Van luong.blogspot.com 17482

425 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17482

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nhs¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o ra cña c¶ivËt chÊt phôc vô cho ®êi sèng hµng ngµy th× nhu cÇu vÒ nghØ ng¬i gi¶i trÝcòng lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu. §êi sèng vËt chÊt vµ ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi ngµy cµng ®îc n©ngcao. Lóc nµy nhu cÇu vÒ nghØ ng¬i gi¶i trÝ cña con ngêi còng ®îc n©ng lªn ëtÇm cao h¬n ®ã lµ nhu cÇu du lÞch. Th«ng qua du lÞch, con ng êi cã thÓ gi÷g×n, håi phôc søc khoÎ vµ t¨ng cêng søc sèng. Trong chõng mùc nµo ®ã, dulÞch cã t¸c dông h¹n chÕ bÖnh tËt, kÐo dµi tuæi thä vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cñacon ngêi. Th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch, ®«ng ®¶o quÇn chóng cã ®iÒu kiÖntiÕp xóc víi nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ phong phó vµ l©u ®êi cña c¸c d©n téc tõ®ã t¨ng thªm lßng yªu níc, tinh thÇn ®oµn kÕt quèc tÕ, h×nh thµnh nh÷ng phÈmchÊt tèt ®Ñp nh lßng yªu thiªn nhiªn, yªu lao ®éng, t×nh b¹n... Ho¹t ®éng s¶nxuÊt vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i cho mäi x· héi. ViÖc nghØ ng¬i du lÞch mét c¸chtÝch cùc vµ ®îc tæ chøc hîp lý sÏ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Mét mÆt, nãgãp phÇn vµo viÖc phôc håi søc khoÎ còng nh kh¶ n¨ng lao ®éng, mÆt kh¸c®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng lùc lîng lao ®éng víi hiÖu qu¶ kinh tÕ râ rÖt.Trong thêi ®¹i hiÖn nay, dÞch vô du lÞch ¶nh hëng ®Õn c¶ c¬ cÊu ngµnh vµ c¬cÊu lao ®éng cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ, lµ nguån thu ngo¹i tÖ lín cña nhiÒu n íctrªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam. Du lÞch cã vÞ trÝ kinh tÕ,chÝnh trÞ, x· héi rÊt to lín trong tæng thÓ nÒnkinh tÕ- x· héi cña mçi níc, lµ môc tiªu ph¸t triÓn cña nhiÒu quèc gia. V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· coi ph¸t triÓn du lÞch lµ mét híng chiÕn lîcquan träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi gãp phÇn thùc hiÖn c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, lµm cho d©n giµu ,níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng,v¨n minh. Tuy nhiªn, vÞ trÝ, vai trß cña ngµnh Du lÞch cßn ch a ®îc nhËn thøc®Çy ®ñë nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, ®Þa ph¬ng vµ kh«ng Ýt trong d luËn x· héi coi DulÞch chØ lµ ngµnh phôc vô phi s¶n xuÊt vËt chÊt, cha thÊy ®îc du lÞch lµmét ngµnh kinh tÕ ®Æc thï cã yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng mang tÝnh tænghîp liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao. Tõ ®ã ®Æt ra vÊn ®Ò nghiªn cøu lµ cÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ ph¸t triÓndu lÞch sao cho t¬ng xøng víi vÞ trÝ, vai trß to lín cña nã? CÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng Nhµ níc cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi ho¹t ®éng dulÞch cña níc ta. Qua ®©y, em xin m¹n phÐp ®îc ®Ò cËp tíi ®Ò tµi nghiªn cøu: “Vai trß cñaNhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng Du lÞch níc ta”. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng chØ ®èi víiriªng b¶n th©n em mµ cßn cã ý nghÜa ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng sinh viªn ®ang thamgia ho¹t ®éng nghiªn cøu. Nã gióp chóng em hiÓu ®îc: - Sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng Du lÞch. - T¸c ®éng cña Nhµ níc trong ho¹t ®éng du lÞch trong thêi gian qua. - Mét sè gi¶i ph¸p cÇn thiÕt cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch. Do h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc nªn khi viÕt ®Ò tµi nµy, em kh«ng thÓ tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em mong c¸c thÇy c« gi¸o xem xÐt vµ bæ sung nh÷ng®iÒu cßn h¹n chÕ trong bµi viÕt nµy. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mét lÇn n÷a emxin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I: sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lÝ cña nhµ N¦íc ®èi víi ho¹t ®éng du lÞchI I) Kh¸i niÖm vÒ du lÞch vµ c¸c lo¹i h×nh du lÞch 1. Kh¸i niÖm du lÞ ch:D u lÞch lµ m ét hiÖn tîng kinh t x · h éi ph æ biÕ nkh «ng ch Ø ë c ¸c n íc ph ¸t tri Ón Õm µ c ßn ë c ¸c níc ®ang ph ¸t tri Ón trong ®ã c ã ViÖt N am . Tuy nhiªn cho ®Õ nnay kh «ng ch Ø ë níc ta m µ c ßn ë c ¸c níc trªn thÕ giíi nh Ën th øc vÒ kh ¸i niÖm dulÞch vÉn cha th èng nh Êt. §· c ã nhiÒu h äc gi¶ trªn thÕ giíi nh: Gue r F reu l r, eAzar, Kaspar, Hunzike r, K raff... ®a ra nhiÒu ®Þnh ngh Üa vÒ du lÞch. M çi®Þnh ngh Üa ®Òu c ã m ét ý ngh Üa nh Êt ®Þnh. T æng h îp vµ ch ¾t läc c ¸c®Þnh ngh Üa c ña nh ÷ng h äc gi¶ trªn du lÞch ®îc hiÓu lµ: • S ù d i chuyÓn vµ lu tró qua ®ªm t¹m th êi trong th êi gian r¶nh rçi c ña c ¸ nh ©n hay tËp th Ó ng ßai n ¬i c tró nh »m m ôc ®Ých ph ôc h åi s øc kho Î, n ©ng cao t¹i ch ç nh Ën th øc vÒ thÕ giíi xung quanh, c ã hay kh «ng k Ìm theo s ù ti ªu th ô m ét s è gi¸ trÞ tù nhiªn, kinh t , v¨n ho ¸ vµ d Þch vô do c ¸c c ¬ s ë chuyªn Õ nghiÖp cung øng. • M ét lÜnh vùc kinh doanh c ¸c d Þch vô nh »m tho ¶ m ·n nhu c Çu n ¶y sinh trong qu ¸ tr×nh d i chuyÓn vµ lu tró qua ®ªm t¹m th êi trong th êi gian r¶nh rçi c ña c ¸c c ¸ nh ©n hay tËp th Ó ngo µi n ¬i c tró víi m ôc ®Ých ph ôc h åi s øc kho Î, n ©ng cao nh Ën th øc t¹i ch ç vÒ thÕ giíi xung quanh ViÖc ph ©n ®Þnh râ rµng hai n éi dung c ¬ b ¶n c ña kh ¸i niÖm c ã ý ngh Üa g ãp ph Çn th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón c ña du lÞch. 2. C¸ clo ¹ i h× nh du l Þ ch: Ho ¹t ®éng du lÞch c ã th Ó ph ©n th µnh c ¸c nh ãm tu ú thu éc ti ªu ch Ý ®a ra.H iÖn nay ®a s è c ¸c chuyªn gia vÒ du lÞch ViÖ t Nam ph ©n chia c ¸c lo ¹i h ×nh dulÞch theo c ¸c ti ªu ch Ý c ¬ b ¶n díi ®©y. 2.1.Ph©n lo¹i theo m«i trêng tù nhiªn: Tuú vµo m«i trêng tµi nguyªn mµ ho¹t ®éng du lÞch ®îc chia thµnh hai nhãmlín lµ: du lÞch v¨n ho¸ vµ du lÞch thiªn nhiªn. * Du lÞch v¨n ho¸ lµ ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra chñ yÕu trong m«i trêngnh©n v¨n hay ho¹t ®éng du lÞch ®ã tËp trung khai th¸c tµi nguyªn du lÞchnh©n v¨n. C¸c ®èi tîng v¨n ho¸- tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ c¬ së ®Ó t¹onªn c¸c lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ phong phó. Tµi nguyªn nh©n v¨n bao gåm c¸c di tÝch, c«ng tr×nh ®¬ng ®¹i, lÔ héi, phong tôc, tËp qu¸n... * Du lÞch thiªn nhiªn ( du lÞch sinh th¸i hay du lÞch xanh) lµ ho¹t ®éng dulÞch diÔn ra nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vÒ víi thiªn nhiªn cña con ngêi. Du lÞch thiªn nhiªn bao gåm c¸c lo¹i h×nh: du lÞch biÓn, du lÞch nói, du lÞchn«ng th«n...Vµ nÕu nh tµi nguyªn thiªn nhiªn hÊp dÉn du kh¸ch bëi sù hoang s¬, ®éc ®¸o vµhiÕm hoi cña nã tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n thu hót kh¸ch bëi tÝnh phong phó,®a d¹ng, ®éc ®¸o vµ tÝnh truyÒn thèng còng nh tÝnh ®Þa ph¬ng cña nã. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Ph©n lo¹i theo môc ®Ých chuyÕn ®i:Bao g åm a) Du lÞch tham quan Tham quan lµ hµnh vi quan träng cña con ngêi ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vÒ thÕgiíi xung quanh. §èi tîng tham quan cã thÓ lµ mét tµi nguyªn du lÞch tù nhiªnnh mét phong c¶nh k× thó hay tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n nh mét di tÝch haymét c«ng tr×nh ®¬ng ®¹i... VÒ mÆt ý nghÜa ho¹t ®éng tham quan lµ méttrong nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó mét chuyÕn ®i ®îc coi lµ mét chuyÕn du lÞch. b) Du lÞch gi¶i trÝ Môc ®Ých cña chuyÕn ®i lµ th gi·n, x¶ h¬i, bøt ra khái c«ng viÖc thêng nhËtc¨ng th¼ng ®Ó phôc håi søc khoÎ. Du kh¸ch thêng chän mét m«i trêng yªn b×nhkh«ng ®i l¹i nhiÒu. ë ViÖt Nam, tuy c¸c khu vui ch¬i gi¶ trÝ cßn ch a hiÖn ®¹ido hoµn c¶nh cha cho phÐp song còng thu hót ®îc kh¸ ®«ng du kh¸ch trong vµngoµi níc. VÝ dô ®iÓn h×nh lµ khu du lÞch §Çm Sen thµnh phè HCM. Muèn thóc®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ngay tö b©y giê cÇn quan t©m nhiÒuh¬n n÷a ®Õn viÖc kinh doanh lo¹i h×nh du lÞch nµy( x©y dùng dù ¸n ®Çu t,®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn...) c)Du lÞch nghØ dìng Mét trong nh÷ng chøc n¨ng x· héi quan träng cña du lÞch lµ phôc håi søc khoÎcéng ®ång. §Þa chØ cho nh÷ng chuyÕn nghØ dìng lµ n¬i cã kh«ng khÝ tronglµnh, khÝ hËu dÔ chÞu, phong c¶nh ngo¹n môc nh c¸c b·i biÓn, c¸c vïng ven bêníc, vïng nói...HiÖn nay nghµnh du lÞch ViÖt Nam chñ yÕu kinh doanh lo¹i h×nhdu lÞch nµy. d) Du lÞch kh¸m ph¸ Môc ®Ých lµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh. §Þa chØ lÝ thó chonh÷ng ngêi a m¹o hiÓm lµ nh÷ng con suèi ch¶y xiÕt, nh÷ng ngän nói cao chãtvãt, nh÷ng hang ®éng bÝ hiÓm ... §Ó kinh doanh lo¹i h×nh du lÞch nµy cÇn cã trang bÞ hç trî cÇn thiÕt vµ®Æc biÖt cÇn cã ch¬ng tr×nh vµ ®éi ngò øng cøu hÕt søc c¬ ®éng. N íc ta cãdiÖn tÝch lµ ®åi nói, nhiÒu nói cao, vùc s©u l¹i n»m ë vïng nhiÖt ®íi giã mïanªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn t¹o ra c¸c vïng phï hîp cho du lÞch kh¸m ph¸. Tuy nhiªnmuèn khai th¸c lo¹i h×nh nµy cÇn mét nguån vèn kh«ng Ýt ®Ó ®Çu t, ®µo t¹onh©n viªn nªn so víi c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c trong thêi gian tríc m¾t du lÞchm¹o hiÓm cã Ýt c¬ héi thuËn lîi h¬n. e) Du lÞch thÓ thao Ch¬i thÓ thao nh»m môc ®Ých n©ng cao thÓ chÊt, phôc håi søc khoÎ... §©ylµ lo¹i h×nh xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng lßng ham mª thÓ thao cña con ngêi. §Ó®¸p øng nhu cÇu du lÞch thÓ thao c¬ quan cung øng du lÞch ph¶i cã c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt tèt, ®éi ngò nh©n viªn phôc vô ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ lo¹i h×nhthÓ thao cung øng. §iÓm du lÞch ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ phï hîp. f) Du lÞch lÔ héi Tham gia vµo lÔ héi du kh¸ch muèn hoµ m×nh vµo kh«ng khÝ tng bõng, vµo c¸ccuéc biÓu d¬ng lùc lîng, biÓu d¬ng t×nh ®oµn kÕt cña céng ®ång... 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc kh «i ph ôc c ¸c lÔ h éi tru yÒn th èng, viÖc tæ ch øc c ¸c lÔ h «i m íi kh «ngch Ø lµ m èi quan t©m c ña c ¸c c ¬ quan ®o µn th Ó, qu Çn ch óng x · h éi m µ c ßn lµhíng quan träng c ña ngh µnh du lÞch. 2.3 Ph©n lo¹i theo l·nh thæ ho¹t ®éng a) Du lÞch quèc tÕ - Du lÞch quèc tÕ ®Õn lµ chuyÕn ®i cña ngêi níc ngoµi ®Õn tham quan du lÞch. - Du lÞch ra níc ngoµi lµ chuyÕn ®i cña ngêi trong níc ra tham quan du lÞch ë níc ngoµi. Du lÞch quèc tÕ lµm biÕn ®æi c¸n c©n thu chi cña quèc gia cã tham gia du lÞchquèc tÕ. b)Du lÞch néi ®Þa Du lÞch néi ®Þa lµ c¸c ho¹t ®éng tæ chøc phôc vô ngêi trong níc ®i du lÞch,nghØ ng¬i vµ tham quan c¸c ®èi tîng du lÞch trªn l·nh thæ quèc gia. c) Du lÞch quèc gia Du lÞch quèc gia bao gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng du lÞch cña mét quèc gia tõviÖc ®a kh¸ch ra níc ngoµi ®Õn viÖc phôc vô kh¸ch trong vµ ngoµi níc thamquan du lÞch trong ph¹m vi níc m×nh. 2.4 Ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ cña ®iÓm du lÞch a) Du lÞch miÒn biÓn Môc tiªu chñ yÕu cña du kh¸ch lµ vÒ víi thiªn nhiªn, tham gia c¸c ho¹t ®éng dulÞch biÓn nh: t¾m biÓn, thÓ thao biÓn. b) Du lÞch nói §Æc tÝnh ®éc ®¸o vµ tÝnh t¬ng ph¶n cao, miÒn nói rÊt thÝch hîp cho viÖcx©y dùng c¸c lo¹i h×nh tham quan, c¾m tr¹i, m¹o hiÓm...C¸c ®iÓm nghØ m¸t Tam§¶o, Sa Pa, Ba V×, §µ L¹t... lµ nh÷ng ®iÓm nghØ nói ®· xuÊt hiÖn kh¸ l©u ëníc ta. c) Du lÞch ®« thÞ C¸c thµnh phè, trung t©m cã søc hÊp dÉn bëi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc lín cãtÇm cì quèc gia vµ quèc tÕ. MÆt kh¸c ®« thÞ còng lµ ®Çu mèi th¬ng m¹i línnhÊt cña ®Êt níc.V× vËy kh«ng chØ ngêi d©n ë vïng n«ng th«n bÞ hÊp dÉnmµ du kh¸ch tõ c¸c miÒn kh¸c, c¸c thµnh phè kh¸c còng cã nhu cÇu ®Ó chiªm ng -ìng phè x¸ vµ mua s¾m. d) Du lÞch th«n quª Lµng quª lµ n¬i cã kh«ng khÝ trong lµnh, c¶nh vËt thanh b×nh vµ cã kh«nggian tho¸ng ®·ng, nªn n«ng th«n cã thÓ gióp ngêi d©n c¸c ®« thÞ phôc håi søckhoÎ sau nh÷ng ngµy lµm viÖc c¨ng th¼ng. - VÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ, ngêi d©n ®« thÞ nhËn thÊy gi¸ c¶ nhiÒu mÆt hµng n«ng s¶n, thùc phÈm ë n«ng th«n rÎ h¬n, t¬i h¬n. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Díi g ãc ®é x · h éi ngêi th µnh th Þ th Êy ngêi d ©n ë lµng qu ª t×nh c ¶m ch ©n th µnh, mÕ nkh ¸ch vµ trung th ùc. T Êt c ¶ nh ÷ng lÝ do trªn gi¶i th Ých t¹i sao du lÞch n «ng th «n ng µy c µng ph ¸ttri Ón vµ c Çn ®îc quan t©m th Ých ®¸ng. §©y c òng lµ m ét trong nh ÷ng ®ãngg ãp th iÕ tth ùc c ña du lÞch vµo viÖc n ©ng cao m øc s èng c ña n «ng d ©n ViÖtNam . 2.5 Ph©n lo¹i theo ph¬ng tiÖn giao th«ng Bao gåm: du lÞch b»ng xe ®¹p, du lÞch b»ng « t«, du lÞch b»ng tµu ho¶, dulÞch b»ng tµu thuû, du lÞch b»ng m¸y bay... 2.6 Ph©n lo¹i theo lo¹i h×nh lu tró Lu tró lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu chÝnh cña du kh¸ch trong chuyÕn ®i dulÞch. Díi gãc ®é kinh doanh du lÞch, trong giai ®o¹n hiÖn nay, lu tró, vËnchuyÓn vµ ¨n uèng vÉn cßn chiÕm tØ träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh cña c¸c s¶nphÈm du lÞch ViÖt Nam. MÆt kh¸c tuú theo kh¶ n¨ng chi tr¶, së thÝch cña dukh¸ch, hiÖn tr¹ng vµ kh¶ n¨ng cung øng cña ®èi t¸c mµ trong tõng chuyÕn ®i dulÞch cô thÓ víi hä, du kh¸ch cã thÓ ®îc bè trÝ nghØ l¹i c¬ së lu tró phï hîp.Cã thÓ lµ ë kh¸ch s¹n, motel, nhµ trä thanh niªn, camping, bungalow, lµng dulÞch. 2.7 Ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc Theo tiªu chÝ nµy ngêi ta ph©n chia thµnh du lÞch tËp thÓ, du lÞch c¸ thÓvµ du lÞch gia ®×nh. 2.8Ph©n lo¹i theo ®é dµi chuyÕn ®i Cã du lich ng¾n ngµy vµ du lÞch dµi ngµy. 2.9Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc hîp ®ång Cã du lÞch trän gãi vµ du lÞch tõng phÇn II sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc ®èi víi c¸c Ho¹t ®éng du lÞch1. Vai trß cña du lÞ ch ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ- x· héi cña quècgia. Ngµnh du lÞch cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc vµ cña mét vïng th«ng qua viÖc tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch. Do vËy, ®Ó nhËn râ vai trß cña du lÞch trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, cÇn hiÓu kü nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña du lÞch. Nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt lµ : 1. Nhu cÇu trong tiªu dïng du lÞch lµ nhu cÇu ®Æc biÖt: nhu cÇu hiÓu biÕt kho tµng v¨n ho¸, lÞch sö, nhu cÇu v¨n c¶nh thiªn nhiªn nh: b¬i vµ t¾m ë biÓn, hå, s«ng... cña con ngêi. 2. Tiªu dïng du lÞch tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ( thøc ¨n, hµng hho¸ mua s½n, hµng lu niÖm...) vµ ®Æc biÖt chñ yÕu lµ c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô( lu tró, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, dÞch vô y tÕ, th«ng tin...) 3. ViÖc tiªu dïng dÞch vô vµ mét sè hµng ho¸ x¶y ra cïng mét thêi gian vµ cïng mét ®Þa ®iÓm víi viÖc s¶n xuÊt ra chóng. Trong du lÞch 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng ph¶i vËn chuyÓn dÞch vô, hµng ho¸ ®Õcho kh¸ch hµng mµ ngîc l¹i, tù kh¸ch du lÞch ph¶i ®i ®Õnn¬i cã hµng ho¸. 4. ViÖc tiªu dïng du lÞch chØ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu thø yÕu, nh÷ng nhu cÇu kh«ng thiÕt yÕu®èi víi con ngêi. 5. Tiªu dïng du lÞch x¶y ra th«ng thêng theo thêi vô. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, c¸c mèi quan hÖ trong tiªu dïng du lÞch ®îc ph©nlµm 2 lo¹i : c¸c mèi quan hÖ vËt chÊt n¶y sinh khi kh¸ch ®Õnn¬i du lÞch vµ muadÞch vô, hµng ho¸ ë ®ã b»ng tiÒn tÖ; vµ c¸c mèi quan hÖ phi vËt chÊt n¶ysinh khi kh¸ch tiÕpxóc víi v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n cña d©n ®Þa ph¬ng. Th«ng qua tiªu dïng, du lÞch t¸c ®éng m¹nh lªn lÜnh vùc l u th«ng vµ do vËy¶nh hëng lín lªn nh÷ng lÜnh vùc kh¸c cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Kinh tÕdu lÞch g©y biÕn®æi lín trong c¬ cÊu cña c¸n c©n thu chi cña ®Êt níc, cñavïng du lÞch. §èi víi ®u lÞch quèc tÕ, viÖc kh¸ch mang ngo¹i tÖ ®Õn®æi vµtiªu ë khu du lÞch lµm t¨ng tæng sè tiÒn trong c¸n c©n thu chi cña vïng vµcña ®Êt níc. Cßn ®èi víi du lÞch néi ®Þa, viÖc tiªu tiÒn cña d©n ë vïng dulÞch chØ g©y biÕn®éng trong c¬ cÊu c¸n c©n thu chi cña nh©n d©n theo vïngchø kh«ng lµm thay ®æi tæng sè nh t¸c ®éng du lÞch quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, du lÞch ®ßi hái sè l îng lín vËt t vµ hµng ho¸ ®ad¹ng. Ngoµi ra viÖc kh¸ch mang tiÒn ®Õntiªu ë vïng du lÞch gãp phÇn lµm sèng®éng kinh tÕ ë vïng du lÞch vµ ®Êt níc du lÞch. Du lÞch gãp phÇn huy ®éngnguån vèn rçi r·i trong nh©n d©n vµo vßng chu chuyÓn, v× chi phÝ cho hµnhtr×nh du lÞch lµ tõ tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n. Th«ng qua lÜnh vùc l u th«ng mµ du lÞch cã ¶nh hëng tÝch cùc lªn sù ph¸ttriÓn cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp (nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊtvËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp gç, c«ng nghiÖp dÖt,nghµnh trång trät, nghµnh ch¨n nu«i...). Du lÞch lu«n ®ßi hái hµng ho¸ cã chÊtl îng cao, phong phó vÒ chñng lo¹i, mü thuËt vµ h×nh thøc. Do vËy, du lÞchgãp phÇn ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh Êy trªn mét sè mÆt: sèl îng, chÊt l îng, chñng lo¹i s¶n phÈm vµ viÖc chuyªn m«n ho¸ c¸c xÝ nghiÖptrong s¶n xuÊt. ¶nh hëng cña du lÞch lªn sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh trong nÒnkinh tÕquèc d©n nh: th«ng tin, x©y dùng, y tÕ, th¬ng nghiÖp, v¨n ho¸... còng rÊtlín. Sù s½n sµng ®ãn tiÕpkh¸ch du lÞch cu¶ mét vïng kh«ng chØ thÓ hiÖn ëchç nh÷ng n¬i ®ã cã tµi nguyªn du lÞch mµ bªn c¹nh chóng ph¶i cã c¶ c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt, hÖ thèng ®êng s¸, nhµ ga, s©n bay, bu ®iÖn, ng©n hµnh, m¹nhl íi th¬ng nghiÖp... ViÖc tËn dông ®a nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch vµo södông, kinh doanh ®ßi hái ph¶i x©y dùng ë ®ã hÖ thèng ®êng s¸, mµng l íi th¬ngnghiÖp, bu ®iÖn... qua ®ã còng kÝch thÝch sù ph¸t triÓn t ¬ng øng cña c¸cnghµnh liªn quan. Ngoµi ra, du lÞch ph¸t triÓn cßn ®¸nh thøc mét sè ngµnh thñc«ng cæ truyÒn. Kinh tÕdu lÞch gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n trªn 2 mÆt s¸ng t¹o vµsö dông. Ho¹t ®éng du lÞch quèc tÕlµ nguån thu ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ cho ®Êt n-íc. Ngo¹i tÖ thu ®îc tõ du lÞch quèc tÕlµm sèng ®éng c¸n c©n thanh to¸n cña®Êt níc vµ thêng ®îc sö dông ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho qu¸tr×nh t¸i s¶n xuÊt héi. Do vËy du lÞch quèc tÕ gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËtchÊt kÜ thuËt cho ®Êt níc. Còng nh ngo¹i th¬ng, du lÞch quèc tÕt¹o ®iÒu kiÖncho ®Êt níc tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi khi xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng. Do ®ã,du lÞch cßn lµ mét nghµnh xuÊt khÈu (xuÊt khÈu t¹i chç). ViÖc xuÊt khÈu t¹ichç cã hiÖu qu¶ cao nhÊt v× nã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ ®ãng gãi, b¶o qu¶n, vËnchuyÓn vµ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro mÊt m¸t khi vËn chuyÓn ra níc ngoµi. §ångthêi, viÖc ph¸t triÓn du lÞch còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réngc¸c quan hÖ kinh tÕ cña c¸c th¬ng gia, c¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ ngoµi nícth«ng qua viÖc kh¸ch du lÞch ®· kÕt hîp gi÷a viÖc tham quan du lÞch víi viÖct×m hiÓu thÞ tr êng, m«i tr êng ®Çu t kinh doanh. Du lÞch lµm thay ®æi s¾cth¸i kinh tÕcña mçi vïng, mçi ®Þa ph¬ng vµ mçi quèc gia. Víi vÞ trÝ kinh tÕ®ã,nhiÒu nhµ kinh tÕ®· gäi du lÞch lµ mét ngµnh “c«ng nghiÖp kh«ng khãi” hoÆcnghµnh “xuÊt khÈu v« h×nh’’. Còng tõ ®©y, du lÞch còng t¹o nhiÒu viÖc lµm 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cho x · h éi. Víi yªu c Çu ph ¸t tri Ón li ªn ng µnh, viÖc ph ¸t tri Ón du lÞch kh «ngch Ø t¹o ra viÖc lµm trùc tiÕ p cho ngµnh du lÞch m µ c ßn t¹o ra viÖc lµm ë c ¸cng µnh kinh t kh ¸c. Q ua ®ã, du lÞch ®· th am gia vµo qu ¸ tr×nh ph ©n c «ng lao Õ®éng trong níc vµ h îp t¸c lao ®éng qu èc t . C ïng víi s ù ph ¸t tri Ón c ña x · h éi, Õdu lÞch ng µy c µng trë th µnh m ét hiÖn tîng kinh t x · h éi ph æ biÕ n,lµ nhu c Çu Õkh «ng th Ó th iÕ u c ña nh ©n d ©n nhiÒu níc, ®Æc biÖt lµ c ¸c níc c ã n Òn kinh t Õph ¸t tri Ón. Khi x · h éi ph ¸t tri Ón, ®êi s èng vË t ch Êt t¨ng lªn th × nhu c Çu vÒ dulÞch c òng t¨ng lªn. C ã th Ó coi du lÞch lµ m ét ch Ø ti ªu ®¸nh gi¸ m øc s èng c ñanh ©n d ©n m çi níc. D u lÞch lµ chiÕ c c Çu n èi c ña t×nh h ÷u ngh Þ, t¹o s ù c ¶mth «ng gi÷a c ¸c d ©n téc, ®o µn kÕ t nh ©n d ©n c ¸c níc, t¹o n ªn m ét thÕ giíi ho µb ×nh, th Þnh vîng, t«n träng lÉn nhau. Ngo µi ra, s ù ph ¸t tri Ón du lÞch c ßn c ãý ngh Üa lín ®èi víi viÖc g ãp ph Çn khai th ¸c, b ¶o tån c ¸c d i s ¶n v¨n ho ¸ vµ d ©ntéc, g ãp ph Çn b ¶o vÖ vµ ph ¸t tri Ón m «i tr êng th iªn nhiªn x · h éi. Víi vÞ trÝ kinh t , ch Ýnh trÞ , x · h éi, du lÞch ®· vµ ®ang kh ¼ng ®Þnh vÞ ÕtrÝ c ña m ×nh trong tæng th Ó n Òn kinh t x · h éi c ña m çi níc, lµ m ôc ti ªu ph ¸t Õtri Ón c ña nhiÒu qu èc gia. Nh Ën th øc ®îc thÕ m ¹nh c ña du lÞch , §¶ng vµ Nh µ n-íc ®· d µnh cho du lÞch m ét vÞ trÝ x øng ®¸ng, coi ph ¸t tri Ón du lÞch lµ m ét®Þnh híng ph ¸t tri Ón quan träng trong ®êng lèi ph ¸t tri Ón kinh t x · h éi nh »m Õg ãp ph Çn th ùc hiÖn c «ng nghiÖp ho ¸, hiÖn ®¹i ho ¸ ®Ê t níc. TiÒm n ¨ng du lÞch níc ta lµ to lín, phong ph ó vµ ®a d ¹ng c ã s øc thu h ótkh ¸ch, ®iÒu n µy ®îc nghiªn c øu vµ kh ¼ng ®Þnh trong qui ho ¹ch tæng th Ó ph ¸ttri Ón D u L Þch ViÖ t Nam (1 995-201 0) ®· ®îc th ñ tíng ch Ýnh ph ñ ph ª duyÖt theoquyÕ t®Þnh 307/ TTg ngµy24 th ¸ng5 n ¨m 1 995. Tuy nhiªn, s ù ph ¸t tri Ón du lÞchViÖ t N am ch Ø m íi b ¾t ®Çu. S au 1 0 n ¨m ®æi m íi, du lÞch ViÖ t N am ®· ®¹ tnh ÷ng kÕ t qu ¶ ®¸ng k Ó. Trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y, doanh thu vµ n ép ng ©ns ¸ch nh µ níc c ña ngµnh du lÞch t¨ng tr ëng ë m øc ®é cao. Th êi k × 1 994-1 997c ã tèc ®é t¨ng tr ëng b ×nh qu ©n kho ¶ng 30% n ¨m . T Ø träng GD P tõ ng µnh dulÞch th êi k × n µy kho ¶ng1 2% ,m øc ®ãng g ãp c óa ngµnh du lÞch vµo ng ©n s ¸chnh µ níc b ×nh qu ©n g Çn 800 tØ ®ång/ ¨m . Ngµnh du lÞch ®· thu h ót lùc l îng nlao ®éng trùc tiÕ p trªn 1 50 ngh ×n ngêi ; ®©y lµ kÕ tqu ¶ bíc ®Çu c ña qu ¸ tr×nh®æi m íi ng µnh du lÞch ViÖt Nam . 2. TiÒm n®ng du lÞ ch níc ta 2.1 Vïng du lÞch B¾c BéII a)TiÒm n¨ng du lÞch Vïng du lÞch B¾c Bé cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ cã søchÊp dÉn thËt lín ch¼ng nh÷ng ®èi víi kh¸ch du lÞch trong níc mµ cßn ®èi víikh¸ch du lÞch níc ngoµi vµ bµ con ViÖt kiÒu ë xa tæ quèc, cã kh¶ n¨ng ®Êpøng yªu cÇu cña nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch víi c¸c lo¹i ®èi tîng kh¸c nhau vµ kh¶n¨ng tiÕp nhËn sè lîng lín kh¸ch du lÞch. VÒ mÆt tù nhiªn, tríc hÕt ë vïng nµy cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp. C¶nh thiªn nhiªnë ®©y cã nh÷ng nÐt hïng vÜ, th¬ méng cña nói rõng nh thÞ trÊn Sa Pa ë ®écao 1500m trªn mùc níc biÓn , mê ¶o trong s¬ng mï nh treo trªn sên cña d·yHoµng Liªn S¬n cao ngÊt, lµ mét trong nh÷ng n¬i nghØ m¸t næi tiÕng ë ViÖtNam, còng cã khi ån µo s«i ®éng nh ë c¸c th¸c níc B¶n Gièc, §Çu §¼ng( CaoB»ng) hoÆc c¶nh tÜnh mÞch trong nh÷ng c¸nh rõng giµ nguyªn sinh nh ë c¸c V-ên Quèc Gia Cóc Ph¬ng ( Ninh B×nh), Ba V×( Hµ T©y), ®¶o C¸t Bµ (H¶iPhßng) víi hÖ sinh th¸i rõng rËm nhiÖt ®íi rÊt ®iÓn h×nh, hoµn toµn lµm tho¶m·n trÝ tß mß cña c¸c du kh¸ch vµ lßng say mª nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoahäc; cã nh÷ng nÐt bÝ hiÓm, l¹ m¾t cña c¸c hang ®éng nh ë H¬ng S¬n( HµT©y) ®îc mÖnh danh lµ “ Nam thiªn ®Ö nhÊt ®éng” khiÕn kh¸ch du lÞch ai mµch¼ng muèn ®Õn ®ã dï chØ mét lÇn; cã nh÷ng b·i biÓn c¸t tr¾ng ph¼ng l×,chan hoµ ¸nh n¾ng vµ quanh n¨m léng giã nh Trµ Cæ( Qu¶ng Ninh), §å S¬n (H¶iPhßng), SÇm S¬n (Thanh Ho¸), Cöa Lß (NghÖ An)... cã søc thu hót ®Æc biÖt,mçi n¨m ®ãn hµng tr¨m ngh×n ngêi tíi nghØ m¸t, t¾m biÓn. §Æc biÖt c¶nh ®Ñpthiªn nhiªn vïng nµy tiªu biÓu nhÊt lµ VÞnh H¹ Long (Qu¶ng Ninh), mét danh 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lam næi tiÕngthÕgiíi. Kh¸ch du lÞch ®Õn®©y h¼n ph¶i s÷ng sê tr íc vÎ ®Ñp t¹oho¸ sinh ra, tha hå mµ kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu kú thó cña c¶ mét thÕgiíi ®¶o ®¸víi mu«n h×nh, mu«n vÎ, nöa næi, nöa ch×mtrong vÞnh biÓn. Cïng víi nh÷ng c¶nh ®Ñp, khÝ hËu vïng nµy Êm ¸p, trong lµnh rÊt thÝch hîp víimäi ho¹t ®éng du lÞch vµ cã thÓ khai th¸c ®îc quanh n¨m. Nh÷ng th¸ng hÌ nãngbøc cña vïng nhiÖt ®íi, ë vïng nµy thêng tõ th¸ng 5 ®Õnth¸ng 9 l¹i lµ ®iÒukiÖn kÝch thÝch m¹nh mÏ dßng ngêi ®i du lÞch, nghØ m¸t, t¾m biÓn. Vïng nóicao vµ c¸c b·i biÓn trong vïng ®· s½n sµng chê ®ãn hä. Kh¸ch du lÞch níc ngoµithêng khao kh¸t vµ tËn hëng ¸nh n¾ng nhiÖt ®íi chãi chang ë ®©y, nhÊt lµ®ang thêi kú mïa ®«ng ë xø cña hä. Thiªn nhiªn ë vïng nµy còng thËt hµo phãng, u ¸i dµnh cho kh¸ch du lÞch ®îc th-ëng thøc nhiÒu cña ngon, vËt l¹, tõ nh÷ng ®Æc s¶n díi biÓn nh c¸c lo¹i c¸ngon, t«m hïm, sß huyÕt, cua biÓn, bµo ng... ®Õnc¸c ®Æc s¶n cña nói rõng nhm¨ng, nÊm h¬ng, thÞt thó rõng ®îc phÐps¨n b¾n, ®Õnc¸c lo¹i dîc liÖu quý nhs©m, nhung, tam thÊt... ë ®©y cßn khai th¸c ®îc nguån níc kho¸ng theo c¸cm¹ch suèi tù nhiªn hay n»m s©u trong lßng ®Êt, ®îc chÕbiÕnlµm níc gi¶i kh¸thoÆc ®Ó ch÷a bÖnh, ®ñ søc tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Nguånníc kho¸ng KimB«i (Hoµ B×nh), Quang Hanh ( Qu¶ng Ninh), TiÒn H¶i (Th¸i B×nh),Tiªn L·ng (H¶i Phßng) ®¹t tiªu chuÈn chÊt l îng cao vµ cã kh¶ n¨ng khai th¸ctèt. VÒ mÆt v¨n ho¸- lÞch sö, vïng nµy chøa ®ùng toµn bé bÒ dµy lÞch sö ViÖtNam. Nh÷ng di tÝch kh¶o cæ häc chøng minh cho nÒn v¨n ho¸ §«ng S¬n, HoµB×nh næi tiÕng tõ håi tiÒn sö, nh÷ng di tÝch lÞch sö cßn ®îc b¶o tån nguyªnhiÖn tr¹ng hoÆc su tÇm ®îc qua c¸c triÒu ®¹i lÞch sö níc ta rÊt cã gi¸ trÞvÒ mÆt khoa häc vµ gi¸o dôc truyÒn thèng, truyÒn b¸ kiÕnthøc. Nh÷ng lÏ héitruyÒn thèng nh héi §Òn Hïng (VÜnh Phó), Héi Lim (Hµ B¾c), Héi Dãng (HµNéi), Héi ph¸o §ång Kþ (Hµ B¾c), Héi Chïa H¬ng (Hµ T©y), ®Ëm ®µ mµu s¾cd©n téc. ë vïng nµy lµ quª h¬ng cña nh÷ng lµn ®iÖu chÌo, khóc ca quan hä,c©u h¸t v¨n, c©u hß vÝ dÆm, cña nghÖ thuËt tuång, rèi níc, ©m nh¹c chiªngcång vµ c¸c ®iÖu móa cæ truyÒn cña nh÷ng d©n téc anh em.Vïng nµy cßn cãc¶ kho tµng kiÕntróc, mü thuËt ®éc ®¸o nh chïaT©y Ph¬ng (Hµ T©y), chïa Keo(Th¸i B×nh), th¸p Cæ LÔ (Nam Hµ), chïa Mét Cét (Hµ Néi). §¸ng chó ý lµ ëvïng nµy tËp trung hÇu hÕt nh÷ng viÖn b¶o tµng lín vµ cã gi¸ trÞ nhÊt ViÖtNam nh c¸c viÖn b¶o tµng LÞch Sö, ViÖn b¶o tµng C¸ch M¹ng, ViÖn b¶o tµngMü ThuËt, ViÖn b¶o tµng Qu©n §éi, ViÖn b¶o tµng Hå ChÝ Minh (ë Hµ Néi),ViÖn b¶o tµng c¸c d©n téc miÒn nói (ë B¾c Th¸i), t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch dulÞch tham quan, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu. Nh÷ng di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö ë vïngnµy thêng g¾n liÒn vµ rÊt hµi hoµ víi c¶nh ®Ñpthiªn nhiªn nªn cµng t¨ng thªmgi¸ trÞ cña nhiÒu ®iÓm du lÞch nh H¹ Long, H¬ng S¬n, Hoa L, L¹ng S¬n... VÒ kinh tÕ- x· héi, ®©y lµ vïng truyÒn thèng vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn®ang tiÕpcËn víi nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ, khoa häc kü thuËt tiªn tiÕntrªn thÕgiíi, tõng bíc di lªn x©y dùng nÒn kinh tÕ míi cã c¬ cÊu hîp lý vµ nhiÒu thµnhphÇn nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao ®Ó kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao møcsèng cña nh©n d©n. Nh÷ng n«ng s¶n nhiÖt ®íi quý gi¸ ®îc dµy c«ng chÕbiÕn,®¹t tiªu chuÈn chÊt l îng cao rÊt cÇn thiÕt vµ gióp Ých ®¾c lùc cho ho¹t ®éngdu lÞch ë vïng nµy còng rÊt s½n nh g¹o t¸m th¬m, nÕpc¸i, c¸c hoa qu¶ th¬mngon nøc tiÕng gÇn xa: ®µo Sa Pa, mËn B¾c Hµ, bëi §oan Hïng, cam Bè H¹,nh·n Hng Yªn, v¶i Thanh Hµ, chÌ Th¸i Nguyªn... cïng c¸c lo¹i thùc phÈmt ¬i sèngmïa nµo thøc Êy, võa ngon võa bæ, gi¸ c¶ l¹i rÎ. Hµng thñ c«ng mü nghÖ södông hÇu hÕt nguyªn liÖu trong níc gåm c¸c mÆt hµnh truyÒn thèng nh: m©ytre ®an, s¬n mµi, gèm sø, thªu ®an, ch¹m kh¾c, c¸c s¶n phÈm tõ cãi cña vïngnµy ®¹t tr×nh ®é thÈm mü cao, hoµn toµn cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸clo¹i kh¸ch du lÞch vµ xuÊt khÈu. Vïng nµy næi tiÕngbao ®êi lµ n¬i ®Êt lµnh chim ®Ëu, nh©n d©n ham chuéngcuéc sèng thanh b×nh, cÇn cï lao ®éng, th«ng minh, s¸ng t¹o vµ giµu kßng mÕnkh¸ch, t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng du lÞch. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b) C¬ Së H¹ TÇng Du LÞch S o ví c ¸c vïng kh ¸c trªn ®Ê t níc, vïng du lÞch B ¾c B é ®· c ã c ¬ s ë h ¹ tÇngph ôc vô du lÞch t¬ng ®èi ph ¸t tri Ón. H Ö th èng ®êng giao th «ng t¬ng ®èi tè t víi c ¸c trôc ®êng ch Ýnh tõ th ñ ®«H µ N éi to ¶ ®i kh ¾p c ¸c n ¬i trong vïng. T õ H µ N éi lªn c ¸c tØnh m iÒn n ói ph ÝaB ¾c c ã qu èc lé 6; ra biÓn c ã qu èc lé 5 vµ tíi c ¸c tØnh ph Ýa N am c ã qu èc lé 1 .C ¸c trôc ®êng s ¾t ch Ýnh c òng h Çu nh ch ¹y song song víi c ¸c trôc ®êng b é,b ¶o ®¶m kh ¶ n ¨ng vËn chuyÓn kh ¸ch du lÞch víi s è lîng lín. C ¸c ®iÓm du lÞchc ã ý ngh Üa qu èc gia vµ qu èc t ®Òu c ã th Ó ®i l¹i b µng c ¸c ph¬ng ti ªn giao Õth «ng kh ¸c nhau.M ét s è tu yÕ n du lÞch c ã th Ó s ö d ông c ¸c ph¬ng ti Ön li ªn vËn®êng s ¾t, ®êng b é, ®êng thu û vµ ®êng h µng kh «ng khÐ p k Ýn, b ¶o ®¶m chokh ¸ch du lÞch c ã th Ó ®i vÒ m ét lè i vµ trë vÒ m ét lè i, c ïng m ét chuyÕ n®i m µbiÕ t®îc nhiÒu n ¬i. Vïng du lÞch B ¾c B é c ã thu Ën lîi lín lµ c ã nhiÒu c öu kh Èuquan träng ®Ó ®a ®ãn kh ¸ch du lÞch nãc ngo µi. S ©n bay qu èc t N éi B µi ( H µ ÕN éi) ®ang ®îc n ©ng c Êp ®Ó c ã th Ó chuyÓn 2-3 tri Öu h µnh kh ¸ch / ¨m . C ¶ng nH ¶i Ph ßng lµ c ¶ng lín th ø hai trong c ¶ níc, sau c ¶ng S µi G ßn d kh ¸ch tiÕ p nh Ënvµ tiÕ p ®a h µng ch ôc ng µn kh ¸ch du lÞch s ö d ông ®êng biÓn. C öa kh Èu L ¹ngS ¬n, L µo C ai, H ¶i Ninh n »m trªn c ¸c tu yÕ n ®êng li ªn vËn qu èc t c ¶ vÒ ®êng Õs ¾t lÉn ®êng b é n èi li Òn gi÷a ViÖt Nam vµ lôc ®Þa Trung Hoa réng lín.Tuy vËy, viÖc ®i l¹i l¹i tíi c ¸c ®iÓm du lÞch xa nh Trµ C æ, Ba B Ó, S a Pa,§iÖn Biªn hiÖn nay c ßn kh ¸ vÊt v¶ v× ®êng x Êu vµ ¸ch t¾c vÒ c Çu ph µ. ViÖc®Çu t x ©y d ùng vµ c ¶i t¹o h ª th èng ®êng s ¸ nh »m t¹o ®iÒu kiÖn thu Ën lîi vµró t ng ¾n th êi gian ®i l¹i trªn ®êng cho kh ¸ch du lÞch ®Æc biÖt quan trängvµ rÊ t th iÕ tth ùc ®Ó ph ¸t tri Ón du lÞch ë vïng n µy. VÒ ®iÖn, ®©y lµ vïng tËp trung nhiÒu nh µ m ¸y ®iÖn lín nh Êt níc ta c ¶ vÒnhiÖt ®iÖn (Ph ¶ L ¹i) c òng nh thu û ®iÖn (H o µ B ×nh). Nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y c ¶nlîng ®iÖn ®îc t¨ng lªn kh «ng ngõng vµ ch Êt lîng ®iÖn cung c Êp c òng tè t h ¬n,c ïng víi viÖc ph ¸t tri Ón m ¹ng líi ®iÖn réng kh ¾p ®· ®¶m b ¶o v÷ng ch ¾c ngu ån®iÖn ph ôc vô cho c ¸c ng µnh vµ c ¸c ®Þa ph¬ng trong vïng trong ®ã c ã ho ¹t®éng du lÞch. Vïng n µy c ã kh ¶ n ¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶i quyÕ ttè t nhu c Çuníc ph ôc vô du lÞch trªn c ¬ s ë c ã ngu ån cung c Êp níc d åi d µo. NÕ ukÕ th îp ®ångb é viÖc s ö d ông ngu ån ®iÖn vµ c ¸c trang b Þ khoan, b ¬m , läc, d Én níc th × c ãth Ó b ¶o ®¶m ngu ån níc m ét c ¸ch ch ñ ®éng vµ kh «ng m Êy tèn kÐ m nh ë nhiÒukkhu vc kh ¸c. VÒ th «ng tin li ªn l¹c, ®Æc biÖt trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y ®· c ã s ù tiÕ n b 鮸ng k Ó. ë vïng n µy ®· x ©y d ùng ®îc c ¸c tr¹m viÔn th «ng vµ l¾p ®Æt nh ÷ngph¬ng ti Ön th «ng tin hiÖn ®¹i do Liªn X «, ¤xtr©ylia, Ph ¸p...gióp ®ì, n ªn vÒ c ¬b ¶n ®· b ¶o ®¶m ®îc viÖc th «ng tin lie n l¹c trong níc vµ qu èc t ®îc thu Ën Õti Ön, nhanh ch ãng vµ k Þp th êi, ®¸p øng ng µy m ét tè t h ¬n m äi yªu c Çu c ñaho ¹t ®éng du lÞch. c) C¬ Së VËt ChÊt- Kü ThuËt Du LÞch Trªn c¬ së kÕ thõa c¸ c¬ sá vËt Ð vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞc ®· ® îcx©y dùng tõ nh÷ng n¨m tríc ®©y, ë vïng du lÞch B¾c Bé cßn cÇn ph¶i tiÕp tôcc¶i t¹o, x©y dùng vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c c¬ së nµy míi cã thÓ ®¸p øng ®îcnhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch. GÇn ®©y ë Hµ Néi, H¶i Phßng,Qu¶ng Ninh vµ Thanh Ho¸ ®· n©ng cÊp vµ x©y dùng míi ® îc nhiÒu kh¸ch s¹n.Còng cÇn ph¶i c©n nh¾c, tÝnh to¸n cô thÓ ®Ó gi¶i bµi to¸n” võa thõa võathiÕu” chç ¨n nghØ cho kh¸ch du lÞch mét c¸ch hîp lý, tr¸nh x©y dùng kh¸ch s¹ntrµn lan, kh«ng ®óng chç, kh«ng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh v× hÖ sè södông qu¸ thÊp, cha kÓ ®Õn viÖc lµm ¶nh hëng xÊu tíi c¶nh quan du lÞch vènrÊt ®Ñp cña vïng. VÒ phôc vô ¨n uèng, ë ®©y còng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thu¹n lîi. Víinguån l¬ng thùc, thùc phÈm dåi dµo vµ ®a d¹ng, ®éi ngò nh©n viªn phôc vôlµnh nghÒ, ®· s¸ng t¹o ra nhiÒu mãn ¨n, ®å uèng ngon lµnh, ®Æc s¾c nh c¬m 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tÊm giß cch ¶, ph á B ¾c, b ón èc, b ón m äc, nem chua, ch ¶ c ¸, rîu lµng V©n, c èmVßng, b ¸nh ®Ëu xanh H ¶i D¬ng... ®îc kh ¸ch du lÞch rÊ t t¸n th ëng. VÒ vui ch ¬i gi¶i trÝ , vïng n µy c òng c ã nhiÒu th ø, nhiÒu n ¬i m µ kh ¸ch du lÞchh »ng th Ých th ó. §ã lµ c ¸c trß th ¶ chim , ch äi g µ, ch äi tr©u , ®i ch î hoa ng µy TÕ tho Æc th am d ù c ¸c ng µy lÔ h éi, xem rèi níc, b ¬i ch ¶i, ®Êu vË t, ®¸nh ®u, nÐ mc ßn. C ©u c ¸, ®i s ¨n c òng lµ th ó ti ªu khiÓn ®îc nhiÒu ngêi u th Ých. ë m ét s è®iÓm du lÞch ®· x ©y d ùng ®îc ch ç ch ¬i th Ó th ao, b Ó b ¬i, tæ ch øc vò h éi,biÓu d iÔn ngh Ö thu Ët, tr×nh b µy trang ph ôc d ©n téc vµ m èt th êi trang... thh ót ®îc ®«ng ®¶o kh ¸ch du lÞch. 2.2 Vïng Du LÞch B¾c Trung Bé. a) Tµi nguyªn du lÞch NÐt ®Æc s¾c, ®a d¹ng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªnmét m¶nh ®Êt chÞu nhiÒu thö th¸ch qua c¸c biÕn cè lÞch sö cña d©n téc, ®·t¹o ra cho vïng du lÞch B¾c Trung Bé mét tiÒm n¨ng du lÞch phong phó, cã gi¸trÞ thu hót kh¸ch cao vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®ñ c¸c lo¹i h×nh du lÞch tõtham quan, nghØ m¸t, ®iÒu dìng, t¾m biÓn, thÓ thao ®Õn nghiªn cøu khoahäc...PhÇn lín c¸c nguån tµi nguyªn du lÞch cña vïng nµy ®Òu tËp trung víimËt ®é t¬ng ®èi cao däc theo quèc lé 1A vµ ph¸t triÓn thµnh côm víi b¸n kÝnhkh«ng ®Çy 100km xung quanh trung t©m HuÕ, §µ N½ng. Vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã nh÷ng ®èi tîng du lÞch næi tiÕng kh«ng chØmang ý nghÜa quèc gia mµ cßn lµ ®èi tîng tham quan, nghien cøu cña kh¸ch dulÞch quèc tÕ: §éng Phong Nha, ®« thÞ cæ Héi An, cè ®o HuÕ, b¶o tµng Chµm,B¹ch M·, L¨ngC«. Ngoµi c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸- nghÖ thuËt, kiÕn tróc..., nh÷ng tµi nguyªnkinh tÕ, x· héi kh¸c còng cã gi¸ trÞ thu hót kh¸ch cao nÕu trong viÖc tæ chøc dulÞch biÕt kÕt hîp trong hµnh tr×nh cña kh¸ch ®Ó lµm phong phó thªm nhËn thøcvµ hiÓu biÕt cho kh¸ch vÒ phong tôc, tËp qu¸n, sinh ho¹t cña c d©n ®Þa ph¬ngnh thªu ren, dÖt th¶m len, t¬ t»m (Qu¶ng Nam- §µ N½ng), nghÒ ch¹m kh¾c ®¸ë ch©n nói Ngò Hµnh ( Qu¶ng Nam - §µ N½ng)... c¸c b¶n d©n téc ë miÒn nói,nghÒ thñ c«ng ë Héi An. b) C¬ së h¹ tÇng N»m ¸n ng÷ gi÷a tuyÕn ®êng s¾t vµ ®êng bé huyÕt m¹ch B¾c- Nam, trungt©m cña vïng HuÕ- §µ N½ng t¬ng ®èi c¸ch ®Òu Hµ Néi vµ Tp Hå ChÝ Minh xÊpxØ tõ 700km ®Õn 900km. Vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã ®Çy ®r ®iÒu kiÖn®Ó ph¸t triÓn m¹ng líi giao th«ng vËn t¶i víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng giao th«ngtõ ®êng bé, ®êng biÓn, ®êng s¾t, ®êng hµng kh«ng. Cangr quèc tÕ §µ N½ngdÔ dµng th«nh th¬ng víi c¸c c¶ng thuéc khu vùc ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng vµ c¸cc¶ng kh¸c däc theo bê biÓn trong níc. Nh÷ng hµng ho¸ vËn chuyÓn cho níc Cénghoµ nh©n d©n Lµo còng ®Òu th«ng qua c¶ng nµy, tõ 1-4-1989 theo quyÕt®Þnh cña héi ®ång bé trëng, s©n bay §µ N½ng ®· trë thµnh s©n bay quèc tÕ.Víi hÖ thèng ®êng b¨ng s½n cã, nh÷ng m¸y bay cã trong t¶i lín nh Boing 747(tõ 300 ®Õn 400 kh¸ch/ chuyÕn) cã thÓ h¹ c¸nh dÔ dµng. Nh vËy lµ ngoµi NéiBµi, T©n S¬n NhÊt, s©n bay §µ N½ng lµ cöa ngâ thø 3 cña c¶ níc ®îc trùctiÕp ®a ®ãn kh¸ch quèc tÕ vµ lµ mét ®iÓm dõng thuËn lîi trªn dêng bay cñamét sè h·ng hµng kh«ng quèc tÕ vÉn bay ngang qua bÇu trêi §µ N½ng (gÇn100 lît chiÕc/ ngµy). Cïng víi c¶ng biÓn quèc tÕ §µ N½ng, giao th«ng ®êng bésang Lµo vµ xa h¬n lµ Th¸i Lan qua cöa khÈu Lao B¶o. Sù kiÖn më s©n bayquèc tÕ §µ N½ng lµ mét bíc ngoÆt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn dulÞch quèc tÕ cña ®Þa ph¬ng vµ gióp ®i¹ ph¬ng trë thµnh mét trung t©m giaolu quèc tÕ cña miÒn Trung, më ra mét triÓn väng ph¸t triÓn tèt ®Ñp cho nÒnkinh tÕ cña khu vùc. Ngoµi s©n bay quèc tÕ §µ N½ng, s©n bay Phó Bµi (Hóª),mét s©n bay qu©n sù cò ë Qu¶ng TrÞ, Qu¶ng Ng·i trong mét møc ®é nhÊt®Þnh cã thÓ hç trî tÝch cùc cho ho¹t ®éng du lÞch ®i theo nh÷ng ®oµn nhá,kh«ng cã thêi gian ®Ó ®i theo lé tr×nh b»ng ®êng bé. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H Ö th èng giao th «ng ®êng s ¾t vµ ®êng b é ph ¸t tri Ón ch ñ yÕ utheo híng songsong víi ®êng biÓn. Q u èc lé 1 A víi ch Êt lîng ®êng t¬ng ®èi tè t tõ HuÕ vµo ®Õ nQ u ¶ng Ng·i. C ßn ®o ¹n tõ Q u ¶ng B ×nh ®Õ n HuÕ do ¶nh hëng c ña vïng chiÕ ns ù ¸cli Ö t trong th êi gian chiÕ ntranh hiÖn xu èng c Êp nhiÒu, ng µy nay ®ang ®îc nh µníc vµ ®Þa ph¬ng ®Çu t b ¶o dìng. §êng qu èc lé s è 9 d µi 89km tõ Q u ¶ng TrÞ®Õ n c öa kh Èu Lao B ¶o ®Ó th «ng qua Xav¨n Na khe t c ña L µo. C öa kh Èu LaoB ¶o ®· ®îc n ©ng c Êp th µnh c öa kh Èu qu èc t vµo n ¨m 1 993 c µng t¹o thu Ën lîi Õcho viÖc ®ãn du kh ¸ch theo ®êng b é tõ Th ¸i Lan sang. §êng giao th «ng ®Õ n c ¸c huyÖn lþ trong vïng ®ang ®îc ch ó ý n ©ng c Êp. §-êng s ¾t xuyªn ViÖ t ch ¹y song song víi qu èc lé 1 A vµ ®i qua ph Çn lín c ¸c ®iÓmdu lÞch ch ñ yÕ utrong vïng, t¹o ®iÒu kiÖn thu Ën lîi cho viÖc ph ¸t tri Ón du lÞchk Ó c ¶ ®êng s ¾t vµ ®êng « t«. H Ö th èng cung c Êp ®iÖn vµ níc cho to µn vïng g Æp rÊ t nhiÒu kh ã kh ¨n. S ¶nlîng tÝnh theo ®Çu ngêi th Êp. to µn vïng kh «ng c ã m ét nh µ m ¸y ®iÖn c ì tru ngb ×nh. Ngay nh tru ng t©m c «ng nghiÖp §µ N ½ng s ¶n lîng ®iÖn h µng n ¨m ch Ø®¹ t 1 00 tri Öu kwh. B ×nh qu ©n ®Çu ngêi ch Ø ®¹ t 58 kwh thua m øc b ×nh qu ©nc ¶ níc. H iÖn nay, m ¹ng líi ®iÖn qu èc gia víi ®êng d ©y 500 kv ®· ®Õ n,trong t-¬ng lai nh µ m ¸y ®iÖn Yaly x ©y d ùng xong, ngu ån ®iÖn trong vïng n µy kh «ngc ßn lµ vÊn ®Ò gay g ¾t. M ¹ng líi th «ng tin li ªn l¹c ®iÖn tho ¹i, ®iÖn b ¸o trong tØnh, trong n íc vµ li ªnl¹c qu èc t giao d Þch ®îc, nhng cha ph ¶i thu Ën ti Ön vµ th «ng su èt ë m äi n ¬i. S o Õvíi yªu c Çu hiÖn nay th × c ßn ë m øc th Êp. Trong t¬ng lai vÊn ®Ò c Êp vµ tho ¸tníc ë c ¸c ®o th Þ vµ c ¸c ®iÓm du lÞch quan träng c ßn ph ¶i ®Çu t nhiÒu ®Ókh ¾c ph ôc t×nh tr¹ng c Êp vµ tho ¸t níc hiÖn nay, k Ó c ¶ vÒ s è lîng vµ ch Êt l-îng. c) C¬ së vËt chÊt- kü thuËt So víi hai vïng du lÞch kÓ trªn, vïng du lÞch B¾c Trung Bé cã hÖ thèng c¬së vËt chÊt Ð kü thuËt thÊp h¬n c¶. C¸c kh¸ch s¹n ®ang sö dông phÇn lín ®îcc¶i t¹o l¹i tõ c¸c cao èc dïng cho chøc n¨ng nh kh¸ch s¹n H¬ng GiangI, kh¸ch s¹nPh¬ng §«ng, kh¸ch s¹n Th¸i B×nh D¬ng tríc ®©y lµ c s¸ cña lÝnh Mü. Kh¸ch s¹nTrêng S¬n §«ng ®îc c¶i t¹o tõ mét trêng häc cña Lµo. Cã mét sè buång giêngcña c¸c nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cã thÓ c¶i t¹o vµ phôc vô ®îc cho kh¸ch du lÞchtrong níc, c¸c nhµ hµng ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c ®« thÞ. Khu vùc vui ch¬i g¶i trÝcha ®îc chó ý ®óng møc. 2.3 Vïng Du LÞch Nam Trung Bé a) TiÒm n¨ng du lÞch Vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé cã nhiÒu tiÒm n¨ng rÊt phong phó.VÒ ph¬ng diÖn tù nhiªn, l·nh thæ cña vïng tr¶i trªn phÇn cuèi ®ång b»ng venbiÓn trung bé, trªn c¸c cao nguyÔnÕp tÇng, mét phÇn gê nói Trêng S¬n Nam,toµn bé §«ng Nam Bé vµ ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Cöu Long.§iÒu ®ã t¹o nªnsù ®a d¹ng vÒ ®Þa h×nh cã søc thu hót kh¸ch du lÞch. §¸ng chó ý lµ khu vùcduyªn h¶i víi c¸c kiÓu ®Þa h×nh bê, b·i biÓn, trong ®ã cã nhiÒu b·i biÓn næitiÕng. B·i biÓn Nha Trang lµ mét b·i biÓn tuyÖt ®Ñp «m lÊy vßng ngoµi cñathµnh phè. Ngoµi ra, cßn cã thÓ kÓ thªm nhiÒu b·i biÓn ®Ñp kh¸c nh Quy Nh¬n,Long H¶i, Phíc H¶i, Vòng Tµu... Bªn c¹nh c¸c b·i t¾m, c¸c ®¶o còng cã thÓ lµ n¬i tham quan du lÞch, nhiÒu®¶o cã nhiÒu ®Æc s¶n næi tiÕng vÝ dô tõ mòi N¹y ®Õn vïng vÞnh Cam Ranh cãh¬n 20 ®¶o, trong ®ã 7 ®¶o cã nhiÒu tæ chim yÕn n»m cheo leo trªn v¸ch ®¸hoÆc trong nh÷ng hµnh lang dµi trªn nói. C¸c tØnh T©y Nguyªn n»m chñ yÕu trªn c¸c Cao nguyªn xÕp tÇng còng ccã gi¸trÞ vÒ du lÞch. §µ L¹t trong t¬ng lai cã thÓ trë thµnh thµnh phè du lÞch ®îca chuéng nhÊt ë miÒn nói níc ta. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh ×n chung, kh Ý h Ëu c ña vïng kh Ý h Ëu Nam T rung B é vµ N am B é Ý t nhiÒuthu Ën lîi cho du lÞch. §Æc biÖt trªn c ¸c cao nguyªn, kh Ý h Ëu m ¸t m Î quanh n ¨m .NhiÖt ®é biÕ n®æi nhanh ch ãng trong ng µy nhng nhiÖt ®é c ùc ®¹i n ¨m cha bao o ogiê vî t qua 30 C vµ nhiÖt ®é cùc tiÓu kh«ng xuèng díi 4 9. Trong vïng cßn cã vïng níc kho¸ng ë T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng Nam Bé víi uthÕ lµ c¸c bicacbonat natri, bicacbonat natri-canxi hoÆc clorua bicacbanat. Tµi nguyªn thùc ®éng vËt cña vïng kh¸ phong phó. ë ®©y cã mét sè khu vùcmang mµu s¾c cña hÖ sinh th¸i nhiÖt ®íi Èm víi sù cã mÆt cña th¶m thùc vËt,hÖ ®éng vËt hoÆc phong phó, hoÆc ®iÓn h×nh cña tµi nguyªn siinh vËtnhiÖt ®íi. §ã lµ khu dù tr÷ thiªn nhiªn suèi Trai thuéc huyÖn T©y S¬n(tØnhB×nh §Þnh), khu dù tr÷ thiªn nhiªn Kon Cha R¨ng thuéc huyÖn Kbang (tØnh GiaLai), tr¹m thuÇn dìng ®éng vËt Ea Keo thuéc thÞ x· Bu«n Ma Thuét, khu rõngcÊm Nam C¸t Tiªn, hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn ®Êt mòi Cµ Mau... Nh mét lo¹i tµi nguyªn du lÞch, c¸c di tÝch v¨n ho¸- lÞch sö ë vïng du lÞchNam Trung Bé vµ Nam Bé t¬ng ®èi phong phó tuy ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu.Nh×n chung, ®a sè c¸c tØnh trong vïng ®Òu cã c¸c di tÝch ®· ®îc nhµ níc xÕph¹ng. §ã lµ cha kÓ mét khèi lîng lín c¸c di tÝch v¨n ho¸- lÞch sö do ®Þa ph¬ngtù xÕp h¹ng vµ c«ng nhËn. Trong vïng cã mét sè c¬ së kinh tÕ lµ n¬i tham quan cho kh¸ch du lÞch. Cïng víic¸c ®èi tîng kh¸c, c¸c c¬ së nµy cã thÓ ®îc khai th¸c trong lé tr×nh ccña méttuyÕn du lÞch. VÝ dô, theo tuyÕn Nha Trang- Phan Rang - §µ L¹t, du kh¸ch cãthÓ dõng ch©n tham quan c¬ së chÕ biÕn h¶i s¶n Nha Trang ( §¹i L·nh), tr¹mthuû ®iÖn Kr«ngpha- §anhim, khu vùc s¶n xuÊt muèi Cµ N¸, thµnh phè c¶ng c¸Ph©n ThiÕt. Theo c¸c tuyÕn du lÞch kh¸c, cÇn ph¶i kÓ ®Õn d¶i c«ng nghiÖp TamHiÖp- Biªn Hoµ, Xëng ®ãng tµu Ba Son, nhµ m¸y dÖt thµnh c«ng, xÝ nghiÖp®iÖn tö Tp Hå ChÝ Minh, nhµ m¸y in TrÇn Phó, liªn doanh ®Çu khÝ, xëng s¬nmµi Sµi Gßn, thuû ®iÖn TrÞ An, Liªn hiÖp chÌ- cµ phª B¶o Léc... b) C¬ së h¹ tÇng du lÞch Muèn ph¸t triÓn du lÞch, tríc hÕt cÇn ph¶i cã m¹ng líi giao th«ng. Trong vïngdu lÞch nµy hÖ thèng giao th«ng cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c lo¹i ® ênggiao th«ng víi nhau. HÖ thèng ®êng bé trong vïng cã tÇm quan träng hµng ®Çu. ë ®©y c¸c tuyÕn®êng chÝnh ch¹y theo híng b¾c nam nh: quèc lé 1A ch¹y theo r×a phÝa ®«ngcña vïng ®Õn gß DÇu H¹ (T©y Ninh, biªn giíi ViÖt Nam- Campuchi); quèc lé 14dµi 600km ch¹y dµi tõ HuÕ ®Õn Pl©ycu, Bu«n Ma Thuét, T©y Ninh, Biªn Hoµ.§©y lµ con ®êng xuyªn T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ kinh tÕ... Trong hÖ thèng ®êng s¾t, quan träng nhÊt lµ hÖ thèng ®êng s¾t ThèngNhÊt ch¹y song song víi quèc lé1. Ngoµi ra cßn cã c¸c tuyÕn ®êng s¾t kh¸c songkh«ng cã ý nghÜa ®¸ng kÓ( th¸p Chµm - §µ L¹t, 84km; Sµi Gßn Ð Léc Ninh, !00km). M¹ng líi ®êng s«ng trong vïng t¬ng ®èi ph¸t triÓn. ë Nam Bé, nã bao gåmphÇn cuèi cña h¹ lu s«ng Cöu Long ch¶y trªn l·nh thæ níc ta (250km), h¹ lus«ng §ång Nai, c¸c phô lu vµ hÖ thèng kªnh r¹ch ch»ng chÞt t¹o nªn m¹ng líigiao th«ng rÊt thuËn lîi. HÖ thèng s«ng tù nhiªn, kªnh r¹ch ë ®©y kh«ng chØnèi liÒn c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn tong vïng, mµ cßn lµ mét bé phËnquan träng cña 2 níc anh em trong m¹ng líi giao th«ng phÇn nam b¸n ®¶o §«ngD¬ng Trong hÖ thèng ®êng biÓn, c¶ng Sµi Gßn cã gi¸ trÞ rÊt quan träng. Ngoµic¸c tuyÕn ®êng biÓn trong níc, tõ ®©y cßn cã c¸c tuyÕn ®êng ®i Hång K«ng(930 h¶i lý), Singapo (1117 h¶i lý), B¨ng c«c (1180 h¶i lý)... §¸ng lu ý nhÊt lµc¶ng Sµi Gßn n»m ngay trong Tp Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¶ng(h¶ic¶ng, giang c¶ng) kh¸c n÷a nh NHa Trang, R¹ch Gi¸, Hµ Tiªn. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H Ö th èng ®êng h µng kh «ng kh ¸ ph ¸t tri Ón víi c ¸c tu yÕ n ® êng bay trong nícvµ qu èc t tíi trung t©m quan träng lµ Tp H å Ch Ý Minh. Trong níc, vïng du ÕlÞchn µy c ã th Ó li ªn h Ö víi c ¸c vïng kh ¸c th «ng qua c ¸c tu yÕ n ®êng bay: TpHCM- H µ N éi, TPHCM- Q uy Nh ¬n_ §µ N ½ng, Tp HCM- Bu «n Ma Thu ét- §µN ½ng, Tp HCM Ð HuÕ ,... T õ tp HCM c ã c ¸c tu yÕ nbay qu èc t ®Õ nB ¨ng C èc, Pari, ÕPhn «m p ªnh, Matxitc ¬va... c) C¬ së vËt chÊt- kü thuËt phôc vô du lÞch T¹i Tp HCM, mËt ®é c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng... rÊt dµy ®Æc. Ngoµi sè lîng,chÊt lîng nh÷ng c¬ së phôc vô cho viÖc ¨n, ë, gi¶i trÝ cña kh¸ch kh¸ tèt. VòngTµu còng lµ n¬i nghØ ng¬i, du lÞch nhén nhÞp víi c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt t -¬ng ®èi phong phó vÒ sè lîng, kh¸ vÒ chÊt lîng. Ngoµi ra, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt phôc vô du lÞch cßn tËp trungë c¸c thµnh phè , thÞ x· duyªn h¶i, tuy qui m« vµ chÊt lîng kÐm h¬n ë tp HCM.§ã lµ c¸c thµnh phè Nha Trang, Quy Nh¬n, c¸c thÞ x· Phan Rang, Phan ThiÕt...ë c¸c n¬i kh¸c, hÖ thèng phôc vô nµy cßn kÐm h¬n, trõ mét vµi thµnh phè , thÞx· lín nh CÇn Th¬, §µ L¹t. ë T©y Nguyªn, n¬i tiÒm n¨ng du lÞch t¬ng ®èi phong phó nhng nãi chung c¬së vËt chÊt- phôc vô du lÞch nghÌo nµn. Tãm l¹i, vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé cã nh÷ng s¾c th¸i riªng kh¸cvíi vïng du lÞc kh¸c cña ®Êt níc. Bªn c¹nh nh÷ng thÕ m¹nh to lín, trong vïngcòng béc lé nh÷ng ®iÓm yÕu c¶ vÒ ph¬ng diÖn tù nhiªn ( nhiÒu n¬i thiÕu níctrong mïa kh«) lÉn c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt- kü thuËt phôc vô dulÞch ( sù ph©n bè kh«ng ®Òu vÒ hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng kh¸ch s¹n,nhµ hµng). ChÝnh ®iÓm nµy ®· gãp phÇn t¹o nªn sù ph©n ho¸ l·nh thæ trongho¹t ®éng du lÞch cña vïng. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ n íc ®èi víi ho¹ t ®éng dulÞ ch. Víi sù ®ãng gãp to lín cña ngµnh du lÞch cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc nh ®· nãi ë phÇn trªn cïng víi tiÒm n¨ng to lín cña du lÞch níc ta, chóng takh¼ng ®Þnh r»ng du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp cã tÝnh liªn ngµnh, liªnvïng vµ x· héi ho¸ cao. V× vËy, ph¸t triÓn du lÞch lµ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖmcña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi vµ sùqu¶n lý cña nhµ níc mang tÝnh quyÕt ®Þnh.• C¬ së vËt chÊt – kü thuËt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt- du lÞch ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o ra vµ thùc hiÖn s¶n phÈm du lÞch còng nh quyÕt ®Þnh møc ®é khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng du lÞch nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. ChÝnh v× cã vai trß quan träng nh vËy nªn sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch bao giê còng g¾n liÒn víi viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt. Du lÞch lµ ngµnh s¶n xuÊt nhiÒu vµ ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i dÞch vô, hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Do vËy, c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau. ViÖc tiªu dïng dÞch vô, hµng ho¸ du lÞch ®ßi hái ph¶i cã mét hÖ thèng c¸c c¬ së, c«ng tr×nh ®Æc biÖt. Tµi nguyªn du lÞch chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch. ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®ã ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh. C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm trªn, cã thÓ hiÓu c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt du lÞch bao gåm toµn bé c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt tham gia vµo viÖc t¹o ra vµ thùc hiÖn dÞch vô hµng ho¸ du lÞch nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. C¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt du lÞch bao gåm c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt cña ngµnh du lÞch vµ c¬ së vËt chÊt Ð kü thuËt cña mét sè ngµnh kinh tÕ quèc 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d©n tham gia phôc vô du lÞch nh th¬ng nghiÖp, dÞch vô,... ¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch vµ tµi nguyªn du lÞch (tµi nguyªn tù nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n) cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tµi nguyªn du lÞch ¶nh hëng tíi c«ng suÊt, thÓ lo¹i, thø h¹ng cña hÇu hÕt c¸c thµnh phÇn c¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch. Kh¶ n¨ng tiÕpnhËn cña tµi nguyªn du lÞch lµ c¬ së x¸c ®Þnh c«ng suÊt c¸c c«ng tr×nh dÞch vô du lÞch. Søc hÊp dÉn cña chóng ¶nh hëng tíi thø h¹ng cña c¸c c¬ së nµy. Nhµ níc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a tµi nguyªn du lÞch vµ c¬ së vËt chÊt – kü thuËt gióp cho sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c¬ së phôc vô du lÞch, kÐodµi thêi gian sö dông chóng trong n¨m. VÞ trÝ cña tµi nguyªn du lÞch lµ c¨n cø ®Ó bè trÝ hîp lý c¬ së vËt chÊt – kü thuËt trªn c¸c vïng l·nh thæ cña ®Êt níc vµ lµ tiÒn ®Ò c¨n b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c trung t©m du lÞch. Sù phô thuéc cña c¸c c¬ së vËt chÊt – kü thuËt vµo tµi nguyªn du lÞch kh«ng chØ diÔn ra theo mét chiÒu, mµ vÒ phÝa m×nh c¸c c«ng tr×nh, c¬ së phôc vô du lÞch còng cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh tíi møc ®ä sö dông tµi nguyªn du lÞch vµ viÖc gÜ g×n b¶o vÖ chóng. C¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch bao gåm nhiÒu thµnh phÇn, chóng mang nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau vµ cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh ®iis víi viÖc t¹o ra, thùc hiÖn s¶n phÈmdu lÞch. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc tham quan du lÞch trªn qui m« lín cÇn ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kü thuËt t ¬ng øng nh c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, camping, cöa hiÖu, tr¹m cung øng x¨ng dÇu, tr¹m y tÕ, n¬i vui ch¬i thÓ thao,... Kh©u trung t©m cña c¬ së vËt chÊt – kü thuËt lµ ph¬ng tiÖn cho viÖc ¨n ngñ cña kh¸ch, tøc lµ nguån vèn cè ®Þnh cña du lÞch. ViÖc ®¸nh gi¸ c¬ së vËt chÊt – kü thuËt du lÞch ®îc c¨n cø vµo ba lo¹i tiªu chuÈn chñ yÕu: + §¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho nghØ ng¬i du lÞch. + §¹t hiÖu qu¶ kinh tÕtèi u trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c c¬ së vËt chÊt – kü thuËt. + ThuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i cña kh¸ch tõ c¸c n¬i ®Õn. §Ó ®i s©u t×m hiÓu nh»msö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch, cÇn chó ý c¸c thµnh phÇn chñ yÕusau: • C¬ së phôc vô ¨n uèng, l u tró.- C¬ së phôc vô l u tró, ¨n uèng cña ngµnh du lÞch bao gåm c¸c c«ng tr×nh®Æc biÖt nh»m ®¶m b¶o n¬i ¨n, ngñ vµ gi¶i trÝ cho kh¸ch du lÞch. §©y lµthµnh phÇn ®Æc tr ng nhÊt trong toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch.Chóng ®¸p øng nhu cÇu c¨n b¶n nhÊt cña con ngêi (¨n vµ ngñ) khi hä sèngngoµi n¬i thêng tró cu¶ hä. C¸c c¬ së nµy cã thÓ chÞu sù qu¶n lý cña tæchøc, xÝ nghiÖp du lÞch, hoÆc cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp. Chóng ®îc ph©nh¹ng tuú theo tiªu chuÈn vµ møc ®é ®ång bé cña dÞch vô trong ®ã. - C¸c c¬ së l u tró lµ c¸c c¬ së th¬ng m¹i kinh doanh buång giêng hay c¸c c¨n hé nh»m phôc vô kh¸ch v·ng lai hay kh¸ch ®ÕnnghØ ng¬i. Hä cã thÓ cho thuª ngµy, tuÇn hay th¸ng chø kh«ng h¼n l©u dµi nh nhµ cña hä. C¸c c¬ së l u tró cã thÓ bao gåm c¸c c¬ së ¨n uèng, kinh doanh quanh n¨m hay chØ mét sè th¸ng trong n¨m. C¸c c¬ së l u tró ®îc ph©n chia thµnh nhiÕu lo¹i.+ C¸c c¬ së l u tró du lÞch x· héi, chñ yÕu®ãn nhËn khchs du lÞch trong níc v×møc ®é tiÖn nghi vµ chÊt l îng phôc vô ë møc trung b×nh, kh«ng cho phÐptiÕp®ãn kh¸ch du lÞch quèc tÕ, nhÊt lµ tõ c¸c níc du lÞch ph¸t triÓn ®Õn.C¸c c¬ sënµy thêng n»më c¸c ®« thÞ vµ ®iÓm du lÞch.+ Nhµ kh¸ch lµ c¸c c¬ së kinh doanh nhá cã thÓ phôc vô c¶ vÊn ®Ò ¨n uèng chokh¸ch. Cã kho¶ng tõ 1®Õn6 phßng, cã kiÕntróc vµ thiÕt kÕnéi thÊt theo truyÒnthèng ®Þa ph¬ng. C¸c nhµ kh¸ch nµy thêng n»m ë n«ng th«n hoÆc ngo¹i vithµnh phè. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Kh¸ch s¹n trung chuyÓn du lÞch lµ c¸c c¬ së kinh doanh nhá, ®¸p øng c¸c tiªuchuÈn ph©n lo¹i kh¸ch s¹n, lµ mét m¾t xÝch trong c¸c s¶n phÈm du lÞch trängãi chµo b¸n cho kh¸ch du lÞch trong níc vµ quèc tÕ.Thêng n»m t¹i c¸c vïng n«ngth«n vµ ®îc x©y dùng theo s¾c th¸i kiÕntróc ®Þa ph¬ng. Th«ng thêng cã tõ 6®Õn16 phßng.+ Kh¸ch s¹n th«ng thêng lµ c¸c c¬ së kinh doanh qui m« trung b×nh. §èi t îngphôc vô lµ kh¸ch du lÞch, th¬ng nh©n hay kh¸ch c«ng vô. Cã kho¶ng tõ 6 ®Õn60 phßng. VÞ trÝ thêng n»m ë c¸c ®« thÞ hoÆc t¹i c¸c danh lam th¾ng c¶nhnæi tiÕng.+ Kh¸ch du lÞch lín vµ c¸c c¬ së kinh doanh qui m« lín. §èi t îng phôc vô lµ kh¸chdu lÞch nhiÒu tiÒn hay th¬ng nh©n. Cã trªn 60 phßng thêng n»m ë c¸c trungt©m ®« thÞ hoÆc t¹i c¸c khu du lÞch næi tiÕng. C¸c kh¸ch s¹n du lÞch lín gåmnhiÒu lo¹i, nh kh¸ch s¹n phôc vô c¸c th¬ng gia hay kh¸ch du lÞch qu¸ c¶nh, c¸ckh¸ch s¹n nghØ ng¬i (3 dÕn5 sao) nh»m ®ãn c¸c kh¸ch du lÞch ®ÕnnghØ trongthêi gian ng¾n, c¸c lµng du lÞch (tõ 3 ®Õn5 sao) nh»m phôc vô kh¸ch du lÞch®Õn nghØ trong tõng thêi gian ng¾n. Ngoµi c¸c c¬ së ¨n uèng, l u tró trªn,trong thµnh phÇn cña chóng cßn bao gåm c¶ hÖ thèng nhµ kho, nhµ b¶o qu¶n,nhµ bÕp.Trang thiÕt bÞ vµ trang trÝ néi thÊt ph¶i ®îc bè trÝ hîp lý, t¹o ®îcbÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, dÔ chÞu cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra, c¸c c¬ së nµycßn lµ n¬i vui ch¬i gi¶i trÝ cho hä, v× vËy chóng cßn cã thÓ cã hÖ thèngc«ng tr×nh trang thiÕt bÞ phôc vô ch¬i gi¶i trÝ nh dµn nh¹c, sµn khiªu vò,phßng xemvideo, trß ch¬i ®iÖn tö ...• Mµng l íi cöa hµng th¬ng nghiÖp: - Lµ mét thµnh phÇn trong c¬ cÊu c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch. Môc ®Ých cña chóng lµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña kh¸ch du lÞch (trong níc còng nh quèc tÕ) b»ng viÖc b¸n c¸c mÆt hµng ®Æc tr ng cho du lÞch, hµng thùc phÈmvµ c¸c hµng ho¸ kh¸c. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt nµy bao gåm 2 phÇn: mét phÇn thuéc c¸c trung t©m dÞch vô du lÞch lµ chñ yÕu. PhÇn kh¸c thuéc m¹ng l íi th¬ng nghiÖp ®Þa ph¬ng víi nhiÖm vô phôc vô nh©n d©n ®Þa ph¬ng, ®ång thêi còng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi viÖc phôc vô kh¸ch du lÞch, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng du lÞch ë n¬i ®ã. - Do kh¸ch du lÞch ®«ng, l¹i tõ nhiÒu n¬i ®Õnnªn nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña hä rÊt phong phó, ®a d¹ng, tuú theo ®Æc ®iÓm tiªu dïng nh tÝnh truyÒn thèng, tÝnh d©n téc ... Tõ ®ã c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu trªn còng phong phó, ®a d¹ng, tõ cöa hµng b¸n thùc phÈm, rau qu¶, cöa hµng b¸n ®å l u niÖm ®Õnc¸c cöa hµng b¸n ®å chuyªn dïng cho du lÞch, b¸n hµng tiªu dïng (b»ng ngo¹i tÖ hay néi tÖ ...) - C¸c cöa hµng cã thÓ ®îc bè trÝ trong kh¸ch s¹n, t¹i khu du lÞch, ®Çu mèi giao th«ng.• C¬ së thÓ thao: - Lµ mét bé phËn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch. Chóng cã t¸c dông t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kú nghØ cña kh¸ch du lÞch, lµm cho nã trë nªn tÝch cùc h¬n. C¸c c¬ së thÓ thao gåm cã c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, c¸c phßng thÓ thao hay trung t©m thÓ thao víi nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng cho mçi lo¹i (bÓ b¬i, xe ®¹p níc, cÇu tr ît níc, cho thuª « t«...). - Ngµy nay, c«ng tr×nh thÓ thao lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi khái c¬ cÊu vËt chÊt kü thuËt cña c¸c trung t©m du lÞch. Chóng lµm t¨ng 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu qu¶ sö dông cña kh¸ch s¹n, camping... vµ lµm phong phó thªm c¸c laäi h×nh ho¹t ®éng du lÞch.• C¬ së y tÕ: - Nh»mmôc®Ých phôc vô du lÞch ch÷a bÖnh vµ cung cÊp dÞch vô bæ sung t¹i c¸c ®iÓm du lÞch. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ë ®©y bao gåm c¸c trung t©m ch÷a bÖnh (b»ng níc kho¸ng, ¸nh n¾ng mÆt trêi, bïn, c¸c mãn ¨n riªng ...), c¸c phßng y tÕ víi c¸c trang thiÕt bÞ trong ®ã (phßng t¾m h¬i, massage...). - C¸c c¬ së y tÕlu«n g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh thÓ thao vµ cã thÓ ®îc bè trÝ ngay trong kh¸ch s¹n.• C¸c c«ng tr×nh phôc vô ho¹t ®éng th«ng tin v¨n ho¸: phôc vô du lÞch nh»m môc ®Ých n©ng cao, më réng kiÕnthøc v¨n ho¸ x· héi cho kh¸ch du lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn giao tiÕpx· héi, tuyªn truyÒn vÒ truyÒn thèng, thµnh tùu v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. - C¸c c«ng tr×nh nµy bao gåm trung t©m v¨n , th«ng tin, phßng chiÕuphim, nhµ h¸t, c©u l¹c bé, phång triÓn l·m ... Chóng cã thÓ ®îc bè trÝ trong kh¸ch s¹n hoÆc ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp t¹i c¸c trung t©m du lÞch. - Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin cã thÓ ®îc tæ chøc th«ng qua c¸c buæi d¹ héi h÷u nghÞ, héi ho¸ trang, ®ªm ca nh¹c, tuÇn lÔ biÓn, buæi gÆp gì trao ®æi gi÷a kh¸ch gi÷a nh÷ng kh¸ch du lÞch cã cïng mét nghÒ, buæi chiÕuphim, xemkÞch, tham quan viÖn b¶o tµng ... - Tuy c¸c c«ng tr×nh nµy cã ý nghÜa thø yÕu®èi víi qu¸ tr×nh phôc vô du lÞch, nhng chóng gióp cho kh¸ch du lÞch sö dông thêi gian rçi mét c¸ch hîp lý, lµm cho hä c¶m thÊy tho¶i m¸i trong kú nghØ cña m×nht¹i khu du lÞch.• C¬ së dÞch vô vµ c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c: - C¸c c«ng tr×nh nµy lµ ®iÒu kiÖn bæ sung, gióp cho kh¸ch du lÞch sö dông triÖt ®Ó h¬n tµi nguyªn du lÞch, t¹o ra nh÷ng tiÖn nghi cho hä ®i l¹i vµ l u tró t¹i ®iÓm du lÞch. - Bé phËn nµy bao gå tr¹m x¨ng dÇu, thiÕt bÞ cÊp cøu (ë biÓn hoÆc nói), xëng söa ch÷a dông cô thÓ thao, phßng röa, tr¸ng phim ¶nh, hiÖu c¾t tãc, hiÖu söa ®ång hå, bu ®iÖn.... - C¸c c«ng tr×nh nµy ®îc x©y dùng thêng lµ ®Ó phôc vô nh©n d©n ®Þa ph¬ng lµ chñ yÕu, cßn ®èi víi du lÞch chóng cã vai trß thø yÕu. Nhng t¹i c¸c ®iÓm du lÞch chóng gãp phÇn lµm t¨ng tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng dÞch vô du lÞch. C¸c bé phËn trong c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¹o ra vµ thùc hiÖn toµn bé s¶n phÈm du lÞch. Chóng tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp song ®ång thêi l¹i cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau, gãp phÇn n¨ng cao tÝnh ®ång bé cña s¶n phÈm du lÞch, tÝnh hÊp dÉn cña ®iÓm du lÞch.Trong nh÷ng n¨m qua nhê chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, Sù cè g¾ngcña nh÷ng ngêi lµm du lÞch vµ sù phèi kÕt hîp cã hiÖu qu¶ cña c¸c ngµnh néivô, h¶i quan, hµng kh«ng, v¨n ho¸ ... du lÞch ViÖt Nam cã sù tiÕnbé rÊt nhanhc¶ vÒ sè l îng vµ chÊt l îng. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· t¹ora nh÷ng c¬ së cùc kú quan träng ®Ó hoµ nhËp du lÞch níc ta víi du lÞch vïngvµ du lÞch thÕgiíi. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch¬ng II T¸c ®éng cña nhµ níc trong ho¹t ®éng du lÞch trong thêi gian quaI T¸c ®éng cña nhµ níc th«ng qua hÖ thèng v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒqu¶n lý du lÞch.1- Ngh Þ quyÕt 45- CP cña Ch Ý nh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞ ch.T¹i phiªn häp ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1993 ChÝnh phñ ®· quyÕt nghÞ vÒ nh÷ng chñtr¬ng biÖn ph¸p ®æi míi qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trong thêi giantíi, theo ph¬ng híng, nhiÖm vô vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi do §¹i héi§¶ng toµn quèc lÇn thø VII ®Ò ra.A- Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc.Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ mang tÝnh chÊt tæng hîp, cã t¸c dông gãp phÇntÝch cùc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cña; thóc ®Èy sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cñanhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, më réng giao l u v¨n ho¸ vµ x·héi gi÷a c¸c vïng trong níc vµ gi÷a níc ta víi níc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c-êng t×nh h÷u nghÞ, hoµ b×nh vµ sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc.Níc ta cã tiÒm n¨ng lín vÒ nhiÒu mÆt ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, cã ®iÒu kiÖnthiªn nhiªn phong phó, cã nhiÒ danh lam, th¾ng c¶nh næi tiÕng, cã truyÒnthèng v¨n ho¸ l©u ®êi víi nhiÒu lÔ héi, phong tôc, taq¹p qu¸n tèt ®Ñp vµ ®éc®¸o, nhiÒu di tÝch lÞch sö, tt«n gi¸o, kiÕn tróc nghÖ thuËt ®¹c s¾c, giµu b¶ns¾c nh©n v¨n, nguån lao ®éng dåi dµo, th«ng minh, cÇn cï vµ giµu lßng nh©n¸i.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh du lÞch ®· cã nh÷ng ®æi míi tõng bíc ph¸ttriÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, t¹o ®iÒu kiÖn bíc ®Çu thu hót kh¸ch níc ngoµivµ kiÒu bµo vÒ th¨m Tæ quèc; giíi thiÖu ®Êt níc, con ngêi, vµ tinh hoa cñad©n téc ViÖt Nam víi b¹n bÌ quèc tÕ; ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu tham quan,nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña nh©n d©n trong níc, bíc ®Çu ®· thu ®îc kÕt qu¶ nhÊt®Þnh vÒ kinh tÕ.Song do nhËn thøc cha ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ, tÝnh chÊt vµ t¸c dông nhie4ÌumÆt vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ho¹t ®éng du lÞch, nªn c«ng t¸c qu¶n lýnhµ níc cßn bÞ bu«ng láng. §iÒu ®¸ng lu ý lµ chóng ta cha cã chiÕn lîc vµ quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ tõng vïng, tõng ®i¹n ph¬ng;cha cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong sù nghiÖp ph¸t triÓndu lÞch; cha cã quy ®iÞnh cô thÓ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng ngµnh; c¬së h¹ tÇng phôc vô du lÞch cßn yÕu kÐm, c¬ së vËt chÊt, trµng thiÕt bÞ trongngµnh du lÞch cßn thiÕu thèn, l¹c hËu; nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh, di tÝchlÞch sö cã gi¸ trÞ cha ®îc tu bæ, t«n t¹o, khai th¸c; néi dung ho¹t ®éng dulÞch cßn nghÌo nµn, chÊt lîng phôc vô kÐm, tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸nbé, nh©n viªn du lÞch cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu, nhiÖm vô. V× vËy hiÖu qu¶ 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh t x · h éi c ña ho ¹t ®éng du lÞch nh ÷ng n ¨m qua c ßn th Êp, cha t¬ng øng víi Õti Òm n ¨ng du lÞch vµ yªu c Çu c ña s ù nghiÖp x ©y d ùng ®Êt níc trong t×nhh ×nh m íi. T õng lóc, tõng n ¬i ®· c ã nh ÷ng t¸c ®éng x Êu vÒ trË t tù vµ an ninhx · h éi.B- Ph¬ng híng, môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch.Trong sù nghiÖp ®æi míi qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch theo ®Þnh híngmôc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi do §¶ng vµ Nhµ n íc ®Ò ra, cÇn nhÊt qu¸nnh÷ng quan ®iÓm sau: - Lµ mét ngµnh kinh tÕ mang tÝnh chÊt tæng hîp, viÖc ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm môc tiªu chÝnh. §ång thpêi, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, gi÷u g×n vµ p¸ht huy truyÒn thèng v¨n ho¸, b¶n s¾c d©n téc vµ nh©n phÈm cña con ngêi ViÖt Nam. - TÝnh ®a ngµnh cña ho¹t ®éng du lÞch ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp díi sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña Nhµ níc. - Thùc hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh du lÞch nhng Nhµ níc lµm lµ chÝnh nh»m khai th¸c triÖt ®Ó mäi kh¶ n¨ng vÒ tiÒn vèn, kü thuËt, tri thøc vµ lao ®éng ë trong vµ ngoµi n íc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. - §Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ, coi ®ã lµ mét h íng chiÕn lîc, ®ång thêi chó träng ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n vÒ tham quan, du lÞch trong níc vµ ngoµi níc, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, phôc håi søc khoÎ, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ta.+ Ph¬ng híng ph¸t triÓn du lÞch.Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm du lÞch, t¹o sùhÊp dÉn, thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Ó lµm cho ngµnh du lÞch ViÖt Namph¸t triÓn nhanh, sím ®uæi kÞp ngµnh du lÞch cña c¸c níc ph¸t triÓn ë trongvïng vµ trªn thÕ giíi, ®a du lÞch níc ta trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ quan träng,gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong níc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho x·héi, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n vÒ tham quan, du lÞch. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C- Nh÷ng chñ t r ¬ng vµ biÖ ph¸p t hùc hiÖ n n.• T¨ng cêng qu¶n lý Nhµ níc vÒ du lÞch trªn ph¹mvi c¶ níc vµ tõng vïng l·nh thæ. - Bæ sung vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, chÕ®é, chÝnh s¸ch vÒ du lÞch ®Ó b¶o ®¶m qu¶n lý nhµ níc chÆt chÏ, thèng nhÊt, ®ång bé trªn ph¹mvi c¶ níc. - Nhanh chãng kiÓn toµn Tæng côc du lÞch; xóc tiÕn thµnh lËp c¸c së du lÞch ë c¸c tØnh, thµnh phè lµ trung t©m du lÞch; quy ®Þng râ chøc n¨ng, nhiÖmvô vµ tiªu chuÈn c¸n bé cña ngµnh du lÞch. - S¾p xÕpl¹i hÖ thèng kinh doanh du lÞch theo híng chuyªn m«n ho¸ nghÒ nghiÖp du lÞch vµ kh¸ch s¹n ®Ó nang cao chÊt l îng c¸c dÞch vô du lÞch; - Thùc hiÖn ®Êu thÇu hoÆc cæ phÇn ho¸ mét sè kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ... nh»m khuyÕnkhÝch vµ huy ®éng vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc tham gia ho¹t ®éng du lÞch • TriÓn khai quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ quy ho¹ch ba vïng du lÞch träng ®iÓm. Tæng côc du lÞch cïng Uû ban kÕho¹ch nhµ níc, Bé x©y dùng vµ c¸c Bé,Ngµnh cã liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè tiÕnhµnh ngay viÖclËp quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ tõng vïng, tr íc tiªnlµ vïng thµnh phè Hå ChÝ Minh – Biªn hoµ - Vòng tµu, vïng Thõa thiªn HuÕ–Qu¶ng nam - §µ n½ng vµ vïng Hµ néi – H¶i phßng – Qu¶ng ninh; lËp kÕho¹ch®Çu t , c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y míi c¸c c¬ së h¹ tÇng vµ kh¸ch s¹n trong c¶ nícvµ tõng ®Þa ph¬ng, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn du lÞch tr íc m¾t vµ l©u dµi. • §æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ nghiªn cøu khoa häc ph¸t triÓn du lÞch. Tæng côc du lÞch chñ tr× Uû ban kÕho¹ch nhµ níc, Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Békhoa häc – c«ng nghÖ vµ m«i tr êng phèi hîp x©y dùng ®Ò ¸n vÒ ®µo t¹o, båidìng c¸n bé vµ nghiªn cøu khoa häc cho ngµnh du lÞch theo híng sau ®©y: - C¨n cø vµo yªu cÇu, nhiÖm vô vµ chøc danh tiªu chuÈn, c«ng chøc, viªn chøc ®Ó tiÕnhµnh so¸t xÐt, x¸c ®Þnh sè c¸n bé, nh©n viªn cÇn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nhµ níc, c¸n bé qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh vÒ nghiÖp vô, kü thuËt, ngaäi ng÷ b»ng nhiÒu h×nh thøc phï hîp nh»m sím øng dông ®îc kiÕnthøc khoa häc, kü thuËt, nghiÖp vô vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i vµo ngµnh du lÞch. - Nhanh chãng cñng cè, s¾p xÕpkiÖn toµn l¹i c¸c tr êng du lÞch, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn giái lý thuyÕt, thùc hµnh, nghiªn cøu hoµn chØnh néi dung ch¬ng tr×nh, tõng bíc x©y dùng m« h×nh ®µo t¹o “tr êng – kh¸ch s¹n” ®Ó g¾n qu¸ tr×nh ®µo t¹o víi thùc hµnh, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn du lÞch cña ®Êt níc tr íc m¾t vµ l©u dµi. - Tranh thñ sù gióp ®ì, tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ trong níc ®Ó x©y dùng c¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khao häc cÊp nhµ níc, cÊp ngµnh vµ chän chö c¸n bé, nh©n viªn, häc sinh ®i ®µo t¹o, båi dìng ë níc ngoµi.• Ph¸t triÓn nhanh c¬ së vËt chÊt, kü thuÊt vµ c¬ së h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖmvô ph¸t triÓn du lÞch. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch trong c¶ níc vµ tõng vïngdu lÞch, Tæng côc du lÞch phèi hîp cïng víi Uû ban kÕho¹ch nhµ níc, Uû ban nhµníc vÒ hîp t¸c ®Çu t , Bé tµi chÝnh, Ng©n hµng nhµ níc, vµ mét sè Bé, Ngµnhliªn quan lËp ®Ò ¸n huy ®éng nguån vèn cña mäi thµnh phÇn kinh tÕtrong nícvµ níc ngoµi tham gia ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt chongµnh du lÞch theo híng sau ®©y: - Tæng côc du lÞch cïng c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè sím lËp ®Ò ¸n tr×nh chÝnh phñ phª duyÖt kÕho¹ch ®Çu t x©y dùng mét sè c¬ së h¹ tÇng, kh¸ch s¹n lín ë nh÷ng vïng träng ®iÓm du lÞch. - Tæng côc du lÞch phèi hîp víi Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña ngµnh du lÞch (bao gåm c¶ c¸c c¬ së thuéc c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ vµ ®Þa ph¬ng) ®Ó cã ®iÒu kiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ trong h¹ch to¸n, tÝnh ®óng khÊu hao theo thùc tÕvµ cã kÕho¹ch söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh. - Tæng côc du lÞch phèi hîp víi Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng, c¸c Bé, Ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phåa so¸t c¸c nhµ kh¸ch, nhµ nghØ, c«ng së cña c¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c ®oµn thÓ cã thÓ sö dông ngay hoÆc cã thÓ söa ch÷a n©ng cÊp thµnh kh¸ch s¹n ®ãn kh¸ch du lÞch – chuyÓn c¸c c¬ së nµy sang kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ níc. - Bé giao th«ng vËn t¶i phèi hîp víi Tæng côc du lÞch x©y dùng ®Ò ¸n tõng bíc viÖc më réng, n©ng cÊp mét sè s©n bay, n©ng cÊp ®êng quèc lé 1A vµ mét sè trôc ®êng quan träng trªn cac tuyÕn du lÞch träng ®iÓm, c¶i t¹o n©ng cÊp tuyÕn®êng s¾t B¾c – Nam, më réng c¸c tuyÕn®- êng s¾t liªn vËn quèc tÕ, më réng, n©ng cÊp mét sè c¶ng biÓn, c¶ng s«ng vµ më mét sè tuyÕntµu biÓn chë kh¸ch du lÞch; tõng bíc h×nh thµnh nh÷ng cöa khÈu quèc tÕhiÖn ®¹i cña ®Êt níc ®Ó ®ãn kh¸ch du lÞch quèc tÕ. - Tæng côc Bu ®iÖn x©y dùng ®Ò ¸n hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trong níc vµ hÖ thèng viÔn th«ng quèc tÕ phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc, trong ®ã cã nhu cÇu ph¸t triÓn du lÞch. - Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, Bé x©y dùng vµ Bé tµi chÝnh cïng Tæng côc du lÞch vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè phèi hîp x©y dùng tr×nh chÝnh phñ ®Ò ¸n t«n t¹o, b¶o dìng c¸c di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh, t¹o ra c¸c ®iÓm hÊp dÉn kh¸ch du lÞch. - Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, Bé quèc phßng, Tæng côc thÓ dôc thÓ thao cïng Tæng côc x©y dùng ®Ò ¸n ®a c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt d©n téc, thÓ thao truyÒn thèng phôc vô c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trong du lÞch ®Ó lo¹i bá nh÷ng tiªu cùc t¸c ®éng vµo ®êi sèng kinh tÕx· héi. • C¶i tiÕnc¸c thñ tôc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh. Bé ngo¹i giao, Bé néi vô, Tæng côc h¶i quan phèi hîp cïng Tæng côc du lÞchsöa ®æi, bæ sung c¸c thñ tôc xuÊt, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh cña kh¸ch du lÞch chophï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ta vµ th«ng lÖ quèc tÕ, võa t¹o ®iÒu kiÖnthuËn lîi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch vµo níc ta, ®ång thêi ®¶m b¶o an ninhchÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i.Bé v¨n ho¸ - th«ng tin, Tæng côc h¶i quan cïng Tæng côc du lÞch tr×nh chÝnhphñ nh÷ng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh doanh trong néi ®Þa vµ xuÊt, nhËp v¨nhãa phÈm, ®å gi¶ cæ... t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch du lÞch mua, b¸n vµ mang ra,mang vµo nh÷ng phÈmvËt nµy mét c¸ch thuËn tiÖn, ®óng ph¸p luËt. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• §Èy m ¹nh c «ng t¸c nghiªn c øu th Þ tr êng, tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o du lÞch. - X óc tiÕ n viÖc k ý c ¸c hiÖp ®Þnh h îp t¸c du lÞch víi c ¸c n íc, nh Êt lµ c ¸c níc trong khu vùc ch ©u ¸ - Th ¸i b ×nh d¬ng, c ã kÕ ho ¹ch h îp t¸c ch Æt ch Ï víi c ¸c níc c ã chung biªn giíi víi níc ta ®Ó x ©y d ùng vµ ph ¸t tri Ón tu yÕ n du lÞch li ªn ho µn gi÷a níc ta víi nh ÷ng níc ®ã. - T æ ch øc viÖc m ë ®¹i d iÖn du lÞch c ña níc ta ë níc ngo µi, tr íc hÕ tch ó träng nh ÷ng níc hiÖn ®ang lµ ®Çu m èi giao lu au qu èc t ; ®ång th êi ch ñ Õ ®éng x ©y c Êt nh µ cho c ¸c h ·ng du lÞch níc ngo µi thu ª ®Ó m ë v¨n ph ßng ®¹i d iÖn ViÖ t Nam nh »m m ë réng tu yªn tru yÒn qu èc t , thu h ót kh ¸ch du Õ lÞch vµ vèn ®Çu t níc ngo µi, tranh th ñ vèn, c «ng ngh Ö vµ kinh nghiÖm qu ¶n lý tõ nhiÒu ngu ån vµ b »ng nhiÒu h ×nh th øc. - B é th ¬ng m ¹i, B é v¨n ho ¸ - th «ng tin ph èi h îp víi tæng c ôc du lÞch vµ c ¸c ngµnh c ã li ªn quan ®Èy m ¹nh viÖc tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o cho du lÞch ViÖt Nam trªn c ¸c ph¬ng ti Ön th «ng tin ®¹i ch óng vµ nhiÒu h ×nh th øc kh ¸c.23456 2)Quy ho¹ ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞ ch ViÖt Nam thêi kú 1995 – 2010. 2.1Bèi c¶nh ph¸t triÓn. N»m ë khu vøc §«ng nam ¸ - mét khu vùc ®ang diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng dulÞch s«i ®éng, ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ vµ giao lu quèc tÕthuËn lîi ®Ó sím hoµ nhËp víi trµo lu ph¸t triÓn du lÞch cña khu vùc vµ thÕgiíi. a)§Çu t ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam lµ phï hîp víi xu thÕ chung,phï hîp víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc. Trªn ph¹m vi thÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu®îc trong ®êi sèng x· héi vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é ngµy cµng nhanh. Trong vßng 30 n¨m (1960 Ð 1991) sè kh¸ch du lÞch trªn thÕ giíi t¨ngkho¶ng 64 lÇn, thu nhËp tõ du lÞch ®· t¨ng kho¶ng 38 lÇn. Víi nguån thunhËp gia t¨ng nh vËy, nhiÒu níc nh Singapore, Th¸i lan, Malaysia... ®· coi dulÞch nh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, híng chñ yÕu trong chiÕn lîc khai th¸c tiÒmn¨ng, t¹o viÖc lµm, më réng giao lu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi cña m×nh. HiÖn nay, nhÞp ®é t¨ng trëng vÒ sè kh¸ch quèc tÕ vµ thu nhËp tõ dulÞch cña khu vùc §«ng ¸ - Th¸i b×nh d¬ng thuéc lo¹i hµng ®Çu thÕ giíi. Dù kiÕn®Õn n¨m 2010 sè kh¸ch du lÞch ®ªn §«ng Nam ¸ sÏ ®¹t kho¶ng 72 triÖu ngêi; thunhËp tï du lÞch t¨ng kho¶ng 15,6%. Vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh du lÞch trongnÒn kinh tÕ quèc d©n còng ngµy cµng t¨ng vµ ®îc kh¼ng ®Þnh. Víi nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn cã vµ sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ngngõng cña toµn §¶ng, toµn d©n, chóng ta hoµn toµn cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖnthuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn, sím ®a du lÞch cña níc ta hoµ nhËp vµo trµo lu ph¸ttriÓn du lÞch cña khu vùc vµ thÕ giíi. 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b)TiÒ n¨ng du l Þch cña níc t a phong phó vµ ® d¹ng. m a N»m ë vÞ trÝ cöa ngâ giao l u quèc tÕ, ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸ttriÓn giao th«ng c¶ vÒ ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng biÓn, ®êng hµng kh«ngnèi víi c¸c quèc gia trªn thÕgiíi. Tµi nguyªn du lÞch ViÖt Nam ®a d¹ng, giµu b¶n s¾c c¶ vÒ thiªn nhiªn (b·ibiÓn, hang ®éng, níc nãng, níc kho¸ng, ®¶o, líp phñ thùc vËt vµ thÒ giíi®éng vËt quÝ hiÕm,nhiÒu c¶nh quan tù nhiªn ®éc ®¸o, ®iÓn h×nh... ) lÉnnh©n v¨n (c¸c di tÝch lÞch sö, nghÖ thuËt, kiÕntróc, nh÷ng phong tôc tËpqu¸n, c¸c lµng nghÒ vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña c¸c d©n téc...) T¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch phong phó,hÊp dÉn nh: nghØ dìng, thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc, héi chî, héi nghÞ,festival... dµi ngµy vµ ng¾n ngµy. Tµi nguyªn du lÞch níc ta ®îc ph©n bè thµnh tõng côm, h×nh thµnh c¸c m«itr ¬ng du lÞch ®iÓn h×nh trong toµn quèc. Mçi vïng, mçi khu vùc du lÞch cãmét s¾c th¸i riªng, t¹o nªn c¸c tuyÕn du lÞch xuyªn quèc gia, kh«ng lÆp l¹igi÷a c¸c vïng lµm nhµm ch¸n kh¸ch du lÞch. Nh÷ng tµi nguyªn du lÞch nµy n»mgÇn c¸c ®« thÞ lín, c¸c cöa khÈu quèc tÕquan träng, thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i,tham quan vµ ¨n nghØ cña du kh¸ch. NhiÒu vïng nh Hµ néi, thµnh phè Hå ChÝMinh vµ vïng phô cËn Hµ T©y, Ninh B×nh, VÜnh Phó, Hoµ B×nh..., vïng biÓnH¹ Long – C¸t Bµ - §å S¬n (Qu¶ng Ninh – H¶i Phßng) vïng §¹i L·nh – V¨n Phong,Nha Trang (Kh¸nh Hoµ), §¶o Phó Quèc (Kiªn Giang), HuÕ §µ N½ng, thµnh phè -HCM, L©m §ång - §µ L¹t vµ vïng ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Cöu Long..., nÕu®îc qui ho¹ch vµ ®Çu t thÝch ®¸ng sÏ trë thµnh nh÷ng trung t©m du lÞch líncã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc vµ thÕgiíi. Trong t ¬ng lai kh«ng xa, viÖc nèi tour ®êng bé tíi Malaysia – Singaporevµ Mianma víi tuyÕndu lÞch ®«ng d¬ng (ViÖt Nam – Lµo – Campuchia) thùchiÖn sÏ khÐpkÝn lé tr×nh cña kh¸ch du lÞch quèc tÓ §«ng Nam ¸ vµ sÏ t¹o ratuyÕndu lÞch hÊp dÉn trong khu vùc, më ra cho níc ta nhiÒu c¬ héi ®Ó khaith¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch víi nhiÒu h×nh thøc hÊp dÉn theo phong c¸ch vµtruyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt Nam. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, du lÞch ViÖt Namcßn kÐmph¸t triÓn. NÕuso s¸nh víi 5 níc §«ng Nam ¸ trong cïng thêi ®iÓm n¨m1988, ViÖt Nam chØ ®ãn ®îc l îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ b»ng 1/10 Philipin,1/15 In®onesia vµ xÊp xû 1/40 Malaysia, Th¸i Lan hoÆc Singapore. MÊy n¨m gÇn ®©y nhê sù ®æi míi ®Êt níc thu ®îc kÕt qu¶ quan träng: kinhtÕ, t t ëng, chÝnh trÞ æn ®Þnh, ®êng lèi ngo¹i giao ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ngho¸, ngµnh du lÞch ViÖt Nam cã nh÷ng bíc tiÕnbé. NhÞp ®é t¨ng tr ëng kh¸chdu lÞch quèc tÕ®ÕnViÖt Nam hµng n¨m ®¹t trªn díi 40%. N¨m 1990 ViÖt Nammíi ®ãn 250 ngh×n kh¸ch quèc tÕ, th× n¨m1994 ®· ®¹t trªn 1triÖu, thu hÑpdÇnkho¶ng c¸ch ®ãn kh¸ch quèc tÕso víi 5 níc §«ng Nam¸. Sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ®Õn ViÖt Nam n¨m 1994 ®· b»ng 2/3 sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Philipin,b»ng 1/4 Indonesia vµ xÊp xû b»ng 1/6 sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®ÕnTh¸i lan,Singapore hoÆc Malaysia. Lùc l îng lao ®éng trùc tiÕptrong ngµnh dulÞch t¨ng nhanh (1992 cã 21.510ngêi lao ®éng trong khu vùc nhµ níc, ®Õnn¨m 1993 ®· cã 36 851 lao ®éng,t¨ng 72%so víi 1992). Nh×n chung lao ®éng trong ngµnh du lÞch cha ®îc ®µot¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô mét c¸ch hÑthèng. Mét sè liªn doanh ®· tù ®µo t¹od¬cÝ h×nh thøc t¹i chç hoÆc ë níc ngoµi. HiÖn nay ®· cã nh÷ng m¹ng l íi ®µot¹o du lÞch tõ c«ng nh©n kü thuËt ®Õn®¹i häc, tuy nhiªn cßn thiÕunh÷ng cã s뮵o t¹o cã quy m« hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh. KÕt cÊu h¹ tÇng tuy ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh, song nh×nchung cßn ë t×nh tr¹ng thÊp kÐm, cha ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn du lÞch.HiÖn nay viÖc ph¸t triÓn du lÞch níc ta cßn ph©n t¸n vµ ®¬n ®iÖu, míi chØtËp trung vµo viÖc x©y dùng kh¸ch s¹n. ViÖc x©y dùng c¸c khu du lÞch, c¸ckh¸ch s¹n cha ®îc tÝnh to¸n kü l ìng c¶ vÒ qui hoach vµ thiÕt kÕnªn dÉn ®Õn 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368t×nh tr¹ng x ©y d ùng trµn lan, nhiÒu n ¬i, ®Æc biÖt lµ ë c ¸c vïng ven biÓn,vïng c ã kh ¶ n ¨ng x ©y d ùng ph ¸t tri Ón c ¸c lo ¹i h ×nh du lÞch , ®· g ©y lªn nh ÷ngt¸c ®éng ti ªu c ùc ®èi víi c ¶nh quan, m «i tr êng. M Æt kh ¸c, s ù chu Èn b Þ ®Óho µ nh Ëp víi du lÞch thÕ giíi vÒ nh Ën th øc, tæ ch øc b é m ¸y, con ngêi, c ã s ëvË t ch Êt k ü thu Ët, kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕ tvÒ q ñan lý ®iÒu h µnh du lÞchcha ®¸p øng yªu c Çu, c ã m Æt cha tè t; s ù ph èi, kÕ th îp gi÷a c ¸c c Êp, c ¸c ng µnhtrong qu ¶n lý, th óc ®Èy ph ¸t tri Ón du lÞch cha ch Æt ch Ï, trong khi s ù c ¹nhtranh du lÞch trong vïng l¹ i ngµy c µng gay g ¾t. M ©u thu Én gi÷a s ù t¨ng tr -ëng kh ¸ch du lÞch víi n ¨ng lùc ph ôc vô nh: kh ¸ch s ¹n, c ¬ s ë lu tró , d Þch vô k üthu Ët, gi÷a ph ¸t tri Ón du lÞch víi ph ¸t tri Ón kÕ tc Êu h ¹ tÇng, gi÷a m ë c öa thuh ót kh ¸ch víi viÖc ®¶m b ¶o an ninh qu èc gia vµ trË t tù, an to µn x · h éi ®anglµ nh ÷ng trë ng ¹i vµ th ¸ch th øc ®èi víi ngµnh du lÞch. c)VÞ trÝ, vai trß cña du lÞch trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x·héi. Trong sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc, du lÞch ®îc x¸c ®Þnh lµ “ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi cña ®Êt níc” (nghÞ quyÕt sè 45-CP ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1993 cña chÝnh phñ) vµ “lµ mét híng chiÕn lîc quan träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ Ð x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc” (chØ thÞ sè 46-CP/TW ngµy 14/10/94). V× vËy ®ßi hái mçi ngµnh, mçi cÊp, mçi ®Þa ph¬ng vµ tæ chøc x· héi, víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, trong ®ã ngµnh du lÞch lµ nßng cèt, ph¶i cã nhËn thøc vµ t duy míi nh»m huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó “ph¸t triÓn m¹nh du lÞch, h×nh thµnh ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch cã quy m« ngµy cµng t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng du lÞch to lín cña níc ta” mµ nghÞ quyÕt lÇn thø VII cña BCHTW §¶ng kho¸ VII ®Ò ra. Tríc t×nh h×nh ®ã, viÖc x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch ®· trë nªn cÊp thiÕt ®Ó ®Ò xuÊt mét sù tiÕp cËn quèc gia ®èi víi t¬ng lai cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. 2.2 Nh÷ng môc tiªu vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam thêi kú 1995 – 2010. a)Nh÷ng môc tiªu. + Môc tiªu vÒ kinh tÕ: Tèi u ho¸ sù ®ãng gãp cña ngµnh du lÞch vµo thu nhËp quèc d©n, gãpphÇn vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o viÖc lµm ®Ó b íc vµo thËp kû®Çu cña thÕ kû 21 du lÞch trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp t¬ng xøng víitiÒm n¨ng du lÞch to lín cña ®Êt níc. + Môc tiªu an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi. Quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch dulÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam, nhng kh«ng lµm ph¬ng h¹i ®Õn an ninh quèc gia,trËt tù an toµn x· héi. + Môc tiªu vÒ m«i trêng. Quy ho¹ch du lÞch g¾n liÒn víi b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i bÒn v÷ng, víichÕ qu¶n lý phï hîp võa t«n t¹o, võa b¶o vÖ ®îc c¸c di s¶n thiªn nhiªn, c¶nhquan, m«i trêng. + Môc tiªu v¨n ho¸ - x· héi Quy ho¹ch du lÞch ph¶i g¾n liÒn víi viÖc gi÷ g×n ph¸t huy truyÒn thèng v¨nho¸, nh©n phÈm cña con ngêi ViÖt Nam, ®ång thêi khai th¸c c¸c di s¶n v¨n ho¸nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ, giµu b¶n s¾c d©n téc, c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c c«ng 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tr×nh v¨n ho ¸ n æi tiÕ ng , tiÕ p thu c ã ch än läc kinh nghiÖm ph ¸t tri Ón du lÞch vµv¨n ho ¸ c ã ch Êt lîng cao c ña c ¸c níc, naang cao c ¸c ti ªu chu Èn c ña ngµnh ®Ó®a d ¹nh ho ¸ c ¸c s ¶n ph Èm du lÞch ViÖ t Nam . S ong song víi ph ¸t tri Ón du lÞchqu èc t , ®Èy m ¹nh ph ¸t tri Ón du lÞch trong níc nh »m ®¸p øng nhu c Çu ®i l¹i, Õth am quan du lÞch c ña nh ©n d ©n, g ãp ph Çn tõng bíc c ¶i th iÖn ®êi s èng vË tch Êt, tinh th Çn cho nh ©n d ©n, ®Æc biÖt ë c ¸c vïng xa x «i h Îo l¸nh, vïng ®ångb µo c ¸c d ©n téc Ý t ngêi. + M ôc ti ªu h ç trî ph ¸t tri Ón Cung c Êp th «ng tin t li Öu , nh ÷ng ®Þnh híng chiÕ nlîc c ¬ b ¶n ®Ó h ç trî choviÖc lËp kÕ ho ¹ch, x óc tiÕ n, ph ¸t tri Ón, s ù ph èi kÕ th îp, nghiªn c øu, th èng k ª...gióp cho s ù ph ¸t tri Ón c ña ngµnh ë tru ng ¬ng c òng nh ®Þa ph¬ng. Nh÷ ng môc ti ª c ô thÓ : Q uy ho ¹ch ph ¸t tri Ón du lÞch ViÖ t N am x ¸c ®Þnh uc ¸c m ôc ti ªu cho c ¸c kÕ ho ¹ch ch Ø ®¹o ph ¸t ri Ón ng ¾n h ¹n, trung h ¹n vµ d µi h ¹n®Õ n n ¨m 201 0 kho ¶ng 9 tri Öu kh ¸ch qu èc t vµ 25 tri Öu kh ¸ch trong níc, doanh Õthu ®¹ t kho ¶ng 1 1 ,80 tØ USD . N ¨m 1 994 tû lÖ GD P du lÞch m íi chiÕ m 3,5% GD Pc ña c ¶ níc. D ù kiÕ n®Õ n n ¨m 201 0 lµ 1 2% .NÕ utÝnh c ¶ tû lÖ GD P c ña ng µnh dulÞch vµ c ¸c ng µnh d Þch vô li ªn quan ®Õ n ho ¹t ®éng du lÞch th × n ¨m 1 994 ®¹ t1 0,02% .D ù kiÕ n®Õ nn ¨m 201 0 ®¹t ®Õ n27,0% GD P c ña c ¶ níc. b) C¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch: + ChiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch Tæ chøc ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o míi ngµy cµng tèt h¬n c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ngµnh du lÞch díi h×nh thøc t¹i chç, chÝnh quy ë trong níc vµ níc ngoµi, ®¸p øng yªu cÇu tríc m¾t vµ l©u dµi cña ngµnh du lÞch. Chó träng gi¸o dôc du lÞch toµn d©n. + ChiÕn lîc s¶n phÈm §a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt s¶n phÈm du lÞch phï hîp víi thÞ trêng du lÞch. §èi víi tõng vïng du lÞch ph¶i t¹o ra ®îc s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï vµ ph¶i kÕt hîp víi níc ngoµi, nhÊt lµ c¸c níc trong khu vùc vµ c¸c níc cã chung biªn giíi ®Ó nèi tour du lÞch t¹o thªm kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam. T¹o s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o, dÆc tr ng giµu b¶n s¾c d©n téc, ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch mang truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, nghÖ thuËt, phong tôc, tËp qu¸n cña ViÖt Nam... ®Ó t¹o u thÕ c¹nh tranh, thu hót kh¸ch, chiÕm lÜnh, më réng thÞ trêng. T¹o s¶n phÈm du lÞch chuyªn ®Ò nh: du lÞch båi dìng søc khoÎ, nghØ biÓn, du lÞch hang ®éng, du lÞch ch¬i golf, thÓ thao, c©u c¸, s«ng níc, du lÞch cho ngêi ham thÝch thñ c«ng mü nghÖ, lµng nghÒ truyÒn thèng, sinh vËt c¶nh, lÔ héi, sinh ho¹t v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc, du lÞch héi nghÞ, festival... + ChiÕn lîc n©ng cao chÊt lîng c¸c dÞch vô du lÞch T¨ng cêng chÊt lîng dÞch vô trªn c¶ 3 gãc ®é: th¸i ®é phôc vô, tÝnh ®a d¹ng, tiÖn nghi hµng ho¸, dÞch vô vµ kh¶ n¨ng s½n sµng phôc vô tiÕp ®ãn kh¸ch. + ChiÕn lîc vÒ gi÷ g×n, t«n t¹o vµ ph¸t triÓn tµi nguyªn du lÞch, m«i tr êng (c¶ t¶i nguyªn thiªn nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n). TiÕn hµnh ph©n vïng chøc n¨ng trªn ®Þa bµn du lÞch lín, x¸c ®Þnh c¸c khu vùc cÇn b¶o vÖ nguyªn vÑn, khu vùc quy ho¹ch dù tr÷ ®Êt ®ai, c¸c khu cÇn phôc håi. X©y dùng quy chÕ xÕp h¹ng vµ khai th¸c b¶o vÖ th¾ng c¶nh, tµi nguyªn du lÞch. + ChiÕn lîc vÒ ®Çu t du lÞch KhuyÕn khÝch c¶ ®Çu t níc ngoµi, ®Çu t trong níc ( c¶ khu vùc nhµ níc lÉn t nh©n) tham gia ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn du lÞch theo quy ho¹ch vµ 25

×