Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van luong.blogspot.com 50737

340 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van luong.blogspot.com 50737

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ngµy nay khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, giao th«ng ®· trë thµnh métvÊn ®Ò v« cïng quan träng cña ViÖt nam. §Æc biÖt ë c¸c thµnh phè lín nhHµ néi, H¶i phßng , TP Hå ChÝ Minh..C¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ngµycµng nhiÒu trong khi c¸c tuyÕn ®êng ®ang trë nªn xuèng cÊp trÇm träng. V×vËy sè lîng c¸c tai n¹n giao th«ng ngµy cµng gia t¨ng. Vµo c¸c giê cao ®iÓmt¾c ®êng x¶y ra liªn tôc ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn ®êi sèng x· héi. VËy lµmthÕ nµo ®Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn giao th«ng hiÖn nay? Xe buýt trëthµnh mét gi¶i ph¸p ®¸ng tin cËy. Trong bµi tiÓu luËn nµy cña m×nh, b»ng c¸c kiÕn thøc triÕt häc em xintr×nh bµy ®Ò tµi “Qua nguyªn lý ph¸t triÓn ph©n tÝ ch vai trß cña xebuý t víi thùc tr¹ ng giao th«ng ë Hµ néi hiÖn nayÓ. §Ò tµi trªn tuy ®· ®îc nghiªn cøu , song do thêi gian h¹n hÑp vµtr×nh ®é cña em cha chuyªn s©u nªn ®Ò tµi cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt . Mongc¸c thÇy c« gióp ®ì , chØ b¶o tËn t×nh ®Ó ®Ò tµi ®îc më réng vµ hoµnthiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Néi dung chÝ nh 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng I: Xe bu ý t, vai trß quan träng cña nã víi thùc tr¹ ng giaoth« ngë Hµ néi hiÖn nay. I. Kh¸i niÖm xe buýt: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xe buýt . 1. Nguyªn lý ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn lµ mét cÆp ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó kh¸i qu¸t xu híng vËn®éng tiÕn lªn tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ kÐm hoµn thiÖn®Õn hoµn thiÖn h¬n. Néi dung cña nguyªn lÝ ph¸t triÓn: VËn ®éng cã thÓ diÔn ra theonhiÒu khuynh híng kh¸c nhau, cßn ph¸t triÓn lµ mét khuynh híng cña sù vËn®éng trong ®ã c¸c sù vËt hiÖn tîng n¶y sinh nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ chÊt. Sù ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt, hiÖn tîng lµ qu¸ tr×nh tù th©n vµ kh¸chquan. §ã lµ sù ph¸t triÓn cña c¸c d¹ng vËt chÊt. Sù ph¸t triÓn cña ý thøc, tduy lµ mét qu¸ tr×nh chñ quan, ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kh¸ch quan. Sù ph¸ttriÓn cã tÝnh phæ biÕn c¶ trong tù nhiªn, x· héi vµ trong c¶ t duy. Nguyªn lÝ ph¸t triÓn lµ c¬ së lÝ luËn cho quan ®iÓm lÞch sö cô thÓkhi xem xÐt sù vËt. Quan ®iÓm lÞch sö ®ßi hái ph¶i xem xÐt sù vËt trong c¶qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ë mçi thêi ®iÓm cô thÓ víi nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ. X¸clËp quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ sù ph¸t triÓn lµm c¬ së cho nhËnthøc vµ hµnh ®éng ®óng vÒ sù ph¸t triÓn 2. Kh¸i niÖm xe buý t: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn . a.Kh¸i niÖm Xe buýt lµ mét ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, ®îc sö dông ®Óphôc vô cho viÖc ®i l¹i cña mäi tÇng líp nh©n d©n. Nã ®i theo nh÷ng tuyÕn ®-êng nhÊt ®Þnh . Mäi ngêi cã thÓ ®i xe buýt b»ng hai h×nh thøc: vÐ th¸ng hoÆc tr¶tiÒn trùc tiÕp .b.Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xe buýt. Xe buýt ra ®êi vµo nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ 17 t¹i Anh. Ban ®Çu nã ® îcsö dông cho viÖc ®i l¹i cña c¸c c«ng nh©n trong c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. Saunµy xe buýt ®uîc n©ng cÊp hoµn thiÖn vµ tiÖn Ých h¬n. Nã trë thµnh métph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng . Tríc ®©y nã chØ lµ mét chiÕc xe cßn th« s¬ cò kÜ, cïng víi sù ph¸ttriÓn cña khoa häc kÜ thuËt c¸c nhµ s¸ng chÕ ®· tõng bíc hoµn thiÖn h¬n chiÕcxe buýt ®Ó nã ®¸p øng ®îc nhu cÇu giao th«ng cña mäi ngêi. ChiÕc xe buýt hai 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tÇng víi trang th iÕ tb Þ tù ®éng ®ang lµ chiÕ cxe bu ýt c ¶i tiÕ n nh Êt vµ hiÖn®¹i nh Êt. Xe bu ýt du nh Ëp vµo ViÖt nam nh ÷ng n ¨m cu èi thÕ k Ø 20, xu Êt hiÖn®Çu ti ªn ë th µnh ph è H å Ch Ý Minh. Ban ®µu xe bu ýt cha nh Ën ®îc s ù quant©m c ña ngêi d ©n v× n ã cha th ùc s ù c Çn th iÕ tvíi nhu c Çu ®i l¹ i c ña ngêi d ©nViÖt Nam trong giai ®o ¹n n µy. Trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y khi kinh t x · h éi ®· c ã nhiÒu th ay ®æi. ÕM Ët ®é th am gia giao th «ng ng µy c µng nhiÒu trong khi c ¸c ®êng ph è c ßnch Ët hÑ p th × xe bu ýt trë th µnh m ét ph¬ng ti Ön ®i l¹i ti Ön Ých. H iÖn nay Nh µ níc ®ang khuyÕ n kh Ých m äi ngêi th am gia giao th «ngc «ng c éng ®Ó gi¶m b ít viÖc s ö d ông xe c ¸ nh ©n g ©y ¸ch t¾c giao th «ng m çingêi ë c ¸c ®êng ph è H µ n éi. H µ n éi c ã 41 tu yÕ n xe bu ýt ph ôc li ªn tôc tõ 5h-22h h µng ng µy, c ø 1 5ph ót l¹ i c ã m ét tu yÕ n xe tíi bÕ n.§èi tîng ph ôc vô ch ñ yÕ u lµ h äc sinh, sinh viªn,c «ng nh ©n viªn ch øc. M çi ng µy xe bu ýt H µ n éi ph ôc vô cho h µng tr¨m l î t ngêi.Ngo µi xe ch ¹y trong n éi b é th µnh ph è, c «ng ty xe bu ýt H µ n éi ®· m ë th ªm nhiÒutu yÕ n ch ¹y ®Õ n m ét s è tØnh l©n c Ën nh H µ n éi ÐH µ T ©y. H µ n éi Ð B ¾c Ninh.H µ n éi ÐHng Yªn … .vµ c ¶ nh ÷ng tu yÕ nxe bu ýt b ¾c- nam ph ôc vô nhu c Çu ®i l¹ingµy c µng t¨ng c ña ngêi d ©n. Xe bu ýt H µ n éi ng µy nay ®· ®îc trang b Þ nh ÷ng trang th iÕ tb Þ hiÖn®¹i nh: c öa ®ãng m ë tù ®éng, ®iÒu h ßa kh «ng kh Ý..D o c ¸c bÕ n xe bu ýt ® îcx ©y d ùng ë h Çu kh ¾p c ¸c ®êng ph è n ªn giao th «ng xe bu ýt kh ¸ thu Ën ti Ön víingêi d ©n ®Æc biÖt lµ h äc sinh, sinh viªn. H Çu nh ë tÊ t c ¶ c ¸c tr êng ®¹i h äccao ®¼ng trªn ®Þa b µn H µ n éi ®Òu c ã c ¸c tu yÕ nxe bu ýt. V× vËy sinh viªn lµlîng kh ¸ch ch ñ yÕ u. C ã kho ¶ng g Çn 1 6% sinh viªn ®i h äc b »ng ph¬ng ti Ön n µy.Theo tæng c «ng ty VËn t¶i H µ n éi n ¨m 2000 m íi c ã 1 2 tri Öu l î t kh ¸ch ®i xebu ýt, song con s è n µy ®· t¨ng lªn 285 tri Öu lî t vµo n ¨m 2004. §©y lµ m inhch øng râ rµng nh Êt ®Ó th Êy r»ng xe bu ýt ®ang ng µy c µng trë n ªn ph æ biÕ n. C ïng víi m øc gi¸ kh ¸ ph ï h îp : 3000® ( d íi 25km ), 4000® (tõ25km - 30km ), vµ 5000®( trªn 30km ) . VÐ th ¸ng 50000® víi sinh viªn, 80000®víi c «ng nh ©n viªn ch øc. Víi viÖc t¨ng 66,7% m øc gi¸ nh trªn ®· t¹o ra nhiÒu ýkiÕ nkh ¸c nhau, song trong th êi ®iÓm gi¸ ti ªu d ïng t¨ng cao nh hiÖn nay, ®ã lµm ét th ay ®æi ®óng. §©y lµ th êi c Çn th iÕ t®Ó t¨ng gi¸ m íi. Ngh µnh tµi ch Ýnh®· tÝnh to ¸n m øc ®iÒu ch Ønh theo thu nh Ëp c ña ngêi d ©n ®Ó t¹o ra m øc gi¸ph ï h îp víi tõng lo ¹i ®èi tîng. ViÖc t¨ng gi¸ xe bu ýt ®· gi¶m b ï lç cho th µnh ph è.B ×nh qu ©n m çi n ¨m H µ n éi b ï lç tõ 50-90 tû ®ång, n ¨m 2004 lµ 1 09 tû ®ång. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch Êt lîng ph ôc vô c ña xe bu ýt ®ang ng µy c µng ®îc n ©ng cao. Víi ®éingò nh ©n viªn kinh nghiÖm tËn t×nh xe bu ýt H µ n éi ®ang trë n ªn ho µn th iÖnh ¬n. Ch Ýnh quyÒn th µnh ph è H µ n éi ®ang cho kh ëi c «ng x ©y d ùng nh ÷ngtu yÕ n ®êng d µnh ri ªng cho xe bu ýt ®Ó h ¹n chÕ t¾c ngh Ïn giao th «ng vµo giêcao ®iÓm nh : Kim M ·, C Çu G iÊy, NguyÔn T r·i. Trong nh ÷ng s ù kiÖn quan träng c ña ®Êt níc th êi gian qua xe bu ýt ®·g ãp m ét ph Çn kh «ng nh á nh t¹i S eagam es 22, AS EM 5 c ¸c tu yÕ n xe bu ýt ®îct¨ng cêng ph ôc vô ®a ®ãn h µnh kh ¸ch. H ¹n chÕ ®Õ n m øc th Êp nh Êt t×nh tr¹ngt¾c ®êng t¹o n ªn m ét h ×nh ¶nh ®Ñ p vÒ xe bu ýt ViÖ t nam , con ngêi ViÖ t namtrong th êi k × h éi nh Ëp.II. ý nghÜa cña xe buýt víi t×nh tr¹ng giao th«ng ë Hµ néi hiÖn nay Theo b¸o c¸o cña ñy ban an toµn giao th«ng quèc gia, trong 4 th¸ng®Çu n¨m 2005 c¶ níc x¶y ra 5400 vô tai n¹n giao th«ng, lµm chÕt 3951 ngêivµ bÞ th¬ng 4835 ngêi. Tuy sè ngêi chÕt gi¶m so víi cïng k× n¨m ngo¸i nhngv…n cßn ë møc cao. Tê tr×nh sè 091II C«ng an Thµnh phè ngµy 2/9/2004 göi lªn ñy bannh©n d©n thµnh phè Hµ néi nªu râ thùc tr¹ng giao th«ng ë Hµ néi ®Ò ®¹t c¸cgi¶i ph¸p kiÒm chÕ ïn t¾c vµ tai n¹n giao th«ng b»ng viÖc t¹m ngõng ®¨ng kÝxe m¸y” Tæ chøc ®iÒu tiÕt hîp lÝ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng h¹n chÕ vµ tiÕn tíikh«ng ®Ó c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng th« s¬ vµ xe hai b¸nh g¾n m¸y ®i trongnéi thµnh ®Ó kh¾c phôc ïn t¾c giao th«ng vµ ¶nh hëng m«i trêng” N¨m 2003 c¶ Hµ néi chØ cã 14 ngêi chÕt v× tai n¹n khi ngåi « t«, vµichôc ngêi chÕt khi ®i bé nhng cã tíi 300 ngêi chÕt khi ®i xe m¸y. Tõ thùc tr¹ng trªn ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng nh xe buýt trëthµnh mét gi¶i ph¸p kh¶ thi. •§i xe buýt ®Ó hßa nhËp céng ®ång, ®Ó tiÕp thu nh÷ng v¨n minh x· héi, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ cña. • Gi¶m chi phÝ x· héi. 50000® khi ®i xe buýt thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi chi phÝ ph¶i bá ra khi sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n trong mét th¸ng. • Khi lîng giao th«ng xe m¸y gi¶m xuèng, t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr- êng gi¶m do kh«ng bÞ t¸c ®éng bëi khãi bôi, chÊt th¶i cña hµng triÖu chiÕc xe m¸y mçi ngµy . 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Vµo c ¸c giê cao ®iÓm t×nh tr¹ng t¾c ngh Ïn giao th «ng gi¶m râ rÖ t . • Xe bu ýt ®· gi¶i quyÕ t®îc vÊn ®Ò giao th «ng ®i l¹ i c ña nh ÷ng ngêi thu nh Ëp th Êp nh c «ng nh ©n, lao ®éng th ñ c «ng, h äc sinh, sinh viªn . H iÖn nay ë c ¸c níc ph ¸t tri Ón giao th «ng c «ng c éng nh xe bu ýt lµ ph-¬ng ti Ön giao th «ng ch ñ yÕ u. Ngêi d ©n h Çu hÕ ts ö d ông c ¸c ph¬ng ti Ön n µytrong ®i l¹ i. §êng ph è, kh «ng kh Ý trë n ªn trong lµnh h ¬n. ïn t¾c giao th «ngkh «ng c ßn d iÔn ra th êng xuyªn. ViÖt nam ®ang tõng bíc kh ¾c ph ôc kh ã kh ¨n®Ó x ©y d ùng ho µn ch Ønh c Êu tróc h ¹ tÇng giao th «ng ®« th Þ, s ö d ôngnh ÷ng ph¬ng ti Ön giao th «ng ti ªn tiÕ n nh Êt trong ®i l¹i, tõng b íc h ßa nh Ëp víithÕ giíi v¨n m inh hiÖn ®¹i. Ch¬ng II Nh÷ng mÆt cßn h¹ n chÕ cña xe buý t ë ViÖt Nam I. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña xe buýt ë ViÖt nam 1. T× nh tr¹ ng qu¸ t¶i cña xe buý t hiÖn nay. Sù viÖc g× còng cã hai mÆt cña nã. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, xebuýt ë Hµ néi v…n cßn béc lé mét sè h¹n chÕ cßn tån t¹i.Tiªu biÓu nh t×nhtr¹ng qu¸ t¶i vµo c¸c giê cao ®iÓm. Trung b×nh mçi xe buýt ë Hµ néi chøakho¶ng 50 ngêi c¶ chç ®øng, nhng c¸c xe v…n chë qu¸ lîng kh¸ch quy ®Þnh( thêng gÊp ®«i 100 ngêi ). Khi xe ®· ®«ng kh¸ch nhng xe buýt v·n tiÕp tôcdõng ë c¸c bÕn vµ ®ãn thªm kh¸ch. Xe buýt trë thµnh” lß nung di ®éng”. §©ylµ mét hiÖn tîng v« cïng nguy hiÓm, ¶nh hëng ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong kh «ng kh Ý ch Ët hÑ p n ãng b øc s è ngêi trªn xe ng µy c µng nhiÒulªn s Ï g ©y øc chÕ h µnh kh ¸ch. C ¸c tÖ n ¹n x · h éi ®îc d Þp ho µnh h µnh. §Æc biÖtlµ n ¹n trém c ¾p, cíp giËt. Nh ÷ng k Î chuyªn m ãc tói trµ trén vµo ®¸m ®«ng®Ó h µnh ngh Ò. V¨n m inh xe bu ýt d Çn b Þ m Êt ®i. C òng b ëi t×nh tr¹ng qu ¸ t¶i th êng xuyªn x ¶y ra n ªn nh ©n viªn xe bu ýtkh «ng th Ó kiÓm so ¸t ®îc tinh h ×nh.Nh ÷ng chiÕ cvÐ xe bu ýt gi¶ xu Êt hiÖn, lµmgi¶ ngµy c µng nhiÒu . Ch Ø trong ng µy 1 9/ / 5 2005 trªn tu yÕ n xe s è 32 nh ©nviªn xe bu ýt ®· ph ¸t hiÖn vµ thu gi÷ 1 2 chiÕ cvÐ xe gi¶. T rong vßng 4 th ¸ng ®Çun ¨m nay g Çn 600 chiÕ cvÐ xe gi¶ ®· b Þ thu gi÷. Nhng ch ¾c ch ¾n con s è n µykh «ng c ßn d õng ë ®©y. 2. ChÊt lîng phôc vô cña xe bu ý t ngµy nay . MÆc dï ®· ®¬c quan t©m tËp trung ph¸t triÓn, nhng chÊt lîng phôcvô cña xe buýt Hµ néi v…n cha thùc sù tèt. ThiÕt bÞ m¸y mãc cßn h¹n chÕ. TiªubiÓu lµ sù viÖc 36 chiÕc xe kÐm chÊt lîng ho¹t ®éng kÐm ®· ®îc ®a vµo luhµnh n¨m 2004. 36 chiÕc xe ®ã ®îc ®ãng míi t¹i c«ng ty « t« 10-10 . Cha sö dông ®îcbao l©u nh÷ng chiÕc xe nµy ®· xuÊt hiÖn nh÷ng sù cè trªn ®ßng ch¹y nh: cöa®iÖn kh«ng ho¹t ®éng, háng lãc ®iÒu hßa, ®øt d©y curoa, háng ®Çu hépacquy. Nguyªn nh©n ®îc ®a ra lµ do sù véi vµng, c«ng viÖc qu¸ t¶i vµ thêigian giao hµng qu¸ gÊp. Dï sao ®i n÷a ®©y còng lµ mét bµi häc kinh nghiÖmcho c«ng ty xe buýt Hµ néi . Ph¬ng tiÖn giao th«ng xe buýt lµ chñ tr¬ng lín cña Nhµ níc nhng nãcòng ®ang ph¸t sinh nh÷ng vÊn dÒ lín, l¸i xe bóyt v…n cßn cßn gÆp nh÷ngtrë ng¹i bëi mét bé phËn ngêi tham gia giao th«ng kh«ng tu©n thñ quy t¾cluËt lÖ. Ngoµi ra sù kh¸c biÖt vÒ tèc ®é kÝch cì cña nhiÒu ph ¬ng tiÖn giaoth«ng kh¸c nhau ®i trªn cïng mét tuyÕn ®êng còng lµ trë ng¹i cho xe buýt. Doanh nghiÖp xe buýt ®· ®a ra lÝ do nÕu kh«ng cho lu th«ng xe buýtvµo lµn xe 2 b¸nh khi ïn t¾c sÏ kh«ng ®¶m b¶o biÓu ®å s¶n lîng giê kho¸n trªn40 tuyÕn. Nhng cho lu th«ng th× nhiÒu tµi xÕ l¹m dông g©y bÊt b×nh trong dluËn, nh t×nh tr¹ng phãng nhanh vît Èu. Tèc ®é xe buýt lªn ®Õn 70 km/h,kh«ng ®ãng cöa xe khi ch¹y. Tuy nhiªn hiÖn tr¹ng ®ang thiÕu nh÷ng l¸i xe buýtb»ng D (cã thÓ l¸i xe buýt ) nªn nhiÒu tµi xÕ û l¹i, thiÕu ý thøc tr¸ch nhiÖmtrong l¸i xe g©y ra nh÷ng nguy hiÓm cho hµnh kh¸ch. §Ó gi¶m bít t×nh tr¹ngnµy biÓu ®å c¸c tuyÕn xe ®îc rµ so¸t kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®Ó hîp lÝh¬n, kiÕn nghÞ c¶nh s¸t giao th«ng ph¹t nghiªm c¸c t×nh tr¹ng ®i xe vît Èu. YªucÇu c¸c ®¬n vÞ sa th¶i vÜnh viÔn c¸c l¸i xe phãng nhanh vît Èu vi ph¹m giaoth«ng. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th ¸i ®é ph ôc vô vña c ¸c nh ©n viªn bu ýt c òng c Çn ®îc th ay ®æi. T ×nhtr¹ng ph ô xe qu ¸t m ¾ng, nhiªu s ¸ch, d ïng nh ÷ng tõ ng ÷ th iÕ u v¨n h ãa ®Ó ch öim ¾ng h µnh kh ¸ch v…n c ßn rÊ t ph æ biÕ n.C ßn kh «ng Ý t t×nh tr¹ng h µnh hungh µnh kh ¸ch g ©y kh ã ch Þu víi ngêi ®i trªn xe. D ï r»ng trong nh ÷ng giê cao®iÓm lîng kh ¸ch rÊ t ®«ng, nh ÷ng ngêi l¸ i vµ ph ô xe ph ¶i lµm viÖc v« c ïngvÊ t v¶nhng kh «ng ph ¶i v× thÕ lµm m Êt ®i v¨n h ãa xe bu ýt m µ xe bu ýt ViÖt Nam ®angc è g ¾ng ®¹ t ®îc. Ch Êt lîng ph ôc vô c ña xe bu ýt c ßn m ét s è h ¹n chÕ kh ¸c nh: ch Êt lîng vµs è lîng nh µ ch ê c ßn th Êp., cha ®¸p øng ®ñ nhu c Çu c ña h µnh kh ¸ch . C ¸c h ×nhth øc kinh doan d Þch vô c ña xe bu ýt c ßn cha ph ¸t tri Ón … Hy väng trong th êigian tíi nh ÷ng h ¹n chÕ n µy s Ï ®ùoc kh ¾c ph ôc nhanh ch ãng ®Ó xe bu ýt ViÖtnam trë n ªn ho µn th iÖn h ¬n n ÷a. II.Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cña xebuýt ë ViÖt nam. Ngµy 14/1/2005 Hµ néi ®· tæ chøc ch¬ng tr×nh v¨n minh xe buýt. H¬n1500 l¸i xe buýt vµ 100 gi¸m s¸t viªn ®îc tham gia vµo c¸c líp tËp huÊn chuyªnm«n vµ v¨n hãa giao tiÕp trªn xe. §©y lµ ch ¬ng tr×nh do t æng c«ng ty vËnt¶i Hµ néi vµ c¸c c¬ quan hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n (Jica) tæ chøc lÇn ®Çutiªn ë Hµ néi. Ngoµi chuÈn hãa chuyªn m«n, c¸c bµi häc gióp cho ngêi l¸i xe n©ng caoý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng vµ giao tiÕp lÞch sù víi kh¸ch hµng. Tríc®ã hµng tr¨m t×nh nguyÖn viªn ®· ®îc tham gia c¸c líp tËp huÊn híng d…nngêi d©n ®i xe buýt trªn c¸c tuyÕn ®êng nh: Kim M·, CÇu GiÊy ®i l¹i trªn tuyÕn®êng nµy khi cã sù thay ®æi lµn ®êng. • §Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng qu¸ t¶i trong giê cao ®iÓm sè l îng xe buýt cÇn ®îc bæ sung thªm. • X©y dùng hÖ thèng nhµ chê cã m¸i che , cã bãng r©m, chç ngåi hîp lÝ, nhµ vÖ sinh, c¸c dÞch vô kinh doanh nh : diÖn tho¹i, …. • T¹o lËp mét khu b¸n hµng rong gÇn ®iÓm ®ç xe. • X©y dùng thªm nhiÒu c¸c diÓm b¸n vÐ xe buýt. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo kh ¶o s ¸t s ¬ b é ý kiÕ n nh ÷ng ngêi th êng xuyªn ®i xe bu ýt, c ã th Óth Êy r»ng ®a s è ngêi ñng h é viÖc t¨ng gi¸ vµ ñng h é ng ÷ng ®iÒu ch Ønh vÒm øc gi¸. M øc gi¸ kh ¶o s ¸t ®îc ®a ra nh sau:  G i¸ vÐ 3000® víi lo ¹i xe hiÖn nay, kh «ng ®iÒu h ßa nhiÖt ®é.  G i¸ vÐ 4000® víi lo ¹i xe m íi , kh «ng c ã ®iÒu h ßa nhiÖt ®é.  G i¸ vÐ 5000® víi xe m íi , c ã ®iÒu h ßa nhiÖt ®é. C «ng ty xe bu ýt H µ n éi ®ang tõng bíc kh ¾c ph ôc kh ã kh ¨n, h ¹n chÕ ®Óho µn th iÖn h ¬n d Þch vô xe bu ýt c «ng c éng. KÕt luËn 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tríc kia, khi b é giao th «ng ®Ò d ù ¸n xe bu ýt tr×nh lªn Ch Ýnh ph ñ th ×nhiÒu ý kiÕ ncho r»ng d ù ¸n n µy s Ï kh «ng kh ¶ th i. Nhng th ùc t qua m ét s è n ¨m Õho ¹t ®éng ®Õ n nay cho th Êy xe bu ýt ®· g ãp m ét ph Çn quan träng trong viÖcgi¶i quyÕ tvÊn ®Ò giao th «ng c «ng c éng. Lîng xe bu ýt hiÖn nay kh «ng ®¸pøng ®ñ nhu c Çu c ña ngêi s ö d ông ®ång ngh Üa víi viÖc xe bu ýt ®· th ùc s ùtrë n ªn c Çn th iÕ tvíi m äi ngêi vµ giao th «ng ®« th Þ H µ n éi. C «ng ty xe bu ýtH µ n éi ®ang tõng bíc ®a th ªm nhiÒu xe bu ýt vµo ho ¹t ®éng d Çn th ay thÕnh ÷ng ph¬ng ti Ön giao th «ng c ¸ nh ©n ngµy nay. V¨n m inh xe bu ýt ng µy c µng®ù¬c ch ó träng ®Ó ch Êt lîng ph ôc vô ng µy c µng ®îc n ©ng cao h ¬n, gi¶mth iÓu t×nh tr¹ng qu ¸ t¶i. Trong xu thÕ ph ¸t tri Ón ng µy nay §¶ng vµ Nh µ n íc ta ®ang khuyÕ nkh Ých viÖc s ö d ông c ¸c ph¬ng ti Ön giao th «ng c «ng c éng nh xe bu ýt, b ëi v×khi s ñ d ông c ¸c phong ti Ön giao th «ng c «ng c éng n µy kh «ng nh ÷ng ch Ø gi¶mt¶i ¸ch t¾c giao th «ng, tai n ¹n giao th «ng,« nhiÔm m «i tr êng m µ c ßn t¹o n ªnnh ÷ng nÐ t®Ñ p trong v¨n m inh x · h éi, tiÕ tkiÖm ng ©n s ¸ch qu èc gia Nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o 1 . T µi li Öu T riÕ th äc M ¸c-L ªnin tr êng §H Q u ¶n lÝ kinh doanh H µ n éi 2. h ttp ://www.googl .com e 3. §iÒu tra x· héi häc vÒ xe buýt Hµ néi ( ViÖn x· héi häc) 4. B¸o an ninh nh©n d©n 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan ®©y lµ b µi ti Óu lu Ën do em tù t×m tµi li Öu trªn th viÖn,m ¹ng in te rne t, s ¸ch b ¸o… .kh «ng sao chÐ p ti Óu lu Ën ,kh «ng nh ê viÕ th é vµ thu ªviÕ t. Trong qu ¸ tr×nh ph ©n tÝch vµ lµm b µi ch ¾c ch ¾n s Ï kh «ng tr¸nh kh ái nh ÷ngth iÕ ux ãt k Ýnh m ong c ¸c th Çy c « gióp ®ì vµ ch Ø b ¶o ®Ó b µi ti Óu lu Ën c ña em®îc tè t h ¬n. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mô c lô c C h¬ng I. Xe bu ýt vai trß quan träng c ña n ã víi th ùc trang giao th «ngë H µ n éi hiÖn nay. I. Kh ¸i niÖm xe bu ýt : S ù ra ®êi vµ ph ¸t tri Ón c ña xe bu ýt. 1. Nguyªn lÝ ph¸t triÓn……………………………………..T 2 2. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xe buýt………………………T 3 II. ý nghÜa cña xe buýt víi vÊn ®Ò giao th«ng ë Hµ néi hiÖn nay…T 4 Ch ¬ng II . Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña xe buýt ë ViÖt Nam . I. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña xe buýt ë ViÖt Nam. 1. T×nh tr¹ng qu¸ t¶I cña xe buýt hiÖn nay…………………T 5 2. ChÊt lîng phôc vô cña xe buýt hiÖn nay………………..T 6 II. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cña xe buýt ë ViÖt Nam…………………………………………………………T 7 11

×