Van luong.blogspot.com 17791

340 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17791

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi c¶m ¬n    T¸c gi¶ xin tr©n träng c¶m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn PGS.TS NguyÔn V¨n§Ýnh ®· tËn t×nh híng dÉn, ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn quý b¸u cho em trong qu¸tr×nh nghiªn cøu ®Ó hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n Trêng §¹i Häc D©n LËp §«ng §« c¸c thÇy c«gi¸o c¸c phßng ban chøc n¨ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em häc tËp vµ nghiªn cøutrong nh÷ng n¨m häc niªn kho¸ (1998 – 2002) còng nh ®· tËn t×nh gióp ®ìt¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¶n kho¸ luËn nµy. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS TrÇn §øc Thanh, thÇy Bïi Xu©n VÞnhcïng toµn thÓ c¸c thÇy c« trong khoa qu¶n trÞ du lÞch Trêng §¹i Häc D©nLËp §«ng §« ®· tËn t×nh gi¶ng dËy truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc vµ kinhnghiÖm lµm viÖc cho em trong nh÷ng n¨m häc võa qua còng nh trong qu¸tr×nh hoµn thµnh b¶n kho¸ luËn nµy. C¶m ¬n thÇy gi¸o nhËn xÐt vµ ph¶n biÖn ®· ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕnquý b¸u cho b¶n th©n kho¸ luËn nµy. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« Ng« Kim Phóc gi¸m ®èc Trung T©m Du LÞchvµ DÞch Vô trùc thuéc c«ng ty Kh¸ch S¹n Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi cïngtoµn thÓ c¸c chó, c¸c anh, c¸c chÞ trong Trung T©m ®· tËn t×nh gióp ®ì emtrong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung T©m, còng nh nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãpcung c p nh÷ng t liÖu cïng kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó em hoµn thµnh b¶n kho¸luËn nµy. Cuèi cïng t«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¹n bÌ trong vµ ngoµi líp ®·nhiÖt t×nh ñng hé vµ gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu võaqua. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc LôcLêi c¶m ¬n…………………………………………………………………2Môc lôc……………………………………………………………………3Lêi më ®Çu…………………………………………………………………8Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh……………111.1 Vµi nÐt vÒ ho¹ t ®éng kinh doanh l÷hµnh…………………………...11 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ l÷ hµnhÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..11 1.1.2 Kh¸i niÖm vÒ kinh doanh l÷ hµnhÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..111.2 Ph©n lo¹ i Doanh Nghi÷p L÷Hµnh………………………………….12 1.2.1 Doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..13 1.2.2 Doanh NghiÖp L÷ Hµnh Néi §ÞaÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 131.3 Vai Trß Cña C«ng Ty L÷ Hµnh……………………………………..14 1.3.1 C«ng ty l÷ hµnh ®ãng vai trß tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gianÉ14 1.3.2 C«ng ty l÷ hµnh ®ãng vai trß tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 141.4 H÷ Thèng S¶n PhÈm Cña C«ng Ty L÷ Hµnh………………………16 1.4.1 C¸c dÞch vô trung gianÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ16 1.4.2 C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 17 1.4.3 C¸c ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh tæng hîpÉÉÉÉÉÉÉ......181.5 Quy Tr× nh X©y Dùng, Tæ Chøc Mét Ch¬ng Tr× nh Du LÞ chträn Gãi………………………………………………………………..….19 1.5.1 C¸c bíc trong ch¬ng tr×nh x©y dùng, tæ chøc mét ch¬ng tr×nh trän gãi……………………………………………………………19 1.5.1.1 Nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ trêng<kh¸ch du lÞch>. ÉÉÉ19 1.5.1.2 Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øngÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ20 1.5.1.3 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ vÞ trÝ cña C«ng Ty L÷ HµnhÉÉÉÉ20 1.5.1.4 X©y dùng môc ®Ých, ý tëng cña ch¬ng tr×nh du lÞchÉÉ 21 1.5.1.5 X¸c ®Þnh quü thêi gianÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ21 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 .5.1 .6 X ©y d ùng tu yÕn h µnh ch Ýnh c ¬ b ¶nÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ21 1 .5.1 .7 X ©y d ùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓ nÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ22 1 .5.1 .8 Nh ÷ng ®iÒ u ch Ønh b æ xung tu yÕn h µnh ch Ýnh vµ chi ti Õ t ho ¸ ch¬ng tr×nh víi nh ÷ng ho ¹t ®éng th am quan gi¶i ch ÝÉ ..22 1 .5.1 .9 X ©y d ùng ph¬ng ¸n lu tró ¨n u èngÉÉÉÉÉÉÉÉÉ22 1 .5.1 .1 0X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n c ña ch¬ng tr×nhÉ ÉÉÉ22 1 .5.1 .11 X ©y d ùng nh ÷ng quy ®Þnh c ña ch¬ng tr×nh du lÞchÉ ÉÉ24 1 .5.1 .1 2X ©y d ùng chiÕn lîc qu ¶ng c ¸o giíi th iÖu s ¶n ph Èm ÉÉ..25 1.5.2 Mét sè ®iÓm cÇn chó ý khi x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch.………25 CH¦¥NG II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m l÷ hµnh thuéc C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch c«ng ®oµn Hµ Néi………………………………………………………27 2.1 Nh÷ng nÐt chung vÒ c«ng ty Kh¸ch S¹ n vµ Du LÞ ch C«ng §oµn Hµ Néi………………………………………………………27 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty kh¸ch s¹n-du LÞch c«ng ®oµn Hµ NéiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ27 2.1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty kh¸ch s¹n- du lÞch C«ng §oµn Hµ NéiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...28 2.1.2.1 Chøc n¨ng nhiÖm vôÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ28 2.1.2.2 QuyÒn h¹nÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ29 2.1.3 HÖ thèng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cu¶ C«ng ty Kh¸ch S¹n - Du LÞch C«ng §oµn Hµ NéiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ29 2.1.4 LÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty cña Kh¸ch S¹n - Du LÞch C«ng §oµn Hµ NéiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ30 2.1.5 KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Kh¸ch S¹n - Du LÞch C«ng §oµn Hµ NéiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.312.2 Sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m Du LÞch vµ DÞch Vô thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹n – Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi………………………………………32 2.2.1 Sù cÇn thiÕt cho sù ra ®êi…………………………………………32 2.2.2 VÞ trÝ ®Þa lý……………………………………………………….32 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.3 QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cÒa Trung T©m Du LÞch DÞch Vô thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹n Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi………….....33 2.2.3.1 Q uyÒ nh ¹nÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ33 2.2.3.2 Ngh Üa vôÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...33 2.2.4 Bé m¸y tæ chøc cÒa Trung T©m Du LÞch-DÞch Vô thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹n -Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi…………………34 2.2.4.1 Chøc n¨ng, nhiÖn vô cña tõng chøc danh trong Trung T©m..34 2.2.5 Chøc n®ng cÒa Trung T©m Du LÞch vµ DÞch Vô thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹n Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi……………………..........372.3 Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh cña Trung T©m Du LÞ ch vµ DÞ ch Vô thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹ n Du LÞ ch C«ng §oµn Hµ Néi………………………………………………………….3 72.3.1 VÞ thÕ cña Trung T©m trª n thÞ tr-êng……………………………..372.3.2 Ph¬ng ¸n ho¹ t ®éng cña Trung T©m………………………………38 2.3.2.1 ChiÕn lÓc kinh doanh……………………………………………..38 2.3.2.1.1 ChiÕn lîc ph©n biÖtÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..39 2.3.2.1.2 ChiÕn lîc h¹ th p chi phÝÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ40 2.3.2.1.3 ChiÕn lîc ph¶n øng nhanhÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ41 2.3.2.2 ChÝnh s¸ch cÒa Trung T©m cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh…42 2.3.2.2.1 ChÝnh s¸ch s¶n phÈmÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ42 2.3.2.2.2 ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.43 2.3.2.3 ChÝnh s¸ch chiÕn lÓc marketing…………………………………45 2.3.2.4 S¶n phÈm l÷ hµnh cÒa Trung T©mÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ46 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.4 T× nh h× nh ho¹ t ®éng kinh doanh trong thêi gian qua……………...49 2.4.1 T×nh h×nh khai th¸c kh¸ch cÒa Trung T©m………………….49 2.4.1.1 ThÞ trêng kh¸ch chñ yÕuÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ51 2.4.2 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cÒa Trung T©m………………552.5 ThiÕt lèp mèi quan h÷ víi c¸c h·ng l÷ hµnh vµ n¬i cung cÊp s¶n phÈm du lÞ ch………………………………………………………….......572.6 Nhèn xÐt vÒ thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh cña Trung T©m Du LÞ ch Vµ DÞ ch Vô thuéc c«ng ty KS-DL C«ng §oµn Hµ Néi…… 58CH¦¥NG III: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m l÷ hµnh thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹n Du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi…………………………………………………........613.1 Ph¬ng ¸n ph¸t triÓn cña Trung T©m trong nh÷ng n®m tíi………613.2 Môc tiª u kinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m……………………...623.3 Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹ t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m du lÞ ch vµ dÞ ch vô thuéc C«ng Ty Kh¸ch S¹ n Du LÞ ch C«ng §oµn Hµ Néi……………………………………………......63 3.3.1 Gi¶i ph¸p khai th¸c kh¸ch……………………………………….63 3.3.1.1 Ph¸t huy thÕ m¹nh kh¸ch néi ®ÞaÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.64 3.3.1.2 X©m nhËp thÞ trêng kh¸ch quèc tÕÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.66 3.3.2 X©y dùng chiÕn lîc marketing trong thêi gian tíi…………..67 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3.2.1 Nh ÷ng ®iÓ m m ¹nh, ®iÓ m yÕu, c ¬ h éi, th ¸ch th øc cho Trung T ©m trong viÖc triÓ n khai chiÕn lîc m arke tingÉÉ 67 3.3.2.1 .1 L ùa ch än chiÕn lîc m arke tingÉ ÉÉÉÉÉÉÉ68 3.3.2.2 TriÓn khai marketing hçn hÓp…………………………….68 3.3.2.2.1 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm…………………………………69 3.3.2.2.2 ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..70 3.3.2.2.3 ChÝnh s¸ch ph©n phèiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ70 3.3.2.2.4 ChÝnh s¸ch xóc tiÕn. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.71 3.3.2.2.4.1 Qu¶ng c¸oÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 71 3.3.2.2.4.2 KhuyÕn m¹iÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ72 3.3.2.2.4.3 Tuyªn truyÒnÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ73 3.3.2.2.4.4 Chµo hµngÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.73 3.3.2.2.4.5 Trng bÇy triÓn l·mÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..73 3.3.2.2.5 ChÝnh s¸ch con ngêiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ74 3.3.2.3. Ng©n s¸ch chi cho ho¹t ®éng marketing…………………75 3.3.3 Gi¶i ph¸p n®ng cao chÊt lîng c¸c tour du lÞ ch………………..75 3.3.3.1 Nghiªn cøu thÞ trêng tiÕn tíi mét thÞ trêng phï hîp ®Ó x©ydùngc¸c ch¬ng tr×nh du lÞchÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ75 3.3.3.2 N©ng cao c«ng t¸c ®iÒu hµnh , híng dÉn du lÞchÉÉÉÉÉ.753.3.4 Hoµn thi÷n tæ chøc bé m¸y………………………………………773.3.4.1. C¬ së vèt chÊt kü thuèt..............................................................773.3.4.2. ThiÕt lèp c¸c phßng ban.............................................................78KÕt luËn …………………………………………………………………80Tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………………………… 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong cu éc s èng hiÖn ®¹i ngµy nay nhu c Çu ngh Ø ng ¬i d ìng s øc, ph ôch åi t¸i t¹o l¹i s øc lao ®éng c òng nh nhu c Çu kh ¸m ph ¸, t×m nh ÷ng ®iÒ u m íih ¬n, l¹ h ¬n ®Ó cu éc s èng kh «ng ®¬n ®iÖu bu ån tÎ ,®Ó b æ xung th ªm hiÓ ubiÕt c ña m çi con ngêi lµ ®iÒ u r t c Çn th iÕt . Ch Ýnh v× lÏ ®ã du lÞch ®· trë th µnh m ét ho ¹t ®«ng kh «ng thÓ th iÕu®îc trong cu éc s èng ®êi th êng c ña ngêi d ©n ng µy nay c òng nh xa kia. Khim µ cu éc s èng ng µy m ét n ©ng cao th êi gian ngh Ø ng¬i ngµy c µng nhiÒ u th ×nhu c Çu ®i du lÞch s Ï c òng t¨ng theo b »ng ch øng lµ n ¨m 2000 s è lîng kh ¸chdu lÞch ViÖ t Nam ®Æt 1 0 tri Öu lî t kh ¸ch trong ®ã c ã 1 97.891 kh ¸ch ViÖtNam ®i du lÞch níc ngo µi vµ du lÞch ViÖ t N am ®ãn ®îc 3,5 tri Öu lî t kh ¸chqu èc tÕ . Nh ÷ng ho ¹t ®éng tõ ngµnh du lÞch ®· t¹o ra thu nh Ëp x · h éikho ¶ng 1 6.670 tû ®ång . §Ó ®¸p øng nhu c Çu ®i du lÞch c ña ngêi d ©n ViÖt Nam c òng nh ®ãnti Õp kh ¸ch qu èc tÕ vµo ViÖ t N am ®îc chu ®¸o, nh »m ®Èy m ¹nh ng µnh dulÞch ViÖ t Nam ph ¸t triÓ n ngang tÇm víi c ¸c cêng qu èc du lÞch trªn trÕ giíi,du lÞch ViÖ t Nam ®· c ã m ét h Ö th èng c ¸c c «ng ty l÷ h µnh r t lín, tÝnh tíin ¨m 2000, ViÖ t Nam c ã 260 c «ng ty l÷ h µnh n éi ®Þa vµ 80 c «ng ty l÷h µnh qu èc tÕ. §Ó ®¶m b ¶o kinh doanh l÷ h µnh ®îc thu Ën lî i kh «ng ph ©nbiÖt c «ng ty nh µ níc hay t nh ©n ng µy 20/ / 999 nh µ níc Níc C éng Ho µ X · 2 1H éi CNVN ®· ban h µnh Ph ¸p L Önh D u L Þch s è 1 1 / 999/1 PL-UBTWQH1 0 t¹os ©n ch ¬i b ×nh ®¼ng cho c ¸c doanh nghiÖp l÷ h µnh n µy. L µ m ét Trung T ©m du lÞch vµ d Þch vu thu éc C «ng ty KS – D L C «ng§o µn H µ N éi víi ch øc n ¨ng lµ kinh doanh l÷ h µnh n éi ®Þa m Æc d ï T rung T ©m®· c è g ¾ng nh »m ®Æt ®îc hiÖu qu ¶ cao nh tt¹o th Õ ®øng v÷ng ch ¾c trªnth Þ tr êng nhng c òng kh «ng tr¸nh kh ái nh ÷ng tæn th t do s øc Ðp c ¹nh tranhm ang l¹ i, m Æt kh ¸c do c «ng t¸c tæ ch øc ho ¹t ®éng kinh doanh c ña TrungT ©m cha th ùc s ù nh Ëy b Ðn cha ph ñ h îp víi nÒ n kinh doanh hiÖn ®¹i do vËycha ®Æt ®îc k Õt qu ¶ kinh doanh nh m ong m u èn . Ch Ýnh v× vÇy, sau m étth êi gian th øc tËp vµ trùc ti Õp ®i vµo t×m hiÓ u ho ¹t ®éng kinh doanh l÷h µnh c ña Trung T ©m du lÞch vµ d Þch vô thu éc c «ng ty KS -D L C «ng §o µnH µ N éi, k Õt h îp víi nh ÷ng kiÕn th øc ®· h äc, nh »m ®ãng g ãp m ét ph Çn nh áb Ð c ña m ×nh c ïng T rung T ©m ®Ó t×m ra nh ÷ng gi¶i ph ¸p kh ¾c ph ôc nh ÷ngyÕu k Ðm nh »m ®Èy m ¹nh ho ¹t ®«ng kinh doanh l÷ h µnh cu ¶ T rung T ©m h ¬nn ÷a . Ch Ýnh v× vËy em ®· ch än ®Ò tµi nghiªn c øu Ò Gi¶i ph¸p ph¸t triÓnho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m du lÞch vµ dÞch vôthuéc C«ng ty kh¸ch s¹n – du lÞch c«ng ®oµn Hµ NéiÓ cho kho¸ luËn tètnghiÖp cña m×nh. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • Môc ®Ých nghiªn cøu cña kho¸ luËn Môc ®Ých chÝnh mµ khoµ luËn ®Ò cËp lµ hiªn tr¹ng vÒ ho¹t ®éngkinh doanh l÷ hµnh cña Trung T©m du lÞch vµ dÞch vô thuéc c«ng ty DL-KSC«ng §oµn Hµ Néi §¸nh gi¸ mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷hµnh cña Trung T©m. Trªn c¬ nghiªn cøu ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m gãpphÇn ®a Trung T©mtrë thµnh mét Trung T©m kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cãuy tÝn trªn thÞ tr êng. • §èi Tîng nghiªn cøu. C¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l îc vµ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh l÷hµnh cña Trung T©m. C¸c ho¹t ®éng marketing t¸c ®éng tíi nguån kh¸ch vµ sù ph©n bænguån kh¸ch . C¸c nh©n tè gi¸n tiÕp trùc tiÕp ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cñaTrung T©mvµ mét sè ®èi t ¬ng kh¸c . 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • Ph¬ng ph ¸p nghiªn c øu. Trong qu ¸ tr×nh nghiªn c øu ®Ò tµi ¸p d ông m ét s è ph¬ng ph ¸p khoa h äc®Ó nghiªn c øu sau. - Ph¬ng ph ¸p thu th Ëp vµ x ö lý d ÷ li Öu - Ph¬ng ph ¸p l y ý kiÕn chuyªn gia - Ph¬ng ph ¸p ti Õp c Ën vµ ph ©n tÝch h Ö th è - Ph¬ng ph ¸p to ¸n h äc • G iíi h ¹n c ña kho ¸ lu Ën. Ph ¹m vi nghiªn c øu kho ¸ lu Ën ch ñ yÕu t©p trung vµo t×m hiÓ u ho ¹t®éng kinh doanh l÷ h µnh c ña Trung T ©m , t×m nh ÷ng m Æt m ¹nh vµ m ÆtyÕu trªn c ¬ s ë ®ã ®a ra nh ÷ng gi¶i ph ¸p kh ¾c ph ôc nh ÷ng nhîc ®iÓ m ,ph ¸thuy nh ÷ng u ®iÓ m . • N éi dung c ña kho ¸ lu Ën: Kho ¸ lu Ën ngo µi ph Çn m ë®Çu vµ k Õt lu Ën, n éi dung vµo 3 ch¬ng:Ch¬ng I: C ¬ s ë lý lu Ën c ña ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh.Ch¬ng II: Th ùc tr¹ng ho ¹t ®éng l÷ h µnh c ña T rung T ©m l÷ h µnh thu écc «ng ty KS -D L c «ng ®o µn H µ N éiCh¬ng III: Ho µn th iÖn c «ng t¸c tæ ch øc ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh c ñaTrung T ©m l÷ h µnh thu éc c «ng ty Kh ¸ch S ¹n-D u L Þch C «ng §o µn H µ N éi. • §ãng g ãp c ña kho ¸ lu Ën: Kho ¸ lu Ën n µy g ãp ph Çn nh á b Ð vµo viÖc t×m hiÓ u, ®¸nh gi¸ ti Õn tíikh ¾c ph ôc nh ÷ng m Æt yÕu trong ho ¹t ®éng kinh doanh, nh »m ®a ho ¹t ®éngkinh doanh l÷ h µnh c ña T rung T ©m ®¹ t hiÖu qu ¶ cao h ¬n n ÷a vµ g ãp ph Çnm ë réng ho ¹t ®éng kinh doanh theo c ¶ chiÒ u réng vµ s ©u.Ch¬ng IC¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh1.1.1 Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh Ngµy nay du lÞch ®· trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän quan trängcña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, khoa häc küthu t tiªn tiÕn, møc thu nhËp vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng c¶ithiÖn, nhu cÇu tham quan nghØ dìng ®· trë thµnh thiÕt yÕu trong ®êi 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368s èng con ngêi . H Ö th èng c ¬ s ë vËt ch tk Ü thu Ët ph ôc vô du lÞch ®îc ho µnth iÖn d · t¹o ®iÒ u kiÖn thu Ën lî i cho ho ¹t ®éng du lÞch ph ¸t triÓ n nhu c Çu dulÞch ®· trë th µnh th ãi quen vµ ®i vµo chiÒ u s ©u c ña m äi ngêi. Víi s ù ph ¸t triÓ n kh «ng ngõng c ña ngµnh du lÞch vµ ®¸p øng nh ÷ngyªu c Çu ®ã, m ét tæ ch øc kinh doanh du lÞch xu thiÖn, tæ ch øc kinh doanhn µy c ã kh ¶ n ¨ng li ªn k Õt gi÷a cung vµ c Çu du lÞch. Ho ¹t ®éng ch Ýnh c ñatæ ch øc n µylµ tæ ch øc c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi ®îc g äi lµ ho ¹t®éng l÷ h µnh. Ho ¹t ®éng l÷ h µnh chiÕm m ét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan trängth óc ®Èy ngµnh du lÞch ph ¸t triÓ n.1.1.2 Kh¸i niÖm l÷ hµnh vµ kinh doanh l÷ hµnh.• Kh¸i niÖm l÷ hµnhHo¹t ®éng cña ngµnh du lÞch ®îc t¹o bëi 4 nh©n tè c¬ b¶n lµ : l÷ hµnh-kh¸ch s¹n –vËn chuyÓn –vµ c¸c dÞch vô kh¸c ,hiÖn nay kh¸i niÖm l÷ hµnhcßn ®îc hiÓu theo mét sè c¸ch kh¸c nhau, nhng trong giíi h¹n ®Ò tµi kho¸luËn nµy cã thÓ hiÓu l÷ hµnh theo c¸ch sau L÷ hµnh lµ mét trong 4 nh©n tè c¬ b¶n c u thµnh lªn ho¹t ®éngdu lÞch nã bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc x©y dùngtæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch• Kh¸i niÖm vÒ kinh doanh l÷ hµnh 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµnh kinh doanh l÷ h µnh ho µn to µn kh ¸c víi kinh doanh kh ¸c, s ¶n ph Èmc ña n ã, kh ¸ch kh «ng thÓ nh Ën biÕt ngay ®îc, ®¸nh gi¸ ngay ®îc m µ m u ènnh Ën biÕt ®îc th × s ¶n ph Èm ®ã n ã ph ¶i d iÔ nra theo m ét qu ¸ tr×nh, do vËyvÒ b ¶n ch t n ã lµ m ét ho ¹t ®éng m ang tÝnh ch t tæng h îp r t ®a d ¹ng vµphong ph ó, ho ¹t ®éng n µy ch Ýnh lµ s ù li ªn k Õt c ¸c doanh nghiÖp víi th Þ tr -êng ®Ó t¹o ra m ét s ¶n ph Èm chung cho ho ¹t ®éng du lÞch. Ho ¹t ®éng l÷h µnh lµ ho ¹t ®éng m ang tÝnh ch tph øc t¹p vÒ n éi dung vµ c ã nh ÷ng ®Æc®iÓ m ri ªng so víi nh ÷ng ho ¹t ®éng kh ¸c. Kinh doanh l÷ h µnh ch ñ yÕu ®ãngvai trß m «i giíi vµ tæ ch øc c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi. Kinh doanh ®¹i lý l÷ h µnh lµ viÖc th ùc hiÖn c ¸c d Þch vô ®a ®ãn,®¨ng k Ý n ¬i lu tró , vËn chuyÓ n híng d Én th am quan, b ¸n c ¸c ch¬ng tr×nh dulÞch c ña c ¸c doanh nghiÖp l÷ h µnh cung c p th «ng tin du lÞch vµ t v n dulÞch nh »m hëng hoa h ång. §Ó th ùc hiÖn m ét ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi nh µ kinh doanh l÷h µnh ph ¶i th ùc hiÖn r t nhiªï kh ©u vµ ph ¶i d iÔ nra tu Çn tù kh «ng ® îc c ¾t b ám ét kh ©u n µo, ®Çu ti ªn lµ viÖc nghiªn c øu th Þ tr êng sau ®ã ph ©n tÝch,®¸nh gi¸ nhu c Çu c ña th Þ tr êng m µ m ×nh ®ang nghiªn c øu ti Õp ®Õn th iÕ tlËp m ét m èi quan h Ö víi ®èi t¸c lµ c ¸c h ·ng l÷ h µnh ë th Þ tr êng ®ãn kh ¸chho Æc gØ kh ¸ch tæ ch øc viÖc ®a ®ãn kh ¸ch theo h µnh tr×nh (tou r) m µkh ¸ch ®· m ua. D oanh nghiÖp L ÷ H µnh c ßn lµ c Çu n èi gi÷a nh µ cung c p vµ ngêi ti ªuth ô ®Ó s ö d ông c ¸c d Þch vô du lÞch c ña nh µ cung c p, ngo µi ra c ¸c nh µ l÷h µnh ph ¶i th iÕt lËp ®îc m èi quan h Ö gi÷a c ¸c nh µ cung c p du lÞch vµ nhuc Çu c ña kh ¸ch du lÞch víi s ¶n ph Èm ®ã nh »m t¹o ra m ét (tou r) du lÞch c ãch tlîng, m u èn ®Æt ®îc m ét k Õt qu ¶ cao doanh nghiÖp l÷ h µnh ph ¶i ®ãngvai trß lµ m ét nh µ m «i giíi tè t, ph ¶i giíi th iÖu c ¸c s ¶n ph Èm du lÞch c ña nh µcung c p ®èi víi kh ¸ch (nh ÷ng ngêi m u èn m ua s ¶n ph Èm du lÞch ®ã).1.2 Ph©n lo¹i doanh nghiÖp l÷ hµnh Doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n ho¹ch to¸n ®éclËp nh»m môc ®Ých sinh l¬Þ b»ng viÖc giao dÞch, kÝ kÕt nh÷ng hîp ®ångdu lÞch vµ tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· b¸n cho kh¸ch du lÞch . Theo th«ng t híng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 09/CP cña chÝnh phñ vÒtæ chøc vµ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp du lÞch TCDL- sè 715/TCDL ngµy9/7/1994 theo c¸ch ph©n lo¹i cña Tæng Côc Du LÞch ViÖt Nam th× c¸cc«ng ty l÷ hµnh gåm hai lo¹i C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ vµ C«ng ty l÷ hµnhnéi ®Þa 1.2.1 Doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ: Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, b¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hoÆctõng phÇn theo yªu cÇu cña kh¸ch ®Ó trùc tiÕp thu hót kh¸ch ®Õn ViÖtNam vµ ®a c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi c tró ë ViÖt Nam ®i du lÞchníc ngoµi, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· b¸n hoÆc kÝ hîp ®ång uû 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368th ¸c tõng ph Çn, trän g ãi cho l÷ h µnh n éi ®Þa. Khi doanh nghiÖp l÷ h µnh n éi®Þa c ã ®ñ c ¸c ®iÒ u kiÖn do T æng C ôc D u L Þch ®¹ t ra th × ®îc x Ðt c p gi yph Ðp kinh doanh L ÷ H µnh Q u èc T Õ. ViÖc m ét doanh nghiÖp ®îc coi lµ kinh doanh L ÷ H µnh Q u èc T Õ c ãm ét th Õ m ¹nh r t lín vÒ th Þ tr êng Kh ¸ch ®ã lµ s ù li ªn doanh ,li ªn k Õt víi c ¸ch ·ng L ÷ H µnh kh ¸c trªn to µn th Õ giíi theo qui ®Þnh vµ quyÒ n h ¹n c ña nh µ níc.1.2.2 Doanh nghiÖp l÷ hµnh néi ®Þa: Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng ch ¬ngtr×nh du lÞch néi ®Þa, nhËn uû th¸c ®Ó thùc hiÖn dÞch vô ch¬ng tr×nh dulÞch cho kh¸ch níc ngoµi ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ ®a vµoViÖt Nam. Doanh nghiÖp l÷ hµnh néi ®Þa còng cã quyÒn h¹n, nghÜa vôriªng. Doanh nghiÖp l÷ hµnh tæ chøc ho¹t ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õnnhu cÇu du lÞch nh»m híng dÉn, t v n, trî gióp cho kh¸ch thùc hiÖn nhu cÇudu lÞch. Thêng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t ch t lîng dÞch vô do c¸c ®èi tîng cungc p, nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch.1.3 Vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh: C¸c c«ng ty l÷ hµnh cã vai trß r t lín trong ngµnh du lÞch, nã thùchiÖn viÖc kÕt nèi mèi quan hÖ cung, cÇu du lÞch lµm cho cung vµ cÇu gÆpnhau, thóc ®Èy cung hoÆc thóc ®Èy cÇu (t¹o cung t¹o cÇu cho du lÞch) do®ã c«ng ty l÷ hµnh cã vai trß sau:1.3.1 C«ng ty l÷ hµnh ®ãng vai tr§ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian: C¸c c«ng ty l÷ hµnh b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung c p dulÞch trªn c¬ së ®ã c«ng ty l÷ hµnh ph¶i biÕt xo¸ bá kho¶ng c¸ch gi÷akh¸ch du lÞch víi c¬ së kinh doanh du lÞch.1.3.2 Tæ chc ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi: ViÖc tæ chøc ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cã thuËn lîi r t lín cho c¶c«ng ty l÷ hµnh còng nh kh¸ch du lÞch. §èi víi kh¸ch du lÞch nã xo¸ bá t t c¶nh÷ng khã kh¨n lo ng¹i cña kh¸ch du lÞch, t¹o cho kh¸ch sù an toµn, sù ant©m vµo thµnh c«ng cña chuyÕn du lÞch. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãinh»m liªn kÕt nh÷ng dÞch vô du lÞch nh vËn chuyÓn th¨m quan,vui ch¬i gi¶itrÝ, lu tró.v..v..thµnh mét s¶n phÈm thèng nh t hoµn h¶o, thùc hiÖn métch¬ng tr×nh tõ ®Çu ®Õn khi kÕt thóc, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín víi c¬ së vËt ch t kü thuËt phong phó tõ kh¸chs¹n lín tíi c¸c dÞch vô kh¸c nh c«ng ty hµng kh«ng, hÖ th«ng ng©n hµng. C¸cc«ng ty nµy ®¶m b¶o viÖc phôc vô tõ A ®Õn Z, phôc vô tèt nhu cÇu cñakh¸ch tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng, nh÷ng c«ng ty lín hay tËp®oµn du lÞch mang tÝnh ch t toµn cÇu nµy, gãp phÇn quyÕt ®Þnh tíi lín xuhíng tiªu dïng du lÞch trªn thÞ trêng hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. • Dùa vµo vai trß ®ã ta cã thÓ ph¸c ho¹ vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh theo s¬ ®å sau: 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368S¬ ®å 1: vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch trong mèi cung cÇudu lÞch 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh doanh lu tró ¨n u èng (Kh ¸ch s ¹n - c öa h µng) Kinh doanh vËn chuyÓ n: H µng kh «ng, « t«, tÇu C¸c c«ng ty Kh¸ch du l÷ hµnh lÞch TN du lÞch ( th iªn nhiªn, nh ©n t¹o ) C¸c c¬ quan du lÞch vïng Quèc Gia. §Ó x ©y d ùng ®îc ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi c ¸c doanh nghiÖp L ÷H µnh ph ¶i nghiªn c øu cung vµ c Çu du lÞch (c Çu lµ nhu c Çu c ña kh ¸ch dulÞch , nhu c Çu n µy d ùa trªn kh Ýa c ¹nh t©m lý , th ãi quen, kh ¶ n ¨ng ti ªu d ïng,ch Ý tß m ß vµ s ù ham hiÓ u biÕt) T õ ®Æc ®iÓ m c ña m çi lo ¹i kh ¸ch h µng doanhnghiÖp l÷ h µnh s Ï ®a ra m ét s ¶n ph Èm ph ï h îp víi th Þ hiÕu c ña kh ¸ch ®ångth êi nghiªn c øu kh ¶ n ¨ng ®¸p øng c ña cung vµ m øc ®é c ¹nh tranh c ña c ¸c c ¬s ë cung c p d Þch vô S au khi nghiªn c øu cung vµ c Çu x ©y d ùng ®îc ch¬ng tr×nh du lÞch träng ãi th × doanh nghiÖp l÷ h µnh ph ¶i khai th ¸c t¹i th Þ tr êng ®ã th «ng qua ho ¹t®éng m ake ting nh: th «ng tin, qu ¶ng c ¸o, giíi th iÖu s ¶n ph Èm .v.v.. Ch Ýnh c ¸cho ¹t ®éng n µy doanh nghiÖp ®· ®a s ¶n ph Èm ®Õn ngêi m ua m ét c ¸ch hiÖuqu ¶ nh tvµ ®i tíi k Ý k Õt h îp ®ång . Trong qu ¸ trinh th ùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi gi÷a doanhnghiÖp vµ kh ¸ch th × doanh nghiÖp l÷ h µnh ®ãng vai trß lµ ngêi m ua rñi rocho kh ¸ch ,d o ®ã hai b ªn ph ¶i k ý k Õt h îp ®ång ®· ® îc tho ¶ thu Ën vÒ m Ætn éi dung ,th êi gian th ùc hiÖn vµ gi¸ c ña ch¬ng tr×nh ,ti Õp ®Õn lµ viÖc b èch Ý tæ ch øc c ¸c ho ¹t ®éng ®ãn ti Õp kh ¸ch n ¾m v÷ng ®Çy ®ñ th «ng tin,d anh s ¸ch ®o µn, theo râi kiÓ m tra ®Ó ®¶m b ¶o d Þch vô theo ®óng ch ñng lo ¹ivµ nhu c Çu c ña kh ¸ch, trong qu ¸ tr×nh th ùc hiÖn ch¬ng tr×nh híng d Én viªnvµ ban ®iÒ u h µnh ph ¶i th êng xuyªn ph èi h îp ch Æt ch Ï víi nhau ®Ó h ¹n ch Õth p nh trñi ro c ã thÓ x Èy ra trong qu ¸ tr×nh th ùc hiÖn ch¬ng tr×nh . Nh ÷ng ch øc n ¨ng ®ã ph ¶i h ç trî b æ sung cho nhau vµ c ã m èi li ªn h Öm Ët th iÕ t víi nhau t¸c ®«ng lÉn nhau ®Ó t¹o ra m ét s ¶n ph Èm ho µn ch Ønhc ã ch tlîng cao cho doanh nghiÖp t¹o uy tÝn trªn th Þ tr êng.1.4 HÖ thèng s¶n phÈm cña c«ng ty l÷ hµnh Ngµnh kinh doanh l÷ hµnh ®îc coi lµ ngµnh kinh doanh r t ®a d¹ng vµphong phó, s¶n phÈm cña nã lµ s¶n phÈm v« h×nh kh«ng thÓ tËn tay sê mãngay ®îc mµ muèn nhËn biÕt ®îc ®ßi hái nã ph¶i ®îc sö dông vµ ph¶i ®îcdiÔn ra theo mét quy tr×nh, tíi lóc ®ã kh¸ch míi tËn hëng, ®¸nh gi¸ vµ nhËn 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368biÕt ®îc, ch Ýnh v× vËy ®· k Ðo theo s ù ®a d ¹ng c ña s ¶n ph Èm cung øngc ña c «ng ty l÷ h µnh. Ch Ýnh nh ÷ng yÕu tè ®ã ta c ã thÓ ph ©n chia s ¶nph Èm c ña c «ng ty l÷ h µnh th µnh ba nh ãm sau.1.4.1 C¸c dÞch vô trung gian §©y lµ ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp l÷ hµnh b¸n s¶n phÈm cña nhµ cungc p s¶n phÈm du lÞch, c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh«ng trùc tiÕp b¸n s¶n phÈm cñam×nh s¶n xu t ra mµ sö dông s¶n phÈm cña nhµ cung c p nh c¬ së lu tró, ph-¬ng tiÖn v©n chuyÓn, tµi nguyªn du lÞch . Lóc nµy c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh®ãng vai trß lµ ngêi m«i giíi hay mét ®¹i lý du lÞch b¸n s¶n phÈm cña nhµcung c p, chÝnh ®iÓm yÕu nµy lµm cho doanh nghiÖp du lÞch hoµn toµn phôthuéc vµo n¬i cung c p s¶n phÈm, doanh nghiÖp l÷ hµnh kh«ng chñ ®éng ®îcdo kh«ng t¹o ra ®îc s¶n phÈm. C¸c dÞch vô trung gian mµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh sö dông bao gåm + §¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n vÐ m¸y bay + §¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n vÐ trªn c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn kh¸c nh tÇu thuû, ®êng s¾t, «t«. + M«i giíi cho thuª xe «t«. + M«i giíi vµ b¸n b¶o hiÓm du lÞch,lµm visa hé chiÕu.. + §¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch . + §¨ng ký ®Æt chç trong kh¸ch s¹n. + §¨ng ký vµ mua c¸c lo¹i vÐ th¨m quan du lÞch. + C¸c dÞch vô trung gian kh¸c.1.4.2 C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. §Ó cã mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, ®ßi hái ph¶i cã mét lîng s¶n phÈm r t lín vµ kh¸ ®a d¹ng cña r t nhiÒu nhµ cung c p do ®ã c«ng ty l÷ hµnh ph¶i liªn kÕt ®îc c¸c s¶n phÈm riªng lÎ ®ã l¹i thµnh mét s¶n phÈm hoµn h¶o b¸n cho kh¸ch. Do vËy c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi mang tÝnh ch t ®Æc trng cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh l÷ hµnh du lÞch. S¶n phÈm ®Æc trng cña ho¹t ®éng l÷ hµnh ®ã lµ nh÷ng tour du lÞchvµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mµ doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xu t ®Ó phôc vôcho nhu cÇu du lÞch cña x· héi, s¶n phÈm chñ yÕu lµ dÞch vô vµ tån t¹i díid¹ng phi vËt ch t, s¶n phÈm l÷ hµnh khi nã trë thµnh hµng ho¸ th× kh«ngthÓ dù tr÷ ®îc, kh«ng thÓ c t ®i råi b¸n sau, mÆt kh¸c s¶n phÈm kh«ng thÓmang ra trng bÇy ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch ®îc, kh¸ch kh«ng thÓ sê mã, thötríc ®îc, kh¸ch khi sö dông kh«ng thÓ n¾m gi÷, kh«ng mang vÒ ®îc mµ ph¶isö dông t¹i chç. Qu¸ tr×nh sö dông ®ã ph¶i diÔn ra ngay, theo mét qu¸ tr×nh®· x¾p sÕp, b¾t ®Çu tõ ®Çu ®Õn khi kÕt thóc hµnh tr×nh du lÞch ®ã. Khi c¸c c«ng ty l÷ hµnh liªn kÕt c¸c s¶n phÈm ®¬n lÎ thµnh mét s¶nphÈm b¸n cho kh¸ch, s¶n phÈm ®ã ph¶i rÎ h¬n gi¸ cña nh÷ng s¶n phÈm ®¬n lÎcéng l¹i, mÆt kh¸c ph¶i n©ng cao ®îc ch t lîng, ®¶m b¶o ®îc uy tÝn cñam×nh. Ch t lîng cña s¶n phÈm chØ cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng hîpsau khi tour du lÞch kÕt thóc. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong qu ¸ tr×nh t¹o ra vµ th ùc hiÖn b ¸n s ¶n ph Èm du lÞch c òng nhquyÕt ®Þnh m øc ®é khai th ¸c c ¸c tiÒ m n ¨ng du lÞch nh »m tho ¶ m ·n nhu c Çuc ña kh ¸ch, th × c ¬ s ë s ¶n xu t®ãng vai trß r t quan träng, n ¬i cung c p dulÞch ph ¶i lµm sao cho kh ¸ch s ö d ông s ¶n ph Èm c ña m ×nh nhiÒ u lÇn vµ s öd ông m ét c ¸ch tèi ®a h Õt kh ¶ n ¨ng c ña h ä. §iÒ u ®ã c òng ®ãng vai trß r tquan träng ®èi víi c ¸c c «ng ty l÷ h µnh . T µi nguyªn du lÞch c òng lµ m ét trong yÕu tè c ¬ s ë t¹o n ªn vïng dulÞch s è lîng, ch t lîng vµ s ù ®a d ¹ng c ña tµi nguyªn c ã tÝnh ch t quyÕt®Þnh h ×nh th µnh lªn vïng du lÞch c ña m çi ®iÓ m du lÞch , vïng du lÞch hayc ña m ét qu èc gia. ë ®©u c ã nhiÒ u tµi nguyªn du lÞch c ã ch tlîng ph ôc vôcao c ã s øc h p d Én kh ¸ch du lÞch th × n ¬i ®ã thu h ót ®îc nhiÒ u kh ¸ch dulÞch. S ¶n ph Èm c ña du lÞch r t ®a d ¹ng k Ðo theo s ù ®a d ¹ng c ña ch¬ngtr×nh du lÞch vd : nh c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch qu èc tÕ vµ n éi ®Þa, c ¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch d µi ng µy, ng ¾n ng µy, c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho ¸ vµch¬ng tr×nh du lÞch gi¶i trÝ hay ch¬ng tr×nh du lÞch thÓ th ao, th ¬ng m ¹i,ngh Ø ng ¬iÉ Khi tæ ch øc ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi c ¸c c «ng ty l÷ h µnhc ã tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh ¸ch du lÞch c òng nh ®èi víi nh µ s ¶n xu të m ét m øc®é cao h ¬n nhiÒ u so víi ho ¹t ®éng tru ng gian.1.4.3 C¸c ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh tæng hÓp Ho¹t ®éng nµy chØ cã ë c«ng ty l÷ hµnh lín thêng lµ mét tËp ®oµn.Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c«ng ty l÷ hµnh cã thÓ më réng ph¹m vi ho¹t®éng cña m×nh kh«ng ®ãng vai trß lµ ngêi trung gian b¸n s¶n phÈm cñanhµ cung c p mµ tù s¶n xu t ra nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ®Ó b¸n cho kh¸ch.ChÝnh v× lÏ ®ã nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh lín trªn thÕ giíi ho¹t ®éng hÇu hÕttrong c¸c lÜnh vùc kinh doanh du lÞch nh: + Kinh doanh du lÞch nhµ hµng. + Kinh doanh vËn chuyÓn, hµng kh«ng, «t«, ®êng thuûÉ + Kinh doanh c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. + Kinh doanh c¸c lÜnh vùc kh¸c, ng©n hµng, phôc vô cho kh¸ch du lÞch . Thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng nµy lµ kÕt qu¶ cña sù liªn kÕt gi÷a C«ngty vµ TËp ®oµn víi nhau. Ho¹t ®éng nµy cã r t nhiÒu lîi thÕ ®èi víi c«ng tyl÷ hµnh, nã r t thuËn tiÖn, ®¬n gi¶n h¹ ®îc chi phÝ vµ thu nhËp ®¹t hiÖuqu¶ cao nh t. * Tãm l¹ i: hÖ thèng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh chÝnh lµ c¸c tourdu lÞch. S¶n phÈm chØ ®îc sö dông tiªu thô khi tour du lÞch ®îc diÔn ra,viÖc s¶n phÈm cã ®îc sö dông hay kh«ng phô thuéc r t nhiÒu vµo c«ng tyl÷ hµnh bëi lÏ c«ng ty l÷ hµnh lµ ngêi giíi thiÖu, t v n vµ qu¶ng c¸o c¸c s¶nphÈm ®ã, ngêi g¾n kÕt gi÷a kh¸ch du lÞch (cÇu) víi n¬i cung c p s¶n phÈm(cung) sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nh t. 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.5 Quy tr×nh x©y dùng tæ chøc mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. §Ó x ©y d ùng m ét ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi ph ¶i ®¶m b ¶o c ¶ vÒm Æt ch ñ quan lÉn kh ¸ch quan tøc ph ¶i c ã tÝnh kh ¶ th i ph ï h îp víi nhu c Çuc ña th Þ tru êng ®em l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp vµ to µn x · h éi. Ch¬ngtr×nh ®îc x ©y d ùng ph ¶i c ã s øc cu èn h ót kh ¸ch du lÞch , ®Ó kh ¸ch m ua ch-¬ng tr×nh ®· ®îc x ©y d ùng . V× vËy ®Ó x ©y d ùng ®îc m ét ch¬ng tr×nh dulÞch trän g ãi ph ¶i tr¶i qua r t nhiÒ u bíc, nhiÒ u c «ng ®o ¹n.1.5.1 Díi ®©y lµ nh÷ng bíc chñ yÕu ®Ó x©y dùng mét ch¬ng tr×nh dulÞch trän gãi: 1.5.1.1 Nghiªn cøu nhu cÇu cÒa thÞ trêng (kh¸ch du lÞch) §Ó n¾m b¾t ®îc cÇu (nhu cÇu) cña kh¸ch du lÞch ta ph¶i tiÕn hµnhc¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó ®¹t ®îc kÕtqu¶ cao nh t ë kh©u nµy ta ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c¸ch nghiªn cøu sau: Nghiªn cøu tµi liÖu: ta tiÕn hµnh vµo nghiªn cøu tµi liÖu nh s¸ch b¸o,t¹p chÝ, l y ý kiÕn trùc tiÕp b»ng ph¬ng ph¸p pháng v n trùc tiÕp hoÆc l yý kiÕn cña chuyªn gia. C¸c c«ng ty l÷ hµnh ph¶i biÕt ®îc cÇu du lÞch t¹ithêi ®iÓm ®ã nh thÕ nµo vd: vµo mïa hÌ th× cÇu vÒ du lÞch ë ®©u, vµo mïathu cÇu du lÞch nh thÕ nµo.v.v.. sau khi ph©n tÝch ®îc cÇu th× ph¶i tiÕnhµnh xem xÐt vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng cÇu cña kh¸ch du lÞch nh kh¶ n¨ng thanhto¸n cña kh¸ch vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cho mét chuyÕn du lÞch. Thêi gian chochuyÕn du lÞch lµ bao nhiªu l©u, nhiÒu hay Ýt, thêi gian nµo. T×m hiÓu thãiquen sö dông vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ ch t lîng phôc vô nh vËn chuyÓn, lu tró,¨n uèngÉ tiÕp ®Õn nghiªn cøu ®éng c¬ nµo thóc ®Èy hä ®i du lÞch vµ hä®i du lÞch nh»m môc ®Ých g×. Tõ nh÷ng th«ng tin mµ ta thu nhËp ® îc,ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®Ó cã ph¬ng ¸n tiÕp theo nÕu cã tÝnh kh¶ thi.1.5.1.2 Nghiªn cøu kh¶ n®ng ®¸p øng (tµi nguyªn, c¸c nhµ cung c p dulÞch møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng) Khi tiÕn hµnh khai th¸c trªn thÞ trêng, ta khai th¸c nhu cÇu cñakh¸ch, ph¬ng ¸n khai th¸c nÕu ®îc coi lµ kh¶ thi th× ta ph¶i tiÕn hµnh nghiªncøu kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m×nh, m×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÒn h¹n ®Ó phôcvô yªu cÇu cña kh¸ch hay kh«ng, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña nhµ kinh doanh l÷hµnh thêng thÓ hiÖn ë hai lÜnh vùc c¬ b¶n lµ tµi nguyªn du lÞch vµ kh¶n¨ng s½n sµng ®ãn tiÕp phôc vô kh¸ch du lÞch. §Ó lùa chän ®îc tµi nguyªn du lÞch ®a vµo khai th¸c, sö dông trongc¸c ch¬ng tr×nh . Nhµ du lÞch ph¶i chó ý c¸c ®iÓm nh: gi¸ trÞ ®Ých thùc cñatµi nguyªn du lÞch, lÞch sö cña tµi nguyªn , sù næi tiÕng cña nã, tµinguyªn ®ã cã mang lîi Ých g× kh«ng?.v.v. tiÕp ®Õn xem tµi nguyªn cã phïhîp víi ch¬ng tr×nh du lÞch, nh÷ng yªu cÇu mong ®îi cña kh¸ch, liÖu tµinguyªn ®ã cã ®¸p øng ®îc kh«ng vd: vµo mïa hÌ mµ kh¸ch muèn lªn sapang¾m tuyÕt liÖu lóc ®ã ë sapa cã tuyÕt cho yªu cÇu cña hä hay kh«ng 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tõ ®ã m µ ta quyÕt ®Þnh lùa ch än ®Ó ®¸p øng ®îc cho kh ¸ch..v.vÉ M étyÕu tè kh ¸c c òng r t quan träng lµ vÒ m Æt an ninh, ch Ýnh trÞ x · h éi c ñan ¬i ®Õn c ã an to µn kh «ng. An to µn lµ yÕu tè h µng ®Çu cho nhu c Çu c ñakh ¸ch du lÞch tíi ®ã, kh ¸ch du lÞch ch Ø ®i khi c ã ®ñ ®é tin c Ëy vµ th «ngtin c Çn th iÕt vÒ an to µn: vÝ d ô nh s ù kiÖn ngµy 1 1 / 2000 ë M ü lµm cho 9/kh ¸ch du lÞch tíi M ü gi¶m trong nh ÷ng ngµy ti Õp sau ®ãÉ S au khi ph ©ntÝch kh ¶ n ¨ng ®¸p øng c ã tÝnh kh ¶ th i ta ti Õp tôc ti Õn h µnh c ¸c b íc ti Õptheo.1.5.1.3 X¸c ®Þnh kh¶ n®ng vµ vÞ trÝ cÒa c«ng ty l÷ hµnh. Kh¶ n¨ng ®¸p øng cÇu cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh chØ ®îc thùc hiÖntheo quyÒn h¹n ®· ®îc quy ®Þnh cña nhµ níc ®èi víi c«ng ty l÷ hµnh vd:c¸c c«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa chØ ®îc kinh doanh l÷ hµnh kh¸ch néi ®Þa chonªn chØ ®¸p øng ®îc cÇu cña kh¸ch néi ®Þa, khi mµ cÇu vît qu¸ kh¶ n¨ng®¸p øng cña c«ng ty l÷ hµnh nh sè lîng, ch t lîng phôc vô th× c«ng ty l÷hµnh còng kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc1.5.1.4 X©y dùng môc ®Ých ý tëng cÒa ch¬ng tr×nh du lÞch ChuyÕn du lÞch khi ®îc thùc hiÖn nã ®em l¹i nh÷ng g×? Do vËy ph¶ix¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých cña chuyÕn du lÞch . HiÖn nay kh¸ch ®i du lÞch víinhiÒu môc ®Ých nh tham quan, nghØ ng¬i, kh¸m ph¸ m¹o hiÓm, th¬ng m¹i.v.v..chÝnh v× vËy, nhµ kinh doanh l÷ hµnh ph¶i biÕt ®îc môc ®Ých chuyÕn ®icña hä. Trªn c¬ së nh÷ng ý tëng tÝch cùc ®Ó x©y dùng cho ch¬ng tr×nh,x©y dùng mét ch¬ng tr×nh ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ cao nh t khi mµ thùc hiÖnch¬ng tr×nh ®· ®îc x©y dùng .1.5.1.5 X¸c ®Þnh quü thêi gian Khi ®iÒu tra khai th¸c thÞ trêng kh¸ch ta biÕt ®îc thêi gian mµ kh¸chcã cho chuyÕn ®i du lÞch . Do vËy dùa trªn c¬ së ®· x¸c ®Þnh mµ nhµ dulÞch l÷ hµnh x©y dùng quü thêi gian ch¬ng tr×nh cho phï hîp víi quü thêigian mµ kh¸ch cã, thêi gian cña chuyÕn hµnh tr×nh dµi hay ng¾n hoµn toµnphô thuéc vµo quü thêi gian mµ kh¸ch cã, hay thêi gian thùc hiÖn ch¬ngtr×nh cho phï hîp.1.5.1.6 X©y dùng tuyÕn hµnh tr×nh c¬ b¶n :bao gåm nh÷ng ®iÓm du lÞchchñ yÕu b¾t buéc cña ch¬ng tr×nh. Khi x©y dùng lªn mét ch¬ng tr×nh du lÞch mµ c«ng ty tæ chøc thùchiÖn cho kh¸ch trªn, ch¬ng tr×nh ph¶i liÖt kª ®îc nh÷ng n¬i, nh÷ng ®iÓm dulÞch mµ kh¸ch ®Õn, ngµy giê quy ®Þnh cho ®iÓm tíi ®Ó cho kh¸ch biÕt trícvµ chuÈn bÞ nh÷ng c¸i cÇn thiÕt ®em theo vd: khi tíi mét ®iÓm nh §Òn, Chïavµo ngµy nµo, giê nµo, c«ng ty l÷ hµnh ph¶i th«ng b¸o tr íc cho kh¸ch biÕt®Ó kh¸ch chuÈn bÞ ®å lÔ thê cóng.v.v.. vµ ®©y còng lµ mét c¬ së quanträng trong viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm l÷ hµnh víi kh¸ch.1.5.1.7 X©y dùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓn 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H iÖn nay c ã r t nhiÒ u lo ¹i h ×nh vËn chuyÓ n kh ¸ch du lÞch ®i th ¨mquan nh m ¸y bay, tµu ho ¶, tÇu thu û, « t«, xe m ¸yÉm çi ph¬ng ti Ön vËnchuyÓ n ®ã ph ï h îp víi tõng lo ¹i h ×nh du lÞch. Trong ch¬ng tr×nh du lÞch ®îcx ©y d ùng c ña c ¸c c «ng ty l÷ h µnh ph ¶i ghi tªn ph¬ng ti Ön vËn chuyÓ n ®Ócho kh ¸ch du lÞch biÕt tr íc ®îc ph¬ng ti Ön m µ m ×nh ®i ®Ó kh ¸ch ch ñ ®éngvµ ®iÒ u ®ã c òng r t tè t cho nh µ kinh doanh du lÞch trong viÖc tæ ch øcth ùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 1.5.1.8 Nh÷ng ®iÒu chØnh nhá bæ sung tuyÕn hµnh tr×nh chi tiÕt ho¸ch¬ng tr×nh víi nh÷ng ho¹t ®éng tham quan gi¶i trÝ. Ngoµi viÖc th«ng b¸o ®iÓm ®Õn chÝnh vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cñach¬ng tr×nh, c«ng ty l÷ hµnh cßn ph¶i chi tiÕt ho¸ ch¬ng tr×nh nh thêi gian®a ®ãn, nghØ ng¬i trªn ®êng, thêi gian nhËn phßng, vÐ tham quan nÕucã, c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i, dÞch vô kh¸c ngoµi ch¬ng tr×nh.1.5.1.9 X©y dùng ph¬ng ¸n lu tró ®n uèng HiÖn nay c¸c c«ng ty l÷ hµnh thêng cã r t nhiÒu gi¸ cho mçi møc phôcvô nh møc I, møc II, møc III. Do ®ã, trong viÖc x©y dùng ch ¬ng tr×nh dulÞch trän gãi, doanh nghiÖp l÷ hµnh ph¶i ghi râ lu tró vµ ¨n uèng cña kh¸chtheo tõng møc mµ doanh nghiÖp l÷ hµnh quy ®Þnh, vÒ tiªu chuÈn phßng ngñnh thÕ nµo, ph¶i ghi râ kh¸ch ®îc ë lo¹i phßng nµo vd: ë møc I tiªu chuÈnphßng hai ngêi, cã ®iÒu hoµ, tivi, ®iÖn tho¹i, tñ l¹nh, m¸y nãng l¹nhÉ Møc IIth× phßng 4 ngêi, qu¹t, tivi, m¸y nãng l¹nhÉtiªu chuÈn ¨n m y b÷a, mçi b÷alµ bao nhiªu tiÒn theo tõng møc phôc vôÉ §Ó cho kh¸ch du lÞch biÕt ®îcm×nh ®ang ë møc nµo, phôc vô cã ®óng vµ chu ®¸o kh«ng, kh¸ch sÏ th y ant©m vµ tin tëng h¬n?1.5.1.10 X¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cÒa ch¬ng tr×nh. §©y lµ c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh gi¸ cña tour du lÞch trän gãi, x¸c®Þnh toµn bé c¸c lo¹i chi phÝ tÝnh trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Gi¸ thµnh: cña ch¬ng tr×nh du lÞch bao gåm toµn bé nh÷ng chi phÝthùc sù mµ c«ng ty l÷ hµnh ph¶i chi tr¶ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ch ¬ngtr×nh du lÞch. Gi¸ thµnh nµy ®îc tÝnh cho mét kh¸ch du lÞch, do vËy gi¸thµnh phô thuéc vµo sè lîng kh¸ch du lÞch. NhiÒu kh¸ch th× gi¸ thµnh sÏ gi¶mvµ ngîc l¹i Ýt kh¸ch th× gi¸ thµnh sÏ cao. Nguyªn nh©n lµ do chi phÝ v× gi¸thµnh ®îc t¹o bëi hai lo¹i chi phÝ: chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi. Chi phÝ cè ®Þch nh vËn chuyÓn («t«) ph¬ng tiÖn tham quan (tÇu thuû«t«) phÝ híng dÉn, c¸c chi phÝ thuª bao kh¸c nh v¨n nghÖÉ Chi phÝ biÕn ®æi bao gåm kh¸ch s¹n (ngñ) ¨n uèng, vÐ tham quan, visahé chiÕu. + C«ng thøc s¸c ®Þnh gi¸ thµnh : Gi¸ thµnh cho mét kh¸ch du lÞch ®îc tÝnh A 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 z = b+ N G i¸ th µnh tÝnh cho c ¶ ®o µn ZCD = N.b + A Trong ®ã : N :Sè thµnh viªn trong ®oµn A : Tæng chi phÝ cè ®Þnh b : Tæng chi phÝ biÕn ®æi tÝnh cho mét kh¸ch * Gi¸ b¸n :lµ gi¸ mµ c«ng ty l÷ hµnh b¸n cho kh¸ch dùa trªn c¬ së gi¸ thµnhvµ céng thªm kho¶n thuÕ VAT, tiÒn hoa hång vµ l·i cña doanh nghiÖp. Khidoanh nghiÖp x©y dùng gi¸ b¸n ®Ó b¸n trªn thÞ trêng nã phô thuéc mét sèyÕu tè nh: møc gi¸ phæ biÕn trªn thÞ trêng, vai trß kh¶ n¨ng cña c«ng tytrªn thÞ trêng, môc tiªu cña c«ng ty vµ dùa trªn gi¸ thµnh.v.v..Tuy nhiªnviÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n mét tour du lÞch trän gãi ph¶i tu©n theo nguyªn t¾ch×nh thµnh tù do dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh ®Ó tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖpl÷ hµnh vµ doanh nghiÖp cung øng s¶n phÈm ®Ó cho gi¸ cña mét tour dulÞch trän gãi bao giê còng ph¶i rÎ h¬n gi¸ cña c¸c s¶n phÈm du lÞch riªng lÎcéng l¹i. ChÝnh v× vËy, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh cã chÝnh s¸chgi¸ r t linh ho¹t trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña m×nh. + C¨n cø vµ c¸c yÕu tè trªn ta cã c«ng thøc tÝnh gi¸ b¸n nh sau: G = z + P + C b + CK + T G = z + z.α p + z.α b + z.α k + z.α T G = z (1 + αp + αb + αk + αT) G = z ( 1+ α ∑ ) Trong ®ã: z: GÝa thµnh P : Kho¶n lîi nhuËn dµnh cho c«ng ty l÷ hµnh Cb : Chi phÝ b¸n bao giåm hoa hång cho c¸c ®¹i lý, chi phÝ khuÕch tr- ¬ngÉ CK :C¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ qu¶n lý, phÝ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh, phÝ dù phßng .v.v.. T: C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép T t c¶ c¸c kho¶n trªn ®Òu ®îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m (hoÆc hÖ sè nµo®ã) cña gi¸ thµnh : vµ .( αp, αb, αk, αT) lµ c¸c hÖ sè t¬ng øng cña lîinhuËn, chi phÝ b¸n, chi phÝ kh¸c vµ thuÕ, tÝnh theo gi¸ thµnh , α∑ lµ tængcña c¸c hÖ sè . Møc phæ biÕn cña α∑ lµ tõ( 0,2 ®Õn 0,25) T t c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh ®Òu ph¶i ¸p dông c¸ch tÝnh gi¸trªn tuy nhiªn trªn thÞ trêng mét sè doanh nghiÖp cßn tÝnh gi¸ b¸n theo ph-¬ng thøc kinh doanh cña m×nh nh cha bao gåm (gi¸ m¸y bay, tÇu ho¶. v.v.) 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.5.1.11 X©y dùng nh÷ng quy ®Þnh cÒa ch¬ng tr×nh du lÞch C¸c quy ®Þnh cña mét tour du lÞch cã môc ®Ých híng dÉn gióp ®ì kh¸chhiÓu biÕt thªm vÒ h×nh thøc tæ chøc ®ång thêi nh÷ng quy ®Þnh nµy mang ýnghÜa ph¸p lý vd: c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp víi kh¸chvµ kh¸ch víi ch¬ng tr×nh du lÞch ®ã, th«ng thêng doanh nghiÖp thùc hiÖnnh÷ng quy ®Þnh nh: §èi víi doanh nghiÖp l÷ hµnh: néi dung møc gi¸ cña ch¬ng tr×nh du lÞch,quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn, tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖpÉ §èi víi kh¸ch: ch p hµnh ®óng giê, n¬i xu t ph¸t, n¬i ®Õn vµ theo sù híngdÉn cña híng dÉn viªnÉ1.5.1.12 X©y dùng chiÕn lÓc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm Sau khi s¶n phÈm ®îc thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n c¸c chi phÝ, gi¸ thµnh gi¸b¸n th× ®îc c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh thùc hiÖn c«ng viÖc cuèi cïng ®ã lµ®a s¶n phÈm cña m×nh ra qu¶ng c¸o vµ b¸n trªn thÞ trêng. C«ng viÖc nµybao gåm: + HÖ thèng th«ng tin vÒ c¸c chØ tiªu ®¹i lîng ®Æc trng cña s¶n phÈm + ChuÈn bÞ thiÕt kÕ mÉu, n phÈm qu¶ng c¸o vµ c¸c t liÖu cÇn thiÕt cho c¸c lo¹i n phÈm, lêi giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm mµ m×nh cã. + In vµ ph¸t hµnh c¸c quyÓn qu¶ng c¸o. + §a c¸c quyÓn qu¶ng c¸o ra thÞ trêng th«ng qua h×nh thøc marketing giíi thiÖu s¶n phÈmÉ * Khi x©y dùng mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ph¶i lÇn l ît tr¶i quac¸c bíc nãi trªn. Mét nhµ kinh doanh l÷ hµnh giái, x©y dùng ch¬ng tr×nhgiÇu kinh nghiÖm th× ph¶i cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc, am hiÓu vÒ cung cÇu dulÞch, am hiÓu têng tËn vÒ nhu cÇu, së thÝch thÞ hiÕu cña kh¸ch du lÞch cãkh¶ n¨ng ph¸t kiÕn ra nh÷ng tour du lÞch míi trªn c¬ së hiÓu biÕt réng vÒtµi nguyªn du lÞch vµ c¬ së kinh doanh du lÞch.1.5.2 Mét sè ®iÓm cÇn chó ý khi x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch §Ó x©y dùng mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cã thÓ ®em l¹i hiÖuqu¶ vµ nguån thu r t cao nÕu ch¬ng tr×nh du lÞch ®ã hîp víi nhu cÇu (thÞhiÕu) cña kh¸ch. Do vËy khi x©y dùng mét ch¬ng tr×nh du lÞch ngoµi viÖctu©n thñ c¸c bíc ë trªn cßn ph¶i chó ý tíi nh÷ng nguyªn t¾c sau: + Ch¬ng tr×nh ph¶i cã tèc ®é thùc hiÖn hîp lý tøc c¸c ho¹t ®éng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu g©y mÖt mái. ViÖc di chuyÓn ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng vÒ t©m lý, sinh lý cña du kh¸ch, trong hµnh tr×nh ph¶i cã mét thêi gian nghØ ng¬i thÝch hîp. + §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng tr¸nh t×nh tr¹ng ®¬n ®iÖu tÎ nh¹t trong hµnh tr×nh du lÞch ®ã + T¹o lßng tin vµ sù an toµn cña doanh nghiÖp l÷ hµnh ngay tõ ban ®Çu còng nh kÕt thóc ch¬ng tr×nh víi kh¸ch 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Cã c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i kh¸c ®Ó tr¸nh sù buån tÎ cho kh¸ch nh c¸c dÞch vô vui ch¬i buæi tèi… + Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ ®a ra nh÷ng ch¬ng tr×nh tù chän cho kh¸ch vd: trong mét ngµy cã thÓ cã hai ch¬ng tr×nh cho kh¸ch chän lùa vd: (1) T¾mbiÓn- ®i chî (2) §i chî vµ xembiÓudiÔnnghÖ thuËt… + Ph¶i cã sù c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng vÒ thêi gian tµi chÝnh cña kh¸ch víi néi dung vµ chÊt l îng cña ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o sù hµi hoµ gi÷a môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty víi yªu cÇu du lÞch cña kh¸ch Mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ®îc coi lµ hoµn h¶o khi mµ kh¸ch ®äc tíich¬ng tr×nh, kh¸ch ®· cã thÓ c¶m nhËn ®îc sù l«i cuèn, hÊpdÉn vµ yªn t©mkhi mäi chi tiÕt dï nhá nhÊt còng ®· ®îc c©n nh¾c. 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch¬ng II thùc tr¹ng ho¹t ®éng l÷ hµnh cña trung t©m du lÞch vµ dÞch vô thuéc c«ng ty ks - dl c«ng ®oµn hµ néi2.1 Nh÷ng nÐt trung vÒ c«ng ty KS-DL C«ng §oµn Hµ Néi 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cÒa c«ng ty KS-DL C«ng §oµnHµ Néi: C«ng ty kh¸ch s¹n vµ du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi víi c¸i tªn tríc kia lµNhµ NghØ Qu¶ng B¸. Nhµ nghØ nµy ®îc thµnh lËp n¨m 1962 víi quy m« 10phßng vµ 12 c¸n bé c«ng nh©n viªn. NhiÖm vô chÝnh cña nhµ nghØ lµ phôcvô c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng ë thñ ®« Hµ Néi ®Õn nghØ dìng søcch÷a bÖnh kÕt hîp tham quan theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ x· héi vµ quü phóclîi cña liªn ®oµn lao ®éng thµnh phè Hµ Néi c p. Ngoµi viÖc phôc vô c¸n béc«ng nh©n viªn, nhµ nghØ Qu¶ng B¸ cßn phôc vô c¸c ®èi tîng nh anh hïng,chiÕn sÜ thi ®uaÉ Tõ n¨m 1985 ®Õn n¨m 1989 do ®iÒu kiÖn kinh tÕ ® t níc nãi chungng©n quü b¶o hiÓm nãi riªng l¹i h¹n hÑp do ®ã nhµ nghØ ph¶i chuyÓn ®æi dÇnph¬ng thøc ho¹t ®éng cña m×nh. Ngoµi viÖc phôc vô c¸n bé c«ng nh©n viªn,anh hïng vµ c¸c chiÕn sÜ thi ®ua cßn tæ chøc c¸c héi nghÞ héi th¶o... N¨m 1994 khi mµ nhµ níc quyÕt ®Þnh c¾t bá quü b¶o hiÓm cña ngêilao ®éng vÒ v n ®Ò nghØ dìng søc th× còng ®ång thêi nhµ nghØ chuyÓnthµnh Doanh nghiÖp ho¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n cã tµi kho¶n vµngo¹i tÖ vèn t¹i ng©n hµng, cã con d u riªng ®Ó giao dÞch. Ngµy 8/6/1994theo quy ®Þnh 1103 QDUB cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi ®·quyÕt ®Þnh ®æi tªn nhµ nghØ Qu¶ng B¸ thµnh C«ng ty Kh¸ch S¹n vµ DuLÞch C«ng §oµn Hµ Néi: tªn giao dÞch quèc tÕ Ha Noi Trade Union-Tuorist and Hotel Company Email:KS-DLcongdoan@hn.vnn. §T:048293812-048293596 Fax: (84.4) 8.293825) Ngay tõ khi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty kh¸ch s¹n vµ du lÞch C«ng§oµn Hµ Néi, c«ng ty ®· ho¹t ®éng nh mét doanh nghiÖp thùc sù. Ho¹t ®éngkinh doanh kh«ng phô thuéc vµo c p chñ quan, ®éc lËp vÓ tµi chÝnh ho¹t®éng theo luËt doanh nghiÖp cña nhµ níc ban hµnh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do t×nh h×nh thôc tÕ lîng kh¸ch néi ®Þa ®ÕnnghØ ng¬i, tham quan, ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm kh«ng cßn. C¸c chØtiªu dµnh cho c¸n bé trong ngµnh ®Õn víi c«ng ty bÞ c¾t gi¶m. C«ng ty ®·ph¶i tù t×m kiÕm nguån kh¸ch ®Ó duy tr× ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh vµ®ang tõng ngµy ph¸t triÓn. 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C «ng ty kh ¸ch s ¹n vµ du lÞch C «ng §o µn H µ N éi hiÖn nay vµ nh µngh Ø Q u ¶ng B ¸ tr íc ®©y c ã vÞ trÝ n »m b ªn c ¹nh H å T ©y, lµ n ¬i ® îc vÝ nh“ l¸ phæi lín cÒa Long Thµnh Hµ NéiÓ. Cã m«i trêng tho¸ng m¸t yªn tÜnhl¹i n»m trong khu vùc trung t©m cña hai cæng thµnh Hµ Néi: cÇu Th¨ngLong phÝa T©y lµ cöa ngâ cña kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam, phÝa §«ng lµcÇu Ch¬ng D¬ng cña vµo cña kh¸ch c¸c tØnh trong níc. VÞ trÝ nµy cã lîithÕ r t m¹nh mµ kh«ng m y kh¸ch s¹n ë Hµ Néi cã ®îc.2.1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞchC«ng §oµn Hµ Néi.2.1.2.1 Chøc n®ng nhiÖm vô: C«ng ty kh¸ch s¹n vµ du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi víi c¬ chÕ ho¹t ®éngcña mét doanh nghiÖp theo quy ®Þnh 1103/QDUB ngµy 8/06/1994 cña UûBan Nh©n D©n Thµnh Phè víi chøc n¨ng nhiÖm vô sau: + Phôc vô nghØ ng¬i,vui ch¬i gi¶i trÝ båi dìng søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ mét sè ho¹t ®éng kh¸c cña tæ chøc c«ng ®oµn. + Kinh doanh kh¸ch s¹n vµ dÞch vô kh¸c + Tæ chøc c¸c dÞch vô th¬ng m¹i + Tæ chøc du lÞch trong vµ ngoµi níc 2.1.2.2 QuyÒn h¹n cÒa c«ng ty: §îc phÐp liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi nícnh»m më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §îc phÐp kinh doanh ®éc lËp, tù khai th¸c thÞ trêng kh¸ch c«ng ty ® îctæ chøc thµnh hai lÜnh vùc kinh doanh: 1 Kh¸ch s¹n 2 L÷ hµnh2.1.3 HÖ thèng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty Kh¸ch S¹n Du LÞchC«ng §oµn Hµ Néi Trong c¬ chÕ cò, bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty r t ®¬n gi¶n, cã nhiÖmvô thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng theo yªu cÇu cña C«ng §oµn thµnh phè. Ban gi¸m®èc nhËn c¸c chØ tiªu do trªn giao xuèng vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch. C¸cphßng ban bé phËn c p díi thùc hiÖn lµm viÖc theo chØ ®¹o cña c p trªn mµtrùc tiÕp lµ gi¸m ®èc. Toµn bé ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo mét quy tr×nh ®·®Þnh vµ kh«ng cã nh÷ng thay ®æi lín qua c¸c n¨m. Bé m¸y nh©n sù do c ptrªn quyÕt ®Þnh vµ ®Ò b¹t. Trong c«ng ty, Gi¸m §èc cha ph¸t huy vai trßvµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi qu¶n lý vµ l·nh ®¹o. Khi chuyÓn thµnh mét doanh nghiÖp c¬ c u tæ chøc qu¶n lý cña c«ngty kh¸ch s¹n vµ du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi ®îc x©y dùng theo m« h×nh trùctuyÕn, lµm viÖc theo chÕ ®é mét thñ chëng. §øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc c«ng 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty do li ªn ®o µn lao ®éng th µnh ph è ®Ì b ¹t vµ tæng li ªn ®o µn lao ®éng ViÖ t Nam b æ nhiÖm . G i¸m ®èc lµ ngêi quyÕt ®Þnh tæ ch øc b é m ¸y nh ©n s ù vµ ®iÒ u h µnh m äi ho ¹t ®éng king doanh c ña c «ng ty ch Þu tr¸ch nhiÖm tr - íc ph ¸p lu Ë t vµ tËp thÓ lao ®éng c ña c «ng ty. G ióp viÖc cho gi¸m ®èc c ã hai ph ã gi¸m ®èc vµ c ¸c tr ëng ph ßng thu éc kh èi kinh doanh ,ph ôc vô d Þch vô S¬ ®å 2 :M« hinh tæ chøc bé m¸y cÒa c«ng ty KS - DL C«ng §oµn Hµ Néi Gi¸m §èc P.Gi¸m §èc Phßng P hµnh P.Gi¸m §èc Tµi Vô chÝnh tæ chøc Phßng LÔ T©nPhßng Trung Phßng Phßng Phßng PhßngkÕ T©m du kinh kinh kinh kinhho¹ch lÞch doanh doanh doanh doanhthÞ tr- vµ lu tró ¨n uèng vui siªuêng dÞch ch¬i thÞ vô 2.1.3 LÜnh vùc kinh doanh cÒa c«ng ty KS - DL C«ng §oµn Hµ Néi C«ng ty Kh¸ch s¹n vµ Du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ kinh doanh kh¸ch s¹n vµ kinh doanh l÷ hµnh . Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Kh¸ch s¹n du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi ® îc thÓ hiÖn : * Kinh doanh kh¸ch s¹n: Kinh doanh lu tró Kinh doanh ¨n uèng Kinh doanh dÞch vô th¬ng m¹i Kinh doanh ho¹t ®éng thÓ thao Kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c * Kinh doanh l÷ hµnh Kinh doanh dÞch vô cho thuª xe Tæ chøc c¸c tour du lÞch trän gãi C¸c dÞch vô th¬ng m¹i 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.4 KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Kh¸ch s¹n du lÞch C«ng §oµn HµNéi Nh ê c ã s ù chuyÓ n ®æi c ¬ c u tæ ch øc trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y, c «ngty KS - D L C «ng §o µn H µ N éi ®· ®Èy m ¹nh ®îc ho ¹t ®éng kinh doanh víi viÖc :t¨ng ngu ån thu nh Ëp , ho µn th µnh c ¸c ch Ø ti ªu ®Ò ra vµ ®ang tõng b íc ®æi m íin ©ng c p kh ¸ch s ¹n trë th µnh m ét kh ¸ch s ¹n tÇm c ì c ña ViÖt Nam . Díi ®©y lµ k Õt qu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh c ña C «ng ty KS – D L C «ng§o µn H µ N éi :B ¶ng1 : K Õt qu ¶ kinh doanh c ña C «ng ty KS - D L C «ng §o µn H µ N éi tõ n ¨m1 998 ®Õn 2001 §vt tri Öu ®ång C¸c chØ tiª u N¨m So s¸nh t¬ng ®èi % 1998 1999 2000 2001 99/98 00/99 2001/20 001 Doanh thu 7592 9423 11103 11614 124.11 117.82 104.60 Kinh doanh ¨n u«ng 1263 1248 1396 1438 98.81 111.85 103.00 Kinh doanh lu chó 3814 5163 6336 6736 135.37 122.71 106.31 Kinh duanh l hanh 1451 1491 1600 1830 102.75 107.31 114.37 Kd dÞchvô thÎ thao 785 1023 1100 967 130.31 107.52 87.90 Dich vô khac 297 498 671 595 167.67 134.73 88.672Cac kho¶n phai 1332 1671 2091 2436 125.45 125.13 116.49lép3 Doanh thu 6260 7752 9012 9178 123.83 116.25 101.84thuÇng4 Gi¸ vèn 4695 5978 7043 6997 127.32 117.81 99.345 Chi phÝ qu¶n lý 1230 1326 1479 1582 107.80 111.53 106.966 Lîi nhu©n 335 445 448 627 132.83 100.67 139.95thuÇn7 Ty su©t lîi 4.4 4.72 4.03 5.39 nhuèn% Nguån: sè liÖu cu¶ c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch C«ng §oµn Hµ Néi2.2 Sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña Trung T©m DuLÞch DÞch Vô thuéc C«ng ty Kh¸ch S¹n Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y du lÞch ®· vµ ®ang ph¸t triÓn. Mét lo¹tc¸c doanh nghiÖp du lÞch ra ®êi vµ ®i vµo kinh doanh ®Èy m¹nh vai trß dulÞch trong nÒn kinh tÕ . Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cã ®iÒu kiÖn ph¸ttriÓn , nh÷ng doanh nghiÖp quèc doanh vµ t nh©n b¾t ®Çu thµnh lËp vµho¹t ®éng do nhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng cña x· héi . 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.2.1 Sù cÇn thiÕt cho sù ra ®êi Trung T©m Du LÞch DÞch Vô thuéc C«ng ty KS - DL C«ng §oµn Hµ Néi Ngay tõ ng µy ®Çu chuyÓ n ®æi c ¬ ch Õ qu ¶n lý c ña c «ng ty Kh ¸ch s ¹nvµ D u L Þch C «ng §o µn H µ N éi . Ngµy 8/ 06/ 1 994, C «ng ty ho ¹t ®éng ®éclËp vµ s è kh ¸ch tíi c «ng ty ngµy c µng nhiÒ u. Th Þ tr êng kh ¸ch ngµy m ét ®ad ¹ng h ¬n víi m äi tÇng líp x · h éi , m äi lø a tu æi . Kh ¸ch tíi C «ng ty kh «ng ch Ø®Ó ngh Ø dìng , vui ch ¬i m µ c ßn k Õt h îp víi viÖc th am quan du lÞch , m Ætkh ¸c trªn th Þ tr êng nhu c Çu du lÞch ®· ngµy m ét t¨ng theo c ¸c n ¨m , m ét s èkh ¸ch s ¹n trªn th Þ tr êng c òng ®· bíc vµo kinh doanh l÷ h µnh . Ngµnh kingdoanh l÷ h µnh ®· ®em l¹ i lîng doanh thu t¬ng ®èi lín g ãp ph Çn t¨ng lîinhu Ën kinh doanh c ña kh ¸ch s ¹n. §Ó ®¸p øng ®îc nhu c Çu th am quan du lÞchc ña kh ¸ch ®ßi h ái c «ng ty ph ¶i c ã m ét T rung T ©m l÷ h µnh ri ªng ®Ó ph ôc vô,tæ ch øc viÖc th am quan du lÞch . ý th øc ®îc yÕu tè kh ¸ch quan vµ ch ñquan ®ã n ¨m 1 995, C «ng ty Kh ¸ch s ¹n du lÞch C «ng §o µn H µ N éi ®· quyÕt®Þnh th µnh lËp m ét Trung T ©m l÷ h µnh m ang tªn : Trung T ©m D u L Þch vµD Þch Vô thu éc C «ng ty Kh ¸ch S ¹n vµ D u L Þch C «ng §o µn H µ N éi . TrungT ©m ra ®êi lµ m ét yÕu tè ph ï h îp víi quy lu Ë t th Þ tr êng vµ ®· m ¹ng l¹ i lîiÝch cho C «ng ty , cho to µn X · H éi .2.2.2 VÞ trÝ ®Þa lÝ : Trung T©m du lÞch dÞch vô C«ng §oµn Hµ Néi cã mét v¨n phßng duynh t n»m ë vÞ trÝ : 76 TrÇn Hng §¹o - §èng §a - Hµ Néi vµ n»m ë trungt©m kinh tÕ chÝnh trÞ lín nh t ViÖt Nam. Phè trÇn Hng §¹o lµ ®êng phèréng hai chiÒu, PhÝa §«ng lµ cöa ngâ ®i vµo cña hai con ® êng chÝnh vµoHµ Néi : mét bªn lµ cÇu Th¨ng Long víi ®êng cao tèc B¾c Th¨ng Long n¬i cãs©n bay quèc tÕ Néi Bµi, bªn kia lµ cÇu Ch¬ng D¬ng cöa ngâ ®i vµo cñac¸c tØnh thµnh ViÖt Nam tíi Hµ Néi, nèi liÒn víi c¸c trung t©m du lÞch næitiÕng nh : H¶i Phßng, H¹ Long, HuÕ vµ c¸c tØnh phÝa Trung -Nam.v.v.v..PhÝa T©y ®Çu kia phè TrÇn Hng §¹o lµ Ga Hµ Néi n¬i gÆp gìcña kh¸ch tõ B¾c - Nam . §iÒu nµy ®· chøng tá Trung T©m cã mét vÞ trÝhÕt søc thuËn lîi vµ ®îc vÝ nh " n¬i gÆp gì cÒa kh¸ch du lÞch ViÖtNam " .2.2.3 QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Trung T©m du lÞch dÞch vô thuécc«ng ty KS-DL C«ng §oµn Hµ Néi : 2.2.3.1 QuyÒn H¹n + Trung T©m ®îc lùa chän kh¸ch hµng, ®èi t¸c trùc tiÕp ®µm ph¸n vµthùc hiÖn hîp ®ång liªn doanh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt . + Lùa chän c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn b»ng TiÒn ViÖt Nam vµ b»ng ngo¹i tÖ. 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + To µn quyÒ n s ö d ông c ¸c kho ¶n thu nh Ëp h îp ph ¸p c ña m ×nh khi ®· th ùchiÖn ®Çy ®ñ c ¸c ngh Üa vô thu Õ ®èi víi nh µ níc vµ c «ng ty . + Trung T ©m ®îc quyÒ n k Ý h îp ®ång víi c éng t¸c viªn, c ö c ¸c b é ph Ën ®ikh ¶o s ¸t th Þ tr êng , k Ý k Õt h îp ®ång víi nh ÷ng ®èi t¸c trong níc . + §îc ph Ðp kinh doanh l÷ h µnh , tæ ch øc nh ÷ng chuyÕn du lÞch trän g ãi . + Trung T ©m ®îc ph Ðp kinh doanh ®éc lËp l y thu b ï chi 2.2.3.2 NghÜa vô : + NghÜa vô cña Trung T©m lµ ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ngµnhnghÒ ghi trong gi y phÐp . + Nép thuÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸pluËt . + Ch p hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n thèng kª vµ chÞu tr¸chnhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t cu¶ c«ng ty . + Tu©n thñ ph¸p luËt , gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi ,b¶o vÖ lîi Ých d©ntéc, b¶o vÖ m«i trêng . + Tu©n thñ ph¸p luËt vÒ mäi mÆt vÒ hîp ®ång lao ®éng , ch¨m no ®êisèng cho c¸c nh©n viªn vµ céng t¸c viªn . + ChÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vµ tr¸ch nhiÖm vËt ch t díi mäi h×nh thøc vÒho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh tríc c«ng ty vµ nhµ níc .2.2.4 Bé m¸y tæ chøc cña Trung T©m Du LÞch DÞch Vô . s¬ ®å 2 tæ chøc bé m¸y cña Trung T©m Gi¸m §èc Trung T©m Nh©n Viªn Nh©n Viªn Nh©n Viªn Nh©n Viªn X©y Dùng KÕ To¸n DÞch Vô Marketing Tour TiÕp ThÞ H- íng DÉn Céng T¸c Viªn Sinh Viªn Thùc TËp2.2.4.1 Chøc n®ng, nhiÖm vô cÒa tõng chøc danh trong Trung T©m . • Gi¸m §èc Trung T©m : Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ tËp thÓ l·nh ®¹o®¬n vÞ vÒ mäi mÆt. 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã tr¸ch nhiÖm lËp ph¬ng híng vÒ kÕ ho¹ch kinh doanh, tæ chøc thùchiÖn nhiÖmvô chuyªn m«n ®Ó®¹t n¨ng suÊt cao, chÊt l îng, hiÖu qu¶. Thùc hiÖn sù uû quyÒn cña Gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc giao dÞch kýkÕt hîp ®ång vµ thanh to¸n trong lÜnh vùc du lÞch vµ dÞch vô kh¸c ®èi víikh¸ch hµng. Hµng th¸ng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o doanh thu, ph©n tÝch kÕt qu¶kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng vµ Gi¸m ®èc c«ng ty, kýx¸c nhËn ®Ò nghÞ duyÖt thu, chi hµng ngµy vµ nh÷ng giÊy tê kh¸c cã liªnquan ®Õn Trung T©mdu lÞch vµ dÞch vô. Gi¸n §èc Trung T©m ph©n c«ng c«ng viÖc vµ lao ®éng t¹i Trung T©m tuútheo n¨ng lùc cô thÓ vµ t×nh h×nh kinh doanh thùc tÕ sao cho ®¹t hiÖu qu¶cao nhÊt. §îc quyÒntuyÓncéng t¸c viªn(sinh viªn thùc tËp sau khi b¸o c¸o vµ ®îc gi¸m®èc c«ng ty ®ång ý.*Nh©n Viªn KÕ To¸n Qu¶n Lý: VÒ vÊn ®Ò doanh thu tµi chÝnh, ho¹ch to¸n lç l·i. §èi víi mçi s¶n phÈmcña c«ng ty bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm lªn gi¸ cho mçi tour du lÞch, ®¶mb¶o cho viÖc kinh doanh cã lîi nhuËn. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé sæs¸ch, ho¸ ®¬n tµi chÝnh, chÞu sù híng dÉn nghiÖp vô cña phßng tµi vô c«ngty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Gi¸m ®èc trung t©m vÒ c«ng t¸c ho¹ch to¸n tµichÝnh cña Trung T©m. Hµng ngµy ph¶i cËp nhËt theo dâi ®èi chiÕu kiÓmtra vµ ho¹ch to¸nc¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, mua b¸n v¨nphßng phÈm, ho¹t ®éng king doanh vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô kh¸c thùchiÖn t¹i Trung T©m. Trùc tiÕp lµm thanh to¸n víi kh¸ch vµ ®ßi c¸c c«ng nî.Khi thanh to¸n ph¶i dùa trªn hîp ®ång ®· kÝ vµ ph¸t sinh do híng dÉn viªn b¸ovÒ. Tu©n thñ sù ph©n c«ng c«ng t¸c cña ngêi l·nh ®¹o, hoµn thµnh tètc«ng viÖc ®îc giao, ph¶i b¸o c¸o Gi¸m §èc trung t©m c¸c nghiÖp vô kinh tÕph¸t sinh. Cuèi th¸ng ph¶i tæng hîp chøng tõ, lµm b¸o c¸o doanh thu vµ ph©ntÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung T©m ®Ó b¸o c¸o víi Gi¸m §èc trungt©m.*Nh©n Viªn DÞch Vô Marketing: Tu©n thñ sù ph©n c«ng C«ng t¸c cña ngêi l·nh ®¹o, hoµn thµnh c¸cnhiÖmvô cña Gi¸m§èc trung t©m giao phã. §¶m nhËn chøc n¨ng nghiªn cøu thÞ tr êng ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈmphï hîp víi nhu cÇu thÞ tr êng, quyÕt ®Þnh nguån kh¸ch vµ ®ång thêi tiÕnhµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i thu hót kh¸ch, nghiªn cøu më réngnguån kh¸ch cho Trung T©m, ph©n c«ng nh©n viªn phô tr¸ch tiÕp thÞ tõngthÞ tr êng vµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin vÒthi tr êng ®ã . LËp ph¬ng ¸n marketing, tæ chøc quy tr×nh marketing. Ngoµi ra cãnhiÖmvô thuª, liªn kÕt c¸c lo¹i dÞch vô(thuª xe, visa, hé chiÕu). 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368*Nh ©n Viªn X ©y D ùng Tour: Ch Þu tr¸ch nhiÖm víi G i¸m §èc tru ng t©m vÒ viÖc th iÕ t lËp , x ©yd ùng nh ÷ng ch¬ng tr×nh do G i¸m §èc tru ng t©m giao ph ã vµ yªu c Çu c ñac «ng ty c ïng víi b é ph Ën m arke ting ®Ó th iÕt l©p x ©y d ùng nh ÷ng tou r dulÞch m íi sao cho c ã hiÖu qu ¶ vµ ch tlîng .T Ýnh gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n c ña c ¸c tou r du lÞch .* Nh ©n Viªn TiÕp Th Þ – Híng D Én: L µm c «ng t¸c ti Õp th Þ, t×m kiÕm ngu ån kh ¸ch, lµm c «ng t¸c h µnhch Ýnh v¨n ph ßng, híng d Én ®o µn vµ c ¸c c «ng viÖc ®îc giao ph ã kh ¸c Trong qu ¸ tr×nh ti Õp th Þ ph ¶i tù gi¸c nhiÖt t×nh vµ c ã b ¸o c ¸o th êngxuyªn vÒ k Õt qu ¶ ti Õp th Þ b »ng v¨n b ¶n hay theo quy ®Þnh ®Ó ngêi qu ¶n lýti Õp tôc th ùc hiÖn c ¸c c «ng viÖc ti Õp theo. T rong qu ¸ tr×nh ®i ti Õp th Þ c ãquyÒ n ®µm gi¸ vµ c ¬ ch Õ hoa h ång cho kh ¸ch kh «ng qu ¸ 3% trªn tæng thu. Trong c «ng t¸c d Én ®o µn tu ©n th ñ theo quy tr×nh híng d Én ®o µn ®·®îc c «ng ty ph ª duyÖt. Tu ©n th ñ s ù ph ©n c «ng c ña c p l·nh ®¹o trªn.* C éng t¸c viªn, S inh viªn th ùc tËp : L µm t t c ¶ nh ÷ng c «ng viÖc m µ G i¸m ®èc tru ng t©m giao ph ã sao choc ã hiÖu qu ¶ nh t. C ã thÓ ®îc tu yÓ n ch än, k ý h îp ®ång lµm viÖc víi C «ng ty n Õu nh c éngt¸c viªn, sinh viªn th ùc tËp ®ã lµm tè t m äi viÖc vµ ® îc G i¸m §èc tru ng t©mtÝn nhiÖm (sinh viªn th ùc tËp ph ¶i hiÓ u biÕt vÒ kinh doanh l÷ h µnh, n ¨ng®éng, c ã ph Èm ch t®¹o ®øc tè t..v..v). * Tãm l¹i: Bé m¸y ho¹t ®éng cña Trung T©m theo tÝnh ch t mét Thñ Tr-ëng, c¸c nh©n viªn ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o cña Gi¸m §èc trung t©m, c¸cnh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm hç trî lÉn nhau, liªn kÕt c¸c nh©n viªn t¹o thµnhmét khèi v÷ng m¹nh cïng môc ®Ých lµ lµm cho Trung T©m kinh doanh ®¹thiÖu qu¶ cao nh t vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng. Mäi ho¹t ®éng cña Trung T©m ®Òu do Gi¸m §èc trung t©m quyÕt®Þnh. Gi¸m §èc trung t©m ®îc coi nh Òcon chim ®Çu ®µnÓ lµ ngêi quyÕt®Þnh cho viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña trung t©m.2.2.5 Chøc n®ng cÒa Trung T©m Du LÞch vµ DÞch Vô C«ng §oµn HµNéi. Tõ khi Trung T©m ®ù¬c thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng th¸ng 6-1995chøc n¨ng chÝnh cña Trung T©m lµ ho¹t ®éng kinh doanh L÷ Hµnh, tæ chøcc¸c ho¹t ®éng trung gian vµ tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi,Trung T©m kh«ng chØ t×m kiÕm nguån kh¸ch cho Trung T©m mµ trªn c¬ së®ã khai th¸c nguån kh¸ch cho C«ng Ty. 2.3 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung T©m. 2.3.1 VÞ thÕ cña Trung T©m trªn thÞ trêng: 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi c ¸i tªn Trung T ©m D u L Þch D Þch Vô thu éc C «ng Ty kh ¸ch s ¹n vµ D uL Þch C «ng §o µn H µ N éi m µ tiÒ n th ©n lµ nh µ ngh Ø Q u ¶ng B ¸. Tríc ®©y, tõkhi ®îc th µnh lËp n ¨m 1 962 víi nhiÖm vô ch Ýnh lµ ph ôc vô c ¸n b é C «ng Nh ©nviªn lao ®éng tíi ngh Ø, ¨n dìng. C ¸i tªn nh µ ngh Ø Q u ¶n B ¸ ®· r t quen thu écvíi m äi ngêi, ngµy nay h ái m äi ngêi vÒ nh µ ngh Ø Q u ¶ng B ¸ xa kia kh «ng ai lµkh «ng biÕt tíi. D o c ¬ ch Õ th ay ®æi ®Ó ph ï h îp víi nhu c Çu x · h éi n ¨m 1 994theo quy ®Þnh s è 1 1 03/ D UB c ña UBND Th µnh Ph è H µ N éi nh µ ngh Ø Q u ¶ng QB ¸ ®îc ®æi tªn th µnh C «ng Ty Kh ¸ch S ¹n D u L Þch C «ng §o µn H µ N éi. TiÕp®Õn n ¨m 1 995 th µnh lËp T rung T ©m D u L Þch vµ D Þch Vô thu éc c «ng ty KS- D L C «ng §o µn H µ N éi, nh vËy n ãi vÒ m Æt lÞch s ö C «ng ty ®· c ã d anhti Õng tõ h ¬n 40 n ¨m nay, trong su èt th êi gian ®ã, uy tÝn c ña C «ng Ty ®·®îc kh ¼ng ®Þnh. T ¹o lßng tin vµ niÒ m tin cho kh ¸ch do vËy T rung T ©m D uL Þch vµ D Þch Vô ti Õp tôc kh ¼ng ®Þnh vµ ph ¸t huy th Õ m ¹nh ®ã. Trung T ©m D u L Þch Vµ D Þch Vô thu éc C «ng Ty KS - D L C «ng §o µn H µN éi lµ m ét doanh nghiÖp nh µ níc do T æ Ch øc C «ng §o µn Th µnh Ph è H µ N éith µnh lËp . C «ng §o µn lµ m ét tæ ch øc c ña nh µ níc ®îc to µn thÓ nh ©n d ©n biÕt®Õn víi vai trß c ña tæ ch øc lµ b ¶o vÖ quyÒ n lîi vµ ch ¨m lo tíi ®êi s èngs øc kh áe c ña m äi tÇng líp lao ®éng ®Æc biÖt lµ tÇng líp C «ng nh ©n. H iÖn nay ë m äi C «ng ty, X Ý nghiÖp, T rêng h äcÉ . ®Ò u c ã tæ ch øcC «ng §o µn ®Ó b ¶o vÖ ch ¨m lo s øc kho Î cho m äi ngêi ë c ¬ s ë ®ã, nh vËyC «ng §o µn c ã s ù ph ©n c p theo ngµnh d äc, ®©y lµ m ét th Õ m ¹nh m µ kh «ngph ¶i C «ng ty kinh doanh L ÷ H µnh n µo c òng c ã, m ét th Þ tr êng kh ¸ch r t rénglín. T õ n ¨m 1 995 ®Õn nay do nhu c Çu du lÞch t¨ng m ¹nh m Ï c ¸c C «ng ty D ulÞch nh µ níc, t nh ©n, li ªn doanh ®· ®ua nhau th µnh lËp . M ét s è C «ng ty D ulÞch ®· v× lîi nhu Ën m µ qu ªn ®i tr¸ch nhiÖm kinh doanh c ña m ×nh, ch Ýnh v×vËy m µ kh «ng Ýt kh ¸ch ph µn n µn vÒ ch tlîng kh «ng ®óng víi nh ÷ng g × m µh ä ®· n ªu ra, c ¸c C «ng ty th iÕu tr¸ch nhiÖm vµ lõ a ®¶o. D o ®ã c ¸c tæch øc c ¸ nh ©n ®· t×m tíi Trung t©m D u L Þch vµ D Þch Vô C «ng §o µn H µ N éib ëi v× h ä tin tëng vµo C «ng §o µn vµ D u L Þch C «ng §o µn H µ N éi c òng biÕt®îc nhiÖm vô c ña m ×nh. D u lÞch C «ng §o µn lu «n ®Æt ra c ©u h ái: Òkh ¸ch dulÞch c Çn g ×? nhu c Çu c ña h ä ra sao? Vµ m ôc ®Ých ®i du lÞch lµ g ×?Ó ®Ótr¶ lêi c ©u h ái ®ã ch Ýnh lµ c «ng viÖc m µ Trung T ©m ®· lµm , ®ang lµm vµti Õp tôc th ùc hiÖn ®Ó x øng ®¸ng víi c ¸i tªn c ña m ×nh:Trung T ©m D u L Þchvµ D Þch Vô thu éc C «ng Ty KS – D L C «ng §o µn H µ N éi.2.3.2 Ph¬ng híng kinh doanh2.3.2.1 ChiÕn lîc kinh doanh Mét C«ng Ty L÷ Hµnh hay mét Trung T©m L÷ Hµnh ngay tõ khi ® îcthµnh lËp ®Òu x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh cho m×nh ®Ó t¹o vÞ thÕ,uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng. Khi x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cho 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ×nh Trung T ©m D u L Þch C «ng §o µn H µ N éi ®· ho ¹ch ®Þnh cho m ×nh m ét s èchiÕn lîc sau:2.3.2.1.1 ChiÕn lÓc ph©n biÖt Víi uy tÝn trªn 40 n¨m cña c«ng ty KS-DL C«ng §oµn Hµ Néi ®îc mäingêi biÕt ®Õn víi sù phôc vô nhiÖt t×nh, ch t lîng, ch¨m lo ®êi sèng chokh¸ch,do vËy Trung T©m Du LÞch DÞch Vô thuéc c«ng ty KS-DL C«ng §oµnHµ Néi lu«n ph¸t huy thÕ m¹nh ®ã. Trung T©m lu«n d ¬ng cao khÈu hiÖuÒkh¸ch hµng lµ sù tån t¹i cÒa m×nhÓ do vËy kh¸ch lu«n ®îc phôc vônhiÖt t×nh chu ®¸o, Du LÞch C«ng §oµn Hµ Néi lu«n ®Ò ra chiÕn lîc phôcvô lµm sao cho kh¸ch ®· ®Õn mét lÇn th× lÇn sau l¹i ®Õn. Trong nÒn c¬chÕ thÞ trêng c¸c Doanh nghiÖp l÷ hµnh ®· chen l n, x« ®Èy ®Ó tranhgiµnh thÞ trêng kh¸ch nhng hä l¹i quªn m t mét ®iÒu lµ dµnh ®îc kh¸ch nhngph¶i gi÷ ®îc kh¸ch. Trung T©m Du LÞch vµ DÞch Vô thuéc c«ng ty KS-DL C«ng §oµn HµNéi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc l¹i cã sù qu¶n lý theo ngµnh däc do ®ãTrung T©m cã sù liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®oµn thÓ kinh doanh s¶n phÈmdu lÞch ë mäi n¬i, mäi thêi ®iÓm ®©y lµ mét thÕ m¹nh t¹o cho Trung T©mmét uy tÝn r t lín, ®ã lµ sù phôc vô ®óng víi nh÷ng g× mµ kh¸ch ®· kÝ hîp®ång víi Trung T©m, kh¸ch lu«n tin tëng vµo Trung T©m. Trong kinh doanh L÷ Hµnh cña m×nh Trung T©m lu«n t×m tßi c¸c tourdu lÞch míi, ®Æc trng theo c¸ch phôc vô cña m×nh:nh hiÖn nay Trung T©mtung ra thÞ trêng 44 ch¬ng tr×nh du lÞch chÝnh cña m×nh, c¶ du lÞchtrong níc vµ ngoµi níc mÆt kh¸c l¹i thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch dokh¸ch tù chän nÕu nh ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan thuËn lîi, nh vËynã t¹o ra sù ®a d¹ng ho¸ cho s¶n phÈm cña m×nh mµ kh«ng m y C«ng Ty kh¸ctrªn thÞ trêng cã ®îc. Tuy vË Trung T©m còng cßn r t nhiÒu mÆt h¹n chÕ ®ã lµ c¸c tour dulÞch vÉn cßn r t h¹n hÑp, cha cã sù ph©n biÖt mét c¸ch râ nÐt víi c¸c C«ngty kh¸c trªn thÞ trêng. C¸c tour du lÞch mµ x©y dùng vµ b¸n cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cñathÞ trêng ®Æc biÖt lµ c¸c tour du lÞch quèc tÕ, hiÖn nay Trung T©m míichØ x©y dùng ®îc 7 ch¬ng tr×nh du lÞch sang Trung Quèc. C«ng t¸c ®iÒuhµnh còng nh th«ng tin qu¶n c¸o cßn cha ®¸p øng ®îc víi nhu cÇu cña thÞtrêng.§Ó chiÕn lîc ph©n biÖt cã hiÖu qu¶ cao vµ lµ thÕ m¹nh trªn thÞ trêng,Trung T©m ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng Ôchê ’xem ph¶n øng cña thÞ trêng råi®a ra cho m×nh mét chiÕn lîc cô thÓ.2.3.2.1.2 ChiÕn lÓc h¹ th p chi phÝ n©ng cao ch t lÓng phôc vô H¹ th p chi phÝ ®Ó b¸n s¶n phÈm du lÞch (ch¬ng tr×nh du lÞch trängãi ) rÎ h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®©y lµ mét ®iÒu mµ trªn thÞ tr êng 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hiÖn nay c ã r t nhiÒ u C «ng ty D u L Þch ®ang lµm . T rung T ©m lu «n ý th øcr»ng h ¹ th p chi ph Ý ph ¶i ®i ®«i víi ch tlîng kh «ng ®îc gi¶m . T rung T ©m th ùc hiÖn h ¹ th p chi ph Ý b »ng chiÕn lîc khuyÕn kh Ýchkh ¸ch m ua ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi c ña m ×nh. Khi tæ ch øc ch¬ng tr×nhdu lÞch trän g ãi s Ï ti Õ t kiÖm ®îc r t nhiÒ u chi ph Ý tõ chi ph Ý ®iÒ u h µnh,vËn chuyÓ n tíi chi ph Ý ¨n ngñ. Ngo µi viÖc khuyÕn kh Ých kh ¸ch m ua ch¬ng tr×nh trän g ãi, T rung T ©mc ßn ¸p d ông tÝnh theo ®o µn kh ¸ch( tõ 30 kh ¸ch trë lªn cho m ét tou r dulÞch ) s è lîng kh ¸ch s Ï lµm cho chi ph Ý c è ®Þnh gi¶m vµ chi ph Ý biÕn ®æigi¶m d Çn tíi gi¸ th µnh vµ gi¸ b ¸n c òng gi¶m . Th ùc hiÖn c ¾t gi¶m lùc lîng lao ®éng, hiÖn nay ë Trung T ©m ch Øc ã m ét G i¸m §èc §iÒ u H µnh,3 nh ©n viªn vµ 1 c éng t¸c viªn. Khi c ã m ét tou r dulÞch d iÔ nra Trung T ©m s Ï thu ª m ét híng d Én ngo µi ®©y lµ m ét biÖn ph ¸p r ttè t ®Ó c ¾t gi¶m chi ph Ý lµm cho gi¸ b ¸n gi¶m m µ ch tlîng vÉn ®¶m b ¶o ®îcuy tÝn. Trung T ©m ®· th ùc hiÖn r t nhiÒ u biÖn ph ¸p ®Ó gi¶m chi ph Ý ®· n ªu ëtrªn tu y nhiªn gi¸ b ¸n vÉn cha th ùc s ù th p so víi th Þ tr êng, do vËy s ù c ¹nhtranh vÒ gi¸ c ¶ trªn th Þ tr êng c ña T rung T ©m cha tè t, nguyªn nh ©n lµ doTrung T ©m lu «n l y ch t lîng ph ôc vô lªn h µng ®Çu, kh «ng ®øng ra tæch øc nh ÷ng tou r du lÞch m µ ch tlîng ph ôc vô qu ¸ k Ðm do gi¸ b ¸n th p. T rªnth Þ tr êng c ã r t nhiÒ u C «ng Ty b ¸n tou r víi gi¸ rÎ h ¬n Trung T ©m m µ ch ñyÕu lµ c ¸c C «ng Ty du lÞch t nh ©n do vËy ®èi th ñ c ¹nh tranh lín c ñaTrungT ©m lµ c ¸c C «ng Ty t nh ©n. §Ó vù¬ t qua nh ÷ng kh ã kh ¨n c ¹nh tranh trªn th Þ tr êng, Trung T ©mph ¶i c è g ¾ng vµ ph n ® u h ¬n n ÷a, nghiªn c øu vµ t×m ra c ¸c biÖn ph ¸p chom ×nh vÝ nh li ªn doanh li ªn k Õt víi c ¸c nh µ cung c p s ¶n ph Èm du lÞch m µ s ¶nph Èm ®ã c ã gi¸ th pÉ2.3.2.1.3 ChiÕn lÓc ph¶n øng nhanh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù nhËn biÕt, thÝch øng víi thÞ tr êng ®îccoi nh lµ thµnh c«ng cu¶ mçi Doanh NghiÖp, nÒn t¶ng c¬ b¶n cña chiÕn lîcph¶n øng nhanh lµ ë chç ®¸p øng nhanh nh t, thuËn tiÖn nh t vµ chÝnh x¸cnh t nhu cÇu cña kh¸ch hµng dï cho ®ã lµ s¶n phÈm hoµn toµn míi, s¶n phÈm®· qua qu¸ tr×nh söa ®æi hay cao h¬n lµ mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý th×chiÕn lîc nµy cho phÐp Doanh NghiÖp biÕn chuyÓn nhanh h¬n so víi c¸c ®èithñ c¹nh tranh. Trung T©m Du LÞch vµ DÞch Vô thuéc C«ng Ty KS - DL C«ng §oµnHµ Néi ®· ý thøc ®îc ®iÒu ®ã. Trong kinh doanh L÷ Hµnh Trung T©m lu«nt×m ra c¸c s¶n phÈm míi, c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch míi víi thêi gian ng¾n nh t®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, lu«n ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸chhµng khi kh¸ch muèn ®i du lÞch tíi mét n¬i nµo ®ã. Sù n¨ng ®éng, sù nhiÖtt×nh cña nh©n viªn lu«n ®¸p øng, phôc vô tèt nh t nh÷ng ®ßi hái cña kh¸chvíi ph¬ng ch©m Òkh¸ch hµng lµ sù tån t¹i cÒa m×nhÓ. 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trung T ©m t¨ng cêng ®Èy m ¹nh ho ¹t ®éng m arke ting ®Ó ph ï h îp víith Þ tr êng ë m äi n ¬i, m äi lóc. Nghiªn c øu, thu th Ëp ph ¶n øng c ña th Þ tr êngsau ®ã ph ©n tÝch, ®¸nh gi¸ ti Õn tíi tr¶ lê i c ¸c nhu c Çu ®ã b »ng c ¸c s ¶nph Èm du lÞch. Vd nh khi h ×nh th µnh con ®êng n èi liÒ n ®¶o C ¸t B µ víi b êng µy 1 / 4/2002 Trung T ©m ®· x ©y d ùng ngay 2 tu yÕn du lÞch ( H µ N éi –H ¶i Ph ßng – C ¸t B µ 4 ng µy 3 ®ªm vµ H µ N éi –H ¹ Long –C ¸t B µ - H ¶i Ph ßng 5ng µy 4 ®ªm )vµ ®· thu h ót ®îc r t nhiÒ u kh ¸ch . Tuy nhiªn khi th ùc hiÖnchiÕn lîc n µy T rung T ©m g Æp kh «ng Ý t kh ã kh ¨n do Trung T ©m cha cãph ßng nghiªn c øu th Þ tr êng hay nh ©n viªn m arke ting th ùc s ù, cha c ã ®éing ò nh ©n viªn chuyªn m «n vÒ c «ng viÖc n µy. ChiÕn lîc n µy theo em n ã r t c Çn th iÕ t cho T rung T ©m , trong th êigian n µy b ëi lÏ kh ¸ch h µng c ña Trung T ©m cho tíi nay m íi ch Ø d õng l¹i ch ñyÕu lµ kh ¸ch h µng quen biÕt, nh ÷ng kh ¸ch h µng n µy trong t¬ng lai c ã thÓkh «ng t¨ng do c ¸c ®èi th ñ c ¹nh tranh x ©m nh Ëp vµo. §Ó kh ¾c ph ôc ®îc m Æt h ¹n ch Õ Trung T ©m c Çn ph ¶i th iÕt lËp m étph ßng m arke ting- nghiªn c øu th Þ tr êng ri ªng, c ã m ét Trëng ph ßng ®øng rach Þu tr¸ch nhiÖm vÒ nh ÷ng c «ng viÖc m µ m ×nh lµm , träng d ông nh ÷ng sinhviªn m íi ra tr êng ham kinh doanh, nhanh nhÑ n,n ¨ng ®éng, ®Èy lïi vµ c ã biÖnph ¸p trõng ph ¹t ®Ých ®¸ng ®èi víi nh ÷ng c éng t¸c viªn th iÕu nhiÖt t×nh ,th iÕu s ù n ¨ng ®éng.2.3.2.2 ChÝnh s¸ch cña Trung T©m cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh B t cø mét Doanh NghiÖp kinh doanh l÷ hµnh nµo ®Òu cã môc tiªu ph n® u lµm sao kinh doanh cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ ®ãn ®îc nhiÒu kh¸ch, ®¶m b¶okÕ ho¹ch ®Ò ra do ®ã Trung T©m ®a ra c¸c chÝnh s¸ch phôc vô cho môc tiªucña Trung T©m, chÝnh s¸ch ®ã bao gåm: + ChÝnh s¸ch s¶n phÈm (1) + ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ (2)2.3.2.2.1:ChÝnh s¸ch s¶n phÈm Lµ mét Trung T©m l÷ hµnh tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh dulÞch trong níc vµ ngoµi níc.Trung T©m kh«ng trùc tiÕp s¶n xu t c¸c s¶nphÈm du lÞch mµ ®ãng vai trß lµ nhµ trung gian g¾n kÕt kh¸ch du lÞch víinhµ cung c p s¶n phÈm du lÞch ®îc thÓ hiÖn bëi nh÷ng tour du lÞch. §Ó c¸cs¶n phÈm du lÞch ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vµ ®Ó cho kh¸ch tÝnnhiÖm c¸c s¶n phÈm cña m×nh Trung T©m cã sù liªn doanh liªn kÕt víi r tnhiÒu nhµ cung c p ë mäi ®iÓm du lÞch ®¶m b¶o chÈt lîng vµ sù an toµn cao. Trung T©m nhËn biÕt r»ng thªm mét s¶n phÈm míi(tour míi) lµ thªm®îc sè lîng kh¸ch do vËy Trung T©m ®· kh«ng ngõng bæ sung thªm s¶n phÈmmíi vµo ch¬ng tr×nh cña m×nh, nh hiÖn nay khi mµ h×nh thµnh con ®êng nèigi÷a ®¶o C¸t Bµ víi ® t liÒn ngµy(1/4/2002) Trung T©m ®· ®a ngay haich¬ng tr×nh du lÞch Hµ Néi - H¶i Phßng - C¸t Bµ HN – HL –C¸t Bµ -HP hayTrung T©m ®· x©y dùng mét sè tuyÕn du lÞch ®i trung quèc nh tuyÕn Hµ 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368N éi -L ¹ng S ¬n -B µng Têng -N am Ninh -B ¾c King..v..v.. qo ¶ng c ¸o ra th Þ tr -êng vµ ®· b ¸n ®îc r t nhiÒ u tou r ®îc kh ¸ch h µng tÝn nhiÖm . N ¨m 2001 T rung T ©m ®a ra th Þ tr êng 35 ch¬ng tr×nh du lÞch n éi®Þa vµ 4 ch¬ng tr×nh du lÞch qu èc tÕ , tíi n ¨m 2002 ®· ®a ra th Þ tr êng44 ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc vµ 7 ch¬ng tr×nh du lÞch qu èc tÕ (d ulÞch Trung Q u èc). C ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch n éi ®Þa ®i tíi kh ¾p c ¸c ®iÓ m dulÞch trong c ¶ níc, ngo µi c ¸c ch¬ng tr×nh ®· ®îc in s ½n T rung T ©m c ßn tæch øc c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch do kh ¸ch tù ch än. C ¸c ch¬ng tr×nh m µ T rungT ©m tæ ch øc r t ®a d ¹ng song n ã chia ra lµm 3 lo ¹i: • Ch¬ng tr×nh du lÞch 1 ng µy • Ch¬ng tr×nh du lÞch 2 ®Õn 3 ng µy • Ch¬ng tr×nh du lÞch tõ 4 ng µy trë lªnÉ2.3.2.2.2: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ §©y lµ ph¬ng ch©m ho¹t ®éng cña Trung T©m ®Ó thu hót kh¸ch trªnthi trêng nh t lµ trong giai ®o¹n c¹nh tranh gi÷a c¸c C«ng Ty t nh©n víiC«ng Ty nhµ níc. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó th¾ng lîitrªn thÞ trêng kh¸ch du lÞch. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp sÏ mang l¹i hiÖu qu¶kh«ng nhá, t¨ng sè lîng c¸c hîp ®ång kÝ kÕt phôc vô du lÞch cho TrungT©m vµ lµm cho doanh thu cña Trung T©m ngµy cµng t¨ng. Trung T©m ph¶i tÝnh gi¸ mét c¸ch chi tiÕt sao cho gi¸ phï hîp mµ ch ¬ngtr×nh vÉn ®éc ®¸o, ch t lîng kh«ng th p. Vµo mét thêi ®iÓm thùc hiÖn tour( tøc vµo thêi ®Ønh ®iÓm cña mïa vô du lÞch hay kh«ng ph¶i lµ mïa dulÞch ®ã) vµ ®èi tîng kh¸ch th× Trung T©m sÏ ®a ra c¸c møc gi¸ kh¸c nhau,®Ó phï hîp víi gi¸ c¶ thÞ trêng t¹o sù c¹nh tranh. Trung T©m cã mét chÝnh s¸ch vÒ gi¸ r t kh¸c biÖt thÓ hiÖn râ víi c¸cc«ng ty t nh©n ®ã lµ kh«ng tæ chøc nh÷ng chuyÕn du lÞch mµ møc gi¸ qu¸th p lµm cho ch t lîng phôc vô kÐm. Bëi Trung T©m biÕt r»ng gi¸ qu¸ th p sÏkÐo theo ch t lîng phôc vô th p, nÕu ch t lîng qu¸ kÐm sÏ lµm gi¶m uy tÝntrªn thÞ trêng do vËy Trung T©m lu«n duy tr× trªn thÞ trêng víi møc gi¸trung b×nh. §Ó ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cho phï hîp víi thÞ tr êng, ®¸p øng ®îcsù mong ®îi cña kh¸ch vµ cñng cè ®îc uy tÝn cho m×nh Trung T©m ®· thùchiÖn hai chÝnh s¸ch : Mét lµ: møc gi¸ phô thuéc vµo sè lîng kh¸ch, dùa vµo sè lîng kh¸chnhiÒu hay Ýt cña mét tour du lÞch mµ Trung T©m ®a ra møc gi¸ kh¸c nhau ,hiÖn nay Trung T©m ®a ra 3 møc gi¸ tÝnh cho: §oµn t 13 - 20 kh¸ch §oµn t 21 –29 kh¸ch §oµn t 30 kh¸ch tr¬ lªn Hai lµ : mc gi¸ phô thuéc vµo ch t lîng phôc vô, Trung T©m dngl¹i ë møc th p nh t lµ phôc vô trung binh cßn l¹i Trung T©m kh«ng phôc vô 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ë m øc qu ¸ k Ðm nh m ét s è c «ng ty t nh ©n kh ¸c, víi kh Èu hiÖu Òkh¸ch hang lµ s tån tai cÒa minh” nh¨m thu hót ®îc nhiªu kh¸ch l¹i ®¶m bao ch t lîng phôc vô, phï hîp víi gÝa c¶ thÞ trêng Trung T©m ®a ra 3 møc gi¸ tÝnh cho : Mc I : ch t lîng cao Mc II : ch t lîng kh¸ Mc III :ch t lîng trung b×nh vd: ë møc I (ch t lîng cao) tiªu chuÈn ¨n 45.000®/ngµy, phßng nghØ 2 ngêicã ®iÒu hoµ, tivi, tñ l¹nh, ®iÖn tho¹i, t¾m lãng l¹nh, xe ®a ®ãn cã ®iÒuhoµ. ë møc III (ch t lîng trung b×nh) tiªu chuÈn ¨n 35.000®/ngµy, phßngnghØ 4-5 ngêi, cã tivi, qu¹t, t¾m nãng l¹nhÉ xe ®a ®ãn cã ®iÒu hoµÉ2.3.2.3 ChÝnh s¸ch – ChiÕn lÓc marketing Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinhtÕ ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ trêng thËt sù s«i ®éng vµ ®icïng víi nã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. Giꮩy c¸c doanh nghiÖp ph¶i b¸n nh÷ng g× kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸nthø g× m×nh cã, do vËy viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó ®a ra thÞ trêngnh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®· trë thµnh mét c«ngviÖc hÕt søc quan träng. Cã thÓ nãi c«ng viÖc ®ã lµ chiÕc ch×a kho¸ vµng®Ó cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh mµbiÓu hiÖn lµ kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. Trung T©m còng ý thøc ® îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng marketingtrong ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung T©m, b»ng chøng lµ hµng n¨m trungt©m ®· chi 6-7 triÖu ®ång cho ng©n s¸ch marketing. + Ho¹t ®éng marketing (tiÕp thÞ s¶n phÈm cña c«ng ty hµng n¨m) ®îcchia lµm ba ®ît bao gåm mét ®ît chÝnh vµ hai ®ît phô: §ît mét vµo ®Çu th¸ng 4 ®Õn gi÷a th¸ng 5. §ît hai vµo cuèi th¸ng 9. §ît ba vµo th¸ng 12. + H×nh thøc marketing (tiÕp thÞ s¶n phÈm): Trung T©m thùc hiÖn vµo ®ît mét lµ in c¸c tËp ch¬ng tr×nh du lÞch thµnh quyÓn sau ®ã triÓn khai ph©n ph¸t ra thÞ trêng giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. §èi víi kh¸ch hµng kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn trùc tiÕp Trung T©m tiÕp thÞ b»ng viÖc göi th giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. §èi víi ®ît hai vµ ®ît ba Trung T©m in c¸c tê r¬i giíi thiÖu c¸c ch ¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh råi triÓn khai ph©n ph¸t ra thÞ trêng. + Bè trÝ nh©n sù thùc hiÖn ho¹t ®éng marketing: Nh©n sù thùc hiÖn c«ng viÖc marketing lµ ng êi cña Trung T©m bao gåm 4 nh©n viªn trùc tiÕp ®i tiÕp thÞ vµ hµng n¨m khi vµo th¸ng 4 sinh viªn ®i thùc tËp t¹i Trung T©m th× c¸c sinh viªn còng ®îc giao tr¸ch nhiÖm marketing nµy t¹o thµnh mét lùc lîng kh¸ m¹nh. Hµng n¨m tríc khi mïa tiÕp thÞ ®Õn Trung T©m tæ chøc mét líp häc ®Ó Gi¸m §èc trung t©m d¹y b¶o 36

×