Van luong.blogspot.com a7059

199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com a7059

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a.PhÇn më ®Çut rong suèt chiÒu dµi cña níc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “c«ng x· nguyªn thuû,phong kiÕn, ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa”. nh÷ng ph¬ngthøc s¶n xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vµ cã xu híng bÞ ®µo th¶i,trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña níc ta vµ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph¬ngthøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt níc bíc vµo c¬ chÕ thÞtrêng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc, ®Êt níc ta ®ang tõng ngµy tõnggiê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nhng d ©m cña ph¬ngthøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vµ ®ang hiÖn h÷u trong c¸cthµnh phÇn mµ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhµ níc. ®· vµ ®ang lµm c¶n trë vµk×m h·m sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã nãi riªng vµ nÒn kinh tÕnhµ níc nãi chung.bëi vËy tríc t×nh h×nh ®ã b¾t buéc bÊt kú thµnh phÇnkinh tÕ nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ cã ®ñ søcc¹nh tranh , nhÊt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do aptahiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i biÕt vËn dông lýluËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖpm×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mµ ®· cã mét doanh nghiÖp lµ nhµ m¸yphÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®îc c¬ chÕ thÞtrêng vµ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph¬ngthøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ngîc t×nh thÕ, ®a nhµ m¸ytho¸t khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®a nhµ m¸y ph¸t triÓn línm¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®a raviÖc : “VËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸yphÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ngÓ. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµcÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña em gåm cã néi dung nh sau : ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quanhÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. Ch¬ng ii :ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝ ch níc- bang®Ìn r¹ ng ®«ng tríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng Ch¬ng iii: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝ ch n-íc – bãng ®Ìn r¹ ng ®«ng. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh kháithiÕu sãt. kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi cña em ®îchoµn thiÖn h¬n . em xin c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· giópem hoµn thµnh tèt bµi tiÓu nµy. b.phÇn néi dung 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã.I . lùc lîng s¶n xuÊt 1. thÕ nµo lµ lùc lîng s¶n xuÊt ? lùc lîng s ¶n xu Êt biÓ u hiÖn m èi quan h Ö gi÷a ngêi víi tù nhiªn .tr×nh ®é c ña lùc lîng s ¶n xu Êt thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh ph ôc tù nhiªn c ñalo µi ngêi . ®ã lµ k Õt qu ¶ c ña n ¨ng lùc th ùc tiÔ n c ña con ngêi trong qu ¸tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra c ña c ¶i vË t ch Êt, b ¶o ®¶m cho s ù tånt¹i vµ ph ¸t triÓ n c ña lo µi ngêi. 2. c¸c thµnh phÇn cña lùc lîng s¶n xuÊt. a. ngêi lao ®éng b. t liÖu s¶n xuÊt: • ®èi tîng lao ®éng • t liÖu lao ®éng + c«ng cô lao ®éng + nh÷ng t liÖu lao ®éng kh¸c cÇn thiÕt cho b¶o qu¶n vËn chuyÓn 3. vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng. ®Ó hiÓu hÕt ®îc vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng th× tríchÕt chóng ta cÇn ph¶i hiÓu t liÖu lao ®éng lµ g×? t liÖu lao ®éng lµ vËt thÓ hay phøc hîp cña vËt thÓ mµ con ngêi®Æt gi÷a m×nh víi ®èi tîng lao ®éng. chóng dÉn truyÒn tÝch cùc sù t¸c®éng cña con ngêi vµo ®èi tîng lao ®éng. chÝnh v× thÕ mµ c«ng cô lao ®éng lµ hÖ thèng x ¬ng cèt vµ b¾pthÞt cña s¶n xuÊt . trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng lu«n lu«n®îc c¶i tiÕn . v× vËy nã “lµ yÕu tè ®éc nhÊt vµ c¸ch m¹ng nhÊt tronglÞch sö s¶n xuÊt” Bëi vËy cã thÓ nãi r»ng tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t liÖu lao ®éng mµchñ yÕu lµ c«ng cô lao ®éng lµ thíc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cñaloµi ngêi . lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lµ tiªuchuÈn ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i kinh tÕ. 4. vai trß quan träng cña ngêi lao ®éng. Chóng ta ®· biÕt ®Õn vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng®èi víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thêi®¹i kinh tÕ .Th× bªn c¹nh ®ã yÕu tè kÕt hîp víi c«ng cô lao ®éng lµ lao®éng cña con ngêi cã vai trß v« cïng quan träng. bëi chÝnh con nguêi víitrÝ tuÖ , kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó chÕ t¹o ra t liÖu lao ®éng vµ södông nã ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng thÕ ngêi lao ®éng cã tr×nh®é khoa häc kü thuËt cao ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña mäi thêi ®¹i kinhtÕ. V× vËy cho dï t liÖu lao ®éng cã ý nghÜa lín lao ®Õn ®©u th×còng kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông kh«ng thÓ trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊtcña x· héi chÝnh v× vËy mµ lª nin viÕt: 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 “Lùc lîng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn nh©n lo¹i lµ c«ng nh©nlµ ngêi lao ®éngÓ.II. Quan hÖ s¶n xuÊt : 1. thÕ nµo lµ quan hÖ s¶n xuÊt ? quan hÖ s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nhs¶n xuÊt . 2. c¸c yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt . • quan hÖ vÒ t liÖu s¶n xuÊt • quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý • quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng 3.vai trß cña mçi yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt a. quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt trong ba yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt th× quan hÖ së h÷u vÒ t liÖus¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c quan hÖ kh¸c. bëi cãhai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t liÖu s¶n xuÊt ®ã lµ së h÷u t nh©n vµsë h÷u x· héi ®©y lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ hiÖn thùc gi÷a ngêi víi ngêitrong x· héi. b. quan hÖ tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt th× hai yÕu tè nµy cã vai trß quan tränggãp phÇn cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt vµ nã còng cã thÓ lµm biÕn d¹ng quanhÖ së h÷u. nãi tãm l¹i hÖ thèng quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ trong mçih×nh th¸i kinh tÕ- x· héi quyÕt ®Þnh b¶n chÊt vµ bé mÆt cña h×nh th¸ikinh tÕ- x· héi Êy.III. mèi quan hÑ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt va quan hÖ s¶n xuÊt Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo cña x· héi th× lùc lîng s¶n xuÊt vµ quanhÖ s¶n xuÊt lu«n lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt chóng tån t¹ikh«ng t¸ch råi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau. h×nh thµnh quyluËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ngêi, quy luËt vÒ sù phïhîp víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lao ®éng cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng kü thuËt tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm,kü n¨ng lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng trongx· héi. Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt cµng cao th× ph©n c«ng lao ®éngcµng thÓ hiÖn râ rµng. cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , quanhÖ s¶n xuÊt còng h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tr×nh ®é cñalùc lîng s¶n xuÊt. Sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸ttriÓn m¹nh mÏ . nhng lùc lîng s¶n xuÊt thêng ph¸t triÓn nhanh, cßn quan hÖs¶n xuÊt cã xu híng t¬ng ®èi æn ®Þnh. Khi lùc lîng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓnlªn mét tr×nh ®é míi , quan hÖ s¶n xuÊt cò kh«ng cßn phï hîp víi nã n÷a,trë thµnh chíng ng¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nã. sÏ n¶y sinh m©u thuÉngay g¸t gi÷a hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn kh¸ch quan®ã tÊt yÕu ®ã dÉn ®Õn viÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕb»ng mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368xu Êt, m ë ®êng cho lùc lîng s ¶n xu Êt ph ¸t triÓ n.ViÖc xo ¸ b á quan h Ö s ¶nxu Êt c ò, th ay th Õ b »ng quan h Ö s ¶n xu Êt m íi c òng c ã ngh Üa lµ s ù d iÖtvong c ña ph¬ng th øc s ¶n xu Êt ®· lçi th êi vµ s ù ra ®êi c ña m ét ph¬ngth øc s ¶n xu Êt m íi. Trong x · h éi c ã giai c Êp ®èi kh ¸ng m ©u thu Én gi÷a lùclîng s ¶n xu Êt m íi vµ quan h Ö s ¶n xu Êt lç i th êi lµ c ¬ s ë kh ¸ch quan c ña c ¸ccu éc ®Êu tranh giai c Êp, ®ång th êi c òng lµ ti Òn ®Ò tÊ t yÕu c ña c ¸ccu éc c¸ch m ¹ng x · h éi.Ch¬ng II: ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝ ch níc – bãng ®Ìnr¹ ng ®«ng tríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêngI . ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc c¬ chÕ th Þ tr êng Nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®îc s¶n xuÊt vµ ®i vµoho¹t ®éng tõ n¨m 1961. trong mét thêi gian dµi, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinhtÕ theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nªn s¶n phÈm cña nhµ m¸y thuécdiÖn b¸n hµng ph©n phèi, Nªn kh«ng gay khã kgh¨n vÒ tiªu thô s¶n phÈm. 1.lùc lîng s¶n xuÊt. ®Êt níc ta võa míi tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt lªn ®· lµmcho nÒn kinh tÕ bÞ suy kiÖt trÇm träng. Nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng l¾m b¾ts¶n phÈm cña ngêi d©n kh«ng cao v¶ l¹i còng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó l¾mb¾t s¶n phÈm cña c¸c níc kh¸c, trong khu vùc l¹i võa rÎ l¹i chÊt nh hµngho¸ cïng lo¹i cña trung quèc lªn chñ yÕu lµ: “ngêi viÖt nam dïng hµngviÖt namÓ. h¬n n÷a t liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ trang thiÕt bÞ m¸ymãc cò kü, l¹c hËu chØ cho ph–p t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã: “chÊt lîngkh«ng cao, mÉu m·, gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña ngêid©nÓ. mÆt kh¸c ngßi lao ®éng cha cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®a phÇn hächØ lµ c«ng nh©n, n«ng d©n cha quen s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chØ cã métsè rÊt Ýt ngêi cã tay nghÒ. v× vËy hai yÕu tè ngêi lao ®éng, vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc naychØ cã thÓ phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta thêi ®ã mµ th«i. 2. quan hÖ s¶n xuÊt díi sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ tËp trung bao cÊp cña nhµníc th× kh«ng riªng g× nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng mµ c¸c nhµm¸y kh¸c còng trong ®iÒu kiÖn nh vËy. ®îc sù bao bäc cña nhµ níc tõ kh©u ph©n phèi cho tíi tiªu thô s¶nphÈm.chÝnh h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi nµy ®· kh«ng g©y khã kh¨n g×cho viÖc tiªu thô. H¬n n÷a v× nhµ níc qu¶n lý nªn kh«ng cã sù së h÷u tnh©n ë ®©y mµ chØ cã quan hÖ së h÷u nhµ níc t liÖu s¶n xuÊt. MÆt kh¸c vÒ tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y qu¸ cång kÒnh ®å sè vÒsè lîng c¸n bé, c«ng nh©n mµ kh«ng cã h×nh thøc tinh gi¶n bé m¸y s¶nxuÊt. V× thÕ mµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ®©y chØ lµ nh©n tè bÞ ®éng d íi sùqu¶n lý cña nhµ níc, sè lîng tËp thÓ th× ®«ng nhng søc m¹nh tËp thÓ th×kh«ng cã mµ søc m¹nh c¸ nh©n th× cµng kh«ng cã. chÝnh v× vËy mµ c¶ hai yÕu tè lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶nxuÊt chØ cã thÓ ®¸p øng ®ßi hái tríc m¾t cña nh©n d©n ta vÒ sù thiÕuthèn s¶n phÈm mµ cha kÓ ®Õn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi d©n. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368II. ph¬ng thøc s¶n xuÊt sau c¬ chÕ thÞ trêng T õ 1 980-1 990 sau khi chuyÓ n sang c ¬ ch Õ th Þ tr êng díi s ù trµnng Ëp c ña s ¶n ph Èm c ña níc ngo µi ®Æc biÖt lµ c ña trung qu èc vÒ “ chÊtlîng cao, mÉu m· ®Ñp vµ gi¸ thµnh rÎÓ th× s¶n phÈm cña nhµ m¸y kh«ngcßn ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi d©n. lªn kinh tÕ cña nhµ m¸y ®· trë lªnthua lç nhiÒu lóc ®· ph¶i ngõng ho¹t ®éng mét thêi gian dµi (6 th¸ng liÒn)lµm cho c«ng nh©n vµ c¸n bé nhµ m¸y trë lªn bi quan dÉn tíi mÊt ®oµnkÕt néi bé. 1.lùc lîng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nµy th× víi c«ng nh©n chñ yÕu lµ n«ng d©n , qu©nnh©n kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n. v× vËy mµ tay nghÒ vµ tr×nh ®écña c«ng nh©n kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ãi hái cña s¶n xuÊt n÷a. h¬n n÷a m¸y mãc qu¸ cò l¹c hËu kh«ng cho ph–p t¹o ra nh÷ng s¶nphÈm “cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp, hÊp dÉn ,gi¸ rΔ . v¶ l¹i nhiªn liÖus¶n xuÊt thÊp, cã chÊt lîng k–m nh d©y tãc bãng ®Ìn , dÉn tíi tuæi thäng¾n, kh¶ n¨ng gi÷ nhiÖt cña phÝch níc rÊt k–m. Do vËy mµ s¶n phÈmkh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi d©n . tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã ®·®a s¶n phÈm cña nhµ m¸y tíi chç kh«ng cã søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹inhËp (trung quèc) ®ang trµn ngËp thÞ trêng khi ®ã . 2.quan hÖ s¶n xuÊt sau khi nhµ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng bëi nhËn thÊy c¬chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp kh«ng cßn phï hîp n÷a.h×nh thøc b¸n hµngph©n phèi ®· bÞ xo¸ bá vµ kh«ng cßn tån t¹i n÷a,®· ®a nhµ m¸y vµo t×nhtr¹ng ph¶i tù t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm, ph¶i tù vËn ®éng ®Ó tån t¹i .h¬nn÷a bé m¸y s¶n xuÊt lín víi sè lîng lín c«ng nh©n vµ c¸n bé cã tay nghÒkh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt . chÝnh v× vËy mµ khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n nhµ m¸y r¬i vµo t×nhtr¹ng lµm ¨n thua lç k–o dµi (n¨m 1960 lµ 16 tû ®ång) nãi tãm l¹i nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi thùc tr¹ng nhµ m¸y lµm ¨n thualç lµ do lùc lîng s¶n xuÊt chØ cho ph–p t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¸pøng ®îc nhu cÇu ngêi d©n “do tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ngcao”. quan hÖ s¶n xuÊt víi “ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n qu¸ nhiÒu kh«ngcã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao”. ChÝnh hai thµnh phÇn nµy ®· lµm cho nhµ m¸y bÞ lung lay trongt×nh tr¹ng ®ãng cöa tríc c¬ chÕ thÞ trêng . Ch¬ng III: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝ ch níc –bãng ®Ìn d¹ ng ®«ng .I .øng dông lùc lîng s¶n xuÊt 1. ngêi lao déng tríc t×nh h×nh ®ã nhµ m¸y d· quyÕt ®Þnh ®µo t¹o l¹i ,båi dìng n©ngcao tr×nh ®é vµ kü n¨ng chuyªn m«n cho nh÷ng c«ng nh©n cßn l¹i ë nhµm¸y. ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc cã tr×nh ®é cao - ®a lao ®éng ra níc 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngo µi ®Ó h äc h ái ti Õp thu kinh nghiÖm qu ¶n lý, ®iÒu h µnh s ¶n xu Êt kinhdoanh 2. t liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ viÖc øng d ông c «ng ngh Ö s ¶n xu Êt vµ trang th iÕ t b Þm ¸y m ãc ph ï h îp víi ®iÒu kiÖn s ¶n xu Êt, tr×nh ®é lao ®éng nguyªn li Öutrong níc, ®Èy m ¹nh ph ¸t triÓ n ph ¸t huy s ¸ng kiÕn c ¶i ti Õn k ü thu Ët vµos ¶n xu Êt vµ qu ¶n lý ®Ó n ©ng cao ch Êt lîng h ¹ gi¸ th µnh s ¶n ph Èm , c ¶iti Õn m Éu m · h µng ho ¸ , tÊ t yÕu ph ¶i ®æi m íi m ¸y m ãc th iÕt b Þ vµ c «ngngh Ö s ¶n xu Êt. nh Êt lµ viÖc nh µ m ¸y ®· quyÕt ®Þnh m ua vµ s ö d ông c ¸cth iÕ t b Þ hiÖn ®¹i nh Êt c ña trung qu èc ®Ó c ã s øc c ¹nh tranh víi h µng ho ¸c ïng lo ¹i c ña níc ngo µi ®ang trµn ng Ëp th Þ tr êng n éi ®Þa ( nh Êt lµ h µngtrung qu èc) ®ang lµm lòng ®o ¹n th Þ tr êng viÖt nam . M Æt kh ¸c nh µ m ¸y®· tæ ch øc huy ®éng vèn m ét c ¸ch s ¸ng t¹o , viÖc m ua d©y tru yÒn c «ngngh Ö cao, th iÕ t b Þ hiÖn ®¹i ®ßi h ái ph ¶i c ã ngay m ét s è vèn rÊ t lín m µnh µ m ¸y trong t×nh tr¹ng nh vËy n ªn viÖc vay vèn ng ©n h µng rÊ t kh ãkh ¨n vµ ph øc t¹p . do vËy m µ nh µ m ¸y ®· quyÕt ®Þnh ®Ó c «ng nh ©n th amgia ®ãng g ãp ý kiÕn. ch Ýnh v× vËy m µ ngu ån vèn c ña nh µ m ¸y ®îc tÝch lu ü tõ qu ü khenth ëng, vµ s è tù c ã c ña c «ng nh ©n cha d ïng ®Õn cho c«ng ty vay. V× th Õm µ trong m ét th êi gian ng ¾n n ¨m 1 994 c«ng ty ®· c ã m ét s è vèn rÊ t lín20 tû ®ång ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®æi m íi m ¸y m ãc, th iÕt b Þ, d©ytru yÒn c «ng ngh Ö cao. (n¨m 1 992 lµ c«ng ty ph Ých níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng )II quan hÖ s ¶n xuÊ t Nh µ m ¸y ®· ph ¸t huy trÝ tôª tËp thÓ , c ñng c è tæ ch øc s ¾p x Õp b ém ¸y s ¶n xu Êt tinh gi¶n b é m ¸y c ¸n b é, c «ng nh ©n ® îc ch än lµm kh ©u “®étph¸”.L·nh ®¹o nhµ m¸y ®· nhanh chãng gi¶m sè c¸n bé vµ c«ng nh©n cãtr×nh ®é vµ tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Nhng viÖctinh gi¶n bé m¸y lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Ó tr¸nh x¶y ra th¾cm¾c cã thÓ dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé, còng nh tr¸nh tinh gi¶n mét c¸chth« b¹o mµ l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· tæ chøc “ héi nghÞ diªn hång” ®Ó b¸o c¸otríc ®¶ng viªn vµ quÇn chóng vÒ t×nh h×nh khã kh¨n cña nhµ m¸y chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i gi¶m bítsè lîng c¸n bé , c«ng nh©n ®Ó cñng cè bé m¸y gi¶m nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖuqu¶ vµ ®Ò nghÞ mäi c«ng nh©n c¸n bé trong nhµ m¸y cã thÓ hiÕn kÕ ®Ógi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng ph¬ng ph¸p dùa vµo trÝ tuÖ tËp thÓ.sau c¸cbuæi th¶o luËn con sè ngêi t×nh nguyÖn xin nghØ viÖc lªn tíi 680 ng-êi .bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt tíi nhµ m¸y ®Òu hoµn toµn míi ®· t¹o tiÒn ®Òcho sù ®æi míi cña c¸c viÖc tiÕp theo.chØ víi viÖc chñ tr ¬ng vµ biÖn ph¸pcñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y, gi¶m bít lao ®éng nh trªn. ®· ®a nhµm¸y tho¸t khái sù khñng ho¶ng trÇm träng vµ ®a nhµ m¸y ngµy cµng tiÕncao vµ xa h¬n.III. kÕt qu¶ ®¹ t ® îc cña nhµ m¸ y ph Ý ch n íc – bãng ®Ìn R¹ ng ®«ng Víi viÖc øng dông thµnh c«ng c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶nxuÊt míi. Lµ lùc lîng s¶n xuÊt víi m¸y mãc trang thiÕt bÞ cao, vµ c¸n béc«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Quan hÖ s¶n xuÊt ®îc ®iÒu 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ch Ønh sao cho ph ï h îp víi nh µ m ¸y vµ c ¬ ch Õ th Þ tr êng, ®· ®a nh µ m ¸y tíinh ÷ng th µnh c «ng bíc ®Çu. N ¨m 1 994: c«ng ty víi • doanh thu t¨ng : 1 1 lÇn • nép ng ©n s ¸ch nh µ níc t¨ng : 33 lÇn • l·i(7 tû ®ång )so víi n ¨m 1 990 lµ ( lç 1 6 tû ®ång) • thu nh Ëp b ×nh qu ©n theo ®Çu ngêi t¨ng: 5,5 ngêi vµ c ø nh vËy vÞ trÝ c ña c«ng ty ng µy c µng ®îc c ñng c è, ®øngv÷ng vµ tån t¹i l©u d µi trªn th Þ tr êng vÞª t nam th ¸ng 1 n ¨m 1 999 t¨ng so víi n ¨m 1 990 nh sau: • gi¸ trÞ tæng s ¶n lîng : 5,96 lÇn • doanh thu ti ªu th ô : 1 4,73 lÇn • nép ng ©n s ¸ch nh µ níc: 63,96 lÇn • thu nh Ëp b ×nh qu ©n : 9, 06 lÇn • vèn kinh doanh : 1 1 ,75 lÇn nh vËy tõ ch ç c ã nguy c ¬ b Þ ®ãng c öa, sau 1 0 n ¨m nh µ m ¸y ph Ýchníc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· trë th µnh m ét c«ng ty lín m ¹nh c ã ti Õngtrong vµ c ¶ ngo µi níc. T õ ch ç m ét doanh nghiÖp b ªn b ê vùc ph ¸ s ¶n nh ph Ých níc – B ãng ®Ìn r¹ng ®«ng, ®· kh «i ph ôc l¹i vÞ th Õ c ña m ×nhnh ê vµo ®æi m íi tæ ch øc trong nh µ m ¸y, tr×nh ®é ngêi lao ®éng ®îcchuyªn m «n cao. ¸p d ông m ¸y m ãc hiÖn ®¹i cho n ¨ng xu Êt vµ ch Êt lîng m Éum ·®Ñ p ®· ®a doanh nghiÖp tån t¹i lín m ¹nh ®Ó ®ñ s øc chiÕm lÜnh th Þ tr -êng viÖt nam . c. phÇn kÕt luËn B »ng th ùc tÕ hiÖn nay c ña c«ng ty ph Ých níc- bãng ®Ìn r¹ng ®«ngch óng ta ®· biÕt ®îc nh ÷ng k Õt qu ¶ ®¸ng tù h µo m µ c«ng ty ®· ®¹ t®ù¬c. nh ê s ù nhanh trÝ c ña l·nh ®¹o nh µ m ¸y, ®· l¾m b ¾t ®îc c ¬ ch Õth Þ tr êng ®Ó nh µ m ¸y c ã ®ñ s øc tån t¹i vµ c ¹nh tranh. Nh µ m ¸y ®· vËn d ông th µnh c «ng lý lu Ën ph¬ng th øc s ¶n xu Êt trongtri Õ t h äc vµo th ùc tÕ th ùc tr¹ng c ña nh µ m ¸y tr íc ngìng c öa c ña c ¬ ch Õth Þ tr êng vµ ®· ®¹ t ®îc nh ÷ng th µnh c «ng kh «ng ph ¶i m ét doanh nghiÖpn µo c òng c ã thÓ ®¹ t ®îc. ®ã lµ nh ÷ng ti ªu th øc c ã thÓ tho ¶ m ·n ®îc b Êtc ø m ét kh ¸ch h µng kh ã tÝnh n µo vÒ “chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶ phï hîptói tiÒn cña ngêi tiªu dïng”. Theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n em: NÕu bÊt cø mét thµnh phÇn kinh tÕ nµo biÕt vËn dông lý luËn cñaph¬ng thøc s¶n xuÊt mét c¸ch cã s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn nÒn s¶n xuÊt cñadoanh nghiÖp m×nh . Trªn c¬ së kinh nghiÖm cña nhµ m¸y phÝch níc – bãng®Ìn r¹ng ®«ng, th× ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp ®ã sÏ vît qua ®îcnh÷ng “th¸ch thøc vµ khã kh¨nÓ tríc ngìng cöa cña c¬ chÕ thÞ trêng. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Vµ ®Æc biÖt lµ khi viÖ t nam ®ang ra nh Ëp kh èi m Ëu d Þch tù do “ apta”hiÖn nay. Môc lôca. phÇn më ®Çu......................................................................................1b. phÇn néi dung.....................................................................................2c h¬ngI: c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖgi· c¸c thµnh phÇn ®ã..............................................................................................2I. lùc lîng s¶n xuÊt .....................................................................................2 II. quan hÖ s¶n xuÊt................3III. mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ....................4c h¬ngII: ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝ ch níc – r¹ ng ®«ngtríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng..............................................................................5I. ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc c¬ chÕ thÞ trêng............................................5 II. ph¬ng thøc s¶n xu¸t sau c¬ chÕ thÞ trêng..........................6c h¬ngIII: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝ ch níc –bãng ®Ìn r¹ ng ®«ng................................................................................................7I: øng dông lùc lîng s¶n xuÊt.......................................................................7II: øng dông quan hÖ s¶n xuÊt.....................................................................8III: kÕt qu¶ ®îc ë nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng hiÖn nay.........9C. phÇn kÕt luËn..................................................................................10 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tµi liÖ tham kh¶ o u 1. Gi¸o tr×nh triÕt häc m¸c-lªnin do th¹c sü.PGS ph¹m v¨n duyªn vµnhµ gi¸o nguyÔn®¨ng quang chñ biªn xuÊt b¶n th¸ng 1n¨m2002 2. nh÷ng t×nh huèng trong kinh trong kinh doanh vµ qu¶n lý (viÖnnghiªn cøu qu¶n lý vµ kinh doanh – t r êng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh hµnéi) xuÊt b¶n n¨m2002 9

×