Van luong.blogspot.com 17361

392 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17361

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi c¶m ¬n Trong thêi gian häc tËp, nghiªn cøu t¹i khoa Qu¶n trÞ kinh doanh tr êng§¹i häc d©n lËp Ph¬ng §«ng, em ®· ®îc c¸c thÇy c« gi¸o tËn t×nh chØ b¶o, d¹ydç vµ híng ®Õn lßng yªu nghÒ, gióp em cã ®îc tinh thÇn h¨ng say vµ lµm viÖcs¸ng t¹o. Nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n mµ thÇy c« gi¸o cung c p gióp em cã thÓtù tin khi b¾t tay vµo nghÒ trong t¬ng lai. Trong thêi gian ®îc thùc tËp t¹i C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i Tæng hîpTh¨ng Long, em ®· cã c¬ héi vËn dông ng÷ng kiÕn thøc ®· ® îc häc qua s¸ch vëtríc ®©y vµo thùc tÕ. C¬ héi ®ã ®· gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung vµnh÷ng kiÕn thøc mµ em ®îc häc vµ hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh h¬n. Qua bµi viÕt nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ng÷ng ng êi ®· gióp em hoµnthµnh trong thêi gian thùc tËp nµy còng nh luËn v¨n cña m×nh. Em xin tr©nträng göi lêi c¶m ¬n tíi: - ThÇy gi¸o Ths NguyÔn Phi L©n ®· trùc tiÕp híng dÉn em lµm luËn v¨n. - C¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n trÞ kinh doanh trêng §¹i häc d©n lËpPh¬ng §«ng ®· cung c p cho em nh÷ng kiÕn thøc vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîicho em häc tËp vµ nghiªn cøu taÞ trêng. - C¸c c« chó vµ anh chÞ c«ng t¸c t¹i C«ng ty Du lÞch vµ Th ¬ng m¹i Tænghîp Th¨ng Long ®· híng dÉn em hoµn thµnh c¸c nghiÖp vô ®¹t hiÖu qu¶. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n cha mÑ ®· d¹y b¶o vµ t¹o mäi ®iÒukiÖn cho em häc tËp. C¶m ¬n anh, chÞ, nhng ngêi th©n vµ b¹n bÌ cña em ®·gióp ®ì vµ ®éng viªn em trong qu¸ tr×nh häc tËp. Sù d×u d¾t, chØ b¶o cñamäi ngêi vµ sù cè g¾ng cña em ®· cho em cã ®îc kÕt qu¶ ngµy h«m nay. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Lêi më ®Çu N¨m 2003 trªn thÕ giíi vµ khu vùc cã nhiÒu biÕn ®éng khñng bè, ®e do¹vµ chiÕn tranh, ®Æc biÖt lµ dÞch Sars. Song ViÖt Nam vÉn ®îc coi lµ ®iÓm®Õn an ninh, an toµn, th©n thiÖn vµ h p dÉn. Còng theo th«ng b¸o cña h·ng dulÞch quèc tÕ IEXPLOER ViÖt Nam ®îc xÕp h¹ng thø 09 trong 10 ®Þa ®iÓm dulÞch ®îc a chuéng nh t trong n¨m 2003. KÕt qu¶ nµy lµ mét thÕ m¹nh chongµnh du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn tríc nh÷ng t×nh h×nh biÕn ®éng phøc t¹pcña thÕ giíi. N¾m b¾t c¬ héi vµ thuËn lîi ®ã, cïng víi viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nhhµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch (2000- 2005- 2010) ®· lµm n©ng cao h×nh ¶nh 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c ña ViÖ t N am n ãi chung vµ du lÞch ViÖt N am n ãi ri ªng trªn tr êng q u èc tÕt¹o th Õ vµ lùc du lÞch ph ¸t triÓ n v÷ng ch ¾c trong nh ÷ng n ¨m ®Çu th Õ k û 21 .T ¹o m äi ®iÒ u kiÖn ®Ó t¨ng cêng h pd Én thu h ót kh ¸ch du lÞch. C ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh trong nh ÷ng n ¨m g Çn ®©y d iÔ nra m ét c ¸ch m ¹nhm Ï vµ ®ång b é. T ïe th ùc tÕ ®ã th × ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh c òng ph ¸ttriÓ n t¬ng ®èi m ¹nh m Ï. C ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch n ãi chung vµ kinhdoanh l÷ h µnh n ãi ri ªng ch Ýnh lµ ph ô thu éc vµo kh ¸ch du lÞch. Kh ¸ch du lÞchlµ ngêi tr¶ l¬ng vµ ®em l¹ i lîi nhu Ën cho doanh nghiÖp l÷ h µnh. Kh «ng c ãkh ¸ch du lÞch th × ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch kh «ng thÓ tån t¹i ®îc. V× vËy,lµm th Õ n µo ®Ó thu h ót kh ¸ch?. L µm th Õ n µo ®Ó khai th ¸c th Þ tr êng kh ¸ch ®¹thiÖu qu ¶ nh t?. §©y lµ c ©u h ái m µ c ¸c nh µ kinh doanh du lÞch c Çn ph ¶i tr¶ lêi. Q ua th êi gian th ùc tËp t¹i C «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i T æng h îp Th ¨ngLong, tõ t×m hiÓ u th ùc tr¹ng ë ®©y em m ¹nh d ¹n lù a ch än ®Ò tµi: Ò Mét sè ph-¬ng ph¸p më réng thÞ trêng kh¸ch NhËt t¹i C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹iTæng hîp Th¨ng Long Ó cho b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña m×nh B¸o c¸o chuyÒn ®Ò : Mét sè gi¶ ph¸p më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞchNhËt B¶n t¹i C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long do sinh viªn BïiThÞ T©m ®îc thùc hiÖn díi sù híng dÉn cña ThÇy gi¸o NguyÔn Phi L©n. B¸o c¸ogåm 3 ch¬ng - Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ kh¸ch du lÞch vµ thÞ trêng kh¸chdu lÞch NhËt B¶n. - Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty - Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËtB¶n t¹i Trung t©m l÷ hµnh thuéc C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîpTh¨ng Long. 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn chung vÒ kh¸ch du lÞ ch vµ thÞ trêng kh¸ch du lÞ ch NhËt B¶n1.1.Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n1.1.1.Kh¸ch du lÞch vµ ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch* Kh ¸i niÖm kh ¸ch du lÞch Kh ¸ch du lÞch lµ ngêi ®i du lÞch ho Æc k Õt h îp ®i du lÞch , trõ tr êng h îp ®ih äc, lµm viÖc ho Æc h µnh nghÒ ®Ó nh Ën thu nh Ëp ë n ¬i ®Õn*Ph ©n lo ¹i kh ¸ch du lÞch Kh ¸ch du lÞch c ã vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn s ù th µnh c «nghay th t b ¹i c ña m çi doanh nghiÖp.V× vËy viÖc ph ©n lo ¹i kh ¸ch ph ¶i ®¶m b ¶otÝnh ti Ön lîi vµ ph ï h îp cho viÖc ®a ra m ét s è s ¶n ph Èm ph ï h îp cho tõng ®èitîng kh ¸ch. S au khi ph ©n lo ¹i kh ¸ch gióp cho c ¸c doanh nghiÖp biÕt ® îc ®Æc®iÓ m , nhu c Çu c ña tõng lo ¹i kh ¸ch, tõ ®ã doanh nghiÖp ®Þnh híng th Þ tr êngm ôc ti ªu cho doanh nghiÖp trong t¬ng lai.VËy s è lîng kh ¸ch c ã thÓ ph ©n theonh ÷ng c ¸ch n µo? C ã thÓ ph ©n lo ¹i kh ¸ch theo m ét s è ti ªu th øc kh ¸c nhau nh:+ §Þa b µn c tró+ C ¬ c u theo lø a tu æi+ C ¬ c u theo giíi tÝnh+ C ¬ c u theo tr×nh ®é h äc v n Tuy nhiªn kh «ng thÓ c ¨n c ø vµo m ét ti ªu th øc c ô thÓ n µo nh t®Þnh. V×ti ªu th øc ®ã kh «ng m ang tÝnh kh ¸i qu ¸t, kh «ng ph ¶n ¸nh ®îc nh ÷ng nhu c Çuc ña kh ¸ch du lÞch. §Ó ®¸nh gi¸ ph ¶i c ã c ¸i nh ×n tæng qu ¸t, kh «ng lo ¹i trõ m étti ªu th øc n µo.V× kh ¸ch du lÞch lµ tæng ho ¸ c ¸c ®Æc ®iÓ m ,ti ªu th øc ph ©n lo ¹itrªn m çi c ¸c ph ©n lo ¹i c ã ®Æc ®iÓ m nh sau: T ©m lý, kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n, th êigian nh µn rçi, tr×nh ®é th ëng th øc.-Ph ©n lo ¹i kh ¸ch theo ®Þa b µn c tró M çi m ét vïng, m ét ®Þa ph¬ng m ang nh ÷ng phong tôc tËp qu ¸n kh ¸c nhau,h ä m ang nh ÷ng n Ðt ®Æc tr ng c ña tõng vïng m µ con ngêi n ¬i kh ¸c kh «ng thÓc ã. §©y lµ b ¶n s ¾c v¨n ho ¸ c ña c éng ®ång ngêi ®· t¹o ra s ù kh ¸c biÖt víi®Þa b µn kh ¸c. B ªn c ¹nh ®ã s ù tËp trung ®«ng ®óc t¹i m ét s è th µnh ph è, qu ¸tr×nh ®« th Þ ho ¸ vµ c «ng nghiÖp ph ¸t triÓ n d Én ®Õn m «i tr êng b Þ « nhiÔ m ,con ngêi b Þ v©y quanh b ëi nh ÷ng kh èi b ª t«ng c èt th Ðp ®å s é, tèc ®é lµmviÖc c ¨ng th ¼ng. Ngo µi ra s ù kh ¸c biÖt thu nh Ëp gi÷a ngêi d ©n th µnh th Þ vµn «ng th «nÉm µnhu c Çu ®i du lÞch c ña d ©n c gi÷a c ¸c vïng c òng kh ¸c nhau.-Ph ©n lo ¹i kh ¸ch theo thu nh Ëp vµ nghÒ nghiÖp 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh ¶ n ¨ng th anh to ¸n m ang tÝnh ch t quyÕt ®Þnh trong qu ¸ tr×nh m uas ¾m c ña du kh ¸ch. Ngêi c ã thu nh Ëp cao ®ßi h ái ph ¶i c ã s ¶n ph Èm c ã ch tlîngcao, h ßan h ¶o nh t. Kh ¸ch c ã thu nh Ëp th p th × s ¶n ph Èm ph ¶i ph ï h îp víi gi¸ c ¶-Ph ©n lo ¹i kh ¸ch theo tr×nh ®é h äc v n G i¸o d ôc lµ nh ©n tè t¸c ®éng, k Ých th Ých ®i du lÞch. Tr×nh ®é gi¸o d ôccao th × nhu c Çu ®îc ®i du lÞch c ña con ngêi s Ï t¨ng lªn râ rÖ t. S ù ham hiÓ ubiÕt, th Ých kh ¸m ph ¸ t×m hiÓ u th iªn nhiªn s Ï t¨ng lªn, k Ých th Ých th ãi quen ®i dulÞch d Çn ®îc h ×nh th µnh ng µy c µng nhiÒ u. G i¸o d ôc c ã li ªn quan ch Æt ch Ï víi thu nh Ëp vµ nghÒ nghiÖp. M ét qu èc giac ã nÒ n gi¸o d ôc tè t ch ¾c ch ¾n s Ï c ã thu nh Ëp æn ®Þnh. Tuy nhiªn c ßn m ét s ètr êng h îp ngo ¹i lÖ, song vÒ c ¬ b ¶n lµ nh vËy.Nh ÷ng ngêi c ã tr×nh ®é c µngcao s Ï c ã nghÒ nghiÖp ph ï h îp víi m øc thu nh Ëp cao. Khi ®ã tû lÖ ngêi c ã h äcv n ®i du lÞch s Ï cao h ¬n so víi ngêi c ã tr×nh ®é h äc v n th p.B ¶ng 01 :T û lÖ ngêi ®i du lÞch c ña nh ÷ng gia ®×nh m µ ch ñ gia ®×nh c ã nh ÷ngtr×nh ®é v¨n ho ¸ kh ¸c nhau. Tr×nh ®é v¨n ho ¸ c ña ngêi ch ñ gia T û lÖ ®i du ®×nh lÞch Cha c ã tr×nh ®é trung h äc 52% C ã tr×nh ®é tru ng h äc 68% C ã tr×nh ®é cao ®¼ng 78% C ã tr×nh ®é ®¹i h äc 89% (Nguån: MarTha Sarbey Dasaeto : Travel group 1999)1.1.2 Chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n Còng nh c¸c thÞ trêng hµng ho¸ nãi chung, thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËtB¶n cã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n lµ thùc hiÖn, trao ®æi th«ng tin, ®iÒu tiÕt ,giao lu v¨n ho¸É*Chøc n¨ng thùc hiÖn: Th«ng qua thÞ trêng du lÞch c¸c ho¹t ®éng mua b¸n vµtrao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô du lÞch ®îc thùc hiÖn. ViÖc mua b¸n trao®æi gi÷a c¸c nhµ cung c p lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña du kh¸ch. Bªn c¹nh ®ãviÖc trao ®æi hµng ho¸ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ cung c p thùc hiÖn ® îcgi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm du lÞch. Bëi v× s¶n phÈm du lÞch phÇn lín lµdÞch vô, qu¸ tr×nh s¶n xu t vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi. Kh¸ch du lÞch chØc¶m nhËn ®îc gi¸ trÞ cña nã khi tiªu dïng nã. ChÝnh v× vËy ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng du lÞchNhËt B¶n th× doanh nghiÖp ®îc thÓ chÕ mét c¸ch cao nh t. M«i trêng ph¸p lýph¶i chi tiÕt, ®Çy ®ñ, quyÒn h¹n râ rµng, tr¸ch nhiÖm vµ chÕ tµi ®èi víi c¸cvi ph¹m nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra m«i trêng kinh doanhph¶i trong s¹ch. * Chøc n¨ng th«ng tin: ThÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n cung c p c¸c th«ngtin vÒ cung cÇu du lÞch gi÷a c¸c bªn tham gia.Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin,kh¸ch du lÞch cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ trêng kh¸ch NhËt trªn c¸ctrang Web trªn Iternet. Tuy nhiªn, thêi ®¹i th«ng tin còng ®Æt ra nhiÒu v n®Ò nan gi¶i. Nh÷ng th«ng tin trªn m¹ng thiÕu sù tin cËy, chÝnh x¸c. NhiÒudoanh nghiÖp hay c¸ nh©n kh«ng ch p nhËn giao dÞch th«ng qua con ®êng nµy. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368* Ch øc n ¨ng ®iÒ u ti Õ t: Th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n c òng nh c ¸c th Þ tr -êng kh ¸ch du lÞch kh ¸c, th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n ch ôi ¶nh hëng r t línc ña c ¸c nh ©n tè kh ¸c nhau. Nh ÷ng quy lu Ë t c ña nÒ n kinh tÕ th i tr êng nh quylu Ë t gi¸ trÞ , quy lu Ë t c ¹nh tranh , quy lu Ë t cung- c Çu chi ph èi ho ¹t ®éng c ñac ¸c doanh nghiÖp c òng nh kh ¸ch du lÞch. Q uy lu Ë t c ¹nh tranh ®ßi h ái doanhnghiÖp ph ¶i t×m tßi vµ ph ¸t hiÖn nh ÷ng s ¶n ph Èm du lÞch ph ï h îp víi nhu c Çuvµ m ong m u èn cu ¶ kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n. Ngãµi ra s ù c ¹nh tranh gay g ¾t vÒg Ýa c òng nh ch tlîng ph ôc vô c ña du kh ¸ch bu éc c ¸c doanh nghiÖp ph ¶i ¸p d ôngnh ÷ng ti Õn b é khoa h äc k ü thu Ët ®Ó gi¶m tèi th iÓ u ®Õn m øc th p nh tchi ph Ývµ n ©ng cao ch tlîng ph ôc vô. Kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n th êng lµ nh ÷ng ngêigiµu c ã, lu «n m ong m u èn ®îc ph ôc vô m ét c ¸ch tè t nh t. Ch Ýnh nh ÷ng ®ßi h áivµ nhu c Çu c ña khach s Ï t¹o ®éng lùc cho doanh nghiÖp c ¶i ti Õn vµ ph ¸t triÓ n.M Æt kh ¸c ch Ýnh s ¸ch qu ¶ng c ¸o, khuyÕn m ·i... c ña doanh nghiÖp lµm ph ¸t sinhnhu c Çu c Çn ®îc ®i du lÞch c ña kh ¸ch.* Ch øc n ¨ng giao lu v¨n ho ¸ x · h éi: §©y lµ ch øc n ¨ng ®Æc biÖt, ri ªng c ã c ñath Þ tr êng du lÞch. Th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n c òng vËy. Th «ng quac ¸c ho ¹t ®éng nh Ën kh ¸ch vµ g öu kh ¸ch gi÷a c ¸c doanh nghiÖp m µ c ã s ù giao luv¨n ho ¸ gi÷a ViÖ t N am vµ Nh Ët B ¶n. Kh ¸ch du lÞch ngo µi viÖc th áa m ·n nhuc Çu ngh Ø ng ¬i, gi¶i trÝ th × kh ¸ch lu «n c ã nhu c Çu t×m hiÓ u, m ong m u èn ® îckh ¸m ph ¸ v¨n ho ¸, ® t níc n ¬i h ä ®Õn du lÞch.Th «ng qua c ¸c ch¬ng tr×nh m µkh ¸ch c ã thÓ quan s ¸t, ti Õp x óc c òng nh ho µ m ×nh vµo cu éc s èng c ña c d ©n n ¬ih ä d i du lÞch. §©y ch Ýnh lµ c Çu n èi, lµ s ù giao lu v¨n ho ¸ c ña hai ® t níc kh ¸cnhau.1.1.3 C¸c ¨Æc ¨iÓm cu¶ thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n NhËt B¶n lµ mét quèc gia n»m ë ngoµi kh¬i bê biÓn phÝa §«ng ch©u ¸. Víi®Þa h×nh phÝa B¾c gi¸p víi bê biÓn Karafuto vµ Siberia, biÓn phÝa T©y gi¸pvíi b¸n ®¶o TriÒu Tiªn vµ Trung quèc. NhËt cã kho¶ng c¸ch xa lôc ®Þa Ch©u ¸®Ó kh«ng bÞ cuèn vµo nh÷ng biÕn ®éng chÝnh trÞ cña lôc ®Þa hoµ vµo nÒn 2v¨n ho¸ cña m×nh. DiÖn tÝch NhËt kho¶ng 380.000km , nhng d©n sè NhËt trªn127 triÖu ngêi. NhËt B¶n lµ thÞ trêng göi kh¸ch lín nh t thÕ giíi. Hµng n¨m cãkho¶ng h¬n 16 triÖu ngêi NhËt ®i du lÞch ë níc ngoµi. N¨m 2003 sè ngêi NhËt®i du lÞch lµ 17 triÖu ngêi ®¸nh d u mét con sè kØ lôc tõ tríc ®Õn nay. Nhngkh¸ch du lÞch NhËt B¶n ®Õn ViÖt Nam míi chØ ®¹t280.000 lît ngêi. TÝnh c¸ch næi bËt cña ngêi NhËt B¶n lµ trung thµnh, yªu níc, t«n kÝnh, gi÷g×n danh dù gia ®×nh, thùc tÕ, l¹c quan vµ hµi íc, tinh tÕ vµ nh¹y c¶m, lÔphÐp, lÞch sù, «n hoµ, ®é lîng. §èi víi hä th× nghi lÔ giao tiÕp ®îc ®Æt lªnhµng ®Çu, mang b¶n s¾c céng ®ång cao h¬n b¶n s¾c c¸ nh©n. VÒ phong tôctËp qu¸n, ngêi NhËt yªu thiªn nhiªn, t×nh c¶m thÈm mü ph¸t triÓn cao trungthµnh víi truyÒn thèng, thÝch nh÷ng g× h×nh khèi cô thÓ, râ rµng. Ngêi NhËtcã tÝnh kû luËt cao trung thµnh víi nh©n vËt cã uy quyÒn, chu toµn bænphËn víi nhãm: trong du lÞch theo ®oµn ®Æc biÖt chó ý phèi hîp t«n träng ýkiÕn cña trëng ®oµn t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i. Nh©n viªn lµm viÖc víi kh¸chNhËt còng yªu cÇu tÝnh kû luËt cao. Trong ®êi sèng còng yªu cÇu tÝnh kûluËt cao. Trong cuéc sèng ngêi NhËt lÞch l·m, gia gi¸o, chu t t, hiÒn , hiÒn tõ, 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c¨n c¬, ham häc hái. Víi nguyªn t¾c sèng:"BiÕt ®îc chç cÇn dõng tÊt sÏ tr¸nhkhái hiÓmnguy, thÊuhiÓu®îc th©n phËn m×nh tÊt khái bÞ sØ nhôc nªn hä ®ÆcbiÖt tù chñ, ®iÒmtÜnh vµ «n hoµ ". TiÒnl ¬ng NhËt B¶n rÊt cao, gÊp5 ®Õn 10lÇn tiÒn tr¶ cho c¸c c«ng viÖc t ¬ng ®¬ng víi c¸c níc kh¸c, ngµy cµng Ýt ngêiNhËt tham gia vµo lao ®éng ch©n tay hoÆc c¸c viÖc vÆt v·nh vµ hä tù coim×nhlµ tÇng líp trung l u vµ sèng theo tÇng líp trung l u.* §éng c¬ thóc ®Èy kh¸ch du lÞch NhËt B¶n ®i du lÞch ViÖt Nam- ViÖt Namlµ ®Êt níc cã c¶nh quan ®Ñp, nhiÒuhang ®éng hoang s¬, nhiÒu- Ngêi d©n ViÖt Namth©n thiÖn vµ hiÕu kh¸ch- Phong tôc tËp qu¸n cña ViÖt NamgÇn gòi víi ®Êt níc NhËt B¶n- ViÖt nam cã nhiÒulÔhéi truyÒn thèng cña c¸c céng ®ång* Së thÝch vµ thãi quentiªu dïng cña kh¸ch du lÞch NhËt B¶n Muèn thµnh c«ng ë thÞ tr êng nµo, ngêi lµm du lÞch ph¶i hiÓu®îc ®ÆctÝnh, nhu cÇu cña du kh¸ch ë n¬i ®ã. Víi thÞ tr êng NhËt B¶n còng vËy, hiÓu®îc du kh¸ch NhËt B¶n cÇn g× lµ ®iÒuv« cïng quan träng. Du kh¸ch NhËt B¶n thêng lµ nh÷ng ngêi giµu cã , lu«n muèn ¨n, nghØ t¹ic¸c kh¸ch s¹n sang träng ®Çy ®ñ tiÖn nghi, phôc vô tíi møc tèt nhÊt vµ ®i¹thÕ thuËn tiÖn, gÇn trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ vµ mua s¾m. Hä rÊt chóträng ®Õn kh©u an ninh. ChÝnh v× thÕ khi ®Õn ë c¸c kh¸ch s¹n hä thêng yªucÇu ®îc ë trªn tÇng cao, chø kh«ng thÝch ë tÇng thÊp v× sî bÞ quÊy rÇyhoÆc bÞ khñng bè, b¾t cãc tèng tiÒn. Hä còng kh«ng thÝch ë tÇng 4, phßngcã sè 4, ®i thang m¸y sè 4... v× trong tiÕng NhËt còng cã tõ ®ång ©m víi sè4 vµ cã nghÜa lµ tËn cïng, chÕt chãc. Kh¸ch du lÞch NhËt ®a sè lµ dÔ tÝnh, cëi më, ®«n hËu, trung thùc, t×nhc¶m dÔbiÓuhiÖn ra bªn ngoµi. Hä biÕt kiÒmchÕ, rÊt b×nh tÜnh tr íc mäi t×nhhuèng, gÆp ®iÒu g× kh«ng hµi lßng còng Ýt khi tá ra gay g¾t hay ph¶n ®èiÇm Ü. Tuy cëi më nhng ®a sè ngêi NhËt vÉn gi÷ ®îc sù s©u l¾ng cña m×nh. Mçi khi tiÕp xóc, gÆp gì, ngêi NhËt thêng cói ®Çu thÊp ®Ó chµo vµ haitay cÇm danh thiÕp trao cho kh¸ch. Hä thêng b¾t tay nhÑnhµng vµ kh«ngnh×n vµo m¾t kh¸ch. Ngêi NhËt rÊt coi träng giê giÊcvµ lu«n ®óng hÑn.Hä th-êng chó ý ®Õn t¸c phong sö thÕ, øng xë khi giao tiÕp vµ ®¸nh gi¸ rÊt caotÝnh kiªn nhÉn, khiªm nhêng, lÞch sù.... Kh¸ch NhËt thêng rÊt kÝn ®¸o, tÕnhÞ, thÝch c xö, nãi n¨ng, ®i l¹i nhÑnhµng, kh«ng khoa tr ¬ng, Çm Ü. Hä kh«ngthÝch xng h« b»ng tªn. Khi trao ®æi hay gi¶i quyÕt c«ng viÖc g× ngêi NhËt®Òu thÝch nãi th¼ng, tá râ lËp tr êng cña m×nh, kh«ng a lèi nãi quanh co,bãng giã, khã hiÓu. Ngêi NhËt rÊt chó träng ®Õn tuæi t¸c, vÞ trÝ trong x·héi, kh¶ n¨ng tµi chÝnh... cña ngêi ®èi tho¹i. §Æc biÖt hä rÊt t«n kÝnh ngêilín tuæi, ngêi cã ®Þa vÞ cao trong x· héi. Ngêi NhËt cã n¨ng khiÕu thÈm mü rÊt cao. Nhê vËy, hä cã thÓ biÕn toµnbé ®êi sèng cña m×nh, quanh m×nh thµnh nghÖ thuËt. §Õn ViÖt Nam, hä rÊtyªu thiªn nhiªn thanh b×nh, tÜnh lÆng cña vïng quª th«n d·, thÝch th¨m c¶nh®Ñp H¹ Long, ®ång b»ng s«ng níc Cöu Long, c¸c lµng nghÒthñ c«ng truyÒnthèng nh: B¸t Trµng, §«ng Hå, V¹n Phóc... 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chñ ®Ò ngêi NhËt thÝch ®µm luËn lµ lÞch sö, thiªn nhiªn, v¨n ho¸, nghÖthuËt, kinh doanh. Kh«ng thÝch bµn luËn vÒ Hoµng gia, lÔgi¸o gia ®×nh, chiÕntranh, khñng bè, sù suy ®åi... Vµ ngêi NhËt thÝch mua hµng ®¾t tiÒn. §Õn bÊt cø n¬i ®©u, ngêi NhËtcòng mua s¾mrÊt nhiÒu.Hä thêng vµo nh÷ng siªu thÞ, cöa hµng xÞn b¸n nh÷ngthø ®¾t tiÒn vµ Ýt cã chuyÖn quªn tr¶ gi¸ khi mua. Ngêi NhËt thÝch muanh÷ng thø cµng ®¾t tiÒn cµng tèt. Phô n÷ NhËt khi ra ®êng hay ®Ó vÝ tiÒntrong v¸y. Khi mua thø g× ë cöahµng hä thêng vµo W.C ®Ó bÝ mËt lÊy vÝtiÒn. ChÝnh v× vËy mµ ngêi NhËt thÝch ®i mua b¸n trong nh÷ng cöa hµng cãtoillet ch¨ng?. Sang ViÖt Nam, hä thÝch mua c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖtruyÒn thèng ®îc lµm tõ m©y, tre, nøa, gç, sõng, ®¸, hµng thªu ren, t¬ lôa...®Æc biÖt lµ gèm sø B¸t Trµng. Cã thÓ nãi r»ng, rÊt Ýt du kh¸ch NhËt ®ÕnHµ Néi mµ l¹i kh«ng sang th¨m lµng gèm sø B¸t Trµng. Vµ còng hÇu nh kh«ngkh¸ch NhËt nµo ®Õn B¸t Trµng mµ l¹i kh«ng mua mét thø g× ®ã ®Ó lµm kûniÖm. * Mét sè yÕu tè vÒ t©m lý x· héi cña kh¸ch du lÞch NhËt B¶n vµ nh÷ngnhu cÇu cña hä nh:-Yªu cÇu vÒ vËn chuyÓn: khi ®i du lÞch thêng ®i b»ng xe vµ m¸y bay h¹ngsang, khi lªn xuèng ®ãn tiÕp ph¶i ®Çy ®ñ nghi lÔ ®ãn tiÕp chµo hái trängväng nh tÆng hoa vµ ph¶i cã biÓung÷.- Yªu cÇu vÒ l u tró: kh¸ch s¹n thêng cã thø h¹ng 3-4 sao, kh«ng ë phßng thÊpqu¸, kh¸ch s¹n tèt nhÊt lµ kiÓukiÕn tróc thµnh c¨n hé hoÆc biÖt thù ®éc lËp.Kh¸ch s¹n ph¶i ë vÞ trÝ trung t©m, cã tiÕng t¨m. Ngêi NhËt cÇn sù ng¨n n¾p,trËt tù vµ s¹ch sÏ ë møc ®é tuyÖt ®èi. Hä rÊt kÝnh phôc nh÷ng ngêi phôc vôsµnh nghÒcã kü s¶o trong phôc vô. Trong buång ngñ ph¶i cã Ýt nhÊt hai lo¹idÐp, thÝch cã bån t¾m vµ níc t¾m ph¶i thËt nãng. Trong nhµ t¾m ph¶i cã®Çy ®ñ c¸c lo¹i bµn ch¶i, m¸y sÊytãc, kemxoa, dÇu géi ®Çu, dÇu x¶. Trong tñl¹nh ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i r îu, hoa, níc, níc hoa qu¶. Ngêi NhËt tuyÖt ®èiquan t©m ®Õn møc ®é an toµn ë n¬i ®Õn du lÞch, ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸ccao trong phôc vô. Khi chän kh¸ch s¹n ngêi NhËt rÊt quan t©m ®Õn tiÒn s¶nhlín, cã phßng ®¬m cã hai giêng, c¸c phßng cã chÊt l îng ®ång ®Òunhau.- VÒ ¨n uèng: kh¸ch NhËt thÝch thëng thøc c¸c mãn ¨n d©n téc, c¸c mãn ¨n chÕbiÕn tõ h¶i s¶n, ¨n chay vµ ¨n t¹i c¸c nhµ hµng cña NhËt , c¸c b÷a tiÖc buæitèi cÇn quan träng, cã ca móa nh¹c d©n téc phô ho¹.- VÒ vui ch¬i gi¶i trÝ: ngêi NhËt ngoµi ®i th¨m quan cßn thÝch ®i mua s¾mqïal u niÖm . Hä rÊt thÝch c¸c lo¹i hµng ho¸ rÎ nhng ®ång thêi c¸c lo¹i hµng ho¸ nµy®eml¹i chÊt l îng cao vµ cã gi¸ trÞ. - Ngêi NhËt nghe nãi, ®äc, viÕt, tiÕng anh b×nh thêng, nhng hä kh«ng thÝchgiao tiÕp b»ng tiÕng Anh t¹i n¬i ®Õn du lÞch. DovËy khi nh©n viªn gÝao tiÕp®îc b»ng tiÕng NhËt th× thËt sù ®eml¹i hµi lßng cho hä.-§é dµi trung b×nh cña chuyÕn ®i du lÞch lµ 7-9 ngµy- xu híng ®i du lÞch cïng b¹n bÌ, ngêi th©n vµ gia ®×nh t¨ng lªn song bªn c¹nh®ã l îng kh¸ch du lÞch ®i mét m×nh tíi c¸c níc Ch©u ¸ vÉn chiÕm con sè ®¸ngkÓ 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch NhËt cho ®Õn nay vÉn ®îc coi lµ méttrong sè nh÷ng thÞ tr êng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. Chi phÝ co du lÞchmua s¾mvµ c¸c dÞch vô kh¸c ngµy cµng cã xu híng t¨ng lªn. Kh¸ch NhËt du lÞch thêng bÞ ®¸nh gi¸ lµ khã tÝnh, thùc hiÖn viÖc giaotiÕp víi hä ph¶i ®Æc bÞªt quan t©m ®Õn nguyªn t¾c 4C+1S®ã lµ: 1. Comfor- tiÖn nghi 2.Convenience- thuËn tiÖn 3. Cleanleness- sach sÏ 4. Courtesy- lÞch sù 5. Safely- an toµn Kh¸ch NhËt kh«ng phµn nµn ngay lËp tøc, kh«ng thÓ biÕt hä cã thËt sùhµi lßng hay kh«ng. V× vËy ®Ó t¹o sù th©n thiÖn vµ còng cã thÓ th¨m dß ®îcý kiÕn cña kh¸ch th× nh©n viªn cã thÓ hái th¨m b»ng c¸ch trß chuyÖn víi kh¸chmét c¸ch th©n thiÖn vµ vui vÎ.* Thêi gian ®i du lÞch cña kh¸ch du lÞch NhËt B¶n.- Thêi ®IÓm®i du lÞch cña ngêi NhËt B¶n lµ gi¸ng sinh, n¨m míi, nghØ xu©n vµnghØ hÌ cña sinh viªn vµ tuÇn lÔvµng.- Nh÷ng ngµy nghØ Quèc gia cña NhËt B¶n Ngµy 15th¸ng Giªng- ngµy lÔtuæi thµnh niªn Ngµy 11th¸ng Hai- ngµy lËp quèc Ngµy 21,22 th¸ng Ba- Ngµy xu©n ph©n Ngµy 29 th¸ng T- ngµy lÔtrång c©y xanh Ngµy 3 th¸ng N¨m- ngµy hiÕn ph¸p Ngµy 5 th¸ng N¨m- ngµy trÎ em Ngµy 15th¸ng ChÝn- ngµy kÝnh träng ngêi giµ Ngµy 23,24 th¸ng ChÝn- ngµy phu th©n Ngµy 10 th¸ng Mêi- ngµy héi thÓ thao- søc khoÎ Ngµy 3 th¸ng Mêi mét- ngµy v¨n ho¸ Ngµy 23 th¸ng Mêi mét- ngµy t¹ ¬n lao ®éng Ngµy 23 th¸ng Mêi hai- ngµy sinh cña Vua Khi c¸c ngµy mïng 3 vµ mïng 5 th¸ng 5 r¬i vµo c¸c ngµy nghØ hµng tuÇn th×ngµy nghØ ë gi÷a tøc lµ ngµy 4 th¸ng 5 còng lµ ngµy nghØ LÔhéi hµng n¨mcña NhËt B¶n* N¨m míi( Shogatsu): thêi k× ¨n mõng vµo th¸ng ®Çu tiªn cña n¨m, ®Æt biÖtlµ ngµy mïng mét th¸ng Giªng c¶ gia ®×nh sumhäp *Setsubun: chØ ngµy mïng 3 hoÆc mïng 4 th¸ng Hai theo truyÒn thèng lµnngµy b¾t ®Çu xu©n, ngêi ta b¾t ®Çu ¨n mõng b»ng c¸ch tung h¹t ®Ëu raquanh nhµ. * Héi bóp bª:(Hina matsuri): ngµy mïng 3 th¸ng Ba gia ®×nh cã con g¸I bµy métbé bóp bª. * Ngµy trÎ em: ngµy mïng 5 th¸ng N¨m, ngµy lÔcña riªng con trai, gia ®×nh cãcon trai thêng treo gi¶i h×nh c¸ chÐp, trong nhµ bµy bóp bª vâ sÜ vµ ¸o gi¸p,¨n mõng b»ng mét thø b¸nh ®Æc biÖt lµm tõ bét g¹o 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *H éi Tanabana: tæ ch øc h µng n ¨m vµo ng µy m ïng 7 th ¸ng B ¶y, trong l h éi ng- Ôêi ta viÕt nh ÷ng m ong íc lªn nh ÷ng b ¨ng gi©ys m µu vµ tre o lªn c µnh tre . * H éi Bon: k Ðo d µi m yng µy kh ã¶ng r»m th ¸ng B ¶y, lµ ng µy nh ÷ng ngêi ®·khu ttrë vÒ nh µ, ®îc tæ ch øc vµo ngaú 1 45 th ¸ng T ¸m , ngêi Nh Ët ®i xa ®ÆcbiÖt trë vÒ nh µ vµo ng µy n µy ®Ó viÕng m é ngêi th ©n. §ång th êi theo tru yÒ nth èng §¹o Ph Ët, ngêi Nh Ët c òng viÕng m é tæ ti ªn vµo ti Õ t xu ©n ph ©n kh ã¶ng21 th ¸ng Ba vµ ti Õ t thu ph ©n kho ¶ng 23 th ¸ng Ch Ýn. * LÔ h éi m ïa h ¹: ®Ó ng ¨n ngõa b Önh tË t, trong ba l h éi quan träng c ña Nh Ët Ôth × c ã hai thu éc lo ¹i n µy ®ã lµ l h éi G ion vµ Tenj LÔ h éi G ion ngµy 1 7 th ¸ng Ô in.B ¶y víi 32 chiÕc xe d iÔ uh µnh qua ph è *C ¸c l h éi quan träng kh ¸c: m ét trong nh ÷ng l h éi lín nh tvµ thu h ót nhiÒ u Ô Ôkh ¸ch du lÞch h µng n ¨m lµ l h éi Nebuta th êng tæ ch øc ë Aom ori vµ c ¸c vïng Ôph Ýa §«ng B ¾c vµo ®Çu th ¸ng T ¸m . Vµ l h éi O kunchi ë Nagasaki vµo th ¸ng ÔMêi. Ngêi Nh Ët B ¶n ®Æc biÖt kiªng s è 4 - TiÕng Nh Ët lµ " S hi" c ïng ngh Üa lµch Õt, h ä c ¸c s è lÎ nh 3,5,7... khi tÆng qu µ n ª g ãi b »ng gi y m µu tr¾ng ho Æc®á th ¾m . Nh vËy Nh Ët B ¶n lµ qu èc gia c ã m øc s èng x · h éi r t cao, tr×nh ®é v¨nho ¸ cao vµ ®Æc biÖt c ã nhiÒ u t«n gi¸o vµ nh ÷ng ngµy l h éi h µng n ¨m , m çi t«n Ôgi¸o ®¹i d iÖn cho m ét b ¶n s ¾c d ©n téc Nh Ët. C ïng víi c ¸c ®Æc ®iÓ m c ¬ b ¶nc ña kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n gióp cho ch óng ta th y ® ¬cc ®êi s èng, tÝnh c ¸ch,phong tôc tËp qu ¸n, th ãi quen c ña ngêi Nh Ët. Q ua ®ã gióp c ¸c doanh nghiÖp c ã®îc nh ÷ng th «ng tin c Çn th iÕt ®Ó ph ¸t triÓ n c ¸c s ¶n ph Èm ph ï h îp víi nh ÷ng nhuc Çu c ña th Þ tr êng kh ¸ch Nh Ët n µy.1.2 Vai trß vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp l÷ hµnh trªn thÞ trêng kh¸chdu lÞch NhËt B¶n1.2.1 Vai trß cña doanh nghiÖp l÷ hµnh C¸c c«ng ty l÷ hµnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau ®©y, nh»m thùc hiÖn quanhÖ cung- cÇu du lÞch: - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian, b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµcung c p dÞch vô du lÞch. HÖ thèng c¸c ®IÓm b¸n, c¸c ®¹I lý du lÞch t¹o thµnhm¹ng líi ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung c p du lÞch. Trªn c¬ së ®ã,rót ng¾n hoÆc xo¸ bá khã¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch vµ c¬ së kinh doanh dulÞch. -Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. C¸c ch¬ng tr×nh nµy nh»m liªnkÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch nh vËn chuyÓn, lu tru, tham quan, vui ch¬I, gݶItrÝ... thµnh mét s¶n phÈm thèng nh t, hoµn h¶o, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cñakh¸ch. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi sÏ xo¸ bá t t c¶ nh÷ng khã kh¨n lo ng¹icña kh¸ch du lÞch, t¹o cho hä sù an t©m, tin tëng thµnh c«ng vµo thµnh c«ngcña chuyÕn ®I du lÞch.- C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín, víi c¬ së vËt ch t kü thuËt phong phó tõ c¸c c«ng tyhµng kh«ng tíi c¸c chuçi kh¸ch s¹n, hÖ thèng ng©n hµng... ®¶m b¶o phôc vô t tc¶ c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nh÷ng tËp ®oµn l÷ hµnh, du lÞch mang tÝnh chÊt toµn cÇu sÏ gãp phÇn quyÕt®Þnh tíi xu híng tiªu dïng du lÞch trªn thÞ tr êng hÞªn t¹i vµ trong t ¬ng lai. 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 02: Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞ ch trong mËi quan h÷ cung- cÇu du lÞ ch Kinh doanh lu tró ,¨n u èng Kinh doanh vËn chuyÓ n C¸ c Kh¸ch c«ng du lÞch T µi nguyªn du lÞch ty l÷ hµnh du C ¸c c ¬ quan du lÞch vïng, qu èc gia lÞchKhi s ö d ông c ¸c d Þch vô c ña c ¸c c «ng ty l÷ h µnh, kh ¸ch du lÞch c ã ®îc c ¸c lî iÝch sau ®©y: + Khi m ua c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi, kh ¸ch du lÞch ®· ti Õ t kiÖm ®îc c ¶th êi gian vµ chi ph Ý cho viÖc t×m kiÕm th «ng tin, tæ ch øc s ¾p x Õp b è trÝcho chuyÕn du lÞch c ña h ä. + Kh ¸ch du lÞch s Ï ®îc th õa hëng c ¸c tri th øc vµ kinh nghiÖm c ña chuyªn giatæ ch øc du lÞch t¹i c «ng ty l÷ h µnh c ¸c ch¬ng tr×nh võa phong ph ó, h p d Énvõa t¹o ®iªï kiÖn cho kh ¸ch du lÞch th ëng th øc m ét c ¸ch khoa h äc nh t. + M ét lîi th Õ kh ¸c lµ m øc gi¸ th p c ña c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. C ¸c c «ng ty l÷h µnh c ã kh ¶ n ¨ng gi¶m gi¸ th p h ¬n r t nhiÒ u so víi m øc gi¸ c «ng b è c ña c ¸c nh µcung c p d Þch vô du lÞch , ®iÒ u n µy ®¶m b ¶o cho c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch lu «nc ã m øc g Ýa" h pd Én " ®èi víi kh ¸ch. + M ét lîi th Õ kh «ng k Ðm ph Çn quan träng lµ c ¸c c «ng ty l÷ h µnh gióp chokh ¸ch du lÞch c ¶m nh Ën ®îc ph Çn n µo s ¶n ph Èm tr íc khi h ä quyÕt ®Þnh m uavµ th ùc s ù khi ti ªu d ïng n ã. C ¸c n ph Èm qu ¶ng c ¸o, vµ c ¶ lê i híng d Én c ña c ¸cnh ©n viªn b ¸n s Ï lµ c ¸c n tîng ban ®Çu vÒ s ¶n ph Èm du lÞch. Kh ¸ch du lÞchvõa c ã quyÒ n lùa ch än võa c ¶m th y yªn t©m vµ h µi lßng víi quyÕt ®Þnh c ñach Ýnh b ¶n th ©n h ä.1.2.2 Nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh C«ng ty du lÞch l÷ hµnh lµ c¸c doanh nghiÖp du lÞch ®Æc biÖt, kinhdoanh c¸c chñ yÕu trong lÜnh vùc tæ chøc x©y dùng , b¸n vµ thùc hiÖn c¸cch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖpl÷ hµnh cßn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cungc p du lÞch hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp kh¸c ®¶m b¶ophôc vô c¸c nhu cÇu du lÞch tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng. V× vËys¶n phÈm cña c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh bao gåm:* C¸c dÞch vô trung gian: s¶n phÈm du lÞch trung gian chñ yÕu do c¸c ®¹i lý dulÞch cung c p. Trong ho¹t ®éng nµy, c¸c ®¹i lý du lÞch thùc hiÖn c¸c ho¹t®éng b¸n s¶n phÈm cu¶ c¸c nhµ s¶n xu t ®Õn kh¸ch du lÞch. C¸c ®¹i lý kh«ngtæ ch÷c s¶n xu t c¸c s¶n phÈm cña hä mµ chØ ho¹t ®éng nh mét ®¹i lý hoÆcmét ®iÓm b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xu t du lÞch. C¸c dÞch vô trung gianbao gåm: 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -§¨ng k ý ®Æ t ch ç vµ b ¸n vÐ m ¸y bay - §¨ng k ý ®Æt ch ç vµ b ¸n vÐ trªn c ¸c lo ¹i ph¬ng ti Ön kh ¸c: tµu thu û, ®êngs ¾t, « t« vv... - M « giíi cho thu ª xe « t« -M « giíi vµ b ¸n b ¶o hiÓ m -§¨ng k ý ®Æ t ch ç vµ b ¸n c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch - §¨ng k ý ®Æt ch ç trong kh ¸ch s ¹n... - C ¸c d Þch vô m « giíi tru ng gian kh ¸c.*C ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi Ho ¹t ®éng du lÞch trän g ãi m ang tÝnh ch t®Æc tr ng cho ho ¹t ®éng l÷h µnh du lÞch. S ¶n ph Èm c ña c ¸c nh µ s ¶n xu tri ªng lÎ ®îc c ¸c c «ng ty l÷ h µnhli ªn k Õt th µnh m ét s ¶n ph Èm ho µn ch Ønh vµ b ¸n cho kh ¸ch du lÞch víi m øc g Ýag ép. VD : c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch n éi ®Þa, qu èc tÕ, c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ng ¾nng µy vµ d µi ngµy...* C ¸c ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh tæng h îp: trong qu ¸ tr×nh ho ¹t®éng c ña m ×nh, c ¸c doanh nghiÖp l÷ h µnh c ã thÓ m ë réng quy m « c ña m ×nh,trë th µnh c ¸c nh µ s ¶n xu ttrùc ti Õp c ¸c s ¶n ph Èm du lÞch. C ¸c ho ¹t ®éng ®ãc ña c ¸c c «ng ty l÷ h µnh h Çu h Õt c ã li ªn quan ®Õn du lÞch nh c ¸c ho ¹t ®éngsau: .Kinh doanh kh ¸ch s ¹n, nh µ h µng .Kinh doanh c ¸c d Þch vô vui ch ¬i, gi¶i trÝ. .Kinh doanh vËn chuyÓ n du lÞch: h µng kh «ng, ®êng thu û, ®êng s ¾t... . C ¸c d Þch vô ng ©n h µng ph ôc vô kh ¸ch du lÞch Ngµy nay nhu c Çu c ña kh ¸ch du lÞch ngµy c µng ®ßi h ái cao h ¬n, ch ¾cch ¾n trong t¬ng lai ho ¹t ®éng l÷ h µnh du lÞch c µng ph ¸t triÓ n. Khi ®ã c ¸c s ¶nph Èm c ña c ¸c c «ng ty l÷ h µnh s Ï ®a d ¹ng h ¬n, phong ph ó h ¬n.1.2.3 Ph©n lo¹i c¸c doang nghiÖp l÷ hµnh Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh. Mçi mét quèc gia cã métc¸ch ph©n lo¹i kh¸ch nhau ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ho¹t ®éng du lÞchcña níc m×nh. C¸c tiªu thøc ph©n lo¹i th«ng thêng dïng ®Ó ph©n lo¹i gåm: + S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty l÷c hµnh: dÞch vô trung gian, du lÞch trängãi... +Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh +Quy m«, ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty l÷ hµnh + Quan hÖ cña c«ng ty l÷ hµnh víi kh¸ch du lÞch + Quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lý du lÞch T¹i ViÖt Nam c¸c c«ng ty l÷ hµnh ®îc chia lµm hai lo¹i c¬ b¶n lµ doanhnghÞªp l÷ hµnh néi ®i¹ vµ doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ theo quy ®Þnh cñaTæng côc Du lÞch ViÖt Nam trªn c¬ së ph¹m vi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.C¸c c¬ së nµy ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp ®Óph©n lo¹i nh yªu cÇu ®èi víi mét doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ ph¶i tr¶i quaÝt nh t hai n¨m kinh nghiÖm l÷ hµnh néi ®Þa. Tõ ®ã h¹n chÕ ® îc nh÷ng hËu 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368qu¶ bÊt lîi cho doanh nghiÖp nãi riªng vµ cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam nãichung. 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 03: S¬ ®å ph©n lo¹ i c¸c c«ng ty l÷ hµnh C ¸c c «ng ty l÷ h µnh C¸c ®¹i lý du lÞch C¸c c«ng ty l÷ hµnh C¸c c«ng ty du lÞch C¸ c C¸ c C¸ c C¸ c C¸ c C¸ c ®¹i lý ®¹i lý ®iÓm c«ng c«ng c«ng du du b¸n ty l÷ ty l÷ ty l÷ lÞch lÞch ®éc hµnh hµnh hµnh b¸n b¸n lÎ lËp tæng nhËn göi bu«n h îp kh¸ch kh¸ch C¸c c«ng C¸c c«ng ty l÷ hµnh ty l÷ quèc tÕ hµnh néi ®Þa -C ¸c ®¹i lý du lÞch víi ho ¹t ®éng ch ñ yÕu lµ tru ng gian b ¸n s ¶n ph Èm c ña c ¸cnh µ cung c p h µng ho ¸ vµ d Þch vô du lÞch.- C ¸c ®¹i lý du lÞch b ¸n bu «n th êng lµ c ¸c ®¹i lý du lÞch lín. C ¸c ®¹i lý n µym ua s ¶n ph Èm c ña c ¸c nh µ cung c p víi s è lîng lín, víi m øc gi¸ rÎ. S au ®ã ti ªuthu s ¶n ph Èm th «ng qua c ¸c ®¹i lý b ¸n lÎ víi m øc gi¸ c «ng b è trªn th Þ tr êng. - C ¸c ®¹i lý b ¸n lÎ c ã thÓ lµ c ¸c ®¹i lý ®éc lËp , ®¹i lý ®éc quyÒ n ho Æc th amgia vµo chu çi c ¸c ®¹i lý b ¸n bu «n. - C ¸c c «ng ty l÷ h µnh g öi kh ¸ch th êng ®îc tæ ch øc t¹i c ¸c ngu ån kh ¸ch lín,nh »m thu h ót trùc ti Õp kh ¸ch du lÞch. - C ¸c c «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch ®îc th µnh lËp g Çn c ¸c vïng tµi nguyªn dulÞch , nh »m ®ãn nh Ën vµ ti Õn h µnh ph ôc vô kh ¸ch du lÞch do c ¸c c «ng ty l÷h µnh g öi kh ¸ch g öi tíi.1.3. Quan hÖ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n trong c¸c lÜnh vùc1.3.1. Quan hÖ th¬ng m¹i ViÖt Nam vµ NhËt B¶n Cho ®Õn nay quan hÖ kinh tÕ th¬ng m¹i ViÖt Nam- NhËt B¶n ®· gÆt h¸i ®îcnhiÒu thµnh qu¶ quan träng. Hîp t¸c th¬ng m¹i, ®Çu t trùc tiÕp vµ viÖm trîODA cña NhËt dµnh cho ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· vµ ®ang gãp phÇntÝch cùc vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Quan hÖ kinh tÕ, th¬ng m¹i ViÖt Nam- NhËt B¶n ®· ®îc h×nh thµnh tõ l©u.Tuy nhiªn ph¶i ®Õn khi hai níc chÝnh thøc thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao vµ®Æt §¹i sø qu¸n ë Thñ ®« cña mçi níc vµo ngµy 21/9/1973 th× quan hÖ kinhtÕ, th¬ng m¹i ViÖt- NhËt míi ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó t¨ng cêng th óc ®Èy ho ¹t ®éng kinh tÕ, th ¬ng m ¹i ViÖt Nam - Nh Ët B ¶ntrong nh ÷ng n ¨m ti Õp theo, Ch Ýnh ph ñ Nh Ët ®· quyÕt ®Þnh cho ViÖt Namvay tiÒ n víi l· i su tth p ®Ó th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh ®· vÆch ra. B ªn c ¹nh s ùgióp ®ì vÒ vèn, Nh Ët B ¶n c ßn s ö d ông "ch Ýnh s ¸ch b ¶o hiÓ m th ¬ng m ¹i " ®Ó®Èy m ¹nh c ¸c ho ¹t ®éng bu «n b ¸n c ña Nh Ët víi ViÖt Nam . Nh Ët B ¶n d ïngch Ýnh s ¸ch n µy ®Ó khuyÕn kh Ých c ¸c doanh nghiÖp, Ng©n h µng Nh Ët m ë réngho ¹t ®éng bu «n b ¸n víi th Þ tr êng ViÖt Nam . D o vÉn ch Þu s ù chi ph èi c ña M ü, Ch Ýnh ph ñ Nh Ët ®· ph ¶i ban h µnh c ¸c quych Õ " H ¹n ch Õ xu tkh Èu m ét s è h µng k ü thu Ët cao, h µng chiÕn lîc sang c ¸c n-íc x · h éi ch ñ ngh Üa trong ®ã c ã ViÖt N am . Q uy ch Õ th ¬ng m ¹i n µy ®· ph Çnn µo k ×m h ·m s ù ph ¸t triÓ n ho ¹t ®éng th ¬ng m aÞ gi÷a hai níc. Tuy nhiªn trongnh ÷ng n ¨m g Çn ®©y h äat ®éng x óc ti Õn th ¬ng m ¹i c ña Ch Ýnh ph ñ hai níc ®·th óc ®Èy quan h Ö th ¬ng m ¹i VÞª t- Nh Ët ph ¸t triÓ n nhanh vµ c ã nh ÷ng bícchuyÓ n biÕn râ rÖ t. Th ùc tÕ cho th y th Þ tr êng Nh Ët ®· ch p nh Ën h µng ho ¸ c ña ViÖt Nam vµtriÓ n väng s Ï c ßn t¨ng h ¬n n ÷a. Trong khi ®ã kim ng ¹ch nh Ëp kh Èu c ña ViÖtNam tõ th Þ tr êng n µy l¹i t¨ng gi¶m th t th êng vµo nh ÷ng n ¨m c ña th Ëp niªn80, nhng kÓ tõ ®Çu th Ëp niªn 90 trë l¹i ®©y t¨ng nhanh vµ t¬ng ®èi æn®Þnh. §ã lµ d uhiÖucho th y Nh Ët s Ï lµ th Þ tr êng quan träng c ña ViÖ t Namnh ÷ng n ¨m s ¾p tíi khi ti Õn tr×nh C «ng nghiÖp ho ¸ c ña ViÖt Nam ®îc triÓ n khaitrªn d iÖn réng. §îc s ù h ç trî tÝch c ùc c ña Ch Ýnh ph ñ, c ¸c doanh nghiÖp c ñaNh Ët ®· ®Èy m ¹nh ho ¹t ®éng bu «n b ¸n vµ kinh doanh víi th Þ tr êng ViÖ t Nam .Ho ¹t ®éng c òng nh quy m « th ¬ng m ai vµ ®Çu t c ña Nh Ët vµo ViÖ t N am ngµyc µng lín. Víi nh ÷ng k Õt qu ¶ ®· ®¹ t ®îc c ña Ch Ýnh ph ñ hai níc, ViÖ t Nam c Çnkh ¾c ph ôc nh ÷ng yÕu k Ðm c ña m ×nh ®Ó t¬ng x øng víi tiÒ n n ¨ng kinh tÕ c ñaCh Ýnh ph ñ hai níc hay n ãi c ¸ch kh ¸c lµ m ë réng, n ©ng cao hiÖu qu ¶ c ña ho ¹t®éng th ¬ng m ¹i song ph¬ng vµ ®Èy m ¹nh s ù h îp t¸c h ¬n n ÷a gi÷a Ch Ýnh ph ñhai níc ViÖt - Nh Ët1.3.2. HÓp t¸c vñ kinh tÕ, ¨Çu t Ngµy nay quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n ®· vµ ®ang ®¹t ®îc nh÷ngthµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ sau khi ViÖt- NhËt thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giaogi÷a hai níc.ViÖt Nam ®· ®îc ChÝnh phñ NhËt ®Çu t nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn kinhtÕ, th¬ng m¹i, y tÕ ,søc khoÎ, gi¸o dôc vµ c¶i t¹o m«i trêng víi vèn ®Çu tkh«ng hoµn l¹i cña ChÝnh phñ NhËt. ViÖn trî ODA cña NhËt vµo ViÖt Namn»m trong môc tiªu chiÕn lîc l©u dµi cña NhËt. Tríc ®©y, NhËt viÖn trî choViÖt Nam nh»m môc ®Ých chÝnh trÞ nhiÌu h¬n. Nhng ngµy nay kinh tÕ lµ®éng lùc c¬ b¶n. Nh÷ng doanh nghiÖp cña NhËt th¬ng ®i tríc " ®Çu t trùctiÕp vµ còng lµ sù ®¶m b¶o tµi chÝnh ®Ó c¸c doanh nghiÖp cña NhËt v÷ng tin®Çu t vaß ViÖt Nam. Th«ng thêng sù gia t¨ng quan hÖ hîp t¸c vÒ th¬ng m¹i vµ®Çu t cña NhËt ®i ®«i víi sù t¨ng lªn cña ODA. Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam-NhËt B¶n ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, do vËy c¸c doanh nghiÖp cña NhËt xu tkhÈu n»m ngoµi xu thÕ nµy. Trong t¬ng lai møc viÖn trî t¨ng chÝnh thøc cñaNhËt sÏ cßn t¨ng nhanh h¬n n÷a khi mµ nÒn kinh tÕ NhËt B¶n ®i vµo thÕ æn®Þnh vµ ph¸t triÓn 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.3.3. HÓp t¸c vñ du lÞch T rong lÜnh vùc du lÞch , s ù h îp t¸c gi÷a c ¸c doanh nghiÖp c ña Ch Ýnh ph ñ c ñahai níc ViÖ t N am - Nh Ët B ¶n lµ t t yÕu vµ ngµy c µng c ã xu th Õ t¨ng lªn.Kh «ng c ã s ù h îp t¸c ®ã th × du lÞch kh «ng thÓ ph ¸t triÓ n vµ h éi nh Ëp ®îc.S ù h îpt¸c song ph¬ng gi÷a Ch Ýnh ph ñ ViÖ t N am - Nh Ët B ¶n ®· th óc ®Èy h ¬n n ÷aquan h Ö h îp t¸c vÒ du lÞch. Nh Ët B ¶n ®· gióp ®ì ViÖ t N am nhiÒ u ch¬ng tr×nhph ¸t triÓ n du lÞch , c ¶i t¹o m «i tr êng nh d ù ¸n ®Çu t, c ¶i t¹o m «i tr êng sinh th ¸ië . Nh Ët B ¶n ®· g öi nhiÒ u chuyªn gia du lÞch sang ViÖ t Nam t v n, trao ®æikinh nghiÖm trong lÜnh vùc du lÞch. B ªn c ¹nh ®ã ViÖ t Nam c òng g öi c ¸c c ¸nb é sang nghiªn c øu vµ h äc tËp t¹i níc b ¹n. Ngµy nay ®Çu t du lÞch gi÷a ViÖt N am - Ët B ¶n ng µy c µng th ¾t ch Æt h ¬n Nhn ÷a. C ¬ quan qu ¶n lý du lÞch c ña hai níc ViÖ t - Nh Ët ®· tÝch c ùc triÓ n khaic ¸c ho ¹t ®éng ph ¸t triÓ n du lÞch lµnh m ¹nh h ¬n. KÓ tõ ngµy 1 / 2004, khi 4/ViÖ t N am m iÔ nth Þ th ùc cho kh ¸ch Nh Ët sang du lÞch díi 1 5 ngµy, s è lîng kh ¸chNh Ët vµo ViÖt N am du lÞch t¨ng ®ét biÕn. H îp t¸c du lÞch ViÖ t Nam - Nh Ët B ¶n trong t¬ng lai ch ¾c ch ¾n r»ng s Ï c ßnph ¸t triÓ n h ¬n n ÷a khi m èi quan h Ö c ña hai qu èc gia ng µy c µng ®îc c ñng c è . 1.4 ¸p dông m« h×nh S¦OT trong ph©n tÝch m«i tr¬ng kinh doanh 1.4.4 ßiÓm m¹nh vµ ¨iÓm yÕu* §iÓm m¹nh : m«i trêng kinh doamh cña c«ng ty lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õnqu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. B t cø mét doanh nghiÖp nµo cÇn biÕtt×m ®îc ®©u lµ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh tõ ®ã ®a ra c¸c chiÕn lîckinh doanh tiÕp theo. Mét doanh nghiÖp m¹nh lµ doanh nghiÖp ®ã cã nguån tµichÝnh t¬ng ®èi tèt. Nguån tµi chÝnh nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶vµ hiÖu qu¶ kinh doanh trong mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mäiho¹t ®éng ®Çu t, mua s¾m, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ë mäi thêi®iÓm ®Òu phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh. §Ó ®¸nh gia tµi chÝnh cña métdoang nghiÖp th× cÇn tËp trung vµo cÇu vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn,ph©n bæ vèn.- Nguån lao ®éng dåi dµo, víi gi¸ nh©n c«ng th p: doanh nghiÖp cã sè l îng lao®éng ®«ng, cã kinh nghiÖm vµ sù s¸ng t¹o trong c«ng viÖc,. MÆt kh¸c hä ® îcthuªvíi gi¸ rÎ th× ch¾c ch¾n doanh nghiÖp ®ã s÷ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Trongkinh doanh l÷ hµnh th× v n ®Ò nguån lao ®éng còng cÇn ®îc quan t©m.- Gi¸ s¶n ph¶m( dÞch vô ) cã thÓ c¹nh tranh: b t cø mét doanh nghiÖp l÷ hµnhnµo còng vËy dÞch vô cña hä b¸n ra ®îc kh¸ch du lÞch ch p nhËn, khi ®ã gi¸b¸n dÞch vô cña doanh nghiÖp l÷ hµnh ®ã cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c c«ngty kh¸c cã cïng s¶n phÈm nh hä- VÞ trÝ cña doanh nghiÖp : vÞ trÝ cã tÇm quan träng cña mçi doanhnghiÖp. NÕu doang nghiÖp cã vÞ trÝ rhuËn lîi, th× doanh nghiÖp ®ã sÏ ®îcnhiÒu kh¸ch du lÞch biÕt ®Õn. Khi ®ã sÏ kÝch thÝch hä t×m hiÓu vµ mua ®Þchvô cña doanh nghiÖp m×nh. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- C ¬ s ë vË t ch t k ü thu Ë hiÖn ®¹i: n Õu c ¬ s ë vË t ch t k ü thu Ët hiÖn ®¹i s Ïgióp qu ¸ tr×nh lµm viÖc nhanh h ¬n, ch Ýnh x ¸c h ¬, , thu Ën ti Ön, tèn Ýt th êigian.* §iÓ m yÕu- Ch tlîng lao ®éng th p: yÕu tè ch tx ¸m trong b tk ú m ét doanh nghiÖp n µon ãi chung c òng nh trong c ¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ h µnh th × ch tx ¸m r tquan träng. Nhu c Çu c «ng viÖc ng µy c µng ®ßi h ái cao h ¬n, nhiÒ u h ¬n, v× vËych tlîng lao ®éng c Çn ®îc n ©ng cao.-VÞ trÝ c ña doanh nghiÖp: doanh nghiÖo coa vÞ trÝ kh «ng thu Ën lîi th × s Ïkh «ng ®îc biÕt ®Õn nhiÒ u.- S ¶n ph Èm c ã ch tlîng k Ðm , kh ¶ n ¨ng th ay th Õ s ¶n ph Èm m íi kh «ng ®îc th Þtr êng m íi ch pnh Ën: trong kinh doanh du lÞch th × viÖc ®a ra s ¶n ph Èm c ã ch tlîng m íi lµ c Çn th iÕ t ®Ó ®¸p nga nhu c Çu th iÕ t th ùc c ña kh ¸ch. Khi s ¶n ph Èm®ã m µ ch t lîng kh «ng thÓ ®¸p øng nhu c Çu c ña kh ¸ch u lÞch th × ®ßi h áidoang nghiÖp ®ã n ªn th au th Õ s ¶n ph Èm ®ã b »ng s ¶n ph Èm m íi c ã ch t lîngtè t h ¬n.1.4.2 C¬ héi vµ th¸ch thøc Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh vµ yÕu cña doanh nghiÖp, tõ ®ã doanhnghiÖp biÕt ®îc nh÷ng c¬ héi cña m×nh lµ g×, vµ nh÷ng th¸ch thøc tiÕp theolµ g×. C¸c doanh nghiÖp sÏ cã c¬ héi më réng thÞ têng cña m×nh b»ng s¶nphÈm cã ch t lîng ngµy cµng cao so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, hä cã thÓ th©mnhËp thÞ trêng hiÖn t¹i khi doanh nghiÖp ®ã cã thuËn lîi. Ngîc l¹i doanhnghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n khi th©m nhËp vµo thÞ trêng cao c p, hoÆcdoanh nghiÖp ®ã kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc víi ®èi thñ cã cïng s¶n phÈm nhcña m×nh. Ch¬ng 2Thùc tr¹ ng thÞ trêng kh¸ch du lÞ ch NhËt B¶n t¹ i Trung t©m l÷ hµnh thuéc C«ng ty Du lÞ ch vµ Th¬ng m¹ i Th®ng Long2.1 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Trung t©m l÷ hµnh thuéc C«ng ty Du lÞch vµTh¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Trung t©m l÷ hµnh thuécC«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hÓp Th¨ng Long T rung t©m l÷ h µnh lµ m ét b é ph Ën thu éc C «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹itæng h îp Th ¨ng Long. C «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long lµm ét doanh nghiÖp Nh µ níc, ®îc th µnh lËp theo Q uyÕt ®Þnh s è 1 671 / §- UB Qng µy 1 5/ / 996 c ña UBND Th µnh ph è H µ N éi. 51 T ªn ®¨ng k ý: C «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long T ªn giao d Þch níc ngo µi: Thang Long Gene ral T rad ing and Tourism C om pany T ªn viÕt t¾ t: TH ANG LO NG - GTC T rô s ë ch Ýnh: 1 1 5-L ª D u Èn- H µ N éi §iÖn tho ¹i: (84-4)8223058- 84-4)9423967 Fax: (84-4)8221 762E -m ail: TH ANG LO NG- GTC@ FPT.VN C «ng ty du lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long lµ m ét doanh nghiÖpNh µ níc th µnh lËp víi m ôc ®Ých kinh doanh c ¸c lã¹i h ×nh du lÞch , th ¬ng m ¹i xu tnh Ëp kh Èu Ngµnh nghÒ kinh doanh c ña c «ng ty :-D u lÞch l÷ h µnh qu èc tÕ, n éi ®Þa- Kh ¸ch s ¹n, nh µ h µng vµ c ¸c d Þch vô kh ¸c- D Þch vô cho thu ª nh µ ë, v¨n ph ßng- §Çu t, kinh doanh c ¸ c d Þch vô vui ch ¬i gi¶i trÝ Víi ch øc n ¨ng vµ nhiÖm vô c ña m ×nh, c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îpTh ¨ng Long ®ang ngµy c µng ph ¸t huy th Õ m ¹nh c ña m ×nh. H iÖn nay c «ng ty ®·m ë réng c ¸c chi nh ¸nh t¹i c ¸c tØnh vµ th µnh ph è trong c ¶ níc. C ¸c chi nh ¸nh ®ãlµ: Chi nh ¸nh 1 : t¹i Th µnh ph è H å Ch Ý Minh Chi nh ¸nh 2: L µo C ai Chi nh ¸nh 3 : H ¶i Ph ßng2.1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long thanhf lËp ngµy15/5/1996víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh c¸c lo¹i h×nh du lÞch vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i.Bªn c¹nh ®ã c«ng ty conf liªn doanh víi c¸c c«ng ty níc ngoµi hç trî ph¸t triÓndu lÞch. C¸c dù ¸n mµ c«ng ty tham gia nh dù ¸n : x©y dùng Tæ hîp khu ®o thÞ,kh¸ch s¹n tiªu chuÈn quèc tª 5 sao Hµ Néi Hiton Hotel ... Ngoµi ra c«ng ty cßntæ chøc thµnh c«ng c¸c héi trî trong vµ ngoµi níc : Tæ chøc trng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty Tæ chøc héi nghÞ , héi th¶o c¸c ngµnh nghÒ 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368T æ ch øc c ¸c tou r du lÞch Víi c ¸c ch øc n ¨ng n ãi trªn nhiÖm vô ch Ýnh trong kinh doanh c ña c «ng ty lµph ¶i th ùc hiÖn tè t c ¸c ch øc n ¨ng vµ ho µn th µnh c ¸c m ôc ti ªu , ph¬ng híng ®Ò ra®Ó ®enm l¹ i lîi nhu Ën cao , t¹o ngu ån thu cho ng ©n s ¸ch vµ n ©ng cao m øc thunh Ëp cho c ¸n b é c «ng nh ©n viªn trong c «ng ty.2.13.Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®¬c tæ chøc theeo m«h×nh sau ®©y: Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc phô Phã Gi¸m §èc phô tr¸ch tr¸ch phô tr¸ch du tr¸ch tµi chÝnh phô tr¸ch khèi hµnh chÝnh lÞch l÷ hµnh kinh doanh kh¸ch s¹n Phßng tæ Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh chøc hµnh tµi vô chÝnh KS Xëng TT TT XN X©y KS XN Siªu Holiday thiÕt vui Du dùng & §ång §Çu t thÞ kÕ QC & ch¬i lÞch Néi th t Lîi & Th¨ng SX bao gi¶i l÷ Th¨ng PTDL Long b×, nh·n trÝ hµnh Long S«ng hiÖu GTC HångVÒ nh ©n s ù c ã :+1 gi¸m ®èc+ 4 ph ã gi¸m ®èc+ 235 c ¸n b é c «ng nh ©n viªn * Ban gi¸m ®èc c «ng ty G i¸m ®èc lµ ngêi ch Þu tr¸ch nhiÖm tæ ch øc ®iÒ u h µnh c ¸c ho ¹t ®éng kinhdoanh c ña c «ng ty , trùc ti Õp ch Þu tr¸ch nhiÖm ngh Üa vô ®èi víi Nh µ níc C ¸c ph ã gi¸m ®èc ch Þu tr¸ch nhiÖm tr íc gi¸m ®èc vÒ c ¸c ho ¹t ®éng c ña tõngb é ph Ën trong qu ¸ tr×nh kinh doanh c ña c «ng ty2.2 M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty2.2.1 ßiÓm m¹nh vµ ¨iÓm yÕu * §iÓm m¹nh cña c«ng ty 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- C «ng ty D u lÞch lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng long lµ m ét doanh nghiÖpNh µ níc h ¹ch to ¸n kinh tÕ ®éc lËp . H iÖn nay kh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh c ña c «ng tyt¬ng ®èi lín vµ æn ®Þnh. §©y lµ m ét th Õ m ¹nh c ña c «ng ty trong m «i tr êngc ¹nh tranh c ña c «ng ty. Víi kh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh t¬ng ®èi tè t c «ng ty c ã thÓ m ëréng ®iÒ u kiÖn kinh doanh c ña c «ng ty trong t¬ng lai, tËn d ông nh ÷ng c ¬ h éis Ï ®em l¹i lîi th Õ lín cho doanh nghiÖp.- B ªn c ¹nh kh ¶ n ¨ng tµi ch Ýnh lín , c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ngLong c ã ngu ån lao ®éng d åi d µo víi tr×nh ®é chuyªn m «n cao. Ph Çn lín c ¸n b éc «ng nh ©n viªn trong c «ng ty ®Ò u c ã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i h äc trë lªn.H iÖn nay s è c ¸n b é c ã tr×nh ®é trªn ®¹i h äc chiÕm 25% tæng s è c ¸n b é c «ngnh ©n viªn c ña c «ng ty. Víi ngu ån lao ®éng d åi d µo c ïng víi ®¹o ®øc nghÒnghiÖp c ña anh ch Þ em c ¸n b é trong c «ng ty ch ¾c ch ¾n r»ng ®©y c òng s Ï lµth Õ m ¹nh c ña c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long hiÖn nayc òng nh trong t¬ng lai.- H iÖn nay c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long ®· tæ ch øcth µnh c «ng nhiÒ u ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh ¸ch du lÞch trong vµ ngo µi níc. Víim ôc ti ªu ®Ò ra c «ng ty lu «n ®Æt uy tÝn lªn h µng ®Çu, v× vËy c ¸c ch ¬ngtr×nh du lÞch lu «n ®¹ t ch tlîng cao , ph ôc vô m ét c ¸ch tè t nh tcho kh ¸ch dulÞch. M Æc d ï c «ng ty lu «n coi träng v n ®Ò ch tlîng lªn h µng ®Çu nhng c ¸cch¬ng tr×nh c ña c «ng ty b ¸n víi m øc gi¸ ph ï h îp víi nhu c Çu c ña tõng lo ¹i kh ¸ch.H iÖn nay c «ng ty ®· x ©y d ùng c ¸c ch¬ng tr×nh d µnh cho tõng ®èi tîng nh »mthu h ót kh ¸ch ®Õn víi c «ng ty ng µy c µng lín. V× vËy trong nh ÷ng n ¨m qua,m Æc d ï th Þ tr êng du lÞch n ãi chung vµ th Þ tr êng du lÞch trªn ®Þa b µn H µN éi n ãi ri ªng c ã nhiÒ u biÕn ®éng nhng c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îpTh ¨ng Long vÉn ®øng v÷ng trªn th Þ tr êng du lÞch vµ ngµy c µng thÓ hiÖn vÞth Õ c ¹nh tranh c ña m ×nh trong th Þ tr êng du lÞch.- C «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long lµ m ét doanh nghiÖp ho ¹t®éng trong lÜnh vùc du lÞch , trong nh ÷ng n ¨m qua c «ng ty ®· tõng b íc kh ¼ng®Þnh uy tÝn c ña m ×nh c ¶ vÒ ch tvµ lîng. B ªn c ¹nh nh ÷ng trang th iÕt b Þ k üthu Ët ph ôc vô cho qu ¸ tr×nh ho ¹t ®éng, h µng n ¨m c «ng ty lu «n ®æi m íi vµth ay th Õ nh ÷ng trang th iÕ t b Þ ®· c ò kh «ng c ßn ph ï h îp víi nhu c Çu trongc «ng viÖc b »ng nh ÷ng trang th iÕ t b Þ hiÖn ®¹i, ph ôc vô tè t nh ttheo yªu c Çuc «ng viÖc.- VÞ trÝ c ña c «ng ty: C «ng ty du lÞch vµ th ¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long n »mngay trªn ®êng L ª D u Èn, ®èi d iÖn trung t©m ga H µ N éi- n ¬i tru ng t©m kh ¸chtrong vµ ngo µi níc ra vµo H µ N éi. V× th Õ ®©y lµ m ét vÞ trÝ h Õt s øc quanträng, ®îc nhiÒ u ngêi ®Ó ý ®Õn.* §iÓ m yÕu c ña c «ng ty B ªn c ¹nh nh ÷ng ®iÓ m m ¹nh th × c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ngLong c ã nh ÷ng ®iÓ m yÕu sau:- §éi ngò lao ®éng trong c «ng ty c ã ®é tu æi tru ng b ×nh cao, ®éi ngò n µych ¾c ch ¾n Ý t nhanh n Ëy h ¬n s è lao ®éng trÎ2.2.2 C¬ héi vµ th¸ch thøc*C¬ héi cña c«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T rong nh ÷ng n ¨m qua c ïng víi viÖc th ùc hiÖn ch¬ng tr×nh h µnh ®éng qu ècgia vÒ du lÞch (2000-2005-201 0) ®· lµm n ©ng cao h ×nh ¶nh c ña ViÖ t N am n ãichung du lÞch ViÖt N am n ãi ri ªng. C òng nh c ¸c doang nghiÖp du lÞch kh ¸c, c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹itæng h îp Th ¨ng Long ®· ®¹ t ®îc nh ÷ng th µnh tùu trong nh ÷ng n ¨m qua lµ r tlín. §øng tr íc xu th Õ h éi nh Ëp c ña nÒ n kinh tÕ n ãi chung vµ kinh tÕ du lÞchn ãi ri ªng, c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long t¨ng cêng h îp t¸cdu lÞch víi c ¸c ®èi t¸c trong vµ ngo µi níc, khai th ¸c tèi ®a quyÒ n lîi th µnh viªnc ña c ¸c tæ ch øc du lÞch khu vùc. H iÖn nay c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹itæng h îp Th ¨ng Long c òng nh c ¸c doanh ngh Öp kh ¸c th am gia nhiÒ u d iÔ n®µn dulÞch AS E AN( ATF), d iÔ n®µn ch ©u ¸ - B ¾c Ngao...H îp t¸c song ph¬ng ®i vµochiÒ u s ©u, ng µy c µng th iÕt th ùc víi c ¸c níc S ingapore , T ©y Ba Nha, Anh, Ph ¸pvµ ®Æc biÖt lµ Nh Ët B ¶n. Theo ®ã lµ viÖc m ë réng th Þ tr êng vµ tranh th ñnhiÒ u d ù ¸n tµi trî c ña níc ngo µi h ç trî ph ¸t triÓ n du lÞch nh víi EU , th Þ tr êngch ©u ¸ Th ¸i B ×nh D¬ng, vµ m ét s è tæ ch øc du lÞch trong khu vùc. *Nh ÷ng th ¸ch th øc ®èi víi c «ng ty trong nh ÷ng n ¨m qua- S ù th ©m nh Ëp th Þ tr êng c ña c ¸c doanh nghiÖp: Ngµy nay c ã ®îc s ù quant©m c ña Nh µ níc, nÒ n kinh tÕ n ãi chung c òng nh kinh tÕ du lÞch n ãi ri ªng ®·xu t hiÖn nhiÒ u doanh nghiÖp. S ù th ©m nh Ëp c ña c ¸c doanh nghiÖp m íi n µy s Ït¹o ra nhiÒ u ®èi th ñ c ¹nh tranh cho c «ng ty trªn c ¸c lÜnh vùc tõ ph ©n chiath Þ tr êng tíi c ¸c ngu ån cung c p, c ¸c ho ¹t ®éng khuyÕn m ¹i...§©y lµ m ét trongnh ÷ng th ¸ch th øc lín ®ßi h ái c «ng ty c Çn ph ¶i ®a ra c ¸c gi¶i ph ¸p ®Ó gi¶iquyÕt nh ÷ng kh ã kh ¨n n µy.- V n ®Ò ch tlîng s ¶n ph Èm vµ ®Çu t chiÒ u s ©u. H »ng n ¨m c «ng ty D u lÞch vµTh¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long ®Ò u t¨ng tèc ®é cao nhng th êi gian cho chuyÕn®i du lÞch ng¾n, m øc chi ti ªu th p, lµm cho hiÖu qu ¶ du lÞch cha t¬ng x øngvíi tiÒ m n ¨ng vµ s ù ®Çu t. M Æc d ï c «ng ty ®· c ã nh ÷ng bíc chuyÓ n biÕn r tquan träng trong m yn ¨m g Çn ®©y nhng s ¶n ph Èm du lÞch ch tlîng cao c ßnÝt.- G i¸ c ¶ c ña c «ng ty hiÖn nay so víi nhiÒ u doanh nghiÖp kh ¸c trªn ®Þa b µn H µN éi c ßn cao, cha ®¸p øng ®îc nhu c Çu c ña kh ¸ch du lÞch.-Kh ¶ n ¨ng th ay th Õ c ña m ét s è s ¶n ph Èm c ña c ¸c doanh nghiÖp kh ¸c s Ï lµm ¶nhhëng ®Õn m øc gi¸, th Þ tr êng hiÖn c ã c ña c «ng ty, ®ßi h ái c «ng ty ph ¶i ®æim íi th ay th Õ s ¶n ph Èm , t¹o s ¶n ph Èm ri ªng, s ¶n ph Èm ®Æc tr ng c ña c «ng tynh »m thu h ót kh ¸ch du lÞch ®Õn víi c «ng ty.2.3 Thùc tr¹ng thÞ trêng kh¸ch NhËt B¶n t¹i c«ng ty2.3.1 KÕt qña khai th¸c thÞ trêng kh¸ch NhËt B¶n cña c«ng ty Víi nh÷ng tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ còng nh nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t ph¸ttriÓn du lÞch mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty DulÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch du lÞch®Õn víi c«ng ty. Trong ®ã sè lîng kh¸ch NhËt lµ r t lín.. N¨m 2003 ngµnh du 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lÞch ViÖ t Nam n ãi chung vµ c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ngLong n ãi ri ªng b Þ gi¸ng m ét ®ßn n Æng nÒ lµ d Þch b Önh S ARS . M Æc du vËynhng s è lîng kh ¸ch Nh Ët ®Õn víi c «ng ty n ¨m 2003 ®¹t2.3.2 ßÆc ¨iÓm thÞ trêng kh¸ch NhËt B¶n t¹i c«ng ty- HiÖn nay sè lîng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n ®Õn víi c«ng ty ®i víi h×nh thøcdu lÞch gia ®×nh: së dÜ ngõ¬i NhËt thÝch ®i du lÞch gia ®×nh bëi v× ngoµiviÖc gia ®×nh hä cã ®îc nh÷ng gi©y phót bªn nhau vui vÎ sau nh÷ng ngµylµnm viÖc c¨ng th¼ng th× ®©y lµ mét h×nh thøc cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ.- PhÇn lín ngêi NhËt ®i du lÞch trong ch¬ng tr×nh cña c«ng ty ®Òu muèn®Õn nh÷ng n¬i huyÒn bÝ .-Kh¸ch du lÞch NhËt B¶n thÝch ®i mua s¾m, hµng lu niÖm- Kh¸ch du lÞch NhËt B¶n thêng ®i du lÞch vµo c¸c th¸ng mïa hÌ ( th¸ng 7,8,9),chñ yÕu lµ häc sinh vµ sinh viªn, v× ®©y lµ th¸ng nghØ hÌ cña hä. Ngoµi racßn ph¶i kÓ ®Õn mét sè lîng lín kh¸ch du lÞch NhËt B¶n lµ gi¸o viªn.2.3.3T×nh h×nh kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty2.3.3.1 Sè lîng kh¸ch NhËt ®Õn c«ng ty Sè lîng kh¸ch lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ thÞtrêng kh¸ch. Sè lîng kh¸ch thÓ hiÖn b»ng sè lîng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty hµngth¸ng trong n¨m yiChØ sè thêi vô trong th¸ng I= yTrong ®ã y i :lµ sè kh¸ch b×nh qu©n hµng th¸ng y :lµ sè kh¸ch trung b×nh 1 th¸ng trong 3 n¨m ChØ sè thêi vô trong th¸ng I : ph¶n ¸nh sè kh¸ch b×nh qu©n tõng th¸ng so víisè kh¸ch b×nh qu©n 1 th¸ng trong 3 n¨m. ChØ sè thêi vô trong th¸ng cµng línth× ph¶n ¸nh sè lîng kh¸ch ®Õn trong th¸ng cµng nhiÒu Sè kh¸ch trung b×nh hµng th¸ng trong 3 n¨m lµ Z yij 4974 Y= = = 138,17 3.12 36 Z yij :Tæng sè kh¸ch trong 3 n¨m cña c«ng ty B¶ng 04 : DiÔn biÕn sË lîng kh¸ch NhËt vµo c¸c th¸ng trong n®m cña c«ng ty Du lÞ ch vµ Th¬ng m¹ i tæng hîp Th®ng Long: Th¸ng Yi N®m N®m N®m Yij I ij 2001 2002 2003 1 86 79 104 90 2.14 2 92 100 124 105.3 0.55 3 73 95 158 108.7 0.56 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 1 02 116 1 82 1 33.3 0.69 5 1 25 1 40 1 90 1 51 .7 0.79 6 92 1 45 1 73 1 36.7 0.71 7 1 43 228 253 208 1 .08 8 1 99 250 280 243 1 .26 9 234 247 305 1 91 .7 1 10 98 89 11 3 1 00 0.52 11 1 28 1 32 1 34 1 31 .3 0.68 12 1 54 1 56 1 50 1 53.3 0.8 T æng 1 386 3375 21 66 1 92.41D iÔ nbiÕn kh ¸ch Nh Ët qua c ¸c n ¨m N®m SË lît kh¸ c h Ch ª nh l÷ch gi÷a c¸c n®m Tuy÷t ®Ëi T¬ng ®Ëi (%) (lît ngêi) (lît ngêi) 2000 534 2001 965 431 80.71 2002 1324 359 37.20 2003 2065 741 55.97 Tæng 4388( Nguån: diÔn biÕn sè lÓt kh¸ch NhËt cña c«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹it«ng hÓp Th¨ng Long) Qua b¶ng trªn ta th y, n¨m 2001 sè lît kh¸ch t¨ng tuyÖt ®èi lµ 431 lît kh¸chso víi n¨m 2000 t¬ng øng víi sè t¬ng ®èi lµ 80.71%. §iÒu nµy chøng tá thêi kúnµy kh¸ch NhËt B¶n ®Õn c«ng ty r t lín. N¨m 2002 sè lîng kh¸ch ®Õn víi c«ngty còng t¨ng nhng víi tèc ®é th p h¬n, chiÕm 37.205 so víi n¨m 2001. §Õn n¨m2003 sè lîng kh¸ch t¨ng lªn r t cao, t¨ng so víi cïng kú n¨m 2002 lµ 741 lîtkh¸ch t¬ng øng víi sè t¬ng ®èi lµ55.97%. Nh vËy qua b¶ng tæng kÕt ë trªn ta th y sè lît kh¸ch NhËt kh«ng ngõng t¨nglªn qua c¸c n¨m.2.3.3.2 C¬ c u ®é tuæi vµ giíi tÝnhTrong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè lîng kh¸ch NhËt ®Õn c«ng ty ®· cosù thay®æi. PhÇn lín sè kh¸ch NhËt lµ thanh niªn. Hä lµ nh÷ng häc sinh vµ sinh viªn®i du lÞch trong thêi gian ®îc nghØ hÌ. Ngoµi ra th× sè lîng kh¸ch n÷ lµ c¸cnh©n viªn lµm trong v¨n phßng ngµy cµng cã xu híng t¨ng lªn. Nh÷ng du kh¸chnµy hä thÝch ®Õn ViÖt Nam v× ViÖt Nam vµ NhËt B¶n cã nhiÒu nÐt t¬ng®ång nhau vÒ phong tôc tËp qu¸n. MÆt kh¸c gi¸ c¶ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô ëViÖt Nam rÎ h¬n c¸c níc trong khu vùc mµ ngêi NhËt cã xu híng tiÕt kiÖm h¬ntrong tiªu dïng.Ngoµi ra c¸c ®å ¨n ViÖt Nam theo nhiÒu kh¸ch NhËt lµ r t ngon,®îc nhiÒu ngêi NhËt thÝch. Xu t ph¸t tõ nh÷ng u ®iÓm ®ã mµ ViÖt Nam lµ mét®iÓm ®Õn h p dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch NhËt B¶n.2.3.3.3 C¬ c u kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty Theo thèng kª cña c«ng ty Du lÞch vµ th¬ng m¹i Th¨ng Long th× sè lîng kh¸chNhËt ®Õn c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. Hä ®i du lÞch theo nh÷ng môc ®Ýchnh: - Kh¸ch tham quan - Kh¸ch du lÞch c«ng vô vµ th¬ng m¹i 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Kh¸ch ®i du lÞch víi môc ®Ých kh¸c. 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ ng 04: C¬ cÊu kh¸ h NhËt ®Õn c«ng ty du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæ c ng hî p Th¨ ng Long theo ®éng c¬ du lÞch. Sè Môc ®Ých N®m . 2001 N®m 2002 N®m 2003 S è lî t T û lÖ S è lî t Tû S è lî t Tû TT kh ¸ch % kh ¸ch lÖ% kh ¸ch lÖ% 1 Kh ¸ch th am quan 603 53.99 640 39.3 1 068 43.23 6 2 Kh ¸ch du lÞch 520 46.55 51 2 31 .49 750 30.3 c «ng vô th ¬ng m ¹i 6 3 Kh ¸ch ®i víi m ôc 464 41 .54 474 29.1 5 652 26.40 ®Ých kh ¸c 4 T æng 1 11 7 1 42.08 1 626 1 00 2470 99.99 Q ua b ¶ng tæng k Õt trªn ta th y kh ¸ch du lÞch th ïn tu ý ngµy c µng t¨ng lªn vµchiÕm tû träng lín trong c ¬ c u kh ¸ch Nh Ët ®i du lÞch t¹i c «ng ty D u lÞch vµTh¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long. N ¨m 2001 kh ¸ch du lÞch th anm quan chiÕm53.99% víi s è lîng kh ¸ch ®¹ t 603 lî t ngêi, chiÕm ph Çn lín s è lîng kh ¸ch Nh Ët®Õn c «ng ty. N ¨m 2002 s è lîng kh ¸ch Nh Ët t¨nng t¬ng ®èi ®¹ t 640 lî t ngêichiÕm tû träng 39.36% s è lîng kh ¸ch. N ¨m 2003 do ¶nh hëng c ña b Önh d ÞchS ARS c òng nh nhiÒ u doanh nghiÖp kh ¸c, c «ng ty du lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îpTh ¨ng Long g Æp nhiÒ u kh ã kh ¨n vµ th ö th ¸ch. S ong c «ng vÉn thu h ót ®îc s è l-îng lín kh ¸ch Nh Ët ®Õn, ®¹ t 1 068 lî t kh ¸ch chiÕm 43.23% trong tæng s è kh ¸ch S au kh ¸ch du lÞch thu Çn tu ý lµ kh ¸ch du lÞch c «ngvô vµ th ¬ng m ¹i c òng chiÕmtû träng lín trong tæng s è lîng kh ¸ch Nh Ët B ¶n ®Õn c «ng ty. N ¨m 2002 s è l-îng kh ¸ch n µy c ã gi¶m nhng kh «ng ®¸ng kÓ , nhng ®Õn n ¨m 2003 th × kh ¸cdu lÞchc «ng vô l¹ i t¨ng lªn r t cao ®¹ t 750 lî t ngêi chiÕm 30.36% . víi lîng kh ¸ch n µykh ¶ n ¨ng th anh to ¸n lµ r t cao v× vËy thu h ót ®îc nhiÒ u kh ¸ch du lÞch c «ng vôvµ th ¬ng m ¹i th × c «ng ty s Ï thu ®îc nhiÒ u lîi nhu Ën. S au cung lµ kh ¸ch ®i víim ôc ®Ých kh ¸c c òng t¨ng qua c ¸c n ¨m nhng tèc ®é t¨ng ch Ëm . N ¨m 2001t¨ng464 lî t ngêi t¬ng øng 41 .54% , n ¨m 2002 t¨ng474 lî t kh ¸ch chiÕm 29.1 5% vµ®Õn n ¨m 2003 ®¹ t 652 lî t ngêi chiÕm 26.40% trong tæng s è kh ¸ch ®Õn víic «ng ty. Nh vËy kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n ®Õn víi c «ng ty ph Çn lín lµ kh ¸ch du lÞchc «ng vô th ¬ng m ¹i vµ kh ¸ch du lÞch thu Çn tu ý. S è lîng kh ¸ch n µy lu «n t¨ng quac ¸c n ¨m vµ chiÕm tû träng cao trong c ¬ c u kh ¸ch c ña c «ng ty.Kh ¶ n ¨ng th anhto ¸n c ña h ä lµ r t cao.D o vËy ®Ó t¨ng doanh thu th i c «ng ty n ªn tËp tru ng thuh ót ®îc nhiÒ u h ¬n n ÷a kh ¸ch th am quan vµ kh ¸ch du lÞch c «ng vô vµ th ¬ng m ¹i.2.3.3.4 C ¬ c u chi ti ªu b ×nh qu ©n cuae kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n t¹i c «ng ty D ulÞch vµ th ¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng LongS o víi c ¸c th Þ tr êng kh ¸ch kh ¸c th × th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n c ãnh ÷ng ®iÓ m kh ¸c nhau. 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 05: C¬ cÊu chi tiª u b× nh qu©n cña kh¸ch du lÞ ch NhËt B¶n t¹ i c«ng ty du lÞ ch vµ h¬ng m¹ i tæng hîp Th®ng Long. §¬n vÞ tÝnh: USD QuËc tÞ ch Tæ ng Lu tró ¡n Mua VË n chuyÓ n chi uËng s ¾m vui ch¬i Anh 98.7 35.94 1 5.20 25 1 8.47 Ph ¸p 98.97 48.30 18 1 8.4 1 6.2 §øc 1 02.4 42.1 5 1 4.50 6.02 20.1 4 Nh Ët 1 20.23 67 30.39 30.5 32 C ¬ c u chi ti ªu c ña 1 00% 45.47% 1 9.9% 1 8.46% 20.5% kh ¸ch Nh Ët ( Nguån: C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hÓp Th¨ng Long)Nh×n vµo b¶ng ta th y c¬ c u chi tieu b×nh qu©n mét ngµy cña kh¸ch NhËt lính¬n nhiÒu so víi c¸c thÞ trêng kh¸ch kh¸c bëi v× thÞ trêng kh¸ch NhËt cã kh¶n¨ng thanh to¸n cao h¬n h¼n c¸c thÞ trêng kh¸ch kh¸c. Kh¸ch NhËt chi tiªu cholu tró lµ r t lín víi møc 67 USD cho mét ngµy lu tró chiÕm 45.47% tæng sè c¬c u chi tiªu cña kh¸ch NhËt.- Ngêi NhËt thêng ®i du lÞch ra níc ngoµi th¬ng kÐo dµi b¶y ®Õn chÝn ngµy.Trong chuyÕn ®i du lÞch cña ngêi NhËt hä thêng chi tiªu r t lín vµo viÖc muas¾m, vui ch¬i v× kh¸ch NhËt hä cã kh¶ n¨ng thanh to¸n r t cao.2.3.4 Nh÷ng biÖn ph¸p më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹ic«ng ty trong thêi gian qua.2.3.4.1 X¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®· x¸c®Þnh râ thÞ trêng môc tiªu cña m×nh lµ thÞ trêng kh¸cg du lÞch NhËt B¶n.C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch ®Ó t¨ng cêng thu hót kh¸ch du lÞch NhËtB¶n ®Õn c«ng ty ngµy cµng nhiÒu. Víi môc tiªu ®Ò ra c«ng ty ®· x©y dùngnhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng môc tiªu nµy.2.2.4.2 Hoµn thiÖn n©ng cao ch t lîng phôc vô Ngµy nay nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ngµy cµng phong phó vµ yªu cÇu ®ßi háiph¶i ®¸p øng mét c¸ch tèt nh t cho kh¸. MÆc kh¸c kh¸ch NhËt hä lµ nh÷ng ngêikhã tÝnh v× vËy yªu cÇu ®èi víi ngêi phôc vô lµ hÕt søc quan träng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· thêng xuyªn ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªnt¹i mét sè tr¬ng du lÞch trong níc vµ mét sè b¹n hµng níc ngoµi. Víi môc ®Ých®ã hµng n¨m c«ng ty ®· ®Çu t ng©n s¸ch ®Ó thuª c¸c chuyªn gia níc ngoµigi¶ng d¹y cho ®éi ngò c¸c bé trong c«ng ty. C«ng ty lu«n ®Ët ph ¬ng ch©m"Kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ" do ®ã viÖc ®Çu t ®µo t¹o c¸n bé lµ viÖc lµm hÕtsøc quan träng trong viÖc n©ng cao ch t lîng phôc vô kh¸ch du lÞch. KÕt qu¶mµ c«ng ty ®· lµm ®îc ®¸nh gi¸ b»ng sè lîng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n ®Õnc«ng ty.2.2.4.3 Sö dông chÝnh s¸ch s¶n phÈm 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy nay víi s ù c ã m Æt c ña nhiÒ u c «ng ty kinh doanh ®· t¹o ra m «i tr êng c ¹nhtranh h Õt s øc kh ã kh ¨n ®èi víi m çi c «ng ty. §øng tr íc nh ÷ng kh ã kh ¨n ®ã,c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long ®· s ö d ông nh ÷ng ch Ýnhs ¸ch kinh doanh ®Ó ph ï h îp víi yªu c Çu c ña th Þ tr êng hiÖn t¹i. C «ng ty th êngxuyªn th ay th Õ s ¶n ph Èm m íi vµo th Þ tr êng víi ch tlîng tè t h ¬n ph ï h îp víi th Þtr êng hiÖn t¹i. Ngo µi ra c «ng ty c ßn t¹o s ¶n ph Èm th ay th Õ, s ¶n ph Èm ®Æc tr ng ri ªng c ñac «ng ty , lµm s ¶n ph Èm c ña m ×nh kh ¸c l¹ so víi s ¶n ph Èm c ña doanh nghiÖpkh ¸c trong m ét th Þ tr êng ®Ó t¹o th Õ c ¹nh tranh cho c «ng ty m ×nh.2.2.4.4 Ch Ýnh s ¸ch gi¸ h îp lý B ªn c ¹nh viÖc n ©ng cao ch tlîng s ¶n ph Èm , c «ng ty c ßn tró träng viÖc h ¹ gi¸th anh s ¶n ph Èm . Nh ÷ng n ¨m qua c «ng ty lu «n quan t©m ®Õn v n ®Ò gi¸ c ¶ s ¶nph Èm c ã ph ï h îp víi ch tlîng, nhu c Çu c ña kh ¸ch h µng. H iÖn nay trªn th Þ tr êngdu lÞch H µ N éi , so víi nhiÒ u doanh nghiÖp kinh doanh kh ¸c th × gi¸ c ña c «ng tylµ tên ®èi ph ï h îp cho tõng ®èi tîng kh ¸ch. V× vËy s è lîng kh ¸ch du lÞch ®Õnc «ng ty ngµy c µng ®«ng.2.2.4.5 Ch Ýnh s ¸ch qu ¶ng c ¸o §Ó thu h ót ®îc nhiÒ u kh ¸ch ®Õn ti ªu d ïng d Þch vô c ña m ×nh, c «ng ty D u lÞchvaf Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long ®· s ö d ông c ¸c h ×nh th øc qu ¶ng c ¸o nh :ph ¸t h µnh tËp g p, qu ¶ng c ¸o trªn b ¸o, ti vi, inte rne t, h éi ngh Þ kh ¸ch h µng...c òng nh lùa ch än ph¬ng th øc qu ¶ng c ¸o. H µng n ¨m c «ng ty trÝch ng©n qu üd µnh cho viÖc qu ¶ng c ¸o... vµ ®· ®¹t ®îc nh ÷ng k Õt qu ¶ to lín.2.2.4.6 Q uan h Ö víi c ¸c ngu ån g öi kh ¸ch Trong xu th Õ to µn c Çu ho ¸, h éi nh Ëp c «ng ty ®· th iÕt lËp víi nhiÒ u b ¹n h µng,th êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm , h äc tËp tõ c ¸c b ¹n h µng c ña c «ng ty. H iÖnnay c «ng ty ®· th iÕ lËp víi nhiÒ u doanh nghiÖp trong níc c òng nh níc ngo µi h îpt¸c ph ¸t triÓ n du lÞch. C «ng ty ®· c ö c ¸c c ¸n b é sang S ingapor, Th ¸i Lan , H µnQ u èc, §øc vµ ®Æc biÖt lµ Nh Ët ®µo t¹o. Q ua ®ã hiÖn nay c «ng ty ®· m ëv¨n ph ßng ®¹i d iÖn ë c ¸c níc b ¹n h µng nh »m thu h ót kh ¸ch ®Õn víi c «ng ty.2.2.4.7 M ét s è b Þªn ph ¸p kh ¸c Ngo µi nh ÷ng biÖn ph ¸p trªn , c «ngty c ßn ¸p d ông m ét s è biÖn ph ¸p kh ¸c ®Ó m ëréng th Þ tr êng kh ¸ch du lÞch Nh Ët B ¶n-M ë th ªm m ét s è nh µ h µng, ph ôc vô kiÓ u ¨n Nh Ët- X ©y d ùng th ªm c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch nh th ¨m ph è c æ, th ¨m lµng nghÒ th ñc «ng tru yÒ n th èng2.3 §¸nh gi¸ chung Nh×n chung nh÷ng n¨m qua sè lîng kh¸ch NhËt ®Õn c«ng ty ngµy cµng nhiÒu.§iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· vµ ®ang më réng thÞ trêng kh¸ch NhËt. Ch t l-îng c¸c dÞch vô cña c«ng ty ®îc kh¸ch ch p nhËn vµ tiªu dïng nã. Mét sè s¶nphÈm thay thÕ ®¹t ch t lîng cao víi møc gi¸ võa víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh nh÷ng mÆt lµm ®îc,c«ng ty vÉn cßn biÓuhiÖn nh÷ng ®iÓmyÕu kÐmnh :- Sè l îng nh©n viªn biÕt tiÕng NhËt cßn h¹n chÕ-C¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã ®é tuæi trung b×nh cao. §iÒunµy s϶nh hëng ®Õn c«ng suÊt lao ®éng trong c«ng viÖc. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 3 Mét sË gi¶i ph¸p më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞ ch NhËt B¶n t¹ i C«ng ty Du lÞ ch vµ Th¬ng m¹ i tæng hîp Th®ng Long3. Xu híng ph¸t triÓn thÞ trêng du lÞ ch Vi÷t Nam3.1 Xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n ®èi víi ViÖtNam3.1.1 Tû träng cña kh¸ch du lÞch NhËt B¶n trong thÞ tr¬ngd du lÞchHµ Néi3.1.2 NhËt B¶n- ThÞ trêng tiñm n¨ng Theo Tæng côc Du LÞch th× du kh¸ch NhËt B¶n còng lµ m«t trong sè thÞtrêng träng ®iÓm ®îc tËp trung híng tíi. Con sè kho¶ng 16 triÖu ngêi NhËt ®ira níc ngoµi du lÞch còng ®· thÓ hiÖn thÞ trêng to lín ®èi víi ViÖt Nam.C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long còng chän thÞ trêng kh¸chNhËt lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng cña m×nh. D©n sè NhËt tuy kh«ng ®«ng nhng l-îng ngêi ®i du lÞch ra níc ngoµi r t lín . §iªu nµy chøng tá ngêi NhËt hä lµnh÷ng ngêi giµu cã, v× vËy kh¸ch NhËt lµ thÞ trêng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanhto¸n cao so víi c¸cthÞ trêng kh¸ch du lÞch quèc tÕ kh¸c ®Õn ViÖt Nam dulÞch.3.2 Ph¬ng híng vµ môc tiªu cña c«ng ty trong viÖc më réng thÞ trêngkh¸ch du lÞch NhËt B¶n trong thêi gian tíi3.2.1 Ph¬ng híng Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ngµy cµng khã kh¨n h¬n, c«ng ty Du lÞch vµ Th-¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long còng gÆp nhiÒu th¸ch thøc. Tuy nhiªn víi quyÕtt©m cña c¸n bé trong c«ng ty ®· quyÕt t©m thùc hiÖn mét sã chØ tiªu sau: - TiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua.- Gi÷ v÷ng uy tÝn, tªn tuæi cña m×nh trªn thÞ trêng du lÞch nãi chung vµthÞ trêng du lÞch Hµ Néi nãi riªng. -Thêng xuyªn tu söa, thay thÕ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô trong qu¸ tr×nhkinh doanh cña c«ng ty. -Më réng thÞ trêng kh¸ch vµ c¸c mèi quan hÖ trong vµ ngoµi níc.-§µo t¹o tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé trong c«ng ty. -N©ng cao ch t lîng c¸c dÞch vô vµ b×nh æn gi¸ c¶ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683.2.2 NhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi gian tíi §Ó th ùc hiÖn tè t c ¸c ph¬ng híng ®Ò ra , c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹itæng h îp Th ¨ng Long ph ¶i th ùc hiÖn tè t c ¸c nhiÖm vô sau: -Lu «n coi kh ¸ch h µnh lµ "th îng ®Õ" ®Ó th áa m ·n tèi ®a nhu c Çu c ña kh ¸ch dulÞch- M ë th ªm m ét s è d Þch vô b æ xung phuch vô nh ÷ng nhu c Çu cao c p c ña kh ¸chh µng.-T ×m m äi biÖn ph ¸p nh »m t¨ng cêng thu h ót kh ¸ch du lÞch c ã kh ¶ n ¨ng th anhto ¸n cao- KiÖn to µn b é m ¸y tæ ch øc lao ®éng trong c «ng ty, ph ©n c «ng l¹i lao ®éng,®a ra k Õ ho ¹ch ®Ó b åi dìng , ®µo t¹o l¹i ngu ån lao ®éng.- X ©y d ùng ch Õ ®é lµm viÖc theo c ¬ ch Õ, ch m ®iªm r th i ®ua, ch Õ ®é khenth ëng cho c ¸n b é trong c «ng ty.3.3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ trêng kh¸ch NhËt B¶n t¹i c«ng tyDu lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long3.3.1 ßèi víi c«ng ty Nghiªn cøu x©y dùng c¸c tour tuyÕn tham quan c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸®¸p øng nhu cÇu t×m hiÓu v¨n hãa ViÖt Nam cña kh¸ch du lÞch NhËt B¶n - X©y dùng vµ kh¶o s¸t c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mét c¸ch chu ®¸o tríc khi chµob¸n cho kh¸ch du lÞch- Mêi c¸c chuyªn gia cña NhËt t v n, chuÈn bÞ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng nhucÇu cña kh¸ch tríc khi qu¶ng c¸o.- Bªn c¹nh khai th¸c c¸c tour du lÞch v¨n ho¸ th× cÇn quan t©m khai th¸c c¸ctour mua s¾m, hµng ho¸, ®å lu niÖm, giíi thiÖu c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸ ®Æc s¾ccña ® t níc : móa rèi níc, h¸t quan hä , h¸t chÌo... ®Ó h p dÉn thu hót kh¸ch dulÞch NhËt quay trë l¹i nhiÒu lÇn h¬n - §Çu t, ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô kh¸ch NhËt. §µo t¹o sè nh©n viªnnam hiÓu vÒ ® t níc, con ngêi NhËt, biÕt tiÕng NhËt ®Ó phôc vô kh¸ch NhËtvèn lµ nh÷ng ngêi khã tÝnh3.3.2 ßèi víi Nhµ níc vµ Tæng côc Du lÞch- §¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng t¹i c¸c ®¹i ph¬ng cã ®iÓm du lÞch, kh¾c ohôc t×nhtr¹ng chÌo kÐo kh¸ch, ¨n xin. §Ó cho c¸c ®¹i ph ¬ng nµy thùc sù lµ ®iÓm ®Õn h pdÉn, v¨n minh, lÞch sù nh theo bµi L÷ hµnh- ke chiªm b¸i cña LU VÜ Lu©n ®·viÕt " nÕu c¸i nô cêi cña ngõi ViÖt Nam ®· gióp cho du kh¸ch yªu mÕn ViÖtNam, th× c¸i nh¨n nhë cña kü nghÖ ¨n mµy, hµng rong ®· lµ mét liÒu thuèc :"gi¶i thiªng" ®éc ®Þa.- §¬n gi¶n c¸c thñ tôc nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam, tr¸nh c¸c thñ tôc rêm rµ, m tnhiÒu thêi gian g©y ng¹i ch« du kh¸ch NhËt ®Õn ViÖt Nam- Më c¸c c¬ së ®µo t¹o híng dÉn viªn kh¸ch NhËt-X©y dùng c¸c tour du lÞch tham quan phï hîp víi t©m lý ngêi NhËt-T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸, giíi thiÖu h×nh ¶nh, ® t níc con ngêi ViÖtNam víi kh¸ch NhËt trªn c¸c ph¬ng tiªn ë NhËt B¶n, 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- M ë c ¸c v¨n ph ßng ®¹i d iÖn , c ¸c trung du lÞch t¹i c ¸c s ©n bau c ã nhiÒ u kh ¸chqu èc tÕ qua l¹i nh s ©n bay N éi B µi, S ©n bay T ©n S ¬n Nh t, s ©n bay §µN ½ng... ®Ó thu th Ëp th «ng tin ph ôc vô kh ¸ch. KÕt luËn T rong su èt qu ¸ tr×nh ho ¹t ®éng vµ ph ¸t triÓ n c ña c «ng ty D u lÞch vµ Th¬ngm ¹i tæng h îp Th ¨ng Long ®· ®¹ t ®îc nh ÷ng th µnh qu ¶ to lín ®ãng g ãp cho s ùnghiÖp ph ¸t triÓ n c ña ngµnh du lÞch níc nh µ. C «ng ty D u lÞch vµ Th¬ng m ¹i tæng h îp Th ¨ng Long c ã nhiÒ u m ¶ng ho ¹t ®éngkh ¸c nhau nhng ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh ®ãng vai trß ch ñ ®¹o trongchiÕn lîc ph ¸t triÓ n chung c ña c «ng ty. Tron nh ÷ng n ¨m qua ho ¹t ®«ng kinhdoanh l÷ h µnh ®· ®îc ch ó träng song vÉn b éc lé nh ÷ng yÕu k Ðm nh s ¶n ph Èmdu lÞch v n c ßn ngh Ìo n µn, c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ßn trïng lÆp nhau víi c ¸cc «ng ty kh ¸c. C ¸c yÕu tè cho viÖc th óc ®Èy ti ªu thu s ¶n ph Èm du lÞch nhqu ¶ng c ¸o, khuyÕch tr ¬ng , m ë réng th Þ tr êng ... c ña c «ng ty c ßn h ¹n ch ªs. D ovËy ®Ó tån t¹i vµ ph ¸t triÓ n h ¬n n ÷© ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh tron th Þtr êng du lÞch ®Çy niÕn ®éng th × c «ng ty c Çn c ã nh ÷ng biÖn ph ¸p nh »m thuh ót kh ¸ch ®Ó m ë réng th Þ tr êng kh ¸ch Nh Ët . D o nh ÷ng h ¹n ch Õ vÒ kiÕn th øc vµ kinh nghiÖm trong qu ¸ tr×nh nghiªn c øut×m hiÓ u vÒ t×nh tr¹ng ho ¹t ®éng c ña c «ng ty n ªn b ¸o co ¸ chuyªn ®Ò v©ncc ßnd nhiÒ u h ¹n ch Õ. B ¸o c ¸o m íi ch Ø ®a ra® îc m ét s è h ×nh ¶nh vÒ t×nh h ×nhkinh doanh l÷ h µnh m µ cha ®i s ©u vµo ph ©n tÝch ®¸nh gi¸ m ét c ¸ch chi ti Õ t. Cu èi cung em xin ch ©n th µnh c ¶m ¬n th Çy gi¸o NguyÔ nPhi l©n , c ¸c th Çy c «gi¸o , c ¸c c « ch ó, anh ch Þ trong c «ng ty vµ c ¸c b ¹n ®· gióp enm ho µn th µnh b µiviÖ t n µy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn thùc hiÖn Bïi ThÞ T©m 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi li÷u tham kh¶o 1. PGS.TS NguyÔn V¨n §Ýnh vµ Th.S Ph¹m Hång Ch¬ng: Gi¸o tr×nh Qu¶ntrÞ kinh doanh l÷ hµnh, Nxb Thèng kª 2000. 2. PGS.TS NguyÔn Thµnh §é vµ TS NguyÔn Ngäc HuyÒn: Gi¸o tr×nh chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Nxb Lao ®éng- X· héi 2002. 3. TS. TrÇn ThÞ Minh Hoµ: Tæng quan du lÞch – NXB Hµ Néi 2000 4. T¹p chÝ du lÞch Sè 1+2 N¨m 2004 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôcLêi më ®Çu:..............................................................................................................2Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kh¸ch du lÞ ch vµ trêngkh¸ch du lÞ ch NhËt B¶n............................................................................................................4 1.1Nh÷ng kh¸i niÖmc¬ b¶n:..........................................................4 1.1.1.Kh¸ch du lÞch vµ ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch.............................4 1.1.2. Nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n.......................................................................6 1.1.3.Nh÷ng ®Æc ®iÓmc¬ b¶n cña thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n.......................................................................7 1.2.Vai trß vµ c¸c s¶n phÈmcña doanh nghiÖp l÷ hµnh trªn thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n.......................................13 1.2.1.Vai trß cña doanh nghiÖp l÷ hµnh..................................13 1.2.2. Nh÷ng s¶n phÈmchñ yÕu cña doanh nghiÖp l÷ hµnh.........15 1.2.3. Ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh.................................16 1.3. Quan hÖ ViÖt Namvµ NhËt B¶n..........................................18 1.3.1.Quan hÖ th¬ng m¹i..........................................................18 1.3.2. Hîp t¸c vÒkinh tÕ, ®Çu t ................................................19 1.3.3. Hîp t¸c vÒdu lÞch..........................................................19 1.4. ¸p dông m« h×nh SWTOtrong ph©n tÝch m«i tr êng kinh doanh ........................................................................20 1.4.1. §iÓmm¹nhvµ yÕu...........................................................20 1.4.2. C¬ héi vµ th¸ch thøc.......................................................21Ch¬ng 2:Thùc tr¹ ng thÞ trêng kh¸ch du lÞ ch NhËt b¶n cña c«ng ty..................................................................................................................................22 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty DulÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long............................................................22 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ................22 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÓmvô cña c«ng ty ......................................23 2.1.3. Bé m¸y tæ chøc, qu¶n lý ®iÒuhµnh cña c«ng ty ..............24 2.2. M«i tr êng kinh doanh cña c«ng ty ........................................25 2.2.1. §iÓmm¹nhvµ yÕu...........................................................25 2.2.2. C¬ héi vµ th¸ch thøc......................................................26 2.3.Thùc tr¹ng thÞ tr êng kh¸ch NhËt B¶n cña c«ng ty................27 2.3.1. KÕt qu¶ khai th¸c thÞ tr êng kh¸ch NhËt B¶n cña c«ng ty 27 2.3.2. §Æc ®iÓmthÞ tr êng kh¸ch NhËt B¶n cña c«ng ty ..........28 2.3.3. T×nh h×nh kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty ................28 2.3.3.1. Sè l îng kh¸ch NhËt ®Õn c«ng ty ..............................28 2.3.3.2. VÒ c¬ cÊu®é tuæi giíi tÝnh ....................................30 2.3.3.3. C¬ cÊukh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty................30 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.3.4. C¬ cÊuchi tiªu b×nh qu©n cña kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty ..............................................32 2.3.4. Nh÷ng biÖn ph¸p më réng thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty trong thêi gian qua......................33 2.3.4.1. X¸c ®Þnh thÞ tr êng môc tiªu...................................33 2.3.4.2. Hoµn thiÖn n©ng cao chÊt l îng phôc vô....................33 2.3.4.3. Sö dông chÝnh s¸ch s¶n phÈm.................................33 2.3.4.4. ChÝnh s¸ch gi¸ hîp lý ..............................................34 2.3.4.5. ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o..............................................34 2.3.4.6. Më réng quan hÖ víi c¸c nguån göi kh¸ch NhËt B¶n...34 2.3.4.7. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c.............................................34Ch¬ ng 3: mét sè gi¶ i ph¸ më réng thÞ trêng kh¸ h nhËt p cb¶ n t¹i c«ng ty du lÞch vµ th¬ng m¹i tæ hî p ngth¨ ng long...................................................................................................................................36 3. Xu híng ph¸t triÓn thÞ tr êng du lÞch ViÖt Nam.......................36 3.1.Xuhíng ph¸t triÓn thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n ®èi víi ViÖt Nam ..............................................................36 3.1.1.NhËt B¶n- ThÞ tr êng tiÒmn¨ng.....................................36 3.2. Ph¬ng híng vµ môc tiªu cña c«ng ty trong viÖc më réng thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n trong thêi gian tíi.........36 3.2.1. Ph¬ng híng.................................................................36 3.2.2. Môc tiªu cña c«ng ty trong thêi gian tíi......................37 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»mmë réng thÞ tr êng kh¸ch du lÞch NhËt B¶n t¹i c«ng ty DulÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long........37 3.3.1. §èi víi c«ng ty ............................................................37 3.3.2. §èi víi Nhµ níc vµ Tæng côc DulÞch...........................38kÕt luËn...........................................................................................39Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................40 36

×