÖ vµ kü thuËt s¶n xuÊt . * Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u. §èi víi níc ta qu¸ tr×nh®a d¹ng ho¸ ®îc thÓ hiÖn b»ng viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnhphÇn. Cô thÓ n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ níc, ph¸t triÓnnÒn kinh tÕ tËp thÓ ®Ó cïng kinh tÕ níc nhµ t¹o nÒn t¶ng cho chñ nghÜa x·héi. §ång thê t¹o m«i tr êng ph¸p lÝ lµnh m¹nh, thóc ®Èy c¸c thµnh phÇnkinh tÕkh¸c cïng ph¸t triÓn. * H×nh thµnh ®ång bé c¶c lo¹i thÞ tr êng nh»mx©y dùng vµ ph¸t triÓnkinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . Trong nh÷ng n¨mgÇn ®©y th× ph¶i . Ph¸t triÓn thÞ tr êng hµng ho¸ vµ dÞch vô th«ng qua viÖc ®Èy m¹nhs¶n xuÊt, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊukinh tÕ vµ ph¸t triÓn hÖ thèng giaoth«ng vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ómë réng thÞ tr êng . H×nh thµnh thÞ tr êng søc lao ®éng . X©y dùng thÞ tr êng vèn, tõng bíc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr -êng chøng kho¸n nh»mhuy ®éng vèn . Qu¶n lÝ chÆt chÏ thÞ tr êng ®Êt ®ai vµ thÞ tr êng nhµ ë . X©ydùng thÞ tr êng th«ng tin, thÞ t êng khoa häc c«ng nghÖ. ViÖc hoµn thiÖn 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c¸c thÞ tr êng ph¶i ®i ®«i víi x©y dùng khu«n khæ ph¸p lÝ vµ thÓ chÕ,t¨ngsù kiÓmtra, gi¸m s¸t cña nhµ níc . * Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ®èi ngo¹i , chØ cã më cöa vµ héinhËp nÒn kinh tÕ míi thu hót ®îc vèn, kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ókhai th¸c thÕm¹nh®Êt níc . Thùc hiÖn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, gi¶m nhËp siªu, u tiªn nhËp t liÖu s¶nxuÊt. Thu hót vèn níc ngoµi híng vµo nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc, nh÷ngs¶n phÈmcã c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã tû träng xuÊt khÈu cao . * Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt . Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ nh»mt¹o sù yªn t©m ®Çu t cho c¸c nhµkinh doanh. Muèn nh vËy ph¶i n©ng cao sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, vai trß chØ®¹o cña kinh tÕnhµ níc, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt võa lµm c«ng cô cho nhµ níc qu¶n lÝnÒn kinh tÕ võa t¹o hµnh lang ph¸p lÝ cho c¸c nhµ kinh doanh, buéc hä chÊpnhËn sù ®iiªï tiiÕt cña nhµ níc. * Xo¸ bá triÖt ®Ó c¬ chÕtËp trung quan liªu, bao cÊphoµn thiÖn c¬ chÕqu¶n lÝ kinh tÕcña nhµ níc. N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lÝ cña nhµ níc cÇn , n©ng cao n¨nglùc cña c¸c c¬ quan hµnh ph¸p, lËp ph¸p t ph¸p. C¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnhquèc gia. Nhµ níc thùc hiÖn ph¸t triÓn ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ, cã chÝnhs¸ch thèng nhÊt, h¹n chÕ kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc cña c¬ chÕthÞ tr êng, qu¶nlÝ tµi s¶n c«ng céng, t«n träng quyÒn tù chñ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinhdoanh, c¶i tæ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng vµgi¸ c¶. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Sau n¨m 1986 níi ta ®· chuyÓntõ nÒn kinh tÕtËp trung quan liªu baocÊpsang nÒn kinh tÕthÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù chuyÓn®æim« h×nh kinh tÕnµy lµ tÊt yÕukh¸ch quan. Nã phï hîp víi xu thÕph¸t triÓn cñathêi ®¹i, ®ång thêi nã còng phï hîp víi thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ëViÖt Nam Chñ nghÜa t b¶n ®· biÕtvËn dông vai trß to lín cña kinh tÕthÞ tr êng®Ó ph¸t triÓn kinh tÕth× chóng ta còng ph¶i biÕt vËn dông vai trß to lín ®ã®Óph¸t triÓn niÒn kinh tÕcña chÝnh m×nh. Còng gièng víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa kh¸c níc ta còng sö dông sù®iÒu tiÕt cña c¬ chÕthÞ tr êng cïng víi sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Nhng kh¸cvíi c¸c níc ®ã lµ chóng ta ph¸t triÓn kinh tÕtheo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜanh»m môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh ®¶m b¶ocho mäi ngêi cã cuéc sèng Êm h¹nh phóc. ChÝnh v× vËy vai trß cña nhµ n- noíc ngoµi vai trß ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ nh»m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt cñac¬ chÕthÞ tr êng cïng víi vai trß t¹o m«i tr êng æn ®Þnh cho c¬ chÕthÞ tr -êng ph¸t triÓn th× nhµ níc cßn ph¶i ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®óng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa 11

×