Van luong.blogspot.com a7171

390 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7171

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I. Lêi më ®Çu C« ng nghi Ö p ho¸ n « ng nghi Ö p v µ n « ng th« n l µ qu ¸ tr × nh v « c ï ngquan tr ä ng trong s ù nghi Ö p x© y dù ng vµ ph¸ t triÓn ®Ê t n í c, nh Ê t l µnh ÷ ng n í c ® ang ph ¸ t triÓn nh n í c ta hi Ö n nay. M é t ®Ê t n í c b Þ chiÕntranh t µ n ph ¸ , cã c ¬ s ë v Ë t ch Ê t nghÌ o n µ n l¹ c h Ë u v× vË y mô c ti ª uch Ý nh ® î c §¶ ng v µ Nh µ n í c ®Ò ra v µ th ù c hi Ö n cho b » ng ® î c ®ã l µph ¶ i c « ng nghi Ö p ho ¸ hi Ö n ®¹ i ho¸ ®Ê t n í c. Mu è n v Ë y tr í c hÕt ph ¶ ic « ng nghi Ö p ho ¸ hiÖ n ®¹ i ho¸ n« ng nghi Ö p n « ng th « n bë i 80% ng ê i d © nVi Ö t Nam sè ng b » ng n « ng nghi Ö p. Trong giai ® o ¹ n hi Ö n nay ch ó ng taph ¶ i u ti ª n ph ¸ t triÓn l ù c l î ng s ¶ n xu Ê t, ch ó tr ä ng ph¸ t huy ngu å n l ù ccon ng êi b ë i ngu å n l ù c con ng êi ®ã ng vai tr ß quan trä ng ch ñ ch è ttrong qu ¸ tr × nh c « ng nghi Ö p ho ¸ hi Ö n ®¹ i ho¸ n « ng nghi Ö p n « ng th« n.Con ng êi s ¸ ng t ¹ o ra m ¸ y m ã c qu ¶ n l ý v µ sö dô ng hî p lý m¸ y mã c hi Ö n®¹ i ® Ó ph ô c v ô v µ l µ m cho cu é c s è ng con ng êi tho ¶ i m ¸ i h ¬ n, tho ¶ m · nc¸ c nhu c Ç u t ù nhi ª n cñ a con ng ê i. Ngoµ i ra ph ¶ i thó c ®È y chuyÓnd Þ ch c¬ c Ê u kinh tÕ theo h í ng ph ¸ t huy l î i thÕ c ñ a t õ ng v ï ng g ¾ n v í ith Þ tr ê ng ® Ó s ¶ n xu Ê t h µ ng ho¸ quy m « l í n ví i ch Ê t l î ng v µ hi Ö u qu ¶cao. D Ç n d Ç n xo ¸ b á m « h × nh s ¶ n xu Ê t nh á l Î v õ a t è n k Ð m v õ a kh « nghi Ö u qu ¶ thay thÕ v µ o ®ã l µ nh ÷ ng m « h × nh s ¶ n xu Ê t ph ï h î p h ¬ n mangl ¹ i n¨ ng su Ê t cao h ¬ n. B ª n c¹ nh ph ¸ t triÓn khoa h ä c c ò ng ph ¶ i ch ó ý b ¶ ov Ö m « i tr ê ng ph ß ng ch è ng, h ¹ n chÕ v µ gi ¶ m nh Ñ thiª n tai tõ ®ã ph ¸ ttriÓn n « ng nghi Ö p n« ng th« n bÒ n v ÷ ng, ®a n Ò n kinh tÕ c ñ a ®Ê t n í cph ¸ t triÓn ® i l ª n s¸ nh vai c ï ng c¸ c n í c tr ª n thÕ gi í i. T õ ng b í c ®a Vi Ö tNam tr ë th µ nh n í c c « ng nghi Ö p ph ¸ t triÓn trong khu v ù c trª n thÕ gi í i.II. Néi dung A. Mét sè vÊn ®Ò l ý luèn c¬ b¶n vÒ c« n g nghiÖp, ho¸ hiÖn ® ¹ i ho¸ n« n gnghiÖp vµ n« n g th« n 1. ThÕ nµo lµ c« n g nghiÖp ho¸ n« n g nghiÖp n« n g th« n C« ng nghi Ö p ho¸ hi Ö n ®¹ i ho¸ v µ n « ng th « n ® î c thÕ gi í i ®Þ nhngh Ü a theo nhi Ò u c¸ ch kh ¸ c nhau ®ã ch Ý nh l µ m ét qu ¸ tr × nh l © u d µ ic Ç n ® î c tiÕn h µ nh theo c¸ ch tu Ç n tù kh « ng thÓ n ã ng v é i, kh« ng thÓ tu úti Ö n. Qu ¸ tr × nh nµ y ® î c th ù c hi Ö n kh« ng nh» m m ô c ®Ý ch tù th © n mµ 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phôc vô c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña n«ng th«ng còng nh cña c¶ níc.Nhng ®èi víi mét níc khoa häc c«ng nghÖ, kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vait rßchñ ®¹o th× §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh: c«ng nghiÖp ho¸lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi tõ sö dông søc lao®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕnsøc lao ®éngcïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùatrªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖt¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ nµy®îc §¶ng ta x¸c ®Þnh réng h¬n nh÷ng quan niÖm tr íc ®ã bao hµm c¶vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ vÒ dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕx· héi, ®îc sö dông b»ng c¸c ph¬ng tiÖn vµ c¸c ph¬ng ph¸p tiªn tiÕnhiÖn ®¹i cïng víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ cao. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸míi teo t t ëng míi kh«ng bã hÑp t rong ph¹m vi t r×nh ®é c¸c lùc l îngs¶n xuÊt ®¬n thuÇn kü thuËt ®¬n thuÇn ®Ó chuyÓn lao ®éng thñc«ng thµnh lao ®éng c¬ khÝ nh quan niÖm t r íc ®©y. Theo tinh thÇn cña nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thøVIII vµ Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø VII c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n lµqu¸ t r×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ g¾n víi viÖc ®æi míi c¨n b¶n vÒc«ng nghÖ vµ kü thuËt ë n«ng th«n, t¹o nÒn t¶ng cho viÖc ph¸t triÓnnhanh, bÒn v÷ng theo híng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ë n«ng th«n, gãpphÇn ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ quèc d©n víi tèc ®é cao. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ qu¸tr×nh phøc t¹p kh«ng ®¬n gi¶n, v× vËy §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i ®a ranh÷ng chiÕnl îc bíc ®i cô thÓ vµ hiÖu qu¶. Bíc ®Çu tiªn cña qu¸ t r×nhc«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ph¶i ®a ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt c«ngnghiÖp, m¸y mãc thiÕt bÞ vµo sö dông t rong n«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊtë n«ng th«n ®Ó thay thÕ lao ®éng thñ c«ng. N«ng th«n ViÖt Namlu«n mang nÆng tÝnh thñ c«ng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp v× vËy®Ó thay ®æi tËp qu¸n, c¸ch lµm cña n«ng d©n lµ bíc ®i v« cïng khã,ph¶i thùc hiÖn theo tõng bíc ®i tõ tõ chËm ch¹p. §a dÇn ph¬ng ph¸ps¶n xuÊt b»ng m¸y mãc ®Ó con ngêi dÇn tiÕpnhËn ph¬ng ph¸p s¶n xuÊtnµy.Kh«ng thÓ ®ét ngét thay thÕph¬ng ph¸p s¶n xuÊt thñ c«ng b»ngph¬ng ph¸p m¸y mãc ngay ®îc nh thÕsÏ g©y ra sù lóng tóng cña ngêisö dông còng nh ngêi híng dÉn sö dông. Ngêi cÇn sö dông m¸y mãc l¹ikh«ng biÕt c¸ch sö dông hoÆc lóng tóng trong c¸ch sö dông v× vËyg©y nªn sù l·ng phÝ m¸y mãc thiÕt bÞ. Sau khi ®a m¸y mãc thiÕt bÞ vµosö dông còng cÇn ph¶i cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i t ¬ng øng víi c¸clo¹i c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ. M¸y mãc khoa häc lµ nh÷ng thµnh tùu s¸ngt¹o cña con ngêi, chóng kh«ng tù b¶o qu¶n, kh«ng chèng l¹i sù haomßn v× vËy ph¶i cã bµn tay con ngêi b¶o qu¶n cho nã. Ngoµi ra qu¶nlý, sö dông m¸y mãc sao cho hîp lý tiÕt kiÖm tiÒn cña, t r¸nh l·ng phÝ 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368còng cÇn ph¶i häc, ph¶i cã ph¬ng ph¸p khoa häc hiÖn ®¹i. §ã lµ c¶mét qu¸ tr×nh ®µo t¹o chÝnh quy vµ cã quy m«. Nhng khi cã m¸y mãchiÖn ®¹i, trang thiÕt bÞ ®îc qu¶n lý tèt mµ c¬ së vËt chÊt nghÌokh«ng phï hîp th× còng kh«ng cã hiÖu qu¶. V× vËy ph¶i t¹o ra hÖthèng c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp víi viÖc ®a m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµon«ng th«n. Nh vËy, c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n kh«ng cã nghÜa lµ chØ ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp ë n«ng th«n mµ bao gåm c¶ viÖc ph¸t triÓn toµn béc¸c ho¹t ®éng, c¸c lùc l îng s¶n xuÊt dÞch vô vµ ®êi sèng v¨n ho¸ tinhthÇn ë n«ng th«n vµ c¶ níc nãi chung. C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp lµ mét bé phËn cña c«ng nghiÖpho¸ n«ng th«n. Néi dung chñ yÕulµ ®a m¸y mãc thiÕt bÞ, øng dông c¸cph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kiÓu c«ng nghiÖp, c¸c ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøctæ chøc kiÓu c«ng nghiÖp vµ c¸c lÜnh vùc cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.C«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n cßn bao hµm c¶ viÖc t¹o ra sù g¾n bãchÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh»mkhai th¸c t riÖt ®Ó lîi thÕcña n«ng nghiÖp, n©ng cao hµm l îng chÕbiÕns¶n phÈm cña n«ng nghiÖp ®Ó t¨ng gi¸ trÞ cña chóng, më réng thÞtr êng cho chóng. HiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ t r×nh liªn tôc n©ng cao t r×nh ®é khoa häc,kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ë n«ng th«n, c¶ithiÖn tæ chøc s¶n xuÊt vµ hoµn thiÖn ®êi sèng ë n«ng th«n, t¹o ramét nÒn s¶n xuÊt t r×nh ®é ngµy cµng cao, cuéc sèng ngµy cµng v¨nminh, tiÕn bé. HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n kh«ng chØ bao gåm c«ng nghiÖpho¸, n©ng cao t r×nh ®é kü thuËt - c«ng nghÖ vµ tæ chøc trong c¸clÜnh vùc kh¸c cña s¶n xuÊt vËt chÊt ë n«ng th«n mµ con bao gåm c¶viÖc kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸, tinh thÇn, ph¸t triÓn hÖthèng c¬ së h¹ tÇng x· héi hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o y tÕ, c¸c dÞch vôphôc vô ®êi sèng kh¸c ë n«ng th«n.VÒ b¶n chÊt, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸tr×nh ph¸t triÓn toµn diÖn cã kÕthõa ë n«ng th«n. HiÖn ®¹i ho¸ hoµntoµn kh«ng cã nghÜa lµ xo¸ bá toµn bé nh÷ng g× ®· t¹o dùng t rongqu¸ khø còng kh«ng cã nghÜa lµ ph¶i ®a toµn bé c«ng nghÖ, thiÕt bÞtiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i vµo n«ng th«n ngay mét lóc mµ lµ tËn dông, c¶itiÕn, hoµn thiÖn tõng bíc n©ng cao tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt -c«ng nghÖ, t r×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lªnngang tÇm víi tr×nh ®é thÕgiíi. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cã liªn quan mËt thiÕtvíi nhau, chóng t ¬ng t¸c víi nhau, sù kh¸cnhau gi÷a chóng chØ mangtÝnh t ¬ng ®èi, v× chóng cã néi dung ®an xen vµo nhau, bæ sung chonhau ®Ó môc ®Ých cuèi cïng lµ ®a kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn ®i lªnngang tÇm víi thÕgiíi. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. T¹ i sao ph¶ i t iÕn hµnh c« g nghiÖ ho¸ n« g nghiÖ n« g n p n p nth« n Níc ta ®i tõ x· héi phong keÝen ph¸t triÓn ®i th¼ng lªn chÕ®é x·héi chñ nghÜa mµ kh«ng qua chÕ®é t b¶n chñ nghÜa v× vËy c¬ sëvËt chÊt cßn nghÌo nµn l¹c hËu, ph¬ng thøc qu¶n lý láng lÎo yÕukÐm.NhiÖm vô quan t räng nhÊt bøc thiÕt ®îc ®Æt ra lµ ph¶i x©y dùng c¬së vËt chÊt, kü thuËt cña x· héi chñ nghÜa trong ®ã cã c«ng nghiÖpvµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, cã v¨n ho¸ vµ khoa häc tiªn tiÕn. Muèn thùchiÖn thµnh c«ng nhiÖm vô quan t räng nãi t rªn nhÊt thiÕt ph¶i tiÕnhµnh c«ng nghiÖp ho¸ tøc lµ chuyÓn nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËuthµnh nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp. Tõ thËp niªn 60 cña thÕkû XX, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®Òra ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m xuyªn suèt thêigian qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta t r íc hÕt lµqu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa.§ã lµ mét qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕnl îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nh»mc¶i tiÕn mét x· héi n«ng nghiÖp thµnh mét x· héi c«ng nghiÖp g¾n víiviÖc h×nh thµnh tõng bíc quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, ngµy cµng thÓhiÖn ®Çy ®ñ h¬n b¶n chÊt u viÖt cña chÕ®é x· héi míi x· héi chñnghÜa. Níc ta ®i lªn chñ nghÜa x· héi víi xuÊt ph¸t ®iÓmlµ nÒn n«ngnghiÖp l¹c hËu, b×nh qu©n ruéng ®Êt thÊp, 80% d©n c cã møc thunhËp thÊp, nghÌo ®ãi, søc mua h¹n chÕnÕukh«ng muèn nãi lµ kh«ng thÓmua nèi hµng ho¸ cho tiªu dïng.Mét ®Êt níc sèng dùa chñ yÕuvµo n«ngnghiÖp l¹chËu, canh t¸c trªn ruéng ®Êt nghÌo nµn, c¬ së vËt chÊtth« s¬, tù chÕt¹o lµ chÝnh. §êi sèng phô thuéc nhiÒu vµo tù nhiªn, l¹ibÞ chiÕnt ranh vµ x· héi phong kiÕntµn ph¸, §¶ng vµ Nhµ níc nh bíc lªntõ con sè kh«ng. V× vËy nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ót¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt cÇn thiÕt, thóc ®ÈychuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nh»m huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäinguån lùc. §Ó kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµm cho nÒn kinh tÕt¨ng t r ëng nhanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cho nh©nd©n, thùc hiÖn c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«itr êng sinh th¸i. Nh©n tè trung t©m cña nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa chÝnh lµngêi lao ®éng. Con ngêi ®ãng vai trß v« cïng quan t räng trong qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ con ngêi s¸ng t¹o ra m¸y mãc, b¶oqu¶n m¸y mãc, con ngêi lu«n muèn n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh haylµ n©ng cao chÊt l îng cña lùc l îng s¶n xuÊt. Nhng ®Ó biÕn®æi vÒchÊt lùc l îng s¶n xuÊt lµ mét ®iÒu v« cïng khã kh¨n mµ kh«ng dÔg× 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368th ùc h i Ñn ® îc, nhng qu ¸ tr× n h c «ng nghiÖp ho ¸ l¹ i t¹ o ra c ¬ s ë vË tch Ê t ®Ó lµm b iÕ n ®æi c ¨n b ¶n lù c l îng s ¶n xu Ê t, n ©ng cao vai trßc ña lù c l îng s ¶n xu Ê t nh ê ®ã c òng lµm n ©ng cao vai trß c ña ngêilao ®éng. C ¸ch m ¹ng x · h éi ch ñ ngh Üa th µnh c «ng ch Ýnh lµ kh èi li ª n m inhv÷n g ch ¾c gi ÷a giai c Êp c «ng nh ©n víi giai c Êp n «ng d ©n vµ ®éi ng òtri th øc. N hng kh èi li ª n m inh n µy c Çn ph ¶i ® îc c ñng c è vµ ph ¸ t triÓ n ®ilª n ch ø kh «ng thÓ ch Ø lµ kh èi « h îp . N Òn kinh tÕ t¨ n g tr ëng vµ ph ¸ ttriÓ n lµ nh ê th µnh tùu c «ng nghiÖp ho ¸ m ang l¹ i, lµ c ¬ s ë kinh tÕ ®Óc µng gia c è v÷ng ch ¾c th ªm kh èi li ª n m inh. N go µi ra qu ¸ tr× n h c «ngnghiÖp ho ¸ ®· g ãp ph Çn t¨ n g c êng qu yÒn lù c , s øc m ¹nh vµ h i Öu qu ¶c ña b é m ¸y qu ¶n lý kinh tÕ c ña N h µ n íc. Q u ¸ tr× n h c «ng nghiÖp ho ¸ t¹ o ®i Òu ki Ön vË t ch Ê t ®Ó x ©y d ùngn Òn kinh tÕ ®éc lË p , tù ch ñ v÷ng m ¹nh trª n c ¬ s ë ®ã m µ th ùc h i Öntè t s ù ph ©n c «ng vµ h îp t¸ c qu èc tÕ . S ù c «ng nghiÖp ho ¸ ®Ê t n íc th óc®È y qu ¸ tr× n h ph ©n c «ng lao ®éng x · h éi ph ¸ t triÓ n, th óc ®È y qu ¸tr× n h qu y ho ¹ch vïng l· n h th æ h îp lý th e o h íng chu yªn canh tËp tru n glµm cho qu an h Ö kinh tÕ gi ÷ a c ¸c vïng c ¸c m iÒn trë lª n th èng nh Êt caoh ¬n. C «ng nghiÖp ho ¸ kh «ng nh ÷ng c ã t¸ c d ông th óc ®È y n Òn kinh tÕt¨ n g tr ëng ph ¸ t triÓ n cao m µ c ßn t¹ o ti Òn ®Ò vË t ch Ê t ®Ó x ©y d ùng,ph ¸ t triÓ n vµ h i Ön ®¹ i ho ¸ n Òn qu èc ph ßng an ninh. S ù nghiÖp qu ècph ßng vµ an ninh g ¾n li Ò n ví i s ù nghiÖp ph ¸ t triÓ n v¨n ho ¸, kinh tÕ , x ·h éi. Th µnh tù u c «ng nghiÖp ho ¸ t¹ o ra ti Ò n ®Ò kinh tÕ cho s ù ph ¸ ttriÓ n ®ång b é vÒ kinh tÕ - ch Ýnh trÞ , v¨n ho ¸ x · h éi, qu èc ph ßng vµ ann inh. Th µnh c «ng c ña s ù nghiÖp c «ng nghiÖp ho ¸ n Òn kinh tÕ qu èc d ©nlµ nh ©n tè qu yÕ t ®Þnh s ù th ¾ng lî i c ña con ® êng x · h éi ch ñ ngh Üam µ §¶ng vµ nh ©n d ©n ta ®· lù a ch än. C h Ýnh v × vË y m µ c «ng nghiÖpho ¸ kinh tÕ ® îc coi lµ nh iÖm vô trä n g t©m tro n g su è t th ê i k ú qu ¸ ®élª n ch ñ ngh Üa x · h éi. 3. Néi dung chñ yÕu cña c« n g nghiÖp ho¸ n« n g nghiÖp n« n gth« n níc ta C« ng nghi Ö p ho¸ , hi Ö n ®¹ i ho ¸ n « ng nghi Ö p l µ qu ¸ tr× nh chuyÓnd Þ ch c ¬ c Ê u kinh tÕ n « ng nghi Ö p theo h í ng s ¶ n xu Ê t h µ ng ho ¸ l í n, g ¾ nv í i c « ng nghi Ö p chÕ biÕn v µ th Þ tr ê ng, th ù c tiÔn c¬ kh Ý ho ¸ , ® i Ö n kh Ýho ¸ , thu û l î i ho¸ , ø ng d ô ng c ¸ c th µ nh t ù u khoa hä c c « ng ngh Ö tr í c hÕtl µ n « ng nghiÖ p nh » m n © ng cao n ¨ ng su Ê t, ch Ê t l î ng hi Ö uq ñ a, s ø cc¹ nh tranh c ñ a n « ng s ¶ n h µ ng ho ¸ tr ª n th Þ tr ê ng. Ngo µ i ra c « ngnghi Ö p ho ¸ , hi Ö n ®¹ i ho¸ n « ng nghi Ö p c ò ng ch Ý nh l µ ph ¸ t triÓn lù c l -î ng s ¶ n xu Ê t, c¬ së v Ë t ch Ê t k ü thu Ë t cñ a chñ ngh Ü a x· hé i.Tr ª n c¬ 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368së thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸ nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ ¸p dông nh÷ng thµnhtùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Qu¸ t r×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ tr íc hÕt lµ qu¸ t r×nh c¶ibiÕnlao ®éng thñ c«ng l¹chËu thµnh lao ®éng sö dông m¸y mãc tøclµ ph¶i c¬ khÝ ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n. NÒn n«ng nghiÖp víi küthuËt thñ c«ng, lao ®éng ch©n tay th× kh«ng thÓ gäi lµ nÒn n«ngnghiÖp ph¸t triÓn ®îc, nhÊt lµ nÒn n«ng nghiÖp ®ã l¹i ph¶i g¸nh t rªnvai c¶ mét nÒn kinh tÕ. N«ng nghiÖp l¹c hËu lµm cho ®êi sèng cñanh©n d©n nghÌo ®ãi bëi kinh tÕ ViÖt Nam sèng dùa chñ yÕu vµo n«ngnghiÖp, 80% d©n c lµm n«ng nghiÖp ®· khiÕncho ®Êt níc cµng ngµycµng thôt lïi kh«ng ph¸t t riÓn. Bëi vËy §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Æt ramôc tiªu lµ ph¶i chuyÓn ®æi c¨n b¶n tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp sangnÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ®a ®Êt níc trë thµnh mét níc c«ng nghiÖpho¸. Nhng c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp kh«ng chØ lµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu thñc«ng sang c¬ khÝ mµ ph¶i g¾n liÒn víi ®iÖn khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸s¶n xuÊt tõng níc vµ t rong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngoµi rathÞ tr êng còng lµ mét yÕutè v« cïng quan t räng t rong lÜnh vùc tiªuthô hµng ho¸ n«ng s¶n phÈm. V× vËy ph¶i thóc ®Èy h×nh thµnh vµ mëréng c¸c lo¹i thÞ t r êng bao gåm thÞ t r êng s¶n phÈm, ngoµi ra cßnph¶i cã c¸c lo¹i thÞ tr êng nh thÞ tr êng vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp lµ qu¸ t r×nh chuyÓndÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng t¨ng nhanh tû träng gi¸ t rÞs¶n phÈm vµ lao ®éng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m dÇntû träng s¶n phÈm vµ lao ®éng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. X©y dùng kÕtcÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch ph¸t t riÓn n«ng th«n, b¶o vÖ m«itr êng sinh th¸i, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊtphï hîp, x©y dùng nÒn d©n chñ c«ng b»ng, v¨n minh, kh«ng ngõng n©ngcao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n ë n«ng th«n. §Êt nícta phÇn lín lµ lao ®éng t rong n«ng nghiÖp c¬ cÊu khu vùc I qu¸ líntrong khi ®ã khu vùc II l¹i qu¸ nhá bÐ. Lao ®éng t rong n«ng nghiÖp dthõa thêng kh«ng biÕt lµm g× dÉn ®Õn l·ng phÝ tµi nguyªn con ngêi.V× vËy môc tiªu chÝnh quan t räng nhÊt lµ ph¶i thu hÑp lùc l îng s¶nxuÊt trong n«ng nghiÖp b»ng c¸ch ®a m¸y mãc thiÕt bÞ vµo thay thÕmét sè vÞ t rÝ lao ®éng cña con ngêi. M¸y mãc hiÖn ®¹i lµm tèn Ýtnh©n lùc h¬n, con ngêi lao ®éng còng ®îc gi¸m b¾t khèi l îng c«ngviÖc tõ ®ã t¨ng nhanh lùc l îng lao ®éng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖpvµ dÞch vô. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch ph¸t t riÓn n«ngth«n b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ x©y dùngquan hÖ s¶n xuÊt phï hîp còng lµ néi dung chÝnh cña c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. NÕuchØ biÕt ®a m¸y mãc thiÕt bÞhiÖn ®¹i vµo trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× sÏ lµm háng, l·ng phÝ 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ¸y m ãc kh i c ¬ s ë h ¹ tÇ n g kh «ng ph ï h îp . V× vË y song song ví i c ¶i tiÕ nm ¸y m ãc th iÕ tb Þ lµ x ©y d ùng c ¬ s ë vË t ch Ê t ®Ç y ®ñ vµ h iÖn ®¹ i.N h-ng ph ¸ t triÓ n n «ng th «n kh «ng ch Ø lµ s ù ph ¸ t triÓ n ®¹ i trµ tÊ t c ¶ c ¸cvïn g, m iÒn m µ ph ¶i ch än ra tõ n g khu vùc trä n g ® iÓ m . N h ÷ng khu vùcträ n g ®iÓ m ph ¶i ph ï h îp ví i tõ n g ng µnh nh n «ng, l©m , th u û s ¶n tõ ®ãc ã nh ÷ng ch iÕ n l îc ph ¸ t triÓ n nh ÷ng u ®iÓ m tõ n g vïng ®Ó nh ÷ng u ®iÓ m®ã ph ¸ t hu y ph ¸ t triÓ n c ¸c ng µnh ngh Ò. C ¸c ng µnh ngh Ò ® îc u ti ªn ph ¸ ttriÓ n nh Ê t lµ c ¸c ng µnh ngh Ò th ñ c «ng gia tru y Òn nhng vÊn ®Ò m «itr êng c òng l¹ i ® îc ®Æ t ra c Êp th iÕ t. M é t vÝ d ô ®¬n gi ¶n lµ lµ n gg åm B ¸ t T rµn g, lµ m ét lµ n g ngh Ò c æ tru y Òn l© u ®êi, s ¶n ph Èm h µngho ¸ ® îc b ¸n ré n g r· i nhng vµ i n ¨m tr íc kh i cha ¸p d ông ph¬ng ph ¸p nungb »ng gas m µ nung g èm b »ng th an g ©y n ªn « nh iÔ m cho c ¶ m ét vïng rén glí n .NÕ u b i Ön ph ¸p nung g èm b »ng gas kh «ng k Þp th ê i ra ®ê i th × c ¶lµ n g ngh Ò s Ï b Þ « nh iÔ m b ëi kh ãi th an vµ b ôi g ©y n ªn c ¨n b Önh v Òph æi. B ëi vË y ph ¸ t triÓ n n «ng th «n b ¶o vÖ lµ n g ngh Ò c òng ph ¶i s ongh µnh víi b ¶o vÖ m «i tr êng s inh th ¸ i. C ã nh thÕ m íi vË y d ông ® îc m étn Òn d ©n ch ñ, c «ng b »ng v¨n m inh, kh «ng ng õng n ©ng cao ®ê i s èngvË t ch Ê t vµ v¨n ho ¸ c ña nh ©n d ©n ë n «ng th «n . B. Thùc tr ¹ ng vµ ® Þ nh h íng gi¶i ph¸ p 1. Thùc tr¹ ng c« n g nghiÖp ho¸, hiÖn ® ¹ i ho¸ n« n g th«n níc tahiÖn nay §è i m Æt v í i th ù c tr ¹ ng n« ng nghi Ö p n í c ta hi Ö n nay, §¶ ng v µNh µ n í c ta ®· nh Ë n ra m é t sè m Æ t yÕu k Ð m, mé t s è thù c tr ¹ ng v É nt å n t ¹ i song h µ nh c ï ng v í i s ù ph¸ t triÓn c ñ a n « ng th« n. Hi Ö n nay s ¶ nxu Ê t n « ng nghi Ö p ë n í c ta ph æ biÕn c ß n trong t × nh tr ¹ ng ph © n t ¸ n,®¬ n l Î , thiÕu s ù ph è i h î p nª n ch Ê t l î ng s ¶ n ph È m kh « ng ®å ng nh Ê t, thugom v µ v Ë n chuyÓn kh ã kh ¨ n gi ¸ th µ nh cao. Trong c ï ng m é t s ¶ n ph È mlu « n cã s ù c ¹ nh tranh, s ù tranh ch Ê p v Ò l î i Ý ch gi ÷ a ng êi s ¶ n xu Ê t,thu gom v í i ng ê i chÕ biÕn, ti ª u thô v µ ng ê i ch Þ u thi Ö t cu è i c ï ng l ¹ ich Ý nh l µ ng êi n « ng d © n. §ã c ò ng ch Ý nh l µ s ù b Êt c Ëp trong n Ò n kinhtÕ th Þ tr ê ng hi Ö n nay. Cho ® Õn nay tr × nh ®é c « ng nghiÖ p n « ng th « n cß n ë tr¹ ng th¸ imanh nha, yÕu ít, kinh tÕ n « ng th « n c ß n ë tr ¹ ng th ¸ i manh nha, yÕu í t,kinh tÕ n« ng th « n cß n n Æ ng t Ý nh thu Ç n n« ng. Nh ÷ ng kh ¶ o s¸ t c ñ anh ÷ ng th Ë p k û g Ç n ®© y, ë nhi Ò u v ï ng c ñ a ®Ê t n í c cho th Ê y c ¬ c Ê ulao ®é ng trong n « ng nghi Ö p hÇ u nh kh « ng thay ®æ i. Ngo µ i ra do c ¬chÕ qu ¶ n l ý t Ë p trung quan li ª u bao c Ê p k Ð o d µ i l µ m cho kh « ng Ý t ng ê i 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lao ®éng ®· quen víi t©m lý û l¹i, t r«ng chê thiÕu nh¹y bÐn khi ph¶i®èi mÆt víi viÖc lµm vµ thu nhËp khi chuyÓnsang kinh tÕ thÞ t r êng. VÒ ph¬ng diÖn qu¶n lý tæng thÓ nÒn kinh tÕ, c¸c chÝnh s¸chc«ng nghiÖp ho¸ hÇu nh cha quan t©m xö lý tæng thÓ vµ hîp lý mèiquan hÖ gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ. Trong nhiÒu thËp kû, chiÕnl îcu tiªn ph¸t t riÓn c«ng nghiÖp nÆng trªn thùc tÕ cha cã t¸c ®éng tÝchcùc cho viÖc t¨ng cêng mèi liªn kÕt gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n.Trong nh÷ng gi¶i ph¸p tiÕn hµnh, cha ®Æt ®óng vai t rß ngµnh nghÒvµ c«ng nghiÖp n«ng th«n nh mét kh©u trung gian ®Ó qua ®ã thùchiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ, mét mÆt c«ng nghiÖp t¸c ®éng vµon«ng nghiÖp, mÆt kh¸c c¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp hoÆc mang tÝnhn«ng nghiÖp cã thÓ chuyÓn dÇn sang c«ng nghiÖp. Cã thÓ nãi ®©ychÝnh lµ khuyÕt tËt c¬ cÊu c¶ vÒ ph¬ng diÖn ngµnh lÉn l·nh thæ, lµkh©u ¸ch t¾c cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. Cã lÏ ®©y còng lµ métnguyªn nh©n h¹n chÕkhiÕnsau nhiÒu thËp kû tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸®Õn nay vÒ c¬ b¶n ViÖt Nam vÉn cßn lµ mét níc n«ng nghiÖp mangtÝnh tù cung tù cÊp. NÕuthêi gian tíi thiÕunh÷ng thÓ chÕvµ gi¶i ph¸pthiÕt thùc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n ph¸t t riÓn, th× t¨ngtr ëng kinh tÕ n«ng th«n vµ kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung sÏ khã cã sùph¸t t riÓn bÒn v÷ng. Nghiªn cøu nhiÒu vïng cô thÓ ë nhiÒu vïng còng cho thÊy, c«ngnghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam cã t r×nh ®é c«ng nghÖ vµ dÞch vôthÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi thµnh phè.Trªn thùc tÕ c«ng nghiÖp ®îc x©ydùng ë n«ng th«n hiÖn nay chñ yÕudïng c«ng nghÖ cò ®îc th¶i lo¹i tõc¸c vïng ®« thÞ mang vµo. Lµ mét bé phËn cña kinh tÕ n«ng th«n, ho¹t ®éng cña c«ngnghiÖp n«ng th«n chÞu t¸c ®éng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnhchu kú, viÖc cung cÊp nguyªn liÖu vµ sö dông lao ®éng t rong n¨m cãsù biÕn ®éng kh¸ lín. Sè l îng lµm viÖc trong c¸c c¬ së c«ng nghiÖpn«ng th«n phô thuéc vµo thêi vô, nÕu vµo vô mïa hoÆc ®i cÊy, ®igÆt lùc l îng lao ®éng gi¶m m¹nh râ rÖt. Ngêi n«ng d©n lu«n coic«ng viÖc chÝnh cña m×nh lµ lµm ruéng v× vËy khã cã thÓ b¶o hä ®ilµm khi c«ng viÖc lµm ruéng cha lµm xong. Còng t ¬ng tù nh vËynguyªn liÖu cung øng cho c¸c c¬ së chÕbiÕnliªn quan chÆt chÏ víi thêikú thu ho¹ch c©y trång l ¬ng thùc thùc phÈm chØ tån t¹i theo tõngmïa cña nã, v× vËy c¸c c¬ së chÕbiÕnn«ng s¶n phÈm còng ph¶i ho¹t®éng t ¬ng tù nh vËy. Nhµ m¸y, c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc hÕt c«ngsuÊt khi vô thu ho¹ch tíi gÇn, cßn l¹i ph¶i lµm viÖc cÇm chõng khi quamïa thu ho¹ch. Do vËy kh«ng Ýt hé gia ®×nh c«n nghiÖp n«ng th«nph¶i dµnh toµn bé thêi gian cña lao ®éng gia ®×nh cho ho¹t ®éngn«ng nghiÖp trong lóc thêi vô khÈn tr ¬ng. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do thiÕu vèn ®Çu t s¶n xuÊt mµ kh¶ n¨ng cña ngêi n«ng d©ncòng cã h¹n do kh«ng ®îc ®µo t¹o mét c¸ch chÝnh quy vµ c¬ b¶n nªn ëhÇu hÕt c¸c ®Þa bµn n«ng th«n c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕbiÕn®Òutr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n nhá vµ ph©n t¸n. S¶n xuÊt theo quy m« nhá,®¬n s¬, thñ c«ng lµ chÝnh th× c¸c hé gia ®×nh khã cã ®iÒu kiÖn cã®îc c«ng nghÖ tinh chÕtèt nhÊt bëi vËy chÊt l îng s¶n phÈm míi t rënªn thÊp kÐm, kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ph©n phèi trong níc hoÆc xuÊtkhÈu ra níc ngoµi. Ngoµi ra nÕus¶n phÈm ®îc mang ra xuÊt khÈu còngchØ ®îc b¸n víi gi¸ rÎ m¹t, chÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nammíi thêng xuyªn bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸. §Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ chÊt l îng nhng nã còng chØlµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c¸c doanhnghiÖp, ngoµi ra cßn mét yÕu tè v« cïng quan träng n÷a ®ã lµ gi¸thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh cña mét s¶n phÈm cßn ®îc coi lµ yÕutè c¬b¶n nhÊt t rong c¹nh t ranh gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau. C¸c doanh nghiÖpkhi muèn t¨ng lîi nhuËn kinh doanh, t¨ng khèi l îng s¶n phÈm b¸n ra nhngkh¸ch hµng l¹i cùc kú khã tÝnh. Hä lu«n muèn mua ®îc nh÷ng hµng ho¸rÎ nhÊt, chÊt l îng th× tèt nhÊt, v× vËy ph¸ gi¸ thµnh lµ ®¸nh ®óngt©m lý cña ngêi tiªu dïng. Nhng kh«ng ph¶i cø gi¶m thËt m¹nh gi¸ mµkh«ng quan t©m tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Gi¶m gi¸ qu¸ thÊp th×chØ b¸n ®îc s¶n phÈm nhiÒu th× doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ cã l·i.§èi víi c¸c doanh nghiÖp ë n«ng t«n th× c¸ch gi¶m gi¸ duy nhÊt chØ cãthÓ lµ c¶i tiÕn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt. Ph©n ®Þnh râ vµ kÕt hîp hµihoµ c¸c tÇng líp c«ng nghÖ trong tæ chøc s¶n xuÊt sÏ t¹o thuËn lîi®Ó x¸c ®Þnh quy m« vïng nguyªn liÖu g¾n liÒn víi viÖc s¬ chÕvµ kinhtÕ tËp t rung. Nh vËy doanh nghiÖp sÏ tiÕt kiÖm mét l îng chi phÝ dïngcho vËn chuyÓnhao mßn m¸y mãc ngoµi ra cßn t¹o ®îc viÖc lµm cho sèlao ®éng n«ng th«n, ®ång thêi víi n©ng cao chÊt l îng vµ h¹ gi¸ thµnhn«ng s¶n. Mét trong nh÷ng t×nh t r¹ng chung cña c«ng nghiÖp níc ta haynãi c¸ch kh¸c lµ nh÷ng níc ®ang ph¸t t riÓn ®ã lµ míi bíc ®Çu ®i vµoqu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc ph¸t t riÓn nÒn kinh tÕ nªn qu¸ t r×nh ph¸ttriÓn ®ã cßn mang nÆng tÝnh tù ph¸t, ph©n t¸n tuú tiÖn víi quy m«th× nhá bÐ. V× vËy cµng lµm cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ngth«n t rë nªn khã kh¨n h¬n. Do d©n t rÝ cña con ngêi n«ng th«n thÊp,kh«ng ®îc ®µo t¹o cô thÓ ®Ó cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh nªn hËuqu¶ tÊt yÕu lµ cµng ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp n«ng th«n th× møc®é « nhiÔmm«i t r êng cµng t rë nªn t rÇm t räng. ChÊt th¶i c«ngnghiÖp kh«ng ®îc xö lý ®îc th¶i bõa b·i ra m«i t r êng, s«ng ngßi g©ynªn « nhiÔmngµy mét trë nªn trÇm t räng h¬n. Ho¸ chÊt kh«ng ®îc xölý ®æ th¼ng ra ngoµi lçi chñ yÕulµ do ý thøc cña con ngêi qu¸ kÐm.Tù hä tù chän cho m×nh mét cuéc sèng ®Çy bÖnh tËt nghÌo ®ãi. Lóc 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nµo còng ®èi mÆt víi nguy c¬ nhiÔm bÖnh hiÓmnghÌo, cµng ngµy sù c¸c« nhiÔmcµng t rë nªn t rÇm träng vît qu¸ tÇm kiÓmso¸t cña con ngêi.Nhng ®øng tr íc th¶m ho¹ sinh häc nh vËy con ngêi l¹i th¶n nhiªn choqua, tiÕp tôc nh÷ng hµnh ®éng ph¸ huû m«i t r êng mµ kh«ng chót do dùhay phµn nµn. TÝn hiÖu SOS b¸o ®éng ®ang rung lªn c¶nh b¸o nh÷ngcon ngêi ®ang hµng ngµy ph¸ huû m«i t r êng tù nhiªn. MÆt kh¸c Nhµ níc còng ®ãng vai t rß v« cïng quan t räng t rongqu¸ t r×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n nhng do cha ®îc sùquan t©m gióp ®ì cã hiÖu qu¶ v× vËy mµ n«ng th«n vÉn cha tiÕp cËn®îc víi tr×nh ®é ph¸t t riÓn cña thµnh thÞ. ChÝnh phñ lu«n kªu gäi c¸cvïng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t , ®Çu t vµo x©y dùngc¬ së vËt chÊt cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. Nh÷ng chÝnh s¸chkhuyÕn khÝch mµ c¸c vïng ®a ra còng kh«ng thu hót ®îc tiÒm n¨ng®Çu t ë bªn ngoµi. Ngoµi ra mét sè vïng cßn mÊt t rËt tù an ninh antoµn cho ngêi lao ®éng cho c«ng nh©n v× vËy sÏ g©y t©m lý lo ng¹icho nh÷ng nhµ ®Çu t muèn ®Çu t vµo ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Cã rÊtnhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong d©n c, v× vËy lµm sao ®Ó huy ®éng®îc nguån vèn ®ã lµ c¶ qu¸ tr×nh l©u dµi t¹o niÒm tin cho c¸c nhµ®Çu t . Khi c¸c nhµ ®Çu t t rë nªn tin t ëng th× hä s½n sµng ®Çu tnguån vèn cña m×nh khi ®ã võa ph¸t triÓn ®îc c«ng nghiÖp cña vïng®ã l¹i võa t¹o ®iÒu kiÖn viÖc lµm cho lao ®éng d thõa rçi trongvïng. Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ®iquan t räng ®a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®i lªn.Nhng song hµnh cïng víi®ã lµ nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng sai lÇm cÇn ph¶i kh¾c phôc. VÊn ®Òträng t©m lµ ph¶i cã mét chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®a ®Êt níc ph¸t t riÓn®i lªn s¸nh tÇm cïng víi c¸c níc trªn thÕgiíi. Mét sè thµnh tùu to lín cña c¸c níc trong khu vùc ®· cho ViÖtNam rÊt nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u phôc vô ®¾c lùc cho nÒn kinh tÕViÖt Nam. Nh Trung Quèc lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh bëi Trung Quèc lµquèc gia ®Êt réng, ngêi ®«ng nhng hä l¹i cã nh÷ng thµnh tùu to línvÒ n«ng nghiÖp t rong thêi kú c¶i c¸ch. §ã lµ sù ph¸t t riÓn cña c«ngnghiÖp thµnh thÞ vµ c«ng nghiÖp n«ng th«n (cßn gäi lµ c¸c xÝnghiÖp h¬ng t rèm). Trong thêi kú c¶i c¸ch, c«ng nghiÖp n«ng th«nmang ®Æc thï Trung Quèc ph¸t t riÓn m¹nh ®· thu hót 100 triÖu lao®éng n«ng th«n, t¹o ra gi¸ t rÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp n«ng th«n vîtgi¸ trÞ s¶n l îng n«ng nghiÖp, lµm cho nhiÒu lµng quª trë nªn giµu cãtrï phó nhê c¸c xÝ nghiÖp h¬ng trèm. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng,trong ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña c¸c níc ch©u ¸, n«ng nghiÖp thùc sù lµ®iÓm tùa cña c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n. §Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ho ¸ n «ng th «n , c ¸c n íc nh N h Ët B ¶n, §µi Lo an, H µn Q u èc vµ ngay c ¶T ru ng Q u èc ®· ®È y m ¹nh c ¬ gi íi ho ¸ h iÖn ®¹ i ho ¸ n «ng nghiÖp vµ ®·th µnh c «ng tro n g lÜ n h vùc n µy h ä ®· s ¸ng t¹ o ra th iÕ t b Þ c «ng ngh Öth Ých h îp ví i ph¬ng th øc s ¶n xu Ê t ló a C h ©u ¸ vµ víi qu y m « tran g tr¹ igia ®×nh nh á b Ð. C ¸c n íc n µy ®· ®a c «ng nghiÖp vµo n «ng th «n , t¨ n gth u nh Ëp cho n «ng d ©n t¹ o ra ngu ån v èn ®Çu t cho c ¬ gi íi ho ¸, c ¸c n ícn µy c ßn t×m c ¸ch t¹ o vi Öc lµm t¹ i ch ç ®Ó th u h ó t lao ®éng th õ a,nh Ê t lµ d o c ¬ gi íi ho ¸ t¹ o ra. C ¸c th µnh tùu m µ c ¸c n íc ®i tr íc ®Ó l¹ i lµnh ÷ng kinh nghiÖm qu ý b ¸u cho m ét n íc nh á nh Vi Ö t N am h äc tË p . C èg ¾ng øng d ông vµo ®Ê t n íc ®Ó ®¹ t ® îc nh ÷ng th µnh tù u nh vË y lµm ôc ti ªu h µng ®Çu c ñ a §¶ng vµ N h µ n íc. 2. § Þ nh h íng vµ c¸ c gi¶i ph¸ p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c« n gnghiÖp ho¸ n« n g th« n a. §Þnh híng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ngth«n § Ó ph ¸ t triÓn c « ng nghi Ö p ho¸ hi Ö n ®¹ i ho¸ n « ng nghi Ö p v µ n « ngth « n, §¶ ng v µ Nh µ n í c ta ®· ®Ò ra nh ÷ ng ®Þ nh h í ng c ô thÓ nh »m ®a®Ê t n í c ® i ®ó ng con ® ê ng c ñ a n ã . M ô c ti ª u t æ ng qu ¸ t v µ l © u d µ i l µgi ¶ i quyÕt vi Ö c l µ m, xo¸ ®ã i gi ¶ m ngh Ì o, nhanh ch ã ng n © ng cao thunh Ë p v µ ®ê i sè ng c ñ a d © n c n « ng th « n, ®a n « ng th « n n í c ta tiÕn l ª nv ¨ n minh hi Ö n ®¹ i, g ¾ n li Ò n n Ò n kinh tÕ hi Ö n ®¹ i trong m ét thÓ th è ngnh Ê t. Mu è n v Ë y ph ¶ i x © y d ù ng m é t n Ò n n« ng nghi Ö p v µ kinh tÕ n « ngth « n c ã c¬ s ë v Ë t ch Ê t k ü thu Ë t hi Ö n ®¹ i, quan h Ö s¶ n xuÊ t tiÕn béph ï h î p ® Ó l ù c l î ng s ¶ n xu Ê t ph ¸ t triÓn m¹ nh t¹ o nª n c ¬ c Ê u kinh tÕ hî pl ý , n¨ ng su Ê t, s ¶ n xu Ê t v µ lao ®é ng cao, kh ¶ n ¨ ng c ¹ nh tranh h µ ngho ¸ m ¹ nh. §¹ i h é i ®¹ i biÓu to µ n qu è c l Ç n thø VIII cñ a §¶ ng Cé ng s ¶ n Vi Ö tNam ®· quyÕt ®Þ nh ph Ê n ®Ê u ®a n í c ta ® Õn n ¨ m 2020 l µ c ¬ b ¶ n tr ëth µ nh m é t n í c c « ng nghi Ö p. § Ó th ù c hi Ö n ® î c ® i Ò u ®ã , §¶ ng v µ Nh µn í c ta ®· ®Æt ra nh÷ ng m ô c ti ª u ph ï h î p v í i t × nh h × nh ®Ê t n í c. §Ç uti ª n ph ¶ i ph ¸ t triÓn to µ n di Ö n n « ng l © m ng nghi Ö p, h × nh th µ nh nª n c ¸ cv ï ng t Ë p trung chuyª n canh c ã c ¬ c Ê u h î p l ý v Ò c ©y tr å ng, v Ë t nu « i,c ã s ¶ n ph È m h µ ng ho ¸ nhi Ò u v Ò sè l î ng t è t v Ò ch Ê t l î ng, ®¶ m b ¶ o anto µ n v Ò l ¬ ng th ù c trong x · h é i ®¸ p ø ng ® î c y ª u c Ç u cñ a c« ng ngh ÖchÕ biÕn c ñ a th Þ tr ê ng trong v µ ngo µ i n í c. Ngo µ i ra ph ¶ i ph ¸ t triÓnc « ng nghi Ö p chÕ biÕn n « ng l © m thu û s ¶ n, v í i c « ng ngh Ö ng µy c µ ng caog ¾ n v í i ngu å n nguy ª n li Ö u v µ li ª n kÕt v í i c « ng nghi Ö p ë ®« th Þ . B ª nc¹ nh ®ã ph ¶ i ph ¸ t triÓn c¸ c ng µ nh ngh Ò , l µ ng ngh Ò truy Ò n th è ng v µc¸ c ng µ nh ngh Ò m í i bao g å m: tiÓu th ñ c « ng nghi Ö p, c « ng nghi Ö p s ¶ n 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368xu Ê t h µng ti ªu d ïng, h µng xu Ê t kh Èu , c «ng nghiÖp kh ai th ¸c v µ chÕ b iÕ nc ¸c ngu ån ngu yªn li Öu phi n «ng nghiÖp , c ¸c lo ¹ i h ×nh d Þch v ô , ph ôc vôs ¶n xu Ê t vµ ®êi s èng nh ©n d ©n. KÕ t c Êu h ¹ tÇ n g kinh tÕ x · h éi c òngph ¶i ® îc x ©y d ùng, c ñng c è vµ ®æi m íi, tõ n g b íc h ×nh th µnh n «ngth «n m íi v¨n m inh vµ h i Ön ®¹ i. §Þnh h íng cu èi c ïng ®ã lµ ho µn th µnh c ¬ b ¶n vi Öc giao ®Ê tgiao rõ n g cho h é n «ng d ©n. C ã ch Ýnh s ¸ch h îp lý trî gi óp , khu yÕ nkh Ých n «ng d ©n gi ¶i qu yÕ tkh ã kh ¨n vÒ vèn , gi ¸ c ¶ vË t t n «ng nghiÖp ,th Þ tr êng ti ªu th ô s ¶n ph Èm vi Öc §¹i h éi §¶ng lÇ n th ø VIII ®Ò ra®Þnh h íng lí n c ã tÝ n h ch Ê t ch iÕ n l îc vµ nh ÷ng n éi d ung c ¬ b ¶n vÒc «ng nghiÖp ho ¸, h i Ön ®¹ i ho ¸ n «ng nghiÖp n íc ta tro n g th êi gian ph ¸ ttriÓ n kinh tÕ x · h éi ®Ê t n íc, lµ m ét tro n g nh ÷ng ti Òn ®Ò c ã ý ngh Üaqu yÕ t®Þnh ®è i ví i n íc ta kh i tiÕ n vµo thÕ k û XX I. b. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n níc ta hiÖn nay § Ó hoµ n thi Ö n qu ¸ tr × nh c « ng nghi Ö p ho ¸ , hi Ö n ®¹ i ho ¸ n« ngnghi Ö p n« ng th « n, kh ¾ c ph ô c nh÷ ng kh ã kh ¨ n tr í c m ¾ t, §¶ ng v µ Nh µn í c ®· ®a ra nh ÷ ng gi ¶ i ph ¸ p c ¬ b ¶ n ® Ó tiÕn h µ nh c « ng nghi Ö p ho ¸n « ng th « n. §Ç u ti ª n ph ¶ i ph¸ t triÓn lù c l î ng s ¶ n xu Ê t, chuyÓn d Þ ch c ¬ c Ê ukinh tÕ n« ng th « n. §è i v í i c © y l ¬ ng th ù c ph ¶ i x © y d ù ng c¸ c v ï ng s ¶ nxu Ê t l ó a t Ë p trung ë c ¸ c khu v ù c ®å ng b » ng r é ng l í n, s ö d ô ng c ¸ cgi è ng m í i c ã n¨ ng su Ê t ch Ê t l î ng cao ®¸ p ø ng y ª u c Ç u c ñ a th Þ tr ê ng,¸ p d ô ng c ¸ c bi Ö n ph¸ p ®å ng bé ® Ó h¹ gi ¸ thµ nh v µ ®¶ m b¶ o ch Ê t l î ng.§è i v í i c © y c« ng nghi Ö p, th ù c ph È m ph ¶ i th ê ng xuy ª n nghi ª n c ø u c ¸ clo ¹ i c « ng ngh Ö sinh h ä c tiª n tiÕn ® Ó lai t ¹ o v µ nh © n gi è ng ® Ó s ¶ n xu Ê tra gi è ng c © y trå ng cã n ¨ ng su Ê t ch Ê t l î ng cao cung ø ng ®ñ cho nhuc Ç u s ¶ n xu Ê t, th ù c hi Ö n c¬ gi í i ho¸ c ¸ c kh © u s ¶ n xu Ê t tr ø¬ c hÕt l µkh © u n Æ ng nh ä c, ®é c h ¹ i, th ê i v ô kh È n tr ¬ ng, c ¬ gi í i ho ¸ c ¸ c kh © u sauthu ho ¹ ch ® Ó n © ng cao n ¨ ng su Ê t lao ®é ng, ph ¸ t triÓn c¸ c c ¬ s ë c « ngnghi Ö p chÕ biÕn g ¾ n v í i v ï ng nguyª n li Ö u. H í ng d É n, khuyÕn kh Ý ch v µ h çtr î c ¸ c c¬ s ë ng µ nh ngh Ò th « n th « n s ö d ô ng m ¸y m ã c, c « ng c ô c ¶ i tiÕn,th ù c hi Ö n c ¬ kh Ý ho¸ c ¸ c kh © u s ¶ n xu Ê t n © ng cao n¨ ng su Ê t v µ ch Ê tl î ng, h ¹ gi ¸ th µ nh ® Ó c ã kh ¶ n ¨ ng c ¹ nh tranh t èt tr ª n th Þ tr ê ng trongn í c v µ qu è c tÕ. Nh µ n í c c ò ng ®ã ng m é t ph Ç n v « c ï ng quan tr ä ng khi ®-a ra nh ÷ ng ch Ý nh s ¸ ch h ç tr î , khuyÕn kh Ý ch ph ¸ t triÓn m¹ nh c¸ c ng µ nhc « ng nghi Ö p v Ò n « ng th « n ® Ó thu h ó t v µ th ù c hiÖ n vi Ö c ph © n c« nglao ®é ng ngay tr ª n ®Þ a b µ n, tr í c hÕt l µ c ¸ c ng µ nh s ö d ô ng nguy ª nli Ö u t ¹ i ch ç , c Ç n nhi Ò u lao ®é ng nh : chÕ biÕn n« ng l © m thu û s ¶ n, s ¶ nxu Ê t v Ë t li Ö u x © y d ù ng…. H × nh th µ nh ngay tõ ®Ç u c¸ c khu c « ng 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nghiÖp ë n«ng th«n g¾n kÕt ngay tõ ®Çu lîi Ých kinh tÕ gi÷a ngêi s¶nxuÊt nguyªn liÖu víi c¸c c¬ së thu mua chÕbiÕn kinh doanh n«ng l©mthuû s¶n. Ph¶i x©y dùng ®îc mèi quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp kinh tÕ hé n«ngd©n vµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tån t¹i l©u dµi trong qu¸ tr×nhc«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Mäi thµnh phÇnkinh tÕ ®Òu cã vai t rß quan träng vµ ®Òu ®îc ph¸t triÓn theo ®Þnhhíng x· héi chñ nghÜa. Nhµ níc cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ókinh tÕ hé gia ®×nh ph¸t triÓn, quy m« s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng línvµ ph¸t t riÓn kinh tÕ t rang tr¹i. KhuyÕnkhÝch hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖnph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c x· t rªn c¬ së liªn kÕt hîp t¸c tù nguyÖn gi÷ac¸c hé gia ®×nh vµ c¸c t rang tr¹i b»ng nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu quy m«nhiÒu cÊp ®é ®a d¹ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ hé gia ®×nh vµkinh tÕ x· héi n«ng th«n. Hîp t¸c x· ph¶i tËp trung t×m ®Çu vµo vµ®Çu ra cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tæ chøc thùc hiÖn tèt viÖc quyho¹ch vµ híng dÉn n«ng d©n øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi, chuyÓn®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt. Nhµ níc hç trî hîp t¸c x· ®µo t¹o c¸n bé vµ cãchÝnh s¸ch thóª phï hîp ®èi víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Ph¸t triÓn quütÝn dông nh©n d©n ë x· ®Ó ph¸t t riÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. KhuyÕnkhÝch kinh tÕ t nh©n ph¸t t riÓn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸cngµnh nghÒ t ruyÒn thèng ®a d¹ng vµ phong phó. §©y lµ lùc l îngquan t räng cã kh¶ n¨ng thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng, t¨ng n¨ng lùc chÕbiÕntiªu thô n«ng s¶n, dÞch vô kü thuËt vµ ®êi sèng n«ng th«n. CÇncã chÝnh s¸ch phï hîp vµ b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸cnhau, nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, tµi chÝnh, tÝn dông… Ph¸t t riÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®« thÞ ho¸ n«ng th«n. Nhµ níc utiªn ph¸t t riÓn hÖ thèng thuû lîi theo híng sö dông tµi nguyªn níc, khaith¸c l u vùc s«ng ®Ó cÊp níc cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nu«i t rång thuûs¶n, phßng chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai. Trong x©y dùng vµ qu¶n lýc¸c c«ng t r×nh thuû lîi, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c«ng nghÖ t íikÕt kiÖm níc thùchiÖn x· héi ho¸ ®Çu t vµ qu¶n lý c«ng tr×nh thuû lîi,ph¸t triÓn c¸c tæ chøc hîp t¸c sö dông níc vµ qu¶n lý thuû n«ng cñan«ng d©n. Nhµ níc còng ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng cïng víi c¸c ®Þaph¬ng vµ ®ãng gãp cña d©n ph¸t t riÓn nhanh hÖ thèng giao th«ngn«ng th«n ®¶m b¶o hµng ho¸ vµ ®i l¹i cho d©n. N©ng cÊp tuyÕn®êng®· cã n¬i giao th«ng lµ cÇu nèi th«n víi thµnh thÞ, ph¶i cã giao th«ngthuËn lîi th× viÖc vËn chuyÓnhµng ho¸ tõ vïng nµy tíi vïng kia míi ®îcc¶i thiÖn râ rÖt, tõ ®ã h×nh thµnh nªn c¸c vïng c«ng nghiÖp lín ën«ng th«n. Ngoµi ra ®iÖn còng ®ãng vai trß v« cïng quan t räng ®ÓvËn hµnh m¸y mãc, thiÕt bÞ v× vËy ph¶i ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n«ng th«n c¸c dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng vµ c¸c ®iÓm v¨n ho¸ ®ÕnhÇu hÕt c¸c x·, cung cÊp cã hiÖu qu¶ chÊt l îng cao cho nhu cÇu s¶nxuÊt vµ sinh ho¹t ë n«ng th«n. C«ng t¸c quy ho¹ch ph¶i ®îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu bëi c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¶i ®îc tiÕn hµnhtheo tõng vïng ®Ó ph¸t triÓn theo mét híng cô thÓ; chø kh«ng thÓ ph¸ttriÓn mét c¸ch nhá lÎ theo tõng quy m« gia ®×nh nhá. §Æc biÖt ph¶ichó träng lµm tèt c¸c quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trungtheo híng s¶n xuÊt lín. Ngoµi ra ph¶i cã mét chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®Óquy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng vµ ®« thÞ, quy ho¹ch bè t rÝ l¹i d©n c, x©ydùng lµng x· nhng ph¶i g¾n víi b¶o vÖ m«i t r êng vµ gi÷ g×n b¶n s¾cv¨n ho¸ d©n téc. NhiÖm vô cña c¸c cÊp chÝnh phñ ®îc ®Æt ra hÕt søcnÆng nÒ khi ph¶i lµm tèt quy ho¹ch, ®Þnh híng ph¸t t riÓn, chuyÓngiaokhoa häc c«ng nghÖ, ®µo t¹o nh©n lùc, ph¸t t riÓn c¸c dÞch vô c«ngcéng ®¶m b¶o æn ®Þnh chÝnh t rÞ, an ninh t rËt tù x· héi, chØ cã nhthÕmíi thu hót ®îc ®Çu t vµo c¸c vïng ë n«ng th«n. Níc ta lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ nghÌo nµn l¹c hËu, kinh phÝkh«ng ®ñ ®Ó theo ®uæi c¸c dù ¸n nghiªn cøu khoa häc v× vËy ph¶i®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu øng dông vµ chuyÓn giao khoa häc c«ngnghÖ vµ coi ®©y lµ kh©u ®ét ph¸ quan t räng nhÊt ®Ó thóc ®Èy ph¸ttriÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n t rong qu¸ t r×nh c«ng nghiÖpho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. §æi míi c¬ chÕqu¶n lý khoahäc, nhÊt lµ c¬ chÕqu¶n lý tµi chÝnh vµ nh©n sù ®Ó n©ng cao hiÖuqu¶ kinh tÕ. Nhµ níc ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t tho¶ ®¸ng cho nghiªn cøukhoa häc n«ng nghiÖp ®Ó sím hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng s¶n xuÊt ®¸p øngtèt yªu cÇu s¶n xuÊt hµng ho¸ lín chÊt l îng cao, t¹o ®iÒu kiÖn h×nhthµnh c¸c t rung t©m nghiªn cøu khoa häc øng dông m¹nh cã ®ñ n¨nglùc ®Ó ®a ra nh÷ng ®ét ph¸ vÒ khoa häc c«ng nghÖ. Cã chÝnh s¸chkhuyÕnkhÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ph¸t t riÓn khoa häc c«ngnghÖ. Nhµ níc dµnh phÇn kinh phÝ tho¶ ®¸ng ®Ó nhËp khÈu c«ng nghÖtiÕn bé cña níc ngoµi,, nhÊt lµ c¸c lo¹i gièng míi , m¸y mãc thiÕt bÞ…phôc vô kÞp thêi s¶n xuÊt. Thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch liªn quan trùc tiÕp ®Õn ph¸t triÓnn«ng nghiÖp n«ng th«n c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai nh Nhµ níc t¹o®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n«ng d©n thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vÒ®Êt ®ai, sö dông ®Êt ®ai, chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt… c¸cchÝnh s¸ch vÒ ®Çu t nh Nhµ níc ph¶i biÕt c©n ®èi c¸c nguån vèn ®Ó utiªn ®Çu t thÝch ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m, ng nghiÖp vµ ®iÒuchØnh c¬ cÊu ®Çu t theo híng phôc vô cho chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕtrong n«ng nghiÖp n«ng th«n. Ngoµi ra Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn c¸cchÝnh s¸ch vÒ tÝn dông, c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, vÒ lao ®éng vµviÖc lµm, vÒ th¬ng m¹i vµ héi nhËp kinh tÕ. 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n kh«ngchØ lµ sù nghiÖp riªng c¸ nh©n ai kh¸c mµ lµ sù nghiÖp cña toµn§¶ng toµn d©n, cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ngsù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¶it¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chØ ®¹o ®iÒu hµnh tæ chøc thùchiÖn s©u s¸t cô thÓ quyÕt liÖt cña ChÝnh phñ vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh.Ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¶ níc ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi sùnghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n - nhiÖmvô quan t räng hµng ®Çu t rong tiÕn t r×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹iho¸ ®Êt níc. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I I I. k Õ t l uËn Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu giµnh ®îc ®éc lËp, §¶ng vµ Nhµ nícta ®· x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu chÝnh cña ®Êt níc lµ hoµn thµnh qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc t rong ®ã c«ng nghiÖpho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét m¾t xÝch v« cïng quan träng. Nã®· xo¸ ®i ranh giíi kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh thÞ, n«ng th«n, nèi liÒnkinh tÕ c¸c vïng víi nhau. Trong nhiÒu n¨m nÒn kinh tÕ ®· ®¹t ®îc nh÷ngthµnh tùu v« cïng quan träng ®a nÒn kinh tÕ ®Êt níc tiÕn lªn tho¸tkhái ®ãi nghÌo tõng bíc x©y dùng ®îc c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn®¹i. Nhng bªn c¹nh ®ã còng xuÊt hiÖn nh÷ng khã kh¨n vÊt v¶, nh÷ngvíng m¾c yÕukÐm nhÊt ®Þnh. X¸c ®Þnh ®óng nh÷ng tån t¹i ®Ó kh¾cphôc tån t¹i ®ã dÇn dÇn hoµn thiÖn qu¸ t r×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ngnghiÖp n«ng th«n. C¸c chÝnh s¸ch ®îc ChÝnh phñ ®a ra cµng cñng cèh¬n quyÕt t©m x©y dùng mét n«ng th«n v÷ng m¹nh. Mét nÒn n«ngnghiÖp c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸, lµ ®iÓm tùa v÷ng ch¾c cho nÒnc«ng nghiÖp ho¸ toµn ®Êt níc ph¸t t riÓn ®i lªn. DÇn dÇn ®a ViÖtNam t rë thµnh mét níc ph¸t triÓn xøng tÇm víi c¸c níc t rong khu vùcvµ t rªn toµn thÕgiíi. §ã lµ mong muèn kh«ng chØ cña §¶ng, Nhµ nícmµ lµ cña toµn d©n téc. 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc I. L ê i më ®Ç u ..............................................................................1 II. N é i du ng .................................................................................2 A . Mé t s è vÊ n ®Ò l ý luè n c¬ b ¶n vÒ c« ng ng hiÖ p ho¸ , hiÖ n ®¹ iho¸ n« ng ng hiÖ p vµ n« ng th« n................................................................2 1 . ThÕ n µo lµ c «ng nghiÖp ho ¸ n «ng nghiÖp n «ng th «n .................2 2. T ¹i s ao ph ¶i tiÕ n h µnh c «ng nghiÖp ho ¸ n «ng nghiÖp n «ng th «n 5 3. N éi d ung ch ñ yÕ u c ña c «ng nghiÖp ho ¸ n «ng nghiÖp n «ng th «nn ø¬c ta .................................................................................................7 B . T hùc tr ¹ ng vµ ®Þ n h h íng g i ¶i p h¸ p..................................1 0 1 . Th ùc tr¹ n g c «ng nghiÖp ho ¸, h iÖn ®¹ i ho ¸ n «ng th «n n íc tah iÖn n ay..............................................................................................1 0 2. §Þnh h íng vµ c ¸c gi ¶i ph ¸p c ¬ b ¶n ®Ó tiÕ n h µnh c «ng nghiÖpho ¸ n «ng th «n .......................................................................................1 5 a. §Þnh h íng tiÕ n h µnh c «ng nghiÖp ho ¸ n «ng nghiÖp n «ng th «n .1 5 b . G i¶i ph ¸p c ¬ b ¶n ®Ó tiÕ n h µnh c «ng nghiÖp ho ¸ h iÖn ®¹ i ho ¸n «ng nghiÖp n «ng th «n n íc ta h i Ön n ay..............................................1 6 KÕ t luè n.....................................................................................21§Ò tµi: C« n g nghiÖp ho¸ , hiÖn ® ¹ i ho¸ n« n g nghiÖp vµ n« n g th« n ë n íc ta trong giai ®o ¹ n hiÖn nay - thùc tr ¹ ng vµ c¸ c gi¶i ph¸ p 17

×