Van luong.blogspot.com 17412

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17412

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong m«i tr êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, muèn tån t¹i v÷ng, ph¸ttriÓn vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh, mçi doanh nghiÖp ph¶i vËn ®éng tÝch cùc,ph¸t huy t×m tßi mäi biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ vµ kh«ng ngõng n©ng caohiÖu qu¶ kinh doanh. Bëi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranhnh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc th«ng tin vÒ thÞ tr êng vÒnguån kh¸ch trªn c¬ së c¸c th«ng tin vÒ cung, cÇu vµ gi¸ c¶ trªn thÞ tr ênggióp cho doanh nghiÖp t×m ra c¬ cÊus¶n phÈm tèi u, x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n hîplý ®¶m b¶o võa tËn dông ®îc nguån lùc hiÖn cã, võa mang l¹i lîi nhuËn cao. §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn nãi trªn yÕutè con ngêi ®ãng vai trßquan träng h¬n c¶, vÊn®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n ®îc c¸cnhµ doanh nghiÖp quan t©m thÝch ®¸ng. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¹i kh¸ch s¹nTh¬ng M¹i, thùc tÕ ®· cho thÊy c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ë ®©y cã nhiÒu®iÓm ®¸ng quan t©m. V× vËy em®· chän ®Ò tµi: “ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh lu tró t¹ikh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An” Néi dung cña chuyªn dÒ gåm cã: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró t¹iKh¸ch S¹n Th¬ng M¹i NghÖ An. Ch¬ng III: BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doah l utró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch ¬ng 1 lÝ luËn chung vÒhiÖ qu¶ sö dô ng u lao ®éng trong kh¸ h s¹nc1.1 C¸c vÊn®Ò c¬ b¶n vÒ kh¸ch s¹n vµ kinh doanhkh¸ch s¹n.1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch s¹ n. Kh ¸ch s ¹n lµ kÕ tqu ¶ c ña s ù ph ¸t tri Ón nhiÒu thÕ k û vÒ v¨n m inh vµ x · h éi.Tríc kia kh ¸ch s ¹n ch Ø ®îc d ïng cho giíi giµu sang, nhng c ïng víi s ù ph ¸t tri Ónc ña ngµnh kinh t th × du lÞch vµ lu tró kh ¸ch s ¹n ®· trë th µnh hiÖn tîng ph æ ÕbiÕ n. Kh ¸ch s ¹n lµ c ¬ s ë ph ôc vô lu tró ph æ biÕ n ®èi víi m äi kh ¸ch du lÞch.Ch óng s ¶n xu t, b ¸n vµ trao cho kh ¸ch du lÞch nh ÷ng d Þch vô, h µng h ãa nh »m®¸p øng nhu c Çu c ña h ä vÒ ch ç ng ñ, ngh Ø ng¬i, ¨n u èng, ch ÷a b Önh, vui ch ¬i,… ph ï h îp víi m ôc ®Ých vµ ®éng c ¬ c ña chuyÕ n®i. Ch tlîng vµ s ù ®a d ¹ng c ñad Þch vô h µng h ãa trong kh ¸ch s ¹n x ¸c ®Þnh th ø h ¹ng c ña n ã. M ôc ®Ých ho ¹t®éng lµ thu ®îc lîi nhu Ën ( B µi gi¶ng kinh t kh ¸ch s ¹n- du lÞch ). Õ Tuy nhiªn, c ïng víi s ù n ©ng cao ®êi s èng vËt ch ttinh th Çn cu ¶ ngêi d ©nc òng nh s ù ph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï c ña du lÞch , th × ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸ch s ¹nng µy c µng phong ph ó ®a d ¹ng tõ ®ã lµm giµu th ªm n éi dung kh ¸ch s ¹n. T ïythu éc vµo lo ¹i h ¹ng kh ¸ch s ¹n m µ c ã th Ó cung c p c ¸c m øc ch t l îng vµ c ¸c lo ¹id Þch vô kh ¸c nhau. Kh ¸ch s ¹n lµ c ¬ s ë lu tró ®¶m b ¶o ti ªu chu Èn ch tlîng vµ ti Ön nghi c Çnth iÕ tph ôc vô kh ¸ch du lÞch lu tró , ®¸p øng m äi nhu c Çu c ña kh ¸ch ¨n u èng, vuich ¬i, gi¶i trÝ c ña kh ¸ch v·ng lai vµ kh ¸ch ®Þa ph¬ng. Nh vËy, kinh doanh kh ¸chs ¹n nh »m vµo ®èi tîng ch Ýnh c ña kh ¸ch du lÞch. Trong ®ã ho ¹t ®éng kinhdoanh ch ñ yÕ u c ña n ã lµ kinh doanh lu tró. Ngo µi ra kinh doanh kh ¸ch s ¹n c ßnph ôc vô nhu c Çu ¨n u èng, d Þch vô b æ sung cho d ©n c ®Þa ph¬ng.1.1.2 §Æc ®iÓm kinh doanh kh¸ chs ¹ n. a) Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tµi nguyªn du lÞch ë c¸c vïng du lÞch. Tµi nguyªn du lÞch lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó t¹o nªn vïng du lÞch.V× kh¸ch du lÞch víi môc ®Ých sö dông "tµi nguyªn" du lÞch mµ n¬i ë thêngxuyªn kh«ng cã. Sè lîng tµi nguyªn vèn cã, ch t lîng cña chóng vµ møc ®é kÕthîp víi lo¹i tµi nguyªn trªn l·nh thæ cã ý nghÜa ®Æc biÖt trong viÖc h×nhthµnh vµ ph¸t triÓn du lÞch cña mét vïng hay mét quèc gia. V× vËy, kinhdoanh kh¸ch s¹n muèn cã kh¸ch ®Ó mµ phôc vô tõ ®ã thu lîi nhuËn th× b¶nth©n kh¸ch s¹n ph¶i "g¾n liÒn" víi tµi nguyªn du lÞch. b) Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái dung lîng vèn ®Çu tban ®Çu vµ ®Çu t c¬ b¶n t¬ng ®èi cao. §Æc ®iÓm nµy xu t ph¸t tõ tÝnh cao c p cña nhu cÇu vÒ du lÞch vµ tÝnh®ång bé cña nhu cÇu du lÞch. Cïng víi nh÷ng nhu cÇu ®Æc tr ng cña du lÞch nh 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ngh Ø ng¬i, ch ÷a b Önh, h éi h äp, gi¶i trÝ... ®îc ®¸p øng ch ñ yÕ ub ëi tµi nguyªn dulÞch, kh ¸ch du lÞch h µng ngµy c µng cÇn tho ¶ m ·n c¸c nhu c Çu b ×nh th êng chocu éc s èng cña m ×nh. V× vËy ®Ó ®¸p øng nh ÷ng nhu cÇu cÇn ph ¶i x ©y d ùng m éth Ö th èng ®ång b é c¸c c «ng tr×nh, c ¬ s ë ph ôc vô, c ¸c trang thiÕ tb Þ c ã ch tl îngcao. c) Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái dung lîng lao ®éngtrùc tiÕp t¬ng ®èi cao. Do nhu cÇu cña con ngêi r t phong phó, ®a d¹ng vµ cã tÝnh cao c p, haynãi mét c¸ch kh¸c s¶n phÈm kh¸ch s¹n kh«ng cã tÝnh khu«n m…u. Cho nªn kh«ngthÓ dïng ngêi m¸y ®Ó thay thÕ con ngêi ®îc mµ ph¶i sö dông chÝnh con ngêi®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch vµ møc ®é phôc vô ph¶i cao. d) Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n chÞu sù t¸c ®éng cña tÝnh quyluËt. Do kh¸ch s¹n x©y dùng thêng g¾n víi tµi nguyªn du lÞch, mµ tµi nguyªndu lÞch phô thuéc vµo thêi tiÕt, khÝ hËu nªn viÖc kinh doanh diÔn ra theo mïa.Do quy luËt t©m sinh lý cña con ngêi nh ¨n ngñ chØ diÔn ra ë mét sè thêi®iÓm trong ngµy, do ®ã yªu cÇu vÒ c¸c dÞch vô còng diÔn ra ë mét sè thêi®iÓm do ®ã yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i ch p nhËn quy luËt mµ cã c¸ch ®èiøng cho phï hîp.1.1.3 Ph©n lo¹ i kh¸ch s¹ n a) C¨n cø vµo gi¸ c¶ - Kh¸ch s¹n b×nh d©n ( 20-70USD ë ViÖt Nam): C¸c kh¸ch s¹n b×nh d©nthêng cung c p cho kh¸ch hµng ë cã tivi, ®iÖn tho¹i, phßng t¾m vµ nhµ vÖ sinhriªng, t t c¶ ®Òu ®¹t hiÖu qu¶. Trong kh¸ch s¹n b×nh d©n, dÞch vô vÒ ¨n uèngcã thÓ lµ kh«ng cã. Bé phËn nh©n viªn g¸c cöa, khu«n v¸c, chØ d…n gÇn nhkh«ng cã. - Kh¸ch s¹n tiªu chÈn du lÞch trung lu ( 30-200USD ): C¸c kh¸ch s¹n tiªuchuÈn cung c p nh÷ng buång nghØ tiÖn nghi víi buång t¾m riªng, cã dÞch vô ¨nuèng vµ nh©n viªn khu«n v¸c hµnh lý. - Kh¸ch s¹n cao c p ( 60-500USD ): Mét kh¸ch s¹n ®iÓn h×nh lµ mét kh¸chs¹n sang träng víi sù trang trÝ vµ tiÖn nghi hoµn h¶o, nh©n viªn ®îc ®µo t¹ocã tay nghÒ cao, ®å uèng vµ thùc phÈm tèt h¬n møc trung b×nh. C¸c kh¸chs¹n cao c p thêng cã c¸c phßng ®Æc biÖt sang träng, hai phßng ¨n trë lªn vµmét s¶nh pha chÕ ®å uèng, trong buång nghØ cña kh¸ch cã tñ l¹nh, tñ dùngquÇn ¸o. - Kh¸ch s¹n sang träng ( 100-200USD ): Nh÷ng kh¸ch s¹n sang träng thÓhiÖn møc ®é tiªu chuÈn cao nh t cña sù sang träng hoµn h¶o, tiÖn nghi,chuyªn m«n kh¶ n¨ng lÞch sù cña nh©n viªn vµ dÞch vô ¨n uèng ®a d¹ng ch t l-îng. Mét kh¸ch s¹n sang träng ®iÓn h×nh dµnh 10% diÖn tÝch cho buång ë®Æc biÖt sang träng, cã hai phßng ¨n trë lªn. b) C¨c cø vµo ®Æc ®iîm vµ ®èi tîng kh¸ch. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh ¸ch s ¹n tru yÒn th èng: M ét kh ¸ch s ¹n tru yÒn th èng ®îc th iÕ t kÕ c ¬b ¶n bao g åm c ¸c ph ßng ri ªng c ã bu ång t¾m , c ã c ¸c d Þch ®ãn tiÕ p, khu «n v¸ch µnh lý vµ ¨n u èng. N ¬i ®ç xe c ã th Ó c ã ho Æc kh «ng. H Çu hÕ tc ¸c kh ¸ch s ¹nthu éc lo ¹i h ×nh kh ¸ch s ¹n ti ªu chu Èn, kh ¸ch s ¹n cao c p, kh ¸ch s ¹n sang träng®Òu lµ kh ¸ch s ¹n tru yÒn th èng. - M «-te n: M «te l lµ viÕ tt¾ t c ña hai ch ÷ m otor vµ hote l xu thiÖn lÇn®Çu ti ªn ë M ü. M «te l ®iÓn h ×nh g Çn trôc ®êng ch Ýnh thu Ën ti Ön vµ c ã n ¬i®ç xe «t« cho kh ¸ch ngh Ø, kh «ng c ã d Þch vô ¨n u èng vµ h µnh lý. M «te lti ªu chu Èn c ø m ét ph ßng ngh Ø lµ c ã m ét n ¬i ®ç xe. - Kh ¸ch s ¹n ngh Ø dìng: Th êi k × n µy c ã th Ó n ãi kh ¸ch s ¹n ngh Ø dìng kh ¸ph ¸t tri Ón. C ¸c kh ¸ch s ¹n ngh Ø dìng ngo µi m « h ×nh m ét kh ¸ch s ¹n tru yÒn th èngc ßn m ë th ªm c ¸c d Þch vô nh: s ©n qu Çn vî t, c ¸c th iÕ tb Þ tËp th Ó h ×nh. C ¸c kh ¸chs ¹n ngh Ø dìng th êng ®îc x ©y d ùng ë c ¸c vïng biÓn, n ói c ¸c khu ngh Ø m ¸t, an d-ìng. - Kh ¸ch s ¹n h éi ngh Þ: H iÖn nay c ïng víi xu thÕ c «ng nghiÖp h ãa, kinh t Õng µy c µng ph ¸t tri Ón , c ¸c h éi ngh Þ, h éi h äp, c ¸c kh ¸ch s ¹n c òng ®îc x ©y d ùngnhiÒu h ¬n. M ét kh ¸ch s ¹n h éi ngh Þ c ã th Ó lµ m ét kh ¸ch s ¹n tru yÒn th èng nhng®îc th iÕ tkÕ ®Æc biÖt ph ôc vô c ¶ h éi ngh Þ, h éi th ¶o. - C ¨n h é cho thu ª: §îc th iÕ tkÕ cho nh ÷ng kh ¸ch ë d µi ngµy, cung c p ph ßngë víi bu ång t¾m ri ªng. C ¸c d Þch vô lÔ t©n, nh ©n viªn ph ôc vô h µnh lý vµ anninh, c ã d Þch vô ¨n u èng giíi h ¹n vµ h Çu hÕ tc ¸c ph ßng ë ®Òu c ã bÕ p®Ó kh ¸chc ã th Ó tù ph ôc vô. C ¨n h é cho thu ª th êng ®a ra c ¸c ®Þnh m øc gi¸ th p ( gi¶mgi¸), ti Òn ph ßng cho thu ª theo tu Çn, theo th ¸ng vµ theo m ïa. - Nh µ ngh Ø b ×nh d ©n: Nh µ ngh Ø b ×nh d ©n ®îc x ©y d ùng nh n ¬i ®Þnh cri ªng, ë nh ÷ng khu d i tÝch, th ¾ng c ¶nh ( n ¬i c ã c ¶nh quan th iªn nhiªn ®Ñp, c ¸ctßa nh µ c æ), c ã cung c p c ¸c b ÷a ¨n s ¸ng trong b Çu kh «ng kh Ý gia ®×nh. - C ¸c lo ¹i h ×nh c ¬ s ë lu tró kh ¸c ( ë ViÖt Nam ). Nh µ trä , nh µ kh ¸ch, lµng du lÞch , biÖt th ù. c) C¨n cø vµo quy m«( theo sè phßng ) - Kh¸ch s¹n nhá ( 20 phßng ) ë ViÖt Nam ®a sè lµ kh¸ch s¹n t nh©n. - Kh¸ch s¹n trung b×nh( 20-100 phßng) ®a sè lµ kh¸ch s¹n nhµ níc hoÆcc«ng ty cæ phÇn. - Kh¸ch s¹n lín( trªn 100 phßng) ®a sè lµ kh¸ch s¹n liªn doanh víi nícngoµi. d) C¨n cø vµo h×nh thøc së h÷u cã: - Kh¸ch s¹n t nh©n. - Kh¸ch s¹n nhµ níc. - Kh¸ch s¹n liªn doanh.1.2 Lao ®éng trong kh¸ch s¹n.1.2.1 TÝ nh tÊt yÕu cña lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹ n. Trªn thÕ giíi du lÞch ®îc coi lµ ngµnh kinh tÕ quan träng, ®em l¹i nguånthu lín cho x· héi. Phï hîp víi xu thÕ cña hiÖn ®¹i, kh¸ch s¹n du lÞch ®· vµ ®angph¸t triÓn m¹nh mÏ ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Trong bèi c¶nh ®ã, ngµnh kinhdoanh kh¸ch s¹n du lÞch ë ViÖt Nam còng cã nhiÒu tiÕn bé ®¸ng mõng, trongtõng bíc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ x· héi. Ngµnh kinh 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368doanh kh ¸ch s ¹n lµ ngµnh kinh t qu èc d ©n ®îc h ×nh th µnh vµ ph ¸t tri Ón kh ¸ch Õquan trong n Òn kinh t XHCN. Khi lùc lîng s ¶n xu tph ¸t tri Ón, nhiÒu ng µnh kinh Õt m íi ®îc h ×nh th µnh, c ¸c th µnh ph è ph ¸t tri Ón, xu thiÖn nhiÒu tru ng t©m th - Õ¬ng m ¹i, ngo ¹i th ¬ng ®îc m ë réng. C ïng víi s ù ph ¸t tri Ón c ña ng µnh du lÞch lµs ù c ¹nh tranh gi÷a c ¸c kh ¸ch s ¹n nh »m thu h ót nhiÒu kh ¸ch h µng, kh ¶ n ¨ng tµich Ýnh c ña kh ¸ch s ¹n lín ®· lµm m ë réng vµ ®a d ¹ng ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸chs ¹n. D o tÝnh ®a d ¹ng c ña ho ¹t ®éng kinh doanh kh ¸ch s ¹n m µ lao ®éng trongng µnh m ang tÝnh ph øc t¹p . Lao ®éng ë ®©y th ùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanht¹o ra thu nh Ëp qu èc d ©n lµm cho ngµnh vËn ®éng vµ ph ¸t tri Ón. H ¬n thÕ n ÷a,nh ÷ng ngêi lao ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh kh ¸ch s ¹n c ßn th ùc hiÖn ch øcn ¨ng quan träng th ø hai c ña m ×nh lµ giao tiÕ p v¨n h ãa. H ä ®¹i d iÖn cho m ét® tníc, m ét n Òn v¨n h ãa, m ét b ¶n s ¾c ri ªng tr íc c ¸c kh ¸ch du lÞch níc ngo µi.1.2.2 §Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kinh doanh kh¸ ch s¹ n. a) Lao ®éng trong kh¸ch s¹n thêng lµ lao ®éng thñ c«ng, chñ yÕulµ lao ®éng ch©n tay, trùc tiÕp phôc vô kh¸ch. C¸c kh©u trong qu¸ tr×nh phôc vô r t khã ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc küthuËt nh c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸. Nãi nh vËy, cã nghÜa lµ ngoµi lao ®éng s¶nxu t chÕ biÕn mãn ¨n lµ lao ®éng s¶n xu t vËt ch t, lao ®éng s¶n xu t trongkh¸ch s¹n chñ yÕu lµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô. C¸c dÞch vô nµy ®îc t¹o ra nh»mtho¶ m·n nhu cÇu thiÕt yÕu còng nh nhu cÇu ®Æc trng cña kh¸ch du lÞch. §Æctrng cña dÞch vô ®îc biÓu hiÖn râ nÐt ë s¶n phÈm lao ®éng trong kh¸ch s¹n.§Ó ®¸nh gi¸ ch t lîng phôc vô cßn phô thuéc vµo ngêi tiªu dïng. b) Lao ®éng trong kh¸ch s¹n ®ßi hái møc ®é chuyªn m«n ho¸ t¬ng®èi cao. Chuyªn m«n ho¸ theo c¸c bé phËn. Trong kh¸ch s¹n cã nhiÒu bé phËn mçibé phËn cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau. Cho nªn khi tuyÓn dông nh©n viªnph¶i theo chuyªn ngµnh vµ ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u. §iÒu nµy d…n ®Õn khã kh¨ntrong viÖc thay thÕ l…n nhau gi÷a c¸c nh©n viªn trong c¸c bé phËn. VËy kh¸chs¹n cÇn ®¶m b¶o mét sè lîng nh©n viªn hîp lý vµ cã kh¶ n¨ng l p chç trèng khikh¸ch s¹n ho¹t ®éng vµo thêi ®iÓm ®«ng kh¸ch. c) Thêi gian lao ®éng trong kh¸ch s¹n phô thuéc vµo thêi giantiªu dïng cña kh¸ch. Thêi gian lµm viÖc trong kh¸ch s¹n thêng t¬ng øng víi viÖc ®Õn vµ ®icña kh¸ch. Kh¸ch s¹n dêng nh lµm viÖc 365 ngµy trªn 1 n¨m, 24h trªn 1 ngµy vµkh«ng cã thêi gian ®ãng cöa. §Æc ®iÓm nµy g©y khã kh¨n trong qu¶n trÞnh©n sù, ®ßi hái ngèn lùc lao ®éng lín cho nªn khã kh¨n trong c«ng t¸c ph©nc«ng lao ®éng, ¶nh hëng tíi viÖc tÝnh l¬ng, giê c«ng mét c¸ch chÝnh x¸c,c«ng b»ng. Ngoµi ra cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng riªng cña ngêi lao®éng 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d) Cêng ®é lao ®éng cao ®ång thêi ph¶i chÞu m«i trêng t©m lýphøc t¹p. §¹i ®a s è lao ®éng trong kh ¸ch s ¹n ®Òu c ã quan h Ö trùc tiÕ p víi kh ¸ch,tõ lÔ t©n cho ®Õ n c ¸c b é ph Ën bu ång, b µn, bar, h ä ph ¶i th êng xuyªn tiÕ p x ócvíi nhiÒu ®èi tîng kh ¸ch víi c ¸c ®Æc ®iÓm kh ¸c nhau vÒ d ©n téc, s ë th Ých, c ¬c u x · h éi ( giíi tÝnh, tu æi, vÞ trÝ x · h éi), nh Ën th øc phong tôc tËp qu ¸n vµ lèis èng. D o vËy ®Ó ph ôc vô ®¹t ch tlîng cao ngêi lao ®éng ph ¶i c ã s øc ch Þu®ùng vÒ t©m lý ®Ó lu «n lµm võa lßng kh ¸ch.1. 2. 3 P h©n lo ¹ i lao ®éng trong kh¸ ch s ¹ n. Xu tph ¸t ®Æc ®iÓm c ña viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ lao ®éng lµ kÕ tqu ¶lao ®éng vµ chi ph Ý lao ®éng, do ®ã viÖc nghiªn c øu lao ®éng trong kh ¸chs ¹n c Çn ®i s ©u t×m hiÓu lao ®éng c ña tõng b é ph Ën ®Ó tõ ®ã c ã nh ÷ngbiÖn ph ¸p n ©ng cao hiÖu qu ¶ lao ®éng. VËy ®Ó c ã biÖn ph ¸p n ©ng cao hiÖuqu ¶ s ö d ông lao ®éng chung ë kh ¸ch s ¹n, ta ph ¶i n ©ng cao hiÖu qu ¶ s ö d ônglao ®éng ë tõng b é ph Ën. C ¸c b é ph Ën n µy ® îc ph ©n chia theo c ¸c ti ªu th øcsau: - C ¨n c ø vµo ho ¹t ®éng kinh doanh, lao ®éng trong kh ¸ch s ¹n ®îc ph ©nchia th µnh c ¸c b é ph Ën. + Lao ®éng th ùc hiÖn ho ¹t ®éng kinh doanh lu tró + Lao ®éng th ùc hiÖn c ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh ¨n u èng + Lao ®éng th ùc hiÖn ho ¹t ®éng kinh doanh d Þch vô kh ¸c - C ¨n c ø vµo m øc ®é t¸c ®éng vµo qu ¸ tr×nh kinh doanh c ña kh ¸ch s ¹n. + Lao ®éng gi¸n tiÕ p: G åm nh ÷ng lao ®éng h ç trî cho qu ¸ tr×nh s ¶n xu tkinh doanh nh c ¸n b é qu ¶n lý: Ban gi¸m ®èc nh ©n viªn h µnh ch Ýnh, tµi vô, kÕho ¹ch kÕ to ¸n... + Lao ®éng trùc tiÕ p: G åm nh ÷ng lao ®éng thu éc b é ph Ën nghiÖp vôtrong kh ¸ch s ¹n, bao g åm lao ®éng trong c ¸c tæ. T æ lÔ t©n , tæ bu ång, tæ b µn, tæ chÕ biÕ n,tæ s öa ch ÷a, tæ d Þch vô1.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró trong kh¸ch s¹n.1. 3. 1 C¸ c kh¸ i niÖ m hiÖ u qu¶ vµ hiÖ u qu¶ s ö dông lao ®éng trong kh¸ ch s ¹ n. H iÖu qu ¶ s ö d ông lao ®éng lµ m ét ch Ø ti ªu ch tl îng quan träng trongho ¹t ®éng kinh t c ña m äi ng µnh kinh t qu èc d ©n n ãi chung vµ ng µnh kinh doanh Õ Õkh ¸ch s ¹n n ãi ri ªng. H iÖu qu ¶ s ö d ông lao ®éng ®îc hiÓu lµ ch Ø ti ªu biÓu hiÖntr×nh ®é s ö d ông lao ®éng th «ng qua quan h Ö so s ¸nh gi÷a kÕ tqu ¶ ho ¹t ®éngs ¶n xu tkinh doanh víi chi ph Ý lao ®éng ®Ó ®¹ t ®îc kÕ tqu ¶ ®ã ch Ø ti ªu n µyc ã th Ó ®îc m « t¶ b »ng c «ng th øc sau: 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 K t q ¶ h ¹t ®é g s n xu t kin Õ u o n ¶ Ê h dah on H= Ci p Ý la ®é g h h o n Trong ®ã: H lµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh biÓu hiÖn ë c¸c chØ tiªu vÒ sè l -îng s¶n phÈm, møc doanh thu, lîi nhuËn. VËy b¶n chÊt cña viÖc sö dông lao®éng cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh kh¸ch s¹n lµ cïng víi mét chi phÝ lao ®éngbá ra lµm sao t¹o ra ®îc nhiÒu lîi nhuËn, t¨ng doanh thu vµ ®¶m b¶o ®îc chÊtl îng phôc vô.1.3.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ sö d ô n g lao ®éng kinh doanh l u tró trong kh¸ch s¹n. - N¨ng suÊt lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®éng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nhgi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Theo Mac, n¨ng suÊt lao ®éng lµ søc s¶n xuÊtlao ®éng cô thÓ cã Ých. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n th× n¨ng suÊt lao ®éng ®îcbiÓu thÞ b»ng møc doanh thu b×nh qu©n cña mét nh©n viªn hay l îng lao ®énghao phÝ b×nh qu©n trªn mét ®¬n vÞ doanh thu. D C«ng thøc: W = R D : Doanh thu thu ®îc trong kú R : Sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú Sè lao ®éng b×nh qu©n trong mét k× ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc R 1/ + R 2 + . . . + R n - 1 + R - 2 2 n R = n -1 Rn: s è lao ®éng th êi k ú th ø n n: s è th êi ®iÓm xÐ ttrong k ú N ¨ng su tlao ®éng b ×nh qu ©n lµ m ét ch Ø ti ªu tæng h îp, cho phÐ p ®¸nhgi¸ m ét c ¸ch chung nh t c ña hiÖu qu ¶ s ö d ông lao ®éng c ña to µn b é doanhnghiÖp. Ch Ø ti ªu n ¨ng su t lao ®éng b ×nh qu ©n cho ta th y, trong m ét th êigian nh t®Þnh th × trung b ×nh m ét lao ®éng t¹o ra doanh thu lµ bao nhiªu. - L îi nhu Ën b ×nh qu ©n trong doanh nghiÖp. L îi nhu Ën b ×nh qu ©n c ña m ét nh ©n viªn trong doanh nghiÖp lµ ch Øti ªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ s ö d ông lao ®éng. Li nhuË t µn doa nghiÖ î n o nh pLi nhuË î n b ×nh qu ©n = Sè l o ®é b ×nh qu ©n t ong kú a ng r 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P hay P = R P : lîi nhu Ën b ×nh qu ©n c ña m ét nh ©n viªn P: lî i nhu Ën to µn doanh nghiÖp R : s è lao ®éng b ×nh qu ©n trong k ú §©y lµ m ét ch Ø ti ªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ s ö d ông lao®éng ë kh ¸ch s ¹n, n ã cho ta th y m ét lao ®éng c ña doanh nghiÖp t¹o ra ®îcbao nhiªu ®ång lîi nhu Ën ( th ¸ng, qu ý, n ¨m ) n ã ph ¶n ¸nh m øc ®é c èng hiÕ nc ñam çi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp trong viÖc t¹o ra lîi nhu Ën ®Ó tÝchlu ü t¸i s ¶n xu tm ë réng trong ®¬n vÞ vµ ®ãng g ãp vµo ng ©n s ¸ch nh µ níc. - H iÖu qu ¶ s ö d ông th êi gian lao ®éng. H iÖu qu ¶ s ö d ông th êi gian lao ®éng lµ tû s è so s ¸nh gi÷a kÕ tqu ¶ lao®éng vµ hao ph Ý lao ®éng trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu tkinh doanh. H iÖu qu ¶ s öd ông th êi gian lao ®éng lµ ch Ø ti ªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é s ö d ông lao ®éng. D C «ng th øc: H t = T H t : H iÖu qu ¶ s ö d ông th êi gian lao ®éng T : T æng qu ü th êi gian lao ®éng c ña nh ©n viªn D : doanh thu to µn kh ¸ch s ¹n T æng qu ü th êi gian lao ®éng(T) = s è lao ®éng b ×nh qu ©n trongng µy(G ) x s è ngµy lµm viÖc b ×nh qu ©n trong k ú(N ) x s è lao ®éng b ×nhqu ©n trong k ú( R ) H ay T = G x N x R H iÖu qu ¶ s ö d ông th êi gian lao ®éng cho biÕ ttrong m ét giê lµm viÖcc ña nh ©n viªn s Ï ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu. Ch Ø ti ªu n µy c ã th Ó s öd ông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ s ö d ông th êi gian lao ®éng cho to µn b é ph Ën lutró. - C¸c chØ tiªu kh¸c Ngoµi 3 chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trªn, ng êi ta cßnsö dông chØ tiªu møc doanh thu b×nh qu©n ( hoÆc møc lîi nhuËn b×nh qu©n)trªn 1000 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng, tû su t lîi nhuËn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ södông lao ®éng mét c¸ch hoµn thiÖn h¬n. Møc doanh thu b×nh qu©n trªn 1000 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng = Tængdoanh thu trong kú/ tæng quü l¬ng. Møc lîi nhuËn b×nh qu©n trªn 1000 ®ång chi phÝ = Tæng doanh thutrong kú/ tæng quü l¬ng. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch Ø ti ªu n µy cho biÕ t1 000 ®ång chi ph Ý l ¬ng ®em l¹i bao nhiªu ®ångdoanh thu( ho Æc lî i nhu Ën) cho doanh nghiÖp. §©y lµ ch Ø ti ªu ch tl îng ph ¶n¸nh hiÖu qu ¶ s ö d ông qu ü ti Òn l¬ng c µng cao. T ng li nhuË t ong kú æ î n r T su t li nhuË = û î n x 100 T æ doa t t ong kú ng nh hu r P hay Tp = x 100 D T û su tlîi nhu Ën lµ ch Ø ti ªu tæng h îp ph ¶n ¸nh kÕ tqu ¶ ho ¹t ®éng s ¶n xu tkinh doanh c ña doanh nghiÖp. T û su tlîi nhu Ën c ña doanh nghiÖp cao hay th p ph ô thu éc tõng ng µnh s ¶n xu t vµ ph¬ng híng s ¶n xu t kinh doanh c ña tõng ngµnh. D oanh nghiÖp c ã th Ó ph n ® u t¨ng tû su tlî i nhu Ën theo híng: + G i¶m chi ph Ý ho ¹t ®éng, h ¹ gi¸ th µnh s ¶n ph Èm . + T ¨ng s ¶n lîng vµ n ©ng cao ch tlîng s ¶n ph Èm .1.4 Nh÷ng yÕutè ¶nh hëng ®ÕnhiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró trong kinh doanh kh¸ch s¹n.1. 4. 1 Nh©n tè b ª n trong: a) Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý trong kh¸ch s¹n. - TuyÓn chän vµ ®µo t¹o lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý tõng béphËn ®ång thêi ®i cïng víi ch t lîng cña mçi nh©n viªn phï hîp víi ®ßi hái ch t l-îng cña mçi c«ng viÖc, mçi chøc danh. V× vËy ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖuqu¶ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt bè trÝ ®óng ngêi ®óng viÖc vµ ®óng thêi ®iÓmcÇn thiÕt. - Quy tr×nh c«ng nghÖ: Mét c¸i m¸y muèn ch¹y tèt th× c¸c bé phËn cñanã ph¶i ho¹t ®éng ®Òu ®Æn, ¨n khíp víi nhau cã nghÜa r»ng ®Ó ch t l îngphôc vô kh¸ch s¹n cao th× kh«ng cã nghÜa lµ c¸c bé phËn ho¹t ®éng rêi r¹c,kh«ng ¨n khíp mµ chóng ph¶i phô thuéc vµo nhau, cã quan hÖ mËt thiÕt víinhau, nhËn ®îc mäi th«ng tin kh¸c cña nhau. - C¸c c«ng cô ®ßn bÈy kinh tÕ. TiÒn l¬ng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ m¹nh mÏnh t ®èi víi ngêi lao ®éng v× tiÒn l¬ng lµ mét phÇn thu nhËp quèc d©n dµnhcho tiªu dïng c¸ nh©n biÓu hiÖn díi d¹ng tiÒn tÖ ®îc ph©n phèi cho ngêi lao®éng c¨n cø vµo sè lîng mµ mçi ngêi ®· cèng hiÕn. b) ßé tuæi trung b×nh vµ giíi tÝnh cña ®éi ngò lao ®éng. NÕu ®é tuæi trung b×nh cña ngêi lao ®éng qu¸ trÎ th× thÝch hîp víitÝnh ch t c«ng viÖc phôc vô nhng l¹i Ýt kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp, cßn nÕu ®étuæi trung b×nh qu¸ cao th× nhiÒu kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp nhng l¹i kh«ng phïhîp víi tÝnh ch t c«ng viÖc phôc vô, nãi chung trong kinh doanh kh¸ch s¹n th×®é tuæi trung b×nh hîp lý lµ tõ 20-30 tuæi ®ã lµ ®é tuæi trung b×nh chungcña toµn bé kh¸ch s¹n. NÕu ph©n theo giíi tÝnh ®ã lµ nh÷ng nhãm ng êi tËp thÓlao ®éng ®îc ph©n ®Þnh theo tiªu thøc giíi tÝnh. 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) Tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng. §©y lµ m ét trong nh ÷ng nh ©n tè ti Òn ®Ò cho qu ¸ tr×nh s ¶n xu tvµ lµm ét trong nh ÷ng nh ©n tè c ã t¸c ®éng tÝch c ùc nh t®Õ nhiÖu qu ¶ s ¶n xu tkinhdoanh. M ét ®éi ngò lao ®éng bao giê c òng c Çn hai m Æt lµ s è lîng vµ ch tl-îng. M ét ®éi ngò lao ®éng c ã s è lîng lao ®éng h îp lý tøc lµ s è lîng lao®éng ®ã võa ®ñ so víi kh èi lîng c «ng viÖc kh «ng th õa kh «ng th iÕ u. Ch tlînglao ®éng th Ó hiÖn kh ¶ n ¨ng c ña ngêi lao ®éng vÒ tr×nh ®é h äc v n tr×nh®é chuyªn m «n nghiÖp vô tay ngh Ò, tr×nh ®é ngo ¹i ng÷, ngo ¹i h ×nh, kh ¶ n ¨nggiao tiÕ p.1. 4. 2 Nh©n tè b ª n ngoµi. a) Nguån kh¸ch. Kh¸ch víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ giíi tÝnh, quèc tÞch, tuæi t¸c, nghÒnghiÖp, ®Þa vÞ x· héi vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý lµ mét yÕu tè cãý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng hîp lý th× cÇnph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu t©m lý d©n téc, thµnh phÇn x· héi, ®é tuæi, nghÒnghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t©m sinh lý cña kh¸ch du lÞch ®Ó x¸c ®Þnhnh÷ng yªu cÇu ®èi víi ngêi lao ®éng cña kh¸ch s¹n. b) C¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña ߶ng vµ Nhµ níc ®èi víi ngêi lao®éng. ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi, quü phóc lîi x· héi chÕ ®é b¶o hiÓm ngêi lao®éng nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cho ngêi lao ®éng còng nh tr¸ch nhiÖm cña mçingêi lao ®éng ph¶i ®ãng gãp. Nã gióp cho viÖc sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶h¬n, lao ®éng lµm viÖc n¨ng su t h¬n, sù trung thµnh lín h¬n, tinh thÇn ®îcn©ng cao h¬n, lµm gi¶m bít khã kh¨n khi bÞ èm ®au, bÖnh tËt, khi vÒ hu... c) LuËt ph¸p. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ níc ®· ban hµnh luËt lao ®éng víinh÷ng quy chÕ qu¶n lý nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. Do ®ã viÖcch p hµnh c¸c quy chÕ ®ã ph¶i ®îc thùc hiÖn ë mäi h×nh thøc doanh nghiÖp.Doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp liªn doanh... §Ótr¸nh nh÷ng doanh nghiÖp chØ v× lîi Ých tríc m¾t mµ lîi dông ngêi lao ®éng.1.5 Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cã quyÒn tù do kinhdoanh, c¹nh tranh lµnh m¹nh díi sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. §Ó doanh nghiÖp tånt¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái nhµ níc ph¶i quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xu t kinhdoanh cña doanh nghiÖp m×nh. Mét trong nh÷ng con ®êng ®Ó n©ng cao hiÖuqu¶ s¶n xu t kinh doanh lµ ph¶i sö dông hiÖu qu¶ ®éi ngò lao ®éng. N©ng cao 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ vÊn ®Ò cÊpb¸ch cã ý nghÜa c¶ vÒ kinh tÕ vµchÝnh trÞ x· héi. + §èi víi doanh nghiÖp: ViÖc sö dông lao ®éng sèng cã hiÖu qu¶ trongdoanh nghiÖp kh¸ch s¹n ®· gãp phÇn t¨ng khèi l îng s¶n phÈm vµ dÞch vô, t¨ngdoanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, t¨ng tÝch lòy cho doanh nghiÖp díid¹ng c¸c quü, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. + §èi víi ngêi lao ®éng, viÖc sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒukiÖn b¶o ®¶m kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt l îng cuéc sèng, t¹o®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, chÊt l îng phôc vô, khuyÕnkhÝchkh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña con ngêi lao ®éng. + §èi víi kh¸ch hµng viÖc sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ trong doanhnghiÖp gãp phÇn lµm tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch trong kho¶ng thêi gian ng¾nnhÊt, ®¶m b¶o v¨n minh phôc vô ®èi víi ngêi tiªu dïng s¶n phÈm dÞch vô cñakh¸ch s¹n. + §èi víi nhµ níc: sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ trong doanh nghiÖp sÏlµm t¨ng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n, t¨ng tÝch lòy cho nhµ níc,kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n b»ng c¸c quü phóc lîi x· héi. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ ng 2 Thùc tr ¹ ng hiÖu qu ¶ sö d ô ng lao ®éng kinh doanh lu tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ ng M ¹i NghÖ An.2.1Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i nghÖ An.2. 1. 1 Q u¸ tr × nh h × nh thµnh vµ ph¸ t triÓ n c ña kh¸ ch s ¹ n Th ¬ng M ¹ i NghÖA n. Kh ¸ch s ¹n Th¬ng M ¹i Ngh Ö An ®îc th µnh lËp n ¨m 1 998 theo quyÕ t®Þnhc ña ñy ban nh ©n d ©n tØnh Ngh Ö An. Kh ¸ch s ¹n ®îc th µnh lËp trªn c ¬ s ëngu ån vèn c ña c «ng ty Th¬ng M ¹i nay lµ c «ng ty c æ ph Çn Th¬ng M ¹i Ngh ÖAn thu éc s ë Th¬ng M ¹i Ngh Ö An. Tríc n ¨m 1 995, so víi c ¸c tØnh vµ th µnh ph è lín trong c ¶ níc, Ngh Ö Anv…n lµ tØnh cha thu h ót ®îc nhiÒu kh ¸ch du lÞch , ®Æc biÖt lµ kh ¸ch qu èc t , Õc ¬ s ë vËt ch t v…n c ßn h ¹n h Ñp cha ®¸p øng ®u îc nhu c Çu c ña kh ¸ch. Tríct×nh h ×nh ®ã, ®Ó c ïng h ßa m ×nh vµo n Òn kinh t th Þ tr êng vµ ph ¸t huy ®îc Õti Òm n ¨ng du lÞch c ña tØnh nh µ, c «ng ty c æ ph Çn Th¬ng M ¹i Ngh Ö An quyÕ t®Þnh th µnh lËp vµ ch Ýnh th øc ®i vµo ho ¹t ®éng. Kh ¸ch s ¹n Th¬ng M ¹i ®îc x ©y d ùng theo kiÕ n tróc hiÖn ®¹i vµ lÞch s ù.T ßa nh µ c ã 6 tÇng víi 51 bu ång ngñ bao g åm 3 lo ¹i bu ång, tÇng 1 ®îc s ö d ôngkinh doanh nh µ h µng, m ét h éi tr êng lín kho ¶ng 500 ch ç ngåi d µnh cho kh ¸ch, h éitr êng lín n µy kh ¸ch s ¹n th êng ®îc d ïng ®Ó tæ ch øc h éi ngh Þ, h éi th ¶o, ®¸m c -íi… tÇng 2 c ã 2 h éi tr êng nh á h ¬n. Kh ¸ch s ¹n Th¬ng M ¹i víi ch øc n ¨ng ch Ýnh lµ kinh doanh lu tró , ¨n u èng,b ªn c ¹nh ®ã kh ¸ch s ¹n c ßn kinh doanh m ét s è d Þch vô b æ sung nh m assage, taxi,cho thu ª xe du lÞch , kinh doanh tou r du lÞch… c ïng víi s ù tËn t×nh t©m huyÕ tc ña nh ©n viªn ph ôc vô ®·, ®ang vµ s Ï lµm h µi lßng nh ÷ng nhu c Çu ngµy c µngt¨ng c ña kh ¸ch.2. 1. 2 C ¬ cÊ u bé m¸ y tæ c høc qu¶n l ý c ña kh¸ ch s ¹ n Th ¬ng M ¹ i NghÖ A n. a) S¬ ®å tæ chøc lao ®éng t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giám đốc Phòng tổ chức Phòng nghiệp Phòng kế toán hành chính vụ KD tài vụ Bảo Kỹ Kinh Nhà Dịch vụ Lễ tân Buồng vệ thuật doanh hàng khác S¬ ®å1: M« h×nh tæ chøc qu¶n lý t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An. C ¬ c u tæ ch øc doanh nghiÖp lµ tæng h îp c ¸c b é ph Ën kh ¸c nhau vµ c ãm èi li ªn h Ö qua l¹i ph ô thu éc l…n nhau, ®îc chuyªn m «n h ãa, c ã tr¸ch nhiÖmvµ quyÒn h ¹n nh t®Þnh c ïng nh »m th ùc hiÖn m ôc ti ªu chung c ña doanh nghiÖp.§èi víi doanh nghiÖp, c ¬ c u tæ ch øc qu ¶n trÞ c µng ho µn h ¶o th × ho ¹t ®éngqu ¶n trÞ c µng t¸c ®éng c ã hiÖu qu ¶ ®Õ n ho ¹t ®éng kinh doanh c ña doanhnghiÖp. D o vËy, viÖc x ©y d ùng vµ ho µn th iÖn c ¬ c u tæ ch øc qu ¶n trÞ h îp lývµ c ã hiÖu qu ¶ lµ v« c ïng quan träng ®èi víi m äi doanh nghiÖp. T ¹i kh ¸ch s ¹nTh¬ng M ¹i Ngh Ö An c ¬ c u b é m ¸y ®îc th iÕ t lËp theo m « h ×nh qu ¶n trÞ trùctu yÕ n, c ¬ c u n µy tu ©n th ñ theo nguyªn t¾c m ét th ñ tr ëng ®¶m b ¶o m çi c p díich Ø c ã m ét c p trªn ph ô tr¸ch , m çi quan h Ö trong tæ ch øc ®îc th iÕ tlËp theochiÒu d äc vµ ho ¹t ®éng qu ¶n trÞ ®îc tiÕ n h µnh theo tu yÕ n. C ¬ c u n µy t¹o n ªns ù th èng nh t, tËp trung cao ®é, x ¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm , quyÒn h ¹n râ rµng.Tuy nhiªn m « h ×nh qu ¶n trÞ n µy c ã m ét s è nhîc ®iÓm , c ¬ c u n µy ®ßi h ái gi¸m®èc ph ¶i c ã tr×nh ®é, kiÕ nth øc to µn d iÖn, tæng h îp v× ph ¶i ®ång th êi th ùchiÖn li ªn kÕ tc ¶ c ¸c ch øc n ¨ng qu ¶n trÞ. C ¬ c u n µy c ßn c ã h ¹n chÕ viÖc s ö d ôngvµ h îp t¸c lao ®éng gi÷a c ¸c tu yÕ n, m äi th «ng tin gi÷a hai qu ¶n trÞ viªn ho Æcgi÷a hai nh ©n viªn kh ¸c tu yÕ n s Ï ph ¶i ®i vßng theo k ªnh ®· ®Þnh. D o vËy, m «h ×nh n µy ch ñ yÕ u®îc ¸p d ông ë nh ÷ng doanh nghiÖp c ã quy m « nh á. b) Chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong doanh nghiÖp. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¬ së vËt ch t cña kh¸ch s¹n. Tæ chøc x©y dùng bé m¸y c¸n bé, qu¶n trÞ nh©n sù, x©y dùng hÖ thèng tiÒn l¬ng, thëng, ®Þnh møc lao ®éng… * Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý ng©n quü, theo dâi t×nh h×nh thu chi cña kh¸chs¹n. Qu¶n lý t t c¶ c¸c lo¹i hãa ®¬n chøng tõ cña kh¸ch s¹n. Cã tr¸ch nhiÖm b¸oc¸o t×nh h×nh ng©n quü cho nhµ qu¶n trÞ khi cÇn thiÕt. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Phßng kinh doanh: N¾m b¾t chÝnh x¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh kinhdoanh cña doanh nghiÖp theo tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. X©y dùng kÕhäach chiÕnl îc kinh doanh. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tiÕpthÞ, qu¶ng c¸o tæ chøc héinghÞ, tiÖc cíi. §øng ®Çu c¸c phßng ban lµ c¸c tr ëng phßng vµ phã phßng, cã tr¸chnhiÖm th«ng b¸o cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ theo®Þnh kú. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng ý t ëng kinhdoanh phï hîp. C¸c bé phËn lao ®éng tham gia trùc tiÕpvµo kh¸ch s¹n gåm cã : LÔ t©n,nhµ hµng, bÕp,b¶o vÖ , kü thuËt. NhiÖmvô cô thÓ cña c¸c bé phËn nh sau: * Bé phËn lÔ t©n: §©y lµ “trung t©m thÇn kinh” cña kh¸ch s¹n, cãnhiÖm vô ®Æt vµ bè trÝ buång cho kh¸ch, lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký kh¸ch s¹n.Trùc tiÕphoÆc phèi hîp c¸c víi c¸c bé phËn kh¸c phôc vô kh¸ch trong suèt thêigian l u tró t¹i kh¸ch s¹n. TiÕpnhËn c¸c ý kiÕnt vÊn vµ xö lý nh÷ng khiÕun¹i cñakh¸ch, ®ång thêi chuyÓn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn dÞch vôcña kh¸ch s¹n nh»mc¶i tiÕnchÊt l îng phôc vô. * Bé phËn nhµ hµng, bar: Bé phËn nµy phôc vô nhu cÇu ¨n uèng nh÷ngb÷a ¨n thêng vµ c¸c b÷a tiÖc lín, nhá ®óng giê kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®óngnguyªn t¾c vµ ®éng t¸c quy ®Þnh. * Bé phËn buång: Bé phËn buång chÞu tr¸ch nhiÖmtæ chøc lo liÖu ®ãntiÕp, phôc vô n¬i nghØ ng¬i cña kh¸ch, qu¶n lý viÖc cho thuª buång vµ qu¸nxuyÕnqu¸ tr×nh kh¸ch ë. *Bé phËn b¶o vÖ: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh cho kh¸chs¹n vµ sù an toµn cña du kh¸ch. * Bé phËn kü thuËt: Bé phËn nµy thêng xuyªn theo dâi b¶o dìng vµ söach÷a thiÕt bÞ ®iÖn níc…cña kh¸ch s¹n. * Bé phËn giÆt lµ: §¶m b¶o viÖc giÆt ga, rÌm cöa, quÇn ¸o ®ång phôccña c¸n bé c«ng nh©n viªn, quÇn ¸o cho kh¸ch ( nÕucã yªu cÇu). §øng ®Çu mçi bé phËn lµ c¸c tæ tr ëng chÞu tr¸ch nhiÖmnhËn chØ thÞtõ cÊptrªn, bµn giao c«ng viÖc cho nh©n viªn ë bé phËn m×nh, ®ång thêi trùctiÕpgi¸m s¸t, nghiÖm thu s¶n phÈm, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc lªn cÊptrªn. Víi h×nh thøc qu¶n trÞ kiÓu trùc tuyÕnnµy, gi¸m ®èc kh«ng cÇn thiÕtph¶i trùc tiÕpquan s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh mµ chØ cÇn th«ng quac¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn lµ cã thÓ n¾m b¾t ®îc mäi t×nh h×nh cñadoanh nghiÖp.2.1.3 C¸clÜnh vùc kinh doanh c ña kh¸ch s¹n. - Kinh doanh l u tró : §©y lµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕucña kh¸ch s¹n.Bao gåm 51 buång ®îc trang bÞ c¸c tiÖn nghi hiÖn ®¹i nh tivi tõ 17-21 in, m¸y®iÒu hßa. Bµn lµm viÖc, ®iÖn tho¹i, tñ ®Çu giêng…Khãa cöa buång ®îc 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trang bÞ bëi c¸c khãa an toµn vµ tiÖn lîi. Tïy theo yªu cÇu cña kh¸ch sÏ ®îcbè trÝ c¸c lo¹i buång kh¸c nhau. - Kinh doanh ¨n uèng: LÜnh vùc kinh doanh nµy gãp phÇn rÊt lín trongtæng doanh thu cña kh¸ch s¹n. Bªn c¹nh kinh doanh phôc vô ¨n uèng ®èi víikh¸ch l u tró, kh¸ch s¹n cßn nhËn phôc vô kh¸ch cã nhu cÇu lín nh: ®¸m cuíi, héinghÞ, héi th¶o… Nh×n chung, ®©y lµ lÜnh vùc kinh doanh rÊt m¹nh cña kh¸chs¹n nhng ®èi t îng ®îc phôc vô chñ yÕulµ kh¸ch néi ®Þa. - DÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ: Khu vËt lý trÞ liÖu cã 12 phßng massage, 1phßng x«ng h¬i kh« vµ 1phßng x«ng h¬i ít. Khu vùc night club cã 10 phßng h¸t karaoke víi hÖ thèng ©m thanh hiÖn®¹i, cã quÇy bar phôc vô nhiÒu ®å uèng kh¸c nhau. - C¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c: Ngoµi c¸c dÞch vô trªn kh¸ch s¹n cßn kinhdoanh c¸c dÞch vô kh¸c: §Æt vÐ m¸y bay, b¸n hµng l u niÖm, ®éi ngò l¸i xe taxiphôc vô kh¸ch ®i l¹i khi cã nhu cÇu, dÞch vô tæ chøc du lÞch l÷ hµnh, dÞch vôgiÆt lµ…2.1.4 C¬ së vËt chÊt c ña kh¸ch s¹n Th¬ ng M ¹i NghÖ An. Kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i víi tßa nhµ 6 tÇng, kiÕntróc hiÖn ®¹i vµ ®Ñp m¾t.Kh¸ch s¹n cã hai cöa ra vµo: Cöa dµnh cho kh¸ch vµ cöa dµnh cho nh©n viªn,phÝa ngoµi kh¸ch s¹n víi diÖn tÝch 600m2 ®îc dµnh lµm chç ®Ó xe. S¶nh ®ãn tiÕp®îc bè trÝ c¹nh cöa riªng dµnh cho kh¸ch, réng, ®Ñp phïhîp víi quy m« cña kh¸ch s¹n. Buång ë cña kh¸ch cã 51buång víi 3 lo¹i kh¸c nhau, tÊt c¶ c¸c buång ®Òu®îc trang bÞ c¸c tiÖn nghi hiÖn ®¹i, kiÕud¸ng ®ång bé, chÊt l îng tèt ®îc bµytrÝ ®Ñp m¾t, gän gµng. Nhµ hµng ®îc bè trÝ ë tÇng 1, cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, d©y chuyÒnchÕ Õnthøc ¨n ®îc thùc hiÖn nhanh chãng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch. bi Kh¸ch s¹n cã héi tr êng lín ë tÇng 1 nhËn ®Æt tiÖc, ®¸m cíi, héi nghÞ,héi th¶o. Cã hai nhµ thi ®ÊucÇu l«ng ®¸p øng nhu cÇu thÓ thao cña kh¸ch vµcña nh©n viªn. Kh¸ch s¹n cßn cã 12phßng massagephôc vô nhu cÇu cña kh¸ch. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn cã 2 xe 15 chç ngåi, 2 xe 4 chç ngåi vµ 1 xe 7 chçngåi lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. HÖ thèng ®iÖn cung cÊp 24/24, ®¶m b¶o ®é chiÕus¸ng cho tõng khuvùc. HÖ thèng níc ®ñ cho sinh ho¹t vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, cung cÊpníc liªntôc 24/24.2.1.5 KÕt qu ¶ ho ¹t ®éng kinh doanh c ña kh¸ch s¹n qua 2 n¨m2003-2004 . 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 D ựa vào k ết qu ả kinh doanh c ủa kh ¸ch s ạn ta c ã th ể nh ận xÐ t về qu ¸tr×nh kinh doanh c ủa kh ¸ch s ạn tương đối tố t. T ổng doanh thu c ủa kh ¸ch s ạntăng 25% tương ứng tăng 2700 tri ệu đồng. T rong đã doanh thu lưu tró tăng27,45% tương ứng tăng 1 400 tri ệu đồng. D oanh thu ăn u ống tăng 1 2,22% tươngứng tăng 1 000 tri ệu đồng. D oanh thu d ịch vụ b ổ sung tăng 25% tương ứng 300tri ệu đồng. Như vậy qua b ảng ph ©n tÝch ta th ấy d ịch vụ lưu tró chiếm tỉtrọng cao nh ất trong cơ c ấu kinh doanh c ña kh ¸ch s ạn. Điều n ày ch ứng tỏkh ¸ch s ạn đã kinh doanh đóng ch ức năng c ủa m ×nh. St C¸c chỉ tiªu Đơn vị tÝnh Năm Năm So s¸nh năm t 2003 2004 04/03 Số % tiền 1 Tæng doanh thu Triệu đồng 10800 13500 2700 +25 - Doanh thu KD lưu tró Triệu đồng 5100 6500 1400 +27,45 47,22 48,14 - +0,92 Tỉ trọng % 4500 5500 1000 +22,22 - Doanh thu KD ăn uống Triệu đồng 41,66 40,74 - +1,02 Tỉ trọng % 1200 1500 300 +25 - DTKD dịch vụ bổ sung Triệu đồng 11,11 11,11 - 0 Tỉ trọng % 2 Tæng chi phÝ TriÖu ®ång 7538, 9269,1 +229 +35,41 Tû su t phÝ % 4 68,66 - - 1,14 69,8 3 Tæng quỹ lương Triệu đồng 781,2 979,2 +198 +25,34 4 Năng suất LĐ Triệu đồng 174,19 198,52 +24,3 +13,96 196,36 232,75 3 +18,53 Năng suất LĐ trực tiếp Triệu đồng +36,3 9 5 Tiền lương BQ năm Triệu đồng 12,6 14,4 +1,8 +14,28 1,05 1,2 +0,15 +14,28 Tiền lương BQ th¸ng Triệu đồng 6 Tæng vốn kinh doanh Triệu đồng 15700 16000 300 +1,91 - Vốn cố định - 10200 11600 1400 +13,72 64,96 72,50 - +7,54 Tỉ trọng % 5500 4400 -1100 -20 -Vốn lưu động Triệu đồng 35,03 27,50 - -7,53 Tỉ trọng % 7 Thuế phải nộp Triệu đồng 275 396 +121 +44 8 Lợi nhuận Triệu đồng 250 467 +217 +86,8Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Kh¸ch sạn Thương Mại Nghệ An (2003-2004) 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tổng chÝ phÝ t¨ng 35,41%t ¬ng øng 229 triÖu ®ång nhng tû suÊt phÝ l¹igi¶m 1,14%.Nh vËy xÐt vÒ tû suÊt phÝ th× cã gi¶m so víi n¨m 2003, ®iÒu nµyrÊt cã lîi cho doanh nghiÖp. Tổng quỹ l ương t ăng 25,34%t ương ứng 198 triệu. Tiền l ương b×nh qu©nnăm t ăng 14,28% t ương ứng 1,8 triệu đång. Tiền l ương b×nh qu©n th¸ng củamột người t ăng 14,28%t ương ứng t ăng 0,15 triệu đồng, điều này khuyến khÝchngười lao động rất nhiều trong c«ng việc. Tổng vốn kinh doanh t ăng 1,91%t ương ứng t ăng 300 triệu đồng. Trongđã vốn cố định t ăng 13,7%t ương ứng t ăng 1,4 tû đồng, vốn l ưu động giảm 20%t ương ứng giảm 1,1tû đồng. Như vậy kh¸ch sạn cã nguồn vốn rất ổn định, đặcbiệt 12/2004 kh¸ch sạn đi vào cổ phần hãa th× nguồn tài chÝnh ổn định hơn. Thuế và c¸c khoản phải nộp t ăng 44% t ương ứng 121triệu đồng nghĩa làdoanh nghiệp thực hiện nộp thuế đầy đủ và cã tr¸ch nhiệmtrong đãng gãp vàothu nhập quốc gia. Lợi nhuận của kh¸ch sạn là chỉ tiªu kết quả cuối cïng phản ¸nh hoạt độngsản xuất kinh doanh. Tổng lợi nhuận năm 2004 t ăng so với năm 2003 là 86,9%t ương ứng t ăng 217 triệu đồng. Điều này chứng tỏ kh¸ch sạn kinh doanh cã hiệuquả. Lợi nhuận của kh¸ch sạn t ăng lªn do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu vẫn lànỗ lực của cả kh¸ch sạn trong qu¸ tr×nh sản xuất kinh doanh.2.2 T×nh h×nh ®éi ngò lao ®éng kinh doanh l u tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An.2.2.1 Sè lîng vµ c¬ cÊu lao ®éng kinh doanh lu tró cña kh¸ch s¹n. §éi ngò lao ®éng trong mét kh¸ch s¹n gi÷ mét vai trß hÕt søc quanträng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh©n tè quyÕt ®Þnh ®ÕnhiÖu qu¶lao ®éng còng nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Nh©n viªn kh¸ch s¹n chÝnhlµ bé mÆt cña kh¸ch s¹n gãp phÇn quan träng t¹o ra doanh thu, lîi nhuËn chokh¸ch s¹n. Mét kh¸ch s¹n cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc hay kh«ng phô thuéctrùc tiÕpvµo hiÖu qu¶ lao ®éng cña tõng bé phËn nh©n viªn trong kh¸ch s¹n.Stt C¸c bé phËn N¨m2003 N¨m2004 §é tuæi TB Sè l îng Nam N÷ Sè l îng Nam N÷ n¨m20041 Ban gi¸m ®èc 1 0 1 1 0 1 402 LÔ t©n 5 2 3 5 2 3 273 Buång 12 0 12 15 0 15 304 KÕto¸n 3 0 3 3 0 3 305 Kü thuËt 3 3 0 3 3 0 356 B¶o vÖ 5 5 0 6 6 0 357 dÞch vô kh¸c 20 8 12 20 28 12 288 Tæng 49 18 31 53 39 14 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 3: Sè l î ng vµ c¬ cÊ l ao ® éng cña kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i. u Qua b¶ng sè liÖu ta nhËn thÊy víi quy m« cña kh¸ch s¹n th× sè l îng lao®éng t ¬ng ®èi phï hîp. Sè l îng lao ®éng kinh doanh l u tró b×nh qu©n n¨m2004 t¨ng 4 ngêi so víi n¨m 2003 trong ®ã n¨m 2003 lao ®éng n÷ lµ 31 ngêichiÕm 63,26%vµ n¨m 2004 lao ®éng n÷ lµ 34 ngêi chiÕm 64,15%.Nh vËy qua 2n¨mlao ®éng n÷ vÉn chiÕm lÖ t ¬ng ®èi cao v× ®ã lµ ®Æc tÝnh cña c«ng tûviÖc cÇn sù khÐolÐo tû mû. MÆt kh¸c, nh÷ng bé phËn bæ trî cho lÜnh vùckinh doanh nµy ®ßi hái søc kháe lµm nh÷ng c«ng viÖc nÆng nh bé phËn b¶ovÖ, b¶o dìng tu söa th× kh¸ch s¹n sö dông chñ yÕulµ lao ®éng nam. Nh vËy, kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An ®· sö dông lao ®éng theo giíitÝnh lµ t ¬ng ®èi hîp lý vµ cã sù s¾p xÕpbè trÝ lao ®éng kinh doanh l u tróphï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc.2.2.2 ChÊt lîng ®éi ngò lao ®éng kinh doanh lu tró t¹i kh¸ch s¹n Th ¬ ng M ¹ i NghÖ An. Kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An nh×n chung ®ang cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇnph¶i c¶i tiÕn, kh¸ch s¹n cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu tèi ®a cña kh¸ch. §éi ngònh©n viªn phôc vô tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nhng tr×nh ®é chuyªn m«n cßnthÊp, ®Æc biÖt tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cßn kÐm. ChÊt lù¬ng ®éi ngò lao ®éng kinh doanh l u tró ®îc thÓ hiÖn qua c¸cchØ tiªu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é ngo¹i ng÷. Stt C¸c bé phËn Tæng Tr×nh ®é chuyªn m«n Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ sè §¹i häc T.cÊp S¬ cÊp A B C 1 Ban gi¸m ®èc 1 1 1 2 LÔ t©n 5 2 3 2 2 1 3 Buång 15 3 10 2 5 4 2 4 KÕto¸n 3 2 1 2 1 5 Kü thuËt 3 2 1 6 B¶o vÖ 6 4 2 7 DÞch vô kh¸c 20 3 10 7 4 5 8 Tæng 53 11 30 12 13 12 4 B¶ng 4: ChÊt l îng ®éi ngò lao ®éng kinh doanh l u tró Bé phËn ho¹t ®éng kinh doanh l u tró gåm 53 nh©n viªn nhng chØ cã 11ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc chiÕm20,75 %trong khi ®ã sè nh©n viªn tèt nghiÖptrung cÊp lµ 30 ngêi chiÕm56,6%, tèt nghiÖp s¬ cÊp lµ 12 ngêi chiÕm22,64%.Nh×n chung tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn trong lÜnh vùc kinh doanh l u trócßn t ¬ng ®èi thÊp, tuy vËy lao ®éng ë ngµnh kh¸ch s¹n du lÞch kh«ng nhÊtthiÕt ®ßi hái lao ®éng cã tr×nh ®é cao mµ ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«nnghiÖp vô cao. §Ó n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh, ®Ó chÊt l îng lao ®éng®îc ®¶m b¶o, dÞch vô ®îc tèt h¬n th× c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi®Ó gióp ngêi lao ®éng cã thÓ tham gia c¸c líp, khãa häc ng¾n h¹n, t¹i chøc®Ó cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cao h¬n n÷a. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B ªn c ¹nh ®ã kh ¶ n ¨ng ngo ¹i ng ÷ c ña nh ©n viªn c ßn th p trong s è 51 nh ©nviªn ë b é ph Ën kinh doanh lu tró th × ch Ø c ã 4 ngêi c ã tr×nh ®é tiÕ ng ngo ¹ing ÷ C ch ñ yÕ ulµ tiÕ ng Anh, s è nh ©n viªn kh «ng s ö d ông ngo ¹i ng ÷ chiÕ m45,28% .2.3 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An.2. 3. 1 §¸ nh gi¸ theo n¨ ng s uÊ t lao ®éng kinh doanh lu tró. Q ua b ¶ng biÓu ta th y tæng doanh thu l u tró n ¨m 2003 so víi 2004t¨ng 1 ,4 tû ®ång t¬ng øng t¨ng 27,45% , s è lîng lao ®éng t¨ng 4 ngêi t¬ngøng 8,1 6% , s è lao ®éng trùc tiÕ p t¨ng 4 ngêi t¬ng øng t¨ng 1 1 ,11% nh vËy s èlao ®éng trùc tiÕ p th am gia vµo s ¶n xu t t¨ng lªn, ®©y lµ m ét trong nh ÷ngyÕ u tè g ãp ph Çn t¨ng doanh thu c ña kh ¸ch s ¹n. N ¨ng su tlao ®éng t¨ng 1 8,56tri Öu ®ång t¬ng øng t¨ng 1 7,83% , n ¨ng su t lao ®éng trùc tiÕ p t¨ng 20,84tri Öu ®ång t¬ng øng t¨ng 1 4,71 % . Stt Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Năm So sánh năm 2003 2004 04/03 +/- % 1 Tæng doanh thu Triệu đồng 10800 13500 2700 +25 - Doanh thu KD lưu trú Triệu đồng 5100 6500 1400 +27,45 Tỉ trọng % 47,22 48,14 - +0,92 2 Tæng L §KD lu tró Người 49 53 +4 +8,16 Số LĐ trực tiếp phôc vô Người 36 40 +4 +11,11 Tỉ trọng LĐ trực tiếp % 73,46 75,47 - +2,01 3 Năng suất LĐ Triệu đồng 104,08 122,64 +18,56 +17,83 Năng suất LĐ trực tiếp Triệu đồng 141,66 162,5 +20,84 +14,71 B¶ng 5: N¨ng su t lao ®éng kinh doanh lu tró b×nh qu©n n¨m2003-20042.3.2 §¸ n h gi¸ th« n g qua chØ tiª u lîi nhuËn b× nh qu©n. St C¸c chỉ tiªu Đơn vị tÝnh Năm Năm So s¸nh năm 04/03 t 2003 2004 Số tiền % 1 Tæng doanh thu Triệu đồng 10800 13500 2700 +25 - Doanh thu KD lưu tró Triệu đồng 5100 6500 1400 +27,45 47,22 48,14 - +0,92 Tỉ trọng % 2 Tæng sè lao ®éng Người 49 53 +4 +8,116 3 Tæng chi phÝ Triệu đồng 6480 8775 +2295 +35,41 Tû su t phÝ 69,8 68,66 - -1,14 % 4 Tæng thuÕ TriÖu ®ång 275 369 +121 +44 5 Năng suất LĐ Triệu đồng 104,08 122,64 +18,56 +17,83 6 Tæng lợi nhuận Triệu đồng 250 467 +217 +86,8 7 Lîi nhuËn b×nh qu©n/ 1 TriÖu ®ång 5,102 2,558 +2,544 +50,13 nh©n viªn 7 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró theo chØ tiªu l îi nhuËn n¨m 2003-2004. Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy tæng chi phÝ n¨m2004 so víi n¨m2003t¨ng 295 triÖu ®ång t ¬ng øng t¨ng 35,41%vµ tèc ®é t¨ng cña chi phÝ caoh¬n doanh thu. N¨ng suÊt lao ®éng kinh doanh l u tró t¨ng 17,83% t ¬ng øng18,56 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn cña n¨m 2004 t¨ng 86,8% t ¬ng øng 217 triÖu®ång. Nh vËy n¨m2004 kh¸ch s¹n kinh doanh rÊt hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë kh¸ch s¹n ®îc ph¶n ¸nh râ nÐt qua chØ tiªulîi nhuËn b×nh qu©n trªn mét nh©n viªn, v× vËy lîi nhuËn lµ chØ tiªu quanträng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. T¨ng lîi nhuËn mét c¸ch hîp lýlµ môc ®Ých cña mét doanh nghiÖp ®ång thêi tho¶ m·n lîi Ých cña nhµ níc vµngêi lao ®éng. 2.3.3 §¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ sö d ô n g chi ph Ý l¬ ng ë kh¸ch s¹n. NÕuxÐt theo chØ tiªu doanh thu th× kh¸ch s¹n sö dông chi phÝ tiÒn l ¬ngcha hiÖu qu¶( hiÖu qu¶ sö dông tiÒn l ¬ng n¨m 2003 lµ 13,82 lÇn cao h¬n n¨m2004 lµ 13,78 lÇn). Nhng xÐt theo lîi nhËn th× kh¸ch s¹n sö dông chi phÝ tiÒnl ¬ng cã hiÖu qu¶( hiÖu qu¶ sö dông tiÒn l ¬ng n¨m 2003 lµ 0,32 lÇn thÊph¬nn¨m2004 lµ 0,476 lÇn). St C¸c chỉ tiªu Đơn vị tÝnh Năm Năm So s¸nh năm04/03 t 2003 2004 +/- % 1 Tæng doanh thu(D) Triệu đồng 10800 13500 2700 +25 2 Tæng lîi nhuËn(L) Triệu đồng 250 467 +217 +86,8 3 Tæng quü l ¬ng(P) TriÖu ®ång 781,2 979,2 +198 +25,34 4 H=D/P LÇn 13,82 13,78 -0,04 5 H=L/P LÇn 0,32 0,476 +0,156B¶ng 7: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró theo chØ tiªutiÒn l ¬ng TiÒn l ¬ng lµ mét bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cÊuthµnh nªn gi¸trÞ s¶n phÈm. Cho nªn, trong c«ng t¸c qu¶n lý, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhcña doanh nghiÖp tiÒn l ¬ng ®îc sö dông nh mét c«ng cô quan träng- ®ßn bÈykinh tÕ- ®Ó kÝch thÝch ®éng viªn ngêi lao ®éng tÝch cùc s¶n xuÊt, t¹o nhiÒus¶n phÈmcã chÊt l îng tèt nh»mlµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp.2.4 §¸nh gi¸ chung. Qua viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i kh¸ch s¹nTh¬ng M¹i qua 2 n¨mta nhËn thÊy: So víi n¨m 2003 th× n¨m 2004 kh¸ch s¹n kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n,mÆc dï ®¹t ®îc thµnh tÝch ®ã nhng kh¸ch s¹n ®· gÆp kh«ng Ýt nhîc ®iÓm.Tæng lîi nhuËn vµ doanh thu cña kh¸ch s¹n ®Òu cao h¬n n¨m 2003, vµ tængchi phÝ còng t¨ng lªn mµ tèc ®é t¨ng chi phÝ cao h¬n tèc ®é t¨ng cña doanhthu, nh vËy lµ kh¸ch s¹n cha tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ. §iÒu nµy lµ bÊt hîp lý trong 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh doanh vµ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, ®Æc biÖt lµ kinhdoanh l u tró v× lao ®éng kinh doanh l u tró lµ bé phËn kinh doanh chÝnh mangl¹i cho kh¸ch s¹n nguån thu ®¸ng kÓ vµ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i hay ph¸t triÓncña kh¸ch s¹n. Tuy kh¸ch s¹n ®· t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ tr êng biÓu hiÖn th«ngqua l îng kh¸ch tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô bæ sung ngµy cµng gia t¨ng, bªn c¹nh®ã kh¸ch s¹n vÉn cßn mét sè h¹n chÕ: - §é tuæi trung b×nh ë kh¸ch s¹n kh¸ cao nªn kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éngkinh doanh kh¸ch s¹n nhÊt lµ nh÷ng bé phËn lao ®éng trùc tiÕp. - Tr×nh ®é cña c«ng nh©n viªn nãi chung cßn thÊp, ®a sè lµ tr×nh ®étrung cÊp, sö dông ngo¹i ng÷ kh«ng thµnh th¹o l¾m trõ nh÷ng lao ®éng ë béphËn lÔ t©n. - HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kh«ng cao - ë mét sè bé phËn c«ng viÖc thêng dån hÕt vµo ngêi tæ tr ëng cßnnh÷ng ngêi kh¸c th× nhµn rçi. - Kh¶ n¨ng thu hót vèn vµ më réng quy m« kinh doanh cßn h¹n chÕ. §©y lµ mét sè h¹n chÕmµ trong n¨m 2005 nµy kh¸ch s¹n ®ang t×m c¸chkh¾c phôc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho kh¸ch s¹n. 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ ng 3 BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu ¶ sö d ô ng lao ®éng kinh doanh lu tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ ng M ¹i NghÖ An.3.1 Xu híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë ViÖt Namvµ NghÖ An.3.1.1 Xu h íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam . ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt phong phó ®Æc biÖt lµ thiªn nhiªnvµ di s¶n v¨n hãa, cïng víi sù nç lùc cña ngêi d©n, du lÞch ViÖt Namb¾t ®Çumét t ¬ng lai ®Çy høa hÑn. T¬ng lai gÇn ViÖt Nam cã thÓ trë thµnh ®Þa®iÓm du lÞch hÊpdÉn cho nh÷ng chuyÕn®i du lÞch ch©u ¸. Víi thêi tiÕt lý t ëng quanh n¨m cho c¸c ho¹t ®éng du lÞch vµ ®îc coi lµ®Þa ®iÓm du lÞch an toµn nhÊt, nh÷ng b·i biÓn ®Ñp ®Çy ¸p ¸nh n¾ng mÆttrêi, tr¶i dµi kh¾p ®Êt níc, víi nh÷ng con ngêi hiÒn lµnh th©n thiÖn, thiªnnhiªn cßn nguyªn s¬ vµ kh¸ch s¹n ®Çy ®ñ tiÖn nghi víi ®ñ mäi thø h¹ng, ViÖtNam sÏ lµm du kh¸ch hµo høng víi mét nÒn v¨n hãa phong phó, giµu b¶n s¾cd©n téc tõ B¾c vµo Nam. ChØ cã ViÖt Nam míi cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh kÒ s¸t bªn nhau nhvËy. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®ang cè g¾ng lµm hµi lßng du kh¸ch víi nh÷ngtour du lÞch phong phó, hÊpdÉn tõ nh÷ng chuyÕn®i d· ngo¹i khã kh¨n, m¹o hiÓmë miÒn B¾c, lÆn biÓn vµ thÓ thao th¶ diÒu ë miÒn Nam, nh÷ng chuyÕndidµnh riªng cho phô n÷ vµ nh÷ng ngêi ®éc th©n, cho tíi tæ chøc nh÷ng chuyÕn®i nghØ ®Ó ch¬i golf kh«ng thÓ quªn ®îc cho tíi viÖc ngñ trong c¸c hé n«ngd©n, ng d©n b×nh dÞ. Nh÷ng b·i biÓn tuyÖt ®Ñp ë ViÖt Nam lµmcho du kh¸chcø t ëng m×nh ®ang lät vµo mét thiªn ®êng. Tuy hiÖn nay kh¸ch du lÞch cha å¹t ®ÕnViÖt Nam, nhng ViÖt Nam ®ang cã mét tiÒm n¨ng lín víi sù hÊpdÉn®Æc biÖt gi÷a mèi ®an xen hiÖn ®¹i vµ cuéc sèng g¾n liÒn víi v¨n hãa ®Ëm®µ b¶n s¾c d©n téc. Nh©n d©n ViÖt Nam cÇn cï, ch¨m chØ vµ giµu ý t ëng®ang ra søc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh tÕtrªn mäi lÜnh vùc cuéc sèng. Dùa trªn ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, xu híng cña ngµnhdu lÞch ViÖt NamsÏ më réng thªm thÞ tr êng kh¸ch du lÞch ®Æc biÖt lµ kh¸chch©u ¢u ®ång thêi sÏ cã nhiÒu lo¹i h×nh thøc du lÞch ph¸t triÓn.3.1.2 Xu h íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë NghÖ An. NghÖ An lµ mét tØnh cã nhiÒu lîi thÕ®Çu t ph¸t triÓn, diÖn tÝch tùnhiªn lµ16.847km2 trong ®ã cã 198.000ha ®Êt n«ng nghiÖp, 13.000ha ®Êt ®ábazan, 511.000ha ®Êt trång, 684.000ha ®Êt n«ng nghiÖp, rÊt cã ®iÒu kiÖnph¸t triÓn c©y nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕbiÕn. NghÖ An cã diÖn tÝchnu«i trång thñy s¶n kh¸ lín vµ cã bê biÓn dµi 82km, víi tr÷ l îng h¶i s¶n trªn80.000 tÊn, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nhnghÒ nu«i trång, ®¸nh b¾t vµ chÕ Õn bih¶i s¶n. 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NghÖ An lµ n¬i cã nhiÒu di tÝch lÞch sö v¨n hãa, cã nhiÒu ®Òn chïa,miÕum¹o næi tiÕng nh §Òn Qu¶, §Òn Cên, §Òn Cu«ng…nhiÒu rõng nguyªn sinhnh rõng quèc gia Pï M¸t, khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Huèng…nhiÒu b·i t¾m ®Ñpnh Cöa Lß, Nghi ThiÕt, Quúnh Ph¬ng, DiÔn Thµnh… cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh dulÞch v¨n hãa- lÞch sö, du lÞch sinh th¸i, du lÞch biÓn. Võa qua, tØnh NghÖ An ®· ®îc Bé chÝnh trÞ, ChÝnh phñ x¸c ®Þnh lµtØnh cã vÞ trÝ trung t©m vµ lµ ®Çu mèi giao th«ng cña khu vùc B¾c Trungbé cho phÐpquy ho¹ch ®Ó x©y dùng thµnh phè Vinh trë thµnh trung t©m kinhtÕ- v¨n hãa kh«ng chØ cña tØnh mµ cßn cho c¶ khu vùc. Trªn c¬ së ®ã, tØnh®ang chØ ®¹o bæ sung quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cñatØnh, lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ ®Çu t vµo NghÖ An. Víi chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam, sù nç lùc cñachÝnh quyÒn vµ nh©n d©n trong tØnh , NghÖ An ®· vµ ®ang cã nh÷ngchuyÓn biÕntÝch cùc, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, tèc ®ét¨ng tr ëng GDP®¹t kh¸( n¨m2003 ®¹t 11,52%), trong ®ã hîp t¸c Quèc tÕvµ kinhtÕ ®èi ngo¹i ®ãng gãp phÇn ®¸ng kÓ. Víi chñ tr ¬ng ph¸t huy m¹nh néi lùc vµsö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ngoµi tØnh, ngoµi níc, chñ ®éng héi nhËp kinhtÕquèc tÕ, NghÖ An ®· vµ ®ang cã chÝnh s¸ch kÝch cÇu ®Çu t th«ng tho¸ng,tÝch cùc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, thèng nhÊt ®Çu mçi mét cöa nh»mt¹o®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t vµo NghÖ An. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó NghÖ An ph¸t triÓn kinh tÕnãi chung vµdu lÞch nãi riªng cña tØnh NghÖ An. §Æc biÖt, n¨m 2005 NghÖ An lÇn ®Çutiªn tæ chøc “ n¨m du lÞch NghÖ An”, ®©y lµ c¬ héi lín ®Ó bÌ b¹n trong nícvµ quèc tÕbiÕt®ÕnNghÖ An. §èi víi ViÖt Namnãi chung vµ NghÖ An nãi riªng,n¨m 2005 mang nhiÒu ý nghÜa träng ®¹i bëi ®©y lµ dÞp kû niÖm 115n¨m ngµysinh cña Chñ tÞch Hå Chi Minh, lÇn thø 75 ngµy thµnh lËp §¶ng Céng s¶nViÖt Nam vµ 30 n¨m gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc. Víinh÷ng g× mµ NghÖ An ®ang cã , së du lÞch ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Óthu hót kh¸ch du lÞch trong níc vµ ngoµi níc.3.2 Môc tiªu vµ ph¬ng híng kinh doanh cña kh¸ch s¹n th¬ng m¹i nghÖ an.3.2.1 M ô c tiªu kinh doanh. §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ vÒ doanh thu, lîi nhuËn, kh¸ch s¹n Th¬ng M¹iNghÖ An ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®µo t¹o ph¸t triÓn vµ sö dông lao ®éng cãhiÖu qu¶. Môc tiªu vÒ thÞ tr êng cña kh¸ch s¹n s¾p tíi vÉn ph¸t huy hiÖu qu¶ thuhót kh¸ch c«ng vô, kh¸ch dù héi nghÞ , héi th¶o tõ c¸c tØnh kh¸c ®Õn. §©y lµmét nguån kh¸ch æn ®Þnh mang l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng nhá cho kh¸chs¹n. N¾mv÷ng khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, sö dông cã hiÖuqu¶ c¬ së vËt chÊt, phÊn®Êu ®¹t møc t¨ng tr ëng vÒ doanh thu. ) TËp trung®Çu t n©ng cÊpc¬ së vËt chÊt nh n©ng cÊptrang thiÕt bÞ phßng ngñ, trangbÞ cho nhµ ¨n vµ c¸c dÞch vô. KiÓm tra chÊt l îng phôc vô nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l îng phôc vô,tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia häc líp båi dìng kiÕnthøc c¬ b¶n. 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.2.2 Ph¬ ng h íng kinh doanh. §Ó ph¸t huy tèt c¸c thµnh tÝch ®¹t ®îc trong n¨m2004, c¨n cø kh¶ n¨ngvµ c¬ së vËt chÊt hiÖn cã cña ®¬n vÞ vµ c¨n cø nhiÖm vô, ph¬ng híng; môctiªu cña nghÞ quyÕt §¶ng bé kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An n¨m 2005, kh¸ch s¹nTh¬ng M¹i x©y dùng nh÷ng ph¬ng híng sau: - TËp trung më réng ®æi míi c«ng t¸c thÞ tr êng b»ng sö dông cã hiÖuqu¶ nh÷ng lîi thÕcña ®¬n vÞ, ph¸t huy nç lùc, ®æi míi vµ më réng c¸c dÞchvô bæ sung. - §a d¹ng ho¸ n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈmt¹o c¸c yÕutè hÊpdÉn ®Ó thuhót kh¸ch. - §æi míi c¬ chÕqu¶n lý, t¨ng cêng kØ c¬ng, kû luËt ®¶m b¶o an toµntrong ®¬n vÞ, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. - §¶m b¶o æn ®Þnh néi bé, kinh doanh cã hiÖu qu¶, n¨ng suÊt chÊt l îng.§¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.3.3 Mét sè gi¶I ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanhl u tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An. §Ó ®øng v÷ng vµ ®¶m b¶o ph¸t triÓn kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ AncÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕnl îc c¹nh tranh ®óng ®¾n ®Ó t¹o ra søc m¹nh c¹nhtranh trong ®iÒu kiÖn kinh doanh khã kh¨n nh vËy. Song ®iÒu quan träng®Çu tiªn mµ kh¸ch s¹n cÇn ph¶i lµm ®ã lµ viÖc sö dông lao ®éng sao cho hîplý, cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m chi phÝ søc lao ®éng l·ng phÝ, gãp phÇn n©ng caohiÖu qu¶ kinh tÕ, t¹o ra søc c¹nh tranh vÒ gi¸, vÒ chÊt l îng phôc vô so víi kh¸chs¹n kh¸c. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»mn©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éngtrong kinh doanh l u tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i:3.3.1 N©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cho bé phËn kinh doanh lu tró. C¬ së vËt chÊt cña kh¸ch s¹n tuy ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu phôc vô kh¸chnhng ®Ó ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay kh¸ch s¹n cÇn trangbÞ thªm nhiÒu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh hÖ thèng m¹ng kÕt nèi gi÷a kh¸ch hµng vµnh©n viªn, gi÷a c¸c phßng ban kh¸c nhau, nh»mhç trî cho ngêi lao ®éng trongc«ng viÖc ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c, kh¸ch s¹n còng cÇn c¶i thiÖn trang bÞ c¬ së vËt chÊt trongbuång nghØ nh hÖ thèng chiÕus¸ng, khãa cöa vµ c¸ch s¾p xÕpbè trÝ phßng ësao kh¸ch lu«n cã c¶m gi¸c an toµn vµ Êmcóng. §ång thêi c¬ së vËt chÊt ph¶i®Çy ®ñ tiÖn nghi vµ sang träng v× phßng cña kh¸ch kh«ng nh÷ng lµ n¬ikh¸ch nghØ mµ cßn lµ n¬i kh¸ch lµm viÖc. ChÝnh v× vËy phong c¸ch phôc vôcña nh©n viªn buång vµ mét sè bé phËn dÞch vô kh¸c cÇn cã sù s¸ng t¹o vµlinh ho¹t phôc vô. 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.3.2 Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ b åi dìng ®Ó n©ng cao tr × n h ®é cho®éi ngò lao ®éng kinh doanh lu tró. §©y lµ mét vÊn®Ò ®îc nhiÒu kh¸ch s¹n quan t©m vµ. Kh¸ch s¹n cÇn ph¶in¾m b¾t râ ph¬ng ch©m "ThiÕucon ngêi cã ®µo t¹o lµ thiÕuthµnh c«ng". Lao®éng kinh doanh l u tró , trong doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n rÊt cÇn thiÕtcã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷ ®Ó giao tiÕp víi kh¸ch, ®ã lµ lùc hótkh¸ch v« h×nh ®ÕnnghØ t¹i kh¸ch s¹n. N©ng cao chÊt l îng lao ®éng cÇn quant©m chó träng ®Õnc«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ngo¹ing÷ cho nh©n viªn th«ng qua c¸c khãa häc. Cô thÓ lµ: - N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho lao ®éng kinh doanh l u tró b»ngc¸ch cö nh©n viªn theo häcc¸c líp ®µo t¹o nghiÖp vô do së du lÞch tæ chøc.Doanh nghiÖp khuyÕnkhÝch ngêi ®i häc b»ng c¸ch cho hëng nguyªn l ¬ng, trîcÊpngµy lÔ, ngµy tÕt. Sau khi kÕt thóc khãa häc, nÕukÕt qu¶ häc tËp ®¹t lo¹ikh¸ ngêi lao ®éng sÏ ®îc n©ng bËc l ¬ng vµ ®îc s¾p xÕpc«ng viÖc phï hîp. - CÇn chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ngo¹i ng÷, kü n¨ng giao tiÕp.Tr×nh ®éngo¹i ng÷ cña nh©n viªn trong kh¸ch s¹n cßn yÕu, sè ngêi biÕt ngo¹i ng÷ n¨m2004 chØ chiÕm54,72%. V× vËy, kh¸ch s¹n nªn më c¸c líp ®µo t¹o ngo¹i ng÷vµo nh÷ng lóc Ýt kh¸ch cho toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn hoÆc còng cã thÓ tæchøc häc cho tõng tæ hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä cã ®iÒu kiÖntham gia häc ë c¸c trung t©m ngo¹i ng÷ ®Ó 100%c¸n bé c«ng nh©n viªn cãthÓ sö dông tiÕng Anh. §ång thêi nªn tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®itham quan häc tËp nghiÖp vô ë trong vµ ngoµi níc hoÆc mêi chuyªn gia vÒgi¶ng d¹y cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó ®¸nh gi¸ ®îc c«ng t¸c ®µo t¹o th× sau khi ®· hoµn thµnh khãa häc ,kh¸ch s¹n nªn tiÕnhµnh kh¶o s¸t nh©n viªn nh»mkiÓm tra viÖc ¸p dông nh÷ng kün¨ng míi, nh÷ng thao t¸c kü thuËt xemcã ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh hay kh«ng,møc ®é ¸p dông lý thuyÕt vµo thùc tÕnh thÕnµo ®Ó rót kinh nghiÖm ®µo t¹ocho nh÷ng lÇn sau. Tãm l¹i ®éi ngò lao ®éng kinh doanh l u tró trong kh¸ch s¹n Th¬ng M¹iNghÖ An lµ yÕutè v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh ®ÕnhiÖu qu¶ kinh doanhcña kh¸ch s¹n. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao th× tr íc hÕt b¶n th©n mçi nh©n viªntrong kh¸ch s¹n ph¶i thêng xuyªn rÌn luyÖn phÊn®Êu, h¨ng h¸i häc hái ®Ó n©ngcao kiÕnthøc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®Ó phôcvô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n.3.3.3 TuyÓn d ô ng, bè tr Ý sö d ô n g ®éi ngò lao ®éng kinh doanh lu tró hîp lý. C«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi chÊt l îng lao®éng cña c¸c bé phËn sau nµy cña kh¸ch s¹n. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓndông sÏ gi¶m bít ®îc thêi gian, chi phÝ ®µo t¹o sau nµy, lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn®Ó n©ng cao chÊt l îng ®éi ngò lao ®éng trªn khÝa c¹nh nghiÖp vô chuyªnm«n, ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng hoµ nhËp, b¶o ®¶m cho ®éi ngò lao ®éng cã ®é 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tuæi hîp lý, ngo¹i h×nh phï hîp ®Æc biÖt lµ bé phËn ®ãn tiÕp. Ph©n c«ng lao®éng kinh doanh l u tró còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®ÕnhiÖu qu¶ sö dông lao®éng. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró th× nhµqu¶n lý ph¶i bè trÝ lao ®éng dùa trªn n¨ng lùc cña tõng ngêi, bè trÝ ®óngngêi ®óng viÖc. Lµm viÖc ®óng ngµnh nghÒ ®µo t¹o sÏ lµm hä tho¶i m¸i t t -ëng, cèng hiÕnnhiÒu h¬n cho doanh nghiÖp. ChÊt l îng phôc vô tèt h¬n. N©ngcao chÊt l îng phôc vô lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh bøc b¸ch nhÊt, lµ th¸ch thøc ®èivíi ngêi qu¶n lý kh¸ch s¹n phÊn®Êu sao cho chÊt l îng cao, gi¸ thµnh h¹ lµ môctiªu cña ngµnh kh¸ch s¹n. Bªn c¹nh ®ã, chÊt l îng phôc vô cao cßn gãp phÇn t¨ng®iÒu kiÖn nghØ ng¬i tÝch cùc cho ngêi lao ®éng, n©ng cao møc sèng vÒ v¨nho¸ cho ngêi lao ®éng. C¬ së tuyÓn dông lµ ®Þnh møc lao ®éng, khèi l îngc«ng viÖc dù kiÕnvµ chøc danh c«ng viÖc. C«ng t¸c tuyÓn dông ph¶i tiÕnhµnhtheo 6 bíc sau: Bíc 1: ChuÈn bÞ vµ th«ng b¸o tuyÓn dông Bíc khëi ®Çu cña quy tr×nh tuyÓn dông nh©n viªn lµ c«ng t¸c chuÈn bÞtuyÓn dông bao gåm: thµnh lËp héi ®ång tuyÓn dông, ph¸c th¶o th«ng b¸otuyÓn dông, bé hå s¬ xin viÖc, c¸c mÉu tr¾c nghiÖm, pháng vÊn…Ti p Õ theo lµth«ng b¸o tuyÓn dông. Bíc 2: Thu nhËn hå s¬ vµ s¬ tuyÓn. Th«ng qua viÖc thu nhËn vµ xem xÐt hå s¬ cña c¸c øng cö viªn, doanhnghiÖp cã thÓ lo¹i bít nh÷ng hå s¬ kh«ng hîp lÖ hoÆc kh«ng ®¹t yªu cÇu sovíi th«ng b¸o tuyÓn dông ®· ®Ò ra. Do vËy, qua mçi bíc cña qui tr×nh tuyÓndông th× sè l îng øng cö viªn gi¶m dÇn. Bíc 3: Pháng vÊntrùc tiÕpvµ kiÓm tra tay nghÒ. Môc ®Ých c¬ b¶n cña pháng vÊn vµ kiÓm tra tay nghÒ lµ gióp héi®ång tuyÓn dông ®a ra nh÷ng kÕt luËn ®èi víi c¸c øng cö viªn vÒ c¸c mÆtnh: tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, tay nghÒ, ngo¹i h×nh,kinh nghiÖmlµm viÖc, kh¶ n¨ng hßa nhËp, ®Þnh híng nghÒ nghiÖp… Bíc 4: KiÓmtra søc kháe. §©y lµ mét kh©u rÊt quan träng trong quy tr×nh tuyÓn dông, nh»mkh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng lµm viÖc æn ®Þnh vµ l©u dµi cña c¸c øng cö viªn. Bíc 5: Ra quyÕt®Þnh tuyÓn dông. Nh÷ng øng cö viªn ®· ®¹t yªu cÇu cña c¸c bíc tuyÓn dông nãi trªn lµnh÷ng ngêi tróng tuyÓn vµ sÏ ®îc nhËn quyÕt ®Þnh tuyÓn dông cña doanhnghiÖp. Danh s¸ch nh÷ng ngêi tróng tuyÓn cÇn niªmyÕt c«ng khai vµ râ rµng.3.3.4 Hoµn thiÖn h × n h thøc ®¸nh gi¸ nh©n sù §¸nh gi¸ lao ®éng lµ mét trong nh÷ng c¸ch gióp cho kh¸ch s¹n cã thÓn©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, cô thÓ lµ th«ng qua ®¸nh gi¸ mµ cãchÝnh s¸ch thëng thÝch hîp, tõ ®ã khuyÕnkhÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc tÝchcùc h¬n, vµ còng th«ng qua ®¸nh gi¸ cã thÓ so s¸nh kÕt qu¶ gi÷a c¸c k×, c¸c 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368n¨m víi nhau, tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ngcao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lªn møc cao nhÊt. V× vËy kh¸ch s¹n nªn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch ®Ó ®¸nh gi¸,nÕunh©n viªn nµo sai sãt, sÏ bÞ ®¸nh dÊuvµ cuèi ngµy nh©n viªn ®ã sÏ bÞnh¾c nhë ngay, tr¸nh sai sãt lÆp l¹i. NÕuvÉn tiÕptôc m¾c ph¶i sai sãt th× sÏcã h×nh thøc ph¹t b»ng vËt chÊt trõ vµo l ¬ng, thëng. HoÆc c¸c nhµ qu¶n trÞnh©n lùc so¹n th¶o ra mét b¶ng hÖ thèng c¸c c©u hái, víi c¸c t×nh huèng tr¶lêi kh¸c nhau, dùa vµo kÕt qu¶ tr¶ lêi cña nh©n viªn mµ ban qu¶n trÞ ®¸nh gi¸n¨ng lùc cña mçi ngêi. Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông thªm c¸c hßmth gãp ý cñakh¸ch hµng vÒ chÊt l îng phôc vô ®Æt ë nh÷ng n¬i ®«ng ngêi qua l¹i nhÊthoÆc ë ngay trong phßng kh¸ch l u tró .3.3.5 Hoµn thiÖn vÊn ®Ò x¸c ® Þ n h tiÒn l¬ ng trong kh¸ch s¹n. TiÒn l ¬ng lµ sè tiÒn ngêi lao ®éng nhËn ®îc dùa trªn sè l îng vµ chÊtl îng ®· bá ra. Tæ chøc tiÒn l ¬ng hîp lý ch¼ng nh÷ng ®¶m b¶o thu nhËp ®Ót¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi lao®éng mµ cßn ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña ®ßn bÈy tiÒn l ¬ng. Tæ chøc tiÒn l -¬ng hîp lý lµm cho ngêi lao ®éng tõ lîi Ých vËt chÊt cña m×nh mµ quan t©m®Õnthµnh qu¶ lao ®éng ch¨mlo n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. V× vËy tæ chøctiÒn l ¬ng theo ®óng sè l îng vµ chÊt l îng lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p ®Ó n©ngcao hiÖu qu¶ lao ®éng. KÝch thÝch vËt chÊt ®èi víi ngêi lao ®éng th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn l -¬ng, thëng, phô cÊp. Gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng lµ méttrong nh÷ng ®ßn bÈy kÝch thÝch nh©n viªn lµm viÖc tÝch cùc h¬n. ChØ khinµo con ngêi quan t©m ®ÕnviÖc n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng cña m×nh th×hiÖu qu¶ lao ®éng trong doanh nghiÖp, trong x· héi míi thùc sù ®îc n©ng cao.HiÖn nay C«ng ty kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An ®ang duy tr× møc l ¬ng1.200.000 ®/th¸ng/ngêi, víi møc l ¬ng nµy ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ®îc®¶m b¶o. Víi h×nh thøc tr¶ l ¬ng theo thêi gian hiÖn nay kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i gÆpmét sè khã kh¨n trong lao ®éng , t¹o tÝnh b×nh qu©n hãa trong tiÒn l ¬ng vµt¹o ra t t ëng ®èi phã cña ngêi lao ®éng. §Ó kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm ®ã kh¸ch s¹n nªn tr¶ l ¬ng kho¸n theo thunhËp. §©y lµ c¬ chÕkho¸n mµ tiÒn l ¬ng vµ tiÒn thëng cña tËp thÓ vµ c¸nh©n ngêi lao ®éng tïy thuéc vµo thu nhËp cña doanh nghiÖp lµ c¬ chÕkho¸ngép quü l ¬ng víi c¸c quü cña doanh nghiÖp.Tæng thu nhËp = Tæng doanh thu – ( trÞ gi¸ vèn NLHH + chi phÝ ngoµi l ¬ng +thuÕGTGT)Tæng quü l ¬ng = Tæng thu nhËp – ( thuÕTN doanh nghiÖp + trÝch lËp c¸cquü ) ViÖc ph©n phèi tiÒn l ¬ng cña tæ cho tõng ngêi ph¶i dùa vµo hai yÕutèc¬ b¶n lµ ngêi lao ®éng thùc tÕvµ cÊpbËc cña ngêi lao ®éng 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi c¸ch tÝnh l ¬ng cho ngêi lao ®éng nh trªn sÏ lµm cho thu nhËp cñangêi lao ®éng g¾n liÒn víi chÊt l îng vµ khèi l îng cña ngêi lao ®éng, kÝchthÝch nh©n viªn quan t©m tíi c«ng viÖc. Víi tay nghÒ cao, lµm ®ñ ngµy c«ngth× kÕt qu¶ lao ®éng cña tæ sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao®éng cña kh¸ch s¹n.3.4 C¸c kiÕnnghÞ Trong t×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay, viÖc ®Çu t n©ng cÊpsöa ch÷akh¸ch s¹n cÇn cã nguån vèn lín, thêi gian thu håi vèn l©u, v× vËy ®Ò nghÞchÝnh phñ cÇn cã chÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t cho lo¹i h×nh kinh doanh nµy vµcho phÐpc¸c kh¸ch s¹n ®îc vay vèn l·i suÊt u ®·i nh»m n©ng cao chÊt l îng phôcvô kh¸ch. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch thuÕb×nh ®¼ng gi÷a c¸ckh¸ch s¹n thuéc doanh nghiÖp Nhµ níc víi c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh vµ chÝnh phñxemxÐt l¹i møc thuÕ®Êt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n. Cho phÐpthµnh lËp hiÖp héi kh¸ch s¹n, th«ng qua ®ã, hÖ thèng kh¸ch s¹nViÖt Nam cã tiÕng nãi chung, cã ®iÒu kiÖn ®Ó trao ®æi th«ng tin häc tËpkinh nghiÖm lÉn nhau, n©ng cao chÊt l îng phôc vô, b¶o vÖ quyÒn lîi vµ uytÝn cña toµn hÖ thèng, b¶o vÖ lîi Ých cña kh¸ch du lÞch, t¹o thµnh søc m¹nhtæng hîp, gi÷ gi¸ trong m«i tr êng c¹nh tranh lµnh m¹nh. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n chñ yÕulµ tiÕpxóc trùc tiÕpvíi kh¸ch v× vËyngo¹i h×nh cña nh©n viªn lµ rÊt quan träng. Nhµ níc cÇn cã quy ®Þnh chÕ®énghØ hu.. KÕtluËn Qua viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh lao ®éng t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖAn, ta thÊy bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, còngnh c¸ch bè trÝ lao ®éng cßn cã nh÷ng nhîc ®iÓm ¶nh hëng ®Õnqu¸ tr×nh s¶nxuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Ban qu¶n lý cÇn cã gi¶i ph¸p thiÕt thùc ®Ó kh¾cphôc nh÷ng nhîc ®iÓm, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vµ hiÖuqu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Tõ nh÷ng nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cñakh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An ®Ò tµi xin nªn ra mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµnthiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë bé phËn l u tró cña kh¸ch s¹n.Song do tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕnªn viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu ph©ntÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lao ®éng ë bé phËn l u tró cha ®îc toµndiÖn vÒ mäi mÆt . EmrÊt mong ®îc gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó ®Ò tµi®îc hoµn thiÖn h¬n. Emxin tr©n träng göi lêi c¸m ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o TS TrÇn ThÞ Phïng,Ban gi¸m ®èc, phßng tæ chøc, phßng kÕto¸n cïng toµn thÓ nh©n viªn trongkh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ònµy. Hµ néi, ngµy 10 th¸ng 8 n¨m2005 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S inh viªn th ùc hiÖn TrÇn thÞ Hoµng YÕn Tµi liÖu tham kh¶o 1 . NguyÔn Nguyªn H ång- H µ V¨n S ù, Bµi gi¶ng kinh tÕ doanh nghiÖpkh¸ch s¹n du lÞch. Trêng §H Th¬ng M¹i, Hµ Néi 1994. 2. NguyÔn Träng §Æng Ð NguyÔn Do·n ThÞ LiÔu - Vò §øc MinhÐTrÇn ThÞPhïng, Qu¶n trÞ doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞc, NXB thèng kª 2003 3. Kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An, B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2003 vµ ph¬nghíng nhiÖm vô n¨m 2004 4. LuËn v¨n khãa tríc 5. Th«ng tin tõ m¹ng internet. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô c lô c TrangLêi nãi ®Çu 1Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒhiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong 2kh¸ch s¹n1.1C¸c vÊn®Ò c¬ b¶n vÒ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n 21.1.1Kh¸i niÖmvÒ kh¸ch s¹n 21.1.2C¸c ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸ch s¹n 21.1.3 Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n 31.2 Lao ®éng trong kh¸ch s¹n 51.2.1TÝnh tÊt yÕucña lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹n 51.2.2 §Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹n 61.2.3 Ph©n lo¹i lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹n 71.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u 8tró trong kh¸ch s¹n1.3.1 C¸c kh¸i niÖm hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh trong 8kh¸ch s¹n1.3.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh 8l u tró trong kh¸ch s¹n1.4 Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh 11doanh l u tró trong kinh doanh kh¸ch s¹n1. 4.1 Nh÷ng nh©n tè bªn trong 111. 4.2 Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi 111.5 Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u 13tróCh¬ng 2. T×nh h×nh sö dông lao ®éng kinh doanh lu tró 15t¹i kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖAn2.1Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An 152.1.1Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i 152.1.2 C¬ cÊubé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Th¬ng M¹i 162.1.3 C¸c lÜnh vùc kinh doanh cña kh¸ch s¹n 182.1.4 C¬ së vËt chÊt cña kh¸ch s¹n 192.1.5 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n qua 2 n¨m 192003-20042.2 T×nh h×nh ®éi ngò lao ®éng kinh doanh l u tró t¹i kh¸ch s¹n 212.2.1Sè l îng vµ c¬ cÊulao ®éng kinh doanh l u tró cña kh¸ch s¹n 212.2.2 ChÊtl îng ®éi ngò lao ®éng kinh doanh l u tró cña kh¸ch s¹n 222.3 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kinh doanh l u tró t¹i kh¸ch 23s¹n Th¬ng M¹i NghÖ An 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.3.1 §¸nh gi¸ theo n¨ng suÊt lao ®éng bing qu©n 232.3.2 §¸nh gi¸ th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n 242.3.3 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ l ¬ng ë kh¸ch s¹n 252.4 §¸nh gi¸ chung 25Ch¬ ng 3. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu ¶ sö d ô ng lao ®éng 27kinh doanh lu tró t¹i kh¸ch s¹n Th¬ ng M ¹i3.1 Xu híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë ViÖt Namvµ 27ë NghÖ An3.1.1Xu híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam 273.1.2 Xu híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë NghÖ An 283.2 Môc tiªu vµ ph¬ng híng kinh doanh cña kh¸ch s¹n 293.2.1Môc tiªu kinh doanh 293.2.2 Ph¬ng híng kinh doanh 293.3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 30kinh doanh l u tró t¹i kh¸ch s¹n3.3.1 N©ng cao tr×nh ®é c¬ së vËt chÊt bé phËn kinh doanh l u tró 303.3.2 Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng ®Ó n©ng cao tr×nh 31®é3.3.3. TuyÓn dông, ph©n c«ng vµ bè trÝ ®éi ngò lao ®éng 323.3.4 Hoµn thiÖn h×nh thøc ®¸nh gi¸ nh©n sù 333.3.5 Hoµn thiÖn vÊn®Ò tiÒn l ¬ng 343.4 C¸c kiÕnnghÞ 35KÕt luËn 36Tµi liÖu tha m kh ¶ o 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 32

×