Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van luong.blogspot.com 17566

307 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van luong.blogspot.com 17566

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Du lÞch ngµy nay ®· vµ ®ang trë thµnh nhu cÇu cÇn thiÕt ®èi víinhiÒu tÇng líp x· héi cña mçi quèc gia, lµ hiÖn tîng quan träng nh t cñacuéc sèng hiÖn ®¹i”. Theo trµo lu ph¸t triÓn cña du lÞch quèc tÕ, nhiÒu níc®· ®Æt sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch lªn mét trong nh÷ng vÞ trÝ quanträng hµng ®Çu vµ ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ë lÜnh vùc nµy trongnh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi ViÖt Nam, thùc tÕ ®· cho th y du lÞch “ngµnh c«ng nghiÖp kh«ngkhãi” ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh v÷ng ch¾c vÞ trÝ quan träng cñam×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã ®îc vai trß nµy lµ nhê sù ®ãng gãpkh«ng nhá cña hµng tr¨m, hµng ngµn c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc dulÞch kh¾p c¶ níc. Mét trong nh÷ng lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕuvµ gãp phÇn quan träng cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ®ã lµ c«ng tydu lÞch l÷ hµnh. N»m trong hÖ thèng c¸c c«ng ty l÷ hµnh, bµy n¨m qua c«ng ty du lÞchViÖt Nam - Hµ Néi ®· kh«ng ngõng v¬n lªn ph¸t triÓn tù kh¼ng ®Þnh m×nhtrªn thÞ trêng du lÞch trong níc vµ quèc tÕ. Víi nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞchv¨n ho¸ - ®éc ®¸o vµ h p dÉn, phong phó c¶ vÒ ch t l îng lÉn lo¹i h×nh dulÞch, c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi ®· ®Ó l¹i nhiÒu n tîng tèt ®Ñpvíi kh¸ch du lÞch, sè lîng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng cao. Sau khi ®· ®i s©u nghiªn cøu thùc tÕ b»ng ph¬ng ph¸p quan s¸t cïng víisè liÖu ®· thu thËp ®îc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnhcña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi. Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I - Lý luËn tæng quan vÒ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh. Ch¬ng II - Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña c«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi Ch¬ng III - Mét sè gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña c«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Lý luËn tæng quan vÒ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnhI-/ §Æc ®iÓm cña du lÞ ch l÷ hµnh vµ vai tr§ cña c¸c c«ng ty du lÞ ch l÷ hµnh.1-/ §Æc ®iÓm cña du lÞ ch l÷ hµnh. Ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh lµ ho ¹t ®éng ®Æc tr ng n æi b Ëtvµ râ nÐ t nh ttrong ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch n ãi chung. M ét qu èc gia,m ét vïng n µo ®ã m u èn ph ¸t tri Ón du lÞch th × viÖc n ©ng cao ch tvµ l îngc ña c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh lµ m ét ®iÒu r t quan träng. Trong giai ®o ¹n hiÖn nay, nhiÒu c «ng ty l÷ h µnh c ã ph ¹m vi ho ¹t ®éngréng lín m ang tÝnh khu vùc vµ to µn c Çu trong h Çu hÕ tc ¸c lÜnh vùc c ña ho ¹t®éng du lÞch. C ¸c c «ng ty l÷ h µnh ®ång th êi s ë h ÷u c ¸c tËp ®o µn kh ¸ch s ¹n,c ¸c h ·ng h µng kh «ng tÇu biÓn, ng©n h µng, ph ôc vô ch ñ yÕ ukh ¸ch du lÞch c ñac «ng ty l÷ h µnh. KiÓu tæ ch øc c ¸c c «ng ty l÷ h µnh n ãi trªn r t ph æ biÕ nëCh ©u ¢u, Ch ©u ¸ vµ ®· trë th µnh nh ÷ng tËp ®o µn kinh doanh du lÞch c ã kh ¶n ¨ng chi ph èi m ¹nh m Ï th Þ tr êng du lÞch qu èc t . ë giai ®o ¹n n µy th × c ¸c c «ng Õty l÷ h µnh kh «ng ch Ø lµ ngêi b ¸n (ph ©n ph èi), ngêi m ua s ¶n ph Èm c ña c ¸c nh µcung c pdu lÞch m µ trë th µnh ngêi s ¶n xu ttrùc tiÕ p ra c ¸c s ¶n ph Èm du lÞch. Kinh doanh du lÞch l÷ h µnh lµ ho ¹t ®éng kinh doanh ch ñ yÕ utrong lÜnhvùc tæ ch øc x ©y d ùng, b ¸n vµ th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãicho kh ¸ch du lÞch. Ngo µi ra c ßn c ã th Ó tiÕ n h µnh c ¸c ho ¹t ®éng tru ng gianb ¸n s ¶n ph Èm c ña c ¸c nh µ cung c p du lÞch ho Æc th ùc hiÖn c ¸c ho ¹t ®éngkinh doanh tæng h îp kh ¸c ®¶m b ¶o ph ôc vô cho nhu c Çu du lÞch c ña kh ¸ch tõkh ©u ®Çu ti ªn ®Õ nkh ©u cu èi c ïng.2-/ Vai tr§ c ña c¸ cc« ngty kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh. §Ó hiÓu râ vai trß c ña c «ng ty du lÞch l÷ h µnh, tr íc hÕ tc Çn hiÓu râm èi quan h Ö gi÷a cung vµ c Çu trong du lÞch. Q uan h Ö gi÷a cung - c Çu trong du lÞch lµ m èi quan h Ö t¬ng ®èi ph øct¹p , ch Þu ¶nh hëng c ña r t nhiÒu yÕ u tè b ªn trong c òng nh b ªn ngo µi. M èiquan h Ö n µy c ã kh ¸ nhiÒu ®iÓm b tlîi cho c ¶ nh ÷ng ngêi kinh doanh du lÞch(cung) c òng nh kh ¸ch du lÞch (c Çu). a, Nh÷ng m©u thuÉn xung quanh quan hÖ cung - cÇu. * TÝnh cè ®Þnh cña cung vµ sù ph©n t¸n cña cÇu du lÞch ®· gãpphÇn h×nh thµnh c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. TÝnh cè ®Þnh cña cung thÓhiÖn mét c¸ch hiÓn nhiªn ë tµi nguyªn du lÞch, nã kh«ng thÓ di chuyÓn ® îcmµ kh¸ch du lÞch ph¶i tù t×m kiÕm ®Õn víi nã. Còng nh c¸c dÞch vô lu tró chØcã thÓ mäc lªn ë xung quanh c¸c tµi nguyªn du lÞch vµ n»m chê kh¸ch dulÞch tíi. TÝnh cè ®Þnh cña cung dÉn tíi mét ®iÒu lµ kh¸ch du lÞch dï kh«ngmuèn hä còng ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ dµnh cho vËn chuyÓn ®Õn c¸c 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®iÓm du lÞch tr íc khi h ä ®îc ti ªu d ïng trong th ëng th øc ch óng, n ã th Ó hiÖnm ét c ¸ch ®¬n gi¶n vµ d Ô hiÓu qua m ét c ôm tõ ch Ø ho ¹t ®éng c ña kh ¸ch,®ã lµ “®i du lÞch ”. M Æt kh ¸c, c Çu vÒ du lÞch l¹i ph ©n t¸n ë kh ¾p n ¬i v× ch óng n »m trongm çi con ngêi. Khi m ét c ¸ nh ©n m u èn ®i du lÞch h ä ph ¶i biÕ tc ¸c d Þch vô h µngho ¸, ®iÓm du lÞch m µ h ä s Ï lù a ch än c ã ch tlîng nh thÕ n µo ? h ä ph ¶i qua c ¸cph¬ng ti Ön vËn chuyÓn ®Ó ®Õ n víi ®iÓm du lÞch. Ngo µi c ¸c nhu c Çu th iÕ tyÕ u ®îc ph ôc vô nh ¨n, ë c ßn c ã r t nhiÒu c ¸c nhu c Çu b æ sng kh ¸c n ¶y sinhtrong qu ¸ tr×nh du lÞch nhng h ä kh ã c ã th Ó biÕ tv× s ù ph ©n t¸n vµ c ¸ch biÖtc ña c Çu so víi cung. Nh ê c ã ®Æc ®iÓm trªn m µ c «ng ty l÷ h µnh ra ®êi ®Ó tho ¶ m ·n nhuc Çu c ña c ¶ cung vµ c Çu vÒ du lÞch. C ¸c c «ng ty l÷ h µnh s Ï kh ¾c ph ôc nh ÷ng m ©u thu Én trªn b »ng c ¸chghÐ p n èi cung c Çu du lÞch kh «ng ch Ø th «ng qua vËn chuyÓn kh ¸ch tíi tµinguyªn du lÞch (h ä c Çn tíi) m µ c Çn b ¸n c ¸c s ¶n ph Èm c ã th Ó c ã c ña ch¬ngtr×nh du lÞch cho kh ¸ch h µng. T tnhiªn, c ¸c s ¶n ph Èm n µy c ã th Ó lµ c ña h ävµ c òng c ã th Ó c ña c ¸c nh µ cung c p kh ¸c. M ét lo ¹i s ¶n ph Èm c ña c «ng ty l÷h µnh ®ã lµ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi. C ¸c ch¬ng tr×nh n µy lµ m éttrung gian ghÐ p n èi nhiÒu nhu c Çu ri ªng lÎ th µnh m ét s ¶n ph Èm ho µn th iÖnnh t. S ù thu Ën ti Ön vµ hiÖu qu ¶ n µy c ña ch¬ng tr×nh ®· khiÕ ncho d ï cung dulÞch c ã ®øng yªn m ét ch ç vµ c Çu du lÞch c ã ph ©n t¸n kh ¾p n ¬i th × ch óngvÉn t×m ®Õ n nhau trong s ù thu Ën ti Ön vµ hiÖu qu ¶ cho c ¶ cung vµ c Çuth «ng qua nh µ tru ng gian: C «ng ty du lÞch l÷ h µnh. * TÝnh bé phËn cña cung vµ tÝnh tæng hîp cña nhu cÇu. CÇu vÒ du lÞch chÝnh lµ nhu cÇu trong suèt chuyÕn du lÞch cña kh¸chhµng. Nã bao gåm hai lo¹i c¬ b¶n lµ c¸c nhu cÇu chung nh ¨n, uèng, ngñ, ®il¹i, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ vµ c¸c nhu cÇu ®Æc trng khiÕn hä ®i du lÞch. NhvËy, khã cã thÓ cã mét nhµ cung c p s¶n phÈm nµo cã thÓ cã ®ñ mäi lo¹ihµng ho¸ dÞch vô phôc vô cho hä. §ã lµ cha xÐt ®Õn sù ph¸t sinh r t phøc t¹ptrong c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ khi sù kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lývµ viÖc vît qua biªn giíi cÇn nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh mang tÝnh ph¸p lýmµ chóng kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña mét h·ng du lÞch nµo. VËy cÇn cãmét tæ chøc ®øng ra ghÐp nèi c¸c cung riªng lÎ tõ c¸c thñ tôc: Visa héchiÕu, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn (m¸y bay, « t«...). C¸c nhµ cung c p dÞch vôphôc vô c¸c nhu cÇu chung nh kh¸ch s¹n, nhµ hµng vµ c¸c ®iÓm tham quan dulÞch... C«ng ty l÷ hµnh ra ®êi ®Ó lµm toµn bé viÖc ghÐp nèi phøc t¹p trªnmét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh t. ViÖc ra ®êi cña nã gióp cho viÖc ph©n c«ng lao®éng trong du lÞch gi÷a c¸c bé phËn ngµy mét hoµn thiÖn h¬n mµ tÝnhph©n t¸n cña chóng l¹i kh«ng hÒ ¶nh hëng tíi nhu cÇu vÒ du lÞch mangtÝnh tæng hîp cao vµ ®èi lËp râ nÐt. C«ng ty l÷ hµnh ra ®êi nh mét t tyÕu kh«ng thÓ theieó ®îc trong sù ph¸t triÓn nh÷ng ghÐp nèi ®Çu tiªn cñatoµn bé nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch trong mét chuyÕn du lÞch. b, Kh¶ n¨ng th«ng tin qu¶ng c¸o cña cung ®èi víi cÇu. Xu t ph¸t tõ nh÷ng c¸ch biÖt vÒ kho¶ng c¸ch mµ th«ng tin qu¶ng c¸ocña c¸c nhµ cung c p ®Þa ph¬ng hoÆc vÒ c¸c tµi nguyªn du lÞch r t tènkÐm míi cã thÓ ®Õn ®îc víi kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra, tÝnh tæng hîp cña c¸c 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhu c Çu vµ tÝnh b é ph Ën c ña cung c òng c ã ¶nh hëng kh «ng tè t ®Õ n hiÖuqu ¶ c ña th «ng tin qu ¶ng c ¸o. C ã th Ó cho m ét vÝ d ô ®¬n gi¶n khi kh ¸ch dulÞch s Ï ®Õ n vïng du lÞch víi kh ¸ch s ¹n ®ang tån t¹i, ®iÒu n µy vÉn kh «ng®em l¹ i kÕ tqu ¶ g × nhiÒu v× kh «ng du lÞch ®©u ch Ø c Çn m ét th ø d Þch vôlu tró ®ã. §ã kh «ng ph ¶i lµ m ét chuyÕ ndu lÞch vµ c òng th Ë t v t v¶ cho h ä®Ó t×m kiÕ m c ¸c th «ng tin kh ¸c trªn nh ÷ng trang qu ¶ng c ¸o, trªn nh ÷ng ch-¬ng tr×nh qu ¶ng c ¸o khiÕ nh ä th Ë t m Öt m ái khi m u èn ®i m ét chuyÕ ndu lÞch. T rªn th ùc t m äi viÖc d iÔn ra ®¬n gi¶n h ¬n nhiÒu v× c «ng ty l÷ h µnh Õra ®êi vµ kh ¸ch du lÞch c ã th Ó c ã m äi th «ng tin vÒ cung du lÞch qua c ¸cch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi c ã s ½n. Ch¬ng tr×nh n µy s Ï kh ¾c ph ôc ®îc s ùch Ëm trÔ vÒ kh ¶ n ¨ng th «ng tin c ña cung ®èi víi c Çu c òng nh kh ¶ n ¨ngth «ng tin c ña c Çu ®èi víi cung. C «ng ty l÷ h µnh lµm nhiÒu ph Çn viÖc c ñacung vµ c Çu, ®ã lµ cung c p th «ng tin vµ t×m kiÕ mth «ng tin. c, Nh÷ng ¶nh hëng do së thÝch t©m lý vµ thu nhËp cña kh¸ch. Mçi kh¸ch du lÞch ®Òu muèn ®i du lÞch ®Ó tho¶ m·n ®îc nh÷ng ®Æc®iÓm riªng vÒ t©m lý x· héi cña m×nh, ®ång thêi ®¸p l¹i lµ nh÷ng yÕu tèkhã thay ®æi nhng r t quan träng cña mçi kh¸ch du lÞch ¶nh hëng ®ÕnchuyÕn ®i. Khi mét nhãm kh¸ch quyÕt ®Þnh ®i du lÞch th× c¸c ®Æc ®iÓmtrªn khiÕn cho mâi ngêi sÏ chän mét ch¬ng tr×nh du lÞch riªng cho m×nh. NhvËy sÏ r t khã tæ chøc mét chuyÕn ®i du lÞch. Tuy nhiªn, xÐt toµn bé kh¸ch®i du lÞch trªn mét khu vùc nh t ®Þnh th× l¹i cã thÓ t×m th y r t nhiÒu ng -êi cã quyÕt ®Þnh ®i du lÞch gièng nhau. C«ng ty l÷ hµnh sÏ lµ n¬i ®øng ragom c¸c kh¸ch du lÞch cã cïng nhu cÇu ®Ó cã thÓ cã mét sã lîng ®ñ lín chomét ch¬ng tr×nh du lÞch. ViÖc qu¶ng c¸o mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãinµo ®ã còng chÝnh lµ viÖc ®øng ra gom nh÷ng kh¸ch du lÞch cã quyÕt®Þnh du lÞch gièng nhau, nhê vËy mµ c¸c ¶nh hëng cña së thÝch t©m lý vµthu nhËp kh¸c nhau còng kh«ng thµnh v n ®Ò cã thÓ c¶n trë viÖc ®i dulÞch cña du kh¸ch. Ngoµi ra, thu nhËp cña tõng kh¸ch còng cã sù kh¸c nhau t¬ng ®èi lín,cho nªn yÕu tè nµy gÇn nh quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn hµnh vi ®i du lÞchcña kh¸ch. V× vËy, mµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh, kh¸ch dulÞch sÏ ®i nh÷ng chuyÕn du lÞch phï hîp víi hä nh t, vµ t t nhiªn c«ng ty l÷hµnh sÏ quan t©m tíi yÕu tè nµy.II-/ H÷ thèng s¶n phém vµ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh.1-/ H÷ thèng s¶n phém cña c¸c c«ng ty du lÞ ch l÷ hµnh. C«ng ty du lÞch l÷ hµnh kinh doanh chñ yÕu b»ng c¸c ho¹t ®éng trunggian ghÐp nèi cung - cÇu du lÞch, c¸c dÞch vô tæng hîp phôc vô kh¸ch dulÞch vµ kinh doanh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. Nh vËy ta cã thÓph©n lo¹i c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty l÷ hµnh bao gßm c¸c lo¹i c¬ b¶n lµ c¸cdÞch vô trung gian vµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. a, C¸ch dÞch vô trung gian. §èi víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh, tû träng vÒ lo¹i dÞch vô nµy chiÕm phÇnkh«ng lín nhng nã l¹i t¬ng ®èi quan träng ®èi víi nhiÒu ®¹i lý, v¨n phßng dulÞch. C¸c dÞch vô du lÞch mµ c«ng ty cã thÓ lµm trung gian m«i giíi r t ®a 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368d ¹ng, ph æ biÕ n nh t lµ c ¸c d Þch vô b ¸n vÐ m ¸y bay, cho thu ª xe « t«, ®Æ tph ßng... L îi nhu Ën tõ c ¸c d Þch vô m «i giíi n µy lµ ch ªnh lÖch gi¸ hay hoa h ångm µ c ¸c nh µ cung c p d µnh cho h ä nh ê m èi quan h Ö th êng xuyªn ho Æc nh ÷ngtho ¶ thu Ën tr íc c ña h ä víi n µh cung c p. Ngo µi ra, hoa h ång c ã ®îc c ßn dos ù hiÓu biÕ tvÒ chuyªn ng µnh, vÒ th Þ tr êng du lÞch c òng nh c ¸c m èi quanh Ö réng r·i ®îc th iÕ tlËp qua nh ÷ng kho ¶ng th êi gian nh t®Þnh c ña m ×nh. Mu èn b ¸n ®îc c ¸c s ¶n ph Èm n µy ®ßi h ái c «ng ty kh «ng nh ÷ng c ã m èiquan h Ö ch ¾c ch ¾n víi nh µ cung c p m µ c ßn c Çn tíi s ù nh ¹y bÐ n vµ n ¨ng®éng ®Ó c ã th Ó t×m ra m ét trong s è nhiÒu nh µ cung c p nh ÷ng ®Þa ch Øtin c Ëy vµ m øc gi¸ h îp lý. Ngo µi ra, quan h Ö réng r·i c òng cho c «ng tynh ÷ng c ¬ h éi ®Ó lù a ch än nh ÷ng m øc gi¸ ®Çu vµo h îp lý nh »m n ©ng cao lî inhu Ën. b, C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. * Kh¸i niÖm. Ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi lµ c¸c nguyªn mÉu ®Ó c¨n cø vµo ®ãngêi ta tæ chøc nªn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi møc gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnhtríc. Néi dung cña ch¬ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh vËn chuyÓn, lutró, tham quan, gi¶i trÝ... Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh t ®Þnh nh gi¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô trongch¬ng tr×nh kh«ng thay ®æi, lÞch tr×nh chuyÕn ®i kh«ng thay ®æi, kh«ngcã c¸c thay ®æi kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn giao th«ng ®i l¹i th× mét ch ¬ng tr×nhdu lÞch ®Þnh s½n cã thÓ lµm nguyªn mÉu cho r t nhiÒu chuyÕn du lÞch. Tuynhiªn, trong thùc tÕ, tÝnh æn ®Þnh vµ tÝnh nguyªn mÉu cña mét ch¬ngtr×nh du lÞch chØ mang tÝnh t¬ng ®èi, nã chØ lµ nguyªn mÉu cho mét thêigian nh t ®Þnh. Khi x¶y ra c¸c thay ®æi dï do chñ quan hay kh¸ch quan ®eml¹i, ngêi ta ph¶i tÝnh to¸n s¾p xÕp l¹i ch¬ng tr×nh du lÞch cho phï hîp h¬n.Nh÷ng thay ®æi kÞp thêi nµy cã ý nghÜa r t quan träng v× nÕu kh«ng thùchiÖn c¸c thay ®æi kÞp thêi, c¸c chuyÕn du lÞch cã thÓ kh«ng thùc hiÖn ®îcvµ ®«i khi c«ng ty sÏ ph¶i m t nh÷ng kho¶n chi phÝ phô thªm hoÆc cp ph¹tcho c«ng ty göi kh¸ch du lÞch, ®ång thêi ¶nh hëng tíi uy tÝn cña c«ng ty. * Ph©n lo¹i c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. C¨n cø vµo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau, ngêi ta cã thÓ ph©n lo¹i c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Díi ®©y lµ mét sèc¸ch ph©n lo¹i cã ý nghÜa h¬n c¶ víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. - C¨n cø vµo nguån gèc ph¸t sinh. + Ch¬ng tr×nh du lÞch chñ ®éng. Du lÞch chñ ®éng lµ h×nh thøc du lÞch mµ ë ®ã c«ng ty l÷ hµnh chñ®éng hoµn toµn trong viÖc tæ chøc vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Ch¬ng tr×nh du lÞch chñ ®éng ®îc thùc hiÖn nh sau: C«ng ty l÷ hµnh  Nghiªn cøu thÞ trêng  X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch  Ê ®Þnh ngµy thùc hiÖn  Qu¶ng c¸o vµ b¸n ch¬ng tr×nh  nKh¸ch du lÞch  Thùc hiÖn. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng tr×nh n µy th êng th Ých h îp víi c ¸c c «ng ty c ã th Þ tr êng kh ¸ch t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn trªn th ùc t c ¸ch x ©y d ùng ch¬ng tr×nh kiÓu Õn µy kh «ng c ã hiÖu qu ¶ vµ kh «ng m ét c «ng ty n µo d ¸m ®¶m b ¶o m ét s è lîngkh ¸ch ®ñ ®em l¹i m øc lîi nhu Ën cho h ä sau khi qu ¶ng c ¸o. + Ch¬ng tr×nh du lÞch b Þ ®éng. D u lÞch b Þ ®éng lµ h ×nh th øc du lÞch ®îc th ùc hiÖn b »ng c ¸ch g öic «ng d ©n c ña níc m ×nh ra níc ngo µi du lÞch. H ay n ãi c ¸ch kh ¸c lµ ®îc th ùchiÖn theo yªu c Çu c ña kh ¸ch. Kh ¸ch du lÞch  Yªu c Çu  C «ng ty l÷ h µnh  X ©y d ùng ch¬ngtr×nh du lÞch  Tho ¶ thu Ën  Th ùc hiÖn. C ¸c c «ng ty l÷ h µnh th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch kiÓu n µy ®¶mb ¶o ®é an to µn cao, Ý t m ¹o hiÓm nhng c ã m ét nhîc ®iÓm lín lµ kinh doanhtheo kiÓu ng åi ch ê kh ¸ch, ngo µi ra c ßn g ©y b t ti Ön cho kh ¸ch v× h ä ph ¶ich ê ®îi m íi c ã ®îc c ©u tr¶ lêi ch Ýnh x ¸c vÒ gi¸ c ¶, lÞch tr×nh chi tiÕ t vµ®«i khi c ©u tr¶ lêi kh «ng c ã tÝnh thuyÕ tph ôc. §Ó kh ¾c ph ôc nhîc ®iÓm c ña hai lo ¹i ch¬ng tr×nh du lÞch trªn ngêi tax ©y d ùng ch¬ng tr×nh du lÞch kÕ th îp. + Ch¬ng tr×nh du lÞch kÕ th îp. C «ng ty l÷ h µnh  Nghiªn c øu th Þ tr êng  X ©y d ùng ch¬ng tr×nh dulÞch nhng kh «ng n®Þnh ngµy th ùc hiÖn  Kh ¸ch du lÞch  Tho ¶ thu Ën Th ùc hiÖn. Lo ¹i ch¬ng tr×nh n µy ®· kÕ th õa ®îc nh ÷ng u ®iÓm vµ kh ¾c ph ôcnh ÷ng nhîc ®iÓm c ña hai lo ¹i ch¬ng tr×nh du lÞch n ãi trªn. Nhng theo c ¸chx ©y d ùng n µy th × c «ng ty l÷ h µnh ph ¶i x ©y d ùng m ét l îng c ¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch th Ët ®a d ¹ng ®Ó kh ¸ch du lÞch c ã th Ó t×m ngay cho m ×nh m ét ch-¬ng tr×nh du lÞch ph ï h îp. - C ¨n c ø vµo m øc gi¸. + Ch¬ng tr×nh du lÞch c ã gi¸ to µn ph Çn: lµ gi¸ bao g åm h Çu hÕ tc ¸cd Þch vô h µng ho ¸ ph ¸t sinh trong qu ¸ tr×nh th ùc hiÖn. §©y lµ h ×nh th øc ch ñyÕ uc ña c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch do c ¸c c «ng ty l÷ h µnh du lÞch tæ ch øc. G i¸ c ña ch¬ng tr×nh ®îc tÝnh: G = (D i: G i¸ c ña d Þch vô th ø i trong ch¬ng tr×nh ). + C ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch m øc gi¸ tu ú trän: lµ c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞchm µ kh ¸ch c ã th Ó ch än l y m ét m øc b tk ú trong s è c ¸c m øc gi¸ ® îc ®a ra saocho ph ï h îp víi s ë th Ých vµ kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n c ña h ä. T rªn th ùc t ch¬ng tr×nh du lÞch kiÓu n µy ch Ø ®îc ¸p d ông víi m ét lo ¹i Õd Þch vô h µng ho ¸ n µo ®ã v× nÕ uth ùc hiÖn cho t t c ¶ c ¸c h µng ho ¸ d Þch vôth × m øc rñi ro c ña n ã lµ kh ¸ lín. Tuy nhiªn víi c ¸c c «ng ty l÷ h µnh ®ñ lín h ävÉn c ã th Ó ¸p d ông c ¸ch n µy vµ kÕ th îp th ùc hiÖn ch óng víi c ¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch c ïng lo ¹i c ña h ·ng l÷ h µnh kh ¸c (qua quan h Ö g öi kh ¸ch). c, C¸c yÕu tè c u thµnh gi¸ mét ch¬ng tr×nh du lÞch. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * C¸c yÕu tè c u thµnh gi¸ thµnh. G i¸ th µnh c ña m ét ch¬ng tr×nh bao g åm to µn b é nh ÷ng chi ph Ý th ùc s ùm µ c «ng ty l÷ h µnh ph ¶i chi tr¶ ®Ó tiÕ n h µnh th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh dulÞch. T ríc hÕ tc Çn nh Ën th y r»ng gi¸ th µnh c ña m ét ch¬ng tr×nh du lÞch d ïlµ x ¸c ®Þnh cho m ét kh ¸ch du lÞch c òng ph ô thu éc vµo s è l îng kh ¸ch du lÞchtrong ®o µn. V× vËy, ngêi ta nh ãm to µn b é nh ÷ng chi ph Ý vµo hai lo ¹i c ¬b ¶n: - C ¸c chi ph Ý biÕ n®æi tÝnh cho m ét kh ¸ch du lÞch. Bao g åm chi ph Ý chot t c ¶ c ¸c lo ¹i h µng ho ¸ vµ d Þch vô m µ®¬n gi¸ c ña ch óng ® îc quy ®Þnh chotõng kh ¸ch. §©y th êng lµ c ¸c chi ph Ý g ¾n li Òn trùc tiÕ p víi s ù ti ªu d ïng ri ªngbiÖt c ña tõng kh ¸ch du lÞch. - C ¸c chi ph Ý c è ®Þnh cho c ¶ ®o µn: Bao h µm chi ph Ý c ña t t c ¶ c ¸c lo ¹ih µng ho ¸ vµ d Þch vô m µ®¬n gi¸ c ña ch óng ®îc x ¸c ®Þnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch,kh «ng ph ô thu éc m ét c ¸ch t¬ng ®èi vµo s è lîng kh ¸ch trong ®o µn. Nh ãm n µyg åm c ¸c chi ph Ý m µ m äi th µnh viªn trong ®o µn ®Òu ti ªu d ïng chung, kh «ngb ãc t¸ch ®îc cho tõng th µnh viªn m ét c ¸ch ri ªng lÎ. G i¸ th µnh cho m ét kh ¸ch du lÞch ®îc tÝnh nh sau: Z=b+ G i¸ th µnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch: Z = N.b + A T rong ®ã: N: S è th µnh viªn trong ®o µn. A: T æng chi ph Ý c è ®Þnh tÝnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch. b: T æng chi ph Ý biÕ n®æi tÝnh cho m ét kh ¸ch. * C¸c yÕu tè c u thµnh gi¸ b¸n. Gi¸ b¸n cña mét ch¬ng tr×nh du lÞch phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè sau: + Møc gi¸ phæ biÕn trªn thÞ trêng. + Vai trß, kh¶ n¨ng cña c«ng ty trªn thÞ trêng. + Môc tiªu cña c«ng ty. + Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh. C¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña mét ch-¬ng tr×nh du lÞch theo c«ng thøc: G = Z + P + C b + Ck + T Trong ®ã: P: Kho¶n lîi nhuËn dµnh cho c«ng ty l÷ hµnh. Cb: Chi phÝ b¸n bao gåm hoa hång cho c¸c ®¹i lý, chi phÝ khuÕch tr -¬ng... Ck: C¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ thiÕt kÕ ch¬ngtr×nh, chi phÝ dù phßng... T: C¸c kho¶n thuÕ. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682-/ Ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña c¸c c«ng ty du lÞ ch l÷ hµnh. a, §èi víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch. Ho ¹t ®éng kinh doanh c ña c «ng ty b ¾t ®Çu tõ viÖc nghiªn c øu th Þ tr -êng ®Ó t×m ra nhu c Çu c ña kh ¸ch du lÞch. C «ng viÖc n µy do ph ßng th Þ tr -êng tiÕ nh µnh. C «ng viÖc tiÕ p theo lµ c ña b é ph Ën ®iÒu h µnh víi nhiÖm vô th ùc hiÖnviÖc g öi kh ¸ch vµ gi¸m s ¸t th ùc hiÖn h îp ®ång c ña c ¸c c «ng ty nh Ën kh ¸ch. b, §èi víi c¸c c«ng ty nhËn kh¸ch. Qua nghiªn cøu thÞ trêng, n¾m b¾t ®îc yªu cÇu vÒ së thÝch cñakh¸ch du lÞch ë c¸c thÞ trêng kh¸c nhau, c«ng ty (bé phËn thÞ trêng) thùchiÖn viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh råi thùc hiÖn viÖc chµo hµng cho c¸c c«ngty göi kh¸ch. Còng cã thÓ viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh do c¸c c«ng ty göikh¸ch yªu cÇu vµ x©y dùng khung. Khi cã kh¸ch, bé phËn thÞ trêng trùc tiÕp lµm viÖc víi c«ng ty göi kh¸ch®Ó thèng nh t cô thÓ ch¬ng tr×nh råi ®a xuèng bé phËn ®iÒu hµnh. BéphËn ®iÒu hµnh ®Æt chç víi c¸c c¬ së cung c p dÞch vô ®¶m b¶o cung c p®Çy ®ñ vµ ®óng ch¬ng tr×nh. Phßng ®iÒu hµnh yªu cÇu phßng híng dÉn ®iÒu ®éng híng dÉn viªnhoÆc trùc tiÕp ®iÒu ®éng vµ th«ng qua híng dÉn viªn gi¶i quyÕt mäi ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ®i cuña ®oµn. c, Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnhcña c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. C«ng ty l÷ hµnh lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi b»ngviÖc giao dÞch, ký kÕt c¸c hîp ®ång du lÞch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ngtr×nh du lÞch ®· b¸n cho kh¸ch du lÞch. ChÝnh v× m« h×nh ho¹t ®éng r t®Æc biÖt mµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh nã chÞu ¶nh hëng cña r t nhiÒunh©n tè: cã nh©n tè chñ quan, cã nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng trùc tiÕphoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. * Nh©n tè kh¸ch quan. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ níc, n¬i c«ng ty l÷ hµnh ®ã ho¹t ®éng: chñtr¬ng, ®êng lèi cña Nhµ níc cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanhcña c«ng ty. NhiÒu khi nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch nµy t¸c ®éng tÝch cùctíi c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh nhngngîc l¹i chÝnh nã nhiÒu khi g©y r t nhiÒu khã kh¨n, g©y t¸c ®éng tiªu cùccho c«ng ty. - C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ... T t c¶ nh÷ng nh©n tè nµycòng t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty l÷ hµnh. NhucÇu ®îc an toµn lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu ®îc kh¸ch du lÞch quan t©m®Çu tiªn. V× vËy mäi nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ c¸i mµ kh¸ch du lÞch cãthÓ nh×n ngay th y vµ hä sÏ ®Õn khi n¬i y ®¶m b¶o sù an toµn cho hä. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ch Þu ¶nh hëng c ña lu Ë t qu èc t : do ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh Õqu èc t c ã nhiÒu s ù kh ¸c biÖt víi c ¸c ng µnh kh ¸c, ®Æc biÖt c ã m èi quan h Ö Õ®a qu èc gia. V× vËy ngo µi viÖc th ùc hiÖn ®óng ph ¸p lu Ë t trong n íc n ã c ßnph ¶i th ùc hiÖn theo lu Ë t qu èc t . Õ * Nh©n tè chñ quan. - Uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng tèt hay x u sÏ ¶nh hëng tíi ho¹t®éng kinh doanh cña c«ng ty. NÕu uy tÝn tèt sÏ lµ mét lîi thÕ lín cña c«ngty, kh¸ch du lÞch ®Õn víi c«ng ty nhiÒu h¬n nÕu c«ng ty biÕt khai th¸c lîi thÕnµy. Cßn nÕu uy tÝn x u th× t¸c h¹i cña nã g©y ra r t lín vµ viÖc l y l¹i uytÝn còng r t khã kh¨n, nã cã t¸c ®éng x u tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ngty. - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn: §©y lµ nh©n tè c¬ b¶n t¸c ®éng trùctiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §éi ngò nµy cÇn ®ñ tr×nh ®échuyªn m«n, am hiÓu ®êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. NÕu kh«ng sÏ ¶nh hëngx u tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - C¸c mèi quan hÖ cña c«ng ty víi bªn ngoµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt (víi b¹nhµng, víi kh¸ch...), nã sÏ lµ nh©n tè thóc ®Èy sù ®i lªn cña c«ng ty trongkinh doanh. d, Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi viÖc ph¸t triîn du lÞchl÷ hµnh ë ViÖt Nam. * ThuËn lîi. Sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc toµn th¾ng vµo mïa xu©n n¨m1975, ® t níc ViÖt Nam chuyÓn sang mét kû nguyªn míi. §©y chÝnh lµ mét®iÒu kiÖn vµ c¬ héi thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ViÖt Namnãi riªng vµ ® t níc ViÖt Nam nãi chung. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay, trªn thÞ trêng du lÞch ViÖt Nam c¸c nhµ cungc p s¶n phÈm ®· ®«ng h¬n, ®a d¹ng h¬n, c¬ c u chñng lo¹i mçi s¶n phÈmcòng phong phó h¬n nhiÒu. - VÒ hÖ thèng c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: C¸c nhµ cung c p ph¬ngtiÖn vËn chuyÓn còng t¨ng lªn nhiÒu, ch t lîng phôc vô tèt h¬n, hµngkh«ng më thªm c¸c tuyÕn bay néi ®Þa, c¸c tuyÕn bay quèc tÐ víi ph ¬ng tiÖnhiÖn ®¹i vµ ch t lîng phôc vô cao. §êng s¾t, gi¶m giê tÇu ch¹y, ®æi míi ph-¬ng thøc phôc vô, ®êng thuû cã nhiÒu c¶i tiÕn, ®Æc biÖt vËn chuyÓn ®-êng bé cã thªm hÖ thèng vËn t¶i ë c¸c thµnh phè, ®iÓm du lÞch taxi lín. - HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ®îc hiÖn ®¹i ho¸ ngang tÇm víi thÕ giíi ®îckh¸ch du lÞch thõa nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. V× thÕ ph¬ng tiÖn th«ng tin chokh¸ch vµ trong qu¶n lý kh«ng cßn lµ v n ®Ò khã kh¨n n÷a. - HÖ thèng dÞch vô v¨n ho¸ gi¶i trÝ: §©y lµ hÖ thèng s¶n phÈm ®îcquan t©m chó ý nh t: nh lµ hÖ thèng c¸c c«ng viªn, khu«n viªn gi¶i trÝ,®iÖn ¶nh, s©n kh u, hÖ thèng c¸c b¶o tµng, th viÖn ®îc quan t©m, ®ÆcbiÖt lµ viÖn b¶o tµng d©n téc häc víi tÇm cì lín nh t §«ng Nam ¸, sÏ ®îckhai th¸c phôc vô cho kh¸ch du lÞch. NhiÒu ®iÓm tham quan du lÞch míi ®îckhai th¸c phôc vô cho kh¸ch du lÞch, c¸c lÔ héi, c¸c Festival, c¸c cuéc thi ® u 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368th Ó th ao ®· ®îc ch ó ý ®¨ng cai tæ ch øc ë ViÖ t Nam trong nh ÷ng n ¨m g Çn®©y. - T æ ch øc du lÞch ®· ®îc c ñng c è vµ ho µn th iÖn tõ tru ng ¬ng ®Õ n®Þa ph¬ng. * Khã kh¨n. Víi b t kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng cã r t nhiÒu nh÷ng thuËnlîi nhng còng ch¼ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, khã kh¨n lín nh t ®èi víi ngµnh dulÞch nãi chung vµ c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh nãi riªng lµ c¬ chÕ qu¶n lýcña Nhµ níc ®èi víi kh¸ch du lÞch tõ níc ngoµi vµo ViÖt Nam, kh¸ch du lÞchníc ngoµi vµo ViÖt Nam hä ph¶i lµm r t nhiÒu c¸c thñ tôc nh Visa, hé chiÕu...vµ ®¬ng nhiªn nÕu cã ®îc nh÷ng thø ®ã hä ph¶i tr¶ gi¸ b»ng mét sè tiÒn r tlín, tõ mét yÕu tè nhá ®ã nã ®· k×m h·m sù ra vµo cña kh¸ch du lÞch nícngoµi. MÆt kh¸c, c¸c c«ng ty l÷ hµnh kinh doanh ®Æc biÖt lµ víi kh¸ch n ícngoµi th× hä sÏ bÞ gi¶m lîi nhuËn r t nhiÒu v× kh¸ch n íc ngoµi vµo ViÖt NamÝt. Víi nguyªn nh©n trªn, Nhµ níc ta cÇn xem xÐt vµ cã gi¶i ph¸p nh thÕ nµovÒ c¬ chÕ qu¶n lý víi kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã t¹o ®iÒukiÖn cho kh¸ch níc ngoµi biÕt ®Õn ViÖt Nam vµ t¹o c¬ héi cho c¸c c«ng ty dulÞch l÷ hµnh cña ViÖt Nam ho¹t ®éng vµ gãp vµo mét phÇn ng©n s¸ch choNhµ níc. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng IIthùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh cñ a c« g ty du n lÞch ViÖ Nam - hµ néi tI-/ Qu¸tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸ triÓn cñ a c« g ty du lÞch ViÖ Nam - Hµ Néi. t n t1-/ Sù h× nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C «ng ty du lÞch ViÖ t Nam - H µ N éi tªn giao d Þch viet nam tourism - ha noi®îc th µnh lËp ngµy 26 - 03 - 1 993 b ëi quyÕ t®Þnh s è 79 c ña T æng C ôc dulÞch ViÖ t Nam . §Ó c ã tªn nh ng µy nay th × c «ng ty ®· tr¶i qua m ét giai ®o ¹n lÞch s ökh ¸ d µi. Ngµy 9 - 7 - 1 960 C «ng ty du lÞch ViÖ t Nam ® îc th µnh lËp víiNgh Þ ®Þnh 36 C P c ña Ch Ýnh Ph ñ, thu éc ph ñ th ñ tíng. Th ùc ch t c «ng tyg åm c ¸c th µnh viªn nh C «ng ty du lÞch H µ N éi, Kh ¸ch s ¹n du lÞch Tam §¶o,®o µn xe du lÞch , c «ng ty du lÞch vµ cung øng tµu ®iÖn H ¶i Ph ßng, C «ng tycung øng vµ du lÞch Q u ¶ng Ninh, kh ¸ch s ¹n C öa L ß. S au n ¨m 1 975 c ã th ªmc «ng ty du lÞch d Çu kh Ý ViÖ t Nam , c «ng ty du lÞch Q u ¶ng N am §µ N ½ng,c «ng ty du lÞch Ngh Üa B ×nh vµ c ¸c c «ng ty du lÞch thu éc c ¸c tØnh kh ¸c. T æng c ôc du lÞch ViÖ t Nam ®îc th µnh lËp ngµy 27 - 6 - 1 978 b ëiNgh Þ quyÕ t252 - NQ - Q H K6 c ña UBTVQH. N ã qu ¶n lý trùc tiÕ p c ¸c ®¬n vÞ®· n ªu ë trªn , qu ¶n lý vÒ m Æt nh µ níc c ¸c c «ng ty du lÞch c ßn l¹i thu éc c ¸ctØnh, c ¸c ngµnh. Ng µy 31 - 3 - 1 990 T æng c ôc d u lÞch nh Ëp vµo b é v¨n ho ¸ th «ng tinvµ g äi lµ B é v¨n ho ¸ th «ng tin - th Ó th ao vµ d u lÞch (N gh Þ quyÕ t244 -NQ H §NN 8). S au hai n ¨m chuyÓn vµo B é th ¬ng m ¹i vµ T æng c «ng ty du lÞch ViÖtNam ra ®êi trªn c ¬ s ë V¨n ph ßng tæng c ôc du lÞch c ò (ngh Þ ®Þnh s è 1 1 9H §BT ngµy 9 - 4 - 1 990). Ngµy 26 - 1 0 - 1 992 T æng c ôc du lÞch ®îc th µnh lËp l¹i b ëi ngh Þ ®Þnhs è 05 -CP. K Ìm theo n ã lµ quyÕ t®Þnh gi¶i th Ó T æng c «ng ty du lÞch ViÖ tNam ngµy 5 - 1 - 1 993 b ëi ngh Þ ®Þnh s è 02 - CP vµ c «ng ty du lÞch ViÖtNam - H µ N éi ®îc th µnh lËp trªn c ¬ s ë c ¬ quan c ña tæng c «ng ty du lÞchViÖ t N am c ò. C «ng ty du lÞch ViÖ t N am - H µ N éi lµ m ét trong nh ÷ng c «ng ty l÷h µnh lín c ña c ¶ níc, ph ôc vô kh ¸ch du lÞch qu èc t vµo ViÖt Nam c òng nh Õtæ ch øc c ¸c chuyÕ n du lÞch trong níc vµ ra níc ngo µi cho c «ng d ©n ViÖtNam . C «ng ty c ã m ét ®éi ng ò c ¸n b é, nh ©n viªn th µnh th ¹o trong c «ng viÖc,giái ngo ¹i ng ÷ c ã th Ó ®¶m b ¶o cho kh ¸ch h µng c ¸c d Þch vô du lÞch víi ch tl -îng tè t nh t. C «ng ty du lÞch ViÖ t Nam - H µ N éi c ã trô s ë ch Ýnh t¹i H µ N éi vµ haichi nh ¸nh ë TP H å Ch Ý Minh vµ TP HuÕ .C «ng ty lµ th µnh viªn c ña m ét s è tæch øc du lÞch trªn thÕ giíi nh PATA (H iÖp h éi du lÞch ch ©u ¸ - th ¸i b×nh d-¬ng), AS TA (H iÖp h éi du lÞch M ü), JAT A (H iÖp h éi du lÞch Nh Ët B ¶n), 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c «ng ty c ã m èiquan h Ö, c éng t¸c ch Æt ch Ï víi h µng ch ôc c «ng ty du lÞchh µng ®Çu ë c ¸c ch ©u lôc trªn thÕ giíi.2-/ C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi. C¬ c u tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néitu©n theo chÕ ®é mét thñ trëng. QuyÒn h¹n qu¶n lý cña c¸c phßng ban ®îcph©n c«ng r¹ch rßi kh«ng bÞ chång chÐo, v× vËy c¸c c¸n bé, nh©n viªn cãthÓ ph¸t huy ®îc hÕt kh¶ n¨ng vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n. KhuyÕn khÝch tinhthÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc lµm chñ tËp thÓ cuat tõng ngêi. Bé m¸y qu¶nlý cña c«ng ty ®îc tæ chøc kh¸ gän nhÑ, n¨ng ®éng phï hîp víi c¬ c u kinhdoanh cña c«ng ty. C¸c pjßng ban chøc n¨ng cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c pl·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh trî gióp gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc thùchiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ kinh doanh, gióp gi¸m ®èc cã c¸c ®Þnh h íng kinh doanhnh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¬ c u tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi baogåm 6 ¬hßng: phßng thÞ trêng quèc tÕ 1, phßng thÞ trêng quèc tÕ 2, phßnghíng dÉn, phßng ®iÒu hµnh, phßng hµnh chÝnh - tæ chøc, phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n. Mét ®éi xe chuyªn chë kh¸ch du lÞch vµ hai chi nh¸nh cña c«ng ty(ë TP Hå ChÝ Minh vµ TP HuÕ) cïng phèi hîp víi nhau lµm viÖc. * Ph§ng thÞ trêng quèc tÕ 1: Cã nhiÖm vô lµ giao dÞch, tuyªntruyÒn qu¶ng c¸o, ký kÕt hîp ®ång vµ trùc tiÕp ®ãn kh¸ch cña riªng níc Cénghoµ Ph¸p sang du lÞch t¹i ViÖt Nam. (Lîng kh¸ch cña Céng hoµ Ph¸p sang dulÞch ViÖt Nam qua dÞch vô cña c«ng ty t¬ng ®èi lín). * Ph§ng thÞ trêng quèc tÕ 2: còng cã nhiÖm vô qu¶ng c¸o, giao dÞch,tuyªn truyÒn, ký kÕt hîp ®ång vµ ®ãn kh¸ch du lÞch t¹i ViÖt Nam cña t t c¶c¸c níc trªn thÕ giíi (trõ Céng hoµ Ph¸p). §ång thêi cã nhiÖm vô hîp ®ång víikh¸ch ViÖt Nam vµ c¸c c«ng d©n níc ngoµi ®ang lµm viÖc vµ ®ang c«ng t¸ct¹i ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngoµi còng nh ®i du lÞch trong níc. *Ph§ng híng dÉn: Cã nhiÖm vô cö c¸c híng dÉn viªn du lÞch, c¸c céngt¸c viªn du lÞch ®a kh¸ch du lÞch níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ®a kh¸ch trong níc®i du lÞch ë níc ngoµi. * Ph§ng ®iÒu hµnh: Cã nhiÖm vô tæ chøc n¬i ¨n, ngñ, nghØ ng¬i....cña kh¸ch níc ngoµi khi hä tíi du lÞch t¹i ViÖt Nam hay cña kh¸ch ViÖt Namkhi hä cã nhu cÇu di du lÞch níc ngoµi. * Ph§ng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c v n ®Ò cãliªn quan tíi tiÒn nh thanh to¸n tiÒn víi kh¸ch, thùc hiÖn thu chi c¸c kho¶ntiÒn trong c¬ quan, thanh to¸n c¸c hîp ®ång...... * Ph§ng hµnh chÝnh - tæ chøc : cã nhiÖm vô gióp ®ì gi¸m ®èc thùchiÖn s¾p xÕp, bè trÝ ®µo t¹o c¸n bé ngµnh du lÞch ®Ó lµm viÖc ngay t¹ic¬ quan còng nh lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan b¹n. Cã nhiÖm vô tæ chøc thùchiÖn tiÒn l¬ng - tiÒn thëng, lao ®éng, chuÈn bÞ trang phôc... cho t t c¶ 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c ¸n b é, c «ng nh ©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i c «ng ty. Ph ôc vô trË t tù n éi vô, vÖ sinh, sinh ho ¹t, trang trÝ .....vµ t t c ¶ c ¸c viÖc kh ¸c trong n éi b é c ¬ quan. * §éi xe: Cã nhiÖm vô bè trÝ l¸i xe, ®oµn xe ®a kh¸ch níc ngoµi ®i du lÞch ViÖt Nam, ®a kh¸ch ViÑt nam ra s©n bay ®Ó ®i du lÞch níc ngoµi còng nh ®a kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngoµi b»ng «t«... vµ r t nhiÒu c¸c c«ng viÖc kh¸c. * Hai chi nh¸nh : (Chi nh¸nh cña c«ng ty t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ TP HuÕ) c¶ hai chi nh¸nh ®Òu cã nhiÖm vônh tæ chøc ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi ®i du lÞch vµo khu vùc miÒn trung vµ miÒn nam (®Æc biÖt lµ khu vùc §ång b»ng S«ng Cöu Long). Hai chi nh¸nh ®ång thêi cã nhiÖm vô lo thùc hiÖn t t c¶ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ du lÞch nh tæ chøc n¬i ¨n ngñ, nghØ ng¬i, sinh ho¹t, cö híng dÉn viªn, céng t¸c viªn híng dÉn kh¸ch ®i du lÞch .... C¬ c u tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ c¬ c u chøc n¨ng tu©n theo chÕ ®é mét thñ trëng. Gi¸m ®èc cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc trong c«ng ty, hai phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô lµm cè v n tham mu gióp ®ìcho gi¸m ®èc nh÷ng c«ng viÖc khã kh¨n. C¸c phßng, c¸c ban trong c«ng ty cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau trong c«ng viÖc vµ trùc tiÕp b¸o c¸o c«ng viÖc lªn gi¸m ®èc. Mçi c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty cã thÓ b¸o c¸o trùc tiÕp lªn gi¸m ®èc nh÷ng v n ®Ò cÇn bæ sung söa ®æi trong c«ng t¸c nh»m gióp c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. BiÓu sè 1: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøcbém¸y qu¶n lý cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi. gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc phã gi¸m ®ècPh§n Ph§n Ph§n Ph§n Ph§n Ph§n g g g h­ g §iÒu g TC - g HC -Quèc Quèc íng hµnh KT TCtÕ (1) tÕ (2) dÉn Chi 13 §éi Chi nh¸nh nh¸nh Xe TP HCM HuÕ
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683-/ KÕt qu¶ ho¹ t ®éng kinh doanh cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi BiÓu 2: ChØ tiª u doanh thu ®¹ t ®îc trong 3 n¨m 1997, 1998, 1999. ChØ tiª u 1997 1998 1999 T æng doanh thu (tri Öu ®ång) 51 .870 60.500 67.800 T æng s è ng µy kh ¸ch qu èc t Õ 53.335 53.386 62.800 Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa 370 476 500 Q ua b ¶ng s è li Öu trªn ta th y doanh thu c ña c «ng ty li ªn tôc t¨ng tõn ¨m 1 997 - 1 999 ch ñ yÕ u do lîng kh ¸ch qu èc t vµo ViÖt Nam . Th Ët vËy, c ã Õ®îc nh ÷ng kÕ tqu ¶ nh hiÖn nay ta kh «ng th Ó kh «ng n ãi ®Õ nm ¶ng kinh doanhl÷ h µnh qu èc t . M Æc d ï ch Ø ho ¹t ®éng trong vµi n ¨m trë l¹i ®©y nhng nã Õ®· nghiÔm nhiªn trë th µnh ngu ån doanh thu ch ñ yÕ u c ña to µn c «ng ty, ®ÆcbiÖt lµ th Þ tr êng Ph ¸p. Trong n ¨m 1 999, C «ng ty ®· m ¹nh d ¹n tæ ch øc vµ ®·th µnh c «ng m ét lo ¹i h ×nh du lÞch m íi - du lÞch kÕ th îp h éi ngh Þ cho trªn 300kh ¸ch lµ c ¸c quan ch øc trong ngµnh y t níc Ph ¸p. Th µnh c «ng vÒ Tour du ÕlÞch n µy kh «ng nh ÷ng ch Ø m ang l¹i hiÖu qu ¶ cao vÒ kinh t m µ c ßn g ©y Õm ét n tîng tè t ®èi víi h µng tr¨m du kh ¸ch, m ét h øa h Ñn tè t cho c «ng t¸ckinh doanh c ña c «ng ty. C «ng ty th êng xuyªn ch ó träng ®¶m b ¶o ch tlîng c ¸c d Þch vô, c ¸c s ¶nph Èm du lÞch víi ph¬ng ch ©m : “Kh ¸ch s ¹n tè t nh t, xe tè t nh t, híng d Én viªntè t nh tvµ gi¸ Tour h îp lý nh t”. C «ng ty coi ®©y lµ c ¸ch qu ¶ng c ¸o t¹i ch çm ang l¹i hiÖu qu ¶ th iÕ tth ùc nh tcho kinh doanh.II-/ Thùc tr¹ ng ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi1-/ T × nh h× nh ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ ch l÷ hµnh c ña c« ngty. * Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: Ho¹t ®éng chñ yÕu cña m¶ng kinh doanh nµy lµ tæ chøc vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch ë níc ngoµi cho c«ng d©n ViÖt Nam. ThÞ trêng du lÞchl÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng ë ViÖt Nam ®îc ph¸t triÓn c¸ch ®©y mét vµi n¨mnhng tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y, do møc sèng cña ngêi d©n ngµy cµng caocéng thªm thñ tôc nhËp c¶nh ®îc ®¬n gi¶n ho¸ nªn cµng cã nhiÒu ngêi ViÖtNam muèn ®i du lÞch quèc tÕ víi nhiÒu lý do: th¨m th©n nh©n, ®i du lÞch kÕthîp mua b¸n hµng ho¸.... N¾m ®îc nhu cÇu ®ã,C«ng ty du lÞch ViÖt Nam -Hµ Néi ®· chñ ®éng ®Æt quan hÖ lµm ¨n víi mét sè h·ng du lÞch níc ngoµi(Th¸i Lan, Trung Quèc, c¸c níc trong khèi ASEAN). C«ng ty ®· x©y dùng métsè ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch quèc tÕ bÞ®éng nh: 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ch¬ng tr×nh du lÞch Trung Q u èc : 3 ng µy, 5 ng µy, 1 9 ng µy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch Th ¸i Lan : 4 ngµy, 5 ng µy, 7 ng µy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch Malaysia : 5 ngµy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch S ingapore : 5 ngµy. Ngo µi ra, hiÖn nay C «ng ty ®ang th ùc hiÖn chiÕ nlîc kÐ o thu h ót kh ¸chh µng b »ng ch Ýnh s ¸ch gi¸ vµ ch Ýnh s ¸ch s ¶n ph Èm ®Ó m ét lÇn n ÷a kh ¼ng®Þnh vÞ trÝ c ña c «ng ty trªn th Þ tr êng trong níc vµ qu èc t . Õ * Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ chñ ®éng: Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty vÒ m¶ng kinh doanh du lÞch quèc tÕ chñ®éng lµ tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc cho kh¸chdu lÞch quèc tÕ vµ kh¸ch trong níc ®i du lÞch ViÖt Nam. Nhng vµo nh÷ng n¨m1997, 1998 sè lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam ®ét nhiªn bÞ gi¶mnguyªn nh©n chÝnh lµ do nÒn kinh tÕ cña mét sè níc trong khu vùc bÞ suytho¸i do c¬n lèc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ tµn ph¸ nÆng nÒ. §iÓm næibËt lµ chØ sè GDP gi¶m sót, ®ång tiÒn b¶n ®Þa bÞ m t gi¸, ®êi sèng ngêid©n gÆp khã kh¨n, t×nh h×nh x· héi cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p, sù suy tho¸i®ã kh«ng nh÷ng ¶nh hëng ®Õn mét sè níc l©n cËn mµ cßn ¶nh hëng s©uréng ®Õn nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã ®· ¶nh hëng x u tíi c«ng ty lµnguån kh¸ch bÞ ph©n t¸n gi¸ b¸n Tour bÞ gi¶m sót cho phï hîp víi mét sè níclan cËn, trong khi ch t lîng dÞch vô ph¶i n©ng cao h¬n, tû gi¸ gi÷a ®ångViÖt Nam vµ ®ång ®« la Mü t¨ng nhanh vµ dõng l¹i ë møc cao. Tuy nhiªn,mÆt tr¸i cña mét sè khã kh¨n l¹i lµ sù thuËn lîi. §ã lµ tû gi¸ ®« la Mü t¨ngcao, doanh thu vµ l·i ®îc ®Èy lªn, kh¸ch s¹n cã biÓu hiÖn d thõa do ®ã c«ngty cã ®iÒu kiÖn ®Ó ch¨m sãc cho kh¸ch ®îc chu ®¸o h¬n vµ gi¸ dÞch vô ®îch¹ h¬n so víi nh÷ng n¨m tríc. Tr¶i qua n¨m 1999 khi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc c¬ b¶n®· ch m døt, nÒn kinh tÕ ®· tõng bíc ®îc kh«i phôc, thÞ trêng kh¸ch du lÞch®· s«i ®éng trë l¹i. Do vËy, nguån kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam ®· t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn lµ tæng doanh thu cña c«ng ty ®·t¨ng lªn r t cao. Bíc vµo n¨m 2000 n¨m cuèi cïng cña thÕ kû 20, n¨m b¶n lÒ®Ó bíc vµo thiªn niªn kû míi, níc ta cã r t nhiÒu sù kiÖn vµ còng lµ yÕu tèthuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nguån kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. §iÒunµy ®· ¶nh hëng r t tèt tíi c«ng ty vµ h¬n bao giê hÕt c«ng ty ph¶i thùchiÖn b»ng ®îc ph¬ng ch©m l y “ch t lîng dÞch vô, hiÖu qu¶ kinh doanh” lµm®iÒu kiÖn tån t¹i cña doanh nghiÖp.2-/ KÕt qu¶ ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi bao gåmhÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®iÓn h×nh cña mét c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. §iÒu ®ã®îc thÓ hiÖn th«ng qua kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1997 - 1998;1998 - 1999. BiÓu sè 3: t× nh h× nh thùc hi÷n mét sè chØ tiª u n¨m 1997 - 1998. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n vÞ ChØ tiª u 1997 1998 So s¸nh (%) tÝ nhA - Kh ¸ch qu èc t ÕI- T æng s è kh ¸ch qu èc t ®i tou r Õ Kh ¸ch 4.800 5.882 1 22,541 - Th Þ tr êng I - 2.500 3.1 20 1 24,82 - Th Þ tr êng II - 2.300 2.762 1 20,00II - T æng s è ng µy kh ¸ch Ng kh ¸ch 45.000 53.335 1 1 8,521 - Th Þ tr êng I - 23.000 33.555 1 45,902 - Th Þ tr êng II - 22.000 1 9.780 89,91B - Kh ¸ch D LVN ®i D LNN Kh ¸ch 200 220 11 0C - Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa Kh ¸ch 400 51 0 1 27,5D - T æng doanh thu b »ng ngo¹i tÖ USD 3.636.500 4.483.875 1 23,3I - Kh ¸ch qu èc tÕ - 3.407.000 4.009.758 1 1 7,69II - Kh ¸ch VN ®i D LNN - 1 1 5.000 339.066 294,89III - Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa - 1 1 4.500 1 35.051 1 1 7,94E - T æng doanh thu quy ®æi TriÖu 40.000 59.1 90 1 47,97G - T æng l·i th ùc hiÖn - 1 .250 3.750 300H - T æng n ép ng ©n s ¸ch - 1 .683 3.1 98 1 90 Q ua s è li Öu trªn ta th y ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh c ña c «ng ty t¨ng m ét c ¸ch ®¸ng k Ó: - VÒ kh ¸ch qu èc t ®i tou r: Õ T æng s è kh ¸ch qu èc t ®i tou r n ¨m 1 998 ®¹ t 5.882 kh ¸ch t¬ng øng víi Õ 53.335 ng µy kh ¸ch vµ 4.009.758 USD doanh thu. S o víi n ¨m 1 997 b »ng 1 22,54% vÒ kh ¸ch, 1 1 8,52% vÒ ng µy kh ¸ch vµ 1 1 7,69% vÒ doanh thu. Nh vËy, ch Ø ti ªu kh ¸ch vµ ng µy kh ¸ch c «ng ty ®¹ t ®îc n ¨m 1 998 cao h ¬n nhiÒu so víi n ¨m 1 997. - VÒ ngêi ViÖ t N am ®i du lÞch níc ngo µi. Ch Ø ti ªu ngêi ViÖt N am ®i du lÞch níc go µi n ¨m 1 998 c «ng ty ®¹ t m øc kh ¸ cao víi 220 kh ¸ch t¬ng øng 339.066 USD doanh thu. S o víi n ¨m 1 997 t¨ng 20 kh ¸ch t¬ng øng víi 1 1 0% vÒ kh ¸ch. - Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa: T æng s è kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa n ¨m 1 998 ®¹ t 51 0 kh ¸ch so víi n ¨m 1 997 t¨ng 1 1 0kh ¸ch t¬ng øng víi 1 27,5% . - VÒ tæng doanh thu n ¨m 1 998 c «ng ty ®¹ t ® îc 59.1 90 tri Öu VND t¨ng h ¬n nhiÒu so víi n ¨m 1 997 lµ 1 9.1 90 tri Öu VND t¬ng øng víi 1 47,97% . - T æng n ép ng©n s ¸ch Nh µ níc n ¨m 1 998 lµ 3.1 98 tri Öu VN § t¨ng h ¬n so víi n ¨m 1 997 lµ 1 .51 5tri Öu VND t¬ng øng víi 1 90% . - T æng l·i th ùc n ¨m 1 998 c «ng ty ®¹t ®îc 3.750 tri Öu VND t¨ng h ¬n so víi n ¨m 1 997 lµ 2.500 tri Öu VND t¬ng øng víi 300% . Nh ÷ng con s è trªn tu y nhiªn cao nhng ®©y ch Ýnh lµ kÕ tqu ¶ lµm viÖc c ña c«ng ty víi m ôc tiªu vµ ph¬ng ch ©m kinh doanh lµ du lÞch s ¹ch, cao c p, ho ¹t 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®éng theo ®óng th Ó chÕ ph ¸p lu Ët Nh µ níc ban h µnh. C ïng víi s ù tr ëng th µnhcña ngµnh du lÞch ViÖt Nam , C «ng ty du lÞch ViÖt Nam - H µ N éi ho ¹t ®éngkh ¸ hiÖu qu ¶ vµ g ãp m ét ph Çn kh «ng nh á vµo n ép ng©n s ¸ch cho Nh µ níc. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 biÓu sè 4 - T× nh h× nh thùc hi÷n mét sè chØ tiª u n¨m 1998 - 1999 §¬n vÞ ChØ tiª u 1998 1999 So s¸nh (%) tÝ nhA - Kh ¸ch qu èc t ÕI- T æng s è kh ¸ch qu èc t ®i tou r Õ Kh ¸ch 5.882 6.300 1 07,11 - Th Þ tr êng I - 3.1 20 4.075 1 30,62 - Th Þ tr êng II - 2.762 2.225 80,55II - T æng s è ng µy kh ¸ch Ng kh ¸ch 53.335 62.870 1 1 7,871 - Th Þ tr êng I - 33.555 41 .650 1 24,1 22 - Th Þ tr êng II - 1 9.780 21 .220 1 07,28B - Kh ¸ch D LVN ®i D LNN Kh ¸ch 220 500 227,27C - Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa Kh ¸ch 51 0 572 1 1 2,1 5D - T æng doanh thu b »ng ngo¹i tÖ USD 4.483.875 4.840.300 1 07,94I - Kh ¸ch qu èc tÕ - 4.009.758 4.442.700 1 1 0,79II - Kh ¸ch VN ®i D LNN - 339.066 323.000 95,26III - Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa - 1 35.051 74.600 55,23E - T æng doanh thu quy ®æi TriÖu 59.1 90 67.800 1 1 4,54G - T æng l·i th ùc hiÖn - 3.750 5.500 1 46,66H - T æng n ép ng ©n s ¸ch - 3.1 98 5.335 1 66,82 Q ua s è li Öu trªn ta th y ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh c ña c «ng ty ngµy c µng c ã hiÖu qu ¶ h ¬n. - VÒ kh ¸ch qu èc t ®i tou r: Õ T æng s è kh ¸ch qu èc t ®i tou r n ¨m 1 999 ®¹ t 6.300 kh ¸ch t¬ng øng víi Õ 62.870 ngµy kh ¸ch vµ 4.840.300 USD doanh thu. S o víi n ¨m 1 998 b »ng 1 07,1 % vÒ kh ¸ch, 1 1 7,87% vÒ ng µy kh ¸ch vµ 1 07,94% vÒ doanh thu. - VÒ ngêi ViÖ t N am ®i du lÞch níc ngo µi: Ch Ø ti ªu ngêi ViÖ t N am ®i du lÞch níc ngo µi n ¨m 1 999 c «ng ty ®¹ t ®îc m øc k û lôc lµ 500 kh ¸ch t¬ng øng 323.000 USD doanh thu. - Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa: T æng s è kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa n ¨m 1 999 ®¹ t 572 kh ¸ch so víi n ¨m 1 998 t¨ng 62 kh ¸ch. - VÒ tæng doanh thu n ¨m 1 999 c «ng ty ®¹ t ®îc 67.800 tri Öu VND t¨ng h ¬n nhiÒu so víi n ¨m 1 999 lµ 8.61 0 tri Öu VND t¬ng øng víi 1 1 4,54% . - T æng n ép ng©n s ¸ch Nh µ níc n ¨m 1 999 lµ 5.335 tri Öu VND t¨ng h ¬n so víi n ¨m 1 998 lµ 2.1 37 tri Öu VND t¬ng øng víi 1 66,82% . - T æng l·i th ùc hiÖn n ¨m 1 999 c «ng ty ®¹t ®îc 5.500 tri Öu VND t¨ng h ¬n so víi n ¨m 1 998 lµ 1 .550 tri Öu VND t¬ng øng 1 46,66% . C ã ®îc nh ÷ng kÕ tqu ¶ nh trªn , to µn c «ng ty ®· c ã nh ÷ng n ç lùc r t lín, nh ÷ng biÖn ph ¸p r t tÝch c ùc, k Þp th êi, ®ã lµ: 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Thêng xuyªn ch ó träng c «ng t¸c tiÕ p th Þ vµ tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o®Ó duy tr× h ×nh ¶nh vµ tªn tu æi c ña du lÞch ViÖt Nam trªn th Þ tr êngqu èc t . Õ + §Çu t nhiÒu kinh ph Ý, c «ng s øc ®Ó m ë th ªm tou r, tu yÕ nm íi vµ t¨ng c-êng m ét s è d Þch vô ®Ó t¨ng th ªm s øc h pd Én víi b ¹n h µng. + Thêng xuyªn quan t©m ch ¨m lo ®Õ n quyÒn lîi c ña kh ¸ch b ¶o ®¶m chokh ¸ch ¨n th Ë t ngon, ng ñ th Ë t tè t, ®i l¹i thu Ën ti Ön. + Th ùc hiÖn chÕ ®é khuyÕ n m ¹i trong nh ÷ng tr êng h îp ®Æc biÖt c Çnth iÕ t®Ó kh ¾c ph ôc nguy c ¬ b Þ ph ©n t¸n, gi¶m s ót ngu ån kh ¸ch. + T Ých c ùc ®µm ph ¸n ®Ó gi¶m gi¸ m ét s è d Þch vô ë trong níc nh ph ßngng ñ, xe « t«... ®Ó ch µo b ¸n víi gi¸ th p, t¹o n ªn s øc c ¹nh tranh thu h ót kh ¸ch. + M ¹nh d ¹n ®iÒu ch Ønh l¹ i b é m ¸y tæ ch øc, ®éng viªn ®óng m øc vµk Þp th êi c ¸c b é ph Ën, c ¸ nh ©n, trªn c ¬ s ë ®ã ®· khai th ¸c ®îc tè t ti Òm n ¨ngs ½n c ã, thu h ót ®îc nhiÒu kh ¸ch ®i du lÞch níc ngo µi vµ du lÞch n éi ®Þa.3-/ S¶n phém l÷ hµnh cña c«n g ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi a, Ph©n lo¹i c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Kh¸ch cã nhu cÇu ®i du lÞch ®Õn víi c«ng ty hiÖn nay cã thÓ chän méttrong nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh.Ngoµi ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc, c«ng ty cßn chia c¸c ch¬ng tr×nh ralµm hai lo¹i: * C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®a kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch nícngoµi. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi.TT Tª n ch ¬ng tr × nh Thêi gian 1 BangKok 4 ngµy/ 3 ®ªm 2 BangKok - Pattaya 5 ngµy/ 4 ®ªm, 7 ngµy/ 6 ®ªm 3 BangKok - Chiangmai 7 ngµy/ 6 ®ªm 4 Phnompenh - Siemriep 3 ngµy/ 2 ®ªm, 5 ngµy/ 4 ®ªm 5 C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch Trung Quèc 3 ngµy/ 2 ®ªm, 10 ngµy/ 9 ®ªm 6 Singapore 4 ngµy/ 3 ®ªm, 5 ngµy/ 4 ®ªm 7 Malaysia 4 ngµy/ 3 ®ªm 8 Trung Quèc - Hong Kong 6 ngµy/ 5 ®ªm Ngoµi nh÷ng ch¬ng tr×nh trªn do n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña ngêi ViÖtgèc Hoa muèn th¨m l¹i th©n nh©n cña m×nh, c«ng ty ®· ký hîp ®ång víi métsè h·ng l÷ hµnh bªn Trung Quèc ®Ó tæ chøc nh÷ng chuyÕn du lÞch hµnh h-¬ng b»ng tµu ho¶ víi gi¸ r t rÎ. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ch¬ng tr×nh du lÞch: H µ N éi - Nam Ninh - Q u ¶ng Ch ©u - Thîng H ¶i -T « Ch ©u - Nam Kinh - B ¾c Kinh - H µ N éi (1 4 ngµy/ 1 3 ®ªm b »ng tµu ho ¶ víigi¸ trän g ãi 8.500.000 ® / êi). ng - H µ N éi - N am Ninh - Thîng H ¶i (1 3 ngµy/ 1 2 ®ªm víi gi¸ trän g ãi8.200.000 ® / êi). ng * C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch dµnh riªng cho ngêi níc ngoµi vµo ViÖtNam. Víi kh¶ n¨ng s½n cã cña c«ng ty vµ cung cÇu du lÞch vÒ c¸c ch ¬ngtr×nh du lÞch nµy mµ c«ng ty cã thÓ ®a ra mét hÖ thèng t¬ng ®èi hoµnchØnh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch lo¹i dµnh cho ngêi níc ngoµi vµo du lÞchViÖt Nam. §ã lµ: - Ch¬ng tr×nh du lÞch City Tour: lµ ch¬ng tr×nh du lÞch tham quanthµnh phè Hµ Néi (khu phè cæ, khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸). Tïy theo nhucÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña du kh¸ch sÏ cã møc gi¸ kh¸c nhau cho ch¬ngtr×nh nµy. - Ch¬ng tr×nh du lÞch §ång B»ng S«ng Cöu Long - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. - C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ng¾n ngµy kh¸c (Hµ Néi - Cæ Loa, Hµ Néi -Nai Ch©u; Hµ Néi - Ninh B×nh...). - §Æc biÖt lµ ch¬ng tr×nh du lÞch dµi ngµy: Hµ Néi - H¹ Long - HuÕ -Héi An - Nha Trang - §µ L¹t - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngoµi nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch trªn, c«ng ty cßn cã r t nhiÒu ch ¬ngtr×nh du lÞch phong phó ch t lîng cao, gi¸ c¶ l¹i rÎ cã thÓ c¹nh tranh víi c¸cdoanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng. Thêi gian tíi c«ng ty cè g¾ng x©y dùngthªm mét sè ch¬ng tr×nh du lÞch míi h p dÉn h¬n n÷a ®Ó thu hót thªm kh¸chquèc tÕ vµo ViÖt Nam nh du lÞch Phong Nha, du lÞch lµng nghÒ truyÒnthèng, du lÞch sinh th¸i... b, ChiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty ®èi víi du kh¸ch quèc tÕ. * C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch níc ngoµi. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó cã thÓ ®¸p øng mäinhu cÇu kh¸c nhau cña kh¸ch du lÞch, c«ng ty ®· x©y dùng thªm mét sè ch -¬ng tr×nh du lÞch ë c¸c níc trong khu vùc, ®ång thêi ®Ó n©ng cao uy tÝncña c«ng ty trªn thÞ trêng. HiÖn nay ch¬ng tr×nh du lÞch ®ang thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch nh t lµch¬ng tr×nh du lÞch Th¸i Lan (5 ngµy/ 4 ®ªm) vµ ch¬ng tr×nh du lÞchTrung Quèc b»ng m¸y bay hoÆc tµu ho¶. Cßn mét sè ch¬ng tr×nh du lÞchkh¸c nh ch¬ng tr×nh ®i Malaysia, Singapore, Seoul... lµ cha thu hót ®îcnhiÒu kh¸ch. Tríc m¾t c«ng ty cÇn kÕt hîp giíi thiÖu s¶n phÈm víi c¸c kh¸c dulÞch cã kh¶ n¨ng ®i du lÞch níc ngoµi, cè g¾ng t¹o lËp lßng tin vÒ c«ng tycho kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng, biÕn c¸c nhu cÇu du lÞch tiÒm n¨ng thµnh c¸cnhu cÇu du lÞch thùc tÕ. Víi môc tiªu më réng thÞ trêng khuÕch tr¬ng vµ b¸nc¸c s¶n phÈm th× trong t¬ng lai c«ng ty cÇn trÝch ra mét phÇn lîi nhuËn®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ nh»m ®em l¹i kÕt qu¶ kinh doanh 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cao h ¬n. ViÖc d µnh kinh ph Ý cho qu ¶ng c ¸o ch ¾c ch ¾n s Ï ®em l¹i ngu ånkh ¸ch t¬ng x øng cho ti Òm n ¨ng c ña c «ng ty. * ChiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ ngêiníc ngoµi vµo ViÖt Nam. ViÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch dµnh cã ngêi níc ngoµi vµoViÖt Nam ®em l¹i c¶ lîi nhuËn vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr êng. V×vËy, môc tiªu nµy lu«n ®îc c«ng ty quan t©m vµ nghiªn cøu. Xu t ph¸t tõ yªucÇu ph¸t triÓn, c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më réng nguån kh¸ch nµy b»ng c¸ch ®inghiªn cøu thùc tÕ ë thÞ trêng níc ngoµi vµ ký hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c h·ngl÷ hµnh göi kh¸ch cã uy tÝn, ®¶m b¶o nguån kh¸ch cho c«ng ty trong t ¬nglai. §Ó x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi møc gi¸ rÎ h¬n vµ ®¹t ch t lîngcao h¬n, c«ng ty ®· dùa trªn c¸c th«ng tin cã s½n cña ®¬n vÞ b¹n. C¸c ch -¬ng tr×nh nµy ph¶i cã sù c¹nh tranh víi nh÷ng ch ¬ng tr×nh cïng lo¹i cña c«ngty kh¸c vÒ sè lîng còng nh vÒ gi¸ c¶. T t c¶ sù cè g¾ng trªn sÏ ®em l¹i nh÷ngchuyÓn biÕn míi tÝch cùc cho c«ng ty vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.4-/ C«ng t¸c nghiª n cøu thÞ trêng vµ ho¹ t ®éng Marketing. a, C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. Trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - HµNéi x¸c ®Þnh néi dung chñ yÕu lµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr êngvµ më réng thÞ trêng ho¹t ®éng cña m×nh. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh l÷hµnh quèc tÕ ®îc ph©n ra lµm hai lo¹i c¬ b¶n lµ thÞ trêng quèc tÕ chñ ®éngvµ thÞ trêng quèc tÕ bÞ ®éng. - VÒ thÞ trêng quèc tÕ chñ ®éng: C«ng ty x¸c ®Þnh ®©y lµ thÞ trêngcã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cña c«ngty. §Æc biÖt lµ thÞ trêng kh¸ch cña Ph¸p, ®©y chÝnh lµ thÞ trêng môc tiªucña c«ng ty. - VÒ thÞ trêng quèc tÕ bÞ ®éng: C«ng ty x¸c ®Þnh thÞ trêng ë ®©ylµ c¸c thµnh phè lín, nh÷ng trung t©m ph¸t triÓn kinh tÕ cña miÒn B¾c. ëthÞ trêng nµy thu nhËp cña ngêi d©n cao, do ®ã hä cã nhu cÇu muèn ®îc®i tham quan mét sè níc kh¸c ®Ó më mang hiÓu biÕt ®ång thêi häc tËp c¸chlµm ¨n. b, C¸c ho¹t ®éng Marketing. §èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi mét ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ph¶ichÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ®¬n vÞ kinhdoanh kh¸c. Trong ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh hµng ho¸ nãi chung, viÖcnghiªn cøu thÞ trêng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã®a ra ®îc mét chÝnh s¸ch Marketing thÝch hîp ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp vËndông tõ r t l©u vµ ®em l¹i kÕt qu¶ tèt. Cßn trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞchvô du lÞch th× lÜnh vùc Marketing l¹i r t míi mÎ, nÕu cã còng chØ dõng l¹i ëviÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o chø cha tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing víi®Çy ®ñ néi dung, ý nghÜa cña nã. C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi ®·tõng bíc ¸p dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch Marketing - Mix trong viÖc thuhót kh¸ch. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc 1: ChÝ nh s¸ch s¶n phém. Nh ta ®· biÕ t, s ¶n ph Èm c ña c «ng ty du lÞch ViÖt Nam - H µ N éi c òngnh s ¶n ph Èm c ña c ¸c c «ng ty kinh doanh du lÞch l÷ h µnh n ãi chung lµ c ¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch “tou r”. M ét c «ng ty du lÞch l÷ h µnh thu h ót ®îc nhiÒuhay Ý t kh ¸ch lµ ph ô thu éc r t lín vµo s è lîng, ch t lîng vµ tÝnh ®éc ®¸oc ña c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Trong viÖc x ©y d ùng ch¬ng tr×nh du lÞchc «ng ty ®· ®Ò ra c ¸c nguyªn t¾c sau: - M çi m ét ch¬ng tr×nh ®îc x ©y d ùng ®Òu ph ¶i d ùa trªn c ¬ s ë nghiªnc øu th Þ tr êng m ét c ¸ch k ü lìng, ngêi x ©y d ùng ch¬ng tr×nh ph ¶i c ã Ýt nh tm ét lÇn ®i kh ¶o s ¸t tu yÕ n®iÓm m µ m ×nh ®Þnh x ©y d ùng ch¬ng tr×nh. - C ¸c ch¬ng tr×nh ph ¶i ®¶m b ¶o tÝnh logic vÒ kh «ng gian, th êi gian,ph¬ng ti Ön vËn chuyÓn vµ c ¸c d Þch vô k Ìm theo, ®ång th êi ph ¶i ®¶m b ¶o lîiÝch vË t ch tcho du kh ¸ch vµ cho c «ng ty. - C è g ¾ng ®a ra nh ÷ng ch¬ng tr×nh m íi c ã s ù ®a d ¹ng vÒ h ×nh th øcvµ tu yÕ n®iÓm , n éi dung phong ph ó, ®éc ®¸o c ã s øc h pd Én víi du kh ¸ch. Bíc 2: C hÝ nh s¸ chgi¸ . ViÖc x ¸c ®Þnh gi¸ cho s ¶n ph Èm c ã ý ngh Üa c ùc k ú quan träng. G i¸ch Ýnh lµ m ét trong nh ÷ng ti ªu chu Èn th êng xuyªn vµ quan träng trong viÖcquyÕ t®Þnh m ua s ¶n ph Èm , do ®ã n ã s Ï t¸c ®éng ®Õ n kh èi lîng b ¸n. M ôc ti ªuc ña ch Ýnh s ¸ch gi¸ ch Ýnh lµ lµm thÕ n µo ®Ó ®¹ t ® îc kh èi lîng b ¸n tèi ®adoanh thu lín nh tvµ lî i nhu Ën cao nh t. M çi ch¬ng tr×nh du lÞch ®Òu ®îctÝnh hai m øc gi¸ lµ m øc gi¸ b ×nh th êng vµ m øc gi¸ h ¹ng nh t, tu ú theo ch tl-îng kh ¸c nhau, t¹o ®iÒu kiÖn cho du kh ¸ch c ã ®ñ kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n víi tõngm øc gi¸. S è lîng kh ¸ch trong ®o µn c µng nhiÒu th × gi¸ b ¸n s Ï gi¶m xu èng,®iÒu n µy t¹o ®iÒu kiÖn cho c «ng ty ¸p d ông chiÕ nlîc gi¸ ph ©n biÖt theo s èlîng kh ¸ch. Bíc 3: C hÝ nh s¸ chph©n phèi. Ph ©n ph èi trong Marke ting kh «ng ch Ø lµ ®Þnh ra ph¬ng híng m ôc ti ªum µ c ßn bao g åm c ¶ n éi dung th ay ®æi c ña kh «ng gian, th êi gian, m Æt h µng,s è lîng h µng ho ¸ vµ h Ö th èng c ¸c biÖn ph ¸p th ñ thu Ët ®Ó ®a h µng ho ¸ tõn ¬i s ¶n xu t kh ¸ch h µng cu èi c ïng. §èi víi Marke ting c ã hai k ªnh ph ©n ph èich Ýnh ®îc ¸p d ông lµ k ªnh ph ©n ph èi ng ¾n vµ k ªnh ph ©n ph èi d µi, ngo µi rac ßn c ã k ªnh ph ©n ph èi trùc tiÕ p vµ gi¸n tiÕ p. T rong du lÞch th êng s ö d ôngk ªnh ph ©n ph èi gi¸n tiÕ p nhng ng ¾n h ¬n so víi k ªnh h µng ho ¸ n ãi chung. §øngtrªn g ãc ®é ®èi tîng kh ¸ch, c «ng ty ®· s ö d ông c ¸c h ×nh th øc ph ©n ph èi vµoho ¹t ®éng kinh doanh nh sau: - §èi víi kh ¸ch ViÖ t N am ®i du lÞch níc ngo µi: C «ng ty ¸p d ông h ×nhth øc ph ©n ph èi trùc tiÕ p do lîng nhu c Çu kh «ng lín, th êng tËp trung vµo c ¸cth µnh ph è lín nh H µ N éi vµ c ¸c tØnh l©n c Ën. - §èi víi kh ¸ch níc ngo µi ®Õ n ViÖt Nam du lÞch: C «ng ty ¸p d ông h ×nhth øc ph ©n ph èi gi¸n tiÕ p qua tru ng gian lµ c ¸c ®¬n vÞ g öi kh ¸ch. C ¸c ®¬n vÞtrung gian vµ c ¸c c «ng ty g ëi kh ¸ch s Ï ®îc hëng ph Çn ch ªnh lÖch gi¸ b ¸n chokh ¸ch vµ gi¸ b ¸n ch¬ng tr×nh du lÞch. 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc 4: ChÝ nh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr¬ng. Ch Ýnh s ¸ch giao tiÕ p khuÕ chtr ¬ng lµ m ét c «ng c ô quan träng ®Ó th ùchiÖn chiÕ nlîc Marke ting. M ôc ®Ých c ña n ã lµ ®Ó cung c Çu g Æp nhau, ®Óngêi b ¸n tho ¶ m ·n tè t h ¬n nhu c Çu c ña ngêi m ua, gióp cho c ¸c doanh nghiÖpb ¸n ®îc nhiÒu h µng h ¬n. Ngo µi ra, n ã c ßn c ã t¸c d ông lµm th ay ®æi c ¬ c uti ªu d ïng ®Ó ngêi ti ªu d ïng tiÕ p c Ën h ¬n víi s ¶n ph Èm m íi, ®Ó g îi m ë nhu c Çuc ña h ä. T tc ¶ c ¸c doanh nghiÖp trong n Òn kinh t th Þ tr êng m u èn tån t¹i vµ Õph ¸t tri Ón kh «ng th Ó kh «ng s ö d ông ch Ýnh s ¸ch n µy. G iao tiÕ p khuÕ chtr ¬ngbao g åm hai n éi dung lµ qu ¶ng c ¸o vµ c ¸c ho ¹t ®éng yÓm trî x óc tiÕ n b ¸n,trong ®ã c «ng ty du lÞch ViÖ t Nam - H µ N éi ch ñ yÕ u d õng l¹i ë ho ¹t ®éngtu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o. Ho ¹t ®éng n µy th Ó hiÖn ë c ¸c h ×nh th øc: - In c ¸c tËp g p qu ¶ng c ¸o b »ng tiÕ ng Anh, tiÕ ng viÖ t, trong ®ã cung c pcho du kh ¸ch c ¸c th «ng tin vÒ ViÖt N am , vÒ c ¸c ho ¹t ®éng c ña c «ng ty vµc ¸c ch¬ng tr×nh do c «ng ty x ©y d ùng. - §Æt pano, ¸p ph Ých, biÓn qu ¶ng c ¸o, tªn vµ biÓu t îng c ña c «ng ty t¹inhiÒu n ¬i, in trªn c ¸c ¸o, m ò tÆng cho du kh ¸ch. - Q u ¶ng c ¸o trªn c ¸c ph¬ng ti Ön th «ng tin ®¹i ch óng nh ®µi, b ¸o nhngkh «ng li ªn tôc, th êng xuyªn. - Tham gia h éi ch î l÷ h µnh qu èc t . Nh ÷ng lÇn th am gia h éi ch î lµ m ét Õd Þp r t tè t ®Ó qu ¶ng c ¸o cho c ¸c ho ¹t ®éng c ña c «ng ty, ®ång th êi t×mkiÕ m®èi t¸c kinh doanh.5-/ §¸ nh gi¸ vÒ ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ ch l÷ hµnh c ña c« ngty du l Þ ch Vi÷ t Nam - Hµ Néi. H ¬n 6 n ¨m qua th êi gian kh «ng ph ¶i lµ nhiÒu nhng kÕ tqu ¶ ®¹ t ®îc tõho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t lµ hÕ ts øc to lín m ë ra m ét con ® êng Õm íi cho s ù ph ¸t tri Ón c ña c «ng ty. §Æc biÖt trong m ¶ng kinh doanh du lÞchqu èc t ch ñ ®éng lóc n µo c òng chiÕ m tû träng cao trong ho ¹t ®éng kinh Õdoanh du lÞch l÷ h µnh c ña to µn c «ng ty. VÒ doanh thu, ho ¹t ®éng n µy chiÕ mh ¬n 80% doanh thu vµ h ¬n 75% lî i nhu Ën c ña ho ¹t ®éng l÷ h µnh. L îng kh ¸chc ña ho ¹t ®éng n µy lµ ch ñ yÕ uchiÕ m85% trong tæng s è kh ¸ch c ña c «ng ty. T õ n ¨m 1 997 cho tíi nay, lîng kh ¸ch qu èc t ®Õ nvíi c «ng ty c ã chiÒu híng Õgia t¨ng nhng m ôc ti ªu ch Ýnh c ña c «ng ty vÉn lµ ph ôc vô th Ë t tè t, c èg ¾ng m ë réng th Þ tr êng t¹o uy tÝn c ña m ×nh sang m ét s è th Þ tr êng kh ¸cnh »m thu h ót th ªm lîng kh ¸ch qu èc t . Õ VÒ m ¶ng kinh doanh du lÞch qu èc t b Þ ®éng c òng c ã hiÖu qu ¶. §Æc ÕbiÖt ®Çu n ¨m 1 999 do s ù lù a ch än th Þ tr êng m ét c ¸ch s ¸ng su èt n ªn s è lîngkh ¸ch ViÖ t Nam ®i du lÞch níc ngo µi qua c «ng ty ngµy c µng t¨ng ®em l¹i uytÝn vµ lîi nhu Ën cho c «ng ty. Tuy c «ng ty ®· x ©y d ùng th ªm m ét s è ch¬ng tr×nh du lÞch phong ph ónh du lÞch th am quan..., d ù ®¹i h éi th Ó th ao, gi¸ c ¶ ph ï h îp h ¬n víi thu nh Ëpc ña ngêi d ©n nhng quy m « c ña ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch qu èc t b Þ Õ®éng c ßn nh á, c «ng ty m íi ch Ø ch ó träng ®Õ n c ¸c th µnh ph è lín, c ¸c tængc «ng ty m µ cha tiÕ p c Ën ®Õ ns è ®«ng c ¸n b é c «ng nh ©n viªn, ®©y ch Ýnh lµlîng kh ¸ch ti Òm n ¨ng c ña c «ng ty. 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H iÖn nay, c «ng ty cha c ã v¨n ph ßng ®¹i d iÖn ë níc ngo µi m µ m íi ch Ø c ãquan h Ö th êng xuyªn víi m ét s è h ·ng ë níc ngo µi, do ®ã lîng kh ¸ch do c ¸cc «ng ty n µy g öi tíi cha nhiÒu. V× vËy, c «ng ty c Çn m ë réng h ¬n n ÷a quanh Ö víi c ¸c h ·ng l÷ h µnh nh »m m ë réng th Þ tr êng ®Ó ph ¸t huy thÕ m ¹nh lµdoanh nghiÖp Nh µ níc c ña m ×nh. Nh vËy, th «ng qua viÖc ®¸nh gi¸ vÒ ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnhqu èc t c ña c «ng ty du lÞch ViÖt Nam - H µ N éi, c ã th Ó ró t ra nh Ën xÐ t Õsau: - Ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t lµ ho ¹t ®éng ch Ýnh ch ñ yÕ u vµ Õm ang l¹i doanh thu cao nh ttrong ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh. - Lîng kh ¸ch th am gia vµo ho ¹t ®éng du lÞch l÷ h µnh c ña c «ng ty h ÇuhÕ tlµ kh ¸ch qu èc t . Tuy nhiªn s è kh ¸ch ®i theo tou r trän g ãi chiÕ mtû lÖ nh á. Õ - Kh ¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngo µi qua d Þch vô c ña c «ng ty c ßn ëm øc ®é th p, do ®ã doanh thu tõ ho ¹t ®éng n µy cha cao. M ôc ti ªu c ña c «ng ty trong th êi ®iÓm hiÖn nay lµ m ë réng th Þ tr êngsang c ¸c níc Ch ©u ¸ Th ¸i B ×nh D¬ng, Ch ©u ¢u vµ t¹o ®îc uy tÝn víi lîng kh ¸chtrong níc. T ¨ng cêng ho ¹t ®éng qu ¶ng c ¸o tiÕ p th Þ víi c ¸c tØnh vµ khu vùcH µ N éi. 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III Mét sè khuy Õn nghÞ vµ gi¶ i ph¸ nh»m ph¸ triÓn ho¹ t ®éng p t kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cñ a c« g ty du lÞ ch ViÖ Nam - hµ n t néiI-/ Xu híng ph¸ triÓn cñ a thÞ trêng du lÞ ch quèc tÕ ë ViÖ Nam . t t N »m trong khu vùc c ã tèc ®é t¨ng tr áng kinh t c òng nh du lÞch vµo Õlo ¹i nhanh nh t trªn thÕ giíi, l¹ i c ã ti Òm n ¨ng to lín vÒ du lÞch n ªn trongnh ÷ng n ¨m qua du lÞch ViÖt N am ®· c ã nh ÷ng bíc t¨ng tr ëng nhanh, tõng bíckh ¼ng ®Þng vai trß c ña m ×nh trong n Òn khinh t qu èc d ©n. T õ ch ç ch Ø Õ®ãn ®îc kh «ng qu ¸ 5.000 kh ¸ch qu èc t vµo n ¨m 1 996 ®Õ nnay níc ta ®· ®ãn Õ®îc kho ¶ng 1 ,7 tri Öu lu î t kh ¸ch qu èc t m ét n ¨m . C ¸c ch Ø ti ªu kh ¸c, doanh thu Õti Òn ViÖ t, ngo ¹i tÖ vµ n ép ng©n s ¸ch ®Òu c ã m øc t¨ng tr ëng cao, n ¨m saucao h ¬n n ¨m tr íc kho ¶ng 20 - 30 % . BiÓu sè 5 - Dù b¸ kh¸ h du lÞch c¸ n¨ o c c m Thu nhËp tõ DLQ T Møc t¨ ng Lu tró trung N¨ m S è kh¸ ch ( kh« ng kÓ vËn trëng ( %) b × nh c huyÓ n) 1 999 20 3.300.000 4.5 1 .039,5 2000 15 3.800.000 5.0 1 .330,0 2005 10 6.200.000 5.5 4.092,0 201 0 7 8.700.000 6.0 8.352,0 (Ngu ån: B ¸o c ¸o tãm t¾ t d ù ¸n quy ho ¹ch tæng th Ó ph ¸t tri Ón du lÞchViÖ t N am tíi 201 0 - T æng c ôc du lÞch ) Theo quy ho ¹ch ph ¸t tri Ón du lÞch ViÖ t N am ®Õ nn ¨m 201 0, d ù ®o ¸n n ¨m2000 s Ï ®ãn tiÕ p vµ ph ôc vô kho ¶ng 3.4 - 4 tri Öu lî t kh ¸ch qu èc t , c ßn ®Õ n Õn ¨m 201 0 s Ï ph n ® u thu h ót 9 tri Öu lî t kh ¸ch qu èc t . Nhng b ¶n d ù b ¸o n µy Õra ®êi tr íc cu éc kh ñng ho ¶ng tµi ch Ýnh ti Òn tÖ trong khu vùc n ªn c ¸c s èn ªu ra ®Òu cao h ¬n r t nhiÒu so víi th ùc t c ã th Ó ®¹ t ® îc. V× vËy, c Çn Õc ã m ét b ¶n d ù b ¸o m íi ph ï h îp víi t×nh h ×nh hiÖn t¹i. Trªn th ùc t , d ù b ¸o n ¨m Õ2000, ®îc l y lµ n ¨m du lÞch ViÖt Nam ®¹t kho ¶ng 2 tri Öu lî t kh ¸ch qu èc t . Õ Trong t¬ng lai c¸c th Þ tr êng du lÞch m ôc tiªu c ña ViÖt Nam s Ï bao gåm : - Khu vùc th ø nh t: Khu vùc Ch ©u ¸ Th ¸i B ×nh D¬ng: + Nh Ët B ¶n: N ¨m 1 997 c ã 56.055 lî t kh ¸ch Nh Ët tíiViÖ t N am chiÕ m6,4%tæng s è kh ¸ch qu èc t vµo ViÖt N am . Õ + §µi Loan: N ¨m 1 997 c ã 35.072 lî t kh ¸ch vµo ViÖt N am , chiÕ m 4.5%kh ¸ch qu èc t vµo ViÖt N am . Õ 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + H ång K «ng: N ¨m 1 997 c ã 23.1 86 lî t kh ¸ch qu èc t tíi ViÖt Nam , chiÕ m Õ2.5% tæng s è kh ¸ch . + Trung Q u èc: §©y lµ m ét th Þ tr êng réng lín g Çn víi ViÖt Nam vµ c ãs è lîng kh ¸ch r t d åi d µo. + C ¸c níc trong kh èi AS E AN - Khu vùc th ø hai: T ©y B ¾c ¢u g åm : Ph ¸p, Anh, §øc..... - Khu vùc th ø ba: B ¾c M ü g åm : M ü, C anad a....... T rong níc s Ï h ×nh th µnh hai ®iÓm du lÞch th ¬ng m ¹i lµ n ¬i ®ãn tiÕ plh ¸ch ®Çu ti ªn tr íc khi kh ¸ch ®i th ¨m ViÖ t N am ®ã lµ H µ N éi vµ TP H å Ch ÝMinh. Vïng du lÞch ch Ýnh s Ï lµ §µ L ¹t, Nha Trang. * C ¬ c u kh ¸ch du lÞch vµo ViÖt N am trong nh ÷ng n ¨m tíi: - Ngo ¹i kiÒu: M ü, Nh Ët, Ph ¸p,§µi Loan..., ph Çn lín lµ nh ÷ng doanh nh ©nkÕ th îp du lÞch ®Ó t×m kiÕ mc ¬ h éi ®Çu t kinh doanh. - ViÖ t kiÒu: Ch ñ yÕ u s èng ë M ü, Ph ¸p, m ôc ®Ých ®i du lÞch ;µ th ¨mth ©n nh ©n, du lÞch vµ lµm ¨n. - C ùu chiÕ nbinh: C ã kho ¶ng 1 / tri Öu c ùu chiÕ nbinh c ña c ¸c níc qua hai 2cu éc chiÕ ntranh ch èng Ph ¸p vµ ch èng M ü. M ôc ®Ých dÕ nViÖ t N am ch ñ yÕ ulµ th ¨m l¹i chiÕ ntr êng xa, du lÞch t×m hiÓu v¨n ho ¸ ViÖt Nam . * C ßn vÒ kh ¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngo µi trong nh ÷ng n ¨m tíi, c ¸cníc c ã s øc h p d Én lµ c ¸c níc thu éc khu vùc §«ng Nam ¸, m ét s è níc thu écCh ©u ¢u (nh Ph ¸p, Anh, ý...) vµ ®Æc biÖt lµ níc g Çn níc ta nh t c ã r tnhiÒu c ¶nh ®Ñp ®ã lµ T rung Q u èc. ë níc ta hiÖn nay, lÜnh vùc kinh doanh l÷ h µnh qu èc t tu y c ßn m íi m Î Õnhng ch Ýnh n ã l¹i ®em ®Õ n cho ng ©n s ¸ch nh µ níc n ãi chung vµ cho c ¸c c «ngty du lÞch n ãi ri ªng m ét ngu ån thu ®¸ng k Ó. V× vËy d Én ®Õ ns ù c ¹nh tranhv« c ïng gay g ¾t gi÷a c ¸c c «ng ty du lÞch víi nhau. Kh «ng nh ÷ng thÕ , v×ngu ån lîi nhu Ën n µy ®· g ©y ra t×nh tr¹ng lµ nhiÒu c «ng ty du lÞch kh «ngc ã ch øc n ¨ng kinh doanh l÷ h µnh qu èc t c òng nh ¶y vµo lµm x ¸o trén th Þ tr - Õêng vµ nhiÒu khi m ang ®Õ n s ù kh «ng h µi lßng cho du kh ¸ch, ¶nh hëng kh «ngnh á ®Õ n uy tÝn c ña ngµnh khi m µ c ¸c c «ng ty n µy kh «ng h éi ®ñ ®iÒu kiÖn®Ó kinh doanh l÷ h µnh qu èc t . V× vËy, c ¸c ban ngµnh c ã ch øc n ¨ng c Çn c ã ÕbiÖn ph ¸p nghiªm kh ¾c vµ k Þp th êi ®Ó kh ¾c ph ôc t×nh tr¹ng n µy.II-/ Mét sè khuyÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹ t ®éng kinh doanh du lÞ ch l÷ hµnh cña c«ng ty du lÞ ch Vi÷t Nam - Hµ Néi.1-/ Mé t s è gi¶i ph¸ p nh» m ph¸ t triÓ n ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ c h l÷ hµnh c ña C« ng ty du l Þ c h Vi÷ t Na m - Hµ Néi * Hoµn thiÖn c¬ c u tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Tríc kia c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi cã bé m¸y qu¶n lý cångkÒnh, qu¶n lý theo chøc n¨ng, gÇn ®©y do cã sù s¾p xÕp hîp lý víi h×nhthøc qu¶n lý trùc tuyÕn - chøc n¨ng mµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c béphËn cña c«ng ty ®· cã sù râ rµng vµ ®¹t ®îc mét sè hiÖu qu¶ nh t ®Þnh. 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368M çi m ét b é ph Ën ph ßng ban ®Çu c ã ngêi l·nh ®¹o trùc tiÕ p ®iÒu h µnh vµb ¸o c ¸o kÕ tqu ¶ th êng xuyªn víi ban gi¸m ®èc c «ng ty. Tuy nhiªn trong m ét s èb é ph Ën c ¸c c «ng viÖc c ßn ch ång chÐ o lªn nhau. V× vËy, trong th êi gian tíic «ng ty n ªn c ã biÖn ph ¸p s ¾p xÕ pl¹ i h îp lý ®éi ngò lao ®éng h ¬n n ÷a, ph ©nc «ng râ rµng tr¸ch nhiÖm c ña tõng th µnh viªn trong c «ng ty. * C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao ch t lîng s¶n phÈm. S¶n phÈm chÝnh cña mét c«ng ty chuyªn kinh doanh du lÞch trong lÜnhvùc l÷ hµnh lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. §Ó cã ®îc mét ch¬ng tr×nh du lÞchträn vÑn, hoµn h¶o th× c«ng t¸c ®iÒu hµnh, híng dÉn vµ ch t lîng c¸c dÞch vôphôc vô kh¸ch ph¶i ®îc thùc hiÖn tèt. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµch t lîng phôc vô kh¸ch, c«ng ty cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a c«ng t¸c nµy. §©y lµviÖc lµm thiÕt thùc ®Ó thùc hiÖn tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o t¹i chç tèt nh t. - C«ng t¸c ®iÒu hµnh: hiÖn nay c«ng ty cã 13 ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c®iÒu hµnh vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh nªn c«ng viÖc r t bËn rén. + C«ng ty cÇn cã sù ®iÒu chØnh, më réng h¬n n÷a c¸c ®Çu mèi ®iÒuhµnh kh¸ch. ViÖc nµy sÏ gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty cã ®iÒu kiÖn lùa chänph¬ng ¸n thÝch hîp vµ t×m ®îc ®èi t¸c, hîp ®ång phôc vô kh¸ch tèt h¬n. + Ph©n bæ râ chøc n¨ng cña mçi nh©n viªn, kh«ng kÕt hîp qu¸ nhiÒu chonh©n viªn ®iÒu hµnh. + §Ó ®¶m b¶o ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn tèt, c«ng t¸c ®iÒu hµnh ph¶ichÆt chÏ, chÝnh x¸c vµ theo dâi s¸t ch¬ng tr×nh h¬n n÷a. - VÒ c«ng t¸c híng dÉn: cã thÓ nãi sù thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖnch¬ng tr×nh du lÞch phô thuéc vµo c«ng t¸c nµy tíi 60-70%. V× vËy ®éi ngò h -íng dÉn viªn ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vµ ch t lîng phôc vô kh¸ch. + HiÖn nay ®éi ngò híng dÉn viªn cña c«ng ty cha nhiÒu. V× vËytrong t¬ng lai c«ng ty nªn tuyÓn thªm híng dÉn viªn ®Ó cã thÓ chñ ®éngh¬n trong c«ng t¸c nh t lµ vµo mïa du lÞch. + C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khen thëng, møc thï lao tho¶ ®¸ngcho ®éi ngò híng dÉn viªn ®Ó hä ngµy cµng g¾n bã víi c«ng viÖc. + Bé phËn híng dÉn cÇn t¨ng cêng thªm mèi quan hÖ víi c¸c bé phËn kh¸ctrong c«ng ty nh bé phËn ®iÒu hµnh, ®éi xe, ®Ó cïng nhau phèi hîp c«ng t¸cphôc vô kh¸ch ®îc chu ®¸o, g©y ®îc thiÖn c¶m vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch. - N©ng cao ch t lîng dÞch vô phôc vô kh¸ch. C«ng ty cÇn n©ng cao ch t lîng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña m×nh b»ngc¸ch x©y dùng c¸c tour du lÞch ®éc ®¸o, h p dÉn mang ®Ëm nÐt truyÒnthèng v¨n ho¸ lÞch sö d©n téc vµ b¶n s¾c cña con ngêi ViÖt Nam. Khai th¸cc¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch, c¸c lo¹i h×nh du lÞch míi nh»m ph¸t huy kh¶ n¨nghiÖn cã cña m×nh còng nh cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. Trong c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch, c«ng ty nªn cè g¾ng khai th¸c c¸c dÞchvô bæ sung, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô cao c p nh»m khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ngthanh to¸n cña kh¸ch, ®ång thêi ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó mäi khÝa c¹nh cñau thÕ nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam vµo kinh doanh du lÞch. 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Khai th¸c thËt tèt thÞ trêng truyÒn thèng ®ång thêi më réng®Õn c¸c thÞ trêng kh¸c. Th Þ tr êng tru yÒn th èng c ña c «ng ty D u lÞch ViÖt Nam - H µ N éi lµth Þ tr êng níc Ph ¸p, th Þ tr êng n µy c ã uy tÝn nhiÒu n ¨m nay, s è lîng kh ¸chkh «ng ngõng t¨ng tr ëng. V× vËy c «ng ty n ªn c ã ph¬ng ph ¸p ph ôc vô choth Ët tè t ®Ó gi÷ v÷ng lßng tin c ña kh ¸ch du lÞch trong th Þ tr êng n µy. S os ¸nh víi c ¸c th Þ tr êng kh ¸c, viÖc th anh to ¸n n î ë th Þ tr êng Ph ¸p l¹ i r t ch ËmtrÔ , g ©y t©m lý lo ng ¹i khi ph ôc vô. V× ®ã c «ng ty n ªn c ã gi¶i ph ¸p ph ï h îpcho v n ®Ò n µy. C «ng ty c Çn ch ó ý m ë réng th ªm c ¸c th Þ tr êng kh ¸c c ô th Ó lµ c ¸c níc§«ng N am ¸ v× khu vùc n µy c ã tèc ®é t¨ng tr ëng kh ¸ch du lÞch t¬ng ®èilín. Ngo µi ra ViÖt N am lµ m ét th µnh viªn c ña AS E AN s Ï ®îc tù do ®i l¹ itrong khu vùc m µ kh «ng c Çn visa, h é chiÕ u. Nh vËy trong t¬ng lai c ¸c nícAS E AN s Ï lµ n ¬i trùc tiÕ p g öi kh ¸ch, võa lµ chiÕ cc Çu n èi kh ¸ch du lÞch qu èct tíi ViÖt N am . D o c ã nhiÒu ®iÓm t¬ng ®ång vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, phong Õtôc tËp qu ¸n, d ùa trªn ®iÒu kiÖn kinh ph Ý vµ tr×nh ®é kinh doanh c ñac «ng ty th × viÖc ®ãn tiÕ p vµ ph ôc vô ®èi tîng kh ¸ch tõ c ¸c níc §«ng Nam ¸lµ t¬ng ®èi ph ï h îp. T rong t¬ng lai, víi s ù ph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï c ña n Òn kinh t ®êi s èng c ña Õngêi d ©n ®îc n ©ng cao th × nhu c Çu ®i du lÞch sang c ¸c n íc ®Ó m ë réngtÇm hiÓu biÕ tngµy c µng ®«ng. V× vËy c «ng ty n ªn t¨ng cêng qu ¶ng c ¸o,khuÕ chch¬ng m ét s è ch¬ng tr×nh du lÞch ng ¾n ngµy m øc gi¸ ph ï h îp víi kh ¶n ¨ng th anh to ¸n c ña nh ãm kh ¸ch du lÞch n µy. VÒ ph Ýa c ¸c h ·ng l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch, c «ng ty c Çn nghiªn c øu lùach än cho m ×nh ®èi t¸c ph ï h îp b ëi lÏ ®©y ch Ýnh lµ ngêi ®¹i d iÖn cho c «ng tyth ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ïng kh ¸ch. Trong khi cha c ã ®ñ ®iÒukiÖn lËp v¨n ph ßng ®¹i d iÖn ë níc ngo µi th × viÖc lù a ch än n µy c ã ý ngh Ü®Æc biÖt quan träng. N ã ph ¶i d ùa trªn c ¬ s ë uy tÝn c ña h ·ng nh Ën kh ¸ch,kh ¶ n ¨ng ®¶m b ¶o ch tlîng ch¬ng tr×nh , gi¸ c ¶ h îp lý ,... ViÖc t×m hiÓu c ¸ch ·ng n µy c ã th Ó th «ng qua c ¸c viÖc tiÕ p x óc t¹i c ¸c h éi ch î du lÞch qu èc t ë Õc ¸c níc m µ c «ng ty th am gia, qua c ¸c h éi th ¶o, qua c ¸c ®¹i lý c ña h ·ng dulÞch níc ngo µi t¹i ViÖ t N am . C «ng ty c Çn ®Æc biÖt t×m hiÓu kh ¶ n ¨ng tæch øc c ¸c ch¬ng tr×nh trong níc c ña c ¸c h ·ng l÷ h µnh th êng xuyªn g öi kh ¸chcho c «ng ty. B ëi vËy, nÕ uch än c ¸c h ·ng n µy lµm ngêi ®¹i d iÖn nh Ën kh ¸ch chom ×nh th × s Ï th ¾ t ch Æt m èi quan h Ö c ïng h îp t¸c c ¶ hai c ïng c ã lîi, ®ångth êi t¹o m ét s îi d ©y rµng bu éc gi÷ hai b ªn.2-/ Mé t s è khuyÕ n ngh Þ víi Nhµ n íc vµ ngµnh du l Þ c h. ViÖt N am lµ m ét ® t níc víi n Òn v¨n m inh ló a níc, víi m ét ngu ån tµinguyªn th iªn nhiªn v« c ïng phong ph ó vµ ®éc ®¸o. §iÒu n µy m ang l¹ i cho n ícta s øc h p d Én lín ®èi víi kh ¸ch du lÞch. Nh ÷ng c ¶nh ®Ñp ë m äi ®Þa h ×nhkh ¸c nhau víi nh ÷ng c ¶nh quan h p d Én trong ®ã c ã VÞnh H ¹ Long (d i s ¶nth iªn nhiªn thÕ giíi); Yªn T ö (th ñ ®« ph Ët gi¸o ViÖt N am ®îc x ©y d ùng tõ thÐk û th ø 1 3), c è ®« HuÕ ,... ViÖt Nam víi 3.260 km b ê biÓn tr¶i d µi theo ® tníc®· t¹o n ªn nhiÒu b ·i t¾m ®Ñp vµ n æi tiÕ ng (T rµ C æ, S Çm S ¬n, C öa L ß,...).B ªn c ¹nh ®ã lµ h µng tr¨m lÔ h éi tru yÒn th èng víi nh ÷ng phong tôc tËp qu ¸n 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®éc ®¸o vµ ®Æc s ¾c. T t c ¶ t¹o n ªn nh ÷ng kh ¶ n ¨ng ti Òm tµng cho ph ¸ttri Ón du lÞch , nh tlµ du lÞch v¨n ho ¸. VËy t¹i sao du lÞch ViÖ t N am cha ph ¸t tri Ón m ¹nh khi níc ta c ã s ¶nph Èm du lÞch hÕ ts øc phong ph ó? §ã lµ: - D u lÞch ViÖ t N am ®ang ë d ¹ng ti Òm n ¨ng cha ®îc khai th ¸c tri Ö t®Ó, c ¸c tµi nguyªn ch Ø khai th ¸c ë d ¹ng th «, kh «ng c ã s ù ®Çu t ch t x ¸mvµo tµi nguyªn du lÞch n ªn cha t¹o ra nh ÷ng s ¶n ph Èm du lÞch ®éc ®¸o, h pd Én. - C ¬ chÕ qu ¶n lý vÜ m « c ña Nh µ níc vµ ng µnh du lÞch c ßn nhiÒu b tc Ëp, cha th ùc s ù t¹o ®µ cho du lÞch ViÖt N am ph ¸t tri Ón. T rong vµi n ¨mnay tu y ®· c ã s öa ®æi, th ¸o g ì nhng cha tri Ö t ®Ó. - H iÖn tîng th iÕ u b ×nh ®¼ng trong kinh doanh gi÷a c ¸c ®¬n vÞ thu écc ¸c th µnh ph Çn kinh t . Õ - Chuyªn m «n ho ¸ trong du lÞch c ßn cha cao, m èi quan h Ö gi÷a c ¸c ®¬nvÞ kinh doanh du lÞch kh «ng ®îc c ¶i th iÖn g ãp ph Çn h ¹ th p ch tlîng d Þchvô du lÞch. - Tranh ch pb tb ×nh ®¼ng gi÷a c ¸c ®¬n vÞ kinh doanh l÷ h µnh. - Tr×nh ®é qu ¶n lý c ña c¸c c¸n b é c ßnyÕ uvµ thiÕ udo ¶nh hëng c ña c¬ chÕbao c p, nhiÒu c ¸n b é cha th Ých øng k Þp th êi víi c¬ chÕ th Þ tr êng, b Þ ®éngtrong kinh doanh vµ ®ßi h ái c ña kh ¸ch du lÞch lµm ¶nh hëng tíi ch tlîng. - C ¬ s ë h ¹ tÇng, khu vui ch ¬i gi¶i trÝ c ßn ngh Ìo n µn, l¹c h Ëu. - ThiÕ uvèn ®Çu t x ©y d ùng c ¬ s ë h ¹ tÇng,... * Gi¶i ph¸p. - N©ng cao nhËn thøc trong c¸c c p, c¸c ngµnh, nh©n d©n vÒ hiÖu qu¶nhiÒu mÆt cña du lÞch, ®Ó mäi ngêi hiÓu biÕt h¬n vÒ ngµnh du lÞch ®Ócïng c¶i tiÕn b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i trêng, v¨n ho¸,... - C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó kh¸ch ra vµo du lÞch thuËn tiÖn. - T¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi, æn ®Þnh cho ngêi kinh doanh du lÞch. - Gi÷ v÷ng an ninh trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i trêng, c¶nhquan thiªn nhiªn. - Ph¸t triÓn nhanh c¬ së vËt ch t kü thuËt ngµnh du lÞch. - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch, quan t©m båi dìng®µo t¹o vµ sö dông tèt nguån nh©n lùc du lÞch. H×nh thµnh mét ®éi ngòc¸n bé cã ®¹o ®øc, cã tµi, thµnh th¹o nghÒ vµ ®ñ n¨ng lùc qu¶n lý kinhdoanh. - Nhµ níc cÇn xem xÐt l¹i chÝnh s¸ch thuÕ cho riªng ngµnh du lÞch, v× víimøc thuÕ nµy lµ qu¸ cao ®èi víi ngµnh ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty nhá. - Nhµ níc cïng ngµnh du lÞch cÇn t¨ng cêng qu¶ng c¸o vµ tham gia héichî ®Ó qu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam. - §Ó ®¶m b¶o m«i trêng lµnh m¹nh trong kinh doanh du lÞch l÷ hµnhth× Nhµ níc mµ träng t©m ë ®©y lµ Tæng côc Du lÞch cÇn nhanh chãngtriÓn khai, s¾p xÕp l¹i hÖ thèng kinh doanh du lÞch quèc tÕ ®èi víi tõng ®¬n 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vÞ, trong ®ã c ã viÖc xem xÐ tthu h åi gi yphÐ pc ña nh ÷ng ®¬n vÞ kh «ng ®ñ®iÒu kiÖn kinh doanh du lÞch qu èc t ®Ó ®¶m b ¶o uy tÝn cho du lÞch ViÖ t ÕNam . 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn Ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh lµ ho ¹t ®éng ®Æc tr ng n æi b Ëtvµ râ nÐ t nh ttrong ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch n ãi chung. M ét qu èc gia,m ét vïng n µo ®ã m u èn ph ¸t tri Ón du lÞch th × viÖc n ©ng cao ch tlîng c ¸cdoanh nghiÖp kinh doanh du lÞch l÷ h µnh lµ m ét t t yÕ u kh ¸ch quan. §èi víic «ng ty du lÞch ViÖ t Nam - H µ N éi, víi nh ÷ng kÕ tqu ¶ thu ®îc ®iÒu ®ã ®·t¹o cho c «ng ty m ét ch ç ®øng v÷ng ch ¾c trªn th Þ tr êng du lÞch ViÖt Nam . Víi viÖc n ªu lªn th ùc tr¹ng ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh c ñac «ng ty D u lÞch ViÖ t N am - H µ N éi, chuyªn ®Ò ®· cung c p m ét s è nÐ ttrong ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh c ña c «ng ty, ®ång th êi c òngn ªu ra m ét vµi gi¶i ph ¸p nh »m ph ¸t tri Ón ho ¹t ®éng n µy, ®em l¹i hiÖu qu ¶kinh doanh t¬ng x øng víi tÇm vãc c ña c «ng ty. D o s ù h ¹n chÕ trong hiÓu biÕ tvµ th êi gian h äc tËp , nghiªn c øu c ã h ¹n,ch ¾c ch ¾n chuyÒn ®Ò n µy c ßn nhiÒu th iÕ u s ãt vµ c ã nh ÷ng v n ®Ò cha®Ò c Ëp tíi. Em m ong nh Ën ®îc ý kiÕ n®ãng g ãp c ña c ¸c th Çy, c ¸c c «, c ¸c b ¹n,c ¸c c ¸n b é lµm c «ng t¸c du lÞch ®Ó chuyªn ®Ò n µy ®îc ho µn th iÖn h ¬n. Cu èi c ïng em xin b µy tá lßng c ¶m ¬n ch ©n th µnh ®Õ nth Çy gi¸o NguyÔnThanh C õ c ïng c ¸c c « ch ó, anh ch Þ t¹i c «ng ty D u lÞch ViÖt N am - H µ N éivÒ s ù gióp ®ì tËn t×nh, nh ÷ng ý kiÕ n ®ãng g ãp qu Ý b ¸u, c òng nh viÖcch Ønh lý , b æ sung ®Ó em c ã th Ó ho µn th µnh chuyªn ®Ò n µy. 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tµi liÖu tham kh¶o 1 . PGS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ NguyÔn V¨n M ¹nh. T ©m lý vµ ngh Ö thu Ëtgiao tiÕ p øng x ö trong kinh doanh du lÞch - NXB Th èng K ª 1 995. 2. T æng c ôc du lÞch ViÖt Nam : H Ö th èng c ¸c v¨n b ¶n hiÖn h µnh vÒqu ¶n lý du lÞch - NXB Ch Ýnh trÞ qu èc gia 1 997. 3. T æng C ôc du lÞch - Th ùc tr¹ng vµ ch ñ tr ¬ng biÖn ph ¸p ®Èy m ¹nhho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh t¹i ViÖt Nam - NXB th èng k ª 1 996. 4. B ¸o c ¸o c ña T æng c ô du lÞch n ¨m 1 998-1 999. 5. Tu Çn b ¸o du lÞch n ¨m 1 998. 6. T ¹p ch Ý du lÞch s è 7,8,9,1 0,1 1 ,1 2n ¨m 1 998 vµ s è 1 ,2,3,4 n ¨m 1 999. 7. Ngh Ö thu Ët híng d Én du lÞch - NXB V¨n Ho ¸ 1 993. 8. Q u ¶n trÞ kinh doanh du lÞch l÷ h µnh - Th ¹c s Ü Ph ¹m H ång Ch¬ng -NXB Th èng k ª 1 998. 9. M ét s è tµi li Öu kh ¸c. 32

×