Van luong.blogspot.com a7064

318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7064

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, tõ sau khi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tõ nÒnkinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cñaNhµ níc, kinh tÕ ® t níc ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. Cïng víi chiÕn lîckinh tÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn do Nhµ níc ®Æt ra, th¬ng m¹i quèc tÕ trëthµnh mét bé phËn quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cñaquèc gia. V× vËy viÖc ®Èy m¹ng giao lu th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ xu tkhÈu hµng ho¸ dÞch vô nãi riªng lµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ®Çu cñaníc ta. §èi víi mét n¬c ®ang ph¸t triÓn, cã sù khan hiÕm vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnhc«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ® t níc th× viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕtËn dông ®îc lîi thÕ vèn cã cña quèc gia lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh thuû s¶n níc ta ®· kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕvµ vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi viÖc ®ßi hái vèn ®Çut kh«ng lín, tËn dông ®îc ®iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi ® t níc, ngµnh thuû s¶n®· cã sù ph¸t triÓn to lín, hµng n¨m ®em vÒ cho ® t níc mét nguån ngo¹i tÖlín phôc vô t¸i ®Çu t thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ® t níc. Xu t khÈu - thµnh c«ng lín nh t cña ngµnh thñy s¶n. Xu t khÈu thóc®Èy sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn vµ c¸c dÞchvô hËu cÇn kh¸c cña ngµnh. Nh vËy xu t khÈu ®ãng mét vai trß r t quanträng ®èi víi ngµnh thuû s¶n. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ xu t khÈu thuû s¶n nh÷ngc¬ héi vµ th¸ch thøc. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c tµi liÖuvµ sè liÖu thèng kª cña ngµnh thuû s¶n vµ xu t khÈu thuû s¶n ®Ó th y ®îcthùc tr¹ng cña ngµnh tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng caovai trß cña xu t khÈu thuû s¶n ViÖt Nam. §Ò tµi: "XuÊt khÈu thuû s¶n ë viÖt nam " 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dungI. Tæng quan vÒ ngµnh thuû s¶n ë ViÖt Nam 1. §iÒu kiÖn tù nhiª n ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n ViÖ t Nam n »m trog khu vùc nhiÖt ®íi giã m ïa Èm , c ã ® êng b ê biÓ n d µih ¬n 3260 km tõ M ãng C ¸i (Q u ¶ng Ninh) ®Õ nH µ Tiªn (Kiªng G iang), d iÖn tÝch 2vïng n éi thu û vµ l·nh h ¶i réng h ¬n 226.00 km , cã diÖn tÝch vïng ®Æc 2quyÒn kinh tÕ réng trªn 1.000.000 km , trong vïng biÓn ViÖt Nam cã trªn400 hßn ®¶o lín nhá, lµ n¬i cã thÓ cung c p c¸c dÞch vô hËu cÇn c¬ b¶n,trung chuyÓn s¶n phÈm khai th¸c, ®¸nh b¾t, ®ång thêi lµm n¬i neo ®Ëu chotµu thuyÒn trong nh÷ng chuyÕn ra kh¬i. BiÓn ViÖt Nam cßn cã nhiÒu vÞnh,®Çm phµ, cöa s«ng (trong ®ã h¬n 10.000 ha ®ang quy ho¹ch nu«i trångthuû s¶n) vµ trªn 400.000 ha rõng ngËp mÆn. §ã lµ tiÒm n¨ng ®Ó ViÖtNam ph¸t triÓn ho¹t ®éng khai th¸c vµ nu«i trång thuû h¶i s¶n. Cïng ®ãtrong ® t liÒn cßn cã kho¶ng 7 triÖu ha diÖn tÝch mÆt n íc, cã thÓ nu«itrång thuû s¶n trong ®ã cã 120.000 ha hå ao nhá, m ¬n vên, 244.000 hahå chøa mÆt níc lín, 446.000 ha ruéng óng tròng, nhiÔm mÆn, c y lóa 1hoÆc 2 vô b p bÖnh, vµ 635.000 ha vïng triÒu. KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Èm vµ mét sè vïng cã khÝ hËu «n ®íi. Tµinguyªn khÝ hËu ®· gióp cho ngµnh thuû s¶n ph¸t triÓn mét c¸ch thuËn lîi. Chñng lo¹i sinh vËt ®a d¹ng vµ phong phó víi kho¶ng 510 loµi c¸ trong®ã cã nhiÒu loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng cã nh÷ng khã kh¨ndo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ thuû vùc phøc t¹p, hµng n¨m cã nhiÒu m a b·o,lò, vµo mïa kh« l¹i hay vÞ h¹n h¸n vµ g©y khã kh¨n vµ c¶ nh÷ng thæn th tto lín cho ngµnh thuû s¶n. 2. §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n NghÒ khai th¸c thuû s¶n ®· ®îc h×nh thµnh tõ l©u. Nguån lao ®éngcã kinh nghiÖm ®¸nh b¾t vµ nu«i trång, gi¸ nh©n c«ng th p h¬n so víi khuvùc vµ thÕ giíi. HiÖn nay Nhµ níc ®ang coi thuû s¶n lµ ngµnh kinh tÕ mòinhän do ®ã cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Çu t khuyÕn khÝch ®Ó ®Èy m¹nh sù ph¸ttriÓn cña ngµnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n vµ víng m¾c ®Æt racho ngµnh thuû s¶n níc ta ®ã lµ ho¹t ®éng s¶n xu t vÉn cßn mang tÝnh tùc p, tù tóc, c«ng nghÖ s¶n xu t th« s¬, l¹c hËu, s¶n phÈm t¹o ra ch t l îngcha cao. Nguån lao ®éng tuy ®«ng nhng tr×nh ®é v¨n ho¸ kü thuËt kh«ngcao, lùc lîng ®îc ®µo t¹o chiÕm tû lÖ nhá, hÇu hÕt chØ dùa vµo kinh nghiÖmdo ®ã khã theo kÞp sù thay ®æi cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ nhu cÇu thÞtrêng. Cuéc s«ng cña lao ®éng trong nghÒ vÉn cßn nhiÒu v t v¶, b p bªnhdo ®ã kh«ng t¹o ®îc sù g¾n bã víi nghÒ. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhng vÒ c ¬ b ¶n c ã thÓ kh ¼ng ®Þnh r»ng ViÖ t N am c ã ti Òm n ¨ng d åi d µo ®Ó ph ¸t triÓ n ngµnh thu û s ¶n th µnh m ét ng µnh kinh t quan träng. Õ 3. VÞ trÝ cÒa ngµnh thuû s¶n trong nÒn kinh tÕ quèc doanh Hoµ chung víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ® t níc, ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho ® t níc vµ cã nh÷ng bíc tiÕn nh¶y vät , sím trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ then chèt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. N¨m 2001, tæng s¶n lîng thuû s¶n ®¹t 2.226.900 t n; trong ®ã s¶n lîng khai th¸c thuû s¶n ®¹t 1.347.800 t n, s¶n lîng nu«i trång thuû s¶n vµ khai th¸c néi ®Þa ®¹t 879.100 t n, gi¸ trÞ kim ng¹ch thuû s¶n xu t khÈu ®¹t 1.775,5 triÖu USD, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho h¬n 3,4 triÖu lao ®éng trong c¶ níc. §©y lµ thµnh tùu quan träng cña mét thêi gian dµi ph¸t triÓn kh«ng ngõng, t¨ng trëng c¶ vÒ sè lîng vµ ch t lîng cña ngµnh thuû s¶n. Thuû s¶n lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong suèt nh÷ng n¨m qua, ngµnh thuû s¶n ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn râ rÖt, sau nh÷ng n¨m cïng toµn d©n téc võa x©y dùng miÒn b¾c XHCN võa ® u tranh chèng Mü cøu níc, giµnh ®éc lËp d©n téc, thèng nh t ® t níc, råi sau ®ã bíc vµo mét giai ®o¹n thêi kú suy tho¸i, ngµnh ®· cã nh÷ng b íc tiÕn râ rÖt, tõ chç chØ lµ mét bé phËn kh«ng lín cña kinh tÕ n«ng nghiÖp, tr×nh ®é c«ng nghÖ l¹c hËu ®Õn nay ngµnh ®· cã quy m« ngµy cµng lín, tèc ®é ph¸t triÓn ngµy cµng cao, chiÕm 4-5% GDP (nÕu chØ tÝnh thuû s¶n gåm cã nu«i trång vµ khai th¸c) vµ trªn 10% kim ng¹ch xu t khÈu, s¶n phÈm thuû s¶n ViÖt Nam ®· cã mÆt trªn 80 quèc gia ®a ViÖt Nam thµnh quèc gia ®øng thø 7 vÒ xu t khÈu thuû s¶n vµ Nhµ níc hiÖn t¹i ®· x¸c ®Þnh thuû s¶n sÏ lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ® t níc trong giai ®o¹n tíi. II.thùc tr¹ ng xuÊt khÈu thuû s¶n ë ViÖt Nam 1. Nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc xuÊt khÈu thuû s¶n ë ViÖt Nam a. Tèc ®é t¨ng trëng cao vµ ®ãng gãp lín vµo GDP c¶ níc Xu t khÈu thuû s¶n cã thÓ coi lµ thµnh qu¶ lín nh t cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam, xu t khÈu thuû s¶n ®· gãp phÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ quan träng cña ngµnh thuû s¶n ®èi víi nÒn kinh tÕ ® t níc vµ trªn thÞ trêng quèc tÕ, tõng bíc ®a thuû s¶n trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ViÖt Nam. Kim ng¹ch xu t khÈu cã nh÷ng bíc tiÕn râ rÖt trong nh÷ng n¨m qua, n¨m 1986 gi¸ trÞ xu©t khÈu lµ 0,102 tû USD, n¨m 1992 lµ 0,37 tû USD vµ t¨ng lªn 1,479 tû USD vµo n¨m 2000 vµ 2,397 tû USD n¨m 2004. Trong suèt nhiÒu n¨m liÒn xu t khÈu thuû s¶n ®øng vÞ trÝ thø ba vÒ gi¸ trÞ xu t khÈu cña c¶ níc, riªng n¨m 2004 tôt xuèng thø t sau ngµnh giÇy da, tû träng xu t khÈu thuû s¶n so víi tæng kim ng¹ch c¶ níc ë møc cao trªn díi 10%. Nh vËy hµng n¨m xu t khÈu thuû s¶n cã ®ãng gãp lín vµo kim ng¹ch xu t khÈu c¶ níc. Bµng 1: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu cÒa thuû s¶n so víi kim n¹ ch xuÊt khÈu c¶ níc. §¬n vÞ: TriÖu USDN®m 1996 199 199 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 8GTXKTS 670 776 858, 1 478, 1 77,5 201 4 201 4 21 99 2400 6 6T Ø lÖ t¨ng 21 ,8 1 5,8 1 0,6 1 3,1 20,2 1 3,3 1 3,3 9,2 9,1so víi n ¨m tr -íc (% )KN XK 7255, 91 85 9360 1 1 541 1 5029 1 670 1 670 1 01 73 26003c ¶ níc 9 6 6TS so víi c¶ 9,23 8,4 9,16 8,41 11,83 12,05 12,05 10,90 9,2níc (%) 4 b. C¬ cÊu s¶n phÈm cã sù thay ®æi tÝch cùc ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ ®· gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xu t khÈu, c¬ c u s¶n phÈm xu t khÈu ®· cã nh÷ng thay ®æi tÝch cùc. Con t«m vèn ®îc coi lµ s¶n phÈm xu t khÈu chñ ®¹o cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam. C¸c lo¹i t«n nh: T«m hïm, t«m só ®en, t«m só tr¾ng vµ c¸c lo¹i t«m kh¸c chiÕm gÇn mét nöa kim ng¹ch xu t khÈu thuû s¶n cña ® t níc. Trong n¨m 2003 ViÖt Nam ®· xu t khÈu ®îc 12.489.749 t n t«m c¸c lo¹i, t¨ng 9,8% so víi n¨m 2002. Xu t khÈu t«m chiÕm 47.7% tæng gi¸ trÞ xu t khÈu hµng thuû s¶n, chiÕm 10% kim ng¹ch xu t khÈu t«m trªn toµn thÕ giíi. N¨m 2004 gi¸ trÞ xu t khÈu t«m chiÕm 52% t¨ng 17,3% vÒ gi¸ trÞ vµ 11,8% vÒ khèi lîng. Xu t khÈu c¸ chiÕm vÞ trÝ thø hai trong c¸c s¶n phÈm xu t khÈu thuû s¶n ViÖt Nam. Tû lÖ t¨ng trëng xu t khÈu c¸ ®¹t thµnh tÝch cao nh t trong c¸c s¶n phÈm xu t khÈu n¨m 2004 gi¸ trÞ xu t khÈu c¸ chiÕm 22,8% trong c¬ c u mÆt hµng thuû s¶n xu t khÈu t¨ng 16,2% vÒ gi¸ trÞ, t¨ng 35,5% vÒ khèi lîng so víi n¨m 2003. Sù nh¶y vät nµy lµ do viÖc gia t¨ng xu t khÈu s¶n phÈm c¸ tra vµ c¸ basa, c¸ ngõ vµo thÞ trêng Mü. Riªng c¸ tra vµ c¸ basa chiÕm 12,5% trong tæng kim ng¹ch xu t khÈu toµn ngµnh, s¶n lîng xu t khÈu t¨ng 55% vµ t¨ng 53,75% vÒ gi¸ trÞ so víi n¨m 2003. C¸c mÆt hµng kh¸c nh mùc vµ b¹ch tuéc gi¸ trÞ xu t khÈu chiÕm 6,7% trong kim ng¹ch xu t khÈu toµn ngµnh, t¨ng 40,2% vÒ gi¸ trÞ vµ 32,1% vÒ khèi lîng so víi cïng kú. S¶n phÈm thuû s¶n kh« chiÕm 4,2% trong kim ng¹ch xu t khÈu, t¨ng 32,2% vÒ gi¸ trÞ, t¨ng 52% vÒ s¶n lîng so víi cïng kú n¨m tr- íc. C¸c mÆt hµng kh¸c gi¶m c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. B¶ng 2: Tû träng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cÒa thuû s¶n ViÖt Nam §¬n vÞ: % 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 199 2000 2001 2002 2003 2004 7T«m ®«ng l¹nh 54 45 44 47,8 47,7 52C¸ ®«ng l¹nh 14 16 17 22,9 21,0 22,8Hµng kh« 8 13 11 6,8 3,3 4,2C¸c ®éng vËt th©n 15 7 7 7,1 5,1 6,7mÒmC¸c s¶n phÈm kh¸c 9 19 21 15,4 22,8 13,4 (TÝnh to¸n dùa vµo sè liÖu cña Trung tam tin häc - Bé Thuû s¶n) c. ThÞ trêng xuÊt khÈu ®îc më réng Nhê qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ, ®a d¹ng ho¸ c¬ c u s¶n phÈm vµ n©ng cao ch t lîng, thÞ trêng xu t khÈu cña thuû s¶n ViÖt Nam ®· ®îc më réng h¬n. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n th× v n ®Ò thÞ trêng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m h¬n lóc nµo hÕt, b»ng nh÷ng biÖn ph¸p xóc tiÕn th¬ng m¹i, hcñ ®éng t×m kiÕm b¹n hµng vµ thÞ trêng míi thay v× thô ®éng ngåi chê kh¸ch hµng ®· gióp c¸c doanh nghiÖp më réng thÞ trêng míi, ®ång thêi duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng truyÒn thèng. §Õn nay s¶n phÈm thuû s¶n cña ViÖt Nam ®· cã mÆt t¹i 80 níc vµ vïng l·nh thæ. B¶ng 3: Gi¸ tr Þ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam theo c¸c th Þ tr êng §¬n vÞ: USD NhËt Th Þ tr - Ch©u ¸ Ch©u ¢u M¸ Tæng B¶n êng kh¸c 200 41239617 71782420 30130391 46947291 22365412 1 4786095 6 6 5 2 49 0 200 47550291 9074529 4890349 4659007 256301 78 1 77748575 9 3 65 92 5 4 1 200 4978033 7371 9852 6549773 5374594 2588609 202282091 41 24 66 33 6 2 200 29092581 1 1 67391 3 7776561 5 5828378 431 41 782 21 9957680 7 8 9 70 2 6 3 200 41 3861 34 231 52751 5 6029645 7721 9472 3802280 2400781 1 1 8 0 0 81 4 4 Nguån: Tæng hîp b¸o c¸o gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸c n¨m cña Trung t©m tin häc - Bé Thuû s¶n 2. Nh÷ng mÆt tån t¹ i cÇn khæc phôc cÒa xuÊt khÈu thuû s¶n 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n vµo thùc tÕ xuÊt khÈu thuû s¶n chóng ta cã thÓ thÊy ®îc nh÷ngthµnh c«ng, nh÷ng chuyÓn biÕntÝch cùc gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓnkinh tÕ ®Êt níc. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt NamvÉn cßntån t¹i nhiÒu h¹n chÕ,khã kh¨n nhÊt ®Þnh, trong ®ã ph¶i kÓ®Õn: Thø nhÊt, ®ã lµ thiÕunguån nguyªn liÖu ®¶m b¶o chÊt l îng cho ho¹t®éng chÕbiÕn. ChÕbiÕnthuû s¶n cho xuÊt khÈu phô thuéc rÊt lín vµo nguånnguyªn liÖu, chÊt l îng nguån nguyªn liÖu cã cao th× míi ®¶m b¶o chÊt l îngs¶n phÈmchÕ Õn®¹t yªu cÇu xuÊt khÈu. bi Chñng lo¹i thuû s¶n xuÊt khÈu cßn nghÌo nµn, cha phong phó, chñ yÕulµ t«m, mùc ®«ng l¹nh, c¸ tra vµ c¸c ba sa díi d¹ng th«, míi chØ qua s¬ chÕv× vËy mµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu thÊp, tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈmkh«ng cao,viÖc xuÊt khÈu c¸ s¶n phÈmcao cÊpcã phÇn cha ®îc chó träng. Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ kü thuËt s¶n xuÊt, chÕbiÕnvµ b¶o qu¶n tuycã ®îc c¶i tiÕnnhng vÉn ë tr×nh ®é thÊp so víi c¸c níc cïng xuÊt khÈu kh¸cnh: Th¸i Lan, In®«nªxia, Trung Quèc… Cïng víi ®ã tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lýdoanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕc¶ vÒ kiÕnthøc vµ kinh nghiÖm c¹nh tranhtrªn thÞ tr êng quèc tÕ ®· lµm gi¶m lîi thÕso s¸nh cña xuÊt khÈu thñy s¶nViÖt Nam. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr êng cho xuÊt khÈu thuû s¶n còng cßn nhiÒuyÕukÐm.C«ng t¸c dù b¸o nhu cÇu, nghiªn cøu kü ®Æc ®iÓm,nhu cÇu, truyÒnthèng v¨n ho¸,yªu cÇu tiªu chuÈn kü thuËt cña thÞ tr êng cßn bÞ bá ngálµm h¹n chÕtèc ®é më réng thÞ tr êng. Bªn c¹nh ®ã kinh nghiÖmtrong viÖcgi¶i quyÕt c¸c vô kiÖn vµ tranh chÊpth¬ng m¹i còng cßn nhiÒu h¹n chÕ.VÊn®Ò thÞ tr êng vÉn lµ vÊn ®Ò khã kh¨n cho xuÊt khÈu thuû s¶n níc ta, lµmsao ®Ó kh«ng bÞ mÊt thÞ phÇn vµ ph¸t triÓn më réng ®ã lµ bµi to¸n lín®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ toµn ngµnh thuû s¶n nãi chung. Dokhã kh¨n xuÊt khÈu vµo thÞ tr êng Mü mµ 2 n¨m liªn tiÕp 2003 - 2004 xuÊtkhÈu thuû s¶n ViÖt Namkh«ng ®¹t môc tiªu ®Ò ra, n¨m 2004 kim ng¹ch xuÊtkhÈu thuû s¶n chØ ®¹t 93%kÕho¹ch mÆc dï ®· t¨ng 9,2%so víi n¨m20003. ViÖc x©y dùng, ph¸t triÓn vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu lµ mét ®iÓmyÕulíncña thuû s¶n ViÖt Nam. §©y lµ mét vÊn®Ò mang tÝnh chiÕnl îc vµ cÇn ®îc®Çu t l©u dµi nhng c¸c doanh nghiÖp l¹i cha cã kÕho¹ch vµ ch¬ng tr×nh xóctiÕnth¬ng m¹i trªn thÞ tr êng níc ngoµi. Vµ viÖc mÊtth¬ng hiÖu lµ ®iÒu rÊtdÔ x¶y ra (®iÓnh×nh lµ níc m¾mPhó Quèc). C¸c doanh nghiÖp cßn Ýt thamgia vµo c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó chñ ®éng t×m kiÕmkh¸ch hµng do ®ã nhiÒukhi ®ÓmÊthîp ®ång xuÊt khÈu vµo tay c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §iÒu nµy cÇn®îc nhanh chãng kh¾c phôc ®Ó kh¼ng ®Þnh th¬ng hiÖu thuû s¶n ViÖt Namvµ ph¸t triÓn më réng thÞ tr êng.III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ngµnh xuÊt khÈu thuû s¶n ph¸t triÓn 1. N©ng cao chÊt lî n g vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm Cïng víi viÖc më réng thÞ tr êng viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm còng lµhíng quan träng t¹o thÕgäng k×m cho ngµnh thuû s¶n xuÊt khÈu vµo thÞ tr -êng thÕgiíi. §Çu tiªn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, ®a d¹ng ho¸ vÒ ph¬ng 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thøc chÕbiÕn,®iÒu nµy ®ßi hái hiÓubiÕt rÊt kÜ vÒ c«ng nghÖ chÕbiÕn,®Æc®iÓmphong tôc tËp qu¸n, vÒ nhu cÇu cña tõng thÞ tr êng. TiÕptheo ®ã sÏ lµ®a d¹ng ho¸ vÒ nguyªn liÖu chÕ Õn,t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc m¬ réng vµ thay bi®æi mét c¬ cÊuhµng xuÊt khÈu phï hîp h¬n víi nhu cÇu thÞ tr êng. T¹o ra mét nguån nguyªn liÖu cã chÊt l îng cao. Cã thÓ nãi chÊt l îngnguyªn liÖu thuû s¶n cÇn ®îc ®¶m b¶o ngay tõ kh©u ®¸nh b¾t nu«i trång.Muèn vËy, tr íc hÕt ph¶i x©y dùng hÖ thèng dÞch vô kü thuËt, tuyÓn chän,båi dìng nguån nh©n lùc gióp ngêi nu«i trång cã gièng chÊt l îng tèt, s¹chbÖnh, ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕtiÕp, kh©u nu«i trång thuû s¶n ph¶i theo ®óngquy tr×nh, tr¸nh dÞch bÖnh, tr¸nh sö dông c¸c lo¹i thuèc kh¸ng sinh kh«ngcho phÐp,®¶m b¶o d l îng kh¸ng sinh cho phÐpkhi thu ho¹ch T¨ng cêng sù liªn kÕt chÆt chÏ, h×nh thµnh mèi quan hÖ gi÷a c¸cthnµh phÇn tõ ngêi khai th¸c nu«i trång ®Õnc¸c nhµ chÕbiÕn, th¬ng m¹i, ®Ógi¶m c¸c chi phÝ, b»ng c¸ch ®Çu t cho nghiªn cøu khoa häc, trî gióp c¸c hénu«i trång vèn vµ kü thuËt, vµ khi ®ã c¸c nhµ chÕ Õnvµ xuÊt khÈu sÏ cã ®- biîc nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh chÊt l îng cao th«ng qua c¸c hîp ®ång bao tiªus¶n phÈm. Ngoµi viÖc phÊn®Êugi¶m gi¸ thµnh, ®Ó cã u thÕtrong xuÊt khÈu, viÖc®¶m b¶o chÊt l îng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm theo ®óng tiªu chuÈnHACCCcã tÇm quyÕt®Þnh tíi sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanhnghiÖp cÇn tù hoµn thiÖn n¨ng lùc qu¶n lý, tù gi¸c kiÓmtra vµ thùc hiÖnvÖ sinh an toµn thùc phÈm, chØ cã nh thÕmíi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cñamçi doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng thuû s¶n nãi riªng vµ toµn ngµnh nãi chung. 2. N©ng cao chÊt lî n g ngu å n nh©n lùc vµ tr × n h ®é s¶n xuÊt TÝch luü vèn, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao chÊtl îng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈmlµ tiªu ®Ò cho xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp B¾t ®Çu víi xuÊt ph¸t ®iÓmthÊph¬n c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕgiíi do ®ã tr×nh ®é nguån lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý cßn yÕukÐm.CÇntÝch cùc ®µo t¹o kü thuËt canh t¸c, nu«i trång th«ng qua c¸c líp tËp huÊntrùc tiÕpcho bµ con n«ng d©n, cö c¸c kü s xuèng tËn n¬i híng dÉn kü thuËt.N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸n bé thÞ tr êng, t¹o c¬héi tiÕpcËn häc tËpc¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, tõ ®ã n©ng cao hiÖuqu¶ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng, cung cÊpth«ng tin thÞ tr êng chÝnh x¸cnhÊt, ®eml¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam. Mçi doanh nghiÖp nãi riªng vµ toµn bé ngµnh ph¶i cã ®îc chiÕnl îc côthÓ ®Ó t¨ng cêng xóc tiÕnth¬ng m¹i, giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õnc¸c kh¸ch hµngtrªn toµn thÕgiíi. §ång thêi ph¶i x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu tr¸nh c¸ctr êng hîp bÞ ®¸nh c¾p th¬ng hiÖu nh tr êng hîp ®· x¶y ra víi nø¬c m¾mPhó Quèc. Th¬ng hiÖu sÏ lµ vò khÝ quan träng trong cuéc chiÕnc¹nh tranhv« cïng gay g¾t hiÖn nay. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn Qua ph©n tÝch cã thÓ thÊy ®îc ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam®· cã nhiÒuph¸t triÓn to lín, lµ ngµnh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, do cã lîi thÕvÒ nguån tµinguyªn thiªn nhiªn, nguån nh©n c«ng rÎ. Tuy nhiªn, c¸c yÕu tè nh c¬ së h¹tÇng, tr×nh ®é n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kÐm®· lµm gi¶m søc c¹nhtranh cña c¸c s¶n phÈmthuû s¶n ViÖt Nam trªn thÞ tr êng thÕgiíi. ThÞ tr êng thuû s¶n thÕgiíi ®ang ph¸t triÓn vµ më réng, c¬ héi ph¸ttriÓn cho ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam lµ rÊt lín nhng bªn c¹nh ®ã th¸ch thøccung rÊt nhiÒu. Sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái Nhµ níc, ngµnh vµc¸c doanh nghiÖp cÇn cã sù kÕt hîp ®Ó n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈm, tËndông tèi ®a lîi thÕso s¸nh cña ViÖt Nam, më réng thÞ tr êng thÕgiíi. Qua bµi viÕt nµy cña m×nh, em ®· nªu ra thùc tr¹ng, nh÷ng thuËn lîikhã kh¨n, th¸ch thøc víi xuÊt khÈu thñy s¶n ViÖt Namvµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n®Ó ph¸t huy lîi thÕ,kh¾c phôc khã kh¨n nh»m tËn dông c¬ héi, vît qua th¸chthøc ®a thuû s¶n ViÖt Namph¸t triÓn h¬n trong giai ®o¹n tíi. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tµi liÖu tham kh¶o1. Thuû s¶n ViÖt Nam- Ph¸t triÓn vµ héi nhËp2. ThÞ tr êng xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n - PGS.TS.NguyÔn V¨n Nam3. T¹p chÝ Thuû s¶n c¸c sè n¨m2002 - 2005.4. T¹p chÝ Kinh tÕph¸t triÓn, c¸c sè n¨m2004 - 2005.5. VnExpress- Tin nhanh ViÖt Nam- http://vnexpress.net6. Bé Thuû s¶n - http:// wwww.fistenet.gov.ViÖt Nam 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcLê nã ®Çu.....................................................................................1 i iNéi dung......................................................................................2I. Tæng quan vÒ ngµnh thuû s¶n ë ViÖt Nam...........................21. §iÒu kiÖn tù nhiªn ®Óph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n............................22. §iÒu kiÖn kinh tÕx· héi ®Óph¸t triÓn ngµnh thñy s¶n.....................23. VÞ trÝ cña ngµnh thuû s¶n trong nÒn kinh tÕquèc doanh .............3II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n ë ViÖt Nam ..........................41. Nh÷ng thµnh c«ng trong vÞªc xuÊt khÈu thuû s¶n ë ViÖt Nam .......42. Nh÷ng mÆt tån t¹i cÇn kh¾c phôc cña xuÊt khÈu thuû s¶n............7III. Mét sè biÖn ph¸p ®Óngµnh xuÊt khÈu thuû s¶n ph¸t triÓn .....81. N©ng cao chÊt l îng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm...........................82. N©ng cao chÊt l îng nguån nh©n lùc vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt ............9KÕt luËn ....................................................................................10 10

×