Van luong.blogspot.com a7102

181 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7102

  1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin Bµi tËp: "PhÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õnnh÷ng u thÕ®Æc thïnµo cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹mvi toµn cÇu ". Bµi lµm HiÖn nay, viÖc qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin trë thµnh mét ®iÒukiÖn thiÕt yÕutrong mäi ho¹t ®éng cña toµn cÇu; t¹i n¬i lµm vÞªc th× q¶nlý c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét yÕutè t¹o ra lîi thÕc¹nh tranh. C¸c c«ng nghÖ hiÖn cã vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó thóc ®Èyth«ng tin gäi lµ qu¶n lý tri thøc. Cßn th«ng tin l¹i ®îc hiÓulµ nh÷ng trithøc míi lµm giµu kho tµng nhËn thøc cho ngêi nhËn tin. Nã ®îc thô c¶m vµ®¸nh gi¸ lµ cã Ých cho ngêi ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ kinh doanh. VËy th«ng tin lµ nh÷ng tri thøc míi, cßn qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tinlµ qu¶n lý tri thøc. Trong néi t¹i cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, c«ng nghÖ th«ng tin ®Òucã thÓ ®îc sö dông ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. NhiÖm vô nh: th tÝn ®iÖn tö(e-mail) cho phÐp th«ng tin nhanh h¬n; c¸c c¬ së d÷ liÖu. ®îc chia sÎ chophÐp mäi ngêi cã thÓ tiÕpcËn tøc thêi vµ b×nh ®¼ng nh÷ng th«ng tin ®îcchuÈn ho¸ vµo bÊt kú thêi gian nµo. M¹ng néi bé (intranet) cho phÐp trao®æi ®ång bä vµ trß chuyÖn trùc tiÕp… tæ chøc mäi cong viÖc ®ã nh»mlµm cho c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n lµ c«ngviÖc cña nhµ qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin. Muèn biÕt ®îc phÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õnnh÷ng u thÕ®Æcthï nµo cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹mvi toµn cÇu th× tr íc hÕt chóngta h¶i hiÓu; tri thøc lµ g×, qu¶n lý tri thøc lµ thÕnµo vµ t¹i sao tri thøc l¹icã gi¸ trÞ. Tri thøc: ®ã lµ sù hiÓubiÕt cã ®îc qua chiªm nghiÖm hay sù ng¾n bãvíi vÊn ®Ò nµy. Tri thøc cßn ®îc m« t¶ nh mét tËp hîp nhiÒu m« h×nh m«t¶ nhiÒu ®Æc tÝnh vµ hµnh vi trong mäi lÜnh vùc. Tri thøc chÝnh lµ métkho b¸u kh«ng träng l äng mµ con ngêi ta cã thÓ lu«n mang trong ®Çum×nh. §ång thêi tri thøc cã thÓ ®îc l u gi÷ theo nhiÒu quy tr×nh cã tæchøc, hay b»ng c¸c s¶n phÈm, ph¬ng tiÖn. hÖ thèng hoÆc c¸c tµi liÖu. Trªn thùc tÕcã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ tri thø. Nhng ®Ó phôcbµi viÕt nµy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®Þnh nghÜa nh sau: tri thøc lµ nh÷ng ýt ëng vµ nh÷ng hiÓubiÕt mµ nh÷ng quy tr×nh trong mét tæ chøc ®îc sö dông®Ó hµnh ®éng cã hiÖu qu¶ nh»mthùc hiÖn môc ®Ých cña t«t chøc ®ã. Lo¹itri thøc nµy rÊt cô thÓ®èi víi tá chøc ®· t¹o ra chóng. Tri thøc cã gi¸ trÞ g× kh«ng? nã gióp nhµ qu¶n trÞ kinh doanh nh÷ngg×? Chóng ta h·y ph©n tÝch ; nÒn kinh tÕ- x· héi toµn cÇu hiÖn nay ®angph¸t triÓn víi mét tèc ®é chãng mÆt; nh÷ng c¬ së tri thøccña c¸c tæ chøc®ang nhanh chãng trë thµnh thÕm¹nhc¹nh tranh bÒn v÷ng cña c¸c æ chøc®ã. chÝnh v× thÕmµ nguån tµi nghuyªn tri thøc nµy cÇn ®îc b¶o vÖ, nu«idìng vµ chia sÎ cho c¸c thµnh viªn trong tæ chøc ®Ó tiªu dïng nã t¹o nªn mét 1
  2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368søc m¹nh céng hëng thËt lín, ®a tæ chøc ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnhmét c¸ch mü m·n. GÇn ®©y, c¸c c«ng ty cã thÓ thµnh c«ng trªn c¬ së trithøc c¸ nh©n cña mét nhãmnh÷ng c¸ nh©n ®îc ®Æt ®óng chç vÒ chiÕnl îc.Tuy vËy, khÝ ®èi thñ c¹nh tranh høa hÑn nhiÒu dÞch vô cã hµm l îng trithøc h¬n th× sù c¹nh tranh sÏ mÊt ®i. T¹i sao nh vËy? Bëi v×, tri thøc cñamét tæ chøc kh«ng hÒ thay thÕtri thøc c¸ nh©n, mµ nã l¹i bæ sung cho trithøc c¸ nh©n, lµm cho tri thøc c¸ nh©n réng h¬n vµ m¹nh mÏ h¬n. Do vËyviÖc sö dông c¬ së tri thøc cña tæ chøc cïng víi nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ c¸c kün¨ng, n¨ng lùc, sù suy nghÜ, ãc s¸ng t¹o vµ ý t ëng cña c¸c c¸ nh©n sÏ chophÐp c«ng ty c¹nh tranh hiÖu qu¶ h¬n trong t ¬ng lai. VËy gi¸ trÞ cña trithøc thÓhiÖn ë ®ã. Tri thøc cã gi¸ trÞ, cßn qu¶n lý nh÷ng gi¸ trÞ ®ã hay qu¶n lý trithøc ®ã lµ thÕnµo? Chóng ta cã thÓ hiÓu:Qu¶n lý tri thøc lµ mét tiÕntr×nhcã tÝnh hÖ thèng ®Ó t×m tßi, chän lùa, tæ chøc, ch¾t läc vµ tr×nh bµynh÷ng th«ng tin theo c¸ch cã thÓ ph¸t triÓn ®îc sù hiÓu biÕt cña nh©n viªntrong c«ng ty trong mét lÜnh vùc cô thÓ ®îc quan t©m. Qu¶n lý tri thøcgióp cho tæ chøc thu ®îc sù hiÓubiÕts©u s¾c tõ kinh nghiÖmcña chÝnh b¶nth©n tæ chøc ®ã. C¸c ho¹t ®éng qu¶n lý tri thøc cô thÓ sÏ gióp cho tæchøc tËp trung vµo viÖc thu ®îc, l u tr÷ vµ sö dông tri thøc ®Ó thùc hiÖnc¸c ho¹t ®éng nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, lËp kÕho¹ch chiÕnl îc, vµ ra quyÕt®Þnh. §iÒu nµy còng b¶o vÖ tµi s¶n tri thøc cña tæ chøc khái bÞ mai mét,t¨ng cêng sù hiÓubiÕt vµ tin tøc cho c«ng ty vµ lµm cho c«ng ty ngµy métn¨ng ®éng, linh ho¹t h¬n. ThËt khã cã thÓ nãi mét c¸ch râ rµng vÒ nguån tµi s¶n tri thøc cñachóng ta gåm cã nh÷ng g×, cô thÓ ra sao, vµ c¸ch thøc sö dông nã nh thÕnµo ®Ó ®¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt tõ nguån ®ã. Mµ ta ph¶i dùavµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty chóng ta; dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô,dùa vµo môc tiªu chiÕnl îc cña c«ng ty; dùa vµo lo¹i h×nh tæ chøc, v¨n ho¸nhu cÇu cña c«ng ty ®ã. Mµ ta ph¶i dùa vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tychóng ta; dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô, dùa vµo môc tiªu chiÕnl îc cña c«ngty; dùa vµo lo¹i h×nh tæ chøc, v¨n ho¸ vµ nhu cÇu cña c«ng ty ®ã. Tuy nhiªn qu¶n lý tri thøc rÊt cã hiÖu qu¶ khi tËp trung vµo c¸c gi¶iph¸p bao trïm toµn bé hÖ thèng nh: Tæ chøc, con ngêi vµ c«ng nghÖ ®îc södông. ë ®©y, m¸y tÝnh vµo c¸c hÖ thèng th«ng tin lµ nh÷ng c«ng cô rÊth÷u Ých cho viÖc tiÕpnhËn, chuyÓn ®æi vµ ph©n phèi tri thøc ®· ®îc tæchøc ë møc ®é cao vµ thay ®æi nhanh chãng. Mét sè c«ng ty ®· sö dôngnh÷ng hÖ thèng ph©n tÝch, x©y dùng kÕho¹ch vµ hÖ thèng m¸y tÝnh hç trîc«ng viÖc ®Ó c¶i thiÖn c¬ b¶n tiÕntr×nh ra quyÕt ®Þnh, ®Çu t nguån lùc,c¸c hÖ thèng qu¶n lý tiÕpcËn vµ x©y dùng quy tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖvµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn chung c¸c chøc n¨n. §ã lµ mét c¸ch ®Ó ph¸t triÓn n¨nglùc chiÕnl îc c¬ b¶n cu¶ c«ng ty. BÊt cø mét tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i sö dông qu¶n lý tri thøc métc¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó x©y dùng vµ c¶i tiÕn kh¶ n¨ng kiÓmso¸t hiÖu qu¶ ho¹t 2
  3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®éng. VÝ dô nh: H·ng Hew lett Packard ®· ph¸t triÓn hÖ thèng ®îc biÕt ®Õnvíi tªn gäi lµ: " c¸c chuçi kÕt nèi tri thøc" ®îc sö dông ®Ó m· ho¸, x¸c ®Þnhvµ l u tr÷ nh÷ng tri thøc quan träng cña c«ng ty. Nh÷ng th«ng tin ®ã cãthÓ ®îc mäi nh©n viªn trong C«ng ty tiÕpcËn mét c¸ch nhanh chãng vµ ®Çy®ñ t¹i n¬i lµm viÖc. PhÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õnnh÷ng u thÕ®Æc thï nµo cho c¸ctæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu. §©y chÝnh lµ c©u tr¶ lêi cñac©u hái: T¹i sao ph¶i qu¶n lý tri thøc?. T¹i v×: BÊt kú c«ng ty nµo khi cãthÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸ch thøc cung cÊp th«ng tin cã tæ chøccho nh÷ng ngêicÇn tin vµo thêi kh¾c hä cÇn, ®Òu cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc vÞ thÕcña m×nh®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ h¬n vµ thµnh c«ng h¬n. §· cã rÊt nhiÒu c«ng tycã trong tay nh÷ng th«ng tin thiÕt yÕu,song v× ngêi n¾m gi÷ nã chØ cã méthoÆc mét vµi ngêi, ®ång thêi ngêi ®ã l¹i kh«ng hay Ýt nç lùc truyÒn ®¹tth«ng tin ®ã ®ÕnnhiÒu ngêi kh¸c. hay cã thÓ lµ do sù tiÕt kiÖm chi phÝ choc«ng ty mµ kh«ng sö dông th«ng tin tri thøc mét c¸ch réng r·i toµn diÖn. Do®ã mµ viÖc sö dông hÖ thèng qu¶n lý tri thøc lµ thËt cÇn thiÕt, nÕuc«ngty nµo khai th¸c tèt vèn tri thøc cña m×nh sÏ cã thÓ sö dông thµnh c«ng tµis¶n ®ã t¹o ra ca cs th¸ch thøc vµ c¬ héi lµm ¨n cho c«ng ty m×nh. PhÇn mÒmqu¶n lý tri thøc cÇn ph¶i ®îc chia sÎ. Cã vËy nh÷ng c«ngty ho¹t ®éng trªn ph¹mvi toan cÇu sÏ thu ®îc nhiÒu lîi Ých. VD: Tæng gi¸m ®èc Robert buckman cña h·ng Buckman Labartories ®·chia sÎ tri thøc b»ng c¸ch: göi mét th ®iÖn tö e - mail tíi mäi ngêi trªn toµncÇu kªu gäi gióp ®ì ®Ó gi¶i quyÕt mét ®Ò nghÞ kh¸ phøc t¹p cña mét kh¸chhµng. ChØ sau vµi giê c¸c c©u tr¶ lêi ®· tíi tÊp ®Õn v¨n phßng «ng, råinhiÒu ý biÕn®îc göi ®Õntõ C©nda, Thuþ §iÓn, Nui Di L©n, T©y Ban Nha,Men Phig, Mexico, Nam Phi… KÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ «ng ®· b¸n ®îc mét lóc 6triÖu UDS. Râ rµng: PhÇn mÒm qu¶n lý tri thøc ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊtcao, dÔ nhËn ®îc sù trî gióp nhanh chãng c¶u rÊt nhiÒu ®ång nghiÖp tõ mäin¬i trªn tr¸i ®Êt. C©u chuyÖn nay lµ mét minh chøng cô thÓ coh sù hîp t¸ccã tæ chøc cña "nh÷ng con ngêi m¹ch mÏ nhÊt, lµ nh÷ng ngêi trë thµnh métnguån tri thøc th«ng qua viÖc chia sÎ nh÷ng ®iÌu hä hiÓubiÕt®îc". Chia sÎ tri thøc lµ c¬ së cña mäi hÖ thèng qu¶n lý tri thøc, bëi v×,nÕukh«ng cã mét phÇn mÒmvµ mét c¬ chÕ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc l înglao ®éng trªn toµn cÇu chuyÓngiao nh÷ng ®iÒu hä biÕtqua l¹i cho nhau th×viÖc qu¶n lý tri thøc trë lªn v« Ých. T¹o ra mét phÇn mÒmvµ sö dông c¬ chÕqu¶n lý phÇn mÒmtri thøc®ã ®ßi hái mét sù s¸ng t¹o vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña nhµ qu¶n trÞkinh doanh. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇucÇn ph¶i vËn ®éng mäi ngêi trªn tr¸i ®Êt h·y tham gia chia sÎ tri thøc, hîpt¸c, giao l u, ®oµn kÕt, nh vËy phÇn thëng cho sù chia sÎ lµ thµnh c«ng cñac¸c b¹n ®Êy. 3
  4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiªn, ®Ó cã ®îc viÔnc¶nh trªn kh«ng ph¶i dÔdµng, ®iÒu nµy ®ßihái c¸c c«n ty cÇn ph¶i cã sù tÝnh to¸n, s¾p xÕpkÕho¹ch cña m×nh cÇnrthËn víi c¸c môc tiªu, víi mét lo¹i kü thuËt t ¬ng t¸c quen thuéc víi mäi ngêivíi th¸i ®é vµ kh¶ n¨ng chia sÎ th«ng tin, tri thøc tõ l·nh ®¹o cao cÊp ®Õnmäi ngêi. §ång thêi ph¶i cã mét sù ®Çu t lín vÒ trang thiÕt bÞ, ®Çu t líncoh nh÷ng con ngêi biÕt sö dông phÇn mÒmcña qu¶n lý th«ng tin tri thøc.Cã nh vËy th× c¸c c«ng ty kh«ng ph¶i lo g× vÒ vÊn ®Ò n¨ng suÊt, c¶i tiÕntõ c¸c ®iÓmmÊu chèt cho ®Õnnh÷ng gi¸ trÞ néi t¹i cña m×nh. Chóng ta h·y xemviÖc c«ng ty dÞch vô chuyªn nghiÖp Deloitte ToucheTohmatsu ®· x©y dùng mét ma trËn dÞch vô kh¸ch hµng trong viÖc xö lýthuÕcña c«ng ty - Theo lêi cña mét céng sù tªn lµ Jerry Leamon: "Chóngt«i tËp hîp ý t ëng tõ kh¾p thÕgiíi vµ göi chóng cho c¸c nhµ chuyªn m«n cñachóng t«i hµng th¸ng, vµ do vËy hä ®îc trang bÞ c¸c ý t ëng ®Ólµm viÖc víikh¸ch hµng, còng nh tµi liÖu kü thuËt vµ mét ®éi ngò nh©n viªn chuyªn hçtrî cho mçi ý t ëng ®ã. NÕumét ý t ëng nµo ®ã, phï hîp víi nh÷ng quan t©m®Æc biÖt cña kh¸ch hµng th× hä sÏ cã ®îc nã nh mét thø s½n cã. §¬ngnhiªn, chóng còng cÇn ®îc thay ®æi ®«i chót v× kh«ng cã g× cã thÓ phï hîpchÝnh x¸c ngay ®îc. §iÒu nµy cñng cè thªm lßng tin vµo viÖc chia sÎ tµi s¶ntrÝ tuÖ vµ hç trî cho hä thµnh c«ng h¬n trong viÖc phôc vô kh¸ch hµng" Cµng ngµy cµng cã thªm nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµncÇu tham gia vµo viÖc ®¸nh gi¸ vµ chia sÎ vèn trÝ tuÖ, bëi thùc tÕ ®·chøng minh r»ng: chia sÎ còngcã nghÜa lµ nhËn nhiÒu h¬n. §iÒu nµy thËtcã ý nghÜa. §Ó ®¹t ®îc ý nghÜa chÝnh ®ãng cña vÊn ®Ò nµy th× ph¶ilµmthÕnµo cho th«ng tin ®Õntay ngêi sö dông thËt kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Cãnh vËy, ngêi dïng tin míi võa sö dông, võa ®ãng gèp lµm giµu thªm kho tµngtri thøc toµn cÇu. Tãm l¹i, thÕluû mµ chóng ta ®ang sèng lµ thÕluû mµ th«ng tin ®angchiÕmthÐ th¬ng phong. Th«ng tin vµ tri thøc ®ong lµ nh÷ng vò khÝ c¹nhtranh nguyªn tö c¶u thêi ®¹i chóng ta. Vèn tri thøc chÝnh lµ sù giµu cã míicña c¸c thÓ chÕ.Tri thøc ®ang cã gi¸ trÞ gÊp béi lÇn c¸c nguån tµi nguyªnthiªn nhiªn, gÊp béi lÇn c¸c nhµ m¸y lín, gÊp béi lÇn nh÷ng sæ s¸ch vµnh÷ng sÊp tiÒn dµy cép. Nh÷ng u thÕvµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ phÇn mÒmqu¶n lý tri thøc ®em ®Õncho nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu qu¶ lµ kh«ng l êng tr íc®îc. Cã ®iÒu qu¶n lý vµ sö dông nã nh thÕnµo ®Óvõa t¹o ra lîi nhuËn, võat¹o ra mét bÇu sinh th¸i c«ng ty. Vµ tr íc khi lµm ®iÒu nµy th× ph¶i hiÓuchÝnh x¸c ®îc vèn tri thøc lµ g× vµ b»ng c¸ch nµo ®Ó nã chØ cã thÓ c¶ithiÖn c¸c hiÖu n¨ng cña mét tæ chøc, mµ cßn dÉn tíi c¸c ý t ëng tiÕnbé. 4
  5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bµi 3: qu¶n lý rñi ro Bµi tËp t×nh huèng;4 lo¹i rñi ro…. bµi lµm Rñi ro lµ mét bé phËn cña kinh doanh. Mäi ngêi tham gia kinh doanhch¶ng trï ai, ®Òu gÆp ph¶i rñi do. C¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh ®Òu ph¶ihäc c¸ch ch¬i víi rñi ro vµ xö lý nã. rñi ro lµ mét vÊn ®Ò võa ngÉu nhiªn,võa thùc tÕ, khã ®o¸n, khã l êng. Bëi thÕmµ ®· cã rÊt nhiÒu nghien cøu vÒnã. chÝnh v× vËy, c¸c häc gi¶ ®· nghiªn cøu vÒ nã vµ x©y dùng ®îc métlo¹t c¸c mÉu vÒ rñi ro. trong khu«n khæ cña bµi nµy, chóng ta chØ ®Ò cËp ®ÕnvÊn ®Ò rñiro nh lµ mét bé phËn thiÕt yÕutrong thùc tiÔnkinh doanh. Vµ nhËn diÖn râ 4lo¹i rñi ro vµ t¸c ®éng cña chóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Mü khi th©mnhËp thÞ tr êng ViÖt Nam. muèn nhËn diÖn ®îc rñi ro, tr íc hÕt chóng ta ph¶i biÕt rñi ro lµ g×/qu¶n lý rñi ro lµ g×? t¸c ®éng cña nã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ra sao? Rñi ro lµ ®é bÊt ®Þnh mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i trong qu¸ t×nhkinh doanh cña m×nh, nã cã thÓ lµ nguy c¬ g©y tæn thÊt lín cho doanhngiÖp tuú theo ®é bÊt ®Þnh cña nã. rñi ro lµ ®iÒu mµ kh«ng ai mongmuènc¶, nã ph¸t sinh mét c¸ch kh¸ch quan trong mäi hoµn c¶nh vµ mäi tr êng hîp. qu¶n lý rñi ro lµ mäi nç lùc ph¸t hiÖn vµ qu¶n lý nguy c¬ cã thÓ gÊyt¸c ®éng lín hoÆc khiÕnc¸c doanh nghiÖp thÊt b¹i. qu¶n lý rñi ro ®îc coi lµviÖc x¸c lËp mét chiÕnl îc b¶o hiÎm cã hiÖu qu¶. B¶o hiÓmthêng bao qu¸t métph¹mvi tieu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ ngêi ta kh«ng cÇn ph¶i qu¶n lý rñi ro liªnqan ®ÕnviÖc ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc, ph¸t hiÖn c¸c nguy c¬tiÒm n¨ng ®èi víi tæ chøc, kh¶ n¨ng x¶y ra cña chóng vµ cã nh÷ng biÖnph¸p xölý chóng. Mét danh s¸ch ®Çy ®ñ c¸c rñi ro sÏ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc®¸nh gi¸ nhanh c¸c vÊn ®Ò cña tæ chøc. Danh s¸ch cña rñi ro lµ vÊn ®ÒcÇn quan t©m ®Ó b¶o ®¶m cho mét doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng tèt vµ®îc b¶o ®¶m chÆt chÏ. Rñi ro thêng nóp díi hai h×nh thøc. 5
  6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -H×nh thøc thø nhÊt lµ: rñi ro do c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan mang l¹i:lo¹i rñi ro nµy n»m ngoµi tÇm kiÎm so¸t cña con ngêi, ngoµi ý muèn cña conngêi. Nã cã thÓ x¶y ra ë mäi n¬i, mäi lóc, mäi hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn cña conngêi vµ x¶y ra trong mäi tr êng hîp. -H×nh thøc thø hai lµ: rñi ro ph¸t sinh ra ngay trong laong mçi doanhnghiÖp: laäi rñi ro nµy x¶y ra hay kh«ng? møc ®é nh thÕnµo hoµn toµn phôthuéc vµo doanh nghiÖp, phô thuéc vµo tµi n¨ng, trÝ tuÖ, tÇm kiÎm so¸t cñanhµ l·nh ®¹o, cña nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chiÕnl îc cña riªng tõng doanhnghiÖp; phô thuéc vµo c¬ cÊu bé m¸y, chøc n¨ng ho¹t ®éng, nhiÖm vj vµnh÷ng c«ng cô sö dông cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. víi c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp cña Mü, khi th©m nhËp thÞ tr êng ViÖtNam, sau khi ®· t×m hiÓukü l ìng thÞ tr êng ViÖt Nam vµ quyÕt ®Þnh ®Çut , x©m nhËp vµo, th× lo¹i rñi ro vÊp ph¶i thêng lµ lo¹i rñi ro xuÊt ph¸t tõ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. Bèn laäi rñi ro ®iÓn h×nh mµ doanh nghiÖp Mü f¶i ®èi mÆt khi thamgia xam nhËp thÞ tr êng ViÖt Namlµ nh÷ng lo¹i sau. *Thø nhÊt: Lo¹i rñi ro mµ m«i tr êng ph¸p lý ViÖt Nam®em ®Õn; Tríc khi ®Õnvíi thÞ tr êng ViÖt Nam, ch¾c r»ng c¸c doanh nghiÖpMü ®· t×m hiÓu ®é æn ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; t×m hiÓunh÷ng c¬héi vµ nh÷ng th¸ch thøc mµ hä sÏ ph¶i ®èi mÆt. Nhng luËt xuÊt th©n tõ®êi sèng kinh tÕ- x· héi mµ ra, råi luËt l¹i quay vÒ phôc vô cuéc sèng vµlµm viÖc theo lÏ ®êi; góp ®iÒu chØnh nh÷ng hµnh vi kh«ng hîp lÏ ®êi. LuËtcòng sÏ thay ®æi theo ®êi sèng kinh tÕ- x· héi cña con ngêi. LuËt ph¸p ViÖt Nam lµ kh¸ æn ®Þnh; téi ph¹m, khñng bè ë ViÖt NamhÇu nh kh«ng cã; m«i tr êng an ninh chÝnh trÞ t ¬n ®èi t«t. Nhng ai d¸mkh¼ng ®Þnh luËt ViÖt Namlµ vÜnh h»ng. Mét vÝ dô cô thÓ minhchøng cho ®iÒu nµy: VD: c«ng ty TNHHNam Thµnh - H¶i Phßng: mét c«ng ty chuyÓnt¶i ®-êng bé, sau khi ®· tÝnh to¸n xem xÐt ®iÒu kiÖn chuyªn chë nguån hµng,kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng hoµn vèn… ®· vay víi ng©n hµng. Mua vÒ 100xe « t« t¶i tù träng 15 tÊn/ 1 xe cña hµn Quèc vÒ nh»m môc ®Ých vËnchuyÓ. theo nh th«ng lÑ vËn chuyÓ vµ gi¸ cíc thÞ tr êng, dù kiÕnmçi xe sÏchuyÓn 50 tÊn trªn mét chuyÕnchë hµng. ¦íc tÝnh víi møc khÊu hao ®Þnhtr íc vµ NamThµnh sÏ thu håi vèn mua 100 xe trªn. - Nhng ¸c thay, xe mua míi khai th¸c ®îc 8 th¸ng, th× Bé giao th«ngvËn t¶i ®a ra ngay quy ®Þnh mçi xe lo¹i ®ã chØ ®îc phÐp chë 1 chuyÕnhµng khèi l îng b»ng 30 tÊn/ 1 xe kÓc¶ tù träng. Nh vËy th× l îng hµng ho¸chuyªn chë ph¶i t¨ng h¬n gÊp 3 lÇn; thêi gian khÊu hao, thu håi vèn còngt¨ng lªn cïng víi sè lÇn Êy; l¹i cßn háng hãc, tu bæ , söa ch÷a v× thêi giansö dông l©u h¬n. Lóc nµy doanh nghiÖp r¬i vµo t×nh tr¹ng: hµng ho¸ vËnchuyÓncho kh¸ch hµng chËm tiÕn®é; doanh thu vµ l·i suÊt gi¶m ®i, trong 6
  7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368khi tiÒn tr¶ l·i ng©n hµng kh«ng ®æi… rÊt cã kh¶ n¨ng ®a doanh nghiÖp®Õnbªn bê vùc ph¸ s¶n. VËy mét doanh nghiÖp cña Mü, nÕuho¹t ®éng trong m«i tr êng ViÖtNam, th× rñi ro nµy thËt khã ®o¸n, khã l êng. §©y cã thÓ coi lµ lo¹i rñi roë møc ®é cao. * .Thø hai Lo¹i rñi ro thø hai lµ lo¹i rñi ro do ®iÒu kiÖn kinh tÕchÝnh trÞ quècgia, hay thÕgiíi ®em ®Õn: §©y còng lµ lo¹i rñi ro khã ®o¸n, còng thuécmøc ®é cao ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh. VD: Mét doanh nghiÖp cña c«ng ty ký kÕt hîp ®ång x©y dùng choViÖt Nam mét nhµ m¸y c¸n thÐp víi c«ng nghÖ chuyÓn giao tõ Mü; nhËncung cÊp thÐp ph«i cho ViÖt Nam trong vßng 10 n¨m víi gi¸ 4200®/ 1 kgthÐp ph«i, víi khèi l îng cung cÊp 1,35 triÖu tÊn/ 1 n¨m. Sau khi hîp ®ång ®·®îc ký kÕt; c¸c ho¹t ®éng b¾t ®Çu ®îc triÓn khai x¶y ra chiÕntranh IRAQ.Gi¸ thÐp ph«i cña c¶ thÕ giíi ®ång lo¹t t¨ng lªn vµ gi¸ t¹i ViÖt Namlµ4800®/1 kg. §ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn chuyªn chë ®ÕnViÖt NamgÆp nhiÒukhã kh¨n. Nh vËy c«ng ty cña Mü kia nªn båi thêng hîp ®ång do ph¸ hîp®ång, hay chÊp nhËn ph¸ s¶n. VËy rñi ro nµy cã thÓxÕpvµ lo¹i rñi ro cao. * Thø ba: ViÖt Namlµ níc cã thÞ tr êng chøng kho¸n v« cïng non trÎ, hÇu hÕtc¸cgiao dÞch trong d©n c diÔnra ë thÞ tr êng tù do. ChØ cã c¸c c«ng ty, doanhnghiÖp míi cã giao dÞch víi ngËn hµng nhng ë møc ®é cßn cÇm chõng. HÖthèng ng©n hµng t¹i ViÖt Nam cßn rÊt Ýt vµ ho¹t ®éng cha bao giê hÕtc«ng suÊt: c«ng t¸c kiÓmto¸n cßn míi mÎ, ViÖt Nam cha x©y dùng ®îc mèiquan hÖ giao dÞch th©n thiÖt gi÷a c¸c c«ng ty víi c¸c ng©n hµng, víi c¸cchuyªn gia bªn ngoµi vµ c¸c kiÓmto¸n viªn. C¸c c«ng cô mµ hÖ thèng ng©nhµng viÑt Nam sö dông cha ®ång bé; lo¹i ®ång tiÒn chuyÓn ®æi cßn qu¸Ýt ái vµ gi¸ c¶ cha thùc sù hÊp dÉn kh¸ch hµng. Víi c¸c doanh nghiÖp Mü th× hä ®· quen giao dÞch mäi thø th«ng quang©n hµng, th«ng qua c¸c lo¹i thÎ ®iÖn tö; vµ t¸c phong lµm ¨n giao dÞchkiÎu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. VËy khi ®Õnvíi ViÖt Nam hä ch¾c ch¾n sÏ vÊpph¶i phong c¸ch lµm ¨n chËm ch¹, cæ hñ, tµn d cña x· héi qan liªu kiÓucò…,nh vËy sÏ ®eml¹i nhiÒu ®iÒu bùc m×nhvµ phiÒn to¸i. * Thø t : §ã lµ vÊn ®Ò ®Çu ra cña s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp Mü díithÞ tr êng ViÖt Nam: viÖc lµm quen víi ngêi tiªu dïng ViÖt Nam kh«ng ph¶ilµ mét bíc ®i ng¾n ®èi víi c¸c c«ng ty toµn cÇu ®ang quan t©m ®ÕnviÖckhai th¸c c¸c thÞ tr êng míi xuÊt hiÖn. ViÖt Nam lµ níc ®«ng d©n thø ba 맫ng Nam ¸ sau Indonexia vµ Philipin. Tuy nhiªn c¸c th¬ng nh©n ph¶i biÕtr»ng do tæng s¶n phÈm quèc d©n theo ®Çu ngêi ë ViÖt Nam chØ b»ng400óD/1 n¨m( víi kho¶ng 35%d©n sè nghÌo) th× theo c¸c chuyªn gia, môc tiªuban ®Çu rÊt cã thÓ lµ l ¬ng vµo 15 ®Õn20 triÑu ngêi tiuª dïng ViÖt Namthuéc tÇng líp trung l u víi thu nhËp sau thuÕlµ 100 USD/ 1n¨mvµ cã thÓ lµ 7
  8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cao h¬n v× sè tiÒn göi ë ng©n hµng ngoµi níc ngoµi kh«ng ®îc kh«ng ®îcc«ng bè íc tÝnh lµ 1 ®Õn2 tû USD/1 n¨m. H¬n n÷a «ng Peterson, §¹i sø Mü®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam sau chiÕntranh nhiÖmkú (1997-2001) nhËn xÐt r»ngmét bé phËn d©n c ViÖt Nam ®· cÊt giÊu mét kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm kho¶ng25 tû USD vµ cã thÓ nhiÒu h¬n ë ®©u ®ã bÝ mËt chø kh«ng ph¶i ë c¸cng©n hµng thuéc së h÷u nhµ níc. MÆt kh¸c, ngµnh qu¶ng c¸o lµ mét ngµnh chÞu sù quy ®Þnh chÆt chÏcña ph¸p luËt ViÖt Nam, c¸c ho¹t ®éng tiÕpthÞ cña c¸c doanh nghiÑp Mütrªn l·nh thæ còng gÆp kh«ng Ýt trë ng¹i v× m«i tr êng tiªu thô ®Çu racña hä lµ ViÖt Nam, lµ mét m«i tr êng kh¸ míi mÎ ®èi víi viÖc kinh doanh-«ng Peterson nãi - nã ®ßi hái sù kiªn tr×, b¹n kh«ng thÓ nghÜ nh c¸ch nghÜcña ngêi Mü ®îc. vËy, rñi ro tiÕptheo cña doanh nghiÖp Mü khi th©m nhËp thÞ tr êngViÖt Nam lµ vÊn ®Ò thêi gian, mÊt thêi gian ®Çu ®Ó thÝch nghi, ®Ó t×mhiÓuthÞ tr êng tiªu dïng, ®Ó cho ngêi tiªu dïng ViÖt Nam quen vµ thÝch thótiªu dïng s¶n phÈmcña hä. Víi kho¶ng thêi gian nµy hä ph¶i mÊt nhiÒu kho¶nchi phÝ cho tiÒn thuª c¬ së kinh doanh, chi phÝ cho ho¹t ®éng tæ chøc bäm¸y, chi phÝ cho viÖc qu¶ng c¸o tiÕpthÞ s¶n phÈmcña m×nh. Nhng lo¹i rñi ronµy hoµn toµn cã thÓ tÝnh to¸n vµ xö lý ®îc, ®ång thêi t©m lý ngêi tiªudïng ViÖt Nam còng rÊt a chuéng s¶n phÈm cña Mü vµ thÝch dïng nh÷nghµng ho¸ ®¾t tiÒn, chÊt l îng cao. §©y chØ lµ lo¹i rñi ro trung b×nh kh«ng®¸ng ng¹i l¾m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Mü. Tãml¹i: Rñi ro lµ mét ®iÒu kh«ng tr¸nh khái ®èi víi mäitor chøc s¶n xuÊt,kinh doanh hay th¬ng m¹i dÞch vô. Cã ®iÒu: lµm thÕnµo ®ÓnhËn biÕt®îc rñiro sím, qu¶n lý nã, dù ®o¸n ®îc møc ®é vµ ph¹m vi g©y h¹i cña nã ®èi víidoanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng nguy c¬ tiÒm n¨ng mµ nã cã thÓ g©y ra chodoanh nghiÖp. Tõ ®ã x©y dùng c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa hay xö lý nã saocho tr¸nh ®îc nh÷ng nguy c¬ kh«ng ®¸ng x¶y ra; sao cho møc ®é thiÖt h¹igi¶m tíi møc tèi thiÓuvµ tËn dông nh÷ng c¬ héi mµ ®é bÊt ®Þnh cña rñi romang ®Õnë møc ®é cao nhÊt. Muèn vËy, viÖc qu¶n lý rñi ro ph¶i ®îc coi träng, ®Æt nã nganghµng víi viÖc qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch chiÕnl îc cña doanh nghiÖp.C¸c doanh nghiÖp ph¶i nªn thêng xuyªn thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ mét c¸ch tËptrung, nghiªm tóc vµ toµn diÖn vÒ c¸c vÊn ®Ò rñi ro tiÒm n¨ng cña doanhnghiÖp. C«ng viÖc nµy ph¶i do nhãm c¸c nh©n viªn ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸cbé phËn chøc n¨ng cña tæ chøc. B¶n ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc chuÈn bÞ kü cµng,cã b»ng chøng x¸c thùc vµ ®îc thùc hiÖn theo ®Þnh kú. 8

×