Van luong.blogspot.com a7146

204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7146

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I. PhÇn më ®Çu Loµi ngêi ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt: céng s¶n nguyªn thñy,chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, x· héi chñ nghÜa. Mçi mét x·héi ®Òu cã nh÷ng mèi quan hÖ s¶n xuÊt riªng t¬ng øng víi mçi lùc lîng s¶nxuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îcx©y dùng nªn. Tõ khi chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi l©m vµo tho¸i trµo, chÕ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X«, §«ng ¢u sôp ®æ, c¸c thÕ lùc ®èi nghÞchcña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, cña chñ nghÜa x· héi cµng cã dÞp vô c¸o, xuyªnt¹c hßng b¸c bá chñ nghÜa M¸c - Lªnin, trong ®ã lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x·héi lµ mét ®iÓm lý luËn bÞ c«ng kÝch tõ nhiÒu phÝa. H¬n lóc nµo hÕtnh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ph¶i ®Êu tranh víi c¸c quan ®iÓm thï ®Þch nh»m b¶ovÖ sù ®óng ®¾n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin nãi chung vµ lý luËn M¸c vÒh×nh th¸i kinh tÕ x· héi nãi riªng. Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T ×m hiÓ u vÒ h äc thuyÕ tM ¸c - L ªnin vÒ h ×nh th ¸i x · h éi ch óng ta ph ¶ix Ðt trªn quan ®iÓ m c ña ch ñ ngh Üa duy vË t biÖn ch øng vÒ ngu ån g èc ®énglùc c ña s ù vË t. T rong triÕ t h äc ph¬ng §«ng th × ngêi ta ®· n ãi ®Õ n yÕ u tèbiÖn ch øng khi n ãi ®Õ ns ù chuyÓ n biÕ nho ¸ c ña hai c ùc ®èi lËp ©m d¬ng, ®ùcvµ c ¸i, trêi vµ ®Ê t, s ¸ng vµ tèi, n ãng vµ l¹nh... Thu Ët ng ÷ ph Ðp biÖn ch øngch Ø ®îc h ×nh th µnh th ùc s ù khi m µ H ªraclit ®a ra khi m µ «ng coi s ù vËn®éng ph ¸t triÓ n c ña thÕ giíi c òng gièng nh m ét d ßng s «ng lu «n lu «n ch ¶y. Ph ¸p biÖn ch øng duy vËt lµ khoa h äc vÒ m èi li ªn h Ö ph æ biÕ n,c òng lµkhoa h äc vÒ s ù ph ¸t triÓ n vµ ph Ðp biÖn ch øng ch ¼ng qua c òng ch Ø lµ m «nkhoa h äc vÒ nh ÷ng qui lu Ë t ph æ biÕ n c ña s ù vËt vµ s ù ph ¸t triÓ n c ña tùnhiªn c ña x · h éi lo µi ngêi, c ña t duy. Ph Ðp biÖn ch øng duy vË t víi t c ¸ch lµph¬ng ph ¸p lu Ën c ña nh Ën th øc khoa h äc n ªn n ã ®ßi h ái ph ¶i xem x Ðt c ¸c s ùvËn hiÖn tîng trong s ù t¸c ®éng qua l¹ i, ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a ch óngtrong s ù vËn ®éng ph ¸t triÓ n.M ¸c ®· nghiªn c øu lý lu Ën h ×nh th ¸i kinh t - x · h éi d ùa trªn nh ÷ng kÕ tqu ¶ Õnghiªn c øu lý lu Ën vµ tæng kÕ tqu ¸ tr×nh lÞch s ö. M ¸c ®· n ªu ra quan ®iÓ mduy vË t vÒ lÞch s ö vµ h ×nh th µnh h äc thuyÕ tvÒ h ×nh th ¸i kinh t - x · h éi víi Õnh ÷ng quan ®iÓ m sau: 1. Quan ®iÓm thõa nhËn s¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së cña sù tån t¹ ivµ ph¸t triÓn x· héi. Sù s¶n xuÊt x· héi lµ ho¹t ®éng cã ®Æc trng riªng cña con ngêi vµ x·héi loµi ngêi, ®ã lµ c¸i ®Ó ph©n biÖt: sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a x· héi loµingêi víi loµi sóc vËt. S¶n xuÊt x· héi bao gåm s¶n xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊttinh thÇn vµ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi. Trong hiÖn thùc th× c¸c qu¸tr×nh cña s¶n xuÊt, kh«ng t¸ch biÖt nhau, trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt gi÷vai trß nÒn t¶ng, lµ c¬ së cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi xÐt cho cïngth× s¶n xuÊt vËt chÊt quy ®Þnh vÒ quyÕt ®Þnh ®Õn toµn bé ®êi sèng x·héi2. Quam ®iÓm vÒ mËi quan hÖ biÖn chøng giÖa lùc lîng s¶n xuÊt vµquan hÖ s¶n xuÊt. M¸c viÕt: Nh÷ng quan hÖ x· héi ®Òu g¾n liÒn mËt thiÕt víi nh÷ng lùc l -îng s¶n xuÊt. Do cã ®îc nh÷ng lùc lîng s¶n xuÊt míi mµ loµi ngêi thay ®æiph¬ng thøc s¶n xuÊt cña m×nh vµ do thay ®æi ph¬ng thøc s¶n xuÊt, c¸chkiÕm sèng cña m×nh, loµi ngêi ®· thay ®æi tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi cñam×nh. C¸i cèi xay quay b»ng tay ®a l¹i x· héi cã l·nh chóa, c¸i cèi xay ch¹yb»ng h¬i níc ®a l¹i x· héi cã nhµ t b¶n c«ng nghiÖp. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh vËy theo M ¸c lîng s ¶n xu Êt ®ãng vai trß quyÕ t®Þnh trong viÖcth ay ®æi ph¬ng th øc s ¶n xu Êt d Én ®Õ n th ay ®æi to µn b é c ¸c quan h Ö x ·h éi. 3. Quan ®iÓm vÒ mËi quan hÖ biÖn chøng giÖa c¬ së h¹ tÇng vµkiÕn tróc thîng tÇng. Quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng thÓhiÖn ë chç c¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc thîng tÇng, mÆc dï kiÕn trócthîng tÇng cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi c¬ së h¹ tÇng. M¸c viÕt:"Kh«ng thÓ lÊy b¶n th©n nh÷ng quan hÖ ph¸p quyÒn còng nh nh÷ng h×nhth¸i Nhµ níc, hay lÊy c¸i gäi lµ sù ph¸t triÓn chung cña tinh thÇn cña conngêi, ®Ó gi¶i thÝch quan hÖ h×nh th¸i ®ã b¾t nguån tõ nh÷ng ®iÒu kiÖnsinh ho¹t vËt chÊt... NÕu ta kh«ng thÓ nhËn ®Þnh ®îc vÒ mét con ngêi mµchØ c¨n cø vµo ý kiÕn cña chÝnh ngêi ®ã ®èi víi b¶n th©n th× ta còngkh«ng thÓ nhËn ®Þnh ®îc vÒ mét thêi ®¹i ®¶o lén nh thÕ mµ chØ c¨n cøvµo ý thøc cña thêi ®¹i Êy. Tr¸i l¹i ph¶i gi¶i thÝch ý thÝch Êy b»ng nh÷ngm©u thuÉn cña ®êi sèng vËt chÊt b»ng sù xung ®ét hiÖn cã gi÷a c¸c lùclîng s¶n xuÊt x· héi". Tõ nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n trªn, M¸c ®· ®i ®Õn mét kÕt luËn hÕt søckh¸i qu¸t lµ: "Trong sù s¶n xuÊt x· héi ra ®êi sèng cña m×nh, con ng êi cãnh÷ng quan hÖ nhÊt ®Þnh, tÊt yÕu kh«ng tuú thuéc vµo ý muèn cña hä tøclµ nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nµy phï hîp víi mét tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt. Toµn bé nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt Êy phï hîpthµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña x· héi, tøc lµ c¸i c¬ së hiÖn thùc trªn ®ã dùng lªnmét kiÕn tróc thîng tÇng ph¸p lý vµ chÝnh trÞ vµ nh÷ng h×nh th¸i ý thøc x·héi nhÊt ®Þnh t¬ng øng víi c¬ së hiÖn thùc ®ã". Tõ ®ã cã thÓ ®i tíi ®Þnh nghÜa h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ mét kh¸iniÖm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. H×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch södïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng quan hÖs¶n xuÊt cña nã thÝch øng víi lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt®Þnh vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îc x©y dùng lªn trªn nh÷ng quan hÖs¶n xuÊt ®ã. M¸c ®· x©y dùng t tëng v« s¶n ®ã b»ng c¸ch lµ trong c¸c lÜnh vùckh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi, «ng ®· lµm næi bËt riªng lÜnh vùc kinh tÕ,nghÜa lµ trong tÊt c¶ mäi quan hÖ x· héi «ng ®· lµm næi bËt riªng nh÷ngquan hÖ s¶n xuÊt coi ®ã lµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ®Çu tiªn vµ quyÕt ®Þnh®Õn mäi quan hÖ kh¸c khi gi¶i phÉu x· héi t b¶n chñ nghÜa. M¸c ®· ph¸t hiÖnra nh÷ng mèi quan hÖ b¶n chÊt, nh÷ng quan hÖ cã tÝnh lÆp l¹i trong métx· héi, tõ ®ã t×m ra tÝnh qui luËt trong sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña x· héi. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh÷ng yÕutè c¬ b¶n cña h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ: lùc l îng s¶n xuÊtvµ quan hÖ s¶n xuÊt, kiÕntróc thîng tÇng cña x· héi. Mçi mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt riªng. C¸ccuéc c¸ch m¹ng x· héi ®Òu g¾n víi sù thay thÕph¬ng thøc s¶n xuÊt nµyb»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n. LÞch sö x· héi loµi ngêi lµ lÞch söph¸t triÓn kÕtiÕpnhau cña c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt; c«ng x· nguyªnthñy, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn,t b¶n chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa.Hai mÆt thèng nhÊt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ lùc l îng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt. Lùc l îng s¶n xuÊt biÓuhiÖn mèi quan hÖ cña con ngêi vãi tùnhiªn. Tr×nh ®é lùc l îng s¶n xuÊt cßn thÓ hiÖn ë tr×nh ®é chinh phôc tùnhiªn cña con ngêi trong tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. Lùc l îng s¶n xuÊt tr íc hÕt lµ kÕt hîp gi÷a ngêi lao ®éng vµ t liÖu s¶nxuÊt. Ngêi lao ®éng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu cña lùc l îng s¶nxuÊt v× con ngêi dïng søc lao ®éng, kinh nghiÖm, thãi quen tri thøc khoahäc kü thuËt cña m×nh ®Ó sö dông t liÖu lao ®éng. Ngµy nay khoa häc ®·ph¸t triÓn con ngêi ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng c«ng nghÖ t¹o ranh÷ng ngµnh s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i ¸p dông tiÕnbé khoa häc kü thuËt cha baogiê tri thøc khoa häc ®îc vËt ho¸, kÕt tinh th©m nhËp vµo yÕutè cña lùc l -îng s¶n xuÊt vµ c¶ quan hÖ s¶n xuÊt nhanh nh ngµy nay. Lùc l îng s¶n xuÊt lµ mÆt c¬ b¶n nhÊt cña bÊt cø mét x· héi nµo, lµyÕutè quyÕt ®Þnh ®èi víi ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vËt chÊt. Sù h×nh thµnhcña mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi xÐt ®Õncïng lµ do mét lùc l îng s¶n xuÊtquyÕt ®Þnh. Lùc l îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nèitiÕpnhau tõ thÊp lªn cao thÓ hiÖn tÝnh liªn tôc trong sù ph¸t triÓn cña x·héi loµi ngêi.Nh vËy, còng lµ yÕutè ph¸t triÓn cña mét h×nh th¸i kinh tÕ x·héi, quan hÖ s¶n xuÊt - quan hÖ gi÷a ngêi vµ ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtlµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ®Çu tiªn trong toµn bé c¸c quan hÖ x· héi vµquyÕt ®Þnh tÊt c¶ mäi quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c, kh«ng cã nh÷ng mèi quan hÖ®ã th× kh«ng thµnh x· héi vµ kh«ng cã qui luËt x· héi. Mçi h×nh th¸i kinh tÕx· héi cã mét kiÓuquan hÖ s¶n xuÊt cña nã t ¬ng øng ví mét tr×nh ®é nhÊt®Þnh cña lùc l îng s¶n xuÊt.Quan hÖ s¶n xuÊt ®ã lµ tiªu chuÈn kh¸ch quan®Ó ph©n biÖt x· héi cô thÓ nµy víi x· héi cô thÓ kh¸c, ®ång thêi tiªu biÓuchomét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lÞch sö. M¸c ®· kh«ng chØ nghiªn cøu quan hÖ s¶n xuÊt mét c¸ch biÖt lËp lµlu«n ®Æt nã trong mèi quan hÖ víi c¸c quan hÖ x· héi kh¸c vµ coi quan hÖs¶n xuÊt h×nh thµnh trªn mét lùc l îng s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh lµ tiªu chuÈnkh¸ch quan, c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a h×nh th¸i kinh tÕ x· héinµy víi h×nh th¸i kinh tÕx· héi kh¸c vµ cßn quan hÖ s¶n xuÊt lµ bé x¬ng cñac¬ chÕx· héi. M¸c cßn chØ ra r»ng nh÷ng quan ®iÓmchÝnh trÞ, ®¹o ®øc,ph¸p lý, triÕt häc... cïng víi nh÷ng thÓ chÕt ¬ng øng ®îc h×nh thµnh trªnnh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®ã. Nh÷ng quan hÖ nµy ®îc hîp thµnh c¬ së h¹tÇng cña mét x· héi tøc lµ c¬ së nhËn thøc trªn ®©y x©y dùng mét kiÕn 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tróc thîng tÇng. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nµy tån t¹i trªn mét tr×nh ®énhÊt ®Þnh cña lùc l îng s¶n xuÊt. Hai mÆt nµy thèng nhÊt trong mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt vµ chÝnh nã lµ nÒn t¶ng vËt chÊt cña mäi h×nh th¸ikinh tÕx· héi. C¸c mÆt c¬ b¶n trªn ®©y: lùc l îng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt, kiÕntróc thîng tÇng ®Òu cã nh÷ng mèi liªn hÖ biÖn chøng vµ t¸c ®éng qua l¹ivíi nhau thµnh viªn nh÷ng quy luËt, quy luËt sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinhtÕ- x· héi. §ã chÝnh lµ quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víitÝnh chÊt, tr×nh ®é cña lùc l îng s ¶n xuÊt, quy luËt c¬ së h¹ tÇng quyÕt®Þnh kiÕntróc thîng tÇng cña x· héi, quy luËt vÒ sù t¸c ®éng qua l¹i cñaquan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi lùc l îng s¶n xuÊt, cña kiÕntróc thîng tÇng ®èi víic¬ së h¹ tÇng. Qui luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh®é cña lùc l îng s¶n xuÊt lµ qui luËt quan träng vµ c¬ b¶n nhÊt, lµ yªucÇu tÊt yÕucña sù ph¸t triÓn, ®ã lµ sù kÕt hîp ®óng ®¾n cña yÕutè: CÊuthµnh quan hÖ s¶n xuÊt, cÊu thµnh lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊtvíi lùc l îng s¶n xuÊt ®em l¹i nh÷ng ph¬ng thøc cã hiÖu qu¶ cao. §ã lµ quiluËt chung phæ biÕnt¸c ®éng trong toµn bé lÞch sö nh©n lo¹i lµm cho lÞchsö chuyÓntõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµy lªn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi kh¸c caoh¬n. Thùc vËy, lùc l îng s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi quan hÖs¶n xuÊt v× nã quyÕt®Þnh tÝnh chÊt, sù ra ®êi vµ biÕn®æi c¸c h×nh thøccña quan hÖ s¶n xuÊt. Nh vËy, quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc ph¸t triÓncña lùc l îng s¶n xuÊt (phï hîp), nhng do tÝnh n¨ng ®éng cña lùc l îng s¶nxuÊt m©u thuÉn víi tÝnh æn ®Þnh t ¬ng ®èi cña quan hÖ s¶n xuÊt nªnquan hÖ s¶n xuÊt tõ chç phï hîp víi lùc l îng s¶n xuÊt l¹i trë nªn kh«ng phïhîp víi lùc l îng s¶n xuÊt l¹i trë nªn kh«ng phï hîp víi lùc l îng s¶n xuÊt vµtrë thµnh xiÒng xÝch k×m h·msù ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt (kh«ng phïhîp). Sù phï hîp vµ kh«ng phï hîp lµ biÓu hiÖn cña m©u thuÉn biÖn chønggi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt tøc lµ phï hîp trong m©u thuÉnvµ bao hµmm©u thuÉn, viÖc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕtm©u thuÉn gi÷a hai yÕutè nµy phô thuéc vµo nh©n tè chñ quan cña con ngêi. Sù ph¸t triÓn ®i lªncña chñ nghÜa x· héi loµi ngêi, qua 5 h×nh th¸i kinh tÕx· héi lµ do t¸c ®éngcña hÖ thèng c¸c qui luËt x· héi trong ®ã qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùcl îng s¶n xuÊt lµ qui luËt x· héi trong ®ã qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùcl îng s¶n xuÊt lµ qui luËt c¬ b¶n nhÊt. M¸c viÕt: "T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi lµ métqu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn". Lªnin gi¶i thÝch thªm "... ChØ cã ®emqui nh÷ngquan hÖ x· héi vµo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt th× ngêi ta míi cã ®îc mét c¬së v÷ng ch¾c ®Ó quan niÖm sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i x· héi lµ métqu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Vµ dÜ nhiªn lµ kh«ng cã mét quan ®iÓmnh thÕth× kh«ng cã mét khoa häc x· héi ®îc". 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn®ã lµ ®iÒu quan träng nhÊt cña h×nh th¸i kinh tÕx· héi. Trong c¸c qui luËtkh¸ch quan qui ®Þnh sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕx· héi th× qui luËtvÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùcl îng s¶n xuÊt cã vai trß quan träng nhÊt bëi chÝnh quy luËt nµy qui ®Þnhsù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vËt chÊt cña x· héi. S¶n xuÊt vËt chÊta chØtån t¹i th«ng qua nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Trong mét ph¬ngthøc s¶n xuÊt th× c¸c lùc l îng s¶n xuÊt lµ mÆt n¨ng ®éng, lu«n ph¸t triÓn,chóng thÓ hiÖn tÝnh liªn tôc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi cßn c¸c quan hÖs¶n xuÊt lµ mÆt b¶o thñ t ¬ng ®èi æn ®Þnh. Chóng chØ thay ®æi khi ®·trë thµnh l¹c hËu, m©u thuÉn vµ xung ®ét víi lùc l îng s¶n xuÊt. Sù thay®æi cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt thÓ hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓncña x· héi. Khi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt thay ®æi (c¬ së h¹ tÇng thay ®æi)th× kiÕnthøc thîng tÇng cña x· héi còng thay ®æi theo. KÕtqu¶ lµ mét h×nhth¸i kinh tÕx· héi nµy sÏ ®îc thay thÕb»ng mét h×nh th¸i kinh tÕx· héi kh¸c caoh¬n vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi diÔnra mét qu¸ tr×nhlÞch sö tù nhiªn. TÊt nhiªn chóng ta nãi lùc l îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt, kiÕntrócthîng tÇng chØ lµ c¸c mÆt c¬ b¶n nhÊt cña mét h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi, dovËy sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi còng chØ lµ con ®êngtæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö do s¶n xuÊt vËt chÊt qui ®Þnh, v¹ch racon ®êng ®Çy ®ñ cô thÓ chi tiÕt vÒ lÞch sö. LÞch sö hiÖn thùc lµ lÞch söcña c¸c d©n téc quèc gia sinh sèng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cãnh÷ng ®Æc ®iÓmriªng hÕtsøc phong phó vµ ®a d¹ng. MÆt kh¸c, nh×n chung cho ®Õnnay lÞch sö nh©n lo¹i ®· tr¶i qua bènh×nh th¸i kinh tÕ- x· héi kÕtiÕpnhau: céng s¶n nguyªn thñy, chiÕmh÷u n« lÖ,phong kiÕnt b¶n chñ nghÜa vµ ®ang qu¸ ®é sang x· héi, XHCN. Nhng nÕuxÐtriªng tõng quèc gia, tõng d©n téc do nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ lÞch sö th×kh«ng ph¶i quèc gia nµo còng ®Òu tr¶i qua tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ- x·héi theo mét s¬ ®å chung nh trªn. Nghiªn cøu lÞch sö c¸c níc cho thÊy, cãnh÷ng níc ®· bá qua mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nµo ®ã trong tiÕn tr×nhph¸t triÓn cña m×nh. ThÝ dô nh c¸c níc Italia, Ph¸p, T©y Ban Nha... chÕ®éphong kiÕn®· b¾t ®Çu h×nh thµnh trong lßng chÕ®é n« lÖ, ë Mü do ®Æc®iÓmlÞch sö cña m×nh mµ chÕ®é t b¶n h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn x· héikh«ng tr¶i qua chÕ®é phong kiÕn, ngay ë ViÖt Nam ®· kh«ng tr¶i qua chÕ®é TBCN ý nghÜa khoa häc vµ c¸ch m¹ng cña häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ– x· héi. XÐt trong bèi c¶nh lÞch sö khoa häc x· héi nãi chung vµ triÕt häc nãiriªng cã thÓ nãi häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi cña M¸c ra ®êi lµmét cuéc c¸ch m¹ng thùc sù. Kh¸c víi tÊt c¶ c¸c lý luËn duy t©m, thµn bÝhay siªu h×nh tr íc ®ã nã chØ ra r»ng ®éng lùc cña lÞch sö kh«ng ph¶i lµ 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368mét thø tinh thÇn, thÇn bÝ nµo mµ chÝnh lµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña conngêi mµ ho¹t ®éng ®ã l¹i xuÊt ph¸t tõ “C¸c sù thËt hiÓnnhiªn... lµ tr íc hÕtcon ngêi ph¶i ¨n, uèng, ë vµ mÆc nghÜa lµ ph¶i lao ®éng tr íc khi cã ®Êutranh ®Ó giµnh quyÒn thèng trÞ, tr íc khi cã thÓ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, t«ngi¸o, triÕt häc...”. Kh¸c víi c¸c lý luËn tr íc ®ã kh«ng thÊy ®îc tÝnh quy luËt nh÷ng biÓuhiÖn phæ biÕntån t¹i trong tÊt c¶ c¸c chÕ x· héi nhng häc thuyÕt cña M¸c ®é®· lµm næi bËt nh÷ng quan hÖ x· héi vËt chÊt tøc lµ nh÷ng quan hÖ s¶nxuÊt, nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n ban ®Çu vµ quyÕt ®Þnh tÊt c¶ mäi quan hÖkh¸c vµ b»ng c¸ch nµy ®· mang ®Õncho khoa häc x· héi mét tiªu chuÈn hoµntoµn kh¸ch quan ®Ó thÊy ®îc quy luËt x· héi vµ trë thµnh mét kh¸i niÖm duynhÊt: lµ h×nh th¸i x· héi. M¸c ®· ph©n tÝch tÝnh quy luËt vËn ®éng cña mét h×nh th¸i nhÊt®Þnh, häc thuyÕt nµy chØ ra nh÷ng m©u thuÉn bªn trong vµ chÝnh sù vËn®éng cña m©u thuÉn nµy tõ mét h×nh th¸i kinh tÕx· héi nµy sang mét h×nhth¸i kinh tÕx· héi kh¸c. Häc thuyÕt M¸c – Lªnin vÒ h×nh th¸i kinh tÕ– x· héi ®·®em®Õncho chóng ta ph¬ng ph¸p khoa häc ®Ó nghiªn cøu sù ph¸t triÓn x· héiqua c¸c chÕ®é kh¸c nhau hiÓurâ c¬ cÊu chung cña h×nh th¸i kinh tÕ– x· héivµ nh÷ng qui luËt phæ biÕnt¸c ®éng chi phèi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cñax· héi. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch ¬ng II ViÖc vËn dông h×nh th¸i kinh tÕ x· héi trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë VN §Ó c ã thÓ ph ¸t triÓ n b á qua hay ró t ng ¾n lªn CNXH, c ¸c nh µ kinh ®iÓ nc ña ch ñ ngh Üa M ¸c – L ªnin cho r»ng ®èi víi c ¸c n íc ti Òn t b ¶n ch ñ ngh Üaph ¶i c ã tÊm g¬ng c ña m ét cu éc c ¸ch m ¹ng v« sn ¶ ®· th ¾ng lî i vµ ®èi víiViÖ t nam cho ®Õ n nay nh ÷ng b µi h äc vÒ th µnh c «ng c òng nh th Êt b ¹i c ñac ¸c cu éc c ¸ch m ¹ng v« s ¶n ®Òu hÕ ts øc b æ Ých. C ¸c nh µ kinh ®iÓ n c ña ch ñ ngh Üa M ¸c – L ªnin ch Ø ra r»ng c Çn ph ¶i c ãs ù gióp ®ì tÝch c ùc c ña c ¸c níc ti ªn tiÕ n ®· x ©y d ùng th µnh c «ng ch ñ ngh Üax · h éi th × c ¸c níc ti Òn TBCN m íi c ã thÓ ró t ng ¾n ®îc con ®êng ®i tíi CNXH,th × ViÖt Nam c òng c ã ®iÒu kiÖn n µy. T ríc ®©y, ch óng ta c ã s ù gióp ®ì c ña c ¸c níc XHCN ®Ó x ©y d ùng ®Ê tníc ta theo con ®êng XHCN. T õ sau khi chÕ ®é XHCN ë Liªn X « vµ c ¸c n íc§«ng ¢u b Þ s ôp ®æ tÝnh ch Êt c ña s ù gióp ®ì qu èc t Ý t c ã nhiÒu s ù th ay Õ®æi, nhng s ù h îp t¸c vµ gióp ®ì qu èc t giõo ®©y trong kh Ýa c ¹nh n µo ®ã Õl¹ i ®a d ¹ng vµ c ã quy m « lín h ¬n tr íc. §©y ch Ýnh lµ m ét trong nh ÷ngnguyªn nh ©n ®· t¹o n ªn nh ÷ng th µnh tùu to lín trong s ù nghiÖp x ©y d ùngb ¶o vÖ ®Ê t níc ch óng ta. Ch óng ta ®ang s èng trong th êi ®¹i c ña c ¸ch m ¹ng khoa h äc vµ c «ngngh Ö hiÖn ®¹i, cu éc c ¸ch m ¹ng n µy võa t¹o ra th êi c ¬ thu Ën lîi cho ph Ðpm ét qu èc gia c ã thÓ ph ¸t triÓ n nh ¶y vä t trong m ét th êi gian kh ¸ ng¾n nhth ùc t nhiÒu qu èc gia ®· ch øng m inh. §ã lµ c «ng cu éc ®æi m íi c «ng nghiÖp Õho ¸ vµ hiÖn ®¹i ho ¸ ®Êt níc. N ãi ®Õ n tèc ®é c ña qu ¸ tr×nh tiÕ n h µnh c «ngnghiÖp ho ¸ vµ hiÖn ®¹i ho ¸ lµ n ãi ®Õ n cu éc ch ¹y ®ua vÒ m Æt th êi gian vµth êi ®¹i ngµy nay lµ th êi ®¹i qu ¸ ®é tõ CNTB tiÕ n lªn CNXH. C ¸c d ©n téc s ímhay m u én ®Òu tiÕ n lªn CNXH. §Þnh híng XHCN cho n Òn kinh t lµ bao h µm Õm ét s ù cam kÕ tvÒ tèc ®é, ph ¶i ®¶m b ¶o nhanh h ¬n m äi qu ¸ tr×nh tù ph ¸ttriÓ n tù ph ¸t vµ do ®ã lùc lîng s ¶n xu Êt ph ¶i ®îc ph ¸t triÓ n m ¹nh h ¬n. NÕ uch óng ta tËn d ông ®îc th êi c ¬ vµ vî t qua ®îc th ¸ch th øc th × c ã thÓ t¹o ra®îc nh ÷ng c ¬ s ë ®Ó th ùc hiÖn s ù ph ¸t triÓ n ró t ng ¾n b á qua chÕ ®é TBCNtrªn con ®êng ®i tíi CNXH. T ríc m ¾t ch óng ta ph ¶i ®Þnh híng vµ v¹ch ra m ét ch¬ng tr×nh c ô thÓtrªn tõng lÜnh vùc ®Þnh híng lªn CNXH lµ c ¶ m ét qu ¸ tr×nh l©u d µi n ªn§¶ng ta ®· x ¸c ®Þnh nhiÖm vô tr íc m ¾t lµ ®æi m íi n Òn kinh t , x ©y d ùng Õm ét n Òn kinh t s ¶n xu Êt h µng ho ¸ nhiÒu th µnh ph Èn vËn ®éng theo c ¬ chÕ Õth Þ tr êng c ã s ù qu ¶n lý c ña Nh µ níc (theo ®Þnh híng XHCN). 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi nªn §¶ng vµNhµ níc ta chñ tr ¬ng thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n«ng th«nlµ mét ph¬ng híng cÊp b¸ch. Nh chóng ta ®· biÕt, níc ta lµ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu v¬i s80%d©n c ®ang sinh sèng t¹i c¸c vïng n«ng th«n, ®©y lµ ®Þa bµn tËp trung®¹i bé phËn ngêi nghÌo trong x· héi, v× vËy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinhtÕ n«ng th«n ®·, ®ang vµ sÏ cßn lµ mét quan t©m lín cña chóng ta. Songn«ng nghiÖp kh«ng thÓ tù m×nh ®æi míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ngnghÖ, kh«ng tù cã kh¶ n¨ng t¨ng tr ëng ®ñ nhanh, m¹nh ®Ó t¹o thªm c«ng ¨nviÖc lµm cho n«ng d©n mµ ph¶i cã t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp, dÞchvô, ph¸t huy vai trß h¹t nh©n cña c¸c ®« thÞ trªn tõng vïng, tõng ®Þa ph-¬ng. ChØ cã nh vËy míi ph¸ vì ®îc t×nh tr¹ng tr× trÖ, l¹c hËu cña nÒn kinhtÕ n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá, t¨ng nhanh s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quècd©n, thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµm cho n«ng d©n ngµy cµng kh¸ gi¶.§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn kho¸n 10 cho n«ng d©n, ®a tiÕn bé KHKTvµo n«ng th«n, v× thùc tÕ n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ®øng tr íc hµng lo¹tc¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi cÇn gi¶i quyÕt ®ã lµ: sù h¹n chÕvÒ ®Êt ®ai, dthõa vÒ lao ®éng tuyÖt ®èi vµ t ¬ng ®«i, møc sèng vÒ vËt chÊt vµ tinhthÇn cßn thÊp kÐm. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy chØ cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸c ch-¬ng tr×nh vµ biÖn ph¸p ®ång bé trong ®ã c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n cãvai trß ®Æc biÖt quan träng. Tõ ®©y qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng ®îcthùc hiÖn víi tèc ®é lín h¬n tr íc rÊt nhiÒu vµ kÕt qu¶ lµ c«ng nghÖ vµ küthuËt c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Thùc hiÖn c«ngnghiÖp ho¸ n«ng th«n cßn lµmn thay ®æi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña s¶nxuÊt n«ng nghiÖp, tõ ®ã c«ng nghiÖp n«ng th«n gãp phÇn tÝch cùc vµoviÖc thay ®æi, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ chÕs¶n xuÊt cña c¶ c«ngnghiÖp lÉn n«ng nghiÖp do b¶n chÊt hµng ho¸ cña nã. Song ®i ®«i víi qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®ßi hái c¬ së h¹ tÇng vµ m«i tr êng kinh doanh ph¶i®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña viÖc ph¸t triÓn nhanh chãng, r«ng r·i c«ngnghiÖp n«ng th«n. V× vËy, trong nh÷ng n¨m tr íc m¾t §¶ng vµ Nhµ níc tacÇn ph¶i hç trî vµ khuyÕnkhÝch huy ®éng vèn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖpn«ng th«n, thùc hiÖn chÕ®é u ®·i vÒ thuÕvµ b¶o hé s¶n xuÊt mét c¸ch cãchän läc ®èi víi mét sè s¶n phÈmvµ mét ®Þa ph¬ng. Cã nh vËy th× chóngta míi cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë n«ng th«n vµ còng tõ®Êy míi cã thÓ t¸c ®éng nhanh nhÊt m¹ng l íi giao th«ng, bÕnb·i kho tµng( tøc c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ) ®ÓthuËn tiÖn l u th«ng hµng ho¸. Nh×n l¹i qu¸ tr×nh tiÕnhµnh ®æi míi c«ng nghiÖp ho¸ mét trong nh÷ngt t ëng chØ ®¹o xuyªn suèt do Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp Hµnh Trung -¬ng Kho¸ VIII §¶ng ®· ®Ò ra: u tiªn ph¸t triÓn lùc l îng s¶n xuÊt ®i ®æi víix©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng XHCN. Nã b¾t nguån tõviÖc tÊt yÕuph¶i gi¶i phãng mét n¨ng lùc s¶n xuÊt, thóc ®Èy t¨ng tr ëngkinh tÕb»ng c¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕs¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇntheo c¬ chÕthÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, tõng bíc kinh tÕtËp thÓ sÏ 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368chiÕm thÕvÒ n¨ng suÊt, chÊt l îng hiÖu qu¶ vµ qua ®ã gi÷ vai trß chi phèi. uXÐt tõ quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊtth× lùc l îng s¶n xuÊt lu«n lµ yÕutè ®«ng nhÊt, quyÕt®Þnh nhÊt ®èi víi sùph¸t triÓn cña s¶nt xuÊt x· héi. Ngµy nay, lùc l îng s¶n xuÊt ®· m¹ng tÝnh quèc tÕho¸ v× vËy ®ßi háichóng ta ph¶i biÕt vËn dông s¸ng t¹o quy luËt sù phï hîp cña s¶n xuÊt víitÝnh chÊt vµ tr×nh ®é lùc l îng s¶n xuÊt chèng chñ nghÜa chñ quan duy ýchÝ trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Tríc m¾t ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ §¶ng vµ Nhµ nícta ph¶i tËp trung vµo vÊn ®Ò nh©n lùc lµ nh©n tè c¬ b¶n cña sù ph¸ttriÓn kinh tÕx· héi, ®ã lµ viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc, c«ng nh©nlµnh nghÒ, c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã lùc l îng c¸n béKHKT ®ãng vµi trß lµ yÕutè chñ yÕucña lùc l îng s¶n xuÊt x· héi. Tèc ®ét¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕcña mét quèc gia chØ cã thÓ ®¹t ®îc tèc ®écao khi chóng ta gi¶i quyÕt tèt vµ thùc hiÖn ®ång bé c¶ hai nh©n tè cñaqu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ t liÖu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ con ngêi hiÖn ®¹i chñthÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ngoµi ra, vÊn ®Ò vèn ®ãng vai trß quanträng trong c«ng cuéc ®æi míi ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt chonÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu vèn vµ vËt t kü thuËt, lùcl îng lao ®éng cã tri thøc khoa häc cao vµ tay nghÒ giái. Trong ®iÒu kiÖnhiÖn nay ®Óph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ vËt t , lao ®éng tÊt yÕuph¶i thùc hiÖn nhiÒu ngµnh nghÒ do ®ã ®ßi hái vèn lµ kh©u quan träng. §i ®«i víi viÖc ph¸t triÓn vÒ vèn chóng ta ph¶i x©y dùng mét c¬ së h¹tÇng thËt tèt. §èi víi níc ta lµ mét níc bÞ chiÕntranh ph¸ nÆng nÒ nayph¶i x©y sùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó phï hîp víi kiÕntróc thîng tÇng. C¬ së vËtchÊt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i lµ mét trong nh÷ng kh©u quan trängnhÊt cña kÕt cÊu h¹ tÇng, nã lµ cöa më ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi.V× vËy sù yÕukÐm cña kÕt cÊu h¹ tÇnglµ nguyªn nh©n h¹n chÕsù ph¸t triÓnkinh tÕx· héi võa lµ hËu qu¶ c¶u mét nÒn c«ng nghiÖp cha ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã viÖc më réng thÞ tr êng giao l u quèc tÕ tiÕpcËn vµ tËndông nh÷ng gi¸ trÞ míi cña v¨n minhnh©n lo¹i còng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quanträng, nÒn kinh tÕníc ta thÞ tr êng chñ yÕu tr íc ®©y lµ c¸c níc §«ng ¢u vµLiªn X« cò nhng khi khèi c¸c níc XHCNtan r· th× chóng ta ®· mÊt ®i mét thÞtr êng lín ®ã lµ mét thiÖt thßi lín ®èi víi chóng ta nhÊt lµ trong thêi kúchuyÓn®æi nÒn kinh tÕnh hiÖn nay. V× vËy ®ßi hái Nhµ níc ph¶i cã chÝnhs¸ch u tiªn cho xuÊt khÈu vµ c¸c chÕ u ®·i ®èi víi hµng xuÊt khÈu. ®é T¹o m«i tr êng cho ho¹t ®éng tù do s¸ng t¹o cho mäi s¸ng kiÕnc¸ nh©n lµviÖc n©ng cao tr×nh ®é KHKTCNnghÜa lµ nãi ®Õntèc ®é cña qu¸ tr×nhtiÕnhµnh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ lµ nãi ®Õncuéc ch¹y ®ua vÒ mÆtthêi gian. Vµ thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i qu¸ ®é tõ CNTB tiÕnlªn CNXH.§Þnh híng XHCN bao hµm mét sù cam kÕt vÒ tèc ®é, ph¶i ®¶m b¶o nhanhh¬n mäi qu¸ tr×nh tù ph¸t, do ®ã lùc l îng s¶n xuÊt ph¶i ph¸t triÓn nhanh 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368h¬n. Khoa häc c«ng nghÖ cã vai trß quyÕt ®Þnh lîi thÕc¹nh tranh vµ tèc®é ph¸t triÓn c¶u c¸c quèc gia, chóng ta ph¶i dïng trÝ tuÖ, n¨ng lùc s¸ng t¹ovµ tri thøc ®Ó ®Ò ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp víi ®Êt níc trong hoµnc¶nh míi gi¶i quyÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi, c«ngnghÖ, kü thuËt vµ m«i tr êng. Cã thÓ nãi t×nh tr¹ng ngêi lao ®éng ë níc tahiÖn nay lµ thõa mµ nh thiÕu®iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhiÒu (thõa) vÒ sè l îngnhng l¹i thiÕuvÒ chÊt l îng. V× vËy, Nhµ níc ta cÇn chó träng h¬n n÷a ®ÕnviÖc båi dìng vµ sö dông tèt nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é vµ kü n¨ng nghÒnghiÖp. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o nh©n d©n bíc ®Çu ®· x¸c nhËn quan hÖ s¶n xuÊt,XHCNdùa trªn chÕ c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕudíi hai h×nh thøc ®équèc doanh vµ tËp thÓ, lùc l îng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn thªm mét bíc theo h-íng ®i lªn s¶n xuÊt lín chuyÓndÞch c¬ cÊu tõng bíc theo híng c«ng nghÖho¸ tho¸t khái t×nh tr¹ng n«ng nghiÖp l¹c hËu. Kinh tÕ quèc doanh ®· ph¸ttriÓn trong ngµnh chñ ®¹o vµ lÜnh vùc then chèt. Quan hÖ s¶n xuÊt lu«nlu«n ®îc c¶i tiÕn®Ó tõng bíc phï hîp víi tÝnh chÊt va lùc l îng s¶n xuÊt. Lµmét §¶ng giµu tinh thÇn c¸ch m¹ng, s¸ng t¹o g¾n bã víi quÇn chóng trongnh÷ng thêi ®iÓmphong trµo XHCN, phong trµo céng s¶n va c«ng nh©n quèctÕ cã sù khñng ho¶ng §¶ng vÉn kiªn ®Þnh l·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc hiÖnth¾ng lîi ®êng lèi ®æi míi vít qua nh÷ng hiÓmnghÌo ®a c«ng cuéc x©ydùng CNXH vµ b¶o vÖ ®Êt níc tiÕnlªn mét c¸ch v÷ng ch¾c. §¶ng lÊy chñnghÜa M¸c – Lªnin vµ t t ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t t ëng kim chØ namcho hµnh ®éng, ®ång thêi tÝch cùc tiÕpthu tinh hoa trÝ tuÖ cña d©n técvµ nh©n lo¹i ®Êu tranh baot vÖ vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lµm phong phóthªm chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t t ëng Hå ChÝ Minh. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt luËn X©y dùng h×nh th¸i kinh tÕ XHCN ë níc ta lµ x©y dùng mét hÖ thèngquan hÖ x· héi theo yªu cÇu ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña lùc l îng s¶n xuÊthiÖn ®¹i: x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh trÞ lµm chñ cña nh©n d©n lao®éngho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tÊt c¶ con ngêi v× con ngêi. Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cña M¸c lµ häc thuyÕt khoa häc mµchóng ta ®ang vËn dông vµ tin t ëng vµo chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t t ëng HåChÝ Minhlµ ¸nh s¸ng soi ®êng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæquèc. Chóng ta tin t ëng r»ng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Namvµ sù nç lùc cè g¾ng cña toµn ®Êt níc ta sÏ v÷ng ch¾c trªn con ®êng tiÕnlªn CNXH, Tãm l¹i, chóng ta cã c¬ së khoa häc ®Ó nãi r»ng ViÖt Nam cã thÓ qu¸®é lªn CNXHbá qua chÕ®é TBCN®ã lµ con ®êng ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµphï hîp víi thêi ®¹i hiÖn nay. 13

×