Van luong.blogspot.com 50736

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 50736

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay níc ta ®ang tõng bíc thùc hiÖn qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héikh«ng qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. Mét trong nh÷ng ®êng lèi mµ §¶ng vµNhµ níc ta ®Ò ra, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é lµ sù ph¸ttriÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã cã thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n nhµ n-íc. Nã lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ tuy míi mÎ nhng cã vÞ trÝ quan träng vµ cãtÝnh quyÕt ®Þnh nÒn kinh tÕ cña ® t níc. V× vËy, khi nghiªn cøu vµ øngdông nã mét c¸ch phï hîp vµo t×nh h×nh níc ta hiÖn nay sÏ lµ ®éng lùc thóc®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o tiÒn ®Ò cho sù qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héië níc ta. Chñ ®Ò nµy gåm nh÷ng néi dung sau: PhÇn I : Nh÷ng v n ®Ò lý luËn cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ sù cÇn thiÕtph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·héi ë níc ta. PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níctrong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. MÆc dï em ®· r t cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh bµi luËn nµy, song kh«ng thÓtr¸nh khái nh÷ng sai xãt. Mong c« gióp ®ì vµ gãp ý cho em. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! Ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þ nh híng x· héi chñ nghÜa ë viÖt nam 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: nhÖng vÊn ®Ò lý luËn cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lª n chñ nghÜa x· héi ë níc ta. I. lý luËn vÒ kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ vai trß cña nã trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi1. Lý luËn vÒ kinh tÕ t b¶n nhµ níc Kh¸i niÖm kinh tÕ t b¶n nhµ níc Ngay tõ khi L ªnin th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch kinh tÕ m íi (NEP) ®· xu thiÖn kh ¸iniÖm “ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc” vµ ®· c ã nhiÒu c ¸ch hiÓu kh ¸c nhau. Nhng cãth Ó kh ¸i qu ¸t ho ¸ tõ c ¸c c ¸ch gi¶i th Ých c ña L ªnin vµ th ùc ti Ôn hiÖn nay ë nícta, cho ph Ðp ch óng ta ®Þnh ngh Üa vÒ ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc nh sau: Kinh tÕ t b¶n nhµ níc lµ h×nh thøc tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ tb¶n t nh©n, kinh tÕ t nh©n víi nhµ níc x· héi chñ nghÜa. §ã lµ h×nhthøc kinh tÕ hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn kinhtÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, lµ h×nh thøc kÕt hîp néi lùcvíi ngo¹i lùc trong thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp.Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña lý luËn kinh tÕ t b¶n nhµ nø¬c cña Lªnin: Lªnin ®· xu t ph¸t tõ quan niÖm: “kh«ng cã kü thuËt t b¶n chñ nghi· quy m« lín ®îc x©y dùng trªn nh÷ng ph¸t minh míi nh t cña khoa häc hiÖn ®¹i, kh«ng cã mét tæ chøc nhµ níc cã kÕ ho¹ch cã thÓ khiÕn cho hµng chôc triÖu ng- êi ph¶i tu©n theo hÕt søc nghiªm kh¾c mét tiªu chuÈn thèng nh t trong c«ng viÖc s¶n xu t vµ ph©n phèi s¶n phÈm th× kh«ng thÓ nãi ®Õn chñ nghÜa x· héi ®îc”. Chñ nghÜa t b¶n nhµ níc lµ mét nh©n tè kÕt hîp c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp trong mét níc l¹c hËu, nhê ®ã mµ: - Thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ mét c¸ch m¹nh mÏ. - Sím khai th¸c tiÒm n¨ng ® t níc, kh«i phôc vµ t¨ng thªm lùc lîng s¶n xu t cñax· héi. ë ®©y nh Lªnin ®· nãi, chñ nghÜa t b¶n nhµ níc lµ sù liªn hîp s¶n xu tnhá l¹i víi nhau. - T¹o thµnh c¬ së kinh tÕ cña liªn minh c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc,ph¸t triÓn gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong m ét níc c ßn tån t¹i ph æ biÕn n Òn s ¶n xu tnh á, th × “ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc lµ c ¸i g × c ã tÝnh ch ttËp tru ng, ®îc tÝnh to ¸n, ®îc kiÓm so ¸t vµ ®îc x · h éi ho ¸, th Õ m µ ch óng ta l¹ i th iÕu ch Ýnh c ¸i ®ã, ch óng ta b Þ ®e do ¹ b ëi tÝnh tù ph ¸t c ña c ¸i th ãi v« tæ ch øc ti Óu t s ¶n”. Nh vËy, ch ñ ngh Üa t b ¶n kh «ng nh ÷ng c ã vai trß th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ c «ng, n «ng nghiÖp ph ¸t tri Ón theo híng kinh tÕ th Þ tr êng, m µ c ßn c ã t¸c d ông li ªn k Õt s ¶n xu tnh á l¹i vµ kh ¾c ph ôc tÝnh tù ph ¸t v« ch Ýnh ph ñ c ña n ã, v× “tÝnh tù ph ¸t y®ang ng¨n c ¶n ch óng ta th ùc hiÖn ch Ýnh c ¸i bíc y, c ¸i bíc quyÕt ®Þnh s ù th µnh c «ng c ña ch ñ ngh Üa x · h éi”.2. Vai trß cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc Trong ®iÒu kiÖn níc ta, kinh tÕ t b¶n nhµ níc mét khi ®îc ph¸t triÓn tètsÏ gãp phÇn quan träng trong ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®îc thÓ hiÖn qua: - Lµ lùc lîng s¶n xu t hiÖn ®¹i vµ c¸ch tæ chøc qu¶n lý tiªn tiÕn, nÒn kinhtÕ t b¶n nhµ níc cã tr×nh ®é x· héi ho¸ cao h¬n trong nÒn kinh tÕ nhiÒuthµnh phÇn. ¦u ®iÓm nµy cña kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong ®iÒu kiÖn nhµ nícqu¶n lý tèt, sÏ ph¸t huy vai trß ®Þnh híng tõ søc m¹nh kinh tÕ vµ tæ chøc cãhiÖu qu¶ cña nã. Mét ®iÒu t t yÕu lµ, trªn con ®êng x· héi ho¸ kinh tÕ ®i tíichñ nghÜa x· héi, bé phËn nµo cã tr×nh ®é x· héi ho¸ cao h¬n cµng gÇn chñnghÜa x· héi h¬n. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc cã nhu cÇu liªn kÕt víi nÒn n«ng nghiÖp nhá, thócdÈy s¶n xu t hµng ho¸. V× vËy, kinh tÕ t b¶n nhµ níc cã vÞ trÝ trong qu¸tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. ChØ dõng l¹i ë kinh tÕ tnh©n, t b¶n t nh©n trong n«ng nghiÖp, kh«ng tiÕn tíi kinh tÕ t b¶n nhµ nícth× kh«ng thÓ cã vai trß ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ã. - Ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc nh©n tè quan träng ®Ó kÕt hîp c«ngnghiÖp víi n«ng nghiÖp trªn ph¹m vi vïng, h×nh thµnh c¬ c u vïng kinh tÕ. Nhê®ã, cã c¬ së ®Ó kh¾c phôc dÇn chñ nghÜa ®Þa ph¬ng côc bé trong qu¶n lý®Þa ph¬ng, qu¶n lý ngµnh. Thùc tÕ cho th y: chØ ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n,t b¶n t nh©n vµ kinh tÕ nhµ níc th× sÏ chËm trÔ vµ mÐo mã trong t¹o vïngkinh tÕ. §iÒu nµy c¾t nghÜa v× sao chØ b»ng chñ tr ¬ng x©y dùng kinh tÕvïng, b»ng qu¶n lý hµnh chÝnh, cho ®Õn nay vÒ c¬ b¶n níc ta cha thùc sù cãvïng kinh tÕ. - C¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi vµo n¬c ta, dï tªn gäi lµ g×, th× vÒ thùcch t lµ nÒn kinh tÕ t b¶n nhµ níc (kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t nícngoµi 100%). C¸c tæ chøc kinh tÕ y h×nh thµnh sù kÕt hîp hai phÝa néi lùc vµngo¹i lùc vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt nhµ níc ta. ChÝnh nh÷ng®iÒu kiÖn y lµm cho lo¹i h×nh kinh tÕ t b¶n nhµ níc nµy cã ®îc vai trß gãpphÇn ®Þnh híng nÒn kinh tÕ theo ®êng lèi cña §¶ng b»ng nh©n tè kinh tÕ.Cïng víi thêi gian, khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi cµng ph¸t triÓn vµcµng liªn kÕt s©u vµo kinh tÕ néi ®Þa th× vai trß ®Þnh híng y cµng m¹nh mÏh¬n. T t nhiªn, kinh tÕ t b¶n nhµ níc chØ ph¸t huy vai trß ®Þnh híng b»ng kinhtÕ víi ®iÒu kiÖn nhµ níc qu¶n lý tèt. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kinh tÕ t b ¶n nh µ níc s Ï t¹o m «i tr êng thu Ën lî i cho qu ¶n lý nh µ níc c ã hiÖuqu ¶. §iÒu ®ã c ã ngh Üa lµ : kinh tÕ t b ¶n nh µ níc tù n ã s Ï m ang tÝnh tËp tru ngs ¶n xu tvµ qu ¶n lý hiÖn ®¹i c ña m ét h Ö th èng m ë. Nh ê s ù ph ¸t tri Ón c ña n ãm µ c ã th Ó kh ¾c ph ôc d Çn t×nh tr¹ng m anh m ón, ph ©n t¸n, chia c ¾t trong s ¶nxu tvµ trong qu ¶n lý nh µ níc ta. Ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc t¹o c ¬ s ë cho h ×nh th µnh m ét h Ö th èngkiÓm k ª, kiÓm so ¸t to µn b é n Òn kinh tÕ qu èc d ©n. N ã lµ nh ©n tè ®Ó kh ¾cph ôc xu híng tù ph ¸t v« ch Ýnh ph ñ trong kinh tÕ. N ã c òng t¹o c ¬ s ë cho viÖc®Èy lïi vµ ng ¨n ch Æn nh ÷ng ti ªu c ùc nh: h èi lé , th am nh òng, l·ng ph Ý…trongkinh tÕ , nh tlµ kinh tÕ nh µ níc. T rong khu vùc ®Çu t níc ngo µi kinh tÕ t b ¶nnh µ níc kh «ng ch Ø ®em l¹i ngu ån vèn, chuyÓn giao c «ng ngh Ö, m µ th Ëm ch Ýc ßn quan träng ®em vµo c ¸ch qu ¶n lý kinh tÕ th Þ tr êng hiÖn ®¹i (®iÓm yÕunh tc ña qu ¶n lý nh µ níc ta). Nh ê biÕt h äc h ái vµ vËn d ông s ¸ng t¹o c ¸ch qu ¶nlý hiÖn ®¹i trong ®iÒu kiÖn níc ta, nh µ níc s Ï ®æi m íi vµ n ©ng cao hiÖu qu ¶qu ¶n lý , t¹o ra nh ÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó qu ¶n lý qu ¸ tr×nh m ë c öa vµ h éi nh Ëp. T ãm l¹i, trong b èi c ¶nh n Òn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, h ×nh th øc kinh tÕ tb ¶n nh µ níc c ã m ét vai trß quan träng trong ph ¸t tri Ón kinh tÕ th Þ tr êng,c òng nh trong viÖc g ãp ph Çn ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa n Òn kinh tÕ y. D otÝnh kh ¸ch quan c ña vai trß n µy n ªn s ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc c ã ýngh Üa s ©u s ¾c vÒ kinh tÕ vµ ch Ýnh trÞ trong th êi k ú qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üax · h éi ë níc ta. Tuy vËy, nh Ën th øc vai trß n µy c ña kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ë níc ta c ßnh Õt s øc m íi m Î, th Ëm ch Ý h Õt s øc l¹ lïng, b ëi v× ®èi víi nh ÷ng ngêi m ang th iªnkiÕn lÖch l¹c ®èi víi khu vùc kinh tÕ nh µ níc, ®èi víi nh ÷ng ngêi ch Ø m u èn ch Øc ã m ét m ×nh kinh tÕ nh µ níc trong x ©y d ùng ch ñ ngh Üa x · h éi th × h ä kh «ngth Ó ch p nh Ën ®îc. C ßn ®èi víi nh ÷ng ngêi th õa nh Ën kinh tÕ th Þ tr êng víi c ¶hai m Æt tÝch c ùc vµ ti ªu c ùc c ña n ã, th × lo s î ch Öch híng, n ªn h µnh ®éngtrong tr¹ng th ¸i “võa lµm võa lo , võa ti Õn võa lïi”, t¹o ra s ù ch ¾p v¸, ®èiph ã li ªn m iªn trong qu ¶n lý. §iÒu n µy gi¶i th Ých ®Çy ®ñ th ùc tr¹ng kinh tÕ tb ¶n nh µ níc trong ch ñ tr ¬ng c òng nh trong th ùc ti Ôn qu ¶n lý. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµníc L ªnin cho r»ng: “ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc lµ m ét bíc ti Õn to lín d ï cho ph ¶itr¶ “h äc ph Ý” th × ®ã c òng lµ m ét viÖc lµm ®¸ng gi¸…tr¶ m ét kho ¶n lín h ¬ncho ch ñ ngh Üa t b ¶n nh µ níc th × ®iÒu ykh «ng nh ÷ng kh «ng lµm cho ch óng tab Þ d iÖt vong, tr¸ i l¹i, c ã th Ó ®a ch óng ta ®Õn ch ñ ngh Üa x · h éi b »ng con ®-êng ch ¾c ch ¾n nh t”. Ngày nay, kh «ng th ể nghi ngờ sự ph ¸t tri ển kinh tế th ị trường là con đườngduy nhất để tăng trưởng kinh tế, đem lại sự giàu cã cho x· hội. Muốn cã c«ngbằng (chứ kh«ng phải chủ nghĩa b×nh qu©n) th× trước hết phải tiến tới giàu cã. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Nước ta đi theo con đường x · hội chủ nghĩa và đang qu ¸ độ lªn chủ nghĩa x · hộith × sẽ phải là một nước giàu c ã về vật chất và tinh th ần. V× vậy, tất yếu phảiph ¸t tri ển kinh tế th ị trường đÞnh hướng x · hội chủ nghĩa. §ảng ta qua th ực ti ễnnhiều năm với cả th ành c «ng và th ất bại mới kh ¼ng định được như th ế. Vấn đề đặt ra ở đ©y là ph ¸t tri ển kinh tế th ị trường như th ế nào th × ph ï h îpvới t×nh h ×nh đất nước ta hiện nay đang q óa độ lªn chủ nghĩa x · hội? §ã là sự ph ¸t tri ển kinh tế nhiều th ành phần mà kinh tế t bản nh µ nước là mộttrong những bộ phận ph ¸t tri ển cao nhất. ë ®ã c ã tr×nh độ ph ¸t tri ển lực lượngsản xuất cao nhất, c ã c ¸ch tổ chức kinh tế hiệu quả nhất. D o đã, n ã là một trongnhững động lực ch Ýnh của tăng trưởng và chuyÓn dịch cơ cấu kinh tế. Ngaytrong nền kinh tế th ị trường th ế giới, cũng chỉ đến giai đoạn cao mới ra đời kinhtế tư bản nhà nước của chủ nghĩa tư bản, ti ªu biÓu cho th ước đo tr×nh độ x · hộiho ¸ kinh tế tư bản chủ nghĩa. Sự ph ¸t tri ển của nớc ta tất yếu phải tu ©n theotÝnh quy lu ật của sự ph ¸t tri ển ró t ngắn đối với nước đi sau, nghĩa là phải tăngtrưởng kinh tế cao trong điều kiện c ã sức m ¹nh ngày càng tăng của cạnh tranhb ªn ngoài. V× vậy, một mặt, kh «ng th Ó ph ¸t tri Ón kinh tế theo con đường ró tngắn mà lại kh «ng c ã bộ phận kinh tế tư bản nhà nước ph ¸t tri ển. Mặt kh ¸c, kinhtế tư bản nhà nước do tr×nh độ và ph ¹m vi ph ¸t tri Ón của n ã, sẽ th óc ®Èy mạnhmẽ ph ©n c «ng lao động x · hội mới, nhờ đã th óc đẩy sự ph ¸t tri ển cơ cấu x · h éi-d ©n cư mới làm cơ sở cho mọi ti ến bộ x · hội. Tất cả c ¸c bộ phận của nền kinh tế th ịtrường đều c ã t¸c động đến tăng trưởng và ti ến bộ x · hội, nhưng kinh tế tư bảnnhà nước với lực lượng lao động hiện đại, c ã mức sống vật chất và văn ho ¸ caohơn, được tổ chức lao động ti Õn ti ến hơn, n ªn sẽ ®ãng g ãp nhiều hơn cho tăngtrưởng và ti ến bộ x · hội. v× vËy, ®Ó qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi ë níc ta d iÔnra m ét c ¸ch thu Ën lîi theo ý m u èn th × viÖc ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc lµm ét viÖc lµm c Çn th iÕt vµ ph ¶i ®îc th ùc hiÖn ngay tõ b ©y giê. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn II: thùc tr¹ ng vµ nhÖng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lª n chñ nghÜa x· héi ë ViÖt nam I. thùc tr¹ng §Æc ®iÓm lín nh tc ña kinh tÕ t b ¶n nh µ níc lµ võa tr¶i qua qu ¸ tr×nhchuyÓn ®æi th Ó ch Õ kinh tÕ: tõ th Ó ch Õ k Õ ho ¹ch ho ¸ tËp trung, bao c psang th Ó ch Õ kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. §iÒu ®ã c ãngh Üa lµ tõ vÞ trÝ ®éc t«n trong n Òn kinh tÕ ®· ®îc nh µ níc ho ¸ sang vÞtrÝ , vai trß m íi trong n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çn, lµ b é ph Ën n Òn kinh tÕm íi. Cho ®Õn nay, sau 20 n ¨m chuyÓn ®æi th Ó ch Õ, kinh tÕ nh µ níc n ãi chungvµ doanh nghiÖp nh µ níc n ãi ri ªng xem ra vÉn c ßn “lu yÕn ti Õc” th Ó ch Õ c ò,cha tù gi¸c ch p nh Ën th Ó ch Õ m íi ®ang tån t¹i (c ¶ vÒ m Æt t duy, tæ ch øc,c ¬ ch Õ ho ¹t ®éng). Th ùc tr¹ng níc ta ®ang n æi lªn hai v n ®Ò c Çn gi¶iquyÕt: Kinh tÕ nh µ níc, nh tlµ doanh nghiÖp nh µ níc ph ¶i trë th µnh b é ph Ën quan träng c ña kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa, ch Þu t¸c ®éng c ña c ¸c quy lu Ë t kinh tÕ m µ b é m ¸y qu ¶n lý nh Ën th øc ®îc, ch ø kh «ng ph ¶i do chi ph èi c ña kiÓu qu ¶n lý quan li ªu , duy ý ch Ý. Kinh tÕ nh µ níc ph ¶i ch ñ ®éng th iÕ t lËp c ¸c m èi quan h Ö b ×nh ®¼ng víi c ¸c th µnh ph Çn kh ¸c, nh »m th ùc hiÖn vai trß “b µ ®ì” cho n Òn kinh tÕ m íi ra ®êi. Ch õng n µo kinh tÕ nh µ níc ch Ø s èng v× n ã, ch ø kh «ng ph ¶i v× s ù ph ¸t tri Ón n Òn kinh tÕ qu èc d ©n th × n ã cha th Ó c ã vai trß x øng ®¸ng. II. chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ViÖc x ©y d ùng vµ th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch ®Òu ph ¶i nh tqu ¸n, th Ó hiÖn c ¸cn éi dung ch Ýnh s ¸ch. §©y lµ v n ®Ò kh «ng m íi vÒ nh Ën th øc, nhng l¹ i lµ v n®Ò yÕu k Ðm trong c «ng t¸c qu ¶n lý hiÖn nay. C ¸c ch Ýnh s ¸ch ®ã c ã t¸c d ôngto lín , lµm ti Òn ®Ò cho th ùc ti Ôn, n Õu nh Ën th øc ®óng ®¾n c ¸c ch Ýnh s ¸ch®ã vµ vËn d ông h îp lý vµo qu ¸ tr×nh th ùc hiÖn th × n ã s Ï th óc ®Èy nhanh qu ¸tr×nh th ùc hiÖn, t¹o ti Òn ®Ò cho qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi hiÖn nay ë n ícta. C ô th Ó c ¸c ch Ýnh s ¸ch n ªu râ: Ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ph ¶i g ¾n li Òn víi n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çn, th óc ®Èy vµ ®Þnh híng ph ¸t tri Ón cho kinh tÕ t nh ©n, t b ¶n t nh ©n. C ¸c th µnh ph Çn kinh tÕ tån t¹i m ét c ¸ch kh ¸ch quan, ph ¶n ¸nh n cth ang x ·h éi ho ¸ tõ th p ®Õn cao. C ¸c n c th ang ®ã quy ®Þnh vÞ trÝ c ña m çi th µnhph Çn, quy ®Þnh xu híng ph ¸t tri Ón c ña ch óng. T Ýnh ch tti Õn b é c ña m çi h ×nh 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368th øc s ë h ÷u do tr×nh ®é x · h éi ho ¸ quy ®Þnh th Ó hiÖn ë n ¨ng su tlao ®éng,ch t lîng vµ hiÖu qu ¶, kh «ng do ý m u èn ch ñ quan c ña ngíi qu ¶n lý. D o ®ã,kh «ng th Ó c ¨n c ø vµo c ã b ãc lé t hay kh «ng ®Ó x Õp lo ¹i h ×nh cao hay th p,c µng kh «ng th Ó tu ú ti Ön s ö d ông hay kh «ng, cho ph Ðp m ë réng hay h ¹n ch Õm ét c ¸ch ch ñ quan. Theo l«gich kinh tÕ th Þ tr êng, kinh tÕ t nh ©n c ã nhiÒu kh ¶ n ¨ng ®i víikinh tÕ t b ¶n t nh ©n. S ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n t nh ©n c ã xu híng ®i ®Õnkinh tÕ t b ¶n nh µ níc. V× vËy, m ét khi s ù ph ¸t tri Ón kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çnvµ m ë c öa lµ kh «ng th Ó tr¸nh kh ái, th × c Çn s ½n s µng chu Èn b Þ th ùc hiÖn tè tviÖc x ©y d ùng vµ th ùc hiÖn ch Ýnh s ¸ch kinh tÕ t b ¶n nh µ níc. S ù g ¾n b ã trong s ù ph ¸t tri Ón c ¸c th µnh ph Çn kinh tÕ t b ¶n nh µ níc s Ïcho ph Ðp th óc ®Èy nhanh qu ¸ tr×nh x · h éi ho ¸ trong giai ®o ¹n c «ng nghiÖp ho ¸,hiÖn ®¹i ho ¸ ® tníc theo ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. Kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ch Ø ph ¸t tri Ón nhanh, v÷ng ch ¾c, ®óng híng trong m ét c ¬ c u kinh tÕ h îp lý. C ¸c b é ph Ën c ña kinh tÕ th Þ tr êng (vÒ lùc lîng s ¶n xu tc òng nh quanh Ö s ¶n xu t) ch Ø tån t¹i vµ ph ¸t tri Ón trong m ét h Ö th èng kinh tÕ m ë. H Öth èng n µy vËn ®éng th «ng qua c ¬ c u kinh tÕ, tõ s ¶n xu t- ph ©n ph èi - trao®æi - ti ªu d ïng. Trong th ùc tÕ, ®ã lµ m ét c ¬ c u t¸i s ¶n xu tm ë réng. Nhîc ®iÓm c ña c ¸c ch Ýnh s ¸ch kinh tÕ tõ tr íc tíi nay lµ kh «ng ®Æ t m çib é ph Ën trong h Ö th èng, g Æp kh ã kh ¨n n µo th × ®a ra ch ñ tr ¬ng, ch Ýnh s ¸chgi¶i quyÕt kh ã kh ¨n ®ã, theo ch Ýnh s ¸ch “s ai ®©u s öa ® y” th iÕu m ét tÇmnh ×n t¸i s ¶n xu t, n ªn ch óng ta ®· g Æp kh «ng Ýt nh ÷ng kh ã kh ¨n, th ¸ch th øcm µ b ¸o chi g Çn ®©y ®· ®Ò c Ëp ®Õn. Nh ÷ng kh ã kh ¨n ys Ï gi¶m d Çn n Õu c ã c ¬ c u kinh tÕ h îp lý , ph ï h îp víi quylu Ë t vËn ®éng c ña kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa. Q uan s ¸tth ùc ti Ôn kinh tÕ th i tr êng th Õ giíi vµ trong níc, ph ©n tÝch kinh nghiÖm qu ¶nlý vÒ hai m Æt th µnh c «ng vµ sai lÇm , c ã th Ó nh Ën th øc bíc ®Çu vÒ m ét c ¬c u kinh tÕ h îp lý trong d iÒu kiÖn níc ta. Ch Ø trong c ¬ c u y, kinh tÕ t b ¶nnh µ níc m íi ph ¸t tri Ón ®óng híng. D o ®ã, ph¬ng híng ch Ýnh s ¸ch ®èi víi kinh tÕt b ¶n nh µ níc trong s ù h ×nh th µnh c ¬ c u kinh tÕ h îp lý ph ¶i lµ:a. Liª n kÕt c«ng nghiÖp, dÞ ch vô víi n«ng nghiÖp Sù ph¸t triÓn hç trî, thóc ®Èy nhau gi÷a n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp,trong ®ã c«ng nghiÖp b¸m s¸t nhu cÇu n«ng nghiÖp vµ ë giai ®o¹n ®Çu c«ngnghiÖp ph¸t triÓn dùa trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu cña n«ng nghiÖp. Trong mèiquan hÖ gi÷a n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp, dÞch vô lµ kh©u ngµy cµng t¨ngvÒ sè lîng vµ ch t lîng. C¬ chÕ thÞ trêng vµ vai trß cña nhµ níc ®Òu th«ngqua kh©u ®Çu t vÒ dÞch vô ®Ó thóc ®Èy vµ ®iÒu chØnh mèi quan hÖ hailÜnh vùc s¶n xu t c¬ b¶n cña x· héi, cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng,viÖc lµm æn ®Þnh x· héi cña ®a sè d©n c níc ta. V× vËy, qu¸ tr×nh chuyÓndÞch c¬ c u kinh tÕ còng lµ nh©n tè thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, qua®ã chóng ta ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh c¬ c u kinh tÕ cho phï hîp 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368víi t×nh h ×nh ® t níc ta hiÖn nay khi ch óng ta ®ang vËn d ông n Òn kinh tÕth Þ tr êng ®Þnh h¬ng x · h éi ch ñ ngh Üa.b. KÕt hÓp hµi hoµ qu¸ tr× nh ®« th Þ ho¸ víi c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp,n«ng th«n. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ, còng nh kinh tÕ t b¶n nhµ níc nãi riªng sÏ ph¸t triÓn®óng híng khi x¸c lËp ®îc quy ho¹ch kÕt hîp hai qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ c«ngnghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Nhê thiÕt lËp quan hÖ t¬ng t¸c tÝch cùc gi÷a ®« thÞ víi n«ng th«n, nh»mh¹n chÕ sù ph©n ho¸ qu¸ ®¸ng, dÇn dÇn xo¸ bá quan hÖ cò (thµnh thÞ bãc létn«ng th«n) trong c¬ chÕ thÞ trêng tù ph¸t t b¶n chñ nghÜa. Mèi quan hÖgi÷a ®« thÞ víi n«ng th«n kiÓu míi lµ mét chØ sè cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.c. Tõng bíc ®iÒu chØnh mèi quan hÖ giÖa yª u cÇu t®ng tr ëng kinh tÕ víiyª u cÇu b¶o vÖ m« i trêng . §©y lµ khÝa c¹nh míi cña kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i theo xu thÕ ph¸ttriÓn bÒn v÷ng, ®ång thêi phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. §©y lµ v n ®Ò míi vµ r t khã kh¨n®èi víi qu¶n lý nhµ níc trong khi ® t níc cßn nghÌo. T×nh tr¹ng ph¶i chi phÝngµy cµng nhiÒu cho hËu qu¶ n¹n chÆt ph¸ rõng nghiªm träng, « nhiÔm m«i tr-êng nÆng nÒ kh«ng nh÷ng lµm cho møc t¨ng trëng thùc tÕ gi¶m dÇn, mµ lµmcho m t dÇn kh¶ n¨ng tù phôc håi cña thiªn nhiªn.d. Mèi quan hÖ giÖa ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta víi héi nhËp thÕ giíi . Xö lý mèi quan hÖ nµy kh«ng chØ vÒ mÆt chÝnh trÞ mµ cßn cã ¶nh hënglín vÒ kinh tÕ. Nªn chóng ta ph¶i nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cho më cöa vµ héinhËp kinh tÕ hiÖn nay.III. Gi¶i ph¸p Sù kÕt hîp nhµ níc víi chñ nghÜa t b¶n t¹o thµnh chñ nghÜa t b¶n nhµ níctrong x©y dùng chñ nghÜa x· héi cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, cuèi cïng sÏ phôthuéc vµo tr×nh ®é cña nhµ níc trong viÖc sö dông nã ë “nh÷ng giíi h¹n nh t®Þnh, c¶ vÒ thêi gian lÉn ph¹m vi ¸p dông còng nh nh÷ng ®iÒu kiÖn ¸p dôngnã, ph¬ng thøc gi¸m s¸t nã”. ViÖc lùa chän v n ®Ò vµ gi¶i ph¸p ®Òu ph¶i dùa tren thùc tr¹ng kinh tÕníc ta hiÖn nay nãi chung vµ kinh tÕ t b¶n nhµ níc nãi riªng. Ta cã thÓ ®a ramét sè gi¶i ph¸p sau:1. Ph©n bè c«ng nghiÖp mét gi¶i ph¸ p chñ yÕu vµ cÊp b¸ch hiÖn naya. KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo c«ng nghiÖp h¬n lµ vµo th¬ng m¹i Trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh th¬ng m¹i cã u thÕ h¬n s¶nxu t c«ng nghiÖp. Tõ ®ã n¶y sinh c¸c tÖ n¹n nh : bu«n lËu, trèn thuÕ, gian lËn 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368th ¬ng m ¹…n Õu c ø ®Ó t×nh tr¹ng n µy k Ðo d µi m µ kh «ng s ím n ©ng cao kinh tÕ ic «ng nghiÖp lªn tÇm ch ñ ®¹o, th × n Òn kinh tÕ s Ï ®øng tr íc nguy c ¬ lín trongquan h Ö kinh tÕ ®èi ngo ¹i. V× vËy, ph ¶i n ªn ph ¸t tri Ón kinh tÕ nh µ n íc, kinh tÕ t b ¶n nh µ níc, kinh tÕt nh ©n th × trong lÜnh vùc c «ng nghiÖp m íi c ¶i t¹o ®îc b é m Æt th ¬ng m ¹i hiÖnnay c ßn nhiÒu d u tÝch c ña n Òn th ¬ng m ¹i tr íc c «ng nghiÖp ho ¸. BiÕn th ¬ngm ¹i víi c «ng nghiÖp th µnh m ét c ¬ c u híng vµo n «ng nghiÖp n «ng th «n. Ch Ø c ãn Òn c «ng nghiÖp hiÖn ®¹i m íi lµ c ¬ s ë cho viÖc kh ¾c ph ôc tÖ bu «n lËu trµnlan , lµm trong s ¹ch b é m ¸y nh µ níc.b. KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo khai th¸c lao ®éng vµ khoa häc c«ng nghÖnhiÒu h¬n lµ vµo khai th¸c tµi nguyªn Híng ph©n bæ nµy mang tinh quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §èi víilÜnh vùc n«ng, l©m, ng nghiÖp th× ®©y lµ v n ®Ò b¶o vÖ m«i trêng, ®èi víilÜnh vùc khai kho¸ng th× ®©y cßn lµ v n ®Ò b¶o vÖ tµi nguyªn. Theo ®ã, c¸c nhµ ®Çu t coi träng n©ng cao ch t lîng, hiÖu qu¶ s¶n xu t,tham gia ®µo t¹o nh©n lùc cho phï hîp víi yªu cÇu. ®ång thêi, còng thóc ®Èy®æi míi hÖ thèng ®µo t¹o, gi¸o dôc ë níc ta. c. KhuyÕn khÝch t¨ng ®µu t kinh tÕ vµo c¸c ngµnh dÞch vô trùc tiÕpcho sù liªn kÕt c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp. Níc ta lµ vèn lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo s¶n xu t n«ngnghiÖp. V× vËy, viÖc kiªn kÕt c«ng - n«ng nghiÖp hîp lý sÏ thóc ®Èy nÒnkinh tÕ ph¸t triÓn. Nã lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t sinh dÞch vô (vÒ khoa häc-c«ng nghÖ, vÒ tiÒn tÖ tÝn dông, vÒ th¬ng m¹i, vÒ x©y dùng…) kh¸c nhiÒuvíi nhu cÇu dÞch vô khi c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp t¸ch rêi nhau. DÞch vô®ãng vai trß quan träng trong toµn bé c¸c kh©u ho¹t ®éng cña liªn kÕtc«ng nghiÖp- n«ng nghiÖp. Nã sÏ thóc ®Èy hiÖu qu¶ chung cña hÖ thèng haynã k×m h·m, chia c¾t ®Ó kiÕm lêi cho riªng nã. Sù liªn kÕt cµng t¨ng, cµng cãhiÖu qu¶ th× míi bµi trõ bít c¸c thñ ®o¹n kinh doanh lçi thêi. Híng ph©n bæ nhvËy lµ híng tiÕn bé cña qu¸ tr×nh t¨ng trëng bÒn v÷ng mµ níc ta ph¶i híngtíi.2. N©ng cao tr× nh ®é qu¶n lý nhµ níc vÊn ®Ò quyÕt ®Þ nh cña sù ph¸ttriÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc ®óng híng Qu¶n lý nhµ níc trong mét nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕkÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao c p sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héichñ nghÜa lµ mét ho¹t ®éng míi mÎ, nhiÒu khã kh¨n, ph¶i gi¶i quyÕt c¸c v n ®Ò®a d¹ng, ®Çy m©u thuÉn vµ lu«n biÕn ®æi cña ®êi sèng h»ng ngµy ®Ætra. Do ®ã, qu¶n lý ë níc ta kh«ng chØ lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn, mµ 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368c ßn lµ qu ¸ tr×nh h äc tËp , ®iÒu ch Ønh, s öa sai nh ®· d iÔn ra trong th êi gianqua. §¸nh gi¸ m ét c ¸ch kh ¸ch quan, ró t ra b µi h äc ®Ó ti Õp tôc ti Õn lªn lu «nlu «n lµ nhu c Çu c ña m ét nh µ níc c ¸ch m ¹ng. §©y lµ m ét gi¶i ph ¸p tr íc m ¾t vµc ã ý ngh Üa l©u d µi, b ëi vµ ho ¹t ®éng qu ¶n lý c ña nh µ níc lµ nh ©n tè quyÕt®Þnh hai yªu c Çu c ¬ b ¶n c ña c ¸c ho ¹t ®éng ®Çu t trong n Òn kinh tÕ hiÒuth µnh ph Çn vµ m ë c öa h éi nh Ëp, ®ã lµ: - Q u ¶n lý nh µ níc quyÕt ®Þnh ch ñ yÕu vÒ hiÖu qu ¶ c ña c ¸c ngu ån vèn ®Çut. - Q u ¶n lý nh µ níc trong b èi c ¶nh kinh tÕ qu èc tÕ vµ trong níc hiÖn nay lµnh ©n tè ®inh híng ph ¸t tri Ón kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa,do ®ã ®Þnh híng ph ¸t tri Ón kinh tÕ t b ¶n nh µ níc.C ã c ¸c nh ©n tè ¶nh hëng tíi s ù qu ¶n lý vµ ®iÒu h µnh c ña nh µ níc: a. N©ng cao n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña bé m¸y nhµ níc- C¶i c¸ch hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý cña bé m¸y nhµ níc- X©y dùng ®äi ngò c«ng chøc nhµ níc vµ ®æi míi c¬ c u tæ chøc bé m¸y Thùc tÕ cho th y sù thµnh c«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c n íc trªn thÕgiíi phÇn lín dùa vµo t ch t vµ n¨ng lùc cña c«ng chøc nhµ níc. Do vËy, chóngta còng nªn ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm ®ã vµo níc ta ®Ó cã ®éi ngò c«ngchøc nhµ níc u tó cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã t ch t, ®¹o ®øc tèt, ®îctuyÓn chän qua c¸c kú thi quèc gia vµ ®µo t¹o båi dìng thêng xuyªn c¶ vÒchuyªn m«n nghiÖp vô lÉn ®¹o ®øc. Phª b×nh, khai trõ nh÷ng phÇn tö thiÕutinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc; cã t tëng ph¶n ®éng, ph¸ rèi nÒn kinhtÕ cña ® t níc. Chèng c¸c tiªu cùc trong kinh tÕ nh: tham «, hèi lé, bu«n lËu,gian lËn th¬ng m¹i…b. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn quy m« vµ hiÖu qu¶ ®Çu t Trong níc HiÖn nay, nguån vèn ®Çu t trong níc ngµy cµng ®îc ®a d¹ng ho¸, bao gåmtõ vèn ng©n s¸ch nhµ níc, tõ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµd©n c, tõ vèn huy ®éng tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, tõ vèn cæ phÇn ho¸ doanhnghiÖp nhµ níc. H×nh thøc còng cã biÕn ®æi, ®· cã c¸c dù ¸n theo h×nh thøc:hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao; hîp ®ång x©y dùng - chuyÓngiao - kinh doanh; hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao c¶ trong n íc vµ ngoµi n-íc… Xu thÕ hiÖn nay vèn ®Çu t ®ang nghiªng vÒ th¬ng m¹i, dÞch vô, nh÷nglÜnh vùc cã lîi nhuËn cao, thu håi vèn nhanh. MÆt kh¸c, vèn ®Çu t trong khu vùc kinh tÕ t b¶n nhµ níc kh«ng ngõngt¨ng lµ xu híng t t yÕu. Xu híng nµy g©y ra lo ng¹i cho mét sè ngêi sî xu t hiÖnsù chÖch híng vÒ kinh tÕ, nhng l¹i kh«ng nhËn ra vai trß ®Þnh híng b»ngkinh tÕ th«ng qua ph¸t triÓn kinh tÕ t b¶n nhµ níc. Râ rµng, khi bé m¸y cha tinvµo c¸c doanh nghiÖp trong níc (ngoµi quèc doanh) th× ch¾c ch¾n hä kh«ngthÓ tin cËy nhµ níc thËt sù, cha yªn t©m ph n khëi ph¸t triÓn kinh tÕ. chÝnh 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368v× vËy nh µ níc ph ¶i c ã biÖn ph ¸p h îp lý nh »m n ©ng cao hiÖu qu ¶ vèn ®Çu tsao cho võa c ã lîi cho nh µ ®Çu t, võa c ã lîi cho t¨ng tr ëng n Òn kinh tÕ ® tn-íc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã nh µ níc n ªn c ã c ¸c biÖn ph ¸p trong lÜnh vùc n µy nh: * X ©y d ùng chiÕn lîc kinh tÕ – x · h éi h îp lý , lµm c ¨n c ø cho x ¸c ®Þnh ph¬nghíng ®Çu t. S ím kh ¾c ph ôc ®Çu t d µn tr¶i vµ ®Çu t kiÓu “phong trµo ” ë c ¸c®Þa ph¬ng ch ång ch Ðo nhau. * N ©ng cao vÞ th Õ c ña doanh nghiÖp ViÖ t nam . D o ®ã, c Çn c ã biÖn ph ¸pkinh tÕ k Ých th Ých qu ¸ tr×nh tÝch tô vèn, m ë réng quy m «, t¨ng nhanh ti Òmlùc, ch tlîng s ¶n ph Èm vµ tr×nh ®é qu ¶n lý. Ph ¸t huy n éi lùc hiÖn nay ph ¶icoi träng th óc ®Èy h Ö th èng doanh nghiÖp võa vµ nh á ph ¸t tri Ón. * Nh µ níc ch ñ ®äng trong viÖc b åi dìng ®µo t¹o nh ©n lùc chop doanh nghiÖpt nh ©n, nh tlµ b åi dìng n ©ng cao tr×nh ®é c ¸c gi¸m ®èc víi chi ph Ý lín.  Ngoµi níc Ngo µi viÖc th ùc hiÖn tè t c ¸c ch Ýnh s ¸ch trong níc, nh µ níc ta c òng ph ¶in ªn c ã c ¸c ch ñ tr ¬ng, ch Ýnh s ¸ch m íi, c ã nhiÒu ph¬ng th øc ®a d ¹ng h ¬n trong®Çu t níc ngo µi. ¸p d ông nhiÒu h ×nh th øc ®Çu t, vµ ®Ó c ¸c nh µ ®Çu t ®îcquyÒn ch än h ×nh th øc ®Çu t, c ¸c c ¬ quan nh µ níc ch Ø c ã th Ó n ªu khuyÕnngh Þ, nhng kh «ng can th iÖp vµo viÖc lùa ch än c ña h ä nh »m t¹o s ù ®a d ¹ngtrong ®Çu t; khuyÕn kh Ých viÖc lËp c ¸c qu ü ®Çu t ®Ó c ã th Ó thu h ót th ªmvèn c ña c ¸c c ¸ nh ©n vµ c ¸c doanh nghiÖp nh á ë níc ngo µ…c ¸c ch Ýnh s ¸ch li ªn iquan ®Õn ®Çu t níc ngo µi c Çn ®îc x ©y d ùng ph ï h îp víi xu híng tù do th ¬ng m ¹ivµ ®Çu t trong khu vùc vµ trªn th Õ giíi, nh tlµ khi ®· vµ ®ang th am gia vµoAFTA, APEC . WTO…th × níc ta ph ¶i chu Èn b Þ nhanh c ¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph ï h îpvíi xu híng ®ã. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn V n®Ò kinh tÕ t b ¶n nh µ níc lµ m ét trong nh ÷ng v n ®Ò ch ñ yÕu vµ kh ãkh ¨n trong x ©y d ùng quan h Ö s ¶n xu të níc ta.T rong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖnnay, th × viÖc ph ¸t tri Ón kinh tÕ víi m ét h Ö th èng quan h Ö s ¶n xu tph ï h îp lµr t quan träng vµ c Çn th iÕt. N ã ®· trë th µnh th êi c ¬ vµ th ¸ch th øc. ViÖc gi¶iquyÕt v n ®Ò ®ã c Çn th iÕt ph ¶i ph ¸t tri Ón n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çnnghi· lÇ ph ¶i ph ¸t tri Ón th µnh ph Çn kinh tÕ t nh ©n, vµ khi ®ßi h ái ®Þnh híngx · h éi ch ñ ngh Üa ®èi víi n Òn kinh tÕ nhiÒu th µnh ph Çn, th × c òng c ã ngh Üa lµph ¶i x ¸c ®Þnh ®óng vai trß , vÞ trÝ kinh tÕ t b ¶n nh µ níc. X ©y d ùng h Ö th èng quan h Ö s ¶n xu t(trong ®ã c ã kinh tÕ t b ¶n nh µ níc)trong n Òn kinh tÕ th Þ tr êng ®Þnh híng x · h éi ch ñ ngh Üa, th × ph ¶i ®îc vaitrß c ña kinh tÕ nh µ n ø¬c. nh Ën th øc m íi vÒ vai trß kinh tÕ nh µ níc lµ “b µ®ì” cho n Òn kinh tÕ th Þ tr êng x · h éi ch ñ ngh Üa ra ®êi. Kh «ng c ã n ã kh «ngth Ó t¹o lËp c ¬ s ë kinh tÕ c ña ch ñ ngh Üa x · h éi.Nhng kinh tÕ t b ¶n nh µ níc ch Ø ph ¸t huy®îc vai trß khi n ã lµ b é ph Ën c ña kinhtÕ th Þ tru êng, ch ø kh «ng ®øng ngo µi kinh tÕ th Þ tr êng, ngh Üa lµ m u èn ph ¸ttri Ón n ã th × ph ¶i ph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï to µn b é n Òn kinh tÕ n ãi chung, c ña c ¸cth µnh ph Çn hay n ãi c ¸ch kh ¸c lµ ph ¶i ph ¸t tri Ón m ét c ¸ch ®ång b é. Nh ÷ng v n ®Ò n ªu trªn lµ c ¬ s ë c ña to µn b é nh ÷ng th ùc tr¹ng c òng nh c ¸cch Ýnh s ¸ch vµ gi¶i ph ¸p ®èi víi kinh tÕ t b ¶n nh µ níc trong ®iÒu kiÖn níc tahiÖn nay. Khi nghiªn c øu ®Ò tµi n µy c Çn ph ¶i hiÓu r»ng, m ét khi t duy lý lu Ënkinh tÕ ch Ýnh trÞ ti Õp tôc ®æi m íi vµ n ©ng cao; ®ång th êi vËn d ông ®æi m íivÒ tæ ch øc b é m ¸y qu ¶n lý vµ ®éi ng ò c ¸n b é, th × n Òn kinh tÕ níc ta khi ®ãs Ï c ã ®iÓm xu t ph ¸t m íi, s Ï ®¹ t tíi t¨ng tr ëng b Òn v÷ng t¹o ti Òn ®Ò v÷ngch ¾c khi qu ¸ ®é ®i lªn ch ñ ngh Üa x · h éi. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tha m kh ¶ o - G i¸o tr×nh kinh tÕ ch Ýnh trÞ Mac- L ªnin_ nh µ xu t b ¶n ch Ýnh trÞ qu èc gia. - G i¸o tr×nh kinh tÕ ch Ýnh trÞ Mac- L ªnin vÒ th êi k ú qu ¸ ®é lªn ch ñ ngh Üa x · h éi ë ViÖt N am .- VÒ thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n nhµ níc - GS.TS. TrÇn Ngäc Hiªn.- T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn. 13

×