Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                  Lêi më ®Çu    ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368      C¬ lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan h...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhiªn c ña con ngêi, lµ ti ªu chu Èn ®Ó ph ©n biÖt c...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368quan h Ö s ¶n xu t, quan h Ö s ¶n xu tph ¶i ph ô thu...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®éng nh t, c ¸ch m ¹ng nh t. C ßn quan h Ö s ¶n xu t...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c «ng x · nguyªn thu û, chiÕ m h ÷u n « lÖ, phong ki...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368x · h éi hoa. Vµ t t yÕ u m ét quan h Ö s ¶n xu tth ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    KÕ th õa c ã ch än läc nh ÷ng tri th øc v¨n m...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Çu t ph ¸t triÓ n...Ó. T rong n Òn kinh t th Þ tr ê...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    2.2 Ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368xu thiÖn c ã ®Ó x ¸c ®Þnh bíc ®i vµ nh ÷ng h ×nh th ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   2.3 ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo híng hiÖn ®...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lùc lîng s ¶n xu tth × n ã th óc ®Èy s ù ph ¸t triÓ ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368           Danh môc tµi liÖu tham kh¶o1. G...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                   Môc lôcLêi më ®...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van luong.blogspot.com a7099

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van luong.blogspot.com a7099

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua n¨m chÕ ®é x· héi: x· héi nguyªn thuû, chiÕmh÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, x· héi chñ nghÜa. LÞch sö ph¸t triÓncña loµi ngêi lµ sù ® u tranh thay thÕ lÉn nhau cña c¸c chÕ ®é x· héi, x· héisau cao h¬n x· héi tríc. Sù thay thÕ c¸c h×nh th¸i x· héi nµy lµ t t yÕu do c¸c quyluËt kinh tÕ chi phèi. Nghiªn cøu triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc còng nh nhiÒum«n khoa häc kinh tÕ kh¸c nhiÒu ngêi ®· cã chung nhËn xÐt : qui luËt "quan hÖs¶n xu t ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é vµ tÝnh ch t cña lùc lîng s¶n xu t" lµ quiluËt chi phèi toµn bé hÖ thèng x· héi tõ tíc tíi nay. Níc ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜado ®ã nghiªn cøu qui luËt nµy kh«ng nh÷ng lµm chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓnkinh tÕ x· héi cña níc ta mµ cßn lµm tiÒn ®Ò cho sù dù ®o¸n xu thÕ ph¸t triÓncña thÕ giíi ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p vµ quyÕt s¸ch hîp lý. Nghiªn cøum«n triÕt häc em ®· lùa chän ®Ò tµi “ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l-îng s¶n xuÊt vµ vËn dông quy luËt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta” Bµi tiÓu luËn cña em ®îc tr×nh bµy thµnh hai phÇn: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc lîngs¶n xu t vµ quan hÖ s¶n xu t Ch¬ng 2: VËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xu t phï hîp víi tÝnh ch t vµtr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xu t trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nhkhái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇygi¸o vµ c¸c b¹n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Ch¬ng 1 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc lî ng së s¶ n xuÊt vµ quan hÖ s¶ n xuÊt C .M ¸c ®· ph ¸t hiÖn ra: trong s ¶n xu t c ã hai m Æt kh «ng thÓ t¸ch rêinhau, m ét m Æt lµ quan h Ö gi÷a ngêi víi tù nhiªn; m Æt kh ¸c lµ quan h Ö gi÷angêi víi ngêi. Theo «ngÓ Trong s ¶n xu tngêi ta kh «ng nh ÷ng ch Ø t¸c ®éng vµogiíi tù nhiªn m µ c ßn t¸c ®éng lÉn nhau n ÷a, ngêi ta kh «ng thÓ s ¶n xu t®îc nÕ ukh «ng kÕ th îp víi nhau theo m ét c ¸ch n µo ®ã ®Ó ho ¹t ®éng chung vµ ®Ó trao®æi ho ¹t ®éng víi nhau. Mu èn s ¶n xu t®îc, ngêi ta ph ¶i c ã nh ÷ng m èi li ªn h Övµ quan h Ö nh t®Þnh víi nhau vµ s ù t¸c ®éng c ña h ä vµo giíi tù nhiªnÓ(C .M ¸c,Ph ¡ngghen, TuyÓ n tËp , tËp II, NXB S ù th Ë t, H µ n éi-1 981 ). T rong hai m Æt ®ã,m ét m Æt lµ lùc lîng s ¶n xu t, m Æt kia lµ quan h Ö s ¶n xu t. 1.1 Lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xu t lµ g×? ë ®©y cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn. Trong mèi quanhÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong s¶n xu t th× lùc lîng s¶n xu t biÓu hiÖn mèiquan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xu t. Lùc lîng s¶n xu t biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn. Tr×nh®é lùc lîng s¶n xu t thÓ hiÖn tr×nh ®é trinh phôc thiªn nhiªn cña con ng êitrong mét giai ®o¹n lÞch sö nh t ®Þnh. Lùc lîng s¶n xu t lµ sù kÕt hîp gi÷a ng-êi lao ®éng víi t liÖu s¶n xu t. Trong c¸c yÕu tè cña lùc lîng s¶n xu t th× ngêi lao ®éng ®ãng vai trßquyÕt ®Þnh.Theo V.I Lª nin “lùc lîng s¶n xu t hµng ®Çu cña toµn thÓ nh©n lo¹ilµ c«ng nh©n, lµ ngêi lao ®éngÓ. Ngêi lao ®éng lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶nxu t víi nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xu t, thãi quen lao ®éng, sö dông t liÖu s¶n xu t®Ó t¹o ra cña c¶i vËt ch t. S¶n xu t ®îc tiÕn hµnh nh thÕ nµo , tríc hÕt tïy thuécvµo thÓ ch t, tinh thÇn vµ tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸ttriÓn cña s¶n xu t vËt ch t, tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng kh«ng ngõng ®îc t¨nglªn, c¬ c u lùc lîng lao ®éng còng ®îc thay ®æi mét c¸ch t¬ng øng. Ngµynay, víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, lao ®éng ®ang biÕn ®æi theoxu híng ngµy cµng trÝ tuÖ hãa, lao ®éng trÝ tuÖ ngµy cµng ®ãng vai trßchÝnh yÕu trong lùc lîng lao ®éng; hµm lîng ch t x¸m trong s¶n phÈm ngµycµng t¨ng. Trong t liÖu s¶n xu t th× c«ng cô s¶n xu t ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh.Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng quyÕt ®Þnh tr×nh ®é chinh phôc tù 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhiªn c ña con ngêi, lµ ti ªu chu Èn ®Ó ph ©n biÖt c ¸c th êi ®¹i kinh t trong lÞch Õs ö. Trong qu ¸ tr×nh lao ®éng s ¶n xu t, c «ng c ô lao ®éng kh «ng ng õng ®îc®æi m íi vµ ph ¸t triÓ n. §ã lµ yÕ utè ®éng nh tc ña lùc lîng s ¶n xu t. Trong th êi ®¹i ng µy nay, khoa kh äc ®· trë th µnh lùc lîng s ¶n xu ttrùctiÕ p. N ã võa lµ ngµnh s ¶n xu tri ªng, võa x ©m nh Ëp vµo yÕ utè c u th µnh lùc l-îng s ¶n xu t, ®em l¹i s ù th ay ®æi vÒ ch tc ña lùc lîng s ¶n xu t. C ¸c yÕ u tè c uth µnh lùc lîng s ¶n xu tt¸c ®éng lÉn nhau m ét c ¸ch kh ¸ch quan, lµm cho lùc l-îng s ¶n xu ttrë th µnh yÕ utè ®éng nh t. L ùc lîng s ¶n xu tkh «ng ph ¶i lµ phÐ p c éng c ña c ¸c yÕ u tè m µ lµ m ét h Öth èng, trong ®ã ch óng quan h Ö ch Æt ch Ï, th èng nh tvíi nhau. C ¸c yÕ u tè c ñalùc lîng s ¶n xu t tån t¹i trong m ét kiÓ u tæ ch øc, ph ©n c «ng lao ®éng nh t®Þnh. Khi n ãi ®Õ n lùc lîng s ¶n xu t kh «ng thÓ kh «ng n ãi ®Õ n tæ ch øc, ph ©nc «ng lao ®éng x · h éi. 1.2 Quan hÖ s¶n xuÊt: G¾n liÒn víi lùc lîng s¶n xu t, ®ã lµ quan hÖ s¶n xu t. Quan hÖ s¶nxu t x· héi lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷ ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xu t vµ t¸is¶n xu t x· héi. Quan hÖ s¶n xu t bao gåm quan hÖ kinh tÕ Ð x· héi vµ quan hÖkinh tÕ tæ chøc. Quan hÖ kinh tÕ Ð x· héi biÓu hiÖn h×nh thøc x· héi cña s¶n xu t, nã biÓuhiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trªn ba mÆt chñ yÕu: Quan hÖ së h÷u t liÖu s¶n xu t, quan hÖ tæ chøc, qu¶n lý s¶n xu t vµquan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm, trong ®ã quan hÖ së h÷u t liÖu s¶n xu t gi÷ vaitrß quyÕt ®Þnh. Trong lÞch sö nh©n lo¹i ®· cã hai lo¹i h×nh së h÷u c¬ b¶n lµsë h÷u t nh©n vµ së h÷u c«ng céng. Së h÷u t nh©n lµ läai h×nh së h÷u mµ tliÖu s¶n xu t tËp trung vµo trong tay mét sè Ýt ngêi, cßn ®¹i ®a sè kh«ng cãhoÆc cã r t Ýt t liÖu s¶n xu t. Së h÷u c«ng céng lµ lo¹i h×nh së h÷u mµ t liÖus¶n xu t thuéc vÒ mäi thµnh viªn trong mçi céng ®ång. Quan hÖ kinh tÕ tæ chøc xu t hiÖn trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xu t. Nãvõa biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi, võa biÓu hiÖn tr¹ng th¸i tù nhiªn küthuËt cña nÒn s¶n xu t. Quan hÖ kinh tÕ Ð tæ chøc ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph©nc«ng lao ®éng x· héi, chuyªn m«n ho¸ vµ hiÖp t¸c ho¸ s¶n xu t. Nã do tÝnh ch tvµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xu t quy ®Þnh. Quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm s¶n xu t ra trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn lîi Ýchcon ngêi. Quan hÖ nµy do quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xu t vµ quan hÖ qu¶nlý s¶n xu t chi phèi, song nã còng cã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i hai mÆt ®ã. Sù thèng thèng nh t vµ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a lùc lîng s¶n xu t vµ quanhÖ s¶n xu t x· héi hîp thµnh ph¬ng thøc s¶n xu t. Trong sù thèng nh t biÖnchøng nµy, sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xu t ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368quan h Ö s ¶n xu t, quan h Ö s ¶n xu tph ¶i ph ô thu éc víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®éph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. L ùc lîng s ¶n xu tth êng xuyªn vËn ®éng, ph ¸ttriÓ n, n ªn quan h Ö s ¶n xu t c òng lu «n lu «n th ay ®æi nh »m ®¸p øng yªu c Çuph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. S ù t¸c ®éng ngîc l¹ i c ña quan h Ö s ¶n xu t®èi víi lùc lîng s ¶n xu td iÔnra theo hai híng, ho Æc lµ th óc ®Èy lùc lîng s ¶n xu tph ¸t triÓ n, ho Æc k ×m h ·ms ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. Trong tr êng h îp quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víitÝnh ch tvµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu tth × n ã s Ï th óc ®Çy lùclîng s ¶n xu t ph ¸t triÓ n. Ngîc l¹ i, quan h Ö s ¶n xu t l¹c h Ëu s Ï k ×m h ·m s ù ph ¸ttriÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. Ngay c ¶ trong tr êng h îp quan h Ö s ¶n xu t®i qu ¸ xaso víi tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu tth × n ã c òng k ×m h ·m s ù ph ¸ttriÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. M èi quan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc lîng s ¶n xu tvµ quan h Ö s ¶n xu tlµmh ×nh th µnh quy lu Ë t quan h Ö s ¶n xu tph ¶i ph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®éph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. §©y lµ quy lu Ë t kinh t chung c ña m äi ph¬ng Õth øc s ¶n xu tx · h éi. Q uy lu Ë t kinh t ®ã chi ph èi lÞch s ö ph ¸t triÓ n c ña c ¸c ph¬ng th øc s ¶n Õxu tx · h éi, ®ång th êi c òng trùc tiÕ p t¸c ®éng tíi s ù vËn ®éng c ña m çi ph¬ngth øc s ¶n xu t. L Þch s ö ph ¸t triÓ n c ña n Òn s ¶n xu t x · h éi lµ lÞch s ö ph ¸t triÓ n c ñanh ÷ng ph¬ng th øc s ¶n xu t kÕ tiÕ p nhau tõ th p ®Õ n cao: ph¬ng th øc s ¶n xu tc éng s ¶n nguyªn thu û, chiÕ m h ÷u n « lÖ , phong kiÕ n, t b ¶n ch ñ ngh Üa vµ c éngs ¶n ch ñ ngh Üa. 1.3 Quy luËt vÒ sù phï hîp cÒa quan hÖ s¶n xuÊt víi tr× nh ®éph¸t triÓn cÒa lùc lîng s¶n xuÊt Trong mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xu t víi quan hÖ s¶n xu t th× lùc l-îng s¶n xu t lµ néi dung, cßn quan hÖ s¶n xu t lµ h×nh thøc x· héi cña s¶n xu t.Lùc lîng s¶n xu t thêng xuyªn biÕn ®æi , cßn quan hÖ s¶n xu t t¬ng ®èi æn®Þnh; lùc lîng s¶n xu t quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xu t , quan hÖ s¶n xu t ph¶iphï hîp víi lùc lîng s¶n xu t vµ t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i lùc lîng s¶n xu t. - Lùc lîng s¶n xu t quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xu t: Xu híng cña s¶n xu tvËt ch t lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, sù biÕn ®æi bao giê còng b¾t ®Çu b»ng sùbiÕn ®æi cña lùc lîng s¶n xu t. Trong qu¸ tr×nh s¶n xu t, ®Ó lao ®éng bít nÆng nhäc vµ ®¹t hiÖu qu¶h¬n con ngêi lu«n lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng vµ chÕ t¹o ra nh÷ngc«ng cô lao ®éng tinh x¶o h¬n. Cïng víi sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña c«ng côlao ®éng th× kinh nghiÖm s¶n xu t, thãi quen lao ®éng kü n¨ng s¶n xu t kiÕnthøc khoa häc cña con ngêi còng tiÕn bé. Lùc lîng s¶n xu t trë thµnh yÕu tè 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®éng nh t, c ¸ch m ¹ng nh t. C ßn quan h Ö s ¶n xu tlµ yÕ utè æn ®Þnh, c ã khuynhhíng l¹c h Ëu h ¬n s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. L ùc lîng s ¶n xu tlµ n éidung lµ ph¬ng th øc c ßn quan h Ö s ¶n xu tlµ h ×nh th øc x · h éi c ña n ã. T rong m èiquan h Ö gi÷a n éi dung vµ h ×nh th øc th × n éi dung quyÕ t®Þnh h ×nh th øc, h ×nhth øc ph ô thu éc vµo n éi dung, n éi dung th ay ®æi tr íc sau ®ã h ×nh th øc th ay®æi theo, t t nhiªn trong quan h Ö víi n éi dung vµ h ×nh th øc kh «ng ph ¶i lµ m Ætth ô ®éng, n ã c òng t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi s ù ph ¸t triÓ n c ña n éi dung. C ïng víi s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu tquan h Ö s ¶n xu tc òng h ×nhth µnh vµ biÕ n®æi cho ph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc l îngs ¶n xu t, s ù ph ï h îp ®ã lµ ®éng lùc lµm cho lùc l îng s ¶n xu tph ¸t triÓ n m ¹nh m Ï.Nhng lùc lîng s ¶n xu tth êng ph ¸t triÓ n nhanh c ßn quan h Ö s ¶n xu tc ã xu híngæn ®Þnh khi lùc lîng s ¶n xu t®· ph ¸t triÓ n lªn m ét tr×nh ®é m íi, quan h Ö s ¶nxu tkh «ng c ßn ph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu t, m ë ®-êng cho lùc lîng s ¶n xu tph ¸t triÓ n. - Q uan h Ö s ¶n xu t t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc l îng s ¶n xu t: S ù h ×nhth µnh, biÕ n®æi ph ¸t triÓ n c ña quan h Ö s ¶n xu tlµ h ×nh th øc x · h éi m µ lùc l îngs ¶n xu t d ùa vµo ®ã ®Ó ph ¸t triÓ n, n ã t¸c ®éng trë l¹ i ®èi víi lùc lîng s ¶nxu t, c ã thÓ th óc ®Çy ho Æc k ×m h ·m s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. NÕ uquan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶nxu tn ã th óc ®Çy s ¶n xu tph ¸t triÓ n nhanh. NÕ un ã kh «ng ph ï h îp n ã k ×m h ·m s ùph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t, song t¸c d ông k ×m h ·m ®ã ch Ø t¹m th êi theotÝnh t t yÕ u kh ¸ch quan, cu èi c ïng n ã s Ï b Þ th ay thÓ b »ng kiÓ u quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é lùc lîng s ¶n xu t. S ë d Ü quan h Ö s ¶n xu tc ã thÓ t¸c ®éng m ¹nh m Ï trë l¹i ®èi víi lùc lîngs ¶n xu t(th óc ®Çy ho Æc k ×m h ·m ), v× n ã quy ®Þnh m ôc ®Ých c ña s ¶n xu t,quy ®Þnh h Ö th èng tæ ch øc qu ¶n lý s ¶n xu tvµ qu ¶n lý x · h éi, quy ®Þnh ph-¬ng th øc ph ©n ph èi vµ ph Çn c ña c ¶i Ý t hay nhiÒu m µ ngêi lao ®éng ®îc hëng.D o ®ã n ã ¶nh hëng ®Õ nth ¸i ®é qu ¶ng ®¹i qu Çn ch óng lao ®éng - lùc lîng s ¶nxu t ch ñ yÕ u c ña x · h éi, n ã t¹o ra nh ÷ng ®iÒu kiÖn k Ých th Ých ho Æc h ¹n chÕviÖc c ¶i tiÕ n c «ng c ô lao ®éng ¸p d ông nh ÷ng th µnh tùu khoa kh äc vµ k ü thu Ëtvµo s ¶n xu t, h îp t¸c vµ ph ©n ph èi lao ®éng. Tuy nhiªn, kh «ng ®îc hiÓ u m ét c ¸ch ®¬n gi¶n tÝnh tÝch c ùc c ña quan h Ös ¶n xu tch Ø lµ vai trß c ña nh ÷ng h ×nh th øc s ë h ÷u, m çi kiÓ u quan h Ö s ¶n xu tlµ m ét h Ö th èng m ét ch Ønh thÓ h ÷u c ¬ g åm ba m Æt, quan h Ö s ë h ÷u, quan h Öqu ¶n lý vµ quan h Ö ph ©n ph èi. Ch Ø trong ch Ønh thÓ ®ã, quan h Ö s ¶n xu tm íitrë th µnh ®éng lùc th óc ®Çy con ngêi h µnh ®éng nh »m ph ¸t triÓ n s ¶n xu t. Q uy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îp c ña quan h Ö s ¶n xu tvíi tÝnh ch tvµ tr×nh ®éc ña lùc lîng s ¶n xu t lµ quy lu Ë t chung nh t c ña s ù ph ¸t triÓ n x · h éi. S ù t¸c®éng c ña quy lu Ë t n µy ®· ®a x · h éi lo ¹i ngêi tr¶i qua c ¸c ph¬ng th øc s ¶n xu t: 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c «ng x · nguyªn thu û, chiÕ m h ÷u n « lÖ, phong kiÕ n, t b ¶n ch ñ ngh Üa, x · h éi ch ñngh Üa. Th êi k ú ®Çu trong lÞch s ö lµ x · h éi c éng s ¶n nguyªn thu û víi lùc l îngs ¶n xu t th p kÐ m , quan h Ö s ¶n xu t c éng ®ång nguyªn thu û ®êi s èng c ña h äch ñ yÕ uthu éc vµo s ¨n b ¾t h ¸i lîm . Trong qu ¸ tr×nh sinh s èng h ä ®· kh «ng ng õng c ¶i tiÕ n vµ th ay ®æi c «ngc ô (lùc lîng s ¶n xu t) ®Õ nsau m ét th êi k ú lùc lîng s ¶n xu tph ¸t triÓ n quan h Öc éng ®ång b Þ ph ¸ vì d Çn d Çn xu thiÖn h Ö t nh ©n nhêng ch ç cho n ã lµ m ét x ·h éi chiÕ mh ÷u n « lÖ. Víi quan h Ö s ¶n xu tch ¹y theo s ¶n ph Èm th Æng d , ch ñ n «m u èn c ã nhiÒu s ¶n ph Èm d Én ®Õ n b ãc lé t, ®a ra c «ng c ô lao ®éng tè t, tinhx ¶o vµo s ¶n xu t, nh ÷ng ngêi lao ®éng trong th êi k ú n µy b Þ ®èi x ö hÕ ts øcm an rî. H ä lµ nh ÷ng m ãn h µng trao ®æi l¹i, h ä lÇm tëng do nh ÷ng c «ng c ô lao®éng d Én ®Õ n cu éc s èng kh æ c ùc c ña m ×nh n ªn h ä ®· ph ¸ ho ¹i lùc l îng s ¶nxu t, nh ÷ng cu éc kh ëi ngh Üa n « lÖ d iÔn ra kh ¾p n ¬i. Ch md øt chÕ ®é x · h éi chiÕ mh ÷u n « lÖ , x · h éi phong kiÕ nra ®êi, x · h éi m íira ®êi giai c p th êi k ú n µy lµ ®Þa ch ñ, th êi k ú ®Çu giai c p ®Þa ch ñ n íi lßngh ¬n chÕ ®é tr íc, ngêi n «ng d ©n c ã ru éng ® t, tù do th ©n thÓ . Cu èi th êi k ú phong kiÕ nxu thiÖn c «ng tr êng th ñ c «ng ra ®êi vµ d Én tíilùc lîng s ¶n xu tm ©u thu Én víi quan h Ö s ¶n xu t, cu éc c ¸ch m ¹ng t s ¶n ra ®êichÕ ®é t b ¶n th êi k ú n µy ch ¹y theo gi¸ trÞ th Æng d vµ lî i nhu Ën h ä ®a ranh ÷ng k ü thu Ët m íi nh ÷ng c «ng c ô s ¶n xu thiÖn ®¹i ¸p d ông vµo s ¶n xu tth êik ú n µy lùc lîng s ¶n xu tm ang tÝnh ch tc ùc k ú ho ¸ cao vµ quan h Ö s ¶n xu tlµquan h Ö s ¶n xu t t nh ©n vÒ t li Öu s ¶n xu t n ªn d Én tíi cu éc ® u tranh gayg ¾t gi÷a t s ¶n vµ v« s ¶n n æ ra xu thiÖn m ét s è níc ch ñ ngh Üa x · h éi. Ch ñngh Üa x · h éi ra ®êi quan t©m ®Õ n x · h éi ho ¸ c «ng h ÷u nhng trªn th ùc t ch ñ Õngh Üa x · h éi ra ®êi ë c ¸c níc cha qua th êi k ú t b ¶n ch ñ ngh Üa ch Ø c ã Liªn X «lµ qua th êi k ú t b ¶n ch ñ ngh Üa nhng ch Ø lµ ch ñ ngh Üa t b ¶n trung b ×nh. Q uy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îp c ña quan h Ö s ¶n xu tvíi tÝnh ch tvµ tr×nh ®éc ña lùc lîng s ¶n xu tlµ quy lu Ë t vËn d ông ph ¸t triÓ n c ña x · h éi s ù t¸c ®éngqua s ù th ay thÕ kÕ tiÕ p nhau tõ th p ®Õ ncao c ña ph¬ng th øc s ¶n xu t. - M èi quan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc lîng s ¶n xu t vµ quan h Ö s ¶n xu t:Khi tr×nh ®é lùc lîng s ¶n xu tc ßn th ñ c «ng th × tÝnh ch tc ña n ã lµ tÝnh ch tc ¸ nh ©n. N ã thÓ hiÖn ë ch ç ch Ø m ét ngêi c ã thÓ s ö d ông ®ù¬c nhiÒu c «ng c ôkh ¸c nhau trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu t®Ó t¹o ra s ¶n ph Èm . Nh vËy, t t yÕ ud Én ®Õ nquan h Ö s ¶n xu ts ë h ÷u t nh ©n (nhiÒu h ×nh th øc ) vÒ t li Öu s ¶n xu t. Khi s ¶n xu t b »ng m ¸y ra ®êi, tr×nh ®é lùc lîng s ¶n xu t c «ng nghiÖpm ét ngêi kh «ng thÓ s ö d ông ®îc nhiÒu m µ ch Ø m ét c «ng c ô, ho Æc m ét b éph Ën, ch øc n ¨ng. Nh vËy, qu ¸ tr×nh s ¶n xu tph ¶i nhiÒu ngêi th am gia, s ¶n ph Èmlao ®éng lµ th µnh qu ¶ c ña nhiÒu ngêi, ë ®©y lùc lîng s ¶n xu t®· m ang tÝnh 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368x · h éi hoa. Vµ t t yÕ u m ét quan h Ö s ¶n xu tth Ých h îp ph ¶i lµ quan h Ö s ¶n xu ts ë h ÷u vÒ t li Öu s ¶n xu t. ¡nghen viÕ t: “G iai c p t s ¶n kh «ng thÓ biÕ nt li Öu s ¶nxu tc ã tÝnh ch t h ¹n chÕ y th µnh lùc lîng s ¶n xu tm ¹nh m Ï ®îc nÕ ukh «ng biÕ nnh ÷ng t li Öu s ¶n xu tc ña c ¸ nh ©n th µnh nh ÷ng t li Öu s ¶n xu tc ã tÝnh ch tx ·h éi m µ ch Ø m ét s è ngêi c ïng lµm m íi c ã thÓ s ö d ông ®îcÓ. Q uan h Ö biÖn ch øng gi÷a lùc lîng s ¶n xu tvµ quan h Ö s ¶n xu tbiÓ u hiÖnë ch ç: Xu híng c ña s ¶n xu tvË t ch tlµ kh «ng ngõng biÕ n®æi ph ¸t triÓ n. S ù biÕ n®æi ®ã bao giê c òng b ¾t ®Çu b »ng s ù biÕ n ®æi vµ ph ¸t triÓ n c ña lùc lîngs ¶n xu tm µ tr íc hÕ tlµ c «ng c ô s ¶n xu t. C «ng c ô s ¶n xu tph ¸t triÓ n ®Õ nkhi m ©uthu Én gay g ¾t víi quan h Ö s ¶n xu t c ã vµ xu thiÖn ®ßi h ái kh ¸ch quan ph ¶ixo ¸ b á quan h Ö s ¶n xu tc ò th ay b »ng quan h Ö s ¶n xu tm íi. Nh vËy, quan h Ös ¶n xu t vèn lµ h ×nh th øc ph ¸t triÓ n c ña lùc l îng s ¶n xu t (æn ®Þnh t¬ng®èi), quan h Ö s ¶n xu ttrë th µnh xiÒng x Ých k ×m h ·m s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc l -îng s ¶n xu t (kh «ng ph ï h îp). Ph ï h îp vµ kh «ng ph ï h îp lµ biÓ u hiÖn c ña m ©uthu Én biÖn ch øng c ña lùc lîng s ¶n xu tvµ quan h Ö s ¶n xu t, tøc lµ s ù ph ï h îptrong m ©u thu Én vµ bao h µm m ©u thu Én. Khi ph ï h îp c òng nh lóc kh «ng ph ï h îp víi lùc lîng s ¶n xu t, quan h Ö s ¶nxu t lu «n c ã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi víi lùc lîng s ¶n xu t, thÓ hiÖn trong s öd ông s ù t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc lîng s ¶n xu t, quy ®Þnh m ôc ®Ých x · h éic ña s ¶n xu t, xu híng ph ¸t triÓ n c ña quan h Ö lîi Ých, tõ ®ã h ×nh th µnh nh ÷ngyÕ utè ho Æc th óc ®Èy, ho Æc k ×m h ·m s ù ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu t. S ù t¸c ®éng trë l¹i n ãi trªn c ña quan h Ö s ¶n xu t bao giê c òng th «ngqua c¸c quy lu Ët kinh t c¬ b ¶n ph ï h îp vµ kh «ng ph ï h îp gi÷a lùc lîng s ¶n xu tvµ quan Õh Ö s ¶n xu tlµ kh ¸ch quan vµ ph æ biÕ ncña m äi ph¬ng th øc s ¶n xu t S Ï kh «ng ®óng nÕ u .quan niÖm trong ch ñ ngh Üa t b ¶n lu «n lu «n diÔn ra “kh «ng ph ï h îpÓ, cßn díi ch ñngh Üa x· h éi “ph ï h îpÓ gi÷a quan h Ö s ¶n xu tvµ lùc lîng s ¶n xu t . Ch¬ng 2 VËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝ nh chÊt vµ tr× nh ®é cÒa lùc lîng s¶n xuÊt trong qu¸ tr× nh CNH- H§H ë níc ta 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ th õa c ã ch än läc nh ÷ng tri th øc v¨n m inh nh ©n lo ¹i, ró t nh ÷ng kinhnghiÖm trong lÞch s ö tiÕ n h µnh c «ng nghiÖp h ãa (C NH) vµ th ùc ti Ôn CNH ë nícta trong th êi k ú ®æi m íi, H éi ngh Þ Ban ch ph µnh Trung ¬ng lÇn th ø b ¶y kh ãaVI vµ §¹i h éi ®¹i biÓ u to µn qu èc lÇn th ø VII §¶ng C éng s ¶n ViÖt N am ®· x ¸c®Þnh: CNH lµ qu ¸ tr×nh chuyÓ n ®æi c ¨n b ¶n to µn d iÖn c ¸c ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinh doanh, d Þch vô vµ qu ¶n lý kinh t Ð x · h éi tõ s ö d ông s øc lao ®éng th ñ Õc «ng lµ ch Ýnh sang s ö d ông m ét c ¸ch ph æ biÕ n s øc lao ®éng c ïng víi c «ngngh Ö, ph¬ng ti Ön vµ ph¬ng ph ¸p ti ªn tiÕ n hiÖn ®¹i d ùa trªn s ù ph ¸t triÓ n c ñac «ng nghiÖp vµ tiÕ n b é khoa h äc - c «ng ngh Ö t¹o ra n ¨ng su tlao ®éng x · h éicao. BiÓ u hiÖn vËn d ông c ña quy lu Ë t kinh t lu Ë t quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi ÕtÝnh ch tvµ tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu ttrong qu ¸ tr×nh CNH- H §H ë nícta ®îc thÓ hiÖn trªn m ét s è kh Ýa c ¹nh c ¬ b ¶n sau: 2.1 Ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þ nh híng XHCN – x©ydùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn C «ng nghiÖp h ãa ë níc ta nh »m m ôc ti ªu x ©y d ùng ch ñ ngh Üa x · h éi. D o®ã, c «ng nghiÖp h ãa kh «ng ch Ø lµ ph ¸t triÓ n lùc lîng s ¶n xu tm µ c ßn lµ qu ¸tr×nh th iÕ tlËp , c ñng c è vµ ho µn th iÖn quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp theo ®Þnh h íngx · h éi ch ñ ngh Üa. X ©y d ùng quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®éph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu tlu «n lµ yªu c Çu ®Æt ra ®èi víi m äi chÕ ®é x ·h éi. §èi víi níc ta, ®ång ch Ý T æng b Ý th §ç Mêi ®· kh ¼ng ®Þnh: “nÕ u c «ngnghiÖp ho ¸ hiÖn ®¹i ho ¸ t¹o n ªn lùc lîng s ¶n xu t c Çn th iÕ tcho chÕ ®é m íi th ×viÖc ph ¸t triÓ n n Òn kinh t nhiÒu th µnh ph Çn ch Ýnh lµ ®Ó x ©y d ùng h Ö th èng Õquan h Ö s ¶n xu tph ï h îpÓ. §¶ng ta ®· ch ñ tr ¬ng ph ¸t triÓ n n Òn kinh t nhiÒu th µnh ph Çn lµ m ét h- Õíng ®i ph ï h îp. Híng ®i ®ã xu tph ¸t tõ tr×nh ®é vµ tÝnh ch tc ña lùc lîng s ¶nxu t níc ta hiÖn nay võa th p võa kh «ng ®ång ®Òu n ªn kh «ng thÓ n ãng véinh tlo ¹ t x ©y d ùng quan h Ö s ¶n xu tm ét th µnh ph Çn kinh t d ùa trªn c ¬ s ë chÕ Õ®é c «ng h ÷u XHCN vÒ t li Öu s ¶n xu tnh tr íc ®¹i h éi VI. L µm nh vËy lµ ®Èyquan h Ö s ¶n xu t®i qu ¸ xa so víi tr×nh ®é lùc lîng s ¶n xu tm µ kh «ng khai th ¸chÕ tnh ÷ng ti Òm n ¨ng kinh t c ña c ¸c t¸c nh ©n kinh t . X ©y n Òn kinh t nhiÒu Õ Õ Õth µnh ph Çn ®· kh ¬i d Ëy ti Òm n ¨ng c ña s ¶n xu t, x ©y d ùng n ¨ng lùc s ¸ng t¹o,ch ñ ®éng c ña c ¸c ch ñ thÓ lao ®éng trong s ¶n xu t kinh doanh th óc ®Çy s ¶nxu tph ¸t triÓ n. Th ùc ti Ôn m yn ¨m qua cho th y, ch Ýnh s ¸ch kinh t nhiÒu th µnh ph Çn ®· Õg ãp ph Çn gi¶i ph ãng vµ ph ¸t triÓ n lùc lîng s ¶n xu t, g ãp ph Çn t¹o ra. V× vËy,§¹i h éi VIII kh ¼ng ®Þnh: “tiÕ p tôc th ùc hiÖn nh tqu ¸n l©u d µi ch Ýnh s ¸ch n µy,khuyÕ nkh Ých m äi doanh nghiÖp vµ c ¸ nh ©n trong níc khai th ¸c ti Òm n ¨ng ra s øc 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Çu t ph ¸t triÓ n...Ó. T rong n Òn kinh t th Þ tr êng nhiÒu th µnh ph Çn ë níc ta ÕhiÖn nay, kinh t nh µ níc gi÷ vai trß ch ñ ®¹o. C ¸c th µnh ph Çn tån t¹i m ét c ¸ch Õkh ¸ch quan vµ lµ nh ÷ng b é ph Ën c Çn th iÕ tc ña n Òn kinh t trong th êi k ú qu ¸ ®é. ÕTrong khi th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch kinh t nhiÒu th µnh ph Çn, m ét m Æt ch óng ta Õc Çn ph ¶i tho ¸t ra kh ái s ù trã i bu éc c ña t duy c ò, nh ÷ng nh Ën th øc kh «ng ®óngtr íc ®©y ®èi víi c ¸c th µnh ph Çn kinh t c ¸ thÓ , t b ¶n t nh ©n nh µ níc trong qu ¸ Õtr×nh x ©y d ùng ch ñ ngh Üa x · h éi, tõ ®ã ch ñ ®éng th ¸o g ì nh ÷ng v íng m ¾c ch ñ®éng híng d Én c ¸c th µnh ph Çn kinh t n µy ph ¸t triÓ n ®óng híng. Õ 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt theo ®Þ nhhíng XHCN. Thùc hiÖn nhiÒu h× nh thøc ph©n phèi thu nhËp, trong ®ãlÊy ph©n phèi theo lao ®éng lµ chÒ yÕu Q u ¸ tr×nh l·nh ®¹o x ©y d ùng ® t níc ®i lªn CNXH §¶ng ta ®· ró t ranh ÷ng kinh nghiÖm b æ Ých vµ x ¸c ®Þnh r»ng: m ét trong nh ÷ng nguyªn nh ©nlµm cho s ¶n xu tch Ëm ph ¸t triÓ n, ®êi s èng nh ©n d ©n g Æp nhiÒu kh ã kh ¨n lµ“kh «ng n ¾m v÷ng quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ nc ña lùc lîng s ¶n xu tÕÕ. T õ ®ã, §¶ng ®· ró t ra kinh nghiÖm vËn d ông quy lu Ë tb »ng c ¸ch g ¾n c ¸ch m ¹ng quan h Ö s ¶n xu t víi c ¸ch m ¹ng khoa kh äc k ü thu Ët,ch ó träng viÖc tæ ch øc l¹ i n Òn s ¶n xu tx · h éi ®Ó x ¸c ®Þnh nh ÷ng h ×nh th øcvµ bíc th Ých h îp. §¶ng nh Ën th øc r»ng: s ù ph ï h îp gi÷a lùc lîng s ¶n xu tvµ quan h Ö s ¶nxu tkh «ng bao giê lµ s ù ph ï h îp tu yÖ t ®èi, kh «ng c ã m ©u thu Én, kh «ng th ay®æi. S ù ph ï h îp c ña quan h Ö s ¶n xu tvíi lùc lîng s ¶n xu tkh «ng bao giê lµ s ùph ï h îp chung m µ bao giê c òng tån t¹i díi nh ÷ng h ×nh th øc c ô thÓ , th Ých øng víinh ÷ng ®Æc ®iÓ m nh t®Þnh víi tr×nh ®é n µo ®ã c ña lùc lîng s ¶n xu t. T rongth êi k ú qu ¸ ®é ®i lªn CNXH th ùc hiÖn CNH- H §H , n Òn kinh t níc ta kh «ng c ßn Õlµ n Òn kinh t t b ¶n, nhng c òng cha ho µn to µn lµ n Òn kinh t XHCN. B ëi vËy Õ Õc «ng cu éc c ¶i t¹o XHCN ph ¶i ch ó ý ®Õ n ®Æc ®iÓ m c ña s ù tån t¹i kh ¸ch quanc ña n Òn kinh t nhiÒu th µnh ph Çn. T rong c ¶i t¹o quan h Ö s ¶n xu tc ò vµ x ©y Õd ùng quan h Ö s ¶n xu tm íi, ®¹i h éi VI ®· nh nm ¹nh lµ ph ¶i gi¶i quyÕ t®ång b é bam Æt, x ©y d ùng chÕ ®é s ë h ÷u, chÕ ®é qu ¶n lý vµ chÕ ®é ph ©n ph èi trong ®ãnh n m ¹nh ph ©n ph èi theo lao ®éng lµ h ×nh th øc ch ñ yÕ u. Ph ï h îp víi tr×nh ®éph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n xu ttrong th êi k ú CNH- H §H , nhiÒu chÕ ®é s ë h ÷uc ïng tån t¹i : s ë h ÷u to µn d ©n, s ë h ÷u tËp thÓ , s ë h ÷u c ¸ nh ©n vµ c ¸c h ×nh th øcs ë h ÷u do kÕ tqu ¶ s ù x ©m nh Ëp gi÷a ch óng.Trong n Òn kinh t th Þ tr êng ë níc Õta, tån t¹i c ¸c h ×nh th øc ph ©n ph èi thu nh Ëp: ph ©n ph èi theo lao ®éng, ph ©nph èi theo vèn hay tµi s ¶n ®ãng g ãp, ph ©n ph èi theo gi¸ trÞ s øc lao ®éng ,ph ©n ph èi th «ng qua c ¸c qu ü ph óc lîi tËp thÓ . Trong c ¸c h ×nh th øc trªn th ×ph ©n ph èi theo lao ®éng lµ ®Æc tr ng b ¶n ch tnh tc ña kinh t th Þ tr êng theo Õ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa ë níc ta . Kh «ng ch Ø nh nm ¹nh viÖc x ©y d ùng chÕ®é c «ng h ÷u, coi ®ã lµ c ¸i duy nh t®Ó x ©y d ùng quan h Ö s ¶n xu tm íi trong qu ¸tr×nh ph ¸t triÓ n kinh t §¶ng vµ Nh µ n íc ta ®· ®Æc biÖt ch ó ý tíi c ¸c yÕ u tè Õc ßn l¹i c ña m èi quan h Ö gi÷a lùc lîng s ¶n xu tvµ quan h Ö s ¶n xu t®Ó ch óngh ç trî nhau trë th µnh m ét quy lu Ë t kinh t hiÖu qu ¶. Õ T rong c «ng cu éc ®æi m íi ® t níc ph ¶i tu ©n th ñ quy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îpgi÷a quan h Ö s ¶n xu t víi tÝnh ch t vµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶n 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368xu thiÖn c ã ®Ó x ¸c ®Þnh bíc ®i vµ nh ÷ng h ×nh th øc th Ých h îp. Q uy lu Ë t ®ãlu «n ®îc coi lµ t tëng ch Ø ®¹o c «ng cu éc c ¶i t¹o quan h Ö s ¶n xu t c ò, x ©yd ùng quan h Ö s ¶n xu t m íi trªn nh ÷ng ®iÒu kiÖn ph ¸t triÓ n c ña lùc lîng s ¶nxu t. §¹i h éi VI ch Ø râ “®¶m b ¶o s ù ph ï h îp gi÷a lùc lîng s ¶n xu tvµ quan h Ös ¶n xu tlu «n lu «n kÕ th îp ch Æt ch Ï t¹o quan h Ö s ¶n xu tvíi tæ ch øc vµ ph ¸ttriÓ n s ¶n xu tÓ, kh «ng n ªn n ãng véi duy ý ch Ý trong viÖc x ¸c ®Þnh trË t tù bíc®i c òng nh viÖc lù a ch än c ¸c h ×nh th øc kinh t c Çn ph ¶i c ¶i t¹o n Òn s ¶n xu t Õnh á, c ¸ thÓ ®Ó ®a n Òn s ¶n xu ttõng bíc vµ ®ång b é. R µ so ¸t l¹ i qu ¸ tr×nh c ¶it¹o XHCN trong th êi gian qua §¶ng ta ®· ®a ra kÕ tlu Ën: “Theo quy lu Ë t vÒs ù ph ï h îp gi÷a quan h Ö s ¶n xu tvíi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é ph ¸t triÓ n c ña lùclîng s ¶n xu t, qu ¸ tr×nh c ¶i t¹o XHCN ph ¶i c ã b íc ®i vµ h ×nh th øc th Ých h îpÓ.Ph ¶i coi träng nh ÷ng h ×nh th øc kinh t trung gian, qu ¸ ®é tõ th p lªn cao, tõ Õquy m « nh á ®Õ n quy m « lín, trong m çi bíc ®i c ña qu ¸ tr×nh c ¶i t¹o x · h éi ch ñngh Üa, ph ¶i ®Èy m ¹nh viÖc x ©y d ùng c ¬ s ë vËt ch tÐ k ü thu Ët t¹o ra lùc lîngs ¶n xu tm íi trªn c ¬ s ë ®ã tiÕ p tôc ®a quan h Ö s ¶n xu tlªn h ×nh th øc vµ quym « th Ých h îp ®Ó th óc ®Çy lùc lîng s ¶n xu tph ¸t triÓ n Ó. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3 ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo híng hiÖn ®¹ i hãa hîp lý vµhiÖu qu¶ cao Q óa tr×nh CNH- §H c òng lµ qu ¸ tr×nh chuyÓ n ®æi c ¬ c u kinh t . C ¬ c u H Õkinh t kh «ng ngõng vËn ®éng , biÕ n®æi do s ù vËn ®éng, biÕ n®æi c ña lùc l - Õîng s ¶n xu tvµ c ña quan h Ö s ¶n xu t. Xu híng chuyÓ n d Þch c ¬ c u kinh t ®îc coi Õlµ tiÕ n b é, h îp lý lµ tû träng khu vùc c «ng nghiÖp vµ x ©y d ùng, ®Æc biÖt lµtû träng khu vùc d Þch vô ngµy c µng t¨ng, tû träng khu vùc n «ng, l©m , ngnghiÖp vµ khai kho ¸ng ng µy c µng gi¶m trong tæng gi¸ trÞ s ¶n ph Èm x · h éi. ë níc ta, tõ sau §¹i h éi §¶ng to µn qu èc lÇn th ø VI ®Õ nnay, viÖc chuyÓ nd Þch c ¬ c u kinh t ®· ®¹ t ®îc nh ÷ng th µnh tùu quan träng. Th «ng qua c ¸ch Õm ¹ng khoa h äc vµ c «ng ngh Ö vµ ph ©n c «ng l¹i lao ®éng víi nh ÷ng quy lu Ëtvèn c ã c ña n ã th Ých øng víi ®iÒu kiÖn níc ta, §¶ng ta ®· x ¸c ®Þnh “b é x¬ngÓc ña n ã lµ c ¬ c u kinh t c «ng Ð n «ng nghiªp Ð d Þch vô g ¾n víi ph ©n c «ng vµ h îp Õt¸c qu èc t s ©u réng . M ôc ti ªu ph n ® u c ña níc ta ®Õ n n ¨m 201 0 lµ tû träng ÕGD P c ña n «ng nghiÖp 1 6-1 7% ; c «ng nghiÖp 40-41 % ; d Þch vô 42-43% . ChuyÓ nd Þch c ¬ c u kinh t ë níc ta trong th êi k ú qu ¸ ®é ®îc th ùc hiÖn theo ph¬ng Õch ©m kÕ th îp c «ng ngh Ö víi nhiÒu tr×nh ®é, tranh th ñ c «ng ngh Ö m òi nh än Ðti ªn tiÕ n võa tËn d ông ®îc ngu ån lao ®éng d åi d µo, võa cho phÐ p ró t ng ¾nkho ¶ng c ¸ch l¹c h Ëu, võa cho phÐ p ph ï h îp víi ngu ån vèn c ã h ¹n ë trong n íc; l yquy m « võa vµ nh á lµ ch ñ yÕ u,c ã tÝnh ®Õ nquy m « lín nhng ph ¶i lµ quy m « h îplý vµ c ã ®iÒu kiÖn ; gi÷ ®îc tèc ®é t¨ng tr ëng h îp lý, t¹o ra s ù c ©n ®èi gi÷ac ¸c ng µnh, lÜnh vùc kinh t vµ c ¸c vïng kinh t . Õ Õ KÕt luËn L Þch s ö ph ¸t triÓ n c ña x · h éi lo µi ngêi lµ lÞch s ö th ay ®æi c ¸c ph¬ngth øc s ¶n xu t. M çi ph¬ng th øc s ¶n xu tth ay ®æi b ¾t ®Çu tõ lùc lîng s ¶n xu t.Q uan h Ö s ¶n xu tra ®êi tõ lùc lîng s ¶n xu t, nhng khi ra ®êi n ã c ã vai trß t¸c®éng trë l¹i tÝch c ùc. Q uan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é c ña 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lùc lîng s ¶n xu tth × n ã th óc ®Èy s ù ph ¸t triÓ n c ña n Òn kinh t , c ßn ngîc l¹i n ã Õs Ï k ×m h ·m s ù ph ¸t triÓ n ®ã. T rong th êi ®¹i c «ng nghiÖp ho ¸ hiÖn ®¹i ho ¸ víin Òn kinh t nhiÒu th µnh ph Çn th × c Çn ph ¶i c ã s ù ph ¸t triÓ n c ©n ®èi gi÷a lùc l - Õîng s ¶n xu tvµ quan h Ö s ¶n xu t. ë nu íc ta, ph ¸t triÓ n lùc lîng s ¶n xu tc ßn ëm øc ®é nh t®Þnh do ch óng ta cha n ¾m b ¾t ®îc hÕ tc ¸c th µnh tùu c ña khoakh äc k ü thu Ët, vËn d ông vµo th ùc t c ßn h ¹n chÕ .Q uan h Ö s ¶n xu tc òng c ßn Õnh ÷ng m Æt c Çn ph ¶i ho µn th iÖn ®Ó t¬ng x øng víi lùc lîng s ¶n xu t. Q uy lu Ë t quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp víi tÝnh ch tvµ tr×nh ®é c ña lùc l îngs ¶n xu tlµ quy lu Ë t ph æ biÕ nc ña m äi h ×nh th ¸i kinh t x · h éi. Ch Ø ra tÝnh ch t Õph ô thu éc kh ¸ch quan gi÷a ch óng t¹o ti Òn ®Ò cho viÖc gi¶i quyÕ tnh ÷ng v n®Ò kinh t x · h éi ®îc to µn d iÖn h ¬n. Trong khu «n kh æ c ña b µi tiÓ u lu Ën, víi Õnh ÷ng nh Ën th øc vÒ v n ®Ò c ßn h ¹n chÕ em xin tr×nh b µy nh ÷ng v n ®Ò c ¬ b ¶nn ªu trªn. K Ýnh m ong nh Ën ®îc s ù ch Ø b ¶o c ña th Çy gi¸o c ïng c ¸c b ¹n ®Ó b µi viÕ tc ña em ®îc ho µn th iÖn ë nh ÷ng lÇn nghiªn c øu s ¾p tíi. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o1. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c-Lª nin tËp II.2. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ tËp I, II.3.T¹p chÝ TriÕt häc sè 6(th¸ng 12/1996), sè 6 (th¸ng 12/1998).4. V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng lÇn thø 7,85. Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n M¸c-Anghen toµn tËp, tËp 4.6. C¬ng lÜnh x©y dùng ® t níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcLêi më ®Çu :……………………………………………………………. Trang 01Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc l îng s¶n xu tvµ quan hÖ s¶n xu t :……………………………………………………É....2 1.1: Lùc lîng s¶n xu t :………………………………………. ÉÉ 2 1.2 Quan hÖ s¶n xu t:…………………………………………. ÉÉ 3 1.3 Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xu t víi tr×nh ®é ph¸t triÓncña lùc lîng s¶n xu t:……………………………………………………. ÉÉ 5Ch¬ng 2: VËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xu t phï hîp víi tÝnh ch t vµ tr×nh®é cña lùc lîng s¶n xu t trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc taÉÉÉÉÉÉ.10 2.1: Ph ¸t triÓ n quan h Ö s ¶n xu t m íi theo ®Þnh híng XHCN Ð x ©y d ùngn Òn kinh t nhiÒu th µnh ph Çn ………………………………………É ÉÉ ..1 0 Õ 2.2 : Ph ¸t triÓ n quan h Ö s ¶n xu t vµ lùc lîng s ¶n xu t theo ®Þnh híngXHCN. Th ùc hiÖn nhiÒu h ×nh th øc ph ©n ph èi thu nh Ëp, trong ®ã l y ph ©n ph èitheo lao ®éng lµ ch ñ yÕ u: …………………………………………………….1 2 2.3 : ChuyÓ n®æi c ¬ c u kinh t theo híng hiÖn ®¹i h ãa h îp lý vµ hiÖu qu ¶ Õcao:……………………………………………………………………………1 4KÕ tlu Ën :……………………………………………………………É ÉÉÉ1 5D anh m ôc tµi li Öu th am kh ¶o:…………………………………………………1 6 15

×