Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van luong.blogspot.com a7067

232 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van luong.blogspot.com a7067

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸cmÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ngêicña x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o rac¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµmét quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níckh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hµnhx©y dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«nggièng nhau. Níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶nxuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng talµ mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾nvíi hiÖn ®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta lµ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊtkü thuËt cho chñ nghÜa x· héi. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêikú qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Tõ n¨m 1996, ®Êt níc ta ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét n ícc«ng nghiÖp. Sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta chØ thùc sùthµnh c«ng chõng nµo thù hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i ho¸ ®Êt níc. Tõ nh÷ng lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "C¬ së lý luËn triÕthäc cña ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam trong thêikú qu¸ ®é" V× thêi gian hoµn thµnh cã h¹n còng nh vèn hiÓu biÕt cßn n«ng c¹n vµÝt ái cña m×nh, bµi tiÓu luËn cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khuyÕt®iÓm cßn ph¶i söa ®æi vµ bæ sung. V× vËy em rÊt mong vµ tr©n trängmäi ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy ®Ó tõ ®ã em cã thÓ cñng cè ® îc vèn hiÓubiÕt cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy.I. Néi dung vµ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ ë ViÖt Nam thêikú qu¸ ®é. 1. Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ ë ViÖt Nam thêi kúqu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi a) Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ C«ng nghiÖp ho¸ ®îc ®Þnh nghÜa vµ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhausong nã thêng ®îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh g¾n liÒn víi viÖc x¸c ®Þnh métc¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, trang bÞ kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh tÕnh»m thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕx· héi, khai th¸c tèi u c¸cnguån lùc vµ lîi thÕ,®¶m b¶o nhÞp ®é t¨ng tr ëng nhanh vµ æn ®Þnh. ë thÕkû XVII, XVIII khi c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®îc tiÕnhµnh ë T©y ¢u,c«ng nghiÖp ho¸ ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh thay thÕlao ®éng thñ c«ng b»ng lao®éng sö dông m¸y mãc. Nh÷ng kh¸i niÖm kinh tÕnãi chung vµ kh¸i niÖm c«ngnghiÖp ho¸ nãi riªng mang tÝnh lÞch sö, tøc lµ lu«n cã sù thay ®æi cïngvíi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, cña khoa häc c«ng nghÖ. Do ®ã,viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n kh¸i niÖm nµy trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓncña nÒn s¶n xuÊt x· héi cã ý nghÜa to lín c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. KÕthõa vµ chän läc nh÷ng tri thøc v¨n minh cña nh©n lo¹i, rót nh÷ngkinh nghiÖm trong lÞch sö tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ tõthùc tiÔn c«ng nghiÖp ho¸ ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, Héi nghÞ banchÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 7 kho¸ VI vµ ®¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇnthø VII §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nhchuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vôvµ qu¶n lý kinh tÕ- x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sangsö dông mét c¸ch phæ biÕnsøc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµph¬ng ph¸p tiªn tiÕnhiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕnbé khoa häc c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Song dï muèn hay kh«ng c«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta hiÖn nay tr íc m¾tnh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt b¶o ®¶m t¨ng tr ëng kinh tÕ nhanhvµ bÒn v÷ng. Song cã lÏ sÏ lµ thiÕusãt nÕuchóng ta kh«ng quan t©m gi¶iquyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi. Thùc tiÔn níc ta vµ kinh nghiÖm cña mét sè níc®ang ph¸t triÓn cho thÊy ngay tõ bíc ®Çu tiªn cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕnl îc vµ ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhÊt thiÕt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé gi÷akinh tÕ x· héi, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i x©y dùng nh÷ng mÆt thuéch¹ tÇng cña ®êi sèng x· héi, t¨ng tr ëng kinh tÕph¶i g¾n víi tiÕnbé vµ c«ngb»ng x· héi, ph¸t triÓn v¨n ho¸ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tÊt yÕunh»mt¹o nªnnh÷ng chuyÓn biÕnc¨n b¶n vÒ kinh tÕx· héi cña ®Êt níc trªn c¬ së khai th¸ccã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vµ lîi thÕtrong níc, më réng quan hÖ kinh tÕquèctÕ. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu ngµnh víi tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖngµy cµng hiÖn ®¹i. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ trªn ®©y ®îc §¶ng ta x¸c ®Þnh réng h¬nnh÷ng quan niÖm tr íc ®ã, bao hµmc¶ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶vÒ dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕx· héi. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸ theo t t ëng míilµ kh«ng bã hÑptrong ph¹m vi tr×nh ®é c¸c lùc l îng s¶n xuÊt ®¬n thuÇn,kü thuËt ®¬n thuÇn ®Ó chuyÓn lao ®éng thñ c«ng thµnh lao ®éng c¬khÝ nh quan niÖm tr íc ®©y. Khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ nh©n tè then chèt cña hiÖn ®¹i ho¸.HiÖn ®¹i ho¸ cã néi dung lín vµ phong phó, bao gåm c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnhtrÞ vµ v¨n ho¸. HiÖn ®¹i ho¸ thêng ®îc ®Þnh nghÜa lµ mét qu¸ tr×nh mµnhê ®ã c¸c níc ®ang ph¸t triÓn t×m c¸ch ®¹t ®îc sù t¨ng tr ëng vµ ph¸ttriÓn kinh tÕ, tiÕnhµnh c¶i c¸ch chÝnh trÞ vµ cñng cè c¬ cÊu x· héi nh»mtiÕn 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tíi m ét h Ö th èng kinh t , x · h éi vµ ch Ýnh trÞ gièng h Ö th èng c ña nh ÷ng níc Õph ¸t tri Ón. H iÖn ®¹i ho ¸ cìng b øc d Ëp khu «n s Ï lµm b ¹i ho ¹i cho qu èc gia v×n ã ®èi ngh Þch víi b ¶n s ¾c d ©n téc, th ï ®Þch víi d ©n ch ñ. b. Ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chñnghÜa x· héi trªn c¬ së thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸ nÒn s¶n xuÊt x· héi, ¸p dôngnh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa tríc hÕt lµ qu¸ tr×nh c¶i biÕnlao ®éng thñ c«ng, l¹c hËu thµnh lao ®éng sö dông m¸y mãc, tøc lµ ph¶ic¬ khÝ ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n. §ã lµ bíc chuyÓn ®æi c¨n b¶n tõ nÒn kinhtÕ n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp. §i liÒn víi c¬ khÝ ho¸ lµ ®iÖn khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt tõngbíc vµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp,trong ®ã then chèt lµ ngµnh chÕ t¹o t liÖu s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña c¸cngµnh chÕ t¹o t liÖu s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó c¶i t¹o, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕquèc d©n, ph¸t triÓn khu vùc n«ng - l©m ng nghiÖp. §ång thêi, môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cßn lµ sö dôngkü thuËt, c«ng ngµy cµng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nh»m ®¹t n¨ng suÊt lao ®éngcao. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã chØ cã thÓ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së mét nÒnkhoa häc, c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. Khi mµ nÒn khoa häc cña thÕ giíi ®ang cã sù ph¸t triÓn nh vò b·o,khoa häc ®ang trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, khi mµ c«ng nghÖ®ang trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt… tøc lµ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸, hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt, kinhdoanh th× khoa häc c«ng nghÖ ph¶i lµ ®éng lùc cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn®¹i ho¸. T¹i Héi nghÞ lÇn thø hai ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII, §¶ngta ®· x¸c ®Þnh râ: "C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ph¶i b»ng vµdùa vµo khoa häc vµ c«ng nghÖ" [§¶ng céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn héinghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII. NXB ChÝnh trÞ quècgia, Hµ Néi, 1997.tr59], "Khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¶i trë thµnh nÒn t¶ngvµ ®éng lùc cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸" [§¶ng céng s¶n ViÖt NamV¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII. NXBChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 1997. tr 48] Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn naycÇn chó ý tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt, ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ph¬ng híng ®óng ®¾n cho sù ph¸ttriÓn khoa häc - c«ng nghÖ. Khoa häc - c«ng nghÖ lµ lÜnh vùc hÕt søcréng lín, trong khi ®ã ®éi ngò c¸n bé khoa häc n íc ta cßn nhá bÐ, chÊt lîngthÊp, kh¶ n¨ng cña níc ta vÒ vèn liÕng, ph¬ng tiÖn nghiªn cøu cßn rÊt h¹nhÑp. Do ®ã chóng ta kh«ng thÓ cïng mét lóc ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn tÊt c¶c¸c lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ mµ ph¶i lùa chän nh÷ng lÜnh vùc nhÊt®Þnh ®Ó ®Çu t. ViÖc lùa chän ®óng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho khoa häc c«ng 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngh Ö ph ¸t tri Ón vµ ngîc l¹ i, viÖc lùa ch än sai th × kh «ng nh ÷ng ¶nh hëngx Êu tíi s ù ph ¸t tri Ón c ña khoa h äc c «ng ngh Ö m µ c ßn ¶nh hëng kh «ng tè t®Õ n c «ng nghiÖp ho ¸, hiÖn ®¹i ho ¸. Ph¬ng híng chung cho s ù ph ¸t tri Ón khoah äc c «ng ngh Ö ë níc ta lµ : ph ¸t huy nh ÷ng lî i thÕ c ña ®Êt níc, tËn d ông m äikh ¶ n ¨ng ®Ó ®¹ t tr×nh ®é c «ng ngh Ö ti ªn tiÕ n, ®Æc biÖt lµ c «ng ngh Öth «ng tin vµ c «ng ngh Ö sinh h äc, tranh th ñ øng d ông ng µy c µng nhiÒu h ¬n,ë m øc cao h ¬n vµ ph æ biÕ nnhiÒu h ¬n nh ÷ng th µnh tùu m íi vÒ khoa h äc vµc «ng ngh Ö, tõng bíc ph ¸t tri Ón kinh t tri th øc. Õ Ngµy nay, xu híng vËn ®éng chung c ña lùc lîng s ¶n xu Êt hiÖn ®¹i lµkh «ng ngõng th ay thÕ d Çn c ¸c trang th iÕ t b Þ k ü thu Ët, c ¸c quy tr×nh, h Öth èng c «ng ngh Ö cha ho µn th iÖn b »ng nh ÷ng th iÕ tb Þ, nh ÷ng h Ö th èng c «ngngh Ö cao, c «ng ngh Ö s ¹ch, m ang nhiÒu h µm lîng tri th øc: ®iÒu n µy ch Ø c ãth Ó th ùc hiÖn ®îc b »ng con ®êng ph ¸t tri Ón khoa h äc vµ c «ng ngh Ö. NhvËy, khoa h äc vµ c «ng ngh Ö ®· th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón c ña lùc l îng s ¶nxu Êt theo híng hiÖn ®¹i, vµ ®ã lµ ti Òn ®Ò, lµ c ¬ s ë c ña hiÖn ®¹i ho ¸ n Òns ¶n xu Êt x · h éi, v× lùc lîng s ¶n xu Êt lµ yÕ utè quyÕ t®Þnh trong m ét ph¬ngth øc s ¶n xu Êt. Thø hai, ph¶i t¹o dùng ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸ttriÓn khoa häc c«ng nghÖ. ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng ph¬ng híng ®óng cho sùph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ lµ cÇn thiÕt nhng cha ®ñ, mµ khoa häc c«ngnghÖ chØ ph¸t triÓn khi ®îc ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cÇnthiÕt. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã lµ: ®éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ cã sè l-îng ®ñ lín, chÊt lîng cao, ®Çu t ë møc cÇn thiÕt, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x·héi phï hîp, con ngêi víi tri thøc nghÒ nghiÖp, kü n¨ng, kü x¶o vµ kinhnghiÖm s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng cña lùc lîng s¶n xuÊt.Khoa häc vµ c«ng nghÖ còng cã vai trß to lín, quyÕt ®Þnh trong viÖc biÕn®æi yÕu tè con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt theo chiÒu híng hiÖn ®¹i. Khoahäc c«ng nghÖ ®· trang bÞ cho con ngêi th«ng qua gi¸o dôc ®µo t¹o nh÷ngtri thøc lý luËn vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó hä cã thÓ nhanh chãng vËnhµnh tèt vµ thÝch nghi víi c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕntrong s¶n xuÊt, còng nh cã ®ñ n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng phøct¹p, cã vÊn ®Ò trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ngêi lao ®éng lùc lîngs¶n xuÊt thø nhÊt - kh«ng nh÷ng ph¶i ®îc n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµkhoa häc - c«ng nghÖ mµ cßn ph¶i ®îc trang bÞ c¶ c¬ së vËt chÊt - küthuËt tiªn tiÕn. Hä võa lµ kÕt qu¶ sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, võa lµngêi t¹o ra sù ph¸t triÓn ®ã. c. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo híng hiÖn ®¹i ho¸, hîp lý vµhiÖu qu¶ cao Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ còng lµ qu¸ tr×nh chuyÓn®æi c¬ cÊu kinh tÕ. C¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ cÊu t¹o hay cÊutróc cña nÒn kinh tÕ bao gåm c¸c ngµnh kinh tÕ c¸c vïng kinh tÕ, c¸c thµnh 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phÇn kinh tÕ…vµ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a chóng. Trong c¬ cÊu cña nÒnkinh tÕ, c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ lµ quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh c¸c h×nhthøc c¬ cÊu kinh tÕkh¸c. C¬ cÊu kinh tÕhîp lý lµ ®iÒu kiÖn ®Ó nÒn kinh tÕt¨ng tr ëng, ph¸t triÓn. V× vËy, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®ßi hái ph¶ix©y dùng c¬ cÊu kinh tÕhîp lý, hiÖn ®¹i. C¬ cÊu kinh tÕkh«ng ngõng biÕn®æi, vËn ®éng do sù vËn ®éng, biÕn®æi cña lùc l îng s¶n xuÊt vµ cña quan hÖ s¶n xuÊt. Xu híng chuyÓn dÞchc¬ cÊu kinh tÕ®îc coi lµ hîp lý, tiÕnbé lµ tû träng khu vùc c«ng nghiÖp vµx©y dùng, ®Æc biÖt lµ tû träng khu vùc dÞch vô t¨ng; tû träng khu vùcn«ng, l©m, ng nghiÖp vµ khai kho¸ng ngµy cµng gi¶m trong tæng gi¸ trÞs¶n phÈmx· héi. C¬ cÊu kinh tÕhîp lý trong mét nÒn kinh tÕthÞ tr êng hiÖn ®¹i ®ßi háic«ng - n«ng nghiÖp - dÞch vô ph¸t triÓn m¹nh mÏ, hîp lý vµ ®ång bé. M¹ngl íi dÞch vô víi t c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕph¸t triÓn nã cã thÓ phôc vô tètcho sù ph¸t triÓn m¹nhmÏ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ cÇn thiÕt lµ yªu cÇu kh¸ch quan cña mçi níctrong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸. VÊn ®Ò quan träng lµ t¹o ra mét c¬ cÊukinh tÕhîp lý. Mét c¬ cÊu kinh tÕ®îc coi lµ hîp lý khi nã ®¸p øng c¸c yªu cÇusau ®©y: - N«ng nghiÖp ph¶i gi¶m dÇn vÒ tû träng; c«ng nghiÖp, x©y dùng vµdÞch vô ph¶i t¨ng dÇn vÒ tØ träng. - Tr×nh ®é kü thuËt cña nÒn kinh tÕkh«ng ngõng tiÕnbé, phï hîp víixu híng cña sù tiÕnbé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· vµ ®ang diÔn ra nh vò b·otrªn thÕgiíi. -Cho phÐpkhai th¸c tèi ®a mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, cña c¸c ngµnh,c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ - Thùc hiÖn sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ theo xu thÕtoµn cÇu ho¸kinh tÕ, do vËy c¬ cÊu kinh tÕ®îc t¹o dùng ph¶i lµ c¬ cÊu më. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñnghÜa x· héi ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ch©m; kÕt hîp c«ng nghÖ víi nhiÒutr×nh ®é, tranh thñ c«ng nghÖ mòi nhän tiªn tiÕnvõa tËn dông ®îc nguånlao ®éng dåi dµo, cho phÐprót ng¾n kho¶ng c¸ch l¹c hËu, võa phï hîp víinguån vèn cã h¹n ë trong níc; lÊy quy m« võa vµ nhá lµ chñ yÕu; cã tÝnh®Õnquy m« lín nh÷ng ph¶i hîp lý vµ cã ®iÒu kiÖn, gi÷ ®îc tèc ®é t¨ng tr -ëng hîp lý, t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ c¸cvïng trong nÒn kinh tÕ. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta trong nh÷ng n¨m tr íc m¾t cÇnthùc hiÖn theo ®Þnh híng chung sau ®©y: chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬cÊu ®Çu t dùa trªn c¬ së ph¸t huy c¸c thÕm¹nhvµ c¸c lîi thÕso s¸nh cña ®Êtníc, t¨ng søc c¹nh tranh, g¾n víi nhu cÇu thÞ tr êng trong vµ ngoµi níc, nhucÇu ®êi sèng nh©n d©n vµ quèc phßng, an ninh. T¹o thªm søc mua cña thÞtr êng trong níc vµ më réng thÞ tr êng ngoµi níc, ®Èy m¹nhxuÊt khÈu. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d) ThiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñnghÜa C «ng nghiÖp ho ¸ ë níc ta nh »m m ôc ti ªu x ©y d ùng ch ñ ngh Üa x · h éi. D o®ã c «ng nghiÖp ho ¸ kh «ng ch Ø lµ ph ¸t tri Ón lùc lîng s ¶n xu Êt, m µ c ßn lµqu ¸ tr×nh th iÕ t lËp , c ñng c è vµ ho µn th iÖn quan h Ö s ¶n xu Êt ph ï h îp theo®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. L ùc lîng s ¶n xu Êt vµ quan h Ö s ¶n xu Êt lµ hai m Æt th èng nh Êt vµ t¸c®éng l…n nhau trong m ét ph¬ng th øc s ¶n xu Êt x · h éi: ch Ýnh s ù th èng nh Êtvµ t¸c ®éng ®ã ®· h ×nh th µnh n ªn quy lu Ë t vÒ s ù ph ï h îp gi÷a quan h Ö s ¶nxu Êt víi tr×nh ®é ph ¸t tri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êt. Q uy lu Ë t n µy v¹ch râtÝnh ch Êt ph ô thu éc kh ¸ch quan c ña quan h Ö s ¶n xu Êt vµo tr×nh ®é ph ¸ttri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êt c òng nh s ù t¸c ®éng trë l¹i c ña quan h Ö s ¶nxu Êt trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt vµ ph ¸t tri Ón x · h éi. B Êt c ø s ù th ay ®æi n µo c ña quan h Ö s ¶n xu Êt, nh Êt lµ quan h Ö s ëh ÷u vÒ t li Öu s ¶n xu Êt, c òng ®Òu lµ kÕ tqu ¶ tÊ t yÕ uc ña s ù ph ¸t tri Ón lùclîng s ¶n xu Êt. C «ng nghiÖp ho ¸ hiÖn ®¹i ho ¸ kh «ng ch Ø lµ ph ¸t tri Ón m ¹nhlùc lîng s ¶n xu Êt, kh ¬i d Ëy vµ khai th ¸c m äi ti Òm n ¨ng kinh t , m äi ngu ån lùc Õ®Ó th óc ®Èy t¨ng tr ëng kinh t vµ tu ú theo tr×nh ®é ph ¸t tri Ón c ña lùc Õlîng s ¶n xu Êt m µ quan h Ö s ¶n xu Êt s Ï tõng bíc ®îc c ¶i biÕ ncho ph ï h îp. Tr×nh ®é x · h éi ho ¸ cao c ña lùc lîng s ¶n xu Êt hiÖn ®¹i tÊ t yÕ u ®ßih ái ph ¶i x ¸c lËp chÕ ®é c «ng h ÷u vÒ nh ÷ng t li Öu s ¶n xu Êt ch ñ yÕ u. ChÕ ®éc «ng h ÷u vÒ t li Öu s ¶n xu Êt s Ï chiÕ mu thÕ tu yÖ t ®èi khi c ¬ s ë vËt ch Êt k üthu Ët c ña ch ñ ngh Üa x · h éi ®îc x ©y d ùng xong vÒ c ¨n b ¶n. §Ó ®¹ t tíitr×nh ®é ®ã ph ¶i tr¶i qua qu ¸ tr×nh ph ¸t tri Ón kinh t - x · h éi l©u d µi, Õtrong ®ã quan h Ö s ¶n xu Êt ®îc c ¶i biÕ nd Çn tõ th Êp ®Õ ncao theo tr×nh ®éph ¸t tri Ón c ña lùc lîng s ¶n xu Êt. 2. Néi dung cô thÓ cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ trong nh÷ngn®m tríc m¾ t. a) §Æc biÖt coi träng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ngnghiÖp vµ n«ng th«n. T¨ng cêng chØ ®¹o vµ huy ®éng c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®Èynhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Ph¸t triÓntoµn diÖn n«ng, l©m, ng nghiÖp gÇn víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m,thuû s¶n nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng ®a d¹ng cña n«ng, l©m, ngnghiÖp, b¶o ®¶m v÷ng ch¾c yªu cÇu an toµn l¬ng thùc cho x· héi, t¹onguån nguyªn liÖu cã khèi lîng lín chÊt lîng cao, ®ñ tiªu chuÈn ®¸p øng yªucÇu cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn, t¨ng thªm viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng êi lao®éng, t¨ng gi¸ trÞ vµ khèi lîng hµng xuÊt khÈu. TiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®a c«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp lªnmét tr×nh ®é míi b»ng øng dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c «ng ngh Ö sinh h äc; ®Èy m ¹nh thu û lîi ho ¸, c ¬ giíi ho ¸, ®i Ön kh Ý ho ¸; quyho ¹ch s ö d ông ®Êt h îp lý , ®æi m íi c ¬ c Êu c ©y trång, vËt nu «i, gi¶i quyÕ ttè t vÊn ®Ò ti ªu th ô n «ng s ¶n h µng ho ¸. §Çu t nhiÒu h ¬n cho ph ¸t tri Ón kÕ tc Êu h ¹ tÇng kinh t vµ x · h éi ë n «ng th «n. Ph ¸t tri Ón c «ng nghiÖp d Þch vô, Õc ¸c ng µnh ngh Ò ®a d ¹ng, ch ó träng c «ng nghiÖp chÕ biÕ n c ¬ kh Ý ph ôc vôn «ng nghiÖp, c ¸c lµng ngh Ò, chuyÓn m ét b é ph Ën quan träng lao ®éngn «ng nghiÖp sang khu vùc c «ng nghiÖp vµ d Þch vô, t¹o nhiÒu viÖc lµm m íi;n ©ng cao ch Êt lîng ngu ån nh ©n lùc, c ¶i th iÖn ®êi s èng n «ng d ©n vµ d ©n cë n «ng th «n. b) Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp C«ng nghiÖp võa ph¸t triÓn c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng võa dinhanh vµo mét sè ngµnh, lÜnh vùc cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ cao.Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thuû s¶n, may mÆc, da -giÇy; mét sè s¶n phÈm c¬ khÝ, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp phÇn mÒm… X©ydùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng quan träng s¶n xuÊt tliÖu s¶n xuÊt cÇn thiÕt ®Ó trang bÞ cho c¸c ngµnh kinh tÕ vµ quèc phßng.Khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn dÇu khÝ, kho¸ng s¶n, vËt liÖux©y dùng. Chó träng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá; x©y dùngmét sè tËp ®oµn doanh nghiÖp lín ®i ®Çu trong c¹nh tranh vµ hiÖn ®¹iho¸. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng Trong c ¬ chÕ th Þ tr êng, kÕ tc Êu h ¹ tÇng c ã vai trß hÕ ts øc quan träng®èi víi s ù ph ¸t tri Ón c ña s ¶n xu Êt, kinh doanh vµ ®êi s èng c ña d ©n c . Tõm ét n Òn kinh t ngh Ìo n µn, l¹c h Ëu ®i lªn ch ñ ngh Üa x · h éi, kÕ t c Êu ë h ¹ ÕtÇng c ña n Òn kinh t níc ta hÕ ts øc th Êp kÐ m , kh «ng ®¸p øng ®îc yªu c Çu Õc ña s ¶n xu Êt kinh doanh vµ c ña ®êi s èng d ©n c. D o vËy, trong nh ÷ng n ¨mtr íc m Æt, viÖc x ©y d ùng kÕ tc Êu h ¹ tÇng c ña n Òn kinh t ®îc coi lµ m ét n éi Õdung c ña c «ng nghiÖp ho ¸, hiÖn ®¹i ho ¸. D o kh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh h ¹n hÑ p, viÖcx ©y d ùng kÕ tc Êu h ¹ tÇng ph ¶i tËp tru ng vµo c ¶i t¹o, m ë réng vµ n ©ng c Êp.Kh ¾c ph ôc t×nh tr¹ng xu èng c Êp c ña h Ö th èng giao th «ng hiÖn c ã b »ngc ¸ch kh «i ph ôc n ©ng c Êp vµ m ë réng nh ÷ng tu yÕ n giao th «ng träng yÕ u. M ëth ªm c ¶ng s «ng, c ¶ng biÕ n,s ©n bay. TiÕ ptôc ph ¸t tri Ón vµ hiÖn ®¹i ho ¸ m ¹ngth «ng tin li ªn l¹c qu èc gia, m ë réng m ¹ng líi ®iÖn ®¸p øng nhu c Çu vµ cungc Êp ®iÖn æn ®Þnh. C ¶i th iÖn viÖc c Êp tho ¸t níc ë ®« th Þ, th ªm ngu ån nícs ¹ch cho n «ng th «n. d) Ph¸t triÓn nhanh du lÞch, c¸c ngµnh du lÞch Ph¸t triÓn m¹nh vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c ngµnh dÞch vô, th¬ng m¹i,kÓ c¶ th¬ng m¹i ®iÖn tö, c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i, bu chÝnh - viÔn th«ng, dulÞch, tµi chÝnh, ng©n hµng, kiÓm to¸n, b¶o hiÓm, chuyÓn giao c«ng nghÖ,t vÊn ph¸p lý, th«ng tin thÞ trêng… sím phæ cËp sö dông tin häc vµ m¹ngth«ng tin quèc tÕ trong nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi. Ph¸t triÓn dÞch vôtrùc tiÕp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña d©n c. Ph¸t triÓndÞchvô cßn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh. Sù ph¸t triÓncñac¸c ngµnh ng©n hµng, th«ng tin bu ®iÖn, th¬ng m¹i, giao th«ng vËn t¶i,trùc tiÕp quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu, kinh doanh. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch cho phÐp khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch,t¨ng thu nhËp, t¹o viÖc lµm, ®ång thêi cßn gãp phÇn më réng giao lu, mëcöa nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i. e) Ph¸t triÓn hîp lý c¸c vïng l·nh thæ ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vïng, l·nh thæ trªn c¬ së khai th¸c triÖt®Ó c¸c lîi thÕ, tiÒm n¨ng cña tõng vïng, liªn kÕt hç trî nhau, lµm co tÊt c¶c¸c vïng cïng nhau ph¸t triÓn. TËp trung nguån lùc cho c¸c ®Þa bµn träng®iÓm mang l¹i hiÖu qu¶ cao, ®Èy m¹nh hîp t¸c ph¸t triÓn, hç trî nh÷ng n¬ikhã kh¨n. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh ph¸t huy vai trß cña c¸c vïngkinh tÕ träng ®iÓm cã møc t¨ng trëng cao, tÝch luü lín, ®ång thêi t¹o ®iÒukiÖn ph¸t triÓn c¸c vïng kh¸c trªn c¬ së ph¸t huy thÕ m¹nh cña tõng vïng.Quan t©m ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi g¾n víi t¨ng c êng quèc phßng - an ninh.Hç trî cho nh÷ng vïng khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, nguån nh©nlùc, n©ng cao d©n trÝ, ®a c¸c vïng nµy vît qua t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. g) Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh tÕ ®èi ngo¹i Trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸, më cöa nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt víi tÊtc¶ c¸c níc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng thÓ thµnh c«ng nÕu kh«ng 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ë c öa n Òn kinh t . T rong viÖc m ë c öa h éi nh Ëp, ph ¶i ®Èy m ¹nh xu Êt kh Èu, Õcoi xu Êt kh Èu lµ híng u ti ªn vµ lµ träng ®iÓm c ña kinh t ®èi ngo ¹i: T ¹o th ªm Õc ¸c m Æt h µng xu Êt kh Èu ch ñ lùc. G i¶m tØ träng s ¶n ph Èm th « vµ c ¬ chÕt¨ng tØ träng s ¶n ph Èm chÕ biÕ ns ©u vµ t×nh tr¹ng h µng xu Êt kh Èu. N ©ngcao tØ träng ph Çn gi¸ trÞ gia t¨ng trong qu ¸ tr×nh h µng nh Ëp kh Èu. G i¶md Çn nh Ëp siªu, c ã ch Ýnh s ¸ch b ¶o h é h îp lý s ¶n xu Êt trong níc. §iÒu ch Ønhc ¬ c Êu th Þ tr êng ®Ó võa h éi nh Ëp khu vùc, võa h éi nh Ëp to µn c Çu x ö lý®óng ®¾n lîi Ých gi÷a ta víi ®èi t¸c, t¨ng d ù tr÷ ngo ¹i tÖ… 3. Môc tiªu cña c«n g nghiÖp ho¸, hiÖn ® ¹ i ho¸ ë ViÖt Nam thêik× qu¸ ®é Môc tiªu tæng qu¸t cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ cña níc ta ®îc§¶ng céng s¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh t¹i §¹i héi lÇn thø VIII vµ tiÕp tôc kh¼ng®Þnh t¹i ®¹i héi lÇn thø IX lµ:"§a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn,n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒnt¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµh mét níc c«ng nghiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i [§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèclÇn thø IX. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2001, tr. 89]. Níc c«ng nghiÖp ë ®©y cÇn ®îc hiÓu lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ mµtrong ®ã lao ®éng c«ng nghiÖp trë thµnh phæ biÕn trong c¸c ngµnh vµ c¸clÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. TØ träng c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ c¶ vÒGDP c¶ vÒ lùc lîng lao ®éng ®Òu vît tréi so víi n«ng nghiÖp. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010, tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) t¨ng Ýt nhÊtgÊp ®«i so víi n¨m 2000, chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao®éng, gi¶m tØ lÖ lao ®éng n«ng nghiÖp xuèng cßn kho¶ng 50%. §Ó thùc hiÖn môc tiªu tæng qu¸t trªn trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓncña nÒn kinh tÕ, c«ng nghiÖp ho¸ cÇn ph¶i thùc hiÖn ®îc nh÷ng môc tiªu côthÓ nhÊt ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m tríc m¾t, trong ®iÒu kiÖn vÒ vèn cßnh¹n hÑp; ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n, t×nh h×nh kinh tÕ - x· héiph¸t triÓn, t¨ng trëng cha thËt æn ®Þnh, chóng ta cÇn tËp trung, nç lùc®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, ra søc ph¸t triÓn c¸cngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng - l©m - thuû s¶n.II. C¬ së lÝ luËn triÕt häc cña ®êng lËi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ ë ViÖtNam thêi k× qu¸ ®é 1. C« n g nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹ i ho¸ h íng ®Õn sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt Theo quan niÖm cña c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c, lÞch sö s¶nxuÊt vËt chÊt cña nh©n lo¹i ®· h×nh thµnh mèi quan hÖ kh¸ch quan, phæbiÕn. Mét mÆt, con ngêi ph¶i quan hÖ víi giíi tù nhiªn nh»m biÕn ®æi giíi tùnhiªn ®ã, quan hÖ nµy ®îc biÓu hiÖn ë lùc lìng, mÆt kh¸c, con ngêi ph¶iquan hÖ víi nhau ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, mÆt kh¸c, con ngêi ph¶i quan hÖ 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368víi nhau ®Ó tiÕnhµnh s¶n xuÊt, quan hÖ nµy ®îc biÓu hiÖn ë quan hÖ s¶nxuÊt. Lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt ®èi lËp biÖnchøng cña mét thÓ thèng nhÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi. Trong mçi ph¬ng thøcs¶n xuÊt th× lùc l îng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt®Þnh. Lùc l îng s¶n xuÊtch¼ng nh÷ng lµ thíc ®o thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o tùnhiªn nh»m®¶m b¶o sù tßn t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi mµ cßn lµmthay ®æi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt, thay ®æi c¸c quan hÖx· héi. C¸c M¸c ®· ®a ra kÕt luËn r»ng: x· héi loµi ngêi ph¸t triÓn tr¶i quanhiÒu giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®ã lµ sù vËn ®éng theo híng tiÕnlªn cñac¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, lµ sù thay thÕh×nh th¸i kinh tÕ nµy b»ng h×nhth¸i kinh tÕ x· héi kh¸c cao h¬n mµ gèc rÔ s©u xa cña nã lµ sù ph¸t triÓnkh«ng ngõng cña lùc l îng s¶n xuÊt. 2. C¬ së l Ý luËn x¸c ® Þ n h c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ® ¹i ho¸ lµ nhiÖmv ô trung t© m cña thêi k × qu¸ ®é ë ViÖt Nam a) C«ng nghiÖp ho¸ lµ xu híng mang tÝnh quy luËt cña c¸c níc ®i lªntõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn mét nÒn s¶n xuÊt lín. §Ó cã mét x· héi nh ngµynay kh«ng ph¶i do tù nhiªn mµ cã, nã do qu¸ tr×nh tÝch luü vÒ l îng ngay tõkhi loµi ngêi xuÊt hiÖn th× s¶n xuÊt th« s¬, ®êi sèng kh«ng æn ®Þnh, c¬së vËt chÊt hÇu nh kh«ng cã g×, nhng tr¶i qua sù nç lùc cña con ngêi t¸c®éng vµo giíi tù nhiªn, c¶i biÕnnã th«ng qua lao ®éng. Tr¶i qua bao th¨ngtrÇm cña lÞch sö, giê ®©y con ngêi ®· t¹o ra ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ngkÓ. Ngµy nay trong c«ng cuéc x©y dùng, c¸c níc ®· cè g¾ng rÊt nhiÒutrong cuéc ch¹y ®ua c¹nh tranh vÒ nÒn kinh tÕ.ThÓ hiÖn lµ c¸c chÝnh s¸ch,®êng lèi vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy mét toµn diÖn h¬n, vÒ c¸c mÆt quanhÖ s¶n xuÊt, lùc l ìng, nÒn v¨n ho¸ con ngêi cña x· héi ®ã, C«ng nghiÖp ho¸chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËtcho nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn tuú tõng níc kh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕnlªn kh¸c nhau,môc tiªu ph¸t triÓn kh«ng gièng nhau nªn c¸ch thøc tiÕnhµnh x©y dùng c¬ sëvËt chÊt kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín, hiÖn ®¹i kh«ng gièng nhau. §èi víinh÷ng níc cã nÒn kinh tÕkÐmph¸t triÓn nh níc ta hiÖn nay, c«ng nghiÖp ho¸lµ qu¸ tr×nh mang tÝnh quy luËt, tÊt yÕu®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh»mt¹ora c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt. Cã tiÕnhµnh c«ng nghiÖpho¸ chóng ta míi cã thÓ : - X©y dùng ®îc c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi ë nícta. - TiÕnhµnh t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinhthÇn cña nh©n d©n, tÝch luü vÒ l îng nh»m x©y dùng thµnh c«ng nÒn s¶nxuÊt lín x· héi chñ nghÜa. - T¨ng cêng, ph¸t triÓn lùc l îng giai cÊp c«ng nh©n. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C ñng c è qu èc ph ßng, gi÷ v÷ng an ninh ch Ýnh trÞ , trË t tù an to µnx · h éi. - G ãp ph Çn x ©y d ùng vµ ph ¸t tri Ón n Òn v¨n ho ¸ d ©n téc, x ©y d ùngcon ngêi m íi ë ViÖt Nam . Nh vËy, c «ng nghiÖp ho ¸ lµ xu híng m ang tÝnh quy lu Ë t c ña c ¸c níc®i tõ m ét n Òn s ¶n xu Êt nh á sang n Òn s ¶n xu Êt lín. b) TÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, c¸c níc tham chiÕn dï th¾ng hay b¹i®Òu trë thµnh nh÷ng níc kiÖt quÖ vÒ kinh tÕ. §©y lµ mét trong nh÷ngnguyªn nh©n cho bíc khëi ®éng cña cuéc khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. CãthÓ chia cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i thµnh hai giai ®o¹n: - Giai ®o¹n thø nhÊt b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 40 ®Õn nh÷ng n¨m 70.Thùc chÊt ®©y lµ giai ®o¹n b¾t ®Çu ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt c¶vÒ con ngêi vµ c«ng cô s¶n xuÊt. - Giai ®o¹n thø hai b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 70 ®Õn nay. Giai ®o¹n nµythùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng víi quy m« lín vµ toµn diÖn lùc lîng s¶n xuÊt trªnc¬ së ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt. §©y lµ giai ®o¹n biÕn ®æih¼n vÒ chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa th× ®©y lµthêi kú m©u thu…n cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, t¹o ®iÒukiÖn cho sù ra ®êi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Qu¸ tr×nh diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c níc do nhiÒu nguyªn nh©n®· d…n ®Õn sù chªnh lÖch vÒ kinh tÕ. Trªn thÕ giíi h×nh thµnh 3 nhãm n íc ®ãlµ c¸c cêng quèc vÒ kinh tÕ, c¸c níc ph¸t triÓn vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ nhá, l¹c hËu vÒ khoa häc kÜ thuËt, lùclîng s¶n xuÊt cßn non nít cha phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt cña chñ nghÜa x·héi. §Ó cã ®îc c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cña mét nÒn s¶n xuÊt lín, kh«ngcßn con ®¬ng nµo kh¸c lµ c«ng nghiÖp ho¸, c¬ khÝ ho¸ c©n ®èi vµ hiÖn ®¹idùa trªn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn cao. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Tãm l¹i, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam lµ méttÊt yÕulÞch sö. Nã nh»mtíi nh÷ng môc tiªu cô thÓ vµ mang tÝnh c¸ch m¹ng.Nã ®æi míi hµng lo¹t vÊn ®Ò c¶ vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn, c¶ vÒ kinh tÕvµ chÝnh trÞ - x· héi. Nã b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t t -ëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh míi. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp lµ nh»m môc tiªu biÕn®æi níc tathµnh níc c«ng nghiÖp, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕhîplÝ, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕnbé, phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nguån lùccon ngêi ®îc ph¸t huy, møc sèng vËt chÊt, tinh thÇn ®îc n©ng cao, quècphßng vµ an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Nh vËy c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh l©u dµi ®Ó t¹ora sù chuyÓn ®æi c¬ b¶n toµn bé bé mÆt níc ta vÒ chÝnh trÞ - kinh tÕ-quèc phßng - an ninh. ViÖc §¶ng vµ Nhµ níc ta chän con ®êng tiÕn hµnhc«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hã lµ hÕt søc ®óng ®¾n. Qu¸ tr×nh nµy míi chØlµ bíc ®Çu song níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ trªncon ®êng tiÕnlªn chñ nghÜa x· héi. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Danh m ô c tµi liÖu tha m kh ¶ o1. Gi¸o tr×nh kinh tÕchÝnh trÞ M¸c - Lªnin2. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c - Lªnin3. T¹p chÝ céng s¶n "sè ra th¸ng 1- 2002"4. T¹p chÝ "triÕt häc sè 7 (134), th¸ng 7 - 2002"5. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX 13

×