Van luong.blogspot.com a7120

209 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7120

  1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay lµ mét xu thÕ kh¸ch quan. Trongh¬n mét thËp kû l¹i ®©y xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã giat¨ng m¹nh mÏ g¾n hiÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc - c«ng nghÖ sù giat¨ng hµng lo¹t vÊn ®Ò toµn cÇu nh m«i trêng, d©n sè… Sù gia t¨ng m¹nh mÏcña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan ®ßi hái c¸c quèc giaph¶i cã chiÕn lîc, héi nhËp phï hîp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc.Trong bèi c¶nh nµy kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu nh kh«ng më cöa héi nhËp. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒnkinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ViÖc ®Èy m¹nh thamgia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ mét vÊn ®Ò quanträng cña c«ng cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn, héi nhËp sÏ ®ãn nhËn ®îc nh÷ng c¬héi, thuËn lîi ph¸t triÓn song kinh tÕ ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c th¸chthøc. Nh»m n©ng cao t duy hiÓu biÕt vÊn ®Ò kinh tÕ nªn, em ®· chän ®Òtµi: "C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trongqu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay" Bµi tiÓu luËn gåm: PhÇn I. Lêi më ®Çu PhÇn II. Néi dung. A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèctÕ. 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. 2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo. 3. Lîi thÕ an toµn trong khu vùc ®Ó kinh doanh . B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æc ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp. 1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi quèc tÕ. 2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn t¹i. 3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch. PhÇn III. KÕt luËn. 1
  2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung Trªn th ùc tÕ kinh tÕ ViÖt N am ®· h éi nh Ëp kinh tÕ qu èc tÕ, nhngm øc ®é vµ quy m « c ßn h ¹n ch Õ. D o nhu c Çu ph ¸t triÓ n n Òn kinh tÕ hiÖn t¹ivµ táng t¬ng lai c òng nh xu th Õ ph ¸t triÓ n chung c ña th Õ giíi ®· ®Õn lócch óng ta c Çn ®¸nh g ¸i l¹i m ét s è thu Ën lîi vµ kh ã kh ¨n ®Æt ra ®èi víi viÖc"®Èy nhanh qu ¸ tr×nh h éi nh Ëp kinh tÕ khu vùc vµ th Õ giíi. A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr× nh héi nhËpquèc tÕ. 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. §¶ng còng nh Nhµ níc ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch nhÊtqu¸n cho viÖc chñ ®éng tham gia vµo tiÕn tr×nh khu vùc ho¸ vµ toµn cÇuho¸n. Cßn nhí khi ViÖt Nam b¾t ®Çu bíc vµo c¶i c¸ch ®æi míi viÖc më réngquan hÖ kinh tÕ víi c¸c quèc gia, tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùcvµ toµn cÇu cha ph¶i ®· cã ®îc tiÕng nãi chung. Nay víi quan ®iÓm "mëcöa héi nhËp ph¸t triÓn" "héi nhËp chø kh«ng hoµ tan", ViÖt Nam ®· ®Èynhanh qu¸ tr×nh héi nhËp. ë tÇm vÜ m« vÒ "xu thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái®èi víi sù ph¸t triÓn" cña viÖc tham gia toµna cÇu ho¸ thùc tÕ cã ý nghÜarÊ lín ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi, héi nhËp cña ViÖt Nam. Tõ nhËn thøcnµy, mµ trong nh÷ng n¨m qua ViÖt Nam ®· cã bíc chuyÓn ®æi lín trongchÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®èingo¹i nãi riªng. C¸c chÝnh s¸ch nµy ®Òu theo híng tù do ho¸, tÊt c¶ ë c¸ct©ng cÊp kh¸c nhau phô thuéc vµo thùc lùc cô thÓ cña mçi lÜnh vùc. 2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo. + Nguån tµi nguyªn s½n cã: Tham gia toµn cÇu ho¸ chÝnh lµ nh»m tranh thñ nh÷ng ®iÒu kiÖnquèc tÕ ®Ó khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ níc nhµ, ViÖt Nam lµ quèc giacã nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó nhng cha ®îc khai th¸c hiÖu qu¶.Víi nguån tµi nguyªn phong phó kh«ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓnc¸c ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c chÕ biÕn mµ cßn lµ søc hót ®èi víi c¸cc«ng ty níc ngoµi. Trªn c¬ së c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn chóng ta cãthÓ x¸c lËp c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ víi nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh®¸p øng ®îc nhu cÇu, thÞ trêng thÕ giíi, vÒ vÞ trÝ ®Þa lý níc ta cöangâ ®i ra Th¸i B×nh D¬ng cña mét sè quèc gia §«ng Nam ¸, lµ ®iÓm tiÕpgi¸p víi c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng quan träng cña thÕ giíi. §¸ng chó ý víibê biÓn réng, tr¶i dµi tõ B¾c tíi Nam víi nihÒu h¶i c¶ng, ®Æc biÖt c¶ngCam Ranh cã ®é s©u thuËn lîi cho ph¸t triÓn giao th«ng hµng h¶i còng nh 2
  3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368ph ¸t triÓ n kinh tÕ h µng ho ¸. Ngo µi ra m ét s ã kho ¸ng s ¶n n h B «x Ýt c ã tr÷ l-îng lín 5 tû tÊn ®øng th ø ba th Õ giíi, qu Æng ®Ê t hiÕm c òng c ã tr÷ lînglín ®øng th ø hai th Õ giíi. + S au Trung Q u èc, th × c ¸c lo ¹i kho ¸ng s ¶n ë ViÖ t N am tu y tr÷ lîngkh «ng lín nhng rÊ t ®a d ¹ng vµ phong ph ó. §Èy m ¹nh qu ¸ tr×nh c «ng nghiÖpho ¸ hiÖn ®Þa ho ¸, th × viÖc khai th ¸c s ö d ông c ¸c ngu ån lùc ®ã th «ng quah îp t¸c lµ rÊ t c Çn th iÕ t. Víi th ùc tr¹ng ngu ån tµi nguyªn kinh tÕ ch óng ta,kh «ng n ªn h ×nh th µnh c ¬ c Êu kinh tÕ híng vÒ xu Êt kh Èu tµi nguyªn lín. C Çnqua, h îp t¸c, qu ü nh ph ¸t huy n ¨ng lùc b ªn trong ®Èy m ¹nh qu ¸ tr×nh chuyÓ nd Þch c ¬ c Êu kinh tÕ chuyÓ n sang xu Êt kh Èu c ¸c m Æt kh µng ch Õ biÕn. + Ngu ån nh ©n lùc: Víi th Þ tr êng g åm 80 tri Öu d ©n, trong ®ã tû lÖngêi trong ®é tu æi lao ®éng cao (d ©n s ã trÎ ) c ã tr×nh ®é v¨n ho ¸, c Çn c ïlao ®éng vµ ®Æc biÖt gi¸lao ®éng rÎ. §ã lµ víi thÓ so s ¸nh c ã ý ngh Üatrong qu ¸ tr×nh th am gia h éi nh Ëp. T rªn th ùc tÕ nhiÒu c «ng ty n íc ngo µivµo ViÖ t N am , m ét trong nh ÷ng lý do quan träng lµ tËn d ông ngu ån lao®éng d åi d µo, rÎ vµ c ã kh ¶ nang ti Õp thu c «ng ngh Ö m íi ViÖ t N am . Theo®¸nh gi¸ c ña c ¸c c «ng ty Nh Ë khi ph ©n tÝch lî i th Õ m «i tr êng kinh doanhc ña c ¸c qu èc gia AS E AN, ViÖ t Nam ®øng th ø 7 trong tæng s è 1 0 qu èc gia.Nh vËy víi lîi th Õ nh Êt ®Þnh vÒ ngu ån lao ®éng cho phÐ p lù a ch än h ×nhkh èi ph ï h îp th am gia vµo h éi nh Ëp vµ ch Ýnh qua h éi nh Ëp lµ ®iÒu kiÖn ®Óh µng cao ch ¸t lîng ngu ån lao ®éng c ña ViÖt N am . B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra trong qu¸ tr× nh héi nhËp. 1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi kinh tÕ. Mét kho¶ng c¸ch kh¸ xa gi÷a ViÖt Nam vµ quèc tÕ. HiÖn nay 75% lao®éng lµm viÖc trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Cho ®Õn n¨m 1999 nÒn kinhtÕ níc ta vÒ thùc chÊt v…n lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, trong ®ã khu vùc thùc chÊt v…n lµ nÌn kinh tÕ n«ng nghiÖp, trong ®ã khu vùc n«ngnghiÖp chiÕm 25,4% GDP, c«ng nghiÖp chiÕm 34,5% vµ dÞch vô chiÕm40,1%. Trong khi ®ã ë c¸c níc ph¸t triÓn, tû träng khu vùc n«ng nghiÖp gi¶mm¹nh chØ chßn kho¶ng 20% vµ khu vùc dÞch vô th× ®Æc biÖt ph¸t triÓn,nhÊt lµ lÜnh vùc th«ng tin, Nh×n chung trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam,vÒ c«ng nghÖ hiÖn nay v« cïng l¹c hËu, so víi thÕ giíi chËm tõ 56 -100n¨m. HÖ thèng thiÕt bÞ kü thuËt ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp l¹c hËu so víimøc trung b×nh hiÖn nay cña thÕ giíi 2 → 3 thÕ hÖ, thËm chÝ cã lÜnhvùc 4 -5 thÕ hÖ. mµ c¸c ln cña ViÖt Nam cßn ná, yÕu c¶ vÒ kh¶ n¨ng qu¶nlý kinh doanh l…n kh¶ n¨ng, n¨ng lùc s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp cña chóngta sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng theo c¬ chÕ ho¹ch ho¸ chuyÓn sang ph¬ngthøc kinh doanh m¬Ý cßn lóng tóng, nhÊt lµ trong tham gia c¹nh tranh quèctÕ. HiÖn nay trong 6000 doanh nghiÖp nhµ níc. 3
  4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch Ø c ã 5% lµm ¨n th ùc s ù c ã hiÖu qu ¶. N ¨ng lùc c ¹nh tranh yÕu kÐ mc ña n Òn kinh tÕ lµ nguy c ¬ lín khi ®Èy nhanh nh Þp ®é h éi nh Ëp. §Ó h éinh Ëp c ã hiÖu qu ¶ vÊn ®Ò lµm sao h Øa n ©ng cao ®îc s øc c ¹nh tranh th ×c ¸c x Ý nghiÖp m íi c ã thÓ ®øng v÷ng tr íc s ù xam nh Ëp c ña h µng ho ¸ b ªnngo µi vµ tõ ®ã m íi c ã thÓ v¬n m ¹nh ra th Þ tr êng th Õ giíi. V× vËy Nh µ nícc òng nh doanh nghiÖp c Çn c ã ch Ýnh s ¸ch ®Ó n ©ng cao hiÖu qu ¶ kinh doanh,t¨ng n ¨ng lùc c ¹nh tranh , xem ®ã lµ nhiÖm vô h µng ®Çu hiÖn nay n ªn kh «ngs Ï kh «ng ch ¹y k Þp víi lÞch tr×nh h éi nh Ëp vµo AFTA ®· x ¸c ®Þnh. 2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn t¹i. NÒn kinh tÕ thÞ trêng thÕ giíi hiÖn nay ®· ph¸t triÓn trong khi ®ãchóng ta míi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng v× va¹y c¸c yªu tè cña thÞ tr-êng còng chØ míi h×nh thµnh ë bíc ®Çu, cha ph¸t triÓn. H¬n n÷a nÒn kinhtÕ thÞ trêng thÕ giíi hiÖn nay ®ang n»m díi sù chi phèi cña c¸c c«ng tyxuyªn quèc gia. Héi nhËp, chóng ta ph¶i tham gia vµo c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕkhu vùc vµ toµn cÇu. C¸c luËt ch¬i chóng ta cha th«ng th¹o, thËm chÝ kiÕnthøc kinh tÕ thÞ trêng cßn bÊt cËp. §ã lµ cha kÓ chóng ta héi nhËp ®Óx©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa tÊt yÕu vÊpph¶i sù chèng ®èi thï ®Þch chø kh«ng ph¶i chØ lµ sù c¹nh tranh kinh tÕ®on thuÇn. Th¸ch thøc nµy béc lé râ trong qu¸ t×nh héi nhËp võa qua. Domíi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, nhÊt lµ c¸c c¸nbé lµm c«ng t¸c, héi nhËp cßn máng vµ yÕu ®i v× vËy trong thùc thi nhiÖmvô kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÖch lµm ¶nh h ëng ®Õn tiÕn tr×nh chung.Héi nhËp ®Æt ra yªu cÇu cao ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp bªn c¹nhkiÕn thøc, n¨ng lùc kinh doanh ph¶i hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ quèc tÐ, nhÊt lµthÞ trêng quèc tÕ, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèctÕ, c¸c cam kÕt mµ ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia d· tho¶ thuËn . vv... Cã thÓnãi nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cha ®¸p øng ®îc ®iÒu nµy. V×vËy trªn thùc tÕ ®· cã doanh nghiÖp tuú tiÖn ph¸ bá hîp ®ång g©y mÊtlßng tin víi kh¸ch hµng quèc tÕ, lµm t©m lý no ng¹i khi lµm ¨n ë ViÖt Nam.Còng do mèi ph¸t triÓn trong giao dÞch thnfh to¸n quèc tÕ chóng ta cha ¸pdông hoÆc cha quan t©m. Trong xu thÕ gia t¨ng m¹nh mÏ toµn cÇu ho¸ thÞtrêng tµi chÝnh th× ®©y lµ h¹n chÕ kh«ng nhá cho phÐp ta tham gia cãhiÖu qu¶ vµo thÞ trêng tµi chÝnh qu«c tÕ. 3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch. Cã thÓ nãi r»ng cho ®Õn nay tuy chóng ta d· cã rÊt nhiÒu cè g¾ngtrong c«ng t¸c so¹n th¶o x©y dngj ban hµnh ph¸p luËt, nhng hÑe thèng luËtlÖ, chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam liªn quan ®Õn héi nhËp quèc tÕ v…n chahoµn chØnh, cßn nhiÒu bÊt cËp so víi c¸c quy chuÈn quèc tÕ. Trong lÜnhvùc th¬ng m¹i hÖ thèng c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ quan vµ phi thuÕ quan cñata qu¸ phc t¹p l¹i hay ®iÒu chØnh bæ xung thËm chÝ thay ®æi lµm cho c¸c®èi t¸c gi¶m nhiÖt t×nh kinh doanh. Chóng ta v…n cßn ¸p dông nhiÒu quy 4
  5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368®Þnh riªng trong hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ vµ ngîc l¹i còng cßn kh«ng Ýt kÏhë, vÒ ph¸p luËt, vÒ c¸c chÝnh s¸c, quy ®Þnh ®Ó phÝa c¸c ®èi t¸c g©ythiÖt h¹i cho phÝa ViÖt Nam còng nh thÊt tho¸t nguån thu cho nhµ níc.Trong lÜnh vùc liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi còng cã nhiÒu ý kiÐn phµnnµn vÒ hÖ thèng luËt, gåm ba ®iÓmchÝnh. - ViÖc ¸p dông luËt ë nhiÒu n¬i, nhiÒu lóc cßn tuú tiÖn. C¸c luËtrÊt nhiÒu, song vÉn kh«ng ®ñ kh«ng ®ång bé, l¹i vªnh nhau. C¸c ng«n tõtrong luËt kh«ng râ rµng g©y ra kÏ hë vµ khã kh¨n cho ngêi ®iÒu hµnh. - ViÖc hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, t«n träng ph¸p luËt cßn nhiÒu bÊtcËp. ThiÕu tæ chøc c«ng khai vÉn bµn luËn vµ ph¸n quyÕt cña toµ ¸n hayquyÕt ®Þnh cña träng tµi d· dÉn ®Õn nh÷ng hiÖn t îng thiÕu lµnh m¹nh.Trong vËn dông vµ thùc thi ph¸p luËt. - ThiÕu v¾ng mét hÖ thèng c¸c c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp cãhiÖu qu¶ c«ng b»ng. C¸c toµ ¸n kinh tÕ ViÖt Nam ®îc thµnh lËp ®Ó gi¶iquyÕt c¸c tranh chÊp kinh tÕ, nhng l¹i kh«ng cã nhiÒu uy tÝn trªn thÕ giíi.MÆt kh¸c c¸c luËt s vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam thiÕu sù hîp t¸c trong thihµnh ph¸p luËt. Sù h¹n chÕ trong hÖ thèng luËt nh trªn râ rµng rÊt khã kh¨n choviÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp. Héi nhËp vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ ®ßihái chóng ta ph¶i tu©n thñ c¸c quy chÕ chung mµ thùc tÕ nhiÒu quy ®Þnhcña ta kh«ng phï hîp thËm chÝ tr¸i ngîc, cho nªn c¸c ho¹t ®éng trong thùctiÔnthêng bÞ ¸ch t¾c, lµm chËm tiÕn ®é theo hîp ®ång. VÊn ®Ò ®Æt rarâ rµng ph¶i kiÓmtra, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng luËt lÖ cho phï hîp víi viÖcx©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn ®¹i. - Héi nhËp chñ ®éng sÐlµ ph¬ng ch©m hîp lý b¶o ®¶m cho chóng tahoµ nhËp víi c«ng ®ång thÕ giíi mµ kh«ng bÞ hoµ tan, tøc vÉn b¶o ®¶m ®-îc b¶n s¾c, gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp. §Ó chñ ®éng héi nhËp ®ái hái chóng taph¶i cã kÕ ho¹ch dµo t¹o båi dìng c¸n bé nh÷ng kiÕn thc nghiÖp vô qu¶n lý,ph¬ng tiÖn giao tiÕp... Ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc nghiªn cøu thêng xuyªn vµchuyªn s©u vÒ t×nh h×nh quèc tÕ, vÒ c¸c tæ chøc kinh doanh quèc tÕ nãichung vµ ®Æc biÖt vÒ c¸c ®èi t îng lµm ¨n chÝnh. NhiÒu thua thiÖt cñachóng ta trong giao l u, héi nhËp do chóng ta thiÕu th«ng tin. Vµ còng ®Óchñ ®éng héi nhËp vµ héi nhËp cã hiÖu qu¶ cÇn kÕt hîp tèt gi÷a søc m¹nhbªn trong víi bªn ngoµi. Tr¸nh lÖ thuéc qu¸ lín vµo bÒn ngoµi lµm t¨ng t×nhdÔ tæn th¬ng cña nÒn kinh tÕ. Ph¸t huy ®«ng søc m¹nhtæng hîp cña c¸c bÞthµnh phÇn kinh tÕ. VÊn ®Ò then chèt ®Ó héi nhËp cã hiÖu qu¶ cÇn n©ngcao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ d©n téc. Muèn vËy ph¶i ®Èy m¹nhqu¸ tr×nh chuyÓndÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹iho¸. 5
  6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Héi nhËp vµo ASEAN lµ mét híng ®i ®óng, mét cöa më ®óng ra thÕgiíi bªn ngoµi phï hîp víi thùc lùc cña ta, gi¶m bít cho ta nh÷ng thua thiÖt dosù qu¸ chªnh lÖnh vÒ tr×nh ®é, nÕu nh bíc ngay vµo thÞ tr êng thÕ giíi mëcöa toµn phÇn. VÒ lé tr×nh héi nhËp theo quan ®iÓmcña chóng t«i cÇnthóc ®Èy sím c¸c cam kÕt ASEAN. V× thÞ tr êng ASEAN phï hîp víi ta vµc¸c quèc gia ASEAN còng mong muèn mét sù ph¸t triÓn b×nh ®¼ng cña khuvùc. Nh÷ng bµi ph¸t biÓu cña c¸c vÞ l·nh ®¹o Mallaysia, Indonesia... ChothÊy râ xu híng ®ã: MÆc dï héi nhËp cã c¶ tÝch cùc vµ tiªu cùc, song ®èi víi ViÖt Nam®Ó cã thÓ hiÖn ®îc qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái chóngta, nãi nh thñ t íng Phan V¨n Kh¶i, cÇn ph¶i “chñ ®éng tham gia vµo qu¸tr×nh toµn cÇu ho¸”. Theo em, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn cã ch¬ngtr×nh cô thÓ thóc ®Èy triÓn khai hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü cÈn thËn®Ó héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶. Râ rµng lµ héi nhËp, më cöa ¶nh hëngtrùc tiÕp ngay ®Õn c¸c doanh nghiÖp, ®Õn ngêi lao ®éng. Song ®¸ng tiÕccho ®Õn nay sù hiÓubiÕt nãi chung cßn h¹n chÕ v× vËy trong ho¹t ®éngthùc hiÖn n¶y sinh c¸c m©u thuÉn, nhiÒu tr êng hùp lµm chËmtiÕn ®é thùc 6
  7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368hiÖn dù ¸n. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cÇn ph¶i tæ chøc t×m hiÓugiíi thiÖuvÒ toµn cÇu ho¸, vÒ héi nhËp quèc tÕ réng r·i h¬n. 7
  8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. GS.TSD ¬ng Phó HiÖp - Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ TS. Vò V¨n Hµ (NXB - KH-XH, 2001) 2. TS. Vò V¨n Hµ: Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam- NhËt B¶n trong nh÷ngn¨m1990 vµ triÓn väng. NXB KHXH, Hµ Néi. 2000. 8

×